Årsredovisning Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2012 1"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Trustbuddy International AB (publ.) 1

2 Innehåll Sammanfattning av Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling 6 Styrelse och koncernledning 7 Förvaltningsberättelse Koncernen Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödeanalys 14 Moderbolaget Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar i eget kapital 17 Kassaflödeanalys 18 Noter 19 Revisionsberättelse 27 Distributionspolicy för årsredovisning 28 Årsstämma Årsstämman i TrustBuddy International AB äger rum onsdagen den 17 april 2013 klockan Plats: Advokatfirma DLA Nordic KB, Kungsgatan 9, Stockholm Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 11 april 2013, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress TrustBuddy International AB (publ), Wallingatan 12, STOCKHOLM eller per e-post: senast torsdagen den 11 april 2013, gärna före klockan 16:00. I anmälan skall namn/firma, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav uppges. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare skall i så fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före torsdagen den 11 april 2013 för att inregistrering skall vara verkställd senast denna dag. Tidpunkter för ekonomisk information 2013 Årsstämma Kvartalsrapport Q Kvartalsrapport Q Alla rapporter finns efter publicering på bolagets hemsida: For additional information, please contact: Internet: 2

3 Sammanfattning av 2012 Nettoomsättningen uppgick till 38,4 (6,3) Mkr. Rörelseresultat uppgick till -4,6 (-5,8) Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,7 (-5,9) Mkr Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring rörelsekapital uppgick till 8,7 (-9,8) Mkr. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en vinstutdelning om 0,9 öre. NYCKELTAL FLERÅRSÖVERSIKT Koncernen 12/31/ /31/ /31/ /31/ /31/2008 Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning Soliditet, % Avkastning på eget kapital Neg Neg Neg 3,4 Neg Moderbolaget 12/31/ /31/ /31/ /31/ /31/2008 Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning Soliditet, % Avkastning på eget kapital Neg Neg Neg Neg Neg *2010 och tidigare avser 360 Holding AB Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). 3

4 VD s kommentarer Kära aktieägare! 2012 har varit ett väldigt spännande år för TrustBuddy. Styrelsen i bolaget satte upp en rad ambitiösa mål för året. Vi förstod att det skulle bli tufft att nå målen men samtidigt var vi övertygade om att målen var fullt uppnåeliga om vi jobbade strukturerat och som ett team. Teamet i TrustBuddy har utvecklats till att bli ett fantastiskt team som alltid jobbar målinriktat mot att uppnå de mål som satts. Det är teamet och målmedvetenheten bland alla våra anställda som utgör den stora styrkan i TrustBuddy. Det är med stor glädje som vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt år där vi uppnådde alla våra mål. Genom att jobba målinriktat klarade vi också att skapa värde för våra ägare. Under 2012 hade bolagets aktie en utveckling på hela 135 procent, något som vi hoppas samtliga aktieägare värdesätter. TrustBuddy International skall, självt eller genom dotterbolag, bedriva hanteringsverksamhet avseende fordringar, förvärva och avyttra bolag inom fordringshantering, förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Fokus ligger på P2P (Peer to Peer lending) där bolaget inte själva står för någon kreditrisk mot låntagaren då bolaget inte lånar ut egna medel utan externa långivares medel. Framförallt har det även under 2012 legat stor fokus på strategiska frågor som är viktiga för TrustBuddy långsiktigt. Det senaste året har vi gjort en rad åtgärder för att stärka TrustBuddy både finansiellt och som varumärke. Detta har resulterat i att vi idag framstår som ett positivt community för våra kunder och medlemmar. Vi fortsätter med att utveckla och stärka vårt webbaserade system. Vi har idag ett stabilt verktyg som är skalbart och som kan hantera den kraftiga tillväxten vi har haft och som vi upplever fortsätter in i Vi har under fjolåret utökat vår stab med hela 19 personer varav den tekniska staben utökades med 6 personer. Detta tror vi är viktigt när vi ser till utvecklingen på marknaden för peer-to-peer lending (P2P), det vill säga den kraftigt växande marknaden för förmedling av lån mellan privatpersoner. Under 2012 lånades totalt 260,5 miljoner SEK ut via TrustBuddy och vi uppskattar att motsvarande siffra under 2013 kommer att uppgå till mer än 650 miljoner SEK. Om du är en tidigare aktieägare i 360 Holding AB hoppas vi innerligt att du har funnit övergången till ägande i TrustBuddy som något positivt och att du har förtroende för oss att ta hand om din investering även I framtiden. För nya aktieägare välkomnar vi dig till vårt bolag och vi hoppas att du kommer att få en intressant och lönsam resa med oss här på TrustBuddy. Vi jobbar långsiktigt och har stark tro på att de resultat som nu genereras kommer att skapa en grund för ett ännu större positivt intresse för aktien under kommande år. Jens Glasø CEO, TrustBuddy International AB (publ) Telephone: Internet: 4

5 TrustBuddy i korthet Marknadsöversikt TrustBuddy är en kreditförmedlare på marknaden för kortfristig finansiering. Bolaget erbjuder privatpersoner att låna och låna ut pengar mellan varandra, så kallad Peer-to-Peer lending eller P2P. TrustBuddy är Nordens första och största P2P-aktör och bedriver verksamhet på marknaderna i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Spanien. Marknaden för kortfristig finansiering har de senaste åren vuxit kraftigt och är idag en mognare marknad med ett flertal seriösa aktörer. Tillväxten inom segmentet har under Q4 fortsatt att peka uppåt och TrustBuddy ökar sin marknadsandel. Verksamheten sker uteslutande via TrustBuddy s egenutvecklade webbplats, där alla kunder blir medlemmar genom att registrera ett konto och ange om de vill låna, eller låna ut pengar. Låneavtalen som upprättas är mellan privatpersonerna medan all administration kring lånen sköts av TrustBuddy. En medlem hos TrustBuddy erbjuds ett säkert och enkelt sätt att låna eller låna ut pengar till tydligt angivna kostnader och intäkter. De medlemmar som registrerar sig måste, som säkerhetsåtgärd för samtliga parter, verifiera sin identitet genom BankID innan kontot kan aktiveras. I samband med registreringen, och löpande i jämna tidsintervall, utförs kontroll av medlemmen för att verifiera och säkerställa kreditvärdigheten. Säkerhetsåtgärderna krävs för att få en så säker tjänst som möjligt för både långivare och låntagare. TrustBuddy ser inga tecken som tyder på att den nordiska och europeiska marknaden är mättad, utan lämnar gott om utrymme för fortsatt tillväxt inom befintligt erbjudande och genom nya produkt- och tjänsteerbjudanden. Idag finns det inga direkta konkurrenter som agerar utifrån en motsvarande IT-baserad, Peer-to-Peer, P2P plattform, inom segmentet för kortfristig finansiering. Detta indikerar att det under överskådlig framtid inte finns några allvarliga hot som kan störa Bolagets expansion och marknadsposition. Marknaden signalerar tydligt om en fortsatt stark tillväxt och efterfrågan på samtliga av TrustBuddys aktiva geografiska marknader, Sverige, Norge, Danmark och Finland samt sedan efter årsskiftet Spanien. Ett sparande hos TrustBuddy är lika enkelt som ett banksparande och en ansökan om lån är både säkert och smidigt. Den operativa verksamheten bedrivs genom dotterbolaget TrustBuddy AB org. nr från kontor i Stockholm. Moderbolag i koncernen är TrustBuddy International AB (publ) org. nr , som är noterat på NASDAQ OMX First North. 5

6 Ägarförhållanden, aktiestruktur och aktiens utveckling 2012 Aktier och aktiekapital TrustBuddy har per den sista december aktier motsvarande ett aktiekapital om kr. Aktiens kvotvärde är 0,04 kr. Varje aktie berättigar till en röst vid stämma och samtliga aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Under året har följande händelser ägt rum: Antal aktier Aktiekapital, SEK Händelse Förändring aktie Totalt Förändring Totalt Kvotvärde, SEK Kvittningsemission ,04 Kvittningsemission ,04 Vid utgången av 2012 finns inga avtal som begränsar rätten att överlåta aktier. Utestående optioner Personaloptioner finns, se stycke Incitamentsprogram sid 9. Handelsplats och kursutveckling Vid årets början stod aktiekursen i 0,43 kr, vid årets sista handelsdag var kursen 1,01 kr. Marknadsvärdet var per årets slut 272 (113) Mkr. Aktiekursen per ,40 kr. Ägarförhållanden TrustBuddy hade 665 aktieägare per den 31 december Tabellen nedan visar bolagets sex största ägare per den 31 december Aktieägare Antal aktier Andel % JAC INVEST AS ,0 NETFONDS ASA, NQI ,2 RUGL AS ,5 FIBI AS ,6 Sparebank 1 Markets AS ,9 Nye CISK AS ,7 Resterande aktieägare ,2 Utdelningspolitik För verksamhetsåret 2012 föreslår styrelsen om en vinstutdelning om 0,9 öre. 6

7 Styrelse Eivind Jørundland, Styrelsens ordförande Född 1960 Sysselsättning: Eivind Jørundland arbetar som VD för Moementum AS, vid sidan av att vara en aktiv del av styrelsen i TrustBuddy. MBA, med en lång karriär som spänner över flera befattningar inom finansbranschen och inom statliga myndigheter. Åtta år som chef på den norska konkurrensmyndigheten och ett år som nationell expert i EFTA: s övervakningsmyndighet (Bryssel). 13 år med att utveckla och leda verksamheter inom den finansiella sektorn. Deltog i upprättandet av Acta s (Värdepappersfonder och finansiella tjänster) kontor i Kristiansand. Betydande aktör i utvecklingen av fondens förvaltningsbolag Optimum ASA under sju år, vilket förde bolaget genom den norska skattemyndighetens tillståndsprocess (MiFID). Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Rune Glasø, Styrelseledamot Född 1962 Sysselsättning: Rune Glasø använder sin kunskap till företag för att öka den upplevda värdet i användningen av interna och externa mötesplatser. Utöver arbetet i TrustBuddy styrelse, fokuserar han på nationella och internationella detaljhandelsföretag. Utbildad vid Norwegian School of Hotel Management och har haft ledande roll i de norska hotellen Dr Holms Hotel, Reso Caledonien Hotel och företaget Scandinavian Servicepartner. En kompetent projektledare som arbetat med interna organisatoriska processer. Rune Glasø har även arbetat i gränslandet mellan sport och företag i flera år. Rune har arbetat som projektledare för Varnergruppen, Terra Real Estate, AktivReal Estate, Alliance Boots, butikskedjan Rimi livsmedel och banken Sparebanken Vest. Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Linus L. Lönnroth, Styrelseledamot Född 1970 Sysselsättning: Linus L. Lönnroth arbetar som förvaltare på Burenstam & Partners. Har 15 års erfarenhet från den finansiella sektorn, däribland som ledare för derivatmarknaden på Oslobörsen under 8 år, avslutat Härifrån gick han till Optimum ASA (Fondförvaltare) som vice VD med ansvar för den svenska marknaden, avslutat Övriga styrelseuppdrag: LL Industrikonsult AB, styrelseledamot Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Trond R. Ramslie, Styrelseledamot Född Sysselsättning: Trond R. Ramslie, VD för Adsign AS. Har 18 års erfarenhet från tryckeri- och reklambranschen. Arbetade som Teamleader vid Bryne Offset och gick in i reklambranschen hos Domene Fem AS, Där arbetade han som produktionsledare i tre år innan han började arbeta för Adsign reklam AS, Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Adsign Reklam AS, styrelseledamot Cryptononymous AS. Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Alf Erik Skuland, Styrelseledamot Född 1961 Sysselsättning: Alf Erik Skuland ansvarar idag för att förvalta fastigheter i Lærdal Holding AS. Har mer än 10 års erfarenhet från finanssektorn, både som konsult och chef. Han har 13 års erfarenhet inom IT-branschen som projektledare med ansvar för implementerandet av MRO system för kunder, konsultuppdrag samt de senaste fem åren som försäljningschef. Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Jens Glasø, Styrelseledamot / Verkställande direktör Född 1971 Sysselsättning: Jens Glasø är verkställande direktör för Trust- Buddy International AB sedan Tidigare har Jens grundat ett flertal teknikföretag och arbetat inom den finansiella sektorn. Han har varit börsmäklare, handlare och rådgivare för små och medelstora företag samt privatpersoner blev han anställd som Executive Vice President för Optimum ASA, och var chef för kontoren i Kristiansand och Bryssel. Medan han arbetade för Optimum upplevde företaget en betydande ökning av intäkter och ökade sitt förvaltade kapital med 2 miljarder norska kronor. Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Koncernledning Jens Glasø, Verkställande direktör Sedan 2009, Född 1971 Se ovan; Styrelse Bård Bjerkås, CFO Född 1971 Bård Bjerkås har en examen i juridik från universitetet i Oslo, Norge, och är den juridiska experten på TrustBuddy. Erfarenhet inom finanssektorn, efter att ha arbetat som finansiell rådgivare i norska Storebrand och med fastighetsinvesteringar i många år. Erfarenhet från mobila tillämpningar, både genom att ha arbetat med mobila applikationer och som grundade av flera av företagen branschen. Bård Bjerkås juridiska kunskap är av yttersta vikt vid eventuella ändringar i lagstiftning och för anpassning till de lokala marknader där TrustBuddy är etablerade. Aktieinnehav: (eget samt via bolag) 7

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Trustbuddy International AB (publ.) organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Trustbuddy International AB bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. Verksamhet Trustbuddy International AB (publ.), ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX First North. TrustBuddy som grupp är ett nätbaserat företag/community där medlemmar kan träffas för att låna pengar av, eller låna ut pengar till varandra. TrustBuddy har specialiserat sig på att underlätta och förbättra vardagen för dig som låntagare eller långivare. Medborgare i respektive land på TrustBuddys aktiva marknader som är över 18 år är välkomna att bli medlemmar i TrustBuddy. Hela konceptetär baserat på snabba transaktioner mellan medlemmar på ett tryggt och säkert sätt. Vi vet att många av oss kan hamna i den situationen att man snabbt behöver kronor men att det inte finns på kontot just när man behöver pengarna. TrustBuddy kan på ett enkelt sätt lösa det problemet och dessutom ge andra medlemmar möjligheten att tjäna några kronor extra på sina sparpengar som de inte behöver för stunden. Alla låntagare måste acceptera att en kreditprövning görs för att minska riskerna för långivarna. Långivarna insats säkras genom att utlånat belopp sprids ut på många olika långivare. TrustBuddy samarbetar med en inkasso- och factoringpartner för att säkra inbetalningarna från de enskilda låntagarna. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Öppnar upp för nya Europeiska lanseringar inklusive Tyskland Ansöker om tillstånd om att bli kreditmarknadsbolag Ändrade ägarförhållanden i TrustBuddy International AB TrustBuddy tecknar ett viktigt strategiskt finansieringsavtal över tre år TrustBuddy AB, ingår avtal om hantering/ försäljning av fordringar med Svea Ekonomi AB Fullständig information finns på Bolagets hemsida under Pressreleases Händelser efter räkenskapsårets utgång TrustBuddy: Beslut om nyemission och utfall av teckning TrustBuddy etablerar lokal närvaro i Polen Externa investerare förvärvar andel i TBDY för c:a 30 miljoner; Styrelsen beslutar om riktad nyemission TrustBuddy lanserar i Spanien, tredubblar sitt marknadssegment och målgrupp Marknadsutsikter TrustBuddy är marknadsledande inom P2P, Peer-to-Peer, långivning i Norden. Under det fjärde kvartalet har TrustBuddy fortsatt arbetet med att ta andelar på samtliga aktiva marknader. Arbetet med att expandera de senaste marknaderna i Finland, Danmark och nu även Spanien, har fortgått med stor framgång och utsikterna för den kommande perioden är positiv. Under andra kvartalet 2012, lanserade TrustBuddy möjligheten för sparare att allokera sina resurser till olika länder. Detta togs emot på ett positivt sätt och har resulterat i ett ännu större intresse för TrustBuddys sparprodukt. Under det fjärde kvartalet var ökningen av inlånat kapital hela 26,6 procent jämfört föregående kvartal. TrustBuddy ś bedömning är att trenden för den nordiska marknaden för P2P långivning fortsätter att växa under TrustBuddy differentierar sig från samtliga konkurrenter på de aktiva marknaderna samt internationellt genom att erbjuda kortfristiga lån via en P2P IT-plattform. TrustBuddy s koncept har visat sig framgångsrikt och har skapat ett starkt och förtroendeingivande varumärke samt en stor kundbas av lojala kunder. Under 2013 kommer TrustBuddy att öka sin marknadsandel och stärka positionen som ledande aktör för kortfristig finansiering på de aktiva marknaderna och förbli den ledande P2P aktören i Norden som tillhandahåller en kortfristig finansieringsprodukt. Fokus under inledande delen av 2013, kommer fortsatt att ligga på att ytterligare effektivisera tjänsten för att öka bolagets försprång inom segmentetet. På den nyetablerade spanska marknaden, avser TrustBuddy använda samma försiktiga lanseringsstrategi som tidigare använts på de framgångsrika marknaderna Danmark och Finland. TrustBuddy kommer inledningsvis vara restriktiv och granska de lokala resultaten noggrant innan ett mer normalt marknadsföringstempo sker. Koncernförhållande Den operativa verksamheten bedrivs genom dotterbolaget Trust- Buddy AB org. nr från kontor i Stockholm. Moderbolag i koncernen är TrustBuddy International (publ) org. nr Ägarstruktur TrustBuddy har per den 31 december ( ) aktier motsvarande ett aktiekapital om ( ) SEK. Aktiens kvotvärde är 0,04 (0,04) SEK. Antalet aktieägare var vid årsskiftet 665 stycken. De sex största ägarna svarade tillsammans för 71,8 % av kapital och röster. Se vidare separat avsnitt; Ägarförhållanden, aktiestruktur och aktiens utveckling

9 Förvaltningsberättelse Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 38,4 (6,3) Mkr. Rörelseresultat uppgick till -4,6 (-5,8) Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,7 (-5,9) Mkr. Resultat per genomsnittlig aktie var negativ både före och efter utspädning. Resultat per aktie vid periodens utgång var negativ. Finansiell ställning och kassaflöden Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick efter förändring av rörelsekapital till 8,7 (-9,8) Mkr. Likvida medel uppgick till 4,7 (2,0) Mkr. Bolaget har ett eget kapital om 80,6 (91,0) Mkr och en soliditet uppgående till 83 (92) procent, vilket innebär att bolaget har en stark finansiell ställning. Bolaget är självfinansierat och saknar räntebärande skulder per bokslutsdatum. TrustBuddy bedriver utveckling av den förvärvade programvaran för hantering av databasen. Årets aktiverade utvecklingsutgifter uppgår till 6,1 (1,0) Mkr. Emissioner och aktiekapital Under första kvartalet ökade eget kapital med 1,1 Mkr genom en kvittningsemission om totalt aktier, med kvotvärde om 0,04 kronor per aktie enligt beslut av styrelsen , registrerat hos bolagsverket Under andra kvartalet ökade man eget kapital ytterligare med 1,1 Mkr genom en kvittningsemission om totalt aktier, med kvotvärde om 0,04 kronor per aktie enligt beslut av bolagsstämma , registrerat hos bolagsverket Aktiekapitalet efter förändring uppgick till kr. Trustbuddy International har per 31 december ( ) aktier. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,04 (0,04) SEK. Varje aktie berättigar till en röst vid stämma och samtliga aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Risker och riskhantering Regulatoriska förändringar TrustBuddys verksamhet består i att agera kreditförmedlare i segmentet person-till-personlån. Detta är en verksamhet som inte är tillståndspliktig, men som till viss del regleras i lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse. Det kan inte uteslutas att lagstiftaren inför restriktioner på kreditförmedlingsverksamhet eller helt förbjuder detta, även om TrustBuddy inte har någon kännedom om att det skulle föreligga några sådana planer i nuläget. Vidare bedriver TrustBuddy sin verksamhet i ett antal olika länder inom EES och det kan, på motsvarande vis, inte uteslutas att någon av dessa länder inför sådana restriktioner eller förbud, även om så inte skulle ske i Sverige. Inte heller beträffande dessa länder har TrustBuddy någon kännedom om planerade restriktioner eller förbud Finansiell riskhantering Bolaget är självfinansierat och saknar räntebärande skulder per bokslutsdatum. Då bolaget har en ringa exponering i utländsk valuta är den huvudsakliga finansiella risken kredit till långivarna. Alla låntagare måste acceptera att en kreditprövning görs för att minska riskerna för långivarna. Långivarna insats säkras genom att utlånat belopp sprids ut på många olika långivare. TrustBuddy samarbetar med en inkassopartner för att säkra inbetalningarna från de enskilda låntagarna. Avseende likviditet och kapitalstruktur erhåller styrelsen månatliga uppdateringar och säkerställer på så vis att uppsatt soliditetsmål efterlevs samt att likviditeten är betryggande. Aktie- och aktiemarknadsrelaterade risker Nuvarande och potentiella investerare i TrustBuddy bör beakta att en investering i TrustBuddy är förknippad med risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas positivt. Som framgår av redogörelsen i detta avsnitt är aktiekursens utveckling beroende av en rad faktorer utöver Bolagets verksamhet, vilka Bolaget inte har möjlighet att påverka. Även om TrustBuddys verksamhet utvecklas positivt finns det därför risk att utvecklingen för Bolagets aktie är negativ. Antal anställda Medelantalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 6 (1). Moderbolaget I moderbolaget finns koncerngemensamma funktioner såsom koncernredovisning, verksamhetsutveckling samt hantering av koncernens informationsflöde. I moderbolaget ingår även den norska verksamheten som drivs i filialen Trustbuddy AB NUF. Moderbolagets nettoomsättning uppgick under året till 0,8 (0,1) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,9 (-16,2) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 92,1 (91,3) Mkr vilket innebär en soliditet på 98 (94) procent. Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare Ledande befattningshavare har fram till september 2012 varit anställda i ett managementbolag. Från detta bolag har det fakturerats ett managementfeearvode. Från 1 oktober anställdes ledande befattningshavare i bolagets filial i Norge. Från filialen faktureras management arvode. Incitamentsprogram Det finns ett inticitamentsprogram riktat till nyckelmedarbetare. Prissättning sker enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Innehavare av teckningsoptioner skall äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 140 procent av den genomsnittliga kursen för Bolagets aktier mellan den 29 maj 2012 och 26 juni Anmälan om teckning av aktier kan ske under perioden från och med den 1 maj 2013 till och med den 1 juli 2014 och från och med den 1 maj 2015 till och med den 1 juli Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt stycken och representeras inledningsvis av ett (1) teckningsoptionsbevis,eller multiplar därav, ställt till innehavaren. Bolagsstyrning TrustBuddy International AB är ett svenskt publikt bolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, First North s regelverk samt andra tillämpliga lagar och regler. 9

10 Förvaltningsberättelse Styrelsens arbete Styrelsen har under 2012 haft 7 styrelsesammanträden. Viktiga ärenden som har behandlats av styrelsen under 2012 är, förutom godkännande av årsredovisning och delårsrapporter, fastställande av affärsplan med därtill hörande budget, följande frågor: Ansökan om tillstånd om att bli kreditmarknadsbolag Etableringar på nya marknader Informationsstrategi och hantering av frågeställningar från Finansinspektioner på respektive geografiska marknader Genomförande av emission Options- och bonusprogram för nyckelpersoner Utvärdering av styrelsens arbete Miljö TrustBuddy övervakar regelverken på miljöområdet där verksamhet bedrivs för att säkerställa att samtliga för TrustBuddy tillämpbara och relevanta regler efterlevs, samt att verka för ständig reducering av vår egen negativa påverkan på miljön. Alla aktiviteter som görs inom ramen för TrustBuddy verksamhet ska kännetecknas av omtanke kring vår gemensamma miljö och återhållsamhet vid användande av icke förnyelsebara energikällor. Så långt möjligt, ska allt material som lämnar bolaget överlämnas till återvinning eller vara biologiskt nedbrytbart. Återhållsamhet ska iakttagas när bolaget och dess personal förbrukar olika typer av energi eller andra miljöpåverkande resurser. Forsknings- och Utvecklingsutgifter TrustBuddy bedriver utveckling av den förvärvade programvaran som hanterar databasen. Årets aktiverade utvecklingsutgifteruppgår till 6,1 (1,0) Mkr. Framtidsutsikter TrustBuddy är marknadsledande inom P2P, Peer-to-Peer, långivning i Norden. Under det fjärde kvartalet har TrustBuddy fortsatt arbetet med att ta andelar på samtliga aktiva marknader. Arbetet med att expandera de senaste marknaderna i Finland, Danmark och nu även Spanien, har fortgått med stor framgång och utsikterna för den kommande perioden är positiv. Under andra kvartalet 2012, lanserade TrustBuddy möjligheten för sparare att allokera sina resurser till olika länder. Detta togs emot på ett positivt sätt och har resulterat i ett ännu större intresse för TrustBuddys sparprodukt. Under det fjärde kvartalet var ökningen av inlånat kapital hela 26,6 procent jämfört föregående kvartal. TrustBuddy ś bedömning är att trenden för den nordiska marknaden för P2P långivning fortsätter att växa under TrustBuddy differentierar sig från samtliga konkurrenter på de aktiva marknaderna samt internationellt genom att erbjuda kortfristiga lån via en P2P IT-plattform. TrustBuddy s koncept har visat sig framgångsrikt och har skapat ett starkt och förtroendeingivande varumärke samt en stor kundbas av lojala kunder. Under 2013 kommer TrustBuddy att öka sin marknadsandel och stärka positionen som ledande aktör för kortfristig finansiering på de aktiva marknaderna och förbli den ledande P2P aktören i Norden som tillhandahåller en kortfristig finansieringsprodukt. Fokus under inledande delen av 2013, kommer fortsatt att ligga på att ytterligare effektivisera tjänsten för att öka bolagets försprång inom segmentetet. På den nyetablerade spanska marknaden, avser TrustBuddy använda samma försiktiga lanseringsstrategi som tidigare använts på de framgångsrika marknaderna Danmark och Finland. TrustBuddy kommer inledningsvis vara restriktiv och granska de lokala resultaten noggrant innan ett mer normalt marknadsföringstempo sker. Förslag till disposition av balanserade vinstmedel Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ) föreslår att av den balanserade vinsten utdelas 0,9 öre per aktie motsvarande SEK. Resterande SEK överförs i ny räkning. Vad beträffar koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar, redovisning av eget kapital samt kassaflödesanalyser med tillhörande noter. 10

11 Koncernresultaträkning Tkr NOT Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -8 - Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets förlust

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett utbud av egenutvecklade och utvalda licensprodukter för barnfamiljer genom online- och distributionsförsäljning. VISION

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer