Lovisagruvan AB, org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lovisagruvan AB, org.nr. 556481-0074"

Transkript

1 Sidan 1 av 10

2 LOVISAGRUVAN AB (PUBL) Kvartalsrapport nr 3, 2013, juli-september Kvartalet! Intäkterna från malmleveranserna under tredje kvartalet 2013 uppgick till 11,9 MSEK (mot 8,7 för samma period 2012), en ökning med 37 %.! Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 3,1 MSEK (2,5), en ökning med 24 % och en rörelsemarginal på 26 % (28).! Resultatet efter finansnetto blev 3,1 MSEK (2,5).! Vinsten per aktie blev 0,70 SEK (0,54). Leveranskvantiteten malm ökade med 21 % mot tredje kvartalet föregående år och med bättre metallhalt. Metallpriserna uttryckt i SEK var sammantaget 1 % lägre jämfört med tredje kvartalet Intäkterna blev 37 % högre. Prissäkringarna gav inga intäkter under kvartalet (0,3 MSEK). Trots den högre produktionskvantiteten blev kostnaden per ton högre än föregående år främst beroende på högre personal-, underhålls- och anrikningskostnader. Rörelseresultatet blev 24 % högre än föregående år och rörelsemarginalen 26 % (28). Tre kvartal, januari-september! Intäkterna från malmleveranserna under de tre första kvartalen 2013 uppgick till 34,7 MSEK (mot 35,0 för samma period 2012), en minskning med 1 %.! Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 9,8 MSEK (13,1), en minskning med 25 % och en rörelsemarginal på 28 % (37).! Resultatet efter finansnetto uppgick till 9,0 MSEK (13,2).! Vinsten per aktie uppgick till 2,05 SEK (2,84).! Likvida medel vid periodens slut var 8,9 MSEK (12,2). Bolaget har inga räntebärande lån. Leveranskvantiteten för de första tre kvartalen blev densamma som för samma period föregående år. Metallhalterna var något högre. Metallpriserna uttryckt i SEK var sammantaget 2 % lägre jämfört med de tre första kvartalen Intäkterna blev 1 % lägre. Prissäkringarna bidrog med 0,5 MSEK (1,1). Kassaflödet från verksamheten var 6,1 MSEK (10,5). Finansiell och ekonomisk information avseende 2013! Bokslutskommuniké och kvartalsrapport 4, 6 februari 2014 Dessutom informeras regelbundet om levererade kvantiteter varje månad. All information förmedlas till media av Aktietorget. Informationen läggs även ut på bolagets hemsida Aktieägare som önskar få information till sin egen adress kan arrangera detta på Aktietorgets hemsida genom att gå in där på nyheter och sedan prenumeration. Rapporten har inte granskats av revisorerna. Sidan 2 av 10

3 MARKNAD OCH PRODUKTION Hela den producerade malmkvantiteten levereras löpande till Bolidens anrikningsverk i Garpenberg enligt ett avtal som gäller till och med 2014 med planerad förlängning för tiden efter 2014, i slutet av Prissättningen följer de internationella noteringarna på metallmarknaderna och sker med två månaders eftersläpning. De sammanlagda leveranserna under kvartalet blev ton torrvikt (7 907), en ökning med 21 % och med högre metallhalt. Malmlagret minskade med ca 700 ton under kvartalet medan det var oförändrat under tredje kvartalet föregående år. De månatliga leveranserna framgår av nedanstående diagram. För de första tre kvartalen levererades ton (28 234) och med något högre metallhalt. Produktionsbrytningen sker på olika nivåer i gruvan och den djupaste är nu på 190 m under markytan. Metallpriserna Kvartalets genomsnittliga metallpriser uttryckta i SEK per ton var 1 % lägre än motsvarande kvartal För de första tre kvartalen blev de sammantaget 2 % lägre än motsvarande period Sidan 3 av 10

4 Osäkerheten om prisutvecklingen är stor. De svagare priserna reflekterar en haltande konjunkturutveckling där finansiella aktörer mycket väl kan få en både positiv och negativ inverkan. På kort sikt kan prisfall inte uteslutas. På lite längre sikt finns en tämligen allmän optimism om relativt höga råvarupriser med hänsyn till de behov som föranleds av den starka ekonomiska utvecklingen i Kina, Indien och många andra folkrika länder. Betydande resultatförsämringar för många av världens gruvbolag talar för samma sak eftersom det hämmar utbyggnaden av produktionskapaciteten. PRISSÄKRINGAR Grunden för prissäkringsaktiviteten är att Lovisagruvan kostnadsmässigt är bunden för en brytning under många år framöver. Intäkterna är genom de varierande metallpriserna osäkra och därmed resultatet. Därför strävar Lovisagruvan efter att säkra intäkterna och helst till priser som bedöms bättre än vad som bedöms långsiktigt normalt. De smärre positioner som togs i slutet av förra året har avslutats under första halvåret med positivt resultat. Inga öppna positioner finns per 30 september MÅLET MOT HANDELSBANKEN Tidigare har informerats om att stämningsansökan riktad mot Handelsbanken, inlämnades till Stockholms tingsrätt det sista kvartalet 2008, med skadeståndskrav om 2,7 MUSD som följd av det agerande från banken som Lovisagruvan utsattes för hösten 2007 i samband med prissäkringsaktiviteter. Skadan belastade Lovisagruvans bokslut för 2006/07. I dom i november 2011 meddelade Tingsrätten att talan ogillades vilket innebar att motsidans rättegångskostnader kom att belasta Lovisagruvans resultat med 1,9 MSEK. Lovisagruvans egna kostnader i målet hade belastat resultatet löpande. Tingsrättens domslut överklagades i Hovrätten och prövningstillstånd meddelades i februari Målet behandlades i hovrätten i början av mars Hovrätten fastställde tingsrättens dom och Lovisagruvan fick ersätta Handelbankens rättegångskostnader i hovrätten med 0,7 MSEK. Lovisagruvan har lämnat in ansöka om s.k. prövningstillstånd till Högsta Domstolen. Målet handlar i huvudsak om följande: En bank tar över en svensk metallmäklare. Banken fortsätter sedan att tillhandahålla en redan etablerad prissäkringsprodukt. Produkten marknadsförs som något positivt och värdeskapande. En råvaruproducent (gruva) har sedan flera år varit prissäkringskund hos metallmäklaren och där byggt upp en avsevärd investering i form av prissäkringspositioner. Gruvan blir nu bankens kund för den fortsatta prissäkringsaffären. För prissäkringen ska, liksom tidigare, likvida medel till ett säkerhetskonto fortlöpande insättas hos banken. Sidan 4 av 10

5 Banken bearbetar gruvan för att också få vara gruvans enda bankförbindelse och kreditgivare när det gäller finansieringen av dessa likvida medel. Gruvan accepterar banken som ensam kreditgivare. Avtal med andra banker ska upphöra. Avtal om kredit träffas avseende belopp som är anpassat till det aktuella behovet avseende säkerhetskontot och som vuxit genom ytterligare prisstegring samt ökning av den säkrade metallkvantiteten. Banken åtar sig att formalisera kreditöverenskommelsen. Prissäkringen är kundförhållandets huvudaffär, men banken har nu, som gruvans finansiär, dubbla roller. Banken beslutar plötsligt - och uppenbarligen grundat på en missuppfattning av affärssammanhanget - att avbryta prissäkringsaffären. Därmed raseras den under flera år uppbyggda investeringen. Orsaken till beslutet är en - naturligt uppkommen - formell brist på säkerhetskontot, eftersom den givna krediten inte effektuerats i bankens långsamma interna process. Banken underlåter att kontakta kunden och informera om sitt beslut, trots att kunden bibringats uppfattningen att överenskommelse om finansieringen av säkerhetskontot genom kreditgivning från banken själv redan är träffad i fullt samförstånd och att finansiering inte längre behöver - eller får - sökas hos annan. Kunden ställs således inför fullbordat faktum utan att ens ha fått något som helst rådrum för att hitta andra lösningar. Får en bank agera på detta sätt? AFFÄRSUTVECKLING Vårt helägda dotterbolag Lovisagruvan Utveckling AB har som tidigare meddelats engagerat sig i utvecklingen av Stekenjokkprojektet som ägs och drivs av Vilhelmina Mineral AB. Lovisagruvan Utvecklings andel i Vilhelmina Mineral är f.n. 9 % med option att öka med 19 % till 28 %. Under hösten 2012 gav Sveriges Geologiska Undersökning besked om att Stekenjokk och Levi förklarats som Riksintresse med anledning av värdefulla ämnen och material, vilket innebär att de skall skyddas från andra verksamheter som kan försvåra brytning av malmen. Den 2011 inlämnade ansökan om bearbetningskoncession har kompletterats med anledning av inkomna remissyttranden och därav föranlett utvecklingsarbete. Kompletteringen inlämnades i maj 2013 till Bergmästaren för beslut. I början av oktober har länsstyrelserna i Västerbotten respektive Jämtland avstyrkt att bearbetningskoncession skall lämnas till Vilhelmina Mineral avseende Stekenjokk och Levi främst med hänvisning till att brytningen skulle störa rennäringen i området. Bergmästaren har anmodat Vilhelmina Mineral att yttra sig över denna skrivelse. En primär synpunkt är att den förhållandevis lilla rennäringen disponerar en enorm yta jämfört med den som gruvdriften skulle ta i anspråk samt att rennäringen kräver betydande statligt stöd medan gruvdrift i allmänhet ger staten betydande direkta skatteintäkter och dessutom skapar många indirekta sysselsättningstillfällen vilket minskar samhällets kostnader för arbetslöshet. Länsstyrelsen tar ingen hänsyn till dessa ytmässiga respektive ekonomiska proportioner i sitt yttrande. Sidan 5 av 10

6 Områdena kring Stekenjokk och Levi är välkända genom geologiska undersökningar av både SGU och Boliden. Under perioden bröts sammanlagt ca 7 Mton malm av Boliden på statens uppdrag. Minst lika mycket bedöms kunna finnas kvar att bryta. Metallpriserna var under denna period på en betydligt lägre nivå än idag. En återstart av gruvan i Stekenjokk skulle kunna innebära upp till 600 nya arbetstillfällen i området. Vi ser fram emot att deltaga i arbetet med att tillsammans med samtliga intressenter på ett ansvarsfullt sätt förverkliga detta. RESULTAT OCH FINANSIERING Kvartalet! Intäkterna från malmleveranserna under tredje kvartalet 2013 uppgick till 11,9 MSEK (mot 8,7 för samma period 2012), en ökning med 37 %.! Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 3,1 MSEK (2,5), en ökning med 24 % och en rörelsemarginal på 26 % (28).! Resultatet efter finansnetto blev 3,1 MSEK (2,5).! Vinsten per aktie blev 0,70 SEK (0,54). Leveranskvantiteten malm ökade med 21 % mot tredje kvartalet föregående år och med bättre metallhalt. Metallpriserna uttryckt i SEK var sammantaget 1 % lägre jämfört med tredje kvartalet Intäkterna blev 37 % högre. Prissäkringarna gav inga intäkter under kvartalet (0,3 MSEK). Trots den högre produktionskvantiteten blev kostnaden per ton högre än föregående år främst beroende på högre personal-, underhålls- och anrikningskostnader Rörelseresultatet blev 24 % högre än föregående år och rörelsemarginalen 26 % (28). Tre kvartal, januari-september! Intäkterna från malmleveranserna under de tre första kvartalen 2013 uppgick till 34,7 MSEK (mot 35,0 för samma period 2012), en minskning med 1 %.! Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 9,8 MSEK (13,1), en minskning med 25 % och en rörelsemarginal på 28 % (37).! Resultatet efter finansnetto uppgick till 9,0 MSEK (13,2).! Vinsten per aktie uppgick till 2,05 SEK (2,84).! Likvida medel vid periodens slut var 8,9 MSEK (12,2). Bolaget har inga räntebärande lån. Leveranskvantiteten för de första tre kvartalen blev densamma som för samma period föregående år. Metallhalterna var något högre. Metallpriserna uttryckt i SEK var sammantaget 2 % lägre jämfört med de tre första kvartalen Intäkterna blev 1 % lägre. Prissäkringarna bidrog med 0,5 MSEK (1,1). Rörelseresultatet 9,8 MSEK (13,1) innebär en rörelsemarginal på 28 % (37). I syfte att öka avkastningen på likvida medel placerades ca 1 MSEK i konvertibler i PA Resources till hög nominell ränta. De finansiella problemen i detta bolag har föranlett konvertering av fordran till aktier. Sidan 6 av 10

7 Kursfall på aktierna har föranlett en nedskrivning av kapitalbeloppet med 0,9 MSEK vilket redovisas som finansiell kostnad. Vinsten per aktie uppgick till 2,05 SEK (2,84). Kassaflödet från verksamheten var 6,1 MSEK (10,5). Investeringarna uppgick till 3,3 MSEK (1,6) och består huvudsakligen av tillredningar med 2,1 MSEK samt förskottsbetalning av skrotningsaggregat med 0,9 MSEK. Likvida medel vid periodens slut var 8,9 MSEK (12,2). Bolaget har inga räntebärande lån. Utsikter Produktionsplanen för 2013 innebär en oförändrad leveranskvantitet om ton torrvikt. Om produktionsmålet nås och priserna för zink och bly håller sig vid dagens nivå dvs. omkring USD/ton och USD 6,50 kan resultatet efter finansnetto för 2013 väntas bli ca 20 % lägre än resultatet för 2012 eller omkring 15 MSEK. Styrelsen För eventuella frågor, kontakta E Göran Nordenhök, ordförande M Sidan 7 av 10

8 INSYNSPERSONER I LOVISAGRUVAN AB Innehav Innehav Ändring Styrelsen Göran Nordenhök, m bolag aktier teckningsbevis Ingemar Skaret, m familj aktier teckningsbevis Torsten Börjemalm aktier teckningsbevis Stefan Sädbom aktier teckningsbevis VD Jan-Erik Björklund aktier teckningsbevis Ekonomikonsult Curt Arenvang aktier teckningsbevis Revisorer Björn Bäckvall aktier Jonas Bergström aktier Sidan 8 av 10

9 RESULTATANALYS (MSEK) 1 jul-30 sep 1 jul-30 sep 1 jan-30 sep 1 jan-30 sep 1 jan-31 dec 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån Fakturerat malmvärde 11,8 8,9 35,3 35,2 48,8 Retroaktiv priskorrigering 0,1-0,2-0,6-0,2 0,4 Malmintäkter, brutto 11,9 8,7 34,7 35,0 49,2 Prissäkringar 0,0 0,3 0,5 1,1 1,4 Transport till anrikningsverk -1,0-0,9-2,8-2,7-3,9 Anrikning -1,9-1,4-5,7-5,0-6,9 Tillredningar 0,7 0,7 2,1 2,5 3,4 Förändring i lager till självkostnad -0,3 0,0 0,1 0,2 0,2 Nettointäkt 9,4 7,4 29,0 31,1 43,5 Insatsvaror -0,9-0,9-3,4-4,0-5,4 Personalkostnader -2,7-1,8-6,7-6,3-9,0 Underhåll mm -1,0-0,6-2,9-2,7-3,5 Administration mm. -0,8-0,8-3,7-2,6-3,4 Gruvresultat 3,9 3,3 12,3 15,5 22,2 Övriga intäkter eller kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat före avskrivningar 3,9 3,3 12,3 15,5 22,2 Avskrivningar -0,8-0,8-2,5-2,5-3,2 Rörelseresultat efter avskrivningar 3,1 2,5 9,8 13,1 19,0 Finansnetto 0,0 0,0-0,8 0,1 0,1 Resultat efter finansnetto 3,1 2,5 9,0 13,2 19,1 Överavskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 Avsättning periodiseringsfond 0,0 0,0 0,0 0,0-4,6 Resultat före skatt 3,1 2,5 9,0 13,2 14,3 Skatt -0,7-0,7-2,0-3,5-3,9 Periodens redovisade resultat 2,4 1,8 7,0 9,7 10,5 NYCKELTAL Fakturerad kvantitet, ton Intäkt per fakturerat ton, SEK Kostnad per fakturerat ton, SEK Resultat per ton, SEK Gruvmarginal 26 % 25 % 27 % 34 % 36 % Rörelsemarginal 26 % 28 % 28 % 37 % 39 % Antal utestående aktier inklusive optioner Vinst per aktie efter full utspädning, SEK 0,70 0,54 2,05 2,84 4,09 Utdelning, SEK 3,00 Sidan 9 av 10

10 BALANSRÄKNINGAR (MSEK) Anläggningstillgångar 30,7 29,9 29,4 Kundfordringar 6,5 5,7 4,6 Övriga kortfristiga tillgångar 6,2 2,5 5,4 Likvida medel 8,9 16,4 12,2 Summa omsättningstillgångar 21,7 24,5 22,2 Summa tillgångar 52,3 54,4 51,6 Eget Kapital, bundet 1,3 1,3 1,3 Eget Kapital, fritt 9,5 8,9 8,9 Metallhandeln 0,0 0,0 0,0 Periodens redovisade vinst 7,0 10,5 9,7 Summa Eget Kapital 17,8 20,7 19,9 Avsättningar, obeskattade reserver 25,4 25,4 20,6 Rörelseskulder 9,1 8,4 11,1 Summa kortfristiga skulder 9,1 8,4 11,1 Summa Skulder och Eget Kapital 52,3 54,4 51,6 NYCKELTAL Sysselsatt kapital i genomsnitt 44,6 43,4 40,7 Förräntning på sysselsatt kapital 29 % 44 % 43 % Skuldsättningsgrad 0 % 0 % 0 % Sysselsatt kapital UB 43,2 46,0 40,5 Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 Soliditet 72 % 72 % 68 % FINANSIERINGSANALYS (MSEK) 1 jul-30 sep 1 jan-30 sep 1 jan-31 dec 3 mån 9 mån 12 mån Rörelseresultat före avskrivningar 3,9 12,3 22,2 Finansnetto 0,0-0,8 0,1 Diverse intäkter / kostnader 0,0 0,0 0,0 Betald skatt -1,1-3,3-4,8 Förändring av rörelsekapital, mm -0,2-2,1-1,6 Kassaflöde från verksamheten 2,6 6,1 15,9 Investeringar -1,0-3,3-2,8 Förändring av lån 0,0 0,0 0,0 Utdelning 0,0-10,2-10,0 Förändring av likvida medel 1,6-7,5 3,1 Sidan 10 av 10

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Fjärde kvartalet (1 oktober 31 december 2013) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 87 (63) mkr. Vindens energiinnehåll under kvartalet

Läs mer

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 Resultat efter finansnetto jan. dec. 86 MSEK (235) okt. dec. 21 MSEK (4) Resultat efter finansnetto per aktie jan. dec.

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2009. Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar. avlämnad den 23 juli 2009 kl. 7.30

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2009. Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar. avlämnad den 23 juli 2009 kl. 7.30 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI avlämnad den 23 juli kl. 7.30 Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar Billerud förstärker produktportföljen

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ)

Wiking Mineral AB (publ) Wiking Mineral AB (publ) Prospekt avseende nyemission av konvertibler Februari 2010 Generell information Aktierna i Wiking Mineral AB (publ) ( Wiking Mineral ) är upptagna till handel på marknadsplatsen

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

Erbjudande att förvärva aktier i Drillcon AB (publ) inför handel i aktien på First North (Nya Marknaden)

Erbjudande att förvärva aktier i Drillcon AB (publ) inför handel i aktien på First North (Nya Marknaden) Erbjudande att förvärva aktier i Drillcon AB (publ) inför handel i aktien på First North (Nya Marknaden) Om prospektet Innehållsförteckning Om prospektet 2 Sammanfattning av erbjudandet 3 Sammanfattning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat 1(1) Pressmeddelande Linköping den 6 december Sectras delårsrapport för första halvåret /2012: Reavinst lyfter Sectras resultat IT och medicinteknikföretaget Sectra redovisar inklusive verksamhet under

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration Holding AB (publ) Årsredovisning 2014 Bot l tt p osp kter n sbolag vars verksamhet syftar til l att bygga långsikti gt akti eägarvärde Botnias verksamhet syftar till att bygga långsiktigt aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

delårsrapport jan-mars 2009

delårsrapport jan-mars 2009 lindab delårsrapport jan-mars 29 Första kvartalet 29 O Nettoomsättningen minskade med 17 % till 1 771 MSEK (2 129), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 25 % O Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015 TrustBuddy AB (publ.) Andra kvartalet

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 (1 302,0 ). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 (-31,7 ), varav poster av engångskaraktär

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 3 Rapport över koncernens resultat 14 Rapport över koncernens totalresultat 14

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2005

Delårsrapport Januari-mars 2005 Delårsrapport Januari-mars 2005 Org.nr 556025-5001 www.billerud.com 2005 I Kvartal 2004 IV Helår 2004 I 2004 Nettoomsättning, MSEK 1 739 1 753 1 820 7 159 Rörelseresultat, MSEK 66 161 255 781 Rörelsemarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS INNEHÅLL 3 4 5 7 8 10 16 18 19 20 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer