Lovisagruvan AB, org.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lovisagruvan AB, org.nr. 556481-0074"

Transkript

1 Lovisagruvan AB, org.nr Sidan 1 av 10

2 LOVISAGRUVAN AB (PUBL) Kvartalsrapport nr 1, 2013, januari-mars Intäkterna från malmleveranserna under första kvartalet 2013 uppgick till 11,5 MSEK (mot 13,2 för samma period 2012), en minskning med 13 %. Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 2,7 MSEK (4,9), en minskning med 45 % och en rörelsemarginal på 23 % (37). Resultatet efter finansnetto uppgick till 2,7 MSEK (5,0). Vinsten per aktie uppgick till 0,62 SEK (1,07). Den finansiella ställningen har förbättrats ytterligare något. Likvida medel vid periodens slut var 20,1 MSEK före betalning av utdelning med 10,3 MSEK. Bolaget har inga räntebärande lån. Leveranserna minskade med 6 % mot första kvartalet föregående år. Zinkpriset uttryckt i USD var nästan oförändrat medan blypriset var högre jämfört med första kvartalet Genom den 5 % lägre USDkursen blev priserna sammantaget nästan oförändrade räknat i SEK per ton. Tillsammans med något lägre metallhalter blev därför intäkterna 13 % lägre. Prissäkringarna bidrog med 0,5 MSEK (0). Den lägre produktionskvantiteten samt rättegångkostnaden hos motparten i det förlorade målet i Hovrätten mot Handelsbanken var de viktigaste faktorerna bakom att kostnaden per ton ökade. Resultat och lönsamhet ligger, trots en betydande försämring, fortfarande på en god nivå. Finansiell och ekonomisk information avseende 2013 Kvartalsrapport 2, 8 augusti 2013 Kvartalsrapport 3, 24 oktober 2013 Bokslutskommuniké och kvartalsrapport 4, 6 februari 2014 Dessutom informeras regelbundet om levererade kvantiteter varje månad. All information förmedlas till media av Aktietorget. Informationen läggs även ut på bolagets hemsida Aktieägare som önskar få information till sin egen adress kan arrangera detta på Aktietorgets hemsida genom att gå in där på nyheter och sedan prenumeration. Rapporten har inte granskats av revisorerna. Sidan 2 av 10

3 MARKNAD OCH PRODUKTION Hela den producerade malmkvantiteten levereras löpande till Bolidens anrikningsverk i Garpenberg enligt ett avtal som gäller till och med 2014 med planerad förlängning i slutet av Prissättningen följer de internationella noteringarna på metallmarknaderna och sker med två månaders eftersläpning. De månatliga leveranserna framgår av nedanstående diagram. De sammanlagda leveranserna under kvartalet blev ton torrvikt (10 339), en minskning med 6 % och med något lägre metallhalt. Malmlagret ökade med ca 100 ton under kvartalet medan det ökade 450 ton under första kvartalet föregående år. Produktionsbrytningen sker på olika nivåer i gruvan och den djupaste är nu på 190 m under markytan. Produktionsstörningar förekommer hela tiden vid gruvbrytning. Under första kvartalet var frekvensen något högre än vanligt. Metallpriserna Metallpriserna har efter en lovande förstärkning i slutet av 2012, försvagats under första kvartalet Zinkpriset har nu under april fortsatt ner under USD per ton och blypriset till under Även USD kursen har försvagats. Jämfört med första kvartalet 2012 är priserna i SEK sammantaget oförändrade. Sidan 3 av 10

4 Osäkerheten om prisutvecklingen är stor. De svagare priserna reflekterar en haltande konjunkturutveckling där finansiella aktörer mycket väl kan få en både positiv och negativ inverkan. På kort sikt kan prisfall inte uteslutas. På lite längre sikt finns en tämligen allmän optimism om relativt höga råvarupriser med hänsyn till de behov som föranleds av den starka ekonomiska utvecklingen i Kina, Indien och många andra folkrika länder. PRISSÄKRINGAR Grunden för prissäkringsaktiviteten är att Lovisagruvan kostnadsmässigt är bunden för en brytning under många år framöver. Intäkterna är genom de varierande metallpriserna osäkra och därmed resultatet. Därför strävar Lovisagruvan efter att säkra intäkterna och helst till priser som bedöms bättre än vad som bedöms långsiktigt normalt. De smärre positioner som togs i slutet av förra året har avslutats med positivt resultat. Inga öppna positioner finns per 31 mars MÅLET MOT HANDELSBANKEN Stämningsansökan riktad mot Handelsbanken inlämnades under sista kvartalet 2008 med skadeståndskrav om 2,7 MUSD. Grunden var det agerande från bankens sida som Lovisagruvan utsattes för hösten 2007 i samband med prissäkringsaktiviteter hos banken. Skadan belastade Lovisagruvans bokslut för 2006/07 och Tingsrätten ogillade Lovisagruvans käromål och Lovisagruvan fick betala Handelsbankens rättegångskostnader med 1,9 MSEK vilket belastade resultatet för Svea Hovrätt meddelade prövningstillstånd för ca ett år sedan och slutförhandling skedde i början av mars Hovrätten fastställde Tingrättens dom och dömde Lovisagruvan att betala Handelsbankens rättegångskostnader om 0,7 MSEK. Lovisagruvan överväger att nu att gå vidare till Högsta Domstolen eftersom varken Tingsrätten eller Hovrätten valt att ta upp det affärsmässigt centrala i målet. Hovrättens dom, liksom tidigare Tingsrättens, inriktar sig på det så kallade ramavtalet vilket är basregler för vem som helst som handlar med terminskontrakt i råvaror. Lovisagruvan har i stämningsansökan till tingsrätten framhållit att man inte ifrågasatt detta avtal eller innebörden i dess innehåll. Däremot har Lovisagruvan velat att domstolen skulle bedöma Handelsbankens hela affärsmässiga hantering av sin kund Lovisagruvan eftersom ramavtalet måste ses i sitt affärsmässiga sammanhang. Varken Tingsrätten eller Hovrätten har gjort det på ett rimligt sätt i sina respektive domslut. Handelsbanken representerades, gentemot sin kund Lovisagruvan, av den nyförvärvade enheten för metallhandel (tidigare Sv. Metallbörsen). Denna enhet var medveten om innebörden i den typ av prissäkring som Lovisagruvan var ute efter och hade sedan tidigare Lovisagruvan som kund. Man marknadsförde också denna tjänst med i branschen gängse argument, som är kända sedan länge, och som alla då inblandade var väl insatta i. Sidan 4 av 10

5 Metallhandelsavdelningen ville utöka sin handel och i fallet Lovisagruvan var man därför behjälplig med att förmedla ytterligare finansiering av prissäkringsverksamheten genom att låta Lovisagruvan kontaktas av ett av Handelsbankens kontor, det på Gustaf Adolfs Torg. Handeln fortsatte som vanligt med praktiskt taget dagliga kontakter med metallhandelsavdelningen. Lån etablerades parallellt med bankkontoret, den s.k. tilläggskrediten i målet med enda syfte att klara säkerhetskraven enligt ramavtalet. Det framkom senare i förhören i Tingsrätten att bankens organisationsprincip innebär att bankkontoret, som tydligen alltid var regeln i Handelsbanken, tog över ett strikt resultatansvar i denna process. Och vad värre var, chefen på detta kontor hade inte någonsin haft att göra med prissäkring av metaller och dess för den oinvigde, i vissa avseenden relativt speciella aspekter. Detta förhållande förblev okänt för Lovisagruvan som uppfattade det som att kund- och resultatansvaret låg kvar hos metallhandelsavdelningen som ju hade hand om de för kunden viktiga affärsförhållandena i form av metallprissäkringar, en praktiskt taget daglig aktivitet. Lånefinansieringen var en underordnad följdfråga där ju banken från början velat erbjuda sina tjänster. Bankkontorets chef missuppfattade totalt den affärsmässiga situation som uppstod vid den exceptionella prisökning på bly som skedde under Lovisagruvans prissäkring som successivt hade byggts upp representerade för gruvan ett betydande värde. Att det enligt ramavtalet samtidigt krävdes inbetalning av ca 10 % av kontraktsvärdet på ett säkerhetskonto var en annan och sekundär följd av prissäkringen. Därför tog Lovisagruvan initiativ för att ordna tidigare nämnda tilläggskredit. Principbeslut om detta fattades snabbt i juli. Bankkontorets chef förstod inte värdet av prissäkringen för den producerande gruvan utan fäste sig endast vid behovet att täcka säkerhetskontot. Ytterligare en instans i banken kom in i hanteringen nämligen det man kallade Collateral. Vi antar att de fick stor betydelse för vad som hände men Lovisagruvan har inte kunnat få ut de handlingar som skulle kunnat klarlägga denna sak. Det blev dock i vittnesförhören klarlagt att Collateral hade som regel att inte tillmäta en prissäkringsposition något värde i kreditvärderingssammanhang vilket stod i direkt strid med det budskap Lovisagruvan fått från sin kundkontakt, metallhandelsavdelningen. Det är också i strid med ekonomiska fakta att inte sätta värde på en gruvas säkring av ett högt pris. I detta fall var det en mycket hög prisnivå relativt gruvans produktionskostnad. Förutom denna överflyttning av kundansvaret till okunniga instanser i banken kan tilläggas att det skedde utan information till Lovisagruvan som kund och att den handling som vidtogs, nämligen att utsläcka Lovisagruvans prissäkringspositioner, beslöts och genomfördes utan något som helst samråd. Det var Lovisagruvan som kom på banken med dess agerande i efterhand genom en slump. Frågan är därför sammanfattningsvis om en bankkund skall behöva stå en mycket betydande ekonomisk skada som uppstår när en bank flyttar över hanteringen av ett kundärende utan kundens vetskap från den avdelning man har etablerat kontakt med och som har förstått affärssituationen, till en annan avdelning som inte kan affärsområdet och dessutom beslutar och agerar objektivt sett felaktigt utan att kontakta sin kund, därmed berövande honom alla möjligheter att vidta åtgärder för att förhindra skadan. Den nyförvärvade metallhandelsavdelningen kan inte ha varit medveten om den regel som inte satte värde på en prissäkring eftersom de marknadsförde sin tjänst enligt ett etablerat tänkande som förutsätter att en prissäkring har stort värde för en producerande gruva. Det är således på denna punkt fråga om en falsk marknadsföring. Sidan 5 av 10

6 Man kan även uttrycka det så att domen endast tar sikte på frågan om vad banken hade rätt att göra utifrån ramavtalets bestämmelser men som endast är en del av det frågan gäller. Med den utgångspunkten kommer man fram till att eftersom Lovisagruvan inte hade pengar på säkerhetskontot så är saken klar. Det skulle man enligt ramavtalet ha haft. Att det fanns en kredit som genom bankens långsamma hantering inte administrerats färdigt och som hade täckt bristen var dock bankens ansvar. Att banken dessutom inte tjänade något på sitt agerande utan både förstörde för sig själv och kunden funderar man inte på. Om man gör det förstår man att det objektivt har begåtts ett misstag. Att det uppstått på grund av organisatoriska orsaker och okunskap hos dem som agerat är förklaringen. Som en följd av det ofullständiga perspektivet på vad saken gäller har domstolen dessutom hamnat i två klart felaktiga beskrivningar av omständigheterna i målet. 1. Det uttrycks i domskälen som anmärkningsvärt att Lovisagruvan inte regerat på underskotten på säkerhetskontot medan Lovisagruvan ju faktiskt agerade och trodde sig ha löst frågan genom tilläggskrediten som ju blev klar redan i juli 2007 även om den inte formellt beslöts i bankens regionstyrelse förrän i 12 september Metallhandelsavdelningen uttryckte själv irritation över Collaterals, de som sände ut meddelandena om brist på säkerhetskontot, illa anpassade regler och rutiner. 2. Domen uppehåller sig vid siffror avseende den 15 oktober trots att Handelsbankens beslut och felhantering bevisligen inträffade före måndagen den 8 oktober när den upptäcktes av Lovisagruvan. AFFÄRSUTVECKLING Det helägda dotterbolaget Lovisagruvan Utveckling har endast en investering, nämligen i Vilhelmina Mineral AB, och som primärt är inriktade på återstart av Stekenjokkgruvan. I höstas förklarades fyndigheten som riksintresse från mineralsynpunkt vilket innebär att den skall skyddas från andra verksamheter som kan försvåra brytning. Vilhelmina Mineral arbetar på ansökan om bearbetningskoncession som beräknas lämnas in i slutet av maj Först därefter kan en verklig planering av gruvutveckling påbörjas. RESULTAT OCH FINANSIERING Intäkterna från malmleveranserna under första kvartalet 2013 uppgick till 11,5 MSEK (mot 13,2 för samma period 2012), en minskning med 13 %. Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 2,7 MSEK (4,9), en minskning med 45 % och en rörelsemarginal på 23 % (37). Resultatet efter finansnetto uppgick till 2,7 MSEK (5,0). Vinsten per aktie uppgick till 0,62 SEK (1,07) per aktie. Den finansiella ställningen har förbättrats ytterligare något. Likvida medel vid periodens slut var 20,1 MSEK öre betalning av utdelning med 10,3 MSEK. Bolaget har inga räntebärande lån. Leveranserna minskade med 6 % mot första kvartalet föregående år. Zinkpriset uttryckt USD var nästan oförändrat medan blypriset var högre jämfört med första kvartalet Genom den 5 % lägre USDkursen blev priserna nästan oförändrade räknat i SEK per ton. Tillsammans med något lägre metallhalter blev därför intäkterna 13 % lägre. Prissäkringarna bidrog med 0,5 MSEK (0). Den lägre produktions- Sidan 6 av 10

7 kvantiteten samt rättegångkostnaden hos motparten i det förlorade målet i Hovrätten mot Handelsbanken var de viktigaste faktorerna bakom att kostnaden per ton ökade. Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 2,7 MSEK (4,9) och vinsten per aktie uppgick till 0,62 (1,07). Resultat och lönsamhet ligger, trots en betydande försämring, fortfarande på en god nivå. Investeringarna i anläggningstillgångar har netto uppgått till 0,8 MSEK (-0,1) och består av tillredningar. Likvida medel var vid årets början 16,4 MSEK och har ökat till 20,2 vid kvartalets slut. Utdelning om 10,3 MSEK har därefter betalats i början april. Utsikter Produktionsplanen för 2013 innebär en oförändrad leveranskvantitet om ton torrvikt. Om produktionsmålet nås och priserna för zink och bly håller sig vid dagens nivå dvs. omkring USD/ton och USD 6,50 kan resultatet efter finansnetto för 2013 väntas bli lägre än resultatet för Styrelsen För eventuella frågor, kontakta E Göran Nordenhök, ordförande M Sidan 7 av 10

8 INSYNSPERSONER I LOVISAGRUVAN AB Innehav Innehav Ändring Styrelsen Göran Nordenhök, m bol aktier teckningsbevis Ingemar Skaret, m fam aktier teckningsbevis Torsten Börjemalm teckningsbevis Stefan Sädbom teckningsbevis VD Jan-Erik Björklund teckningsbevis Ekonomikonsult Curt Arenvang aktier teckningsbevis Revisorer Björn Bäckvall aktier Jonas Bergström aktier Sidan 8 av 10

9 RESULTATANALYS (MSEK) 1 jan -31 mars 1 jan -31 mars 1 jan -31 dec 3 mån 3 mån 12 mån Fakturerat malmvärde 11,6 12,9 48,8 Retroaktiv priskorrigering -0,2 0,3 0,4 Malmintäkter, brutto 11,5 13,2 49,2 Prissäkringar 0,5 0,0 1,4 Transport till anrikningsverk -0,9-0,9-3,9 Anrikning -2,0-1,8-6,9 Tillredningar 0,7 0,9 3,4 Förändring i lager till självkostnad 0,1 0,1 0,2 Nettointäkt 9,8 11,5 43,5 Insatsvaror -1,1-1,7-5,4 Personalkostnader -2,4-2,1-9,0 Underhåll mm -0,9-0,7-3,5 Administration mm. -1,8-1,1-3,4 Gruvresultat 3,5 5,8 22,2 Övriga intäkter eller kostnader 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat före avskrivningar 3,5 5,8 22,2 Avskrivningar -0,8-0,8-3,2 Rörelseresultat efter avskrivningar 2,7 4,9 19,0 Finansnetto 0,0 0,1 0,1 Resultat efter finansnetto 2,7 5,0 19,1 Överavskrivningar 0,0 0,0-0,1 Avsättning periodiseringsfond 0,0 0,0-4,6 Resultat före skatt 2,7 5,0 14,3 Skatt -0,6-1,3-3,9 Periodens redovisade resultat 2,1 3,7 10,5 NYCKELTAL Fakturerad kvantitet, ton Intäkt per fakturerat ton, SEK Kostnad per fakturerat ton, SEK Resultat per ton, SEK Gruvmarginal 19 % 37 % 36 % Rörelsemarginal 23 % 37 % 39 % Antal utestående aktier inklusive optioner Vinst per aktie efter full utspädning, SEK 0,62 1,07 4,08 Utdelning, SEK 3,00 Sidan 9 av 10

10 BALANSRÄKNINGAR (MSEK) Anläggningstillgångar 29,8 29,3 29,9 Kundfordringar 4,2 6,2 5,7 Övriga kortfristiga tillgångar 3,8 4,2 2,5 Likvida medel 20,1 5,8 16,4 Summa omsättningstillgångar 28,0 16,2 24,5 Summa tillgångar 57,8 45,6 54,4 Eget Kapital, bundet 1,3 1,3 1,3 Eget Kapital, fritt 19,3 8,9 8,9 Metallhandeln 0,0 0,5 0,0 Periodens redovisade vinst 2,1 3,7 10,5 Summa Eget Kapital 22,8 14,4 20,7 Avsättningar, obeskattade reserver 25,4 20,6 25,4 Rörelseskulder 9,7 10,6 8,4 Summa kortfristiga skulder 9,7 10,6 8,4 Summa Skulder och Eget Kapital 57,8 45,6 54,4 NYCKELTAL Sysselsatt kapital i genomsnitt 47,1 37,9 43,4 Förräntning på sysselsatt kapital 23 % 52 % 44 % Skuldsättningsgrad 0 % 0 % 0 % Sysselsatt kapital UB 48,2 35,0 46,0 Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 Soliditet 74 % 65 % 72 % FINANSIERINGSANALYS (MSEK) 1 jan-31 mars 1 jan-31 mars 1 jan-31 dec 3 mån 3 mån 12 mån Rörelseresultat före avskrivningar 3,5 5,8 22,2 Finansnetto 0,0 0,1 0,1 Diverse intäkter / kostnader 0,0 0,0 0,0 Betald skatt -1,1-1,7-4,8 Förändring av rörelsekapital, mm 2,0-1,8-1,6 Kassaflöde från verksamheten 4,5 2,4 15,9 Investeringar -0,8 0,1-2,8 Förändring av lån 0,0 0,0 0,0 Utdelning 0,0-10,0-10,0 Förändring av likvida medel 3,7-7,5 3,1 Sidan 10 av 10

Lovisagruvan AB, org.nr

Lovisagruvan AB, org.nr Sidan 1 av 8 LOVISAGRUVAN AB (PUBL) Kvartalsrapport nr 1, 2011, januari-mars Intäkterna från malmleveranserna under första kvartalet 2011 uppgick till 15,5 MSEK (mot 10,1 för samma period 2010), en ökning

Läs mer

Lovisagruvan AB, org.nr. 556481-0074

Lovisagruvan AB, org.nr. 556481-0074 Sidan 1 av 10 LOVISAGRUVAN AB (PUBL) Kvartalsrapport nr 3, 2013, juli-september Kvartalet! Intäkterna från malmleveranserna under tredje kvartalet 2013 uppgick till 11,9 MSEK (mot 8,7 för samma period

Läs mer

Lovisagruvan AB, org.nr

Lovisagruvan AB, org.nr Lovisagruvan AB, org.nr. 556481-0074 Sidan 1 av 9 LOVISAGRUVAN AB (PUBL) Kvartalsrapport nr 2, 2014, april-juni Kvartalet! Intäkterna från malmleveranserna under andra kvartalet 2014 uppgick till 13,3

Läs mer

En delförklaring till den lägre leveranskvantiteten är att lagret ökade med 50 ton medan det minskade med 450 ton under tredje kvartalet 2011.

En delförklaring till den lägre leveranskvantiteten är att lagret ökade med 50 ton medan det minskade med 450 ton under tredje kvartalet 2011. LOVISAGRUVAN AB (PUBL) Kvartalsrapport nr 3, juli-september 2012 Tredje kvartalet, juli-september 2012 Intäkterna från lmleveranserna under tredje kvartalet 2012 uppgick till 8,7 MSEK (mot 12,5 för sam

Läs mer

Kvartalsrapport per 31 mars 2009 för Lovisagruvan AB

Kvartalsrapport per 31 mars 2009 för Lovisagruvan AB Kvartalsrapport per 31 mars 2009 för Lovisagruvan AB Jan-mars 2009 Fakturerat malmvärde plus retroaktiv priskorrigering uppgick till 7,0 MSEK (8,1 jan-mars 2008). Rörelseresultatet efter avskrivningar

Läs mer

Kvartalsrapport per 30 juni 2008 för Lovisagruvan AB

Kvartalsrapport per 30 juni 2008 för Lovisagruvan AB Kvartalsrapport per 30 juni 2008 för Lovisagruvan AB Kvartalet, april-juni 2008 Fakturerat malmvärde uppgick till 7,6 MSEK (10,6 april-juni 2007). Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 7,6 MSEK (5,6),

Läs mer

LOVISAGRUVAN AB (PUBL.) Kvartalsrapport

LOVISAGRUVAN AB (PUBL.) Kvartalsrapport LOVISAGRUVAN AB (PUBL.) Kvartalsrapport 1 2017 Kvartal 1, uari-s 2017 i moderbolaget Intäkterna från malmleveranser blev 14,2 MSEK (mot 0 för samma period 2016 genom att leveranserna till Boliden Garpenberg

Läs mer

Lovisagruvan AB, org.nr

Lovisagruvan AB, org.nr Lovisagruvan AB, org.nr. 556481-0074 Sidan 1 av 12 LOVISAGRUVAN AB (PUBL) Kvartalsrapport nr 3, 2015, i-tember Kvartalet! Intäkterna från malmleveranserna under tredje kvartalet 2015 uppgick till 10,9

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

LOVISAGRUVAN AB (PUBL.) Kvartalsrapport

LOVISAGRUVAN AB (PUBL.) Kvartalsrapport LOVISAGRUVAN AB (PUBL.) Kvartalsrapport 1 2016 Kvartal 1, uari-s 2016! Intäkterna från malmleveranser blev 0 genom att leveranserna till Boliden Garpenberg upphört (mot 13,8 för samma period 2015).! Gruvresultatet,

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 WWW.LOVISAGRUVAN.SE

ÅRSREDOVISNING 2013 WWW.LOVISAGRUVAN.SE ÅRSREDOVISNING 2013 Omslagsbild: VÅR STORA BERGTRUCK MT2010 FRÅN ATLAS COPCO 2 ÅRSREDOVISNING 2013 LOVISAGRUVAN AB ÅRSREDOVISNING FÖR LOVISAGRUVAN AB (publ) Org nr. 556481-0074, Räkenskapsåret 2013 Bokslutet

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

LOVISAGRUVAN AB (PUBL.) Kvartalsrapport

LOVISAGRUVAN AB (PUBL.) Kvartalsrapport LOVISAGRUVAN AB (PUBL.) Kvartalsrapport 3 2017 Kvartal 3, i - tember 2017 i moderbolaget! Intäkterna från malmleveranser blev 31,7 MSEK (mot 0,2 MSEK för motsvarande period 2016).! Gruvresultatet, rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2002

Delårsrapport januari - mars 2002 Delårsrapport januari - mars 2002 Wedins försäljning ökade med 3,9 procent till 239,9 Mkr (230,9). Resultat före avskrivningar uppgick till -25,6 Mkr (-18,5). Resultat efter finansnetto uppgick till -47,9

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

LOVISAGRUVAN AB (PUBL.) Kvartalsrapport

LOVISAGRUVAN AB (PUBL.) Kvartalsrapport LOVISAGRUVAN AB (PUBL.) Kvartalsrapport 2 2017 Kvartal 2, april - juni 2017 i moderbolaget Intäkterna från malmleveranser blev 22,6 MSEK (mot 3,3 MSEK för motsvarande period 2016). Gruvresultatet, rörelseresultatet

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september 2008-11-13 Delårsrapport januari september 2008 Rapportperiod (juli - september 2008) Nettoomsättningen ökade till 14 779 (11 216) KSEK Rörelseresultatet ökade till 5 938 (3 758) KSEK Rörelsemarginalen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

LOVISAGRUVAN AB (PUBL.) Kvartalsrapport 2, 2016

LOVISAGRUVAN AB (PUBL.) Kvartalsrapport 2, 2016 LOVISAGRUVAN AB (PUBL.) Kvartalsrapport 2, 2016 Kvartal 2, il-i 2016! Intäkterna från leverans av en testkvantitet legoanrikat bulkkoncentrat blev preliminärt 3,3 MSEK (mot 17,4, för malmleveranser samma

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Rapport från kvartal

Rapport från kvartal Rapport från kvartal 1 1999 Det våras för The Empire! Första kvartalet 1999 var viktigt och händelserikt för The Empire. Skultuna Messingsbruk delades ut till aktieägarna och handlas nu på AktieTorget

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10 2012-05-10 Delårsrapport januari mars 2012 Rapportperiod (januari-mars 2012) Nettoomsättningen ökade till 2 948 (2 115) KSEK Rörelseresultatet ökade till -3 541 (-3 879) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2000-01-01 2000-06-30

Delårsrapport för perioden 2000-01-01 2000-06-30 MultiSimplex AB (publ.) (556537-2439) Delårsrapport för perioden 2000-01-01 2000-06-30 Orderingången uppgick till 2756 tkr. Rörelsens intäkter uppgick till 1854 tkr. Resultat efter finansnetto uppgick

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer