En delförklaring till den lägre leveranskvantiteten är att lagret ökade med 50 ton medan det minskade med 450 ton under tredje kvartalet 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En delförklaring till den lägre leveranskvantiteten är att lagret ökade med 50 ton medan det minskade med 450 ton under tredje kvartalet 2011."

Transkript

1 LOVISAGRUVAN AB (PUBL) Kvartalsrapport nr 3, juli-september 2012 Tredje kvartalet, juli-september 2012 Intäkterna från lmleveranserna under tredje kvartalet 2012 uppgick till 8,7 MSEK (mot 12,5 för sam period 2011), en minskning med 30 %. Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 2,5 MSEK (6,0), en minskning med 59 % och en rörelserginal på 28 % (48). Resultatet efter finansnetto uppgick till 2,5 MSEK (6,0). Vinsten per aktie uppgick till 0,54 SEK (1,30). Levererad lmkvantitet var 7 % lägre än tredje kvartalet föregående år och även metallhalterna var lägre. Zink- och blypriserna var samntaget ca 14 % lägre. Intäkterna blev därför 30 % lägre. Trots den lägre kvantiteten kunde kostnaden per ton hållas nere genom god kostnadskontroll och metodförbättringar. En delförklaring till den lägre leveranskvantiteten är att lagret ökade med 50 ton medan det minskade med 450 ton under tredje kvartalet Rörelseresultatet efter avskrivningar blev väsentligt lägre än föregående år liksom vinsten per aktie. Tre kvartal, -september 2012 Intäkterna från lmleveranserna under de tre första kvartalen 2012 uppgick till 35,0 MSEK (mot 40,0 för sam period 2011), en minskning med 12 %. Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 13,1 MSEK (18,3), en minskning med 28 % och en rörelserginal på 37 % (46). Resultatet efter finansnetto uppgick till 13,2 MSEK (18,3). Vinsten per aktie uppgick till 2,84 SEK (3,94). Den finansiella ställningen är oförändrat stark. Likvida medel vid periodens slut var 12,2 MSEK (12,2). Bolaget har inga räntebärande lån. Finansiell och ekonomisk infortion avseende 2012 Bokslutskommuniké och kvartalsrapport 4, 7 ruari 2013 Dessutom informeras regelbundet om levererade kvantiteter varje månad. All infortionen förmedlas till media av Aktietorget. Infortionen läggs även ut på bolagets hemsida Aktieägare som önskar få infortion till sin egen e-iladress kan arrangera detta på Aktietorgets hemsida genom att gå in där på nyheter och sedan prenumeration. Rapporten har inte granskats av revisorerna. Sidan 1 av 9

2 MARKNAD OCH PRODUKTION Hela den producerade lmkvantiteten levereras löpande till Bolidens anrikningsverk i Garpenberg enligt ett i ruari 2009 tecknat långtidsavtal. Prissättningen följer de internationella noteringarna på metallrknaderna och sker med två månaders eftersläpning. De månatliga leveranserna framgår av nedanstående diagram. De samnlagda leveranserna under kvartalet blev ton torrvikt (8 505), en minskning med 7 % och även lägre metallhalt. Malmlagret ökade 50 ton medan det minskade 450 ton under tredje kvartalet Under de första nio månaderna uppgick leveranserna ton (27 217) en ökning med 3 %. Malmleveranser, ton torrvikt r j jun jul aug sep nov dec Produktionsbrytningen sker på olika nivåer i gruvan och den djupaste är nu enligt plan uppnådd på 190 m under rkytan. Tillredning av 190 nivån har krävt en del extra resurser under särskilt september vilket begränsat produktionsbrytningen en del. Metallpriserna Metallprisernas genomsnitt för kvartalet innebar en fortsatt försvagning även om priserna återhämtade sig rkant i slutet av september. USD kursen har stärkts något vilket dämpar prisförsvagningen i SEK. Nettoeffekten är att priset i SEK under tredje kvartalet blev ca 14 % lägre än tredje kvartalet Sidan 2 av 9

3 Metallpriserna, månadsgenomsnitt, USD per ton USD/SEK, månadsgenomsnitt jun jul no de jun jul jun jul au se no de jun jul zink bly 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jun jul au se jun jul jun jul au se jun jul Osäkerheten om prisutvecklingen är fortsatt stor. På kort sikt kan prisfall inte uteslutas. På lite längre sikt finns en tämligen allmän optimism om relativt höga råvarupriser med hänsyn till de behov som föranleds av den starka ekonomiska utvecklingen i Kina, Indien och många andra folkrika länder. PRISSÄKRINGAR Grunden för prissäkringsaktiviteten är att Lovisagruvan kostnadsmässigt är bunden för en brytning under många år framöver. Intäkterna är genom de varierande metallpriserna osäkra och därmed resultatet. Därför strävar Lovisagruvan efter att säkra intäkterna och helst till priser som bedöms bättre än vad som bedöms långsiktigt norlt. Den aktuella prisnivån bedöms, med hänsyn till den goda finansiella ställningen och rörelserginalen, inte motivera mer omfattande säkringar. Smärre prissäkringar gav ett positivt utfall under tredje kvartalet med 0,3 MSEK (0,8). En del säkring av det innevarande fjärde kvartalets priser har gjorts och även för uari Per den 30 september 2012 hade 200 ton zink säkrats till i genomsnitt USD per ton och 300 ton bly till USD per ton. I balansräkningen värderas de utestående kontrakten till rknadsvärde på balansdagen. Ingående kontraktsvärde per den 30 september var i nivå med aktuellt rknadsvärde.. I bör på ober har oz silver, motsvarande ungefär ett kvartals betalbar kvantitet i produktionen, prissäkrats till 35 USD per ton. MÅLET MOT HANDELSBANKEN Stämningsansökan riktad mot Handelsbanken inlämnades under sista kvartalet 2008 med skadeståndskrav om 2,7 MUSD. Grunden var det agerande från bankens sida som Lovisagruvan utsattes för hösten 2007 i samband med prissäkringsaktiviteter hos banken. Skadan belastade Lovisagruvans bokslut för 2006/07 och Tingsrätten ogillade Lovisagruvans käromål och Lovisagruvan fick betala Handelsbankens rättegångskostnader med 1,9 MSEK vil- Sidan 3 av 9

4 ket belastade resultatet för Svea Hovrätt har meddelat prövningstillstånd. Lovisagruvans ansökan baserades på * att tingsrättens dom inte på ett tillfredsställande sätt beaktat den av Lovisagruvan framförda huvudsynpunkten angående bankens roll som finansiär utan i stort sätt helt uppehållit sig vid ordalydelsen i ett standardavtal som generellt gäller för metallhandel hos Handelsbanken och utan anpassning till gruvans roll som råvaruproducent. * att domen innehåller direkta ologiskheter och/eller uttrycker en oförståelse för de affärsmässiga samnhangen vid prissäkring för en råvaruproducent * och att det under rättegången framkom ny infortion som bedöms vara viktig i sak när den förstås rätt; Det är ostridigt att Handelsbankens agerande lett till stor förlust för Lovisagruvan utan att det skapat någon fördel för banken. Tvärtom har det oskickliga handlandet även försämrat värdet i Handelsbankens pant. Mot bakgrund av att banker norlt till och med kräver prissäkring av gruvor för att bevilja finansiering av deras utbyggnad och då som en given följd tillhandahåller finansiering av det varierande behovet av s.k. rgin på säkerhetskontot, var det märkligt att tingsrätten inte ens tog upp frågan om innebörden i det finansieringsansvar som Lovisagruvan anser förelåg i detta fall. Handelsbanken hade på eget initiativ övertagit rollen som "husbank" för Lovisagruvan väl medveten om att det enda finansieringsbehov som förelåg gällde prissäkringar genom bankens egen nyförvärvade metallhandelsavdelning. Inte heller berördes probletiken i de uppenbarligt oklara ansvarsförhållanden som förelåg i Handelsbankens organisation och de direkt olämpliga regelsystem som blev bestämnde för bankens agerande. Inte minst anmärkningsvärd var den regel i Handelsbanken som avslöjades vid förhören i tingsrätten enligt vilken en prissäkringsposition inte ges något som helst säkerhetsvärde ens för en råvaruproducent, något som direkt motsägs av bankens rknadsföring där det helt korrekt framhålls att en gruvas kapitalkostnad kan sänkas genom den minskade risk som kan uppnås genom prissäkring. Hanteringen i hovrätten har inletts med viss ytterligare skriftväxling. Lovisagruvan sökte i första hand få ut vissa handlingar i målet som Handelsbanken inte velat lämna ut. Möjligen för att de skulle innebära skriftligt bevis för en inkompetens i organisationen i form av motstridiga instruktioner eller instruktioner som avslöjar okunskap inom områden där n gett sig ut för att ha specialkunskap. Hovrätten har avslagit denna ansökan. Hovrätten har meddelat att huvudförhandling kommer att ske i rs AFFÄRSUTVECKLING Affärsutvecklingen drivs av det helägda dotterbolaget Lovisagruvan Utveckling AB. Beträffande investeringen i Vilhelmina Mineral AB med huvudfokus på att få igång produktion av Stekenjokkfyndigheten komplettering av ansö- Sidan 4 av 9

5 kan om bearbetningskoncession kommer att inlämnas inom kort. Att Stekenjokk kommer att förklaras som riksintresse som mineralresurs bedöms var snart förestående. Lovisagruvan Utveckling AB studerar för närvarande även några andra mineralprojekt i Sverige och utomlands. RESULTAT OCH FINANSIERING Tredje kvartalet, juli-september 2012 Intäkterna från lmleveranserna under tredje kvartalet 2012 uppgick till 8,7 MSEK (mot 12,5 för sam period 2011), en minskning med 30 %. Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 2,5 MSEK (6,0), en minskning med 59 % och en rörelserginal på 28 % (48). Resultatet efter finansnetto uppgick till 2,5 MSEK (6,0). Vinsten per aktie uppgick till 0,54 SEK (1,30). Levererad lmkvantitet var 7 % lägre än tredje kvartalet föregående år och även metallhalterna var lägre. Zink- och blypriserna var samntaget ca 14 % lägre. Intäkterna blev därför 30 % lägre. Trots den lägre kvantiteten kunde kostnaden per ton hållas nere genom god kostnadskontroll och metodförbättringar. En delförklaring till den lägre leveranskvantiteten är att lagret ökade med 50 ton medan minskade med 450 ton under tredje kvartalet Rörelseresultatet efter avskrivningar blev väsentligt lägre än föregående år liksom vinsten per aktie. Tre kvartal, -september 2012 Intäkterna från lmleveranserna under de tre första kvartalen 2012 uppgick till 35,0 MSEK (mot 40,0 för sam period 2011), en minskning med 12 %. Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 13,1 MSEK (18,3), en minskning med 28 % och en rörelserginal på 37 % (46). Resultatet efter finansnetto uppgick till 13,2 MSEK (18,3). Vinsten per aktie uppgick till 2,84 SEK (3,94). Den finansiella ställningen är oförändrat stark.. Likvida medel vid periodens slut var 12,2 MSEK (12,2). Bolaget har inga räntebärande lån. Hittills i år har leveranskvantiteterna varit 3 % högre än motsvarande period föregående år medan priserna varit ca 11 procent lägre vilket är huvudförklaringen till det lägre rörelseresultatet 13,1 (18,3). Rörelserginalen har därmed också försämrats till 37 % (46 %). Finansnettot har förbättrats rginellt till 0,1 (0,0) Sidan 5 av 9

6 Kassaflödet från verksamheten under de tre första kvartalen var positivt med 10,4 MSEK (17,8). Investeringarna i anläggningstillgångar har netto uppgått till endast 1,6 MSEK (9,1). Därav utgjorde investeringar i tillredningar 2,5 MSEK och nytt aggregat för prospekteringsborrning 0,7 MSEK medan aktierna i Vilhelmina Mineral AB (Stekenjokkprojektet) har överförts till dotterbolaget Lovisagruvan Utveckling AB till bokfört värde 1,6 MSEK. Utdelning har betalats med 10,0 MSEK. Likvida medel uppgick till 12,2 MSEK vid periodens slut, sam nivå som ett år tidigare. Utsikter Produktionsplanen för 2012 innebär en oförändrad leveranskvantitet eller ton våtvikt motsvarande ton torrvikt. Produktion och leveranser ser ut att kunna bli något högre än så. Det bedöms därför möjligt att vid den rådande prisnivån f.n. omkring USD/ton för både bly och zink och USD 6,75, samt en del redan gjorda prissäkringar på något högre nivå, nå ett resultat efter finansnetto på omkring 18 MSEK. Styrelsen För eventuella frågor, kontakta E Göran Nordenhök, ordförande Mobil Sidan 6 av 9

7 Resultatanalys (MSEK) 1 jul -30 sept 1 jul -30 sept 1-30 sept 1-30 sept 1-31 dec 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån Fakturerat lmvärde 8,9 12,4 35,2 40,4 53,0 Retroaktiv priskorrigering -0,2 0,1-0,2-0,4-1,4 Malmintäkter, brutto 8,7 12,5 35,0 40,0 51,6 Prissäkringar 0,3 0,8 1,1 1,5 2,0 Transport till anrikningsverk -0,9-0,7-2,7-2,4-3,7 Anrikning -1,4-1,4-5,0-4,6-6,1 Tillredningar 0,7 0,5 2,5 2,1 3,5 Förändring i lager till självkostnad 0,0-0,1 0,2 0,0-0,4 Nettointäkt 7,4 11,5 31,1 36,6 46,9 Insatsvaror -0,9-1,0-4,0-4,0-5,3 Personalkostnader -1,8-1,6-6,3-5,9-8,0 Underhåll mm -0,6-0,8-2,7-2,5-3,7 Administration mm. -0,8-1,3-2,6-3,5-6,7 Gruvresultat 3,3 6,9 15,5 20,8 23,2 Övriga intäkter eller kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Rörelseresultat före avskrivningar 3,3 6,9 15,5 20,8 23,3 Avskrivningar -0,8-0,8-2,5-2,5-3,0 Rörelseresultat efter avskrivningar 2,5 6,0 13,1 18,3 20,3 Finansnetto 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Resultat efter finansnetto 2,5 6,0 13,2 18,3 20,3 Överavskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0-0,6 Avsättning periodiseringsfond 0,0 0,0 0,0 0,0-4,9 Resultat före skatt 2,5 6,0 13,2 18,3 14,7 Skatt -0,7-1,6-3,5-4,8-3,9 Periodens redovisade resultat 1,8 4,4 9,7 13,5 10,9 Nyckeltal: Fakturerad kvantitet, ton Intäkt per fakturerat ton, SEK Kostnad per fakturerat ton, SEK Resultat per ton, SEK Gruvrginal 25% 42% 34% 42% 35% Rörelserginal 28% 48% 37% 46% 39% Antal utestående aktier inklusive optioner Vinst per aktie efter full utspädning, SEK 0,54 1,30 2,84 3,94 4,37 Utdelning, SEK 3,00 Sidan 7 av 9

8 Balansräkningar (MSEK) Anläggningstillgångar 29,4 30,2 29,4 Kundfordringar 4,6 6,0 4,9 Övriga kortfristiga tillgångar 5,4 0,8 3,3 Likvida medel 12,2 13,3 12,2 Sum omsättningstillgångar 22,2 20,2 20,3 Sum tillgångar 51,6 50,5 49,8 Eget Kapital, bundet 1,3 1,3 1,3 Eget Kapital, fritt 8,9 8,0 8,0 Metallhandeln 0,0 0,0 0,0 Periodens redovisade vinst 9,7 10,9 13,5 Sum Eget Kapital 19,9 20,2 22,8 Avsättningar, obeskattade reserver 20,6 20,6 15,0 Rörelseskulder 11,1 9,6 12,0 Sum kortfristiga skulder 11,1 9,6 12,0 Sum Skulder och Eget Kapital 51,6 50,5 49,8 Nyckeltal: Sysselsatt kapital i genomsnitt 40,7 36,9 35,4 Förräntning på sysselsatt kapital 43% 55% 69% Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% Sysselsatt kapital UB 40,5 40,8 37,8 Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 Soliditet 68% 70% 68% Finansieringsanalys (MSEK) 1 jul -30 sept 1-30 sept 1-31 dec 3 mån 9 mån 12 mån Rörelseresultat före avskrivningar 3,3 15,5 23,3 Finansnetto 0,0 0,1 0,0 Diverse intäkter / kostnader 0,0 0,0 0,0 Betald skatt -1,0-3,8-5,8 Förändring av rörelsekapital, mm 0,4-1,3 2,1 Kassaflöde från verksamheten 2,7 10,5 19,7 Investeringar -0,7-1,6-9,1 Förändring av lån 0,0 0,0 0,0 Utdelning 0,0-10,0-8,3 Förändring av likvida medel 2,1-1,1 2,3 Sidan 8 av 9

9 INSYNSPERSONER I LOVISAGRUVAN AB Innehav Innehav Ändring Styrelsen Göran Nordenhök, m bol aktier teckningsrätter Inger Skaret, m fam aktier teckningsrätter Torsten Börjelm teckningsrätter Stefan Sädbom teckningsrätter VD Jan-Erik Björklund teckningsrätter Ekonomikonsult Curt Arenvang aktier teckningsrätter Revisorer Björn Bäckvall aktier Jonas Bergström aktier Sidan 9 av 9

Lovisagruvan AB, org.nr. 556481-0074

Lovisagruvan AB, org.nr. 556481-0074 Sidan 1 av 10 LOVISAGRUVAN AB (PUBL) Kvartalsrapport nr 3, 2013, juli-september Kvartalet! Intäkterna från malmleveranserna under tredje kvartalet 2013 uppgick till 11,9 MSEK (mot 8,7 för samma period

Läs mer

Advokat Lars Boman MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 7009 103 86 Stockholm lars. bomanse. mags.com. Advokaterna Claes Zettermarck och Ola Nilsson

Advokat Lars Boman MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 7009 103 86 Stockholm lars. bomanse. mags.com. Advokaterna Claes Zettermarck och Ola Nilsson Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM mr qj5 MAQS LAW FIIN1 Stockholm den 31 maj 2013 ÖVERKLAGAN DE Klaganden: Lovisagruvan AB, 556481-0074 Box 149 711 23 Lindesberg Ombud: Advokat Lars Boman MAQS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2009. Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar. avlämnad den 23 juli 2009 kl. 7.30

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2009. Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar. avlämnad den 23 juli 2009 kl. 7.30 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI avlämnad den 23 juli kl. 7.30 Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar Billerud förstärker produktportföljen

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Fjärde kvartalet (1 oktober 31 december 2013) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 87 (63) mkr. Vindens energiinnehåll under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2005

Delårsrapport Januari-mars 2005 Delårsrapport Januari-mars 2005 Org.nr 556025-5001 www.billerud.com 2005 I Kvartal 2004 IV Helår 2004 I 2004 Nettoomsättning, MSEK 1 739 1 753 1 820 7 159 Rörelseresultat, MSEK 66 161 255 781 Rörelsemarginal,

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 Resultat efter finansnetto jan. dec. 86 MSEK (235) okt. dec. 21 MSEK (4) Resultat efter finansnetto per aktie jan. dec.

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Lappland Goldminers det är guld som glimmar.

Lappland Goldminers det är guld som glimmar. Lappland Goldminers det är guld som glimmar. Ersmarksbergets guldgruva i Blaiken startas upp. Gruvproduktion från Pahtavaara guldgruva i finska Lappland har inletts. Lappland Goldminers tillstånd för Fäboliden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q32014 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757

DELÅRSRAPPORT Q32014 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 DELÅRSRAPPORT Q32014 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 SUMMERING 104 MILJ + 30% BESÖKARE JÄMFÖRT MED Q3 2013 KONCERNEN Q3 2014 Q3 2013 Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2013 NETTOOMSÄTTNING (TKR) 11 258 11 400

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Intellecta AB (publ) PRESSINFORMATION Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001 Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Försäljningen för första

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015 TrustBuddy AB (publ.) Andra kvartalet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011 ENDOMINES AB (Publ) BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011 En lyckosam förvandling från ett prospekteringsbolag till ett gruvbolag Fjärde kvartalet 2011 Intäkterna uppgick till 35 637 KSEK (-) Rörelseresultatet

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.)

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport, januari till och med juni 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5611 (f å KSEK 1525) Periodens rörelseresultat uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2012

Bokslutskommuniké för 2012 Bokslutskommuniké för 2012 Omsättningen för 2012 uppgick till 16 632 KSEK (f å 11 639 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 163 KSEK (f å - 480 KSEK) Nettoresultatet uppgick till - 881

Läs mer

Elverket Vallentuna aktien. Bolagsstämma

Elverket Vallentuna aktien. Bolagsstämma Årsredovisning 2010 Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 10 maj kl.18.00 i Vallentunasalen, ingång Vallentuna Bibliotek med adress: Torggatan 9 i Vallentuna. Elverket Vallentuna

Läs mer

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat 1(1) Pressmeddelande Linköping den 6 december Sectras delårsrapport för första halvåret /2012: Reavinst lyfter Sectras resultat IT och medicinteknikföretaget Sectra redovisar inklusive verksamhet under

Läs mer

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015 Q2 och halvårsrapport och halvårsrapport Försäljning andra kvartalet uppgick till MSEK 265 jämfört med MSEK 163 för det första kvartalet, en ökning med 63 procent. Den starka försäljningsutvecklingen beror

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 245 1

Läs mer

TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009

TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009 Q4 TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009 Sammanfattning fjärde kvartalet 2009 Koncernens intäkter från försäljning av olja och gas uppgick till 409 TSEK (2 147 TSEK) för fjärde kvartalet.

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2012

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2012 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2012 Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Perioden 1 januari 30 juni 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till 662 (589). Koncernens nettoomsättning uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB 1 Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment och After Sales Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration Holding AB (publ) Årsredovisning 2014 Bot l tt p osp kter n sbolag vars verksamhet syftar til l att bygga långsikti gt akti eägarvärde Botnias verksamhet syftar till att bygga långsiktigt aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla

Läs mer