SC-120, SC-185, SC-185 S, SC-280

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SC-120, SC-185, SC-185 S, SC-280"

Transkript

1 Back Bar kyl Metos Profitbar SC-120, SC-185, SC-185 S, SC , , , Bruksanvisningar Översättning av tillverkarens engelskspråkiga manual

2 Metos Profitbar SC Innehållsförteckning 1. Allmänt Avställning och demontering Förpackningsmaterial Säkerhetsföreskrifter Elsäkerhet Användning Inställning av temperatur Avfrostning Rengöring Utbyte av lampa Tekniska specifikationer...7 2

3 Metos Profitbar SC Allmänt Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller viktig information om apparatens rätta, effektiva och säkra installation, användning och underhåll. 2. Avställning och demontering 2.1. Förpackningsmaterial VARNING-FARLIGA ÄMNEN: Låt inte barn leka med en avställd apparat. Kontakta personal specialiserad på återvinning. Försäkra innan avställning att strömtillförseln till apparaten har brutits och gör låsen oanvändbara så att de lufttätt slutande dörrarna inte åstadkommer fara för personer. Då apparaten nått slutet av sin livslängd bör man vid avställning och demontering följa i kraft varande lokala direktiv och anvisningar. Kylmediet i apparaten kräver specialåtgärder i samband med avställningen, anlita yrkeskunning arbetskraft. Apparaten är dessutom tillverkad av återanvändbart material. Apparaten får inte läggas bland hushållsavfall eller metallskrot. Undvik noggrant att skada kylrören, i synnerhet i närheten av värmeväxlaren. Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet och gör av med plastpåsarna på ett säkert sätt. Emballaget skall tas om hand för förstöring eller återvinning enligt lokala bestämmelser. Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. 3

4 Metos Profitbar SC 3. Säkerhetsföreskrifter Läs innan apparaten kopplas på noggrant igenom instruktionerna i denna handbok då den innehåller viktig information angående korrekt, effektiv och säker installation, användning och service av apparaten. Förvara denna handbok på en säker plats med tanke på att den kan användas av apparatens eventuella andra användare. Om anvisningarna i denna manual inte följs kan apparatens säkerhet äventyras. Tillverkaren ansvarar inte för skador som skett på grund av att anvisningarna i denna manual inte följts. Använd inte apparaten om den får fel eller om den fungerar avvikande från det normala. Tag vid behov kontakt med service. Apparatens anslutning och installation bör utföras enligt anvisningarna i denna manual. Anslut apparaten endast till ett jordat uttag. Undvik noggrannt att skada apparaten, i synnerhet de delar av apparaten som innehåller kylmedia. Om kylmediet kommer i kontakt med ögonen kan följden vara allvarlig ögonskada. Bryt alltid strömtillförseln till apparaten innan rengöringsåtgärder utförs. Tag alltid tag i stickproppen, aldrig i ledningen, då stickproppen avlägsnas från uttaget. Granska alltid att stickproppen och kabeln är oskadda. Apparaten innehåller inga delar som kan repareras av användaren, service får endast utföras av bemyndigad servicepersonal. Stäng av apparaten omedelbart och kalla på service om skyddet för lampan eller fläkten inne i apparaten lossnar. Försäkra dig om att apparaten placeras på ett jämnt och stadigt underlag. Justera vid behov apparaten så den står rakt med hjälp av de justerbara fötterna. Granska med hjälp av ett vattenpass. Om elkabeln skadats bör den omgående bytas ut av behörig servicepersonal. Lämna minst 60 mm mellan väggen och apparatens baksida och sidor för att säkerställa tillräklig luftcirkulation. Förvara inte explosiva ämnen såsom aerosolförpackningar i apparaten. Täck inte för apparatens ventilationsöppningar. Låt inte barn leka med apparaten eller sitta på eller hänga i dörren/dörrarna. Försäkra före anslutning till elnätet att elanslutningen på installationsplatsen överensstämmer med de värden som anges på apparatens typskylt. Apparaten bör inte användas av personer som lider av fysisk eller psykisk ohälsa eller som inte har tillräkligt med kusnkap eller erfarenhet. INAN ANVÄNDNING Placera inte apparaten så dess bakvägg kommer i kontakt med väggen bakom apparaten. Avlägsna allt förpackningsmaterial och placera apparaten på ett plant, stadigt underlag. Placera INTE apparaten i närheten av värmekällor. Placera apparaten i ett välventilerat utrymme skyddad för fukt och höga eller låga temperaturer. Om omgivningens temperatur stiger över +30 grader kan apparatens (standard utförande) funktion äventyras. Apparaten är tillverkad för att användas i en omgivning med klimat N enligt standard EN Apparaten är försedd med en13a säkring. Ersätt den ALDRIG med en säkring med högre värde än detta. 4

5 Metos Profitbar SC ANVÄND ALDRIG SKARVSLADDAR. Ändra på apparatens placering eller be en elektriker installera ett nytt uttag om apparatens elkabel inte räcker. Om spänningstillförseln bryts; vänta i minst 5 minuter innan apparaten kopplas på igen. Placera ALDRIG i apparaten:: avdunstande, explosivt eller lättantändligt material frätande eller alkaliska ämnen vätskor i glaskärl 3.1. Elsäkerhet FARA FÖR ELSTÖT Anslut alltid apparaten till ett jordat uttag. Om elkabeln skadats bör strömtillförseln till apparaten omedelbart brytas. En skadad kabel måste omgående bytas ut av behörig servicepersonal. 4. Användning Apparaten får anslutas till elnätet endast av behörig yrkespersonal. Placera hyllorna ordentligt på gejdrarna. Maximi belastning är 30 kg / hylla. Granska att apparaten fungerar ordentlig innan varor placeras i den. En extra avbrytare för apparatens innerbelysning finns inne i apparaten. Placera aldrig varma eller heta produkter direkt i apparaten Inställning av temperatur För att justera temperaturen, tryck en gång på SETknappen varvid den inställda temperature blinkar på displayen. Ställ nu in temperaturen med hjälp av piluppåt och pil-nedåt -knapparna och spara den nya temperaturen genom att trycka på SET-knappen. Signallampa, nedkylning Signallampa, avfrostning 4.2. Avfrostning Apparaten avfrostas automatiskt med jämna mellanrum för att undvika isbildning på evaporatorn. Under pågående avfrostning stannar kompressorn och temperaturen inne i apparaten stiger långsamt. Avfrostningen pågår i ca 25 minuter varefter kompressorn startar och apparaten återgår till normal funktion. Vid hög luftfuktighet eller om apparatens dörr stått öppen eller öppnats ofta eller om fuktiga varor placerats i apparaten kan is bildas på evaporatorn varvid en manuell avfrostning kan vara nödvändig. Starta avfrostningen manuellt genom att hålla -knappen tryckt i ca 6 sekunder tills signallampan för avfrostning tänds. 5

6 Metos Profitbar SC 5. Rengöring Det är förbjudet att rengöra apparaten med trycktvätt. 1. BRYT STRÖMTILLFÖRSELN till apparaten och placera apparatens innehåll i en annan kylapparat. 2. Rengör apparatens inre med vatten och millt rengöringsmedel. Då golvet rengörs kan vatten stänka in under apparaten och skada dess komponenter. Det är därför förbjudet att rengöra golvet med trycktvätt i apparatens närhet. Stänkrisk finns även om golvet spolas med vattenslang. DET ÄR FÖRBJUDET att väta ner strypanelen, elkabeln eller stickproppen. ANVÄND ALDRIG frätande ämnen, stålborstar eller slipande svampar vid rengöring av apparaten. ANVÄND ALDRIG vassa föremål för att avlägsna smuts. 3. Torka alla ytor noggrannt. 4. Rengöring av kondensorn: Rengör kondensorn med dammsugare med tre månaders mellanrum. Innan rengöring skall strömmen slås av och stickkontakten tas ur vägguttaget. Kondensorn är belägen bakom apparatens nedre galler. I dammiga förhållanden bör kondensorn rengöras oftare. 5. Rengör tätningslisterna med vatten och millt rengöringsmedel. 6. Utbyte av lampa 1. Bryt strömtillförseln till apparaten 2. Avlägsna lampskyddets fästskruvar och avlägsna skyddet och dra ut kablarna och avlägsna därefter lampan. 3. Installera en ny lampa, anslut kablarna och placera lampan på plats och skruva i fästskruvarna. Lampbyte får endast utföras av bemyndigad servicepersonal. 6

7 Metos Profitbar SC Tekniska specifikationer Typ Mått mm Vikt kg Volym l Elanslutning Eleffekt kw SC-120 SC *520* *520* V 6A 0,135 0, g 170 g SC-185S 895*520* , g SC *520* , g Kylmedel R134a Mängd IP klass IP20 7

8

9 HANDA (Business ID: ) VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE DECLARATION OF CONFORMITY Valmistajan nimi / Tillverkarens namn / Manufacturer's name Ningbo Handa Refrigerating Equipment Co., Ltd. Osoite / Adress / Adress No.1 HanDa Road, MaZhu Develop Area, YuYao, Zhejiang Province, , P.R. China Vakuuttaa, että seuraava tuote / Försäkrar att följande produkt / Declare that the following product Nimi, tyyppi tai malli / Namn, typ eller modell / Name, type or model Back Bar Cooler: SC-120/SC-185/SC-185S/SC-280/SC-280S Back Bar Freezer: SD-83 on seuraavien direktiivien asiaankuuluvien säännösten mukainen / överensstämmer med tillämpliga bestämmelser i följande direktiv / is in conformity with the relevant provisions of the following directives 2006/95/EC Low Voltage Directive 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Directive ja lisäksi vakuuttaa, että seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja (tai niiden osia/kohtia) on sovellettu / och försäkrar dessutom att följande harmoniserade standarder (eller delar/paragrafer) har använts / and furthermore declares that the following harmonised standards (or parts/clauses) have been used EN : 2002+A1: 2004+A11: 2004+A12: 2006+A2: 2006 EN :2003+A11: 2004+A1: 2005+A2: 2007 EN : 2006 EN : 1997+A1: 2001 EN :2006 EN : 1995+A1:2001 ja lisäksi vakuuttaa, että seuraavia muita standardeja (tai niiden osia/kohtia) on sovellettu / och försäkrar dessutom att följande andra standarder (eller delar/paragrafer) har använts / and furthermore we declare that the following other standards (or parts/clauses) have been used ISO 9001 Quality Management Standard ISO Environmental Management Standard Alla mainittu henkilö on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston / Nedan nämda person är bemyndigad att sammanställa den tekniska dokumentfilen / The person mentioned below is authorized to compile the technical file Liu Wenjun Antopaikka ja päivä / Utfärdad på ort och datum / Place and date of issue YuYao, 06/09/2012 Valtuutetun henkilön nimi ja asema / Bemyndigad persons namn och befattning / Name and title of authorized person Liu Wenjun, Technical Director

10

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 706 EFT 606 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN S Innehållsförteckning N Innholdsfortegnelse 0 DK Indholdsfortegnelse 8 FIN Sisällysluettelo 6 Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Bruksanvisning SUPER-X PRO CX3400. High-Precision Stereo 2-Way/3-Way/Mono 4-Way Crossover with Limiters, Adjustable Time Delays and CD Horn Correction

Bruksanvisning SUPER-X PRO CX3400. High-Precision Stereo 2-Way/3-Way/Mono 4-Way Crossover with Limiters, Adjustable Time Delays and CD Horn Correction Bruksanvisning SUPER-X PRO CX3400 High-Precision Stereo 2-Way/3-Way/Mono 4-Way Crossover with Limiters, Adjustable Time Delays and CD Horn Correction 2 SUPER-X PRO CX3400 Bruksanvisning Innehållsförteckning

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Air Star Light 20 / 30

Air Star Light 20 / 30 Friskluft med VÄRMEÅTERVINNING Air Star Light 20 / 30 Användarmanual Innehållsförteckning Plocklista 3 Teknisk Data 3 Användning 4-5 Försiktighetsåtgärder 4 Öppna och Stänga Frontdörr 4 Ställa in Luftomsättning

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

BRUKSANVISNING. SAFERA Siro IN-line spisvakt. SAFERA Siro R-line spisvakt 20816 V4.5.2 SWE SIRO IN-LINE / SIRO R-LINE

BRUKSANVISNING. SAFERA Siro IN-line spisvakt. SAFERA Siro R-line spisvakt 20816 V4.5.2 SWE SIRO IN-LINE / SIRO R-LINE BRUKSANVISNING SAFERA Siro IN-line spisvakt SAFERA Siro R-line spisvakt 20816 V4.5.2 SWE SIRO IN-LINE / SIRO R-LINE 1 BRUKSANVISNING SAFERA Siro IN-Line och Siro R-line spisvakt Gratulerar till köpet av

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

Bruksanvisning. Spis SK6551

Bruksanvisning. Spis SK6551 SV Bruksanvisning Spis SK6551 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången 6 Häll daglig användning 7 Häll - Råd och tips 7 Häll underhåll

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

ZUCCHETTI Centro Sistemi S.p.A. Via Lungarno 305/A Terranuova B.ni (AR) ITALY

ZUCCHETTI Centro Sistemi S.p.A. Via Lungarno 305/A Terranuova B.ni (AR) ITALY IT Congratulazioni per aver acquistato questo prodotto, che potrà soddisfare le vostre esigenze ed aspettative. Questo progetto nasce da ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.p.A. (Azienda certificata UNI EN ISO

Läs mer

Dispenser DP 20. Bruksanvisning SE. Made in Switzerland Nr. 31 868 N O U V A G

Dispenser DP 20. Bruksanvisning SE. Made in Switzerland Nr. 31 868 N O U V A G Dispenser DP 20 Bruksanvisning SE Made in Switzerland Nr. 31 868 w w w. n o u v a g. c o m N O U V A G NOUVAG AG Vi gratulerar till Ert inköp av Dispenser 20, en NOUVAG AG produkt och tackar för Er tilltro

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RP-A301CE & 351CE

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RP-A301CE & 351CE BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RP-A301CE & 351CE ett vassare val Utgåva Juni 13 FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se

Läs mer