COWI AB Koncernen i sammandrag 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "COWI AB Koncernen i sammandrag 2010"

Transkript

1 COWI AB Koncernen i sammandrag 2010

2 Anders Rydberg, VD COWI AB VD-ord: Stark marknadsposition på tröskeln till var året då Flygfältsbyrån blev COWI AB, och en del av en betydligt större, världsomspännande organisation. Resultatmässigt har året varit tungt och vi gör endast en blygsam vinst. Två förvärv och en starkt förbättrad orderingång i slutet av året ger dock en ljusare bild inför Så har Flygfältsbyrån alltså på allvar tagit steget in i COWI-världen och går framtiden till mötes under ett nytt varumärke var ett år som i stor utsträckning präglades av omställningsarbetet. Nu står vi dock väl rustade för att på allvar dra nytta av kompetenserna i ett större och starkare COWI. Året som gått COWI AB bedriver konsultverksamhet inom områdena Industri, Infrastruktur samt Byggnad & Fastighet. Under 2010 genomfördes ett antal stora infrastrukturprojekt och aktivitetsnivån inom detta affärsområde är fortsatt jämn och hög. Byggnad & Fastighet såg en svag ökning av orderingången under 2010, en trend som förväntas fortsätta under inledningen av Inom affärsområde Industri var utmaningarna större; investeringsnivån var ovanligt låg och med fokus företrädesvis på mindre projekt. Dock stärktes verksamheten inom Process & Energi och vi går, trots ett generellt mycket tufft år 2010, in i 2011 med en stark position. Samtliga områden ser inför det kommande året en ökad efterfrågan. Dotterbolaget AEC har haft ett bra år och försvarat sin position väl under året som gått. Tillväxt i storstäderna Under 2010 stärktes COWI AB genom två strategiska förvärv, Aqualog och Elinvent. Aqualog är en specialist inom hydrogeologi och miljö, med kontor i Göteborg och Stockholm, som ger ökad slagkraft åt vår verksamhet inom Infrastruktur. Elinvent, baserat i Malmö och med lokalkontor i Helsingborg och Ystad, fördjupar COWI ABs kompetens inom byggindustrin. Båda förvärven ökar COWIs närvaro i storstadsregionerna; en strategi som är fortsatt aktuell inför Starka verksamheter och fördjupat samarbete 2011 Många verksamhetsområden går starka in i 2011, bland annat hamn, hållbar utveckling, infrastruktur och tunnlar. På energisidan är utvecklingen påtaglig inom bioenergi, kraftvärmeverk, vindkraft och kärnkraft. Vi ser även en stor potential i det samarbete som under året vuxit fram mellan framför allt de svenska, norska och danska bolagen inom COWI Group. Här finns ett djupt kunnande med internationell expertis på många områden, till exempel Hälsa och sjukvård, och samtidigt en nära kontakt med respektive lokala marknader. Styrkan och bredden inom COWI ser vi fram emot att fortsätta introducera på den svenska marknaden, samtidigt som vi bidrar med våra egna kompetenser internationellt. COWI AB i korthet COWI AB är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag och har cirka 850 anställda representerade på 14 kontor i Sverige. COWI hanterar såväl stora som mindre projekt och driver förstudier, genomför detaljprojektering och hanterar totalåtaganden inom tre huvudområden; industri & energi, infrastruktur samt byggnad & fastighet. Dotterbolag: AEC AB. 2

3 Marknad & Omvärld: Helhetserbjudande ger stark tillväxtpotential Året som gått har präglats av omställningsarbetet när Flygfältsbyrån har integrerats i COWI. Kvardröjande effekter av finans krisen har påverkat delar av verksamheten. Industri Infrastruktur En god orderingång under slutet av 2010 och inledningen av 2011 gör utsikterna för det kommande året ljusare. Byggnad &fastighet Industri Division Industri genomgick 2010 något av ett stålbad, där effekterna av finanskrisen fortsatt gjorde sig påminda. Trots nedgången i orderingång har COWI AB behållit full bemanning på industri sidan, för att med kraft åter kunna möta en bättre konjunktur. Bedömningen visade sig vara korrekt; under inledningen av 2011 har flera intressanta, större projekt fått startsignal, vilket väntas ge full effekt under framför allt andra och tredje kvartalet Under inledningen av året har ett flertal personer fått nyanställas i verksamheten. COWI ABs expertis på Industrisidan är hög och divisionen får en ledande roll för utvecklingen av området inom hela koncernen. En god orderingång under slutet av 2010 och inledningen av 2011 gör utsikterna för det kommande året ljusare Infrastruktur Division Infrastruktur är en bärande del av COWI AB med sina mycket långsiktiga projekt som inte påverkas nämnvärt av konjunkturen. Sverige har en hög investeringstakt inom infrastruktur och COWI AB är en ledande aktör, med en kontinuerlig verksamhet på en hög teknisk nivå. Verksamheten utförs både med privata och offentliga aktörer som beställare. COWI AB projekterar vägar, broar, tunnlar, hamnar, järnoch spårväg men arbetar också i stor utsträckning med de tekniska försörjningssystemen för exempelvis fjärrvärme, VA samt el, kraft och värme alltid med hållbara aspekter i fokus. Stadsutveckling är ett annat område där kompetensen är hög. Inför 2011 är orderingång och beläggning fortsatt god och rekryteringar planeras. Andel omsättning för respektive division/bolag under AEC Byggnad & Fastighet Inom division Byggnad & Fastighet präglades det första halvåret 2010 påtagligt av integrationsarbetet inom COWI Group. Många koncernövergripande verksamheter finns just inom detta område. Marknadsutvecklingen har varit positiv; från ett utsatt läge under finanskrisen och under inledningen av 2010 till en väsentligt bättre situation i slutet av året och under ingången av Bostadsmarknaden och hälsoområdet, med bland annat ett flertal stora sjukhusprojekt, är bidragande orsaker till det förbättrade läget. Också inom hållbar utveckling, energi och industriellt byggande är efterfrågan hög, vilket sammantaget ger goda förhoppningar inför Vanan vid att driva stora byggprojekt och en konsekvent satsning på Value Engineering konsten att med hjälp av rätt processer, metodik, verktyg och förhållningssätt leverera verkligt värde till kunderna är fördelar som ger divisionen en etablerad position på marknaden. Dotterbolaget AEC AB Den CAD- och IT-verksamhet som bedrivs inom dotterbolaget AEC AB, har under året levt upp till förväntningarna och gör ett utmärkt resultat för AECs verksamhet kompletterar COWIs och i ett flertal projekt arbetar de båda bolagen nära tillsammans. Även inför 2011 är bilden ljus för AEC. 3

4 Miljö: Så jobbar COWI AB med säkra, förnybara förtecken Klimathot, ändliga resurser och hållbarhetsperspektiv är frågor som idag präglar verksamheten i de flesta organisationer. Särskilt påtagliga blir dessa frågor inom kemi- och process industrin, liksom i alla slags bygg- och anläggningsprojekt. På tvärs över affärsområdena med sina specialiteter löper COWI ABs arbete med Miljö, risk och säkerhet. Den röda tråden är strävan efter ett hållbart samhälle, med hög beredskap för kriser, säker hantering av föroreningar och utsläpp, och god kontroll över risker. Arbetet bedrivs av kunniga experter på området, i nära samarbete med ingenjörerna inom de olika affärsområdena. COWIs miljöanalytiker bidrar med utredningar, konkretisering av tankar, utredning av alternativa lösningar och rekommendationer i komplexa frågor och projekt. Områden som berörs är allt från hållbart samhällsbyggande till hantering av farligt gods, sanering av förorenad mark och säkerhetsavstånd och -rutiner för industrier. Långsiktighet, funktion och effektivitet präglar lösningarna, där miljö- och resursfrågor på ett självklart vis sätts i fokus. COWI AB är certifierat inom kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och även arbetsmiljö (OHSAS 18001). Certifieringarna är en garanti för att verksamheten lever upp till de krav som marknad och samhälle ställer. Dessutom utgör certifieringsorganen viktiga speaking partners i COWIs eget arbete med ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten. COWIs expertområden inom Miljö, risk och säkerhet Arbetsmiljö Brandskydd Förnyelsebar energi Förorenade områden Riskhantering Tillståndshantering Vatten och natur Akustik & buller Avfall och resurshantering 4

5 Medarbetarna: Medarbetarägande grund för motivation och utveckling Hållbarhet och långsiktighet är genomgående teman i COWIs verksamhet. Samma tankar präglar också synen på medarbetarna, där helhet och balans i tillvaron är en första viktig förutsättning för arbetsglädje och engagemang. COWI AB är ett värderingsstyrt bolag där professionalitet, social förmåga och eget ansvar är grunden. Ambitionen är att vara en tillgänglig och enkel samarbetspartner, med engagemang och hög kompetens som självklart kommer kunden till gagn och där förtroende och tillit bygger stabila relationer. Medarbetarägande blir en naturlig konsekvens av ett sådant tänkande. Ägandeformen är ett arv från gamla Flygfältsbyrån; ett arv som idag på ett delvis nytt sätt integreras i COWI. Medarbetarägande skapar en arbetsplats med utrymme för eget engagemang och med plats för initiativ för det gemensamma bästa. Kompetensutveckling är en väsentlig aspekt i ett konsultbolag som COWI. Frihet under ansvar är utvecklande i sig och lusten att vara med och driva spännande framtidsprojekt ger en naturlig skjuts åt kompetensen generellt. För nya medarbetare erbjuds goda utvecklingsmöjligheter genom COWI-Akademien, en intern satsning där bland annat introduktionskurser, handläggarutbildning, uppdragsledarutbildning och chefsutbildning ryms. COWI- Akademien är samtidigt ett utmärkt forum för den löpande diskussionen om hur värderingarna hålls levande i bolaget. Medarbetarna i COWI Könsfördelning : 72 procent män, 28 procent kvinnor Snittålder: 41 år Personalomsättning: 6 procent (snitt över de senaste fem åren) 5

6 COWI AB ÅRSREDOVISNING 2010 KONCERNRESULTATRÄKNING (tkr) Nettoomsättning Personalkostnader Avskrivningar Övriga externa kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Årets vinst KONCERNBALANSRÄKNING (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

7 Året i korthet Kommentarer till årsbokslut 2010: Redovisningen är inte direkt jämförbar med tidigare år, då delvis olika enheter ingår i resultat- och balansräkning Året har präglats av omstrukturering sedan Flygfältsbyrån blivit en del av COWI. Efterdyningarna av lågkonjunkturen har präglat året, som dock sammanlagt genererat en vinst. Under slutet av 2010 och början av 2011 har orderingången vänt uppåt och COWI AB går in i det nya året med goda framtidsutsikter. COWI AB är verksamt inom tre divisioner Industri, Infrastruktur och Byggnad & Fastighet Dotterbolag är AEC AB, som erbjuder branschanpassade CADoch IT-lösningar. Under året har två förvärv genomförts. Elinvent, verksamt i Malmö, Helsingborg och Ystad inom elprojektering, har införlivats i division Byggnad & Fastighet. Aqualog, verksamt i Göteborg och Stockholm med hydrogeologi som specialitet, har införlivats i division Infrastruktur. Nettoomsättning (mkr) RESULTAT EFTER FINANSNETTO (MKR) Antal årsanställda SOLIDITET (%)

8 COWI AB E-post: Hemsida: Göteborg (HK) Box Göteborg Tel: Fax: Besöksadress: Skärgårdsgatan 1 Helsingborg Hamntorget Helsingborg Tel: Fax: Herrljunga Storgatan Herrljunga Tel: Fax: Jönköping Brunnsgatan Jönköping Tel: Fax: Karlstad Lagergrens gata Karlstad Tel: Fax: Kristianstad Box Kristianstad Tel: Fax: Besöksadress: Norretullsvägen 17 Linköping Brigadgatan Linköping Tel: Fax: Malmö Södra Förstadsgatan Malmö Tel: Fax: Skövde Box Skövde Tel: Fax: Besöksadress: Skaraborgsgatan 19 Stenungsund Box Stenungsund Tel: Fax: Besöksadress: Strandvägen 37 B Stockholm Solna Strandväg Solna Tel: Fax: Vänersborg Järnvägsstationen Vänersborg Tel: Fax: Ystad Aulingatan Ystad Tel: Fax: Örnsköldsvik Tjänstemannagatan Örnsköldsvik Tel: Fax: AEC AB Göteborg (HK) Box Göteborg Tel: Fax: Besöksadress: Första Långgatan 28B (4 tr) Stockholm Solna Strandväg Solna Tel: Fax:

COWI AB KONCERNEN I SAMMANDRAG 2012

COWI AB KONCERNEN I SAMMANDRAG 2012 COWI AB KONCERNEN I SAMMANDRAG 2012 Tillväxten tar fart Med god fart inom samtliga divisioner och ett antal stora, bärande projekt i orderportföljen kan verksamhetsåret 2012 summeras på ett utmärkt sätt.

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

Årsredovisning 2011 VICTORIA TOWER Kista

Årsredovisning 2011 VICTORIA TOWER Kista Årsredovisning 2011 INNEHÅLL Året i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Nordisk bygg- och anläggningsmarknad 4 Affärsmodellen 9 Peabs sex koncernstrategier 10 Operativa och finansiella mål 12 En ny

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 EQC-koncernen

ÅRSREDOVISNING 2013 EQC-koncernen Foto: Beyond Skiing Falun 2015 ÅRSREDOVISNING 2013 EQC-koncernen Efficiency Quality Competence www.eqcgroup.se Affärsidé Genom effektiva processer och hög kompetens optimerar vi kvalitativa och kostnadseffektiva

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål!

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål! Verksamheten 2009 Pro4u när projekten ska gå i mål! Foto Bildstallet Pro4u:s kundansvariga: Krister Henriksson, Nina Padmo, Roger Kahlbom, Göran Edin och Agneta Nilsson, kommunikation. Rätt konsult för

Läs mer

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 Sweco i korthet Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa helhetslösningar som bidrar till utveck engineering and design. Vi gör det möjligt

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2010 Rejlers - en översikt ii Affärsidé, mål och strategi 1 Taktik, strategi och mål 2 värdegrund 4 koncernchefens

Läs mer

Side 4-7. Side 8-9. Gunnar Karlsen Sverige. Side 10-11. Side 12-13. Side 14-15. Side 16-17. Side 21. Side 20. Side 22-23

Side 4-7. Side 8-9. Gunnar Karlsen Sverige. Side 10-11. Side 12-13. Side 14-15. Side 16-17. Side 21. Side 20. Side 22-23 GK Koncernbroschyr / 2012-2013 MARKED / GK DANMARK INNEHÅLL Side 4-7 FRÅN koncernchefen Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKnad / GK DANMARK Side 12-13 MARKnad / GK NORGE Side 14-15

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

SWECO I KORTHET KONCERNENS NETTO OMSÄTTNING, MSEK KONCERNENS RÖRELSE RESULTAT, MSEK RESULTAT PER AKTIE, SEK

SWECO I KORTHET KONCERNENS NETTO OMSÄTTNING, MSEK KONCERNENS RÖRELSE RESULTAT, MSEK RESULTAT PER AKTIE, SEK SWECO ÅRSREDOVISNING 2011 SWECO I KORTHET Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa lösningar som bidrar till utvec det Sustainable engineering and design. Vi gör det

Läs mer

EuroMaint Årsredovisning 2010

EuroMaint Årsredovisning 2010 EuroMaint Årsredovisning 2010 EuroMaint Årsredovisning 2010 Innehåll Verksamhet Översikt EuroMaint 4 EuroMaint i korthet 5 EuroMaint Rail I korthet 6 VD Petter Arvidson har ordet 7 Viktiga händelser under

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen. REJLERS EN ÖVERSIKT Historia 1942 grundade Gunnar Rejler företaget med målet att bygga ut elnäten i Sverige. Rejlers blev

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

BDX ÅRSREDOVISNING 2013

BDX ÅRSREDOVISNING 2013 BDX ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 646 000 000 1 032 000 000 30 000 000 Balansomslutning för hela koncernen 131 000 000 Investeringar som gjorts inom koncernen 8,3 % BDX Värld... 4-5 Produkter och tjänster...

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hållbart samspel. Ansvarsfullt byggande. Framtidens miljöer

Årsredovisning 2012. Hållbart samspel. Ansvarsfullt byggande. Framtidens miljöer Årsredovisning 2012 Framtidens miljöer Ansvarsfullt byggande Hållbart samspel Framtidens miljöer med ansvarsfullt byggande ett hållbart samspel NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer