COWI AB KONCERNEN I SAMMANDRAG 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "COWI AB KONCERNEN I SAMMANDRAG 2011"

Transkript

1 COWI AB KONCERNEN I SAMMANDRAG 2011

2 Rustar för tillväxt och utveckling COWI AB har nu genomfört det andra hela året i den globala COWI-koncernen ett spännande år som präglats av hårt arbete och framtidstro. Resultatmässigt har året varit tillfredsställande om än inte helt i linje med förväntningarna, med en vinstmarginal på 4,5 procent. Inledningen av 2012 är stark och flera nya stora projekt lägger grunden för ännu ett intressant år. Under 2011 har vi inom COWI AB funnit oss tillrätta i COWIkoncernen och byggt upp nödvändiga strategier och nätverk för framtida tillväxt. Den nya globala strategin lägger grunden för en kraftig tillväxt fram till 2015, där förväntningarna bland annat riktas mot oss i Sverige. Integration är en mognadsprocess. Det handlar om att långsiktigt bygga upp de resurser och nätverk som ska genomföra strategierna och nå de ambitiösa målen. Den tillväxt vi rustar för ska ske såväl organiskt som genom förvärv men måste hanteras under rätt förutsättningar, i balans och under lönsamhet. Under 2011 har vi funnit många av nycklarna i detta arbete, med ett större internationellt inslag i våra projekt, en högre grad av svensk medverkan i internationella projekt och nya möjligheter till så kallad distributed engineering, där vi i de större projekten samarbetar med kvalificerade COWI-arbetsgrupper i bland annat Indien och Qatar. Året som gått Inför 2012 ser vi en stark marknad för våra divisioner och deras olika marknadsområden. Inom Industri har ett antal omfattande projekt kommit igång, bland annat i Stenungsund där processindustrin nu rustar för framtiden. Division Industri är ett svenskt flaggskepp med en central roll inom COWI-koncernen och en ledande ställning för att utveckla det industriella kunnandet worldwide. Vår division Infrastruktur går starkt och stabilt. I de stora projekten inom det så kallade Västsvenska paketet, med bland annat vägsatsningen Bana Väg i Väst och järnvägsprojektet Västlänken, har vi centrala uppdrag. Också i de övriga storstadsregionerna ser vi en tillväxt och är bland annat involverade i Stockholms nya hamn samt i flera stora utvecklingsprojekt i Malmö. Även inom Byggnad & Fastighet är aktiviteten hög med bland annat flera stora sjukhusprojekt. Här märks COWIs djupa kunnande om hållbart samhällsbyggande. Byggnad & Fastighet, i nära samarbete med COWI ABs nya division Miljö, är ledande i Sverige vad gäller projekt för BREEAM, den allt viktigare internationella miljöcertifieringen inom byggsektorn. Utblick 2012 Med dessa förutsättningar är det med tillförsikt vi blickar framåt. Utsikterna är goda inom samtliga divisioner. Med fortsatt fokus på den viktiga kunddialogen, med en stärkt kompetensutveckling för våra medarbetare och ett värderingsstyrt ledarskap ser vi fram emot ett än mera internationellt och konkurrenskraftigt COWI AB Anders Rydberg VD, Cowi AB

3 KONCERNEN I SAMMANDRAG Koncernen i sammandrag 2011 har varit ett år av koncernintegration. COWI AB har deltagit i allt fler internationella samarbeten och samtidigt sett ett ökande internationellt inslag i svenska projekt. Grunden är lagd för ett antal ambitiösa tillväxtmål, såväl i Sverige som internationellt. En god orderingång i slutet av 2011 och början av 2012 lägger grunden för ett starkt år för COWI ABs divisioner och medarbetare. Samtliga divisioner står stabila och har uppdrag av format att hantera. Industri Aktiviteten inom COWI ABs division Industri såg under året en stark återhämtning jämfört med året innan och utsikterna inför 2012 är goda. Flera omfattande projekt har tillkommit, framför allt inom processindustrin. COWI ABs expertis på industrisidan är hög och marknaden är i högsta grad internationell. Under 2011 har en ambitiös satsning inletts för att stärka industrikunnandet på koncernnivå. De olika regionerna träffas regelbundet för att under svensk ledning granska gemensamma möjligheter och upphandlingar. Flera internationella uppdrag är redan igång där också COWIs projektgrupper i Qatar och Indien utgör en stark potential. Infrastruktur Division Infrastruktur är en bärande del av COWI AB med sina mycket långsiktiga och omfattande projekt. Sverige har en hög investeringstakt inom infrastruktur och COWI har fått en rad nya uppdrag under det senaste året. Ett exempel är tågtunneln Västlänken genom Göteborg, där COWI under inledningen av 2012 vunnit två av de första stora upphandlingarna. Dessutom pågår flera större hamnprojekt, bland dem Stockholms nya container- och roro-hamn utanför Nynäshamn. Verksamheten utförs för både privata och offentliga beställare. COWI AB projekterar vägar, broar, tunnlar, hamnar, järn- och spårväg men arbetar också ofta med de tekniska försörjningssystemen för exempelvis fjärrvärme, sopförbränning, VA samt el, kraft och värme alltid med hållbara aspekter i fokus. Den starka marknaden för infrastruktur väntas fortsätta under hela decenniet. Byggnad och Fastighet Hållbart samhällsbyggande är kännetecknande för COWIs division Byggnad och Fastighet. Marknaden har återhämtat sig kraftigt efter ett par tunga år under finanskrisen och har nu en positiv trend. Bostadsmarknaden och hälsoområdet, med bland annat ett antal stora sjukhusprojekt, är bärande delar för divisionen. Även inom energi och industriellt byggande är trenden stabil. COWI ABs division Byggnad och Fastighet har en rad utmärkta referenser från stora byggprojekt. En konsekvent satsning på Value Engineering konsten att med hjälp av rätt processer, metodik, verktyg och förhållningssätt leverera värde till kunderna ger divisionen en etablerad och långsiktig position på marknaden. Miljö och ProjektSTYRNING På tvärs över övriga divisioner löper COWI ABs arbete med hållbarhet, miljö och projektledning. Sedan december 2011 utgör miljöområdet en egen division, med uppdrag som går hand i hand med arbetet inom övriga divisioner. COWI Management heter COWI ABs särskilda dotterbolag för projektstyrning. Även COWI Management arbetar inom samtliga divisioner där de levererar specialistkompetens framför allt till de större projekten. De är även verksamma som självständigt företag på marknaden. Dotterbolaget AEC AB COWIs dotterbolag AEC AB är specialister inom CAD och IT. Företaget har under året infriat högt ställda förväntningar och gör ett starkt resultat. AEC arbetar självständigt men bidrar ofta med CAD- och IT-kompetens i COWIs projekt. Bolaget har en god position inför 2012.

4 Miljö, risk och säkerhet: COWI stärker miljösidan; området blir egen division 2012 COWI AB har en ledande ställning inom miljö och hållbarhetsfrågor präglar flertalet projekt. Hållbart samhällsbyggande är ett särskilt starkt fackområde där COWI AB bland annat leder utvecklingen inom BREEAM-certifiering av byggnader i Sverige förstärks COWI ABs satsning på miljö genom att området får status som en egen division. Division Miljö arbetar dels i egen regi, dels inom samtliga övriga divisioner med expertis inom hållbarhet, miljö, arbetsmiljö, samt risk och säkerhet. Under 2011 har en särskild Sustainability Manager tillsatts, som arbetar med hållbarhet även utanför företaget; bland annat genom medverkan i samhällsprojekt som SIS standardiseringsarbete Hållbarhet i byggnadsverk. Under året gav koncernen ut The COWI Climate Compact Report som beskriver COWIs interna hållbarhetsarbete. Under inledningen av 2012 lanserades COWIs Värdebarometer, ett verktyg som innebär att man på ett genomgripande sätt kan gå igenom samtliga hållbarhetsaspekter i ett projekt och finna rätt nivå för arbetet. COWI ABs hållbarhetsexperter och miljöanalytiker bidrar i COWIprojekt med utredningar, konkretisering av tankar, alternativa lösningar och rekommendationer i komplexa frågor. Det handlar om allt från hållbart samhällsbyggande till hantering av farligt gods, sanering av förorenad mark och säkerhetsavstånd och rutiner för industrier. Långsiktighet, funktion och effektivitet präglar lösningarna, där miljöoch resursfrågor på ett självklart vis sätts i fokus COWI kvalitetssäkrar hållbarhet COWI AB är sedan många år certifierat inom kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO14001) och även arbetsmiljö (OHSAS 8001). Certifieringarna är en garanti för att verksamheten lever upp till de krav som marknad och samhälle ställer. Certifieringsorganen är dessutom viktiga samtalspartners i COWIs interna arbete med ständiga förbättringar och utveckling av kvaliteten. En nyhet för året är att COWIs verksamhetssystem IMPROVE fått en egen plattform för hållbarhetsfrågor. Det innebär att alla konsulter får vägledning och praktiska verktyg i vardagen vad gäller hållbarhetsfrågor. Dessutom kvalitetssäkras samtliga processer kring hållbarhet, så att även de omfattas av arbetet med ständiga förbättringar och löpande revisioner.

5 KONCERNEN I SAMMANDRAG Medarbetarna: COWI Akademien utvecklar karriärer och kundservice Operational excellence är ett honnörsord som präglar arbetet inom COWI. Begreppet sammanfattar COWIs strävan att finna de bästa och effektivaste processerna och låta dem styra upplägg och arbetsflöden. COWI AB är värderingsstyrt med professionalitet, social förmåga och personligt ansvar som grund för all verksamhet. Kunderna ska få en tillgänglig och enkel samarbetspartner i sina projekt, som tillför engagemang och hög kompetens och visar omsorg om kundrelationerna. För att nå dessa mål satsar COWI AB stora resurser på medarbetar- och kompetensutveckling. COWI Akademien kallas COWI ABs karriärutvecklings- och utbildningsstege. Här finns fyra så kallade karriärfamiljer där medarbetare kan förkovra sig. COWI Akademien grundades i Sverige men har numera bildat skola internationellt med ett flertal COWI Academies i flera länder inom koncernen. COWI ABs medarbetarfokus är av största vikt för att behålla och utveckla den kompetenta arbetsstyrka som idag finns i bolaget, i synnerhet i den hårda konkurrens som råder. Erbjudandet till medarbetarna är omfattande och ger bland annat möjligheter till internationellt arbete. Kompetensen är hög överlag med en nära 60-procentig andel högskoleutbildade. COWI AB erbjuder förutom långsiktig karriärutveckling, även medarbetarägande. CSR, Corporate Social Responsibility, har sin givna plats inom COWI. En del av arbetet handlar om att väcka intresset för teknik hos barn och ungdomar. Här arbetar COWI AB exempelvis med projektet First LEGO League, sponsrar Universeums ungdomssatsningar, medverkar tillsammans med Chalmers i olika sammanhang som riktar sig mot studenter, samt tillhandahåller årligen ett 50-tal sommarjobb och praktikplatser. Medarbetarna i COWI könsfördelning: 73 procent män, 27 procent kvinnor Snittålder: 41 år Personalomsättning: 6,5 procent (genomsnitt över de senaste fem åren) Utbildningsnivå: 60 procent högskoleutbildade 30 procent av medarbetarna äger aktier i COWI

6 COWI AB Årsredovisning 2011 KONCERNRESULTATRÄKNING (tkr) Nettoomsättning Personalkostnader Avskrivningar Övriga externa kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt ÅRETS VINST KONCERNBALANSRÄKNING (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder COWI AB i korthet COWI AB är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag och har cirka 900 medarbetare representerade på 14 kontor i Sverige. COWI hanterar såväl stora som mindre projekt och driver förstudier, genomför detaljprojektering och hanterar totalåtaganden inom fyra huvudområden; industri & energi, infrastruktur, byggnad & fastighet samt miljö. Dotterbolag: AEC AB och COWI Management AB.

7 KONCERNEN I SAMMANDRAG ÅRET I KORTHET Kommentar till årsbokslut 2011: Vinstmarginalen 2011 var 4,5 procent och omsättningen ökar enligt plan Samtliga divisioner har en god orderingång och står stabila inför kommande år COWI AB är från 2012 indelat i fyra divisioner förutom Industri, Infrastruktur och Byggnad & Fastighet har även Miljö blivit en egen division, vilket återspeglar den starka satsningen på området och COWI ABs ledande roll två dotterbolag är verksamma i koncernen, AEC AB som är specialister inom CAD och IT, och COWI Management som arbetar med projektstyrning. NETTOOMSÄTTNING (MKR) RESULTAT EFTER FINANSNETTO (MKR) ANTAL ÅRSANSTÄLLDA SOLIDITET (%)

8 COWI AB E-post: Hemsida: Göteborg (HK) Box Göteborg Tel: Fax: Skärgårdsgatan 1 Helsingborg Hamntorget Helsingborg Tel: Fax: Herrljunga Storgatan Herrljunga Tel: Fax: Jönköping Brunnsgatan Jönköping Tel: Fax: Karlstad Lagergrens gata Karlstad Tel: Fax: Kristianstad Box Kristianstad Tel: Fax: Norretullsvägen 17 Linköping Brigadgatan Linköping Tel: Fax: Malmö Södra Förstadsgatan Malmö Tel: Fax: Skövde Box Skövde Tel: Fax: Skaraborgsgatan 19 Stenungsund Box Stenungsund Tel: Fax: Strandvägen 37 B Stockholm Solna Strandväg Solna Tel: Fax: Vänersborg Järnvägsstationen Vänersborg Tel: Fax: Ystad Koppargatan 21A Ystad Tel: Fax: Örnsköldsvik Tjänstemannagatan Örnsköldsvik Tel: Fax: COWI Management AB GÖTEBORG (HK) Skärgårdsgatan Göteborg Tel Fax STOCKHOLM Solna Strandväg Solna Tel Fax AEC AB Göteborg (HK) Box Göteborg Tel: Fax: Första Långgatan 28B (4 tr) Stockholm Solna Strandväg Solna Tel: Fax:

COWI AB KONCERNEN I SAMMANDRAG 2012

COWI AB KONCERNEN I SAMMANDRAG 2012 COWI AB KONCERNEN I SAMMANDRAG 2012 Tillväxten tar fart Med god fart inom samtliga divisioner och ett antal stora, bärande projekt i orderportföljen kan verksamhetsåret 2012 summeras på ett utmärkt sätt.

Läs mer

COWI AB Koncernen i sammandrag 2010

COWI AB Koncernen i sammandrag 2010 COWI AB Koncernen i sammandrag 2010 Anders Rydberg, VD COWI AB VD-ord: Stark marknadsposition på tröskeln till 2011 2010 var året då Flygfältsbyrån blev COWI AB, och en del av en betydligt större, världsomspännande

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

Årsredovisning 2014. Innehåll

Årsredovisning 2014. Innehåll Innehåll åfs erbjudande Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Varumärke 6 Medarbetare 8 Erbjudande 12 Marknad och omvärld 16 Division Industry 20 Division Infrastructure 24 Division

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

Side 4-7. Side 8-9. Gunnar Karlsen Sverige. Side 10-11. Side 12-13. Side 14-15. Side 16-17. Side 21. Side 20. Side 22-23

Side 4-7. Side 8-9. Gunnar Karlsen Sverige. Side 10-11. Side 12-13. Side 14-15. Side 16-17. Side 21. Side 20. Side 22-23 GK Koncernbroschyr / 2012-2013 MARKED / GK DANMARK INNEHÅLL Side 4-7 FRÅN koncernchefen Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKnad / GK DANMARK Side 12-13 MARKnad / GK NORGE Side 14-15

Läs mer

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål!

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål! Verksamheten 2009 Pro4u när projekten ska gå i mål! Foto Bildstallet Pro4u:s kundansvariga: Krister Henriksson, Nina Padmo, Roger Kahlbom, Göran Edin och Agneta Nilsson, kommunikation. Rätt konsult för

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

Consid Above and beyond.

Consid Above and beyond. ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Consid Interactive 4-5 Vi är mitt i den Perfekta stormen 6-7 Consid Above and beyond. Såväl människor som företag har olika förutsättningar och individuella behov. Det är en

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

PwC:s årsredovisning 2013/2014

PwC:s årsredovisning 2013/2014 PwC:s årsredovisning 2013/2014 Malmö Det här är PwC Kiruna Gällivare PwC i Sverige och världen PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Vi har cirka 60 000

Läs mer

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2014

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2014 SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2014 Design: Brand Direction. Original: In Time. Tryck: Majornas Grafiska Foto: Magnus Rossander, Rikard Westman, Getty Images, Matton, 123rf Innehåll 2014 i korthet

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Viktiga händelser 2013 Fortsatta investeringar inom affärsområde Projektutveckling. Vårt deltagande i att utveckla Arenastaden i Solna är vårt största pågående utvecklingsprojekt. För

Läs mer

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 Sweco i korthet Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa helhetslösningar som bidrar till utveck engineering and design. Vi gör det möjligt

Läs mer

Vi skall vara våra kunders första val.

Vi skall vara våra kunders första val. Årsredovisning 2010 Consid årsredovisning 2010 Vi skall vara våra kunders första val. Innehåll Marknadens vassaste konsultbolag! Vi skall vara våra kunders första val. De skall tycka att de samarbetar

Läs mer

Consid Code of success

Consid Code of success Årsredovisning 2012 Introduktion Innehållsförteckning Innehåll Allmänt om verksamheten Official sponsor of awesomeness En bättre värld 45 67 VD har ordet Ännu ett rekordår! 89 Branscher och affärsområden

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Årsredovisning 2011 VICTORIA TOWER Kista

Årsredovisning 2011 VICTORIA TOWER Kista Årsredovisning 2011 INNEHÅLL Året i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Nordisk bygg- och anläggningsmarknad 4 Affärsmodellen 9 Peabs sex koncernstrategier 10 Operativa och finansiella mål 12 En ny

Läs mer

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2012

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2012 SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Design: Brand Direction. Original och tryck: In Time. Foto: Magnus Rossander, Rikard Westman, Getty Images, Matton, 123rf Innehåll 2012 i korthet 4 Ökade andelar

Läs mer

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner.

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG Group Årsredovisning 2014 Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG GROUP ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Innehåll Året i korthet 1 Detta är VBG Group 2 Vision 4 Ekonomisk utveckling 6

Läs mer