COWI AB KONCERNEN I SAMMANDRAG 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "COWI AB KONCERNEN I SAMMANDRAG 2012"

Transkript

1 COWI AB KONCERNEN I SAMMANDRAG 2012

2 Tillväxten tar fart Med god fart inom samtliga divisioner och ett antal stora, bärande projekt i orderportföljen kan verksamhetsåret 2012 summeras på ett utmärkt sätt. Vi lämnar det gamla året bakom oss med en tillväxt om 12 procent och en vinstmarginal på 6,7 procent. Med en välfylld orderbok ser vi på framtiden med tillförsikt. Målen för COWIs utveckling är ambitiöst satta. Så bjöd också inledningen på verksamhetsåret 2013 på en fortsatt positiv trend, där ett antal nya stora projekt landades i hårdaste tänkbara konkurrens. Med god vind i seglen tar vi oss nu an de angenäma problem som vi står inför; bland annat arbetet med rekrytering för ytterligare tillväxt. Året som gått Mycket glädjande är de omfattande projekt som tillkommit inom division Industri, ett av COWI ABs mest utmärkande kunskapsområden. Grenar som Energi och Process växer kraftfullt och våra medarbetare är sysselsatta i omfattande projekt såväl här hemma i Sverige, som internationellt. Ett axplock projekt ifrån detta område: I Egypten bygger COWI just nu en ny hamn och terminalanläggning för olja och gas. Flera stora processindustrier rustar för framtidens hållbara utveckling med COWIs hjälp. Samtidigt pågår projektering av en rad nya LNG-terminaler, både i Sverige och utomlands. Även inom division Infrastruktur ser vi ett ökat inslag av internationella projekt, med svensk medverkan i högprofilerade uppdrag inom COWI-koncernens särskilda kompetensområde Bridges, Tunnels and Marine Structures. Samtidigt har divisionen drivande roller i stora infrastrukturprojekt i Sverige, som tågförbindelsen Västlänken i Göteborg och hamnprojekt i våra storstäder. Även divisionerna Byggnad & Fastighet samt Miljö levererar goda resultat under året. Här finns vår expertis inom hållbar utveckling, med projekt präglade av det djupa kunnande som genererats på detta område under årens lopp. Hållbarhet är framtidens fråga framför andra. Att hantera tillståndsärenden inom industrin samt frågor kring risker och säkerhet på ett kompetent sätt, handlar ytterst om vårt långsiktiga ansvar för kommande generationer. Vi ser ett ökat fokus på dessa frågor, och är stolta över att kunna leverera spetskompetens i sammanhanget. Hållbarhet präglar även vårt sätt att driva COWI. Under året har vi arbetat kraftfullt med Employer Branding där vår synlighet hos studenter och bland Young Professionals nu ökar. Vår strävan att skapa den goda arbetsplatsen har väckt gensvar på marknaden. I oberoende mätningar klättrar vi nu uppåt på listorna över de svenska arbetsgivare som levererar värde även till sina anställda. Utblick 2013 Under det gångna året har vi ytterligare lyft vårt verksamhetssystem IMPROVE och lagt en stabil grund för våra tillväxtplaner. IMPROVE bidrar till ett smidigt och samstämmigt arbetssätt i koncernen som förenklar vardagen för alla medarbetare, och ger samtidigt en komplett och skalbar plattform för tillväxt. Med dessa goda förutsättningar i ryggen, med en kompetent och stadigt ökande arbetsstyrka, intressanta uppdrag mitt i samhällsutvecklingen och ett värderingsstyrt ledarskap ser vi fram emot ett än mer framgångsrikt Anders Rydberg VD, Cowi AB

3 KONCERNEN I SAMMANDRAG Koncernen i sammandrag COWI AB växer under 2012 och framtidsutsikterna är ljusa. En rad större upphandlingar har sedan halvårsskiftet 2012 gett nya tillskott i orderböckerna, en trend som fortsatt även under inledningen av Samtliga divisioner inom COWI AB har nu bra beläggning med projekt av format och god framförhållning. Lönsamheten fortsätter att öka och det finns en stabil grund för den tillväxt som planeras de närmaste åren. Industri Inom COWI ABs division Industri fortsätter den gynnsamma utveckling som inleddes under 2011 och utsikterna är mycket goda. Marknaden är i högsta grad internationell och utvecklingen av denna sektor inom COWI-koncernen sker med Sverige som bas. Projekt att notera är ett flertal nya uppdrag inom LNGområdet, Liquid Natural Gas, där COWI under 2012 bidrog till förverkligandet av Sveriges första LNG-terminal i Nynäshamn. LNG-distributionen byggs nu ut i rask takt världen över och för COWI har det lett till ett antal nya uppdrag. Inom processindustrin har under inledningen av 2013 ett antal stora uppdrag landats, såväl inom processindustri som raffinaderi. Infrastruktur Långsiktiga och omfattande projekt präglar även verksamheten inom COWIs division Infrastruktur. Divisionen deltar just nu i omdaningen av flera av Stockholms hamnar. Tågtunneln Västlänken och vägsatsningen Bana Väg i Väst är andra stora uppdrag. Typiska uppdrag är projektering av vägar, broar, tunnlar, hamnar samt järn- och spårvägar, liksom projekt för tekniska försörjningssystem. Samarbetet med resten av COWI-koncernen är utvecklat och COWI Sverige har en viktig roll inom COWIs internationella Transportation Board. Byggnad och Fastighet En något tuffare konjunktur möter COWIs division Byggnad & Fastighet, som trots det har en god beläggning. Inom divisionen pågår ständigt projekt med stor spännvidd och hållbart samhällsbyggande i fokus. COWIs kunnande lägger grunden för framtidens utbildningslokaler, sjukhus, sportanläggningar och arenor, liksom för högspecialiserade forskningsmiljöer, hotell och bostäder. Division Byggnad & Fastighet lägger stort fokus på Value Engineering, en samlad metodik för att leverera mervärden till kunderna. Referensuppdragen är högprofilerade och arbetet bedrivs på ett konsekvent hållbart vis. Miljö Sedan 2012 utgör specialisterna inom miljö, risk och säkerhet en egen division inom COWI AB. Arbetet präglas av en djup expertis i hållbarhetsområdets framkant. Som ett exempel kan nämnas att COWI medverkat till samtliga fyra färdiga BREEAM-certifierade byggnader i Sverige. Hållbarhet är en profilfråga som genomsyrar hela COWI AB och divisionens projekt drivs såväl självständigt, som i form av specialistinsatser i COWIs stora projekt. COWI MANAGEMENT och AEC AB Inom COWI AB finns även två dotterbolag; COWI Management, som är specialister inom projektstyrning och AEC AB, specialister inom CAD och BIM. Båda företagen försvarar sina positioner väl och levererar starka resultat. Utsikterna för 2013 är goda.

4 Kvalitet & Miljö Ny plattform för tillväxt Arbetet med kvalitet och miljö inom COWI har tagit flera steg framåt sedan verksamhetssystemet IMPROVE lanserades. IMPROVE är ett helt integrerat, skalbart system som ger COWIs medarbetare en komplett uppsättning arbetsverktyg, och företaget COWI en kraftfull plattform för tillväxt. Kvalitet, miljö, arbetsmiljö och processer. IMPROVE är verksamhetssystemet som genomlyser alla aspekter av arbetet inom COWI AB. Systemet fungerar som ett uppslagsverk där mission och vision, strategier och policies, mål och arbetsmodeller samt alla processer i detalj finns beskrivna. I tillägg finns en omfattande praktisk verktygslåda i form av en bank av färdiga standarddokument, för användning direkt i de projekt som är aktuella för dagen. IMPROVE ger COWI en skalbar plattform för tillväxt utifrån gemensamma, väl strukturerade processer. Systemet stöttar en maximalt effektiv verksamhet, beskriver på djupet hur COWIs hållbara förtecken ska appliceras både när det gäller teknik och miljö, samt säkerställer en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetarna. Dessutom omfattar IMPROVE: Certifierade ledningssystem. COWI AB är sedan många år tillbaka certifierat inom kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO14001) samt arbetsmiljö (OHSAS 18001). Certifieringarna är en garanti för att verksamheten lever upp till de krav som marknad och omvärld ställer. Projektledning och utbildning med kvalitet. COWI Akademien, COWIs program för kompetensutveckling, ger en ram för varje medarbetare som önskar förkovra sig, karriärmässigt eller som specialist. Ständiga förbättringar. Inom IMPROVE finns modeller och metoder som gör det enklare att hantera alla former av förbättringar, en väsentlig uppgift i alla projekt och processer. Goda erfarenheter och exempel fylls löpande på i systemet och bildar en gemensam erfarenhetsbank. Processerna för att arbeta i större projekt finns detaljerat beskrivna och bidrar till att skapa harmoniserade arbetsmetoder både inom COWI AB, och gentemot andra regioner inom COWI-koncernen.

5 KONCERNEN I SAMMANDRAG Medarbetarna: COWI en attraktiv arbetsgivare Professionalitet, systematisk karriärutveckling och en arbetsplats som präglas av eget ansvar, starka värderingar och internationella möjligheter. Det är några av grundbultarna för COWIs arbete med Employer Branding. Under året som gått har COWI rekryterat en rad nya medarbetare och fler behövs under året som kommer. Allt fler unga ingenjörer får nu upp ögonen för COWI som arbetsgivare. COWIs konsekventa arbete med karriärutveckling, medarbetarsamtal, coachning och kompetensutveckling fortsatte och utvecklades vidare under Dessa förutsättningar har också ökat synligheten för COWI på arbetsmarknaden och har bland annat genererat flera nomineringar i Employer Branding-sammanhang. För COWI AB, som just nu växer kraftigt, är dessa utnämningar ett välkommet kvitto på att medarbetardialogen sker med rätt förtecken. I fjol rekryterades 120 nya medarbetare, och tillväxten fortsätter under Samtliga nya medarbetare har introducerats i arbetet med hjälp av COWI Akademien, COWI ABs eget kompetens- och karriärutvecklingsprogram, som kommer att följa dem under hela deras anställningsperiod. Inom COWI Akademien får COWIs medarbetare möjligheter att löpande förkovra sig och utvecklas professionellt inom fyra olika karriärspår. COWI Akademien grundades i Sverige men har idag bildat skola inom hela koncernen, där ett flertal COWI Academies nu tillkommit. Nytt för året inom COWI Akademien är en projektledarutbildning för de allra största projekten, ett väsentligt tillskott för framtiden mot bakgrund av de ständigt större projekt, som COWI involveras i. Denna utbildning lägger grunden för ett Center of Excellence i Sverige, COWI Training Academy, med en högre projektledarutbildning på två nivåer, som leder fram till ett certifierat projektledarskap. Kompetensen inom COWI är hög överlag med en nära 60-procentig andel högskoleutbildade. Förutom långsiktig karriärutveckling erbjuder COWI också medarbetarägande, något som många medarbetare har funnit intressant. Medarbetarna i COWI könsfördelning: 72 procent män, 28 procent kvinnor Snittålder: 41 år Personalomsättning: 7 procent (genomsnitt över de senaste fem åren) Utbildningsnivå: 60 procent högskoleutbildade

6 COWI AB Årsredovisning 2012 KONCERNRESULTATRÄKNING (tkr) Nettoomsättning Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt ÅRETS VINST KONCERNBALANSRÄKNING (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder COWI AB i korthet COWI AB är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag och har cirka 900 medarbetare representerade på 14 kontor i Sverige. COWI hanterar såväl stora som mindre projekt och driver förstudier, genomför detaljprojektering och hanterar totalåtaganden inom fyra huvudområden; industri & energi, infrastruktur, byggnad & fastighet samt miljö. Dotterbolag: AEC AB och COWI Management AB.

7 KONCERNEN I SAMMANDRAG ÅRET I KORTHET Kommentar till årsbokslut 2012: Vinstmarginalen 2012 var 6,7 procent och omsättningen ökar enligt plan Samtliga divisioner har en god orderingång och står stabila inför kommande år COWI AB är indelat i fyra divisioner Industri, Infrastruktur och Byggnad & Fastighet samt Miljö. två dotterbolag är verksamma i koncernen, AEC AB som är specialister inom CAD och IT, och COWI Management som är specialister inom projektstyrning. NETTOOMSÄTTNING (MKR) RESULTAT EFTER FINANSNETTO (MKR) ANTAL ÅRSANSTÄLLDA SOLIDITET (%)

8 COWI AB E-post: Hemsida: Göteborg (HK) Box Göteborg Tel: Fax: Skärgårdsgatan 1 Helsingborg Hamntorget Helsingborg Tel: Fax: Herrljunga Storgatan Herrljunga Tel: Fax: Jönköping Brunnsgatan Jönköping Tel: Fax: Karlstad Lagergrens gata Karlstad Tel: Fax: Kristianstad Box Kristianstad Tel: Fax: Norretullsvägen 17 Linköping Brigadgatan Linköping Tel: Fax: Malmö Södra Förstadsgatan Malmö Tel: Fax: Skövde Box Skövde Tel: Fax: Skaraborgsgatan 19 Stenungsund Box Stenungsund Tel: Fax: Strandvägen 37 B Stockholm Solna Strandväg Solna Tel: Fax: Vänersborg Järnvägsstationen Vänersborg Tel: Fax: Ystad Koppargatan 21A Ystad Tel: Fax: Örnsköldsvik Tjänstemannagatan Örnsköldsvik Tel: Fax: COWI Management AB GÖTEBORG (HK) Skärgårdsgatan Göteborg Tel Fax STOCKHOLM Solna Strandväg Solna Tel Fax AEC AB Göteborg (HK) Box Göteborg Tel: Fax: Första Långgatan 28B (4 tr) Stockholm Solna Strandväg Solna Tel: Fax:

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2014

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2014 SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2014 Design: Brand Direction. Original: In Time. Tryck: Majornas Grafiska Foto: Magnus Rossander, Rikard Westman, Getty Images, Matton, 123rf Innehåll 2014 i korthet

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

PwC:s årsredovisning 2013/2014

PwC:s årsredovisning 2013/2014 PwC:s årsredovisning 2013/2014 Malmö Det här är PwC Kiruna Gällivare PwC i Sverige och världen PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Vi har cirka 60 000

Läs mer

När det gäller framtiden, är vår uppgift att vara med att skapa den

När det gäller framtiden, är vår uppgift att vara med att skapa den Koncernpresentation När det gäller framtiden, är vår uppgift att vara med att skapa den 4 6 20 22 24 25 26 Koncernchefens introduktion referensprojekt Faveo academy tjänster och affärsområden att jobba

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

Verksamheten 2000/2001

Verksamheten 2000/2001 Verksamheten 2000/2001 INNEHÅLL Kort om Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1 Styrelseordföranden har ordet 2 3 Verksamhet och inriktning 4 5 En unik struktur 6 7 Ekonomisk översikt 8 9 TJÄNSTEOMRÅDEN Revision

Läs mer

Årsredovisning 2011 VICTORIA TOWER Kista

Årsredovisning 2011 VICTORIA TOWER Kista Årsredovisning 2011 INNEHÅLL Året i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Nordisk bygg- och anläggningsmarknad 4 Affärsmodellen 9 Peabs sex koncernstrategier 10 Operativa och finansiella mål 12 En ny

Läs mer

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Välkommen till Proffice.

Välkommen till Proffice. Årsöversikt 2011 2 Årsöversikt 2011 Välkommen till Proffice. 4 6 VD har ordet På god väg mot visionen att vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. Om proffice Vi är ett av Nordens största

Läs mer

Verksamheten 1999/2000

Verksamheten 1999/2000 Verksamheten 1999/2000 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Verksamheten 1999/2000 Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med cirka 2 700 medarbetare och ett rikstäckande

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2012

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2012 SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Design: Brand Direction. Original och tryck: In Time. Foto: Magnus Rossander, Rikard Westman, Getty Images, Matton, 123rf Innehåll 2012 i korthet 4 Ökade andelar

Läs mer

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål!

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål! Verksamheten 2009 Pro4u när projekten ska gå i mål! Foto Bildstallet Pro4u:s kundansvariga: Krister Henriksson, Nina Padmo, Roger Kahlbom, Göran Edin och Agneta Nilsson, kommunikation. Rätt konsult för

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB

ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB INNEHÅLL VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Snabba fakta 6 Marknaden 7 Affärsidé 8 Vision och mål 9 Vår verksamhet 10 Organisation 10 Miljö handlar

Läs mer

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 101 24 Stockholm Telefon: 08-555 650 00 Fax: 08-555 650 01 Org.nr: 556447-9912 www.poolia.com Framsidan består av våra medarbetare i

Läs mer

Årsredovisning 2013. 45 000 personer utbildades på Lernia 2013. 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013

Årsredovisning 2013. 45 000 personer utbildades på Lernia 2013. 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013 Årsredovisning 2013 45 000 personer utbildades på Lernia 2013 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013 6 700 bemanningskonsulter hyrdes ut 2013 25 000 har gått vidare

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9 Årsredovisning 1999 INDEX 03. Kort om 1999 04. VD:s kommentar 06. Ekonomisk utveckling i sammandrag 09. Det här är Cyber Com 11. IT-solutions 12. e-business 14. Mobile Communication 16. Market Communication

Läs mer