KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA"

Transkript

1 KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA

2 Bibliotekslag (SFS 1996:1596) Departement/myndighet: Kulturdepartementet SFS nr: 1996:1596 Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:1261 Omtryck: 1998: Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 3 På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 4 Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler. 5 Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. 6 Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. 7 Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten. 7 a /Träder i kraft I: / Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka.

3 Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 9 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 10 Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.

4 1 (4) LÅNGSIKTIGA MÅL FÖR KULTUR- OCH FRITIDS- NÄMNDEN I BOTKYRKA Botkyrka är en framträdande kulturkommun. Vår målsättning är att Botkyrka ytterligare ska utvecklas till en expansiv och spännande framtidskommun att bo, arbeta och vara företagare i - genom fortsatta satsningar på kultur, idrott, fritidsaktiviteter och upplevelser. Vi vill ha en offensiv satsning - för att invånarna i Botkyrka ska få tillgång till ett än större utbud av kultur och upplevelser samt ökade möjligheter till eget skapande och en aktiv fritid - för att göra kommunen till en än attraktivare etableringskommun för företag och organisationer inom kultur- och upplevelsesektorn - för att kulturskapare och andra ska välja att bo kvar i Botkyrka eller flytta hit - för att de som nu står utanför ska kunna bli delaktiga i kultur- och fritidslivet. Vår övergripande målsättning är att verka för att alla får möjlighet till deltagande i kulturlivet och till kulturupplevelser och eget skapande. Kulturupplevelser och eget skapande ger känsloupplevelser och insikter och frigör vår fantasi och kreativitet vi blir helt enkelt fullödigare och aktivare människor. Detta har ett mycket stort värde i sig. Utöver värdet får den enskilda människan, eller en grupp av människor, har kultursatsningar en avgörande betydelse för hur bra eller dåligt demokratin fungerar i vårt samhälle - dels därför att demokratin är beroende av det offentliga samtalet i t.ex. böcker och film - dels därför att en verklig demokrati endast kan existera om människor är aktiva och kan och vill påverka Men ett faktum är att väldigt många människor känner utanförskap eller totalt främlingskap inför kulturlivet samt även inför många av aktiviteterna inom fritidslivet. Ett övergripande mål är därför att nå dem som nu inte deltar i kultur- och fritidslivet - att bryta de hinder och barriärer som står i vägen för ett deltagande. Därför ska ett viktigt kriterium vid val av verksamheter vara att de vänder sig till nya grupper. Dessutom ska verksamheternas innehåll - samt presentationen av dem - utformas så att de intresserar och når dem som nu inte deltar. Några av många arbetssätt för att nå detta är t.ex. aktiviteter på arbetsplatser och genom oväntade möten mellan kultur och idrott.

5 2 (4) Kultur i anslutning till arbetet är av stor betydelse för arbetet med att vidga deltagandet i kulturlivet. Många arbetsgivare stimulerar enskilt eller i samarbete med en kommun - t.ex. arbetsplatsbibliotek och kulturaktiviteter på samma sätt som man stimulerar fysiska aktiviteter och motion. Demokratiaspekterna - samt det värde kulturupplevelser har för den enskilda människan - är viktigast, men vi vet också att kreativa och aktiva människor är viktiga på alla arbetsplatser. Det finns även andra aspekter på varför satsningar på kultur är mycket lönsamma både för individer, företag och offentliga institutioner. För några år sedan blev det bevisat att deltagande i kulturlivet och god hälsa följs åt oberoende av tidigare kulturvanor. Detta gäller inom alla socialgrupper men särskilt bland korttidsutbildade. I tider med skenande ohälsotal bör dessa erfarenheter användas inom såväl näringslivet som inom offentlig verksamhet. Ett annat viktigt område är kulturens betydelse som verksamt instrument i terapibehandling och inom äldrevården. Studieförbundens och föreningslivets verksamheter är väsentliga delar av kultur- och fritidsutbudet. Där finns en samhörighet i gemensamma aktiviteter, där möts olika generationer och etniska grupper. I Botkyrka talas mer än 100 språk. Vi är stolta över att i vår kommun ha en sådan mångfald vars positiva effekter visat sig också genom en mångfald på kulturområdet. Detta ger unika förutsättningar för att vara en mycket attraktiv kommun för företagare, kulturskapare, kulturutövare m.fl. som vill arbeta/bo i inspirerande miljöer. Botkyrka är en fantastisk kommun med stora naturområden, gränsande till både Mälaren och Östersjön och med intressanta kulturmiljöer. Vi vill öka intresset för vårt kulturarv samt för den bebyggda och gestaltade miljön liksom för design och formgivning. Barn- och ungdomar är den viktigaste målgruppen. De ska ha möjlighet att välja mellan nya kulturformer och sådana som betecknas som "klassiska och/eller är delar av vårt kulturarv. Därutöver ska de som vill välja sport eller kultur som mer än enbart ett fritidsintresse kunna göra detta i vår kommun. Idrottens positiva inverkan för folkhälsan och dess inneboende drogförebyggande roll har stor betydelse för barn och ungdomars framtida fysiska och psykiska välbefinnande. Lagidrottens särskilda organisation utvecklar individen i att samarbeta och ta ansvar för demokratiskt satta mål. Idrotten som bro mellan individer från olika bakgrund ökar kunskap och förståelse för andra kulturer. Vi vill: att kultur- och fritidslivet ska ha en sådan utformning att även de som nu inte deltar kan få uppleva att detta är något som angår dem och som kan berika deras liv

6 3 (4) att konstnärer och kulturutövare av olika genrer och från olika etniska grupper engageras för såväl traditionella som otraditionella aktiviteter på arbetsplatser och i bostadsområden samt i helt oprövade miljöer att kulturinslag/utställningar/bokförsäljning m.m. blir återkommande inslag vid idrottsevenemang att kulturarrangemang och andra aktiviteter också ska finnas i arbetslivet för att ge fler möjligheter att ta del av kulturlivet att Kulturskolan utvecklas och att fler kultur- och upplevelseinriktade utbildningar startas och att rekryteringen till dessa utbildningar samt till Kulturskolan breddas att samarbetet med skolan om kulturpedagogik och kulturaktiviteter fortsätter och utvecklas att en vision av verksamheten vid konsthallen utarbetas att planeringen för ett arbets- och folkrörelsemuseum fortsätter att folkbildningens resurser ska stärkas att antalet medlemmar i föreningslivet ökas att vårt kulturarv och vården av kulturmiljöerna ska tillmätas stor betydelse och att kunskapen om Botkyrkas kulturarv och hembygdshistoria ska öka att intresset ökas för vår bebyggda och gestaltade miljö och att frågor som berör arkitektur, formgivning och design behandlas övergripande inom kommunen att det finns god tillgång till bibliotek att läsfrämjande aktiviteter riktas mot både unga och vuxna bl.a. genom fler arbetsplatsbibliotek och att alla som lämnar årskurs nio får en bok som gåva att det finns god tillgång till fritidsgårdar, sporthallar samt anläggningar och lokaler för andra kultur- och fritidsverksamheter att besökarna på t.ex. biblioteken och idrottshallarna ska ha möjlighet att påverka verksamheterna att taxor och avgifter skall hållas på en låg nivå. Inom kultur- och fritidssektorn skall avgifter i första hand belasta vuxenverksamheten. Taxor och avgifter skall stimulera integration och jämställdhet samt utveckling av föreningslivet att jämställdheten ökar genom att utbudet av aktiviteter, lokaler m m inom såväl kulturlivet, idrotten som på fritidsgårdarna ger samma möjligheter för flickor och kvinnor som för pojkar och män

7 4 (4) att främlingsfientlighet, rasism samt etnisk och sexuell diskriminering motarbetas samt att särskilt stöd för sådant arbete ska finnas att Botkyrka ska vara den ledande kommunen inom upplevelsesektorn och att företag, bildkonstnärer, författare m.fl. erbjuds goda arbetsvillkor i kommunen att vi i verksamheter och förvaltning följer kommunens miljömål samt FN:s barnkonvention. Vad vi kan genomföra och när får bli föremål för prioriteringar i kommande arbete med budgetar, flerårsplaner m.m.

8 1 BIBLIOTEKSENHETERNA NULÄGE Statistik hämtad från Botkyrka kommuns hemsida /USK Stockholm, avser Samt bibliotekets verksamhetsstatistik TUMBA/VÅRSTA BIBLIOTEKSENHET Bibliotek i Tumba och Vårsta Kommunövergripande uppdrag: Huvudbibliotek Tumba bibliotek Befolkning Tumba/Storvreten Befolkning pers (inkl 252 pers restförda) Andel barn/ungdom 0-15 år 21,9% (22,6% hela Botkyrka) Andel personer med utländsk bakgrund pers (36% hela Botkyrka) Tumba 19,6% Storvreten 38,6% Utbildningsnivå, enbart grundutbildn. Tumba 18,2% (24,7% hela Botkyrka) Storvreten 26,7% Gymnasial utbildning ((47,5% hela Botkyrka)) Tumba 52,1% Storvreten 48,6% Eftergymnasial utbildn Tumba 28,5% (24,8% hela Botkyrka) Storvreten 22,1% Arbetslösa Tumba 3,6% (5% hela Botkyrka) Storvreten 5,4% Öppettid/vecka (vinter) 57 timmar Verksamhetsmått BESÖK LÅN ÖPPET INVÅN. Besök/ Besök/ Lån/ Lån/ Lån/ Öppettim TIM/ÅR invånare öppettim invånare öppettim besök /1000 inv ,7 76,3 9,1 71,7 0,9 126,7 Vårsta bibliotek Befolkning Vårsta/Grödinge Befolkning pers Andel barn/ungdom 0-15 år 21,4% Andel personer med utländsk bakgrund 11,7% Utbildningsnivå, enbart grundutbildn. 20,1% Gymnasial utbildning 54,8% Utbildning, eftergymnasial utbildn 24,1% Arbetslösa 2,9% 1

9 2 Öppettid/vecka (vinter) 24 timmar Verksamhetsmått BESÖK LÅN ÖPPET INVÅN. Besök/ Besök/ Lån/ Lån/ Lån/ Öppettim TIM/ÅR invånare öppettim invånare öppettim besök /1000 inv ,0 15,5 8,2 25,3 1,6 324,0 Personal Tumba/Vårsta biblioteksenhet 1,0 enhetschef 4,75 bibliotekarier 7,15 biblioteksassistenter TULLINGE BIBLIOTEKSENHET Bibliotek i Tullinge Kommunövergripande uppdrag: Bokbuss samt Social och uppsökande verksamhet Tullinge bibliotek Befolkning pers Andel barn/ungdom 0-15 år 23% Andel personer med utländsk bakgrund 16,5% Utbildningsnivå, enbart grundutbildn. 13,6% Gymnasial utbildning 49,2% Utbildning, eftergymnasial utbildn 36,4% Arbetslösa 0,8% Öppettid/vecka (vinter) 39 timmar Verksamhetsmått inkl Bokbuss, Uppsökande verksamhet BESÖK LÅN ÖPPET INVÅN. Besök/ Besök/ Lån/ Lån/ Lån/ Öppettim TIM/ÅR invånare öppettim invånare öppettim besök /1000 inv ,8 36,6 10,5 56,4 1,5 187,1 Personal Tullinge biblioteksenhet 1,0 enhetschef 4,95 bibliotekarier 4,25 övriga, bokbusschaufför och biblioteksassistenter 2

10 3 HALLUNDA BIBLIOTEKSENHET Bibliotek i Hallunda Kommunövergripande uppdrag: Huvudansvar för mångkulturell biblioteksverksamhet Hallunda bibliotek Befolkning Hallunda/Norsborg/Eriksberg Befolkning pers Andel barn/ungdom 0-15 år 21,6% Andel personer med utländsk bakgrund Hallunda/Norsborg 46,5% Eriksberg 34,8% Utbildningsnivå, enbart grundutbildning Hallunda/Norsborg 32,6% Eriksberg 22,8% Gymnasial utbildning Hallunda/Norsborg 46,1% Eriksberg 53,4% Eftergymnasial utbildning Hallunda/Norsborg 18,1,6% Eriksberg 21,7,8% Arbetslösa Hallunda/Norsborg 6,5% Eriksberg 4,7% Öppettid/vecka (vinter) 40 timmar Verksamhetsmått BESÖK LÅN ÖPPET INVÅN. Besök/ Besök/ Lån/ Lån/ Lån/ Öppettim TIM/ÅR invånare öppettim invånare öppettim besök /1000 inv ,0 63,3 6,3 56,8 0,9 110,4 Personal Hallunda biblioteksenhet 1,0 enhetschef 3,5 bibliotekarier 6,0 biblioteksassistenter Fittja/Alby biblioteksenhet: Bibliotek i Fittja och Alby bibliotek Inget kommunövergripande uppdrag Fittja bibliotek Befolkning Fittja Befolkning pers Andel barn/ungdom 0-15 år 26,2% Andel personer med utländsk bakgrund 66,3% Utbildningsnivå, enbart grundutbildning 38% Gymnasial utbildning 38,2% 3

11 4 Eftergymnasial utbildning 16,3% Öppettid/vecka (vinter) 22 timmar Verksamhetsmått BESÖK LÅN ÖPPET INVÅN. Besök/ Besök/ Lån/ Lån/ Lån/ Öppettim TIM/ÅR invånare öppettim invånare öppettim besök /1000 inv ,9 54,0 4,3 26,3 0,5 164,1 Alby bibliotek Befolkning Alby Befolkning pers Andel barn/ungdom 0-15 år 23,3% Andel personer med utländsk bakgrund 55,8% Utbildningsnivå, enbart grundutbildning 28,5% Gymnasial utbildning 42,9% Eftergymnasial utbildning 23,2% Öppettid/vecka (vinter) 24 timmar Verksamhetsmått BESÖK LÅN ÖPPET INVÅN. Besök/ Besök/ Lån/ Lån/ Lån/ Öppettim TIM/ÅR invånare öppettim invånare öppettim besök /1000 inv ,4 59,0 2,8 30,5 0,5 91,2 Personal Fittja/Alby biblioteksenhet 1,0 enhetschef 2,75 bibliotekarier 3,75 biblioteksassistenter 4

12 BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA VERKSAMHETSSTATISTIK HELÅR 2003 Sid 1 BESÖK LÅN Lån till Lån till ÖPPET INVÅN. Besök/ Besök/ Lån/ Lån/ Lån/ Öppettim ENHET TOTALT vuxna barn TIM/ÅR invånare öppettim invånare öppettim besök /1000 inv TUMBA ,7 76,3 9,1 71,7 0,9 126,7 VÅRSTA ,0 15,5 8,2 25,3 1,6 324,0 TOTAL TUMBA / VÅRSTA ,9 56,7 8,9 56,8 1,0 157,5 TULLINGE ,0 45,8 7,1 53,9 1,2 130,8 BOKBUSS * * 15,0 * 44,0 2,9 * UPPSÖKANDE VERKS * * * * * * * * * TOTAL TULLINGE/BUSS/UPPS ,8 36,6 10,5 56,4 1,5 187,1 HALLUNDA ,0 63,3 6,3 56,8 0,9 110,4 TOTAL HALLUNDA ,0 63,3 6,3 56,8 0,9 110,4 FITTJA ,9 54,0 4,3 26,3 0,5 164,1 ALBY ,4 59,0 2,8 30,5 0,5 91,2 TOTAL FITTJA / ALBY ,7 56,3 3,4 28,3 0,5 119,5 e-böcker 469 VERKSAMHET ,5 53,0 7,2 50,8 1,0 142,5 * Siffra går ej att ange Jämförelse: VERKSAMHET ,5 50,4 7,1 47,3 0,9 149,0 VERKSAMHET ,8 48,4 6,5 46,4 1,0 139,9

13 BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA VERKSAMHETSSTATISTIK HELÅR 2003 Sid 2 LÅN Lån till Därav på Därav Lån till Därav på Därav % vux- % barn- Visn. Vuxna Visn. Barn ENHET TOTALT vuxna invandrspr AV-media barn invandrspr AV-media lån lån TillfällenDeltag. TillfälleDeltag. TUMBA ,2 38, VÅRSTA ,7 54, TOTAL TUMBA / VÅRSTA ,0 41, TULLINGE ,5 48, BOKBUSS ,0 100,0 * * * * UPPSÖKANDE VERKS * * * * TOTAL TULLINGE/BUSS/UPPS ,7 56, HALLUNDA ,5 41, TOTAL HALLUNDA ,5 41, FITTJA ,0 62, ALBY ,4 61, TOTAL FITTJA / ALBY ,2 61, e-böcker 469 VERKSAMHET ,3 47, * Siffra går ej att ange I Visningar ingår programverksamhet, studiebesök, bokprat mm Jämförelse: VERKSAMHET ,1 47, VERKSAMHET ,3 49,

14 1 JÄMFÖRELSE MED BIBLIOTEKEN I STOCKHOLMS LÄN För att placera in biblioteken i Botkyrka i ett sammanhang och möjliggöra en analys av biblioteksverksamheten har statistik hämtats från Länsbiblioteket i Stockholm (Folkbiblioteken i siffror ). På vissa punkter har jämförelser också gjorts med landets övriga folkbibliotek. Uppgifterna är då hämtade från Statens Kulturråds sammanställning Folkbiblioteken 2003 (Kulturen i siffror 2004:2). Statistiksammanställningarna skiljer sig en aning. Därför saknas ofta siffror för riket och någon gång siffror från länet. Kommunbiblioteken i Stockholms län skiljer sig från biblioteken i landet som helhet. Det är därför relevant att huvudsakligen jämföra med kommunerna i Stockholms län. Statistiken omfattar enbart den verksamhet som sker i folkbiblioteken. Verksamhet, utlån och besök som sker i grundskolebiblioteken ingår inte. Botkyrka 2003 Sthlms län 2003 Riket 2003 Biblioteksbesök Biblioteksbesök/invånare 7,5 7,3 - Besök/öppettimme Utlån/besök 0,96 0,88 - Kommentar: Botkyrka är femte största kommun i länet, Stockholm inräknat. Antalet biblioteksbesök ligger på femte plats i länet. Besöken per invånare är dock något fler än genomsnittet. Biblioteksbesöken ökar i de flesta av länets kommuner, så också i Botkyrka. Under 2004 ökade biblioteksbesöken i Botkyrka med 4%. Genom att biblioteken alltmer blir informationscentra och mötesplatser minskar kopplingen till utlåningen. Biblioteken i Botkyrka är ännu i början av denna utveckling. Kopplingen biblioteksbesök hemlån är fortfarande stark i Botkyrka, vilket framgår av den relativt höga siffran för utlån/besök. Som jämförelse kan nämnas att Nacka stadsbibliotek redovisar 0,57 utlån/besök. Utlån Utlån/invånare 7,2 6,4 8,5 Utlån/barn Utlån/öppettimme 50,8 61,93 - Kommentar: När det gäller utlån ligger Botkyrka på fjärde plats i länet. Räknat i lån/invånare ligger Botkyrka på en delad tredjeplats. Enbart Täby och Lidingö har högre utlåning/invånare, men i Täby ingår skolbibliotekslån. Nacka och Södertälje ligger på samma nivå som Botkyrka.. Detta avspeglar en hög servicenivå på biblioteken i Botkyrka, inte minst med tanke på Botkyrkas karaktär och befolkningssammansättning. Under 2004 har lånen i Botkyrka ökat något med 1%.

15 2 Utlånen i övriga landet ligger högre än i Stockholmsområdet. I topp ligger ett antal mindre kommuner i glesbygden med Borgholm i täten med 14,9 lån/invånare. Avgörande för lånesiffrorna är om folkbiblioteken även är skolbibliotek. Kommuner där skolbibliotekslånen räknas in i statistiken får högre lånesiffror. I Botkyrka ingår inte skolbibliotekslånen i statistiken. Kulturrådets undersökningar om läsandet i landet visar hur läsandet förändrats och skiljer sig åt i olika sociala grupper. Alarmerande är särskilt att barnens läsande har minskat. Av det skälet är det särskilt glädjande att lånesiffrorna för barnlån är höga i Botkyrka. Medier Mediabestånd/invånare, enheter 4 3,3 5,1 Mediekostn 2003, kr/inv Mediaanslag 2004, kr/inv Nyförvärv/1 000 inv 257, Utlån/bestånd 1,82 1,99 1,66 Mediabestånd/barn 17 år, enheter 6,0 4,9 - Mediaanslag 2004/ barn, kr 70, Kommentar: Mediaanslaget/invånare är i Botkyrka näst högst i länet. Antalet nyförvärv/invånare ligger långt över genomsnittet, vilket avspeglar biblioteksstrukturen med många bibliotek och många olika språk att täcka in. Sedan den förra biblioteksutredningen gjordes 1985 har mediasituationen avsevärt förbättrats. Ett stort mediabestånd behöver dock inte vara entydigt bra. Avgörande är beståndets sammansättning, aktualitet och kvalitet. Utlån/bestånd, d.v.s. nyttjandegraden av bibliotekets medier ligger i Botkyrka liksom i övriga länet alldeles för lågt. Det innebär att bestånden skulle behöva gallras mer, för att bli mer aktuella och intresseväckande. Även när det gäller medier för barn och ungdom ligger mediakostnad/barn i Botkyrka på andra plats i länet, långt högre än i flertalet andra kommuner. Mediabeståndet/barn är det tredje största i länet. Öppethållande Öppethållande tim/år Öppettimmar/1000 inv 142,5 103,4 - Öppetimmar HB/vecka Kommentar: Biblioteken i Botkyrka har mer öppet/invånare än genomsnittet av biblioteken i länet, men variationerna är stora. I Bokyrka finns många bibliotek och öppettiderna är generösa. Räknat i antal öppettimmar/år kommer Botkyrka på fjärde plats, i antal öppettimmar/invånare på 7:e plats bland kommunerna i länet. När det gäller öppethållande/vecka på huvudbiblioteken i länet, har enbart huvudbiblioteken i Stockholm och Södertälje mer öppet än Botkyrkas huvudbibliotek i Tumba. Solnas huvudbibliotek ligger på samma öppettid som Tumba.

16 3 Personal Årsverken/1 000 inv 0,59 0,51 Öppettimmar/årsverke 240,8 204,3 Gruppbesök för vuxna/1000 inv 1,46 0,89 Gruppbesök för vuxna/årsverke 2,46 1,76 Gruppbesök för barn/1000 inv 5,41 5,83 Gruppbesök för barn/årsverke 9,14 11,53 Kommentar: Botkyrka har fler årsverken/1000 invånare än andra kommuner i Stockholms län. Detta sammanhänger med biblioteksstrukturen med många bibliotek, generöst öppethållande samt samarbetet med skolan. Antalet öppettimmar/årsverke är däremot högre än genomsnittet.

17 1 BIBLIOTEKSHISTORIK Bilaga För att förstå dagens biblioteksstruktur i Botkyrka behöver man känna till något om bibliotekens framväxt. Biblioteken i Botkyrka är fortfarande starkt präglade av 1970-talets biblioteksplanering fastställdes mål för kulturpolitiken i Botkyrka i samband med utredningen Kultur i Botkyrka riktlinjer för kulturverksamheten. Utredningen byggde i hög grad på 1974 års statliga kulturpolitiska mål. Kultur och bibliotek skulle bidra till att skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till jämlikhet. Genom en aktiv biblioteksverksamhet skulle man skapa välutrustade informations- och kulturcentra i varje kommundel och därmed möjliggöra en fri och jämlik tillgång till information. Människor skulle stimuleras att söka kunskap och kulturupplevelser och särskilt viktiga målgrupper var barnen samt invandrare och andra grupper med särskilda behov. Resultatet av 1970-talets kulturpolitik i Botkyrka är en biblioteksverksamhet som är geografiskt väl spridd. Varje kommundel fick sitt bibliotek. Prioriteringen av viktiga målgrupper är tydlig. En svagheten som framträtt med tiden, är en bred men tunn verksamhet med små möjligheter till fördjupning och förnyelse. Stora resurser binds i öppethållande av många bibliotek och det är svårt att kraftsamla till nya kompetensområden och uppgifter som dagens biblioteksanvändare förväntar sig av sina bibliotek. Botkyrkas huvudbibliotek låg i slutet av 1960-talet i en källarlokal i Segersjö. Det fanns en biblioteksfilial i Tullinge, i en villa kallad Nyängen, och utlåningsstationer i Tuna och i Norsborg. Den första biblioteksutredningen lades fram i april Botkyrkas befolkning ökade under denna period snabbt. Biblioteken planerades in i de skolor som byggdes i den nya stadsdelarna. Ett nytt huvudbibliotek öppnades i augusti 1970 i Storvretsskolan. I februari 1970 började Botkyrkas första bokbuss att köra och de tidigare utlåningsstationerna lades ner. Förutom glesbygden besökte bokbussen de nya bostadsområdena i väntan på att fasta bibliotek skulle öppnas öppnades en biblioteksfilial i Fittjaskolan, 1974 i Kärsbyskolan och 1975 i Albyskolan. I samband med kommunsammanslagningen 1971 tillkom filialen i Grödinge. Det nuvarande biblioteket i Vårsta invigdes Under åren då Botkyrka och Salems kommuner var sammanslagna, fanns biblioteksfilialer i Salem och Rönninge. Under första halvan av 1970-talet planerades och byggdes Tullinge centrum. Tullinge bibliotek invigdes flyttade huvudbiblioteksfunktionen över till Tullinge bibliotek, då biblioteket i Storvretsskolan blev alltmer trångbott och inga expansionsmöjligheter fanns. Tullinge bibliotek förblev huvudbibliotek ända till öppnade Hallunda bibliotek i nya lokaler i Folkets Hus. Biblioteket i Kärsbyskolan lades ned. Fittja bibliotek flyttade från Fittjaskolan till lokaler i Fittja centrum.

18 2 Under 1970-talet startade den stora invandringsvågen till Botkyrka. Biblioteket köpte mer och mer böcker på olika invandrarspråk. Botkyrka bibliotek var tidigt framstående inom detta område. Man skaffade sig vittgående inköpskontakter inom många länder. Botkyrka fick också under många år stora bidrag från Statens kulturråd för inköp av invandrarlitteratur. En invandrarbibliotekarie tillkom Omkring 1970 fick biblioteksförvaltningen också i uppdrag att ta hand om skolbiblioteken. En särskild skolbiblioteksavdelning svarade för inköp av media och bemanning av grundskolebiblioteken. Under 1970-talet startade arbetsplatsutlåning på Alfa Laval och SL i Eriksberg. En sjukhusbiblioteksavdelning inrättades för att svara för biblioteksverksamhet på Tumba sjukhus, Uttrans och Söderby sjukhus. Under 1980-talet gjordes ett försök med miniservicestugor på biblioteken. Servicestugor kallades först de medborgarkontor som inrättades i de olika kommundelarna talets bibliotek var tänkta som lokala kulturcentra. För barnen spelades mycket dockteater. Inom personalen fanns minst två dockteatergrupper som turnerade till de olika biblioteken. En stark sagostundstradition inleddes vilken fortfarande är stark på flera av biblioteken gjordes en ny biblioteksutredning, Tradition och förnyelse. Den innehöll en analys av dagsläget och en uppdatering i förhållande till den tidigare biblioteksutredningen. Vad hade genomförts, vad återstod? Hur hade verkligheten förändrats? Så hade t.ex. den stora inflyttningen från olika länder inte varit möjlig att förutse. Stort utrymme ägnas åt mediafrågorna. Utredningen 1985 bedömde att stora brister fanns fr.a. i mediabeståndet, öppethållandet, möjligheterna till aktivt uppsökande arbete samt i marknadsföringen av bibliotekets verksamhet. Man framhåller redan då problemet att alla personalresurser binds i bibliotekens öppethållande. I början av 1990-talet drabbades biblioteken i Botkyrka av stora besparingar. Storvretsfilialen lades ned. Biblioteken omorganiserades, biblioteksförvaltningen försvann och uppgick i en gemensam kultur- och fritidsförvaltning med en gemensam kultur- och fritidschef. Under lång tid hade planer funnits på ett nytt huvudbibliotek. Även om Botkyrka saknar ett framträdande centrum, var de flesta eniga om att huvudbiblioteket borde ligga i Tumba. Tullinge upplevdes som alltför perifert och norra Botkyrka saknade i än högre grad ett naturligt centrum. Olika förslag till placering fanns, Tumba gymnasium, gamla kommunalhuset, ett våningsplan i ett nytt kommunalhus, som aldrig kom att byggas, ett våningsplan i försäkringskassans hus etc. I samband med att Tumba Centrum byggdes ut och överdäckades erbjöds en möjlighet till ett centralt beläget bibliotek i postens gamla lokaler. Önskemål fanns redan då om större ytor. Det nya huvudbiblioteket i Tumba centrum invigdes i mars byggdes delar av centrum om och konsthallen flyttade upp i nyinredda lokaler gränsande till biblioteket. Bibliotekets publika delar byggdes om och fick sin nuvarande gestaltning.

19 3 Organisation, administration och personal Botkyrka biblioteksadministration fanns från 1970 i Storvreten, men flyttade senare till Salem och därefter till Tumba. Organisatoriskt fanns en folkbiblioteksavdelning, en skolbiblioteksavdelning och en sjukhusbiblioteksavdelning. Biblioteken utgjorde en egen förvaltning ända fram till Inom kultur- och fritidsförvaltningen omorganiserades biblioteken i enheter som fick allt större självständighet och eget ansvar. Budget- och personalfrågor, mediainköp, driften av skolbiblioteken etc överfördes till enheterna. När dåvarande bibliotekschefen Inger Ekstrand slutade år 2001 återbesattes inte tjänsten utan den centrala biblioteksadministrationen upphörde helt. Man betonade profilering och inbördes konkurrens. Att enheterna blev självständiga medförde mycket positivt, men det innebar också splittrade resurser och svårigheter att samla kraft till utveckling och förnyelse. År 2003 tillsattes en åter en bibliotekschef med uppdrag att utveckla biblioteksverksamheten i Botkyrka. Ett led i det arbetet är att ta fram en biblioteksplan för Botkyrka kommun. Många inom bibliotekets personal har varit Botkyrka trogna under många år. Tre av fyra nuvarande enhetschefer har innehaft ledande roller inom biblioteket sedan 1970-talet. Många inom personalen har aktivt bidragit till utvecklingen under en lång följd av år. Påfallande är det stora engagemang som många inom personalen ger uttryck för och som genomsyrar verksamheten.

20 Översiktlig budget för biblioteksverksamheten 2005 tkr Vsht Intäkter Personal Media Lokaler Övr S:a 4811 Gemensamt IT-verksamhet Tumba/Vårsta gemensamt Tumba bibliotek Vårsta bibliotek Tullinge bibliotek Fittja / Alby biblioteksenhet Hallunda bibliotek Summa Personal I lokalkostnaderna ingår: hyra Media städning Lokal el Övr värme S:a kostn VA underhåll Intäkter -836 områdesbevakning S:a netto

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07.

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Bibliotekslagen (1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009 Behandlad av nämnden 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning s. 2 Bakgrund till biblioteksplanen s. 3 Bilden av Sörmland s. 3 Kommunala bibliotek s.

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Biblioteksplan för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Innehåll Inledning 3 Vad säger bibliotekslagen? 4 Varför en biblioteksplan? 4 Vad är ett bibliotek? 5 ViIka är bibfiotekets målgrupper? 5 Utmaningar!

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Kulturnämnden har gett kulturförvaltningen i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan. Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige.

Kulturnämnden har gett kulturförvaltningen i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan. Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige. Inledning Mora kommuns biblioteksplan berör den kommunala biblioteksverksamheten i Mora. Den utgår från Bibliotekslagen samt det kommunala uppdrag som varje år ges genom Kommunplanen. Enligt bibliotekslag

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Biblioteksplan Gnosjö kommun

Biblioteksplan Gnosjö kommun Biblioteksplan Gnosjö kommun 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-21 77. Antagen av Kultur- och utbildningsutskottet Inledning I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att kommuner och landsting

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan Verksamhetsplan/Biblioteksplan 2015 I Sverige har vi tre huvudsakliga typer av bibliotek; forsknings-, folk- och skolbibliotek. För kommunens invånare är det främst folk- och skolbibliotek som är av betydelse.

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige plan Biblioteksplan 2016-2019 modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 120 Ansvarig: Kulturchefen

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019

Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019 Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019 1. Inledning Biblioteksplanen är ett styrdokument för strategisk och långsiktig utveckling av biblioteksverksamheterna i Tyresö kommun. Denna plan har antagits

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun Överkalix bibliotek Biblioteksplan 2009 2015 Överkalix kommun Vision Biblioteket som mötesplats kunskapscentrum kulturcentrum Överkalix bibliotek är viktig som mötesplats för kommuninnevånare i alla åldrar.

Läs mer

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Dnr BUN13/67 RIKTLINJER Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2014-08-26 Dnr BUN13/67 2/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Mål och inriktning... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet Sammanfattning I bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheten. Lagen anger också att bibliotekslån ska vara avgiftsfria, att det ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek

Läs mer

Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05

Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05 Biblioteksplan Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Styrdokument - Nulägesbeskrivning - Omvärldsanalys - Strategier Laholms kommuns biblioteksverksamhet

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Biblioteksplan för Malmö stad

Biblioteksplan för Malmö stad Biblioteksplan för Malmö stad 2011-2014 Inledning Ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning är en förutsättning för ett fritt och demokratiskt samhälle. Biblioteken är som garanter för

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Yttrande över remissen Ny bibliotekslag (Ds 2012:13)

Yttrande över remissen Ny bibliotekslag (Ds 2012:13) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 LS 1205-0695 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 12-ör-re CCG51 J Yttrande över remissen Ny bibliotekslag (Ds 2012:13)

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 Antagen av barn och bildningsnämnden 0900202 1 Biblioteksplan för Surahammars bibliotek 2009-2012 Syftet med biblioteksplanen En biblioteksplan är, enligt

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek Efter redovisning av styrdokument följer beskrivning av verksamheten, diskussion kring faktorer som påverkar en

Läs mer

Bibliotekslag (1996:1596)

Bibliotekslag (1996:1596) Bibliotekslag (1996:1596) Bilaga 1 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs Kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Skinnskattebergs Kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Skinnskattebergs Kommun 2009-2011 Innehåll Skinnskattebergs bibliotek nutid och framtid s. 3 Vad är en biblioteksplan? s. 4 Utgångspunkter och styrdokument s. 5 Lokalt Nationellt Internationellt

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

Biblioteksplan. Danderyds kommun 2016-2020 DANDERYDS KOMMUN

Biblioteksplan. Danderyds kommun 2016-2020 DANDERYDS KOMMUN Biblioteksplan Danderyds kommun 2016-2020 DANDERYDS KOMMUN 1 Biblioteksplan Danderyds kommun 2016 2020 Inledning och syfte: Biblioteksplanen tar sin utgångspunkt i kultur och fritidsplanen för Danderyds

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer