Gothenburg Knowledge Lab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gothenburg Knowledge Lab"

Transkript

1 Gothenburg Knowledge Lab Årsberättelse 2011

2 Gothenburg Knowledge Lab är en miljö vid Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet, vars syfte är att stödja utbildning, forsk ning, verksamhetsutveckling och experiment inom området IT och lärande. Miljön är dels en fysisk plats med tillgång till en rad olika verktyg och teknologier som är intressanta och relevanta för området, men också ett paraply för de kompetenser som är samlade genom alla anställda vid avdelningen Lärande, kommunikation och IT. Genom denna kombination öppnas en lång rad möjligheter för olika typer av aktiviteter och stöd, vilket också visar sig i hur labbet har kommit att fungera som resurs under Nedan redovisas dels de aktiviteter som har bedrivits inom ramen för verksamheten i Knowledge Lab och dels hur resurser från labbet kunnat användas för olika syften. Därefter beskrivs de mer övergripande samarbeten som etablerats eller fortlöpt under året. Som avslutning formuleras några tankar kring den fortsatta verksamheten i Knowledge Lab kommande år. Under 2011 har Knowledge Lab haft samarbeten med: Avdelningen för Informatik vid Institutionen för tillämpad IT Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap vid Institutionen för tillämpad IT Avdelningen för interaktionsdesign vid Institutionen för tillämpad IT Avdelningen för kognition och kommunikation vid Institutionen för tillämpad IT Avdelningen för fackspråk och kommunikation vid Institutionen för tillämpad IT Enheten för innovation och entreprenörskap vid Sahlgrenska akademin Enheten för logopedi vid Sahlgrenska akademin Lärarprogrammet vid Göteborgs universitet Samverkande IT-pedagoger, nätverk vid Göteborgs universitet Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborgs universitet VirtualLab, forskningsprojekt NUDEL, utvecklingsprojekt CoDAC, forskningsprojekt Forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) Chalmers Professional Education Kuggen Medialab

3 Aktiviteter Under 2011 har en lång rad aktiviteter arrangerats och genomförts i Knowledge Lab. Nedan följer en beskrivning av dessa, uppdelade efter vilken typ av verksamhet de har varit knutna till. Undervisning/Workshops Här redovisas de utbildningsrelaterade aktiviteter som bedrivits i Knowledge Labs regi eller med stöd av labbet. Lärande, undervisning och IT 3 Lärande, undervisning och IT 3 är en så kallad djupspecialisering inom Lärarprogrammet (LP01) och bygger vidare på inriktningen Lärande, undervisning och IT. Syftet med kursen är att ge en fördjupning för de lärarstudenter som läser mot gymnasiet och vill ha en IT-inriktning i sin examen. Kursen innehåller tre delkurser, där den första fokuserar på interaktiva lärandemiljöer, den andra riktar in sig på vetenskaplig metod och den tredje innefattar en uppsats eller ett examensarbete. I kursomgången våren 2011 kunde Knowledge Lab erbjuda stöd för dels en rad workshops i den första delkursen och dels utrustning och stöd vid arbete med uppsatser och examensarbeten, såväl för projektaktiviteter som datainsamling. Labbet fungerade också som en samlingspunkt för studenterna där de kunde mötas och samarbeta. Introduktion till visualisering Kursen ger en introduktion till visualisering och innehåller både teoretiska och praktiska moment. Föreläsningar om perceptionsteori, bildteori och användningsområden för visualisering, varvas med analysövningar i seminarieform och med laborationer där man arbetar både med traditionella skissverktyg och med digitala verktyg som Flash och Google Sketchup. Knowledge Lab har i denna kurs bidragit med kompetenser för att möjliggöra och stödja studenters arbete med olika verktyg. Webbdesign för lärandemiljöer Kursens mål är att deltagarna ska utveckla teoretiska och praktiska kunskaper i att använda webbaserade applikationer för pedagogiska syften. Man lär sig att utveckla verktyg för att analysera och utvärdera användning av pedagogiska webbtillämpningar. Efter avslutad kurs har studenterna utvecklat kunskaper om hur webbaserade applikationer kan användas för pedagogiska syften samt använt och utvärderat verktyg för utveckling av webbaserade lärandemiljöer. Under höstens kursomgång erbjöd Knowledge Lab såväl stöd i form av introducerande workshops som handledning vid genomförande av projekt. Videoproduktion, nätbaserad video för lärandemiljöer Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper i att använda nätbaserad video för pedagogiska syften. Studenterna lär sig utveckla verktyg för att analysera och utvärdera användningen av nätbaserad video i IT-stödd distansutbildning. Efter avslutad kurs har studenterna utvecklat kunskap om när video är lämpligt för pedagogiska syften, olika metoder för användning av video i distansutbildning och videoproduktion genom praktiskt arbete. Vid höstens kurstillfälle bidrog Knowledge Lab med såväl resurser för studenters genomförande av projekt som kompetens för att stödja studenternas arbete.

4 Verksamheter och information Kursen ges i det första året på programmet Systemvetenskap och syftar till att belysa hur information finns överallt och i olika form i en verksamhet, vilket gör den svår att överblicka och därför också ställer krav på systematisering och strukturering samt management av den. I kursen studeras klassisk och aktuell teori samt tekniker för analys och modellering av verksamheter, processer och information. Genom Knowledge Lab öppnas möjligheten att utforska hur digitala verktyg kan användas för denna typ av aktiviteter, t ex genom användning av Smartboard. Vetenskapliga och matematikdidaktiska frågor Kursen ges inom masterprogrammet Lärande och ledarskap, ett program som syftar till att ge såväl civilingenjörs- som ämneslärarkompetens. Den aktuella kursen behandlar matematikdidaktik, prov och bedömning, algebra och tal teori och informations- och kommunikationsteknik. Genom Knowledge Lab gavs möjlig het att utforska digitala verktygs möjlig heter ur ett matematikdidaktisk perspektiv genom användning av Smart Board för att illu strera beräkningar.

5 Projekt Här presenteras de projekt som har haft aktiviteter i, eller knutna till, Knowledge Lab. Dessa innefattar såväl forsknings- som utvecklingsprojekt. Samverkande IT-pedagoger Idén med projektet Samverkande IT-pedagoger är att skapa ett fakultetsövergripande nätverk för IT pedagoger inom Göteborgs universitet. IT förändrar både undervisningens former och studenternas lärande. IT är också ett viktigt stöd i arbetet med att utveckla varierade undervisningsformer inom högre utbildning. Det finns många initiativ och goda exempel inom fakulteterna. Nätverket Samverkande IT pedagoger ska fungera som en länk mellan de olika fakultetsnämndområdenas verksamhet, som en idé och inspirationskälla samt uppmuntra till diskussioner med anknytning till aktuell forskning inom området. Under hösten 2011 genomfördes ett studiebesök vid Know ledge Lab för att dels etablera ett tydligare samarbete och dels visa på möjligheterna med labbet i relation till nätverkets syften. Deltagarna gavs vid studiebesöket möjligheter att både prova på de verktyg som fanns där och diskutera olika tillämpningar utifrån behov och intressen. Digitala resurser Vid enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) har man tagit fram Digitala resurser som ska kunna ge stöd för de lärare vid Göteborgs universitet som vill utveckla sin undervisning genom att använda olika digitala verktyg. Med dessa resurser som utgångspunkt utformades under hösten ett antal workshops med olika teman. Dessa gavs sedan dels riktade till Sahlgrenska akademin specifikt och dels inom ramen för PIL:s övriga verksamhet och då riktade till alla lärare vid Göteborgs universitet. Knowledge Lab fungerade här som medarrangör och stöd vid utveckling och genomförande. VirtualLab Den grundläggande idén med projektet är att samarbeta med gymnasieskolor med syfte att introducera elever i de konkreta sätt på vilka forskare arbetar och forskning bedrivs. Detta ska möjliggöras genom att presentera en virtuell labbmiljö där elever ska lära sig utforma och genomföra experiment i miljövetenskap. Knowledge Lab erbjuder i detta projekt stöd i att designa den aktuella labbmiljön, inlednings vis genom att tillföra pedagogisk kompetens, men senare också teknisk kompetens.

6 NUDEL Projektets syftar till att inventera nya distans utbildningspraktiker, samt att identifiera och beskriva de utmaningar som högskolan, den lokala organisationen, läraren och studenterna möter i dessa praktiker. Projektet ska inte bara kartlägga nuläget utan också spana framåt och indikera eventuella strömningar och förväntade förändringar inom området. Slutligen ska projektet också designa och utprova teknikstöd och metoder som adresserar lämpliga utmaningar. Resultatet blir också relevant i arbetet med att utforma och utveckla verksamhet som är stödjande i distanspedagogiska frågor. Här bidrar Knowledge Lab dels med resurser för att bedriva verksamhet inom projektet och dels med kompetens i design och test av metoder och teknikstöd. ELITE Enheten för innovation och entreprenörskap vid Sahlgrenska akademin driver i dagsläget flertalet campusförlagda kurser med fokus på att stödja och utbilda för entreprenörskap inom vården. För att möta nya behov och hitta nya målgrupper är målet att, utifrån de kurser som ges idag, utveckla ett distansbaserat mastersprogram inom innovation och entreprenörskap. I detta projekt bidrar Knowledge Lab dels med pedagogisk kompetens kring utveckling och drift av distansbaserad utbildning och dels med resurser för att utveckla delar av innehållet. Riktlinjer för integritet och god etik vid användningen av patientbaserade inspelningar i interaktivt lärande I undervisning om kommunikation finns en lång tradition och stor vana vid att använda inspelat material i undervisningen. Studenterna får successivt stor kunskap om metoder för analys av normal kommunikation för att sedan också analysera avvikande kommunikation. Det aktuella projektet syftar till att problematisera integritetsfrågan vid användning av digitala media och att arbeta fram riktlinjer för att integritet och god etik ska kunna upprätthållas. Projektet fokuserar särskilt på patientbaserade audio- och videoinspelningar där tekniska lös ningar kommer att vägas mot etiska aspekter. Projektets resultat kommer att vara betydande för utvecklingen av undervisningen med digitala media inom de aktuella enheterna, men också för universitet generellt. Knowledge Lab bidrar i det aktuella projektet med kompetenser kring teknologier för hantering av video samt pedagogisk användning av video i undervisning.

7 Stöd Förutom att Knowledge Lab anordnat en lång rad aktiviteter har man också bidragit med olika former av stöd, dels i form av ren utlåning av resurser och dels i form av kompetens rörande användning av olika digitala verktyg. Nedan redovisas hur olika utbildningar och projekt kunna utnyttja dessa möjligheter. Utbildning Examensarbeten vid Lärarprogrammet Examensarbetet i Lärarprogrammet (LP01) genomförs vid den institution där det finns kompetens att handleda studenten inom det ämne denne har valt. Flera av de studenter som har handletts vid institutionen för tillämpad IT har genom Knowledge Lab fått möjlighet att dels genomföra studier genom användning av till exempel ipad eller mentometer, och dels samla in data med video- och ljudutrustning. Digital movie making Kursen Digital Movie Making behandlar filmskapande i allmänhet och digitalt filmskapande i synnerhet. Man behandlar alla delar av filmproduktion, från manus till slutlig distribution, på nivåer från enkla till stora profes sionella produktioner. Målet är att man efter genomgången kurs ska kunna bidra på professionell nivå i småskaliga internationella filmproduktioner. Studenterna vid denna kurs hade, via Knowledge Lab, tillgång till resurser för att samla in video- och ljudmaterial samt för att bearbeta detta. Interaction Design and Technologies Masterprogrammet Interaction Design and Technologies syftar till att ge interaktionsdesigners de kunskaper och färdigheter som behövs för att möta de ständigt skiftande krav som ställs på detta växande område. Studenterna på programmet avslutar sina studier med att genomföra ett examensarbete och det är i denna del som Knowledge Lab kunnat bistå med olika teknologier för utveckling och visualisering, till exempel Microsoft Surface. Projektarbete Systemvetenskap: IT, människa och organisation I programmet Systemvetenskap: IT, män niska och organisation har Knowledge Lab kunnat stödja studenterna genom utlåning av smartphones för utveckling av applikationer.

8 Forskning CoDAC Projektet syftar till att studera hur utveckling av grundläggande talbegrepp och aritmetisk kompetens sker i interaktion mellan barn, mellan barn och vuxna samt mellan barn och olika typer av artefakter och att beskriva denna utveckling i termer av learning trajectories. Projektet tar sin utgångspunkt i sociokulturell teoribildning och metodologi, där man studerar barns aktiviteter i en mikromiljö för matematiserande. Denna mikromiljö är byggd kring ett datorspel där det går att kontrollera och variera de matematiska situationer barnen ställs inför och de redskap de har tillgång till, men inkluderar också situationer av mer vardag lig karaktär. Studierna bedrivs i förskola/ lågstadium och i barns hemmiljöer. Knowledge Lab har här dels bidragit med teknologier för att genomföra aktiviteter inom projektet och dels med resurser för datainsamling. Stöd för forskningsansökningar Labbet har också kunnat bidra med kompetenser och teknologier för att stödja arbete med ansökan om forskningsmedel, till exempel en ansökan om medel för ett projekt rörande mobil kommunikation och en ansökan om medel för att studera hur man arbetar med information om anställdas kompetens. Forskarutbildning För flertalet av de som läser forskarutbildning vid institutionen för tillämpad IT har Know ledge Lab kunnat bidra med såväl kompetenser och teknologier för olika syften, till exempel insamling och bearbetning av data eller videoanalys.

9 Pedagogisk utveckling PIL-konsultationer Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) erbjuder stöd för de lärare och kursledare som vill utveckla sin undervisning eller sina kurser med olika former av digitala verktyg, till exempel vid införande av eller omarbetning till distansbaserad undervisning. För detta syfte har Knowledge Lab kunnat bidra med såväl kompetenser som resurser för att utforska möjligheter med olika teknologier. Inspelningar Vid ett flertal tillfällen har resurser från Knowledge Lab använts för att spela in olika former av presentationer. Det har exempelvis handlat om kursintroduktioner, föreläsningar, presentationer, redovisningar och informationsmaterial. Labbet har då kunnat tillhandahålla såväl inspelningsutrustning som kompetenser i att hantera denna och även medverka vid inspelning. Elektroingenjörsprogrammet Inom ett projektarbete som drivs av experter inom elektroteknik och lärare från avdelningen för fackspråk och kommunikation har man dokumenterat ämnesintegrerade, studentdrivna samtal om projektrapporter med studenter från år 1 på Elektroingenjörsprogrammet. Knowledge Lab bidrog här med teknik och kompetenser för videodokumentation. Det insamlade materialet ska sedan utgöra basen för ett paper som ska presenteras på ett internationellt symposium om ämnesintegrerat lärande under Kognitionsvetenskap I kursen användes mentometerknappar, även kallade clickers, för att utforska hur dessa kunde öppna för studentinteraktion vid föreläsningar. Knowledge Lab bidrog med teknologier för att stödja detta.

10 Samverkan Även om verksamheten vid Knowledge Lab är inriktad mot att stöjda institutionens och Lärandemiljöns arbete, är det av många skäl viktigt att samverka med andra aktörer, dels för att profilera och synliggöra labbets arbete och dels för att knyta centrala kompetenser och verksamheter till labbet som kan stödja verksamheten. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) PIL-enheten erbjuder en arena för samverkan där fakulteterna ges möjligheter att tillsammans utveckla undervisningen vid Göteborgs universitet i enlighet med lärosätesgemensamma strategier. Bland enhetens uppdrag ingår till exempel att medverka i universitetets kvalitetsarbete i syfte att utveckla och stärka den högskolepedagogiska kompetensen och förmågan att variera undervisningsformerna, att vara fakulteterna behjälplig i frågor om högskolepedagogik och interaktivt lärande och att utlysa, bereda och besluta om universitetsgemensamma utvecklingsprojekt inom området högskolepedagogik och interaktivt lärande samt följa upp och dokumentera effekterna av dessa satsningar. Knowledge Lab har i detta arbete kunnat bidra med såväl kompetenser rörande högskolepedagogisk utveckling som resurser och aktiviteter för att stödja densamma. Chalmers Professional Education Chalmers Professional Education är Chalmers organisation för specialsydda utbildningar av yrkesverksamma i näringslivet, så kallad uppdragsutbildning. De erbjuder öppna och företagsanpassade utbildningar och seminarier för chefer och medarbetare i sina huvudområden Industriteknik, Sjöfart, Executive och Energi. Utbildningarna är utformade i enlighet med näringslivets behov och krav. Målet är att förse näringslivet med världsledande kunskap inom teknologirelaterade kunskapsområden. Under hösten 2011 har flera samarbeten startas upp inom ramen för Knowledge Lab, där labbet kan bidra med värdefull kompetens inom framför allt distansbaserade utbildningsupplägg. Samverkande IT-pedagoger Idén med projektet Samverkande IT-pedagoger är att skapa ett fakultetsövergripande nätverk för IT pedagoger inom Göteborgs universitet. IT förändrar både undervisningens former och studenternas lärande. IT är också ett viktigt stöd i arbetet med att utveckla varierade undervisningsformer inom högre utbildning. Det finns många initiativ och goda exempel inom fakulteterna. Nätverket Samverkande IT pedagoger ska fungera som en länk mellan de olika fakultetsnämndområdenas verksamhet, som en idé och inspirationskälla samt uppmuntra till diskussioner med anknytning till aktuell forskning inom området. Projektets och Knowledge Labs fokus ligger på många sätt i linje med varandra, varför de olika verksamheterna har ett stort utbyte av samverkan. Under hösten har kontakter etablerats och det finns redan en rad idéer kring aktiviteter för att möjliggöra utbyten av kunskaper och erfarenheter och utveckling av arbetssätt, till exempel fokuserade workshops.

11 Visual Arena på Lindholmen Science Park Från och med hösten 2011 byggs Visual Arena Lindholmen upp i huvudbyggnaden på Lindholmspiren. Det blir det senaste tillskottet på Lindholmen Science Park och en gemensam plattform för det visuella klustret i Västsverige. I början av 2012 ska allt stå klart. Det kommer att bli en öppen spontan mötesplats, där många jobb kan komma att skapas genom kvalificerade visualiseringsverktyg, till exempel 3D-teknik, en modern studio och avancerad displayteknik. Under hösten har inledande kontakter tagits för att möjliggöra eventuella samarbeten mellan Knowledge Lab och Visual Arena där syftet är att kunna använda denna nya miljö för de syften som Knowledge Lab har. Kuggen Medialab Kuggen Medialab som startades under året är ett ljud- och videolabb vid institutionen för tillämpad IT som också är tillgängligt även för andra forskare och lärare inom Chalmers och Göteborgs universitet. Labbet har ett huvudsakligt fokus på visualisering och är till för produktion och redigering av ljud och bild. I Kuggen Medialab finns kamera- och ljudutrustning för inspelning av exempelvis föreläsningar, intervjuer, fokusgrupper och mycket annat. Knowledge Lab och Kuggen Medialab är främst tänkta att komplettera varandra, men samverkan förekommer redan och kommer troligtvis att öka, både när det gäller resursanvändning och behov av specifika kompetenser. LinCS-Lab LinCS-Lab är en mötesplats för forskare inom LinCS. Labbet stödjer aktiviteter som fältarbete, efterbehandling av datamaterial, analys och förvaring av material. Det fungerar också som en resurs för dem som behöver teknisk hjälp eller bara vill dela med erfarenhet av fältarbete med andra. Labbet erbjuder seminarier och workshops om planering av fältarbete, generering av data material och efterproduktion av ljud- och videomaterial. Man diskuterar olika aspekter av att göra videobaserad pedagogisk forskning med fokus på lärande och interaktion. Samverkan mellan Knowledge Lab och LinCS-Lab etablerades under året för att möjliggöra utbyte av erfarenheter och kompetens, men också för att se hur de olika verksamheterna kunde komplettera varandra.

12 Framtid Här presenteras tankar om hur verksamheten vid Knowledge Lab ska vidareutvecklas kommande år. Tydligare roll inom forskningsoch utvecklingsprojekt För att synliggöra verksamheten vid Knowledge Lab ytterligare kommer fokus kommande år att ligga på att få en tydligare och mer formulerad roll vid forskningsansökningar samt forsknings- och utvecklingsprojekt, utan att förlora den viktiga roll som labbet kan spela inom högskolepedagogisk utveckling och undervisning vid insitutionens kurser och program. Inspiration för högskolepedagogisk utveckling Ett av målen för 2012 är att arbeta fram inspirationsworskhops kring högskolepedagogisk utveckling. Inledningsvis ska dessa riktas till institutionen, men på längre sikt ska de även kunna erbjudas för andra verksamheter. Kontakt Mattias von Feilitzen Besöksadress Forskningsgången 6 Hus Patricia Lindholmen, Göteborg Utforskande aktiviteter Under 2012 ska Knowledge Lab ha som mål att anordna en rad utforskande aktiviteter, där tanken är att alla inom Lärandemiljön vid institutionen för tillämpad IT ska få möjlighet att utforska de möjligheter som labbets resurser erbjuder. Behov och investeringar Eftersom det område Knowledge Lab verkar inom är under ständig utveckling, finns det stora skäl till att löpande investera i nya teknologier. Detta möjliggör inte bara pedagogisk utveckling utan är också en förutsättning för delar av labbets verksamhet, framför allt de som rör stöd till forskning och utforskande av de möjligheter nya teknologier medför.

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier

Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier Projektbeskrivning Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier är ett projekt

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Vid två kurstillfällen i oktober 2015 (Göteborg och Stockholm) ges en kurs

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Program för användning och utveckling av IT vid Uppsala universitet

Program för användning och utveckling av IT vid Uppsala universitet UFV 2009/872 Program för användning och utveckling av IT vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2009-06-12 Innehållsförteckning Inledning 3 Ett universitet för framstående forskning 3 Ett universitet

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Handlingsplan 2013 för IKT-studion

Handlingsplan 2013 för IKT-studion Linda Carlén- Hallström, tillförordnad föreståndare och fakultetskoordinator Utkast 2012-12- 03 Handlingsplan 2013 för IKT-studion Bakgrund IKT-studion finansieras av Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap,

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1999-01-26 Enheten för pedagogisk utveckling Hans Strand Ledamöterna i Pedagogiska rådet Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning Sedan ht 1996 har jag

Läs mer

Introduktionsinformation Mästarlärare

Introduktionsinformation Mästarlärare Introduktionsinformation Mästarlärare Det här är lite introduktionsinformation till dig som ny mästarlärare på Chalmers kombinationsutbildning Lärande och ledarskap. Förhoppningsvis kan det ge en bättre

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen.

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Projektbeskrivning Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Bakgrund KTH och LHS har ett regeringsuppdrag att tillsammans utveckla nya inriktningar

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Glocal Classroom Workshop 2014 webbaserat lärande. Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev

Glocal Classroom Workshop 2014 webbaserat lärande. Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev Webbaserad undervisning Information och instruktion via LMS Asynkron kommunikation Kommunikation via diskussionsforum Synkron kommunikation via videokonferens

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Enheterna för logopedi vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ett utvecklingsprojekt i mötet mellan praktik och forskning där utgångspunkten är de professionellas lärande med eleven som vägvisare Bakgrund Att alla elever

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning Pedagogiska krav och supportorganisation Oktober 2004 Bakgrund... 2 Nätbaserad utbildning... 2 Sammanställning av pedagogiska krav på LMS för Malmö högskola

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Utbildningsplan för Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem

Utbildningsplan för Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem Utbildningsplan för Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng. Special Education Programme, 90 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng. Special Education Programme, 90 Higher Education Credits Lärarutbildningsnämnden Dnr: 478/2008-515 UTBILDNINGSPLAN Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng Special Education Programme, 90 Higher Education Credits Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för Claes Johannesson Rektorsträff 23 maj 2014 It-strategi för ett bättre lärande med 12 målbilder 1 Förbättrad digital kompetens hos alla 1.1 Förtrogenhet

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer