Gothenburg Knowledge Lab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gothenburg Knowledge Lab"

Transkript

1 Gothenburg Knowledge Lab Årsberättelse 2011

2 Gothenburg Knowledge Lab är en miljö vid Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet, vars syfte är att stödja utbildning, forsk ning, verksamhetsutveckling och experiment inom området IT och lärande. Miljön är dels en fysisk plats med tillgång till en rad olika verktyg och teknologier som är intressanta och relevanta för området, men också ett paraply för de kompetenser som är samlade genom alla anställda vid avdelningen Lärande, kommunikation och IT. Genom denna kombination öppnas en lång rad möjligheter för olika typer av aktiviteter och stöd, vilket också visar sig i hur labbet har kommit att fungera som resurs under Nedan redovisas dels de aktiviteter som har bedrivits inom ramen för verksamheten i Knowledge Lab och dels hur resurser från labbet kunnat användas för olika syften. Därefter beskrivs de mer övergripande samarbeten som etablerats eller fortlöpt under året. Som avslutning formuleras några tankar kring den fortsatta verksamheten i Knowledge Lab kommande år. Under 2011 har Knowledge Lab haft samarbeten med: Avdelningen för Informatik vid Institutionen för tillämpad IT Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap vid Institutionen för tillämpad IT Avdelningen för interaktionsdesign vid Institutionen för tillämpad IT Avdelningen för kognition och kommunikation vid Institutionen för tillämpad IT Avdelningen för fackspråk och kommunikation vid Institutionen för tillämpad IT Enheten för innovation och entreprenörskap vid Sahlgrenska akademin Enheten för logopedi vid Sahlgrenska akademin Lärarprogrammet vid Göteborgs universitet Samverkande IT-pedagoger, nätverk vid Göteborgs universitet Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborgs universitet VirtualLab, forskningsprojekt NUDEL, utvecklingsprojekt CoDAC, forskningsprojekt Forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) Chalmers Professional Education Kuggen Medialab

3 Aktiviteter Under 2011 har en lång rad aktiviteter arrangerats och genomförts i Knowledge Lab. Nedan följer en beskrivning av dessa, uppdelade efter vilken typ av verksamhet de har varit knutna till. Undervisning/Workshops Här redovisas de utbildningsrelaterade aktiviteter som bedrivits i Knowledge Labs regi eller med stöd av labbet. Lärande, undervisning och IT 3 Lärande, undervisning och IT 3 är en så kallad djupspecialisering inom Lärarprogrammet (LP01) och bygger vidare på inriktningen Lärande, undervisning och IT. Syftet med kursen är att ge en fördjupning för de lärarstudenter som läser mot gymnasiet och vill ha en IT-inriktning i sin examen. Kursen innehåller tre delkurser, där den första fokuserar på interaktiva lärandemiljöer, den andra riktar in sig på vetenskaplig metod och den tredje innefattar en uppsats eller ett examensarbete. I kursomgången våren 2011 kunde Knowledge Lab erbjuda stöd för dels en rad workshops i den första delkursen och dels utrustning och stöd vid arbete med uppsatser och examensarbeten, såväl för projektaktiviteter som datainsamling. Labbet fungerade också som en samlingspunkt för studenterna där de kunde mötas och samarbeta. Introduktion till visualisering Kursen ger en introduktion till visualisering och innehåller både teoretiska och praktiska moment. Föreläsningar om perceptionsteori, bildteori och användningsområden för visualisering, varvas med analysövningar i seminarieform och med laborationer där man arbetar både med traditionella skissverktyg och med digitala verktyg som Flash och Google Sketchup. Knowledge Lab har i denna kurs bidragit med kompetenser för att möjliggöra och stödja studenters arbete med olika verktyg. Webbdesign för lärandemiljöer Kursens mål är att deltagarna ska utveckla teoretiska och praktiska kunskaper i att använda webbaserade applikationer för pedagogiska syften. Man lär sig att utveckla verktyg för att analysera och utvärdera användning av pedagogiska webbtillämpningar. Efter avslutad kurs har studenterna utvecklat kunskaper om hur webbaserade applikationer kan användas för pedagogiska syften samt använt och utvärderat verktyg för utveckling av webbaserade lärandemiljöer. Under höstens kursomgång erbjöd Knowledge Lab såväl stöd i form av introducerande workshops som handledning vid genomförande av projekt. Videoproduktion, nätbaserad video för lärandemiljöer Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper i att använda nätbaserad video för pedagogiska syften. Studenterna lär sig utveckla verktyg för att analysera och utvärdera användningen av nätbaserad video i IT-stödd distansutbildning. Efter avslutad kurs har studenterna utvecklat kunskap om när video är lämpligt för pedagogiska syften, olika metoder för användning av video i distansutbildning och videoproduktion genom praktiskt arbete. Vid höstens kurstillfälle bidrog Knowledge Lab med såväl resurser för studenters genomförande av projekt som kompetens för att stödja studenternas arbete.

4 Verksamheter och information Kursen ges i det första året på programmet Systemvetenskap och syftar till att belysa hur information finns överallt och i olika form i en verksamhet, vilket gör den svår att överblicka och därför också ställer krav på systematisering och strukturering samt management av den. I kursen studeras klassisk och aktuell teori samt tekniker för analys och modellering av verksamheter, processer och information. Genom Knowledge Lab öppnas möjligheten att utforska hur digitala verktyg kan användas för denna typ av aktiviteter, t ex genom användning av Smartboard. Vetenskapliga och matematikdidaktiska frågor Kursen ges inom masterprogrammet Lärande och ledarskap, ett program som syftar till att ge såväl civilingenjörs- som ämneslärarkompetens. Den aktuella kursen behandlar matematikdidaktik, prov och bedömning, algebra och tal teori och informations- och kommunikationsteknik. Genom Knowledge Lab gavs möjlig het att utforska digitala verktygs möjlig heter ur ett matematikdidaktisk perspektiv genom användning av Smart Board för att illu strera beräkningar.

5 Projekt Här presenteras de projekt som har haft aktiviteter i, eller knutna till, Knowledge Lab. Dessa innefattar såväl forsknings- som utvecklingsprojekt. Samverkande IT-pedagoger Idén med projektet Samverkande IT-pedagoger är att skapa ett fakultetsövergripande nätverk för IT pedagoger inom Göteborgs universitet. IT förändrar både undervisningens former och studenternas lärande. IT är också ett viktigt stöd i arbetet med att utveckla varierade undervisningsformer inom högre utbildning. Det finns många initiativ och goda exempel inom fakulteterna. Nätverket Samverkande IT pedagoger ska fungera som en länk mellan de olika fakultetsnämndområdenas verksamhet, som en idé och inspirationskälla samt uppmuntra till diskussioner med anknytning till aktuell forskning inom området. Under hösten 2011 genomfördes ett studiebesök vid Know ledge Lab för att dels etablera ett tydligare samarbete och dels visa på möjligheterna med labbet i relation till nätverkets syften. Deltagarna gavs vid studiebesöket möjligheter att både prova på de verktyg som fanns där och diskutera olika tillämpningar utifrån behov och intressen. Digitala resurser Vid enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) har man tagit fram Digitala resurser som ska kunna ge stöd för de lärare vid Göteborgs universitet som vill utveckla sin undervisning genom att använda olika digitala verktyg. Med dessa resurser som utgångspunkt utformades under hösten ett antal workshops med olika teman. Dessa gavs sedan dels riktade till Sahlgrenska akademin specifikt och dels inom ramen för PIL:s övriga verksamhet och då riktade till alla lärare vid Göteborgs universitet. Knowledge Lab fungerade här som medarrangör och stöd vid utveckling och genomförande. VirtualLab Den grundläggande idén med projektet är att samarbeta med gymnasieskolor med syfte att introducera elever i de konkreta sätt på vilka forskare arbetar och forskning bedrivs. Detta ska möjliggöras genom att presentera en virtuell labbmiljö där elever ska lära sig utforma och genomföra experiment i miljövetenskap. Knowledge Lab erbjuder i detta projekt stöd i att designa den aktuella labbmiljön, inlednings vis genom att tillföra pedagogisk kompetens, men senare också teknisk kompetens.

6 NUDEL Projektets syftar till att inventera nya distans utbildningspraktiker, samt att identifiera och beskriva de utmaningar som högskolan, den lokala organisationen, läraren och studenterna möter i dessa praktiker. Projektet ska inte bara kartlägga nuläget utan också spana framåt och indikera eventuella strömningar och förväntade förändringar inom området. Slutligen ska projektet också designa och utprova teknikstöd och metoder som adresserar lämpliga utmaningar. Resultatet blir också relevant i arbetet med att utforma och utveckla verksamhet som är stödjande i distanspedagogiska frågor. Här bidrar Knowledge Lab dels med resurser för att bedriva verksamhet inom projektet och dels med kompetens i design och test av metoder och teknikstöd. ELITE Enheten för innovation och entreprenörskap vid Sahlgrenska akademin driver i dagsläget flertalet campusförlagda kurser med fokus på att stödja och utbilda för entreprenörskap inom vården. För att möta nya behov och hitta nya målgrupper är målet att, utifrån de kurser som ges idag, utveckla ett distansbaserat mastersprogram inom innovation och entreprenörskap. I detta projekt bidrar Knowledge Lab dels med pedagogisk kompetens kring utveckling och drift av distansbaserad utbildning och dels med resurser för att utveckla delar av innehållet. Riktlinjer för integritet och god etik vid användningen av patientbaserade inspelningar i interaktivt lärande I undervisning om kommunikation finns en lång tradition och stor vana vid att använda inspelat material i undervisningen. Studenterna får successivt stor kunskap om metoder för analys av normal kommunikation för att sedan också analysera avvikande kommunikation. Det aktuella projektet syftar till att problematisera integritetsfrågan vid användning av digitala media och att arbeta fram riktlinjer för att integritet och god etik ska kunna upprätthållas. Projektet fokuserar särskilt på patientbaserade audio- och videoinspelningar där tekniska lös ningar kommer att vägas mot etiska aspekter. Projektets resultat kommer att vara betydande för utvecklingen av undervisningen med digitala media inom de aktuella enheterna, men också för universitet generellt. Knowledge Lab bidrar i det aktuella projektet med kompetenser kring teknologier för hantering av video samt pedagogisk användning av video i undervisning.

7 Stöd Förutom att Knowledge Lab anordnat en lång rad aktiviteter har man också bidragit med olika former av stöd, dels i form av ren utlåning av resurser och dels i form av kompetens rörande användning av olika digitala verktyg. Nedan redovisas hur olika utbildningar och projekt kunna utnyttja dessa möjligheter. Utbildning Examensarbeten vid Lärarprogrammet Examensarbetet i Lärarprogrammet (LP01) genomförs vid den institution där det finns kompetens att handleda studenten inom det ämne denne har valt. Flera av de studenter som har handletts vid institutionen för tillämpad IT har genom Knowledge Lab fått möjlighet att dels genomföra studier genom användning av till exempel ipad eller mentometer, och dels samla in data med video- och ljudutrustning. Digital movie making Kursen Digital Movie Making behandlar filmskapande i allmänhet och digitalt filmskapande i synnerhet. Man behandlar alla delar av filmproduktion, från manus till slutlig distribution, på nivåer från enkla till stora profes sionella produktioner. Målet är att man efter genomgången kurs ska kunna bidra på professionell nivå i småskaliga internationella filmproduktioner. Studenterna vid denna kurs hade, via Knowledge Lab, tillgång till resurser för att samla in video- och ljudmaterial samt för att bearbeta detta. Interaction Design and Technologies Masterprogrammet Interaction Design and Technologies syftar till att ge interaktionsdesigners de kunskaper och färdigheter som behövs för att möta de ständigt skiftande krav som ställs på detta växande område. Studenterna på programmet avslutar sina studier med att genomföra ett examensarbete och det är i denna del som Knowledge Lab kunnat bistå med olika teknologier för utveckling och visualisering, till exempel Microsoft Surface. Projektarbete Systemvetenskap: IT, människa och organisation I programmet Systemvetenskap: IT, män niska och organisation har Knowledge Lab kunnat stödja studenterna genom utlåning av smartphones för utveckling av applikationer.

8 Forskning CoDAC Projektet syftar till att studera hur utveckling av grundläggande talbegrepp och aritmetisk kompetens sker i interaktion mellan barn, mellan barn och vuxna samt mellan barn och olika typer av artefakter och att beskriva denna utveckling i termer av learning trajectories. Projektet tar sin utgångspunkt i sociokulturell teoribildning och metodologi, där man studerar barns aktiviteter i en mikromiljö för matematiserande. Denna mikromiljö är byggd kring ett datorspel där det går att kontrollera och variera de matematiska situationer barnen ställs inför och de redskap de har tillgång till, men inkluderar också situationer av mer vardag lig karaktär. Studierna bedrivs i förskola/ lågstadium och i barns hemmiljöer. Knowledge Lab har här dels bidragit med teknologier för att genomföra aktiviteter inom projektet och dels med resurser för datainsamling. Stöd för forskningsansökningar Labbet har också kunnat bidra med kompetenser och teknologier för att stödja arbete med ansökan om forskningsmedel, till exempel en ansökan om medel för ett projekt rörande mobil kommunikation och en ansökan om medel för att studera hur man arbetar med information om anställdas kompetens. Forskarutbildning För flertalet av de som läser forskarutbildning vid institutionen för tillämpad IT har Know ledge Lab kunnat bidra med såväl kompetenser och teknologier för olika syften, till exempel insamling och bearbetning av data eller videoanalys.

9 Pedagogisk utveckling PIL-konsultationer Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) erbjuder stöd för de lärare och kursledare som vill utveckla sin undervisning eller sina kurser med olika former av digitala verktyg, till exempel vid införande av eller omarbetning till distansbaserad undervisning. För detta syfte har Knowledge Lab kunnat bidra med såväl kompetenser som resurser för att utforska möjligheter med olika teknologier. Inspelningar Vid ett flertal tillfällen har resurser från Knowledge Lab använts för att spela in olika former av presentationer. Det har exempelvis handlat om kursintroduktioner, föreläsningar, presentationer, redovisningar och informationsmaterial. Labbet har då kunnat tillhandahålla såväl inspelningsutrustning som kompetenser i att hantera denna och även medverka vid inspelning. Elektroingenjörsprogrammet Inom ett projektarbete som drivs av experter inom elektroteknik och lärare från avdelningen för fackspråk och kommunikation har man dokumenterat ämnesintegrerade, studentdrivna samtal om projektrapporter med studenter från år 1 på Elektroingenjörsprogrammet. Knowledge Lab bidrog här med teknik och kompetenser för videodokumentation. Det insamlade materialet ska sedan utgöra basen för ett paper som ska presenteras på ett internationellt symposium om ämnesintegrerat lärande under Kognitionsvetenskap I kursen användes mentometerknappar, även kallade clickers, för att utforska hur dessa kunde öppna för studentinteraktion vid föreläsningar. Knowledge Lab bidrog med teknologier för att stödja detta.

10 Samverkan Även om verksamheten vid Knowledge Lab är inriktad mot att stöjda institutionens och Lärandemiljöns arbete, är det av många skäl viktigt att samverka med andra aktörer, dels för att profilera och synliggöra labbets arbete och dels för att knyta centrala kompetenser och verksamheter till labbet som kan stödja verksamheten. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) PIL-enheten erbjuder en arena för samverkan där fakulteterna ges möjligheter att tillsammans utveckla undervisningen vid Göteborgs universitet i enlighet med lärosätesgemensamma strategier. Bland enhetens uppdrag ingår till exempel att medverka i universitetets kvalitetsarbete i syfte att utveckla och stärka den högskolepedagogiska kompetensen och förmågan att variera undervisningsformerna, att vara fakulteterna behjälplig i frågor om högskolepedagogik och interaktivt lärande och att utlysa, bereda och besluta om universitetsgemensamma utvecklingsprojekt inom området högskolepedagogik och interaktivt lärande samt följa upp och dokumentera effekterna av dessa satsningar. Knowledge Lab har i detta arbete kunnat bidra med såväl kompetenser rörande högskolepedagogisk utveckling som resurser och aktiviteter för att stödja densamma. Chalmers Professional Education Chalmers Professional Education är Chalmers organisation för specialsydda utbildningar av yrkesverksamma i näringslivet, så kallad uppdragsutbildning. De erbjuder öppna och företagsanpassade utbildningar och seminarier för chefer och medarbetare i sina huvudområden Industriteknik, Sjöfart, Executive och Energi. Utbildningarna är utformade i enlighet med näringslivets behov och krav. Målet är att förse näringslivet med världsledande kunskap inom teknologirelaterade kunskapsområden. Under hösten 2011 har flera samarbeten startas upp inom ramen för Knowledge Lab, där labbet kan bidra med värdefull kompetens inom framför allt distansbaserade utbildningsupplägg. Samverkande IT-pedagoger Idén med projektet Samverkande IT-pedagoger är att skapa ett fakultetsövergripande nätverk för IT pedagoger inom Göteborgs universitet. IT förändrar både undervisningens former och studenternas lärande. IT är också ett viktigt stöd i arbetet med att utveckla varierade undervisningsformer inom högre utbildning. Det finns många initiativ och goda exempel inom fakulteterna. Nätverket Samverkande IT pedagoger ska fungera som en länk mellan de olika fakultetsnämndområdenas verksamhet, som en idé och inspirationskälla samt uppmuntra till diskussioner med anknytning till aktuell forskning inom området. Projektets och Knowledge Labs fokus ligger på många sätt i linje med varandra, varför de olika verksamheterna har ett stort utbyte av samverkan. Under hösten har kontakter etablerats och det finns redan en rad idéer kring aktiviteter för att möjliggöra utbyten av kunskaper och erfarenheter och utveckling av arbetssätt, till exempel fokuserade workshops.

11 Visual Arena på Lindholmen Science Park Från och med hösten 2011 byggs Visual Arena Lindholmen upp i huvudbyggnaden på Lindholmspiren. Det blir det senaste tillskottet på Lindholmen Science Park och en gemensam plattform för det visuella klustret i Västsverige. I början av 2012 ska allt stå klart. Det kommer att bli en öppen spontan mötesplats, där många jobb kan komma att skapas genom kvalificerade visualiseringsverktyg, till exempel 3D-teknik, en modern studio och avancerad displayteknik. Under hösten har inledande kontakter tagits för att möjliggöra eventuella samarbeten mellan Knowledge Lab och Visual Arena där syftet är att kunna använda denna nya miljö för de syften som Knowledge Lab har. Kuggen Medialab Kuggen Medialab som startades under året är ett ljud- och videolabb vid institutionen för tillämpad IT som också är tillgängligt även för andra forskare och lärare inom Chalmers och Göteborgs universitet. Labbet har ett huvudsakligt fokus på visualisering och är till för produktion och redigering av ljud och bild. I Kuggen Medialab finns kamera- och ljudutrustning för inspelning av exempelvis föreläsningar, intervjuer, fokusgrupper och mycket annat. Knowledge Lab och Kuggen Medialab är främst tänkta att komplettera varandra, men samverkan förekommer redan och kommer troligtvis att öka, både när det gäller resursanvändning och behov av specifika kompetenser. LinCS-Lab LinCS-Lab är en mötesplats för forskare inom LinCS. Labbet stödjer aktiviteter som fältarbete, efterbehandling av datamaterial, analys och förvaring av material. Det fungerar också som en resurs för dem som behöver teknisk hjälp eller bara vill dela med erfarenhet av fältarbete med andra. Labbet erbjuder seminarier och workshops om planering av fältarbete, generering av data material och efterproduktion av ljud- och videomaterial. Man diskuterar olika aspekter av att göra videobaserad pedagogisk forskning med fokus på lärande och interaktion. Samverkan mellan Knowledge Lab och LinCS-Lab etablerades under året för att möjliggöra utbyte av erfarenheter och kompetens, men också för att se hur de olika verksamheterna kunde komplettera varandra.

12 Framtid Här presenteras tankar om hur verksamheten vid Knowledge Lab ska vidareutvecklas kommande år. Tydligare roll inom forskningsoch utvecklingsprojekt För att synliggöra verksamheten vid Knowledge Lab ytterligare kommer fokus kommande år att ligga på att få en tydligare och mer formulerad roll vid forskningsansökningar samt forsknings- och utvecklingsprojekt, utan att förlora den viktiga roll som labbet kan spela inom högskolepedagogisk utveckling och undervisning vid insitutionens kurser och program. Inspiration för högskolepedagogisk utveckling Ett av målen för 2012 är att arbeta fram inspirationsworskhops kring högskolepedagogisk utveckling. Inledningsvis ska dessa riktas till institutionen, men på längre sikt ska de även kunna erbjudas för andra verksamheter. Kontakt Mattias von Feilitzen Besöksadress Forskningsgången 6 Hus Patricia Lindholmen, Göteborg Utforskande aktiviteter Under 2012 ska Knowledge Lab ha som mål att anordna en rad utforskande aktiviteter, där tanken är att alla inom Lärandemiljön vid institutionen för tillämpad IT ska få möjlighet att utforska de möjligheter som labbets resurser erbjuder. Behov och investeringar Eftersom det område Knowledge Lab verkar inom är under ständig utveckling, finns det stora skäl till att löpande investera i nya teknologier. Detta möjliggör inte bara pedagogisk utveckling utan är också en förutsättning för delar av labbets verksamhet, framför allt de som rör stöd till forskning och utforskande av de möjligheter nya teknologier medför.

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande

Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande Akademin för hälsa, vård och välfärd Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande Rapport från ett pedagogiskt utvecklingsprojekt Lena Stangvik 2014-11-29 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

ECE-SKOLAN. Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17

ECE-SKOLAN. Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17 ECE-SKOLAN Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17 1 Innehåll Det moderna biblioteket och morgondagens lärande... 4 En mötesplats för kommunikation och lärande... 5 Informationsförsörjning... 5 Personlig

Läs mer

Nätbaserad kurs med flexibel fördjupning

Nätbaserad kurs med flexibel fördjupning PEDAGOGISK UTVECKLING OCH INTERAKTIVT LÄRANDE (PIL) GÖTEBORGS UNIVERSITET PIL-RAPPORT 2013:03 Nätbaserad kurs med flexibel fördjupning Karl Maack/Sahlgrenska akademin Patrik Lilja/IT-fakulteten Mattias

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Digitalt PrototypLabb

Digitalt PrototypLabb Digitalt PrototypLabb Visualiseringslabb Förstudie för genomförande Mats Brunell, projektledare Rolf Appelkvist, Ordf. i styrgruppen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås Rapport 2011-12-22 Förstudien

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete

Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete Ellinor Edfors, Albert Westergren, Inga-Britt Lindh, Kerstin Blomqvist, Pia Petersson Inledning I sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan

Läs mer

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Bakgrund Projektet Learning Center drevs mellan år 2001 och januari 2005. Ett av projektets mål var att hitta en mer permanent form för

Läs mer

Digitala tjänster kultur, information & kommunikation

Digitala tjänster kultur, information & kommunikation Digitala tjänster kultur, information & kommunikation Helena Francke Helena Francke är universitetsadjunkt i biblioteksoch informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och disputerade våren 2008 på avhandlingen

Läs mer

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015.

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 1 Digital kompetens i fokus 2 Garanterad färdighetsnivå för

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Bedömargruppens yttrande

Bedömargruppens yttrande Utvecklingsavdelningen 1 (25) Dnr 2014:448/140 Bedömargruppens yttrande Rektorsprogrammet 1 har i sin nuvarande form bedrivits sedan hösten 2009 då dåvarande Myndigheten för skolutveckling fick regeringsuppdraget

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER. Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet

FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER. Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet Värt att notera Forskning pågår professioner ger en överblick av utbildningsvetenskaplig forskning om

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Slutrapport från MARS-projektet oktober 2004 Mediepedagogik ett förhållningssätt

Läs mer

Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CMB

Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CMB Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CMB Christine Räisänen och Sven Gunnarson CMB-RAPPORT 2007 Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CHRISTINE RÄISÄNEN och SVEN GUNNARSON Byggnadsekonomi,

Läs mer

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Handelshögskolans logistikprogram BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor

Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor ett led i en process mot ökad kvalitet Rapport från UniLink 2009:8 Redaktör Birgitta Stymne UniLink utvecklar och förnyar samverkan mellan

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

Nätbaserat lärande i Försvarsmakten

Nätbaserat lärande i Försvarsmakten Henric Bagerius Nätbaserat lärande i Försvarsmakten Försvarsmaktens ledarskapsoch pedagogikenhet (FMLOPE) Henric Bagerius Nätbaserat lärande i Försvarsmakten Försvarsmaktens ledarskapsoch pedagogikenhet

Läs mer