ekonomisk redogbrelse lanmas senast tva manader otter ati projektet avslutats.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-11-19. ekonomisk redogbrelse lanmas senast tva manader otter ati projektet avslutats."

Transkript

1 KULTURRADET BESLUT GD 2013:211 Dnr KUR 2013/5625 llrende Fbrdelning av sarskilda medel for alt fiamja iildre maimiskors delaktighet i kulturlivet Sbkande Se beslutsbilaga 2 KulturrAdets beslut Statens kulturrad beviljar bidrag med totalt kronor for att tiamja tildre manniskors delaktighet i kulturlivet med den Rirdelning som anges i beslutsbilaga 1. Utbetalning av bidraget sker till det plus - eller bankgiro som bidragssbkanden angett i sin ansbkan. Sbkande som beviljats bidrag ska fblja de villkor som fiamgar av beslutsbilaga 1 och 3. Blister sbkande i detta avseende kan Kulturradet krsva att bidraget eller del av bidraget aterbetalas. En redogbrelse fbr bidragets anvandning med ekonomisk redovisning ska lamnas till Kulturradet senast den 30 november Slutrapport med ekonomisk redogbrelse lanmas senast tva manader otter ati projektet avslutats. Ansiskningar Vid detta ansbkningstillfalle hat det inkommit 117 ansbkningar om bidrag. Det ansbkta beloppet uppgar till kronor. SkSl fbr beslutet Tillcimplig reglering Savil 2011 som 2012 har Kulturradet genom regeringsbeslut tilldelats sarskilda model for att fiamja kultur for ildre. Regeringen Rirstalrker nu uppdraget. Kulturradet fordelar nu medel for kultur for Zildre enligt Regeringsbeslut Ku2013/ 1966/KO Uppdrag till Statens kulrurrcld artjidmja kultur jzjr dldre Statens kulturrid Box 27215, Stockholm Besbk: Borgvagen 1-5 Tel: Fax: E-post: Webbplats:www.kulturradet.se

2 BESLUT GD 2013:211 Dnr KUR 2013/5625 Utgdngspunkterfor bedrimningen De nationella malen for kulturpolitiken anger att alla ska ha mbjlighet alt delta i kulturlivet och att kulturpolitiken ska framja allas mbjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande tomiagor. Manga aldre kan av olika skal ha svart att ta del av kulturlivet och att sjtilva fa skapa. Att stbdja aldre manniskor i att kuima leva ett aktivt och kulturellt rikt liv i ett socialt sammanhang ger positiva halsoeffekter. Det bidrar till en bkad kansla av valbefim1ande och meningsfullhet och kan avon ha effekter pa medicinering och vardbehov. Av uppdraget fiamgar att stbd ska ges for att etablera strukturerade verksamheter som bygger pa en helhetssyn och samverkan mellan kulturlivet och de olika instanser som paverkar den aldre manniskans liv. Fbr att fa till stand verksamhet av hbg kvalitet bbr antalet bidragsmottagare avgransas. Fbr en mer effektiv hantering och fbi ati ge de aldre i hela landet mbjlighet att ta del av ott varierat kult1u'utbud bbr kormnuner, landsting och regioner prioriteras i bidragsfiirdelningen. Beddmnirig Landsting och regioner har prioriterats i Rsrsta hand, da dessa bedbms ha en strategisk funktion dar forankringen i sava! vard och omsorg som i det professionella kulturlivet kan antas fa stor betydelse for langsiktigheten och spridningen av mangsidiga insatser. Avon kommuner med nytankande i sina planerade insatser och som kunnat visa pa strategiska samarbetsparter och egen tlnansiering har beviljats bidrag. En koppling till forskning har anset1s intressant for att 6ka och sprida kunskapen om kultur for aldre. Vid bedbmningen av ansbkningama har Kulturradet fast siirskild vikt vid professionalitet i kulturaktivitetema for malgruppen nya konstnsrliga uttryck forankring (t ex genom politiska beslut eller planer) organisationsstruktur och natverk fbi samarbeten langsiktighet dokumentation och spridning av erfarenheter Da det sbkta beloppet vida bverstiger tillgangliga medel har Kulturradet dessutom tvingats till ytterligare prioriteringar. Ansbkningar dar den egna ekonomiska insatsen varit lag, har inte kunnat prioriteras. De beviljade ansbkningar som gallt insatser i tre ar har fatt bidragsmedel for en projektperiod pa tva ar.

3 BESLUT GD 2013:211 Dnr KUR 2013/5625 Kulturradet har i nagra fall valt att stbdja kulturskapare med for malgruppen sarskilt intressanta projekt. Det galler sarskilt dansen, mot bakgrund av Kulturradets strategi for att starka och ge bkad tillgang till den professionella dansen. Avon projekt som beaktar aldres mbjligheter att siitta ord pa sin verklighet genom berattande och film hat beviljats stbd. I enlighet med bvervagandena ovan tillfaller 18 av de 24 beviljade bidragen landsting, region eller kommun. Det irmebar 91 procent av de tillgangliga bidragsmedlen. Inom gruppen bvriga bidragsmottagare Hms avon privata vardgivare, antingen som sbkande eller som samarbetspaner. Bidrags - mottagarna ar geografiskt spridda over 16 lan. Handliiggningen av arendet Det1a beslut har fattats av generaldirektbren Kennet J ohansson efter foredragning av handliiggaren Tua Stenstrbm. I beredningen av arendet har avdelningschefen Benny Marcel, enhetschefema Mika Romanus och Signe Westin, koordinatorema Lisa Poska och Erik Astrbm saint handlaggaren Julia Sundberg deltagit. Pa Kulturradets vagnar Kennet J ohansson /7~~/ ( ~/~,ZLI/-- X -) Tua Stenstrbm

4 GD 2013:5625. Kultur fbr Sldre Belutsbllaga 1. Bevlljade ansbknln ar Dnr KUR SBkande O.nr Projektets namn Bevlljat belopp Lin Sirskllda beslutsvlllkor KUR 2013/6577 KUR 2013/6489 KUR 2013/6498 KUR 2013/6502 KUR 2013/6531 KUR 2013/6522 KUR 2013/6349 KUR 2013/6579 Gbteborgs stad Hudlksvalls kommun Knstranstads kommun Kultur 365lsbdertalje kommun Kultur I lane!. Landstmget I Uppsala lan Landstinget Jonkopmgs lan Landstmget Vastmanland LInda Wanda! Produktloner Kultunnbten utan granser - modeller fbr att skapa kvahtet I aldres vardag Hudlksvall hera lrvet For och med alla srnnen - aldres rat! hll kultur Kultur 385 Kultur for aldre bverallt I lane! Regional utveddlng av Animation- och filmskapande for och med aldre Llvskraft - Kultur fbr och med &ldre I V&stmanland Dansforestallnmg pa aldreboenden Vastra Gdtaland Gavleborgs lan Skane Stockholms Ibn Uppsala Ian Jbnkopmgs lan Vastmanland Va$tra Gotaland lnkom senast 15 jan. med revlderad plan for hur medlen kan dlsponeras Medel bevlljas fbr tva Ar Medel bevlljas fbi tva ar Medel bevlljas fbi tvi Ar Medel bevlljas for tva Sr Medel bevrljas for tvs Sr KUR 2013/6498 KUR 2013/8443 KUR 2013/6482 KUR 2013/6571 KUR 2013/6582 Lycksele kommun MusIk I Syd Nan*ativ Etnograh Norrbottenb lbns landstmg Ongo Film Kulturljus I Norr - Kulturvlsicn for aldre I Lycksele kommun Kultur pa hjul Kreatlvt eldrande Berattande och funktionshmder "Kulturella rendezvous Inom vard och omsorg" MIn HIstorIa Vasterbotten Kronobergs lan Norrbottens lan Varmlands lan Medel bevlljas for tva ar KUR 2013/6357 KUR 2013/6514 KUR 2013/6418 KUR 2013/6542 KUR 2013/6568 KUR 2013/6229 KUR 2013/6561 Ragunda kommun Region Halland Region VarrnlandiDans I Vannland Regsonforbundet I Kalmar lbn Reglonfbrbundet Ostsam SIJO KBI Danskonsulentverkbamheten I Stockholm Sllverhemmen Vard och Omsorg AB Projekuon och liusattnmg som konst I vera aldreboenden Kultur for Llvet ll Dans med aldre HBlsa och kulturl Halsolanet Kalmar Kultur for senlorer SenIOr-DANSISTAN MusIk som omvardnad pa demensboende Jamtlands lan Hallands ISn Vermlands lan Kalmar lan Ostergbtland Stockholms Ian lnkom senast 15 jan. med revlderad plan for hur medlen kan dlsponeras Medel bevlljas fbi tva Sr Medel bevlljas for tvs ar KUR 2013/6570 KUR 2013/8585 KUR 2013/6556 KUR 2013/6587 Venersborgs kommun Vastra Gotalandsregnonen Orebro lens landstmg Osthammars kommun Kultur for Bldre Vanersborgs kommun Aldre mbtesplatser - konst, dans, musik Kultur p& lf - mets sgukhus - en palotsatsnlng fbr utveckllng av kultur fbr aldre, Upp 11ll Dans! Vastra Gdtaland Vastra Gdtaland Orebro lan Uppsala Ian lnkom senast 15 jan. med reviderad plan for hur medlen kan dlsponeras 717

5 Beslutsbilaga 2. Samtliga ansiikningar Dnr K UR Sokunde Projektets numn Ldn KUR 2013/6439 Region Blekinge Professionell kulturverksamhet fbr aldre - att uppleva och skapa tillsammans Studiefbrbundet Vuxenskolan Blekinge Det hai ar var sang Dalarnas Hemslbjdsfbrbund Minneskorgar fbr aldre personer Film i Dalarna Vi vill se film! Gagnefs kommun Kultur fbr aldre KUR 2013/6530 KUR 2013/6364 KUR 2013/6368 KUR 2013/6520 KUR 2013/6535 KUR 2013/6467 KUR 2013/6489 KUR 2013/6511 KUR 2013/6545 Ludvika kommun Kilafors biograffisrening Hudiksvalls kommun ABF Gastrikebygden Gavle kommun En Kul Tur med konst och musik Ndrebio Hudiksvall hela livet Projekt Cultura I verkliga Iivet och virtuella kulturupplevelser fbr seniorer i Gavle Blekinge lan Blekinge lan Dalarnas lan Dalarnas lan Dalarnas lan Dalarnas lan Givleborgs Iain Gavleborgs lan Gavleborgs len Gavleborgs lan KUR 2013/6549 Socialfiirvaltningen lildreomsorgen, Arbra Kultur i vardagen Gavleborgs lan KUR 2013/6485 KUR 2013/6514 Laholms kommun /kulturenheten Region Halland Fbr dig som ar ledig Kultur fbr Livet ll Hallands lan Hallands lin KUR 2013/6357 Ragunda kommun Projektion och ljusattning som konst i vara aldreboenden lsmtlands liīn KUR 2013/6493 KUR 2013/6504 KUR 2013/6539 KUR 2013/6557 KUR 2013/6519 KUR 2013/6522 KUR 2013/6395 KUR 2013/6542 KUR 2013/6569 KUR 2013/6448 Stiftelsen Jamtli Regionfbrbundet lamtlands lan Jiimtlands lans fornskriftsallskap Are Kommun Landstinget Jbnkbpings lan Landstinget Jbnkbpings lan Kalmar kommun Regionforbundet i Kalmar len Virserums konsthall Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse (Ljungbergmuseet) Social innovation pa museer - aldre som experter Film for aldre - se och bli sedd Fbr eget valbefinnande och samhallets nytta KRUZ - Kultur Rekrytering Utbildning i Z Ian Regional utveckling av Med gemensam kraft - fbr ett aktivt liv som senior Regional utveckling av Animation - och filmskapande fbr och med aldre Kulturverkstad for ildre i Sodermore kommundel Hilsa och kultur i Halsolainet Kalmar lgamla bgon Kulturbron Jamtlands lan jamtlands lan Jamtlands lan lamtlands lan jonkopings lan lonkbpings lan Kalmar lan Kalmar lsn Kalmar lin Kronobergs lin 73*

6 KUR 2013/6560 Berattarnatet Kronoberg Min Berattelse Kronobergs Ian KUR 2013/6444 Arvidsjaurs kommun Om I feng skada...om jag tick se.. (Anlidsjaurbondska) Norrbottens lan KUR 2013/6533 KUR 2013/6553 KUR 2013/6571 KUR 2013/6374 KUR 2013/6379 KUR 2013/6396 KUR 2013/6405 Havremagasinet Art Management Group ek. fbr. Regionbibliotek Stockholm Norrbottens lans landsting Bastads kommun Bastads kommun Historieskatten, Lund Bjuvs kommun Traffpunkt Havremagasinet - Mbte mellan generationer, kulturer och konst Mbten med litteratur Kulturella rendezvous inom vard och omsorg Sang och gladje, sittande dans Skapandets gladje Historieskatten Personliga musikminnen ger rytmik och sang inom aldreomsorgen Norrbottens lan Norrbottens lan Norrbottens lan Skane Ian KUR 2013/6428 KUR 2013/6443 KUR 2013/6460 KUR 2013/6483 KUR 2013/6496 KUR 2013/6506 KUR 2013/6525 KUR 2013/6538 KUR 2013/6565 KUR 2013/6584 KUR 2013/5957 KUR 2013/6229 KUR 2013/6345 KUR 2013/6390 KUR 2013/6441 KUR 2013/6453 KUR 2013/6466 Landskrona stad Musik i Syd Malmb stad, kulturfbrvaltningen Fbrenade Care AB Kristianstads kommun Hbbrs kommun Socialfbrvaltning Region Skane Burlovs kommun Socialfbrvaltningen, Klippan Torpet Pungpinan, Skarpnack SlJO KB Ostermalms stadsdelsfbrvaltning Osterakers kommun Stockholms stadsbibliotek Temabo Folkets Hus och Parker Sallskapet Greytones Kultur pa hjul Kultur fbr aldre i kosmopolitiska Malmb Leva Livet med Musik Fbr och med alla sinnen - aldres ratt till kultur Med kameran som rbst del tva Kultur i varden Skanemodellen fbr kultur i aldreomsorgen 3.0 Berattelseri Burlbv - ett kulturprojekt fbr aldre i Burlovs kommun Leva tills jag dbr - friheten genom att cykla Kultur och musiksamkvam i historisk miljb SenIOr-DANSISTAN Kulturcafe med biblioteksverksamhet fbr seniorer pa Ostermalm Bredd och kvalitet - satsning pa kultur fbr aldre i Osteraker Livsberatter - aldreomsorg och bibliotek i samverkan pa Sodermalm Annorlunda lntryck Kultur pa vita duken fbr aldre Skane lin Stockholms Ian 7T

7 KUR 2013/6482 KUR 2013/6502 KUR 2013/6521 KUR 2013/6524 KUR 2013/6527 KUR 2013/6544 Narrativ Etnografi Kultur 365/Sbdertalje kommun Historiska museet Salems kommun Silverhemmen Vard och Omsorg AB Boo Folkets Hus Ftirening Kreativt aldrande: Berattande och funktionshinder Kultur 365 Samtal kring Hembygd (ingen titel satt) KulTur pa vag Ogonblickets rikedom Kafe Lusthuset Stockholms l$n KUR 2013/6559 Tyresb kommun, kulturenheten Kultur fbr aldre ityresb - samarbete fbr bkad livskvalitet KUR 2013/6561 KUR 2013/6564 KUR 2013/6573 Silverhemmen Vard och Omsorg AB Kulturfbreningen V Stockholms stad, Aldreftinlaltningen Musik som omvardnad pa demensboende I de basra av varldar Modern kultur fbr aldre Stockholms Ian KUR 2013/6574 Folkuniversitetet stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet Kreativitet i varden KUR 2013/6576 KUR 2013/6588 KUR 2013/6590 KUR 2013/6163 KUR 2013/6481 KUR 2013/6505 KUR 2013/6529 KUR 2013/5955 KUR 2013/6407 KUR 2013/6411 KUR 2013/6435 KUR 2013/6492 KUR 2013/6531 KUR 2013/6587 KUR 2013/6418 KUR 2013/6432 KUR 2013/6537 KUR 2013/6582 SV Stockholm R A K E T A Temabo AB Fridals Kulturfbrening Hammargarden i Mariefred Vingakers bibliotek Eskilstuna kommun Kosmo FAB Heby kommun Habo kommun Tierps kommun Uppsala kommun Kultur i janet, Landstinget i Uppsala lin Osthammars kommun/kulturkontoret Region Varmland/Dans i Varmland Arvika kommun Kils kommun Origo Film Tillganglig kultur Hela Rejmyre berzlittar! Konstutflykt fbr aldre Rock 'n rullator Clowner i demensvarden Kulturi hemmet Breddat kulturutbud fbr aldre i Eskilstuna kommun Kultur fbr aldre pa Ferlin Att tanja pa granserna Kulturinsatser fbr hemmaboende aldre Dans fbr aldre i Tierps kommun Meet me, pa aldreboendet Kultur fbr aldre bveralit i janet Upp Till Dans! Dans med aldre Kultur i Vard och omsorg Kultur en nyckel till inre harmoni Min Historia Stockholms lin Sbdermanlands lan Stidermanlands lan Siidermanlands lan Stidermanlands lan Uppsala Ian Varmlands lan Varmlands It - in Varmlands lan Varmlands lan 77

8 KUR 2013/6498 KUR 2013/6528 KUR 2013/6572 KUR 2013/6578 KUR 2013/6581 KUR 2013/6349 KUR 2013/6440 Lycksele kommun Umea kommun Umea kommun Region Vasterbotten Skelleftea kommun Landstinget Vastmanland Vasteras stad Kulturljus i Norr - Kultuwision fbr aldre i Lycksele kommun Kultur fbr Seniorer. Kultur och Halsa Aldreomsorg = RUM/TID for KULTUR/KULTURARV Kultur fbr seniorer - Kultur och halsa Hbgre Iivskvalitet fbr aldre inom Skelleftea kommun genom kulturinsatser Livskraft - Kultur fbr och med aldre i Vastmanland Kultur fbr livskvalitet och halsa Vasterbottens Ian Vasterbottens lan Vasterbottens lan Vasterbottens lan Vasterbottens Ian Vastmanlands lan Vastmanlands lan KUR 2013/5702 Gbteborgs Universitet Effekten musik - och rytm terapi fbr aldre strokedrabbade KUR 2013/6331 KUR 2013/6446 KUR 2013/6451 KUR 2013/6490 KUR 2013/6494 KUR 2013/6507 KUR 2013/6509 KUR 2013/6512 KUR 2013/6516 KUR 2013/6534 KUR 2013/6546 Falkbping Kommun Ale Kommun Bollebygds kommun Vard och omsorgsfiirvaltningen, Partille SDF Norra Hisingen Studieftirbundet Vuxenskolan Kultur, Mariestads kommun Vastarvet (Vastra Gtitalandsregionen) Alingsas kommun Vard och aldre Studieftirbundet Vuxenkolan Vard - och omsorgsftirvaltningen, Mblndals stad Alla kan Onsdagsklubben Vardagskultur Kultursam - tre kommuner i samverkan Livslust Kultur fbr hjarnan - metodutveckling Kultur tillsammans pa distans Folkhemstid - ett kulturpedagogiskt material fbr att vacka minnen och skapa samtal Utveckling av kulturomradet Kreativt skapande fbr aldre Vem ar du vem arjag7 - Teater dans och konst som community art i aldreomsorg. Vastra Gbtalands Ian Vastra Gtitalands lan Vastra Gbtalands Ian Vastra Gbtalands Ian KUR 2013/6548 KUR 2013/6551 KUR 2013/6554 KUR 2013/6558 Ulricehamns kommun Studiefbrbundet Vuxenskolan Vara kommun Gbteborgs Stad Clownkul Vi minns tillsammans Kronan pa verket - Konst & Kultur genom hela Iivet Sjung Hjiirna KUR 2013/6562 Folkuniversitetet Stiftelsen kursverksamhete vid Gbteborgs universitetet n Kulturkompis KUR 2013/6570 KUR 2013/6575 Vanersborgs kommun Lidkbpings kommun, KulturBruket Kultur fbr aldre Vanersborgs Kommun Minnesbilder Vastra Gbtalands Ian 71

9 7? KUR 2013/6577 KUR 2013/6579 KUR 2013/6585 KUR 2013/6586 KUR 2013/6594 KUR 2013/6595 KUR 2013/6555 KUR 2013/6556 KUR 2013/6550 KUR 2013/6568 KUR 2013/6592 KUR 2013/6593 Gbteborgs stad, Kulturfbrvaltningen Linda Wardal Produktioner Vastra Gistalandsregionen Gbteborgs Stad Norra Hisingen Studiefbrbundet Vuxenskolan Skaraborg/vadsbo Elisabeth Engstrbm Orebro Kommun Orebro liins Iandsting Ostergbtlands museum Regionfbrbundet Ostsam Valdemarsviks kommun Sektor Marknad & Kultur Teater Pelikanen Kulturmbten utan granser - modeller fbr att skapa kvalitet Vastra Gbtalands Ian i aldres vardag Dansfcirestallning pa aidreboenden lildre mbtesplatser - konst, dans, musik Kultur, makt och mbten Kultursamverkan i Gullspangs kommun Kulturpeng fbr aldre Kultur fbr aldre inom vard och omsorg Kultur pa lanets sjukhus - en pilotsatsning fbr utveckling av kultur fbr Eldre TOK:igt - ett Teknik Och Konstprojekt fbr personer med demensdiagnos och deras anhbriga Kultur fbr seniorer Arligt kulturprogram hos aldreomsorgen Cafe Glasfaglarna (samtal om minnen, om allt vad man varit med om nai man blir gamma!) Vastra Gbtalands Ian Orebro lan Orebro lan Ostergbtlands lan Ostergbtlands lan bstergtitlands Ian Ostergbtiands lan

10 Ko LT U ; 1~AD ET ~i~ i<oll~ z ~013/5625 BESLUTSBILAGA 3 VILLKOR Dessa villkor galler den som beviljats bidrag fran Kulturradet. O Projektet eller verksamheten sku genomfbras enligt ansbkan och i forekommande fall enligt de sarskilda beslutsvillkor som framgar av Beslutsbilaga 1. C O Vasentlig andring i forhallande till vad som angivits i ansbkan ska snarast meddelas Kulturradet. Sadana andringar kan innebara att bidraget eller en del av bidraget maste aterbetalas.! Fullstandig redogbrelse for projektet eller verksamheten och for hur stbdet anvants ska lanmas till Kultnrradet senast vid den tidpunkt Kulturradet bestammer. Fbr delta bidrag ska redovisning ha kommit in senast Bidragsmottagaren sku Q folja de regler for bokfbring, revision och redovisning som galler for den bolagsform och verksamhetsomfattning bolaget, stiftelsen, den ideella organisationen eller den enskilda nsringsidkaren har. ' C fiilja vid valle tidpunkt gallande regler betraffande inbetalning och redovisning av skatt respektive arbetsgivaravgifter O pa begaran lamna de redovisningshandlingar som Kulturradet vill ta del av O pa begaran lamna revisorsintyg eller revisons1apport som visar hur bidraget Rirbrukats O im1eha ett plus- eller bankgirokontoz C meddela Kulturradet om man andrar uppgiiier om namn, organisationsnummer, adress och plus- eller bankgiro INFORMATION I tidskrifter eller i relevant informationsmaterial t ex afiischer, programblad, etc. bbr det liamga alt Kulturradet hat beviljat bidrag for projektet. Kulturradets logotyp kan laddas ned fran Kulturradets hemsida, - kulturradet/logotyp/. Kulturradet ska aldrig anges som medarrangbr. ' Se Kulturradets hemsida, 2 Bidragsmottagarens namn och organisationsnummer ska vara samma som innehavaren av kontot. Kulturradet ska kurma verifiera detta.

11 KULTURRADET BESLUT GD 2013:211 Dnr KUR GD 2013/5625 BESLUTSBILAGA 3 Kulturr&det skickar kontrolluppgifter till Skatteverket betriiffande bidrag som utbetalas till enskilda niiringsidkare.

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv En förstudie om hur Kalmar län skall erhålla en hög tillfredställelse för äldre inom omsorgen och förkortade läkningsprocesser för personer inom vården.

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Förstudie Kultur i vården

Förstudie Kultur i vården 1 (9) Förstudie Datum 2014-02-25 Diarienummer KUN 71-2014 Kultursekretariatet Handläggare: Ylva Gustafsson Telefon: 010-441 33 13 E-post: ylva.l.gustafsson@vgregion.se Till Kulturnämnden Förstudie Kultur

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG KULTUR I VÅRD OCH OMSORG Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Grafisk form: Liedgren Design Illustrationer:

Läs mer

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 INNEHÅLL Förord... 4 RESULTATREDOVISNING... 5 Resultatredovisningens principer och metoder... 5 Kulturrådets uppdrag, resurser och organisation... 6 Kulturrådets uppdrag...

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE 3 INNEHÅLL Förord 1 Sammanfattning 7 2 Kulturpolitikens betydelse för entreprenörskap inom kulturområdet 8 3 Entreprenörskap och företagande

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 Tryck: Taberg Media Group Bild omslag: Backa Teaters föreställning 5boys.com. Fotograf: Ola Kjelbye Statens kulturråd 2014 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-87583-02-5

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

Utvärdering av de verksamheter som har fått stöd inom Kulturrådets uppdrag Kultur för äldre

Utvärdering av de verksamheter som har fått stöd inom Kulturrådets uppdrag Kultur för äldre Utvärdering av de verksamheter som har fått stöd inom Kulturrådets uppdrag Kultur för äldre Oxford Research är ett skandinaviskt konsultföretag med kontor i Stockholm, Köpenhamn, Bryssel och Kristiansand

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Film för lust och lärande

Film för lust och lärande Film för lust och lärande FILM FÖR LUST OCH LÄRANDE Förord 4 Filmens roll i förskola och skola 9 Film och medier lyfts fram 9 Samverkan mellan elever och lärare 10 Att se och uppleva film 13 Att förstå

Läs mer

KULTUR I ÄLDRE- OMSORGEN

KULTUR I ÄLDRE- OMSORGEN KULTUR I ÄLDRE- OMSORGEN ISBN Halmstad 2006 Text, foto och layout: Mymmel Blomberg Omslagsfoto: Mymmel Blomberg Region Halland, FoU Veinge tryckeri AB, Veinge 2006 KULTUR I ÄLDREOMSORGEN Mymmel Blomberg

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Rapport 2013:7 Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Boverket februari 2013 Titel: Utvärdering av investeringsstödet för äldrebostäder

Läs mer

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström Kultur i länet Historia och samtid av Jeanette Wetterström 1 På framsidan ser vi mottagarna av 2008 års kulturstipendier för ungdomar. De står framför Wiks slott där stipendieutdelningen ägde rum den 10

Läs mer

Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö

Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-5-0 Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Kultur i vården i Sverige 2002

Kultur i vården i Sverige 2002 Kultur i vården i Sverige 2002 Korta nulägesrapporter från tolv landsting om verksamheten i Kultur i vården Birgitta Rapp Rapport 2003:16 Bruno Liljefors, Katt med rödstjärtunge i munnen (bilden är något

Läs mer

VAD KAN MAN FÅ FÖR 1 800 SJUK- SKÖTERSKOR?

VAD KAN MAN FÅ FÖR 1 800 SJUK- SKÖTERSKOR? den europeiske patienten VAD KAN MAN FÅ FÖR 1 800 SJUK- SKÖTERSKOR? OM LANDSTINGENS SATSNINGAR PÅ FILM- INDUSTRI, STUDIECIRKLAR OCH ANNAT SVEND DAHL www.timbro.se/innehall/isbn=9175667652&flik=4 AUGUSTI

Läs mer

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor Drar vi nytta av varandra på bästa sätt? KÄRA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser 1 (5) Bidragsmottagare Organisationsnummer Regionförbundet i Kalmar län 222000-0984 Adress Uppgiftslämnare Box 762 Postnummer Ort 391

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer