ekonomisk redogbrelse lanmas senast tva manader otter ati projektet avslutats.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-11-19. ekonomisk redogbrelse lanmas senast tva manader otter ati projektet avslutats."

Transkript

1 KULTURRADET BESLUT GD 2013:211 Dnr KUR 2013/5625 llrende Fbrdelning av sarskilda medel for alt fiamja iildre maimiskors delaktighet i kulturlivet Sbkande Se beslutsbilaga 2 KulturrAdets beslut Statens kulturrad beviljar bidrag med totalt kronor for att tiamja tildre manniskors delaktighet i kulturlivet med den Rirdelning som anges i beslutsbilaga 1. Utbetalning av bidraget sker till det plus - eller bankgiro som bidragssbkanden angett i sin ansbkan. Sbkande som beviljats bidrag ska fblja de villkor som fiamgar av beslutsbilaga 1 och 3. Blister sbkande i detta avseende kan Kulturradet krsva att bidraget eller del av bidraget aterbetalas. En redogbrelse fbr bidragets anvandning med ekonomisk redovisning ska lamnas till Kulturradet senast den 30 november Slutrapport med ekonomisk redogbrelse lanmas senast tva manader otter ati projektet avslutats. Ansiskningar Vid detta ansbkningstillfalle hat det inkommit 117 ansbkningar om bidrag. Det ansbkta beloppet uppgar till kronor. SkSl fbr beslutet Tillcimplig reglering Savil 2011 som 2012 har Kulturradet genom regeringsbeslut tilldelats sarskilda model for att fiamja kultur for ildre. Regeringen Rirstalrker nu uppdraget. Kulturradet fordelar nu medel for kultur for Zildre enligt Regeringsbeslut Ku2013/ 1966/KO Uppdrag till Statens kulrurrcld artjidmja kultur jzjr dldre Statens kulturrid Box 27215, Stockholm Besbk: Borgvagen 1-5 Tel: Fax: E-post: Webbplats:www.kulturradet.se

2 BESLUT GD 2013:211 Dnr KUR 2013/5625 Utgdngspunkterfor bedrimningen De nationella malen for kulturpolitiken anger att alla ska ha mbjlighet alt delta i kulturlivet och att kulturpolitiken ska framja allas mbjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande tomiagor. Manga aldre kan av olika skal ha svart att ta del av kulturlivet och att sjtilva fa skapa. Att stbdja aldre manniskor i att kuima leva ett aktivt och kulturellt rikt liv i ett socialt sammanhang ger positiva halsoeffekter. Det bidrar till en bkad kansla av valbefim1ande och meningsfullhet och kan avon ha effekter pa medicinering och vardbehov. Av uppdraget fiamgar att stbd ska ges for att etablera strukturerade verksamheter som bygger pa en helhetssyn och samverkan mellan kulturlivet och de olika instanser som paverkar den aldre manniskans liv. Fbr att fa till stand verksamhet av hbg kvalitet bbr antalet bidragsmottagare avgransas. Fbr en mer effektiv hantering och fbi ati ge de aldre i hela landet mbjlighet att ta del av ott varierat kult1u'utbud bbr kormnuner, landsting och regioner prioriteras i bidragsfiirdelningen. Beddmnirig Landsting och regioner har prioriterats i Rsrsta hand, da dessa bedbms ha en strategisk funktion dar forankringen i sava! vard och omsorg som i det professionella kulturlivet kan antas fa stor betydelse for langsiktigheten och spridningen av mangsidiga insatser. Avon kommuner med nytankande i sina planerade insatser och som kunnat visa pa strategiska samarbetsparter och egen tlnansiering har beviljats bidrag. En koppling till forskning har anset1s intressant for att 6ka och sprida kunskapen om kultur for aldre. Vid bedbmningen av ansbkningama har Kulturradet fast siirskild vikt vid professionalitet i kulturaktivitetema for malgruppen nya konstnsrliga uttryck forankring (t ex genom politiska beslut eller planer) organisationsstruktur och natverk fbi samarbeten langsiktighet dokumentation och spridning av erfarenheter Da det sbkta beloppet vida bverstiger tillgangliga medel har Kulturradet dessutom tvingats till ytterligare prioriteringar. Ansbkningar dar den egna ekonomiska insatsen varit lag, har inte kunnat prioriteras. De beviljade ansbkningar som gallt insatser i tre ar har fatt bidragsmedel for en projektperiod pa tva ar.

3 BESLUT GD 2013:211 Dnr KUR 2013/5625 Kulturradet har i nagra fall valt att stbdja kulturskapare med for malgruppen sarskilt intressanta projekt. Det galler sarskilt dansen, mot bakgrund av Kulturradets strategi for att starka och ge bkad tillgang till den professionella dansen. Avon projekt som beaktar aldres mbjligheter att siitta ord pa sin verklighet genom berattande och film hat beviljats stbd. I enlighet med bvervagandena ovan tillfaller 18 av de 24 beviljade bidragen landsting, region eller kommun. Det irmebar 91 procent av de tillgangliga bidragsmedlen. Inom gruppen bvriga bidragsmottagare Hms avon privata vardgivare, antingen som sbkande eller som samarbetspaner. Bidrags - mottagarna ar geografiskt spridda over 16 lan. Handliiggningen av arendet Det1a beslut har fattats av generaldirektbren Kennet J ohansson efter foredragning av handliiggaren Tua Stenstrbm. I beredningen av arendet har avdelningschefen Benny Marcel, enhetschefema Mika Romanus och Signe Westin, koordinatorema Lisa Poska och Erik Astrbm saint handlaggaren Julia Sundberg deltagit. Pa Kulturradets vagnar Kennet J ohansson /7~~/ ( ~/~,ZLI/-- X -) Tua Stenstrbm

4 GD 2013:5625. Kultur fbr Sldre Belutsbllaga 1. Bevlljade ansbknln ar Dnr KUR SBkande O.nr Projektets namn Bevlljat belopp Lin Sirskllda beslutsvlllkor KUR 2013/6577 KUR 2013/6489 KUR 2013/6498 KUR 2013/6502 KUR 2013/6531 KUR 2013/6522 KUR 2013/6349 KUR 2013/6579 Gbteborgs stad Hudlksvalls kommun Knstranstads kommun Kultur 365lsbdertalje kommun Kultur I lane!. Landstmget I Uppsala lan Landstinget Jonkopmgs lan Landstmget Vastmanland LInda Wanda! Produktloner Kultunnbten utan granser - modeller fbr att skapa kvahtet I aldres vardag Hudlksvall hera lrvet For och med alla srnnen - aldres rat! hll kultur Kultur 385 Kultur for aldre bverallt I lane! Regional utveddlng av Animation- och filmskapande for och med aldre Llvskraft - Kultur fbr och med &ldre I V&stmanland Dansforestallnmg pa aldreboenden Vastra Gdtaland Gavleborgs lan Skane Stockholms Ibn Uppsala Ian Jbnkopmgs lan Vastmanland Va$tra Gotaland lnkom senast 15 jan. med revlderad plan for hur medlen kan dlsponeras Medel bevlljas fbr tva Ar Medel bevlljas fbi tva ar Medel bevlljas fbi tvi Ar Medel bevlljas for tva Sr Medel bevrljas for tvs Sr KUR 2013/6498 KUR 2013/8443 KUR 2013/6482 KUR 2013/6571 KUR 2013/6582 Lycksele kommun MusIk I Syd Nan*ativ Etnograh Norrbottenb lbns landstmg Ongo Film Kulturljus I Norr - Kulturvlsicn for aldre I Lycksele kommun Kultur pa hjul Kreatlvt eldrande Berattande och funktionshmder "Kulturella rendezvous Inom vard och omsorg" MIn HIstorIa Vasterbotten Kronobergs lan Norrbottens lan Varmlands lan Medel bevlljas for tva ar KUR 2013/6357 KUR 2013/6514 KUR 2013/6418 KUR 2013/6542 KUR 2013/6568 KUR 2013/6229 KUR 2013/6561 Ragunda kommun Region Halland Region VarrnlandiDans I Vannland Regsonforbundet I Kalmar lbn Reglonfbrbundet Ostsam SIJO KBI Danskonsulentverkbamheten I Stockholm Sllverhemmen Vard och Omsorg AB Projekuon och liusattnmg som konst I vera aldreboenden Kultur for Llvet ll Dans med aldre HBlsa och kulturl Halsolanet Kalmar Kultur for senlorer SenIOr-DANSISTAN MusIk som omvardnad pa demensboende Jamtlands lan Hallands ISn Vermlands lan Kalmar lan Ostergbtland Stockholms Ian lnkom senast 15 jan. med revlderad plan for hur medlen kan dlsponeras Medel bevlljas fbi tva Sr Medel bevlljas for tvs ar KUR 2013/6570 KUR 2013/8585 KUR 2013/6556 KUR 2013/6587 Venersborgs kommun Vastra Gotalandsregnonen Orebro lens landstmg Osthammars kommun Kultur for Bldre Vanersborgs kommun Aldre mbtesplatser - konst, dans, musik Kultur p& lf - mets sgukhus - en palotsatsnlng fbr utveckllng av kultur fbr aldre, Upp 11ll Dans! Vastra Gdtaland Vastra Gdtaland Orebro lan Uppsala Ian lnkom senast 15 jan. med reviderad plan for hur medlen kan dlsponeras 717

5 Beslutsbilaga 2. Samtliga ansiikningar Dnr K UR Sokunde Projektets numn Ldn KUR 2013/6439 Region Blekinge Professionell kulturverksamhet fbr aldre - att uppleva och skapa tillsammans Studiefbrbundet Vuxenskolan Blekinge Det hai ar var sang Dalarnas Hemslbjdsfbrbund Minneskorgar fbr aldre personer Film i Dalarna Vi vill se film! Gagnefs kommun Kultur fbr aldre KUR 2013/6530 KUR 2013/6364 KUR 2013/6368 KUR 2013/6520 KUR 2013/6535 KUR 2013/6467 KUR 2013/6489 KUR 2013/6511 KUR 2013/6545 Ludvika kommun Kilafors biograffisrening Hudiksvalls kommun ABF Gastrikebygden Gavle kommun En Kul Tur med konst och musik Ndrebio Hudiksvall hela livet Projekt Cultura I verkliga Iivet och virtuella kulturupplevelser fbr seniorer i Gavle Blekinge lan Blekinge lan Dalarnas lan Dalarnas lan Dalarnas lan Dalarnas lan Givleborgs Iain Gavleborgs lan Gavleborgs len Gavleborgs lan KUR 2013/6549 Socialfiirvaltningen lildreomsorgen, Arbra Kultur i vardagen Gavleborgs lan KUR 2013/6485 KUR 2013/6514 Laholms kommun /kulturenheten Region Halland Fbr dig som ar ledig Kultur fbr Livet ll Hallands lan Hallands lin KUR 2013/6357 Ragunda kommun Projektion och ljusattning som konst i vara aldreboenden lsmtlands liīn KUR 2013/6493 KUR 2013/6504 KUR 2013/6539 KUR 2013/6557 KUR 2013/6519 KUR 2013/6522 KUR 2013/6395 KUR 2013/6542 KUR 2013/6569 KUR 2013/6448 Stiftelsen Jamtli Regionfbrbundet lamtlands lan Jiimtlands lans fornskriftsallskap Are Kommun Landstinget Jbnkbpings lan Landstinget Jbnkbpings lan Kalmar kommun Regionforbundet i Kalmar len Virserums konsthall Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse (Ljungbergmuseet) Social innovation pa museer - aldre som experter Film for aldre - se och bli sedd Fbr eget valbefinnande och samhallets nytta KRUZ - Kultur Rekrytering Utbildning i Z Ian Regional utveckling av Med gemensam kraft - fbr ett aktivt liv som senior Regional utveckling av Animation - och filmskapande fbr och med aldre Kulturverkstad for ildre i Sodermore kommundel Hilsa och kultur i Halsolainet Kalmar lgamla bgon Kulturbron Jamtlands lan jamtlands lan Jamtlands lan lamtlands lan jonkopings lan lonkbpings lan Kalmar lan Kalmar lsn Kalmar lin Kronobergs lin 73*

6 KUR 2013/6560 Berattarnatet Kronoberg Min Berattelse Kronobergs Ian KUR 2013/6444 Arvidsjaurs kommun Om I feng skada...om jag tick se.. (Anlidsjaurbondska) Norrbottens lan KUR 2013/6533 KUR 2013/6553 KUR 2013/6571 KUR 2013/6374 KUR 2013/6379 KUR 2013/6396 KUR 2013/6405 Havremagasinet Art Management Group ek. fbr. Regionbibliotek Stockholm Norrbottens lans landsting Bastads kommun Bastads kommun Historieskatten, Lund Bjuvs kommun Traffpunkt Havremagasinet - Mbte mellan generationer, kulturer och konst Mbten med litteratur Kulturella rendezvous inom vard och omsorg Sang och gladje, sittande dans Skapandets gladje Historieskatten Personliga musikminnen ger rytmik och sang inom aldreomsorgen Norrbottens lan Norrbottens lan Norrbottens lan Skane Ian KUR 2013/6428 KUR 2013/6443 KUR 2013/6460 KUR 2013/6483 KUR 2013/6496 KUR 2013/6506 KUR 2013/6525 KUR 2013/6538 KUR 2013/6565 KUR 2013/6584 KUR 2013/5957 KUR 2013/6229 KUR 2013/6345 KUR 2013/6390 KUR 2013/6441 KUR 2013/6453 KUR 2013/6466 Landskrona stad Musik i Syd Malmb stad, kulturfbrvaltningen Fbrenade Care AB Kristianstads kommun Hbbrs kommun Socialfbrvaltning Region Skane Burlovs kommun Socialfbrvaltningen, Klippan Torpet Pungpinan, Skarpnack SlJO KB Ostermalms stadsdelsfbrvaltning Osterakers kommun Stockholms stadsbibliotek Temabo Folkets Hus och Parker Sallskapet Greytones Kultur pa hjul Kultur fbr aldre i kosmopolitiska Malmb Leva Livet med Musik Fbr och med alla sinnen - aldres ratt till kultur Med kameran som rbst del tva Kultur i varden Skanemodellen fbr kultur i aldreomsorgen 3.0 Berattelseri Burlbv - ett kulturprojekt fbr aldre i Burlovs kommun Leva tills jag dbr - friheten genom att cykla Kultur och musiksamkvam i historisk miljb SenIOr-DANSISTAN Kulturcafe med biblioteksverksamhet fbr seniorer pa Ostermalm Bredd och kvalitet - satsning pa kultur fbr aldre i Osteraker Livsberatter - aldreomsorg och bibliotek i samverkan pa Sodermalm Annorlunda lntryck Kultur pa vita duken fbr aldre Skane lin Stockholms Ian 7T

7 KUR 2013/6482 KUR 2013/6502 KUR 2013/6521 KUR 2013/6524 KUR 2013/6527 KUR 2013/6544 Narrativ Etnografi Kultur 365/Sbdertalje kommun Historiska museet Salems kommun Silverhemmen Vard och Omsorg AB Boo Folkets Hus Ftirening Kreativt aldrande: Berattande och funktionshinder Kultur 365 Samtal kring Hembygd (ingen titel satt) KulTur pa vag Ogonblickets rikedom Kafe Lusthuset Stockholms l$n KUR 2013/6559 Tyresb kommun, kulturenheten Kultur fbr aldre ityresb - samarbete fbr bkad livskvalitet KUR 2013/6561 KUR 2013/6564 KUR 2013/6573 Silverhemmen Vard och Omsorg AB Kulturfbreningen V Stockholms stad, Aldreftinlaltningen Musik som omvardnad pa demensboende I de basra av varldar Modern kultur fbr aldre Stockholms Ian KUR 2013/6574 Folkuniversitetet stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet Kreativitet i varden KUR 2013/6576 KUR 2013/6588 KUR 2013/6590 KUR 2013/6163 KUR 2013/6481 KUR 2013/6505 KUR 2013/6529 KUR 2013/5955 KUR 2013/6407 KUR 2013/6411 KUR 2013/6435 KUR 2013/6492 KUR 2013/6531 KUR 2013/6587 KUR 2013/6418 KUR 2013/6432 KUR 2013/6537 KUR 2013/6582 SV Stockholm R A K E T A Temabo AB Fridals Kulturfbrening Hammargarden i Mariefred Vingakers bibliotek Eskilstuna kommun Kosmo FAB Heby kommun Habo kommun Tierps kommun Uppsala kommun Kultur i janet, Landstinget i Uppsala lin Osthammars kommun/kulturkontoret Region Varmland/Dans i Varmland Arvika kommun Kils kommun Origo Film Tillganglig kultur Hela Rejmyre berzlittar! Konstutflykt fbr aldre Rock 'n rullator Clowner i demensvarden Kulturi hemmet Breddat kulturutbud fbr aldre i Eskilstuna kommun Kultur fbr aldre pa Ferlin Att tanja pa granserna Kulturinsatser fbr hemmaboende aldre Dans fbr aldre i Tierps kommun Meet me, pa aldreboendet Kultur fbr aldre bveralit i janet Upp Till Dans! Dans med aldre Kultur i Vard och omsorg Kultur en nyckel till inre harmoni Min Historia Stockholms lin Sbdermanlands lan Stidermanlands lan Siidermanlands lan Stidermanlands lan Uppsala Ian Varmlands lan Varmlands It - in Varmlands lan Varmlands lan 77

8 KUR 2013/6498 KUR 2013/6528 KUR 2013/6572 KUR 2013/6578 KUR 2013/6581 KUR 2013/6349 KUR 2013/6440 Lycksele kommun Umea kommun Umea kommun Region Vasterbotten Skelleftea kommun Landstinget Vastmanland Vasteras stad Kulturljus i Norr - Kultuwision fbr aldre i Lycksele kommun Kultur fbr Seniorer. Kultur och Halsa Aldreomsorg = RUM/TID for KULTUR/KULTURARV Kultur fbr seniorer - Kultur och halsa Hbgre Iivskvalitet fbr aldre inom Skelleftea kommun genom kulturinsatser Livskraft - Kultur fbr och med aldre i Vastmanland Kultur fbr livskvalitet och halsa Vasterbottens Ian Vasterbottens lan Vasterbottens lan Vasterbottens lan Vasterbottens Ian Vastmanlands lan Vastmanlands lan KUR 2013/5702 Gbteborgs Universitet Effekten musik - och rytm terapi fbr aldre strokedrabbade KUR 2013/6331 KUR 2013/6446 KUR 2013/6451 KUR 2013/6490 KUR 2013/6494 KUR 2013/6507 KUR 2013/6509 KUR 2013/6512 KUR 2013/6516 KUR 2013/6534 KUR 2013/6546 Falkbping Kommun Ale Kommun Bollebygds kommun Vard och omsorgsfiirvaltningen, Partille SDF Norra Hisingen Studieftirbundet Vuxenskolan Kultur, Mariestads kommun Vastarvet (Vastra Gtitalandsregionen) Alingsas kommun Vard och aldre Studieftirbundet Vuxenkolan Vard - och omsorgsftirvaltningen, Mblndals stad Alla kan Onsdagsklubben Vardagskultur Kultursam - tre kommuner i samverkan Livslust Kultur fbr hjarnan - metodutveckling Kultur tillsammans pa distans Folkhemstid - ett kulturpedagogiskt material fbr att vacka minnen och skapa samtal Utveckling av kulturomradet Kreativt skapande fbr aldre Vem ar du vem arjag7 - Teater dans och konst som community art i aldreomsorg. Vastra Gbtalands Ian Vastra Gtitalands lan Vastra Gbtalands Ian Vastra Gbtalands Ian KUR 2013/6548 KUR 2013/6551 KUR 2013/6554 KUR 2013/6558 Ulricehamns kommun Studiefbrbundet Vuxenskolan Vara kommun Gbteborgs Stad Clownkul Vi minns tillsammans Kronan pa verket - Konst & Kultur genom hela Iivet Sjung Hjiirna KUR 2013/6562 Folkuniversitetet Stiftelsen kursverksamhete vid Gbteborgs universitetet n Kulturkompis KUR 2013/6570 KUR 2013/6575 Vanersborgs kommun Lidkbpings kommun, KulturBruket Kultur fbr aldre Vanersborgs Kommun Minnesbilder Vastra Gbtalands Ian 71

9 7? KUR 2013/6577 KUR 2013/6579 KUR 2013/6585 KUR 2013/6586 KUR 2013/6594 KUR 2013/6595 KUR 2013/6555 KUR 2013/6556 KUR 2013/6550 KUR 2013/6568 KUR 2013/6592 KUR 2013/6593 Gbteborgs stad, Kulturfbrvaltningen Linda Wardal Produktioner Vastra Gistalandsregionen Gbteborgs Stad Norra Hisingen Studiefbrbundet Vuxenskolan Skaraborg/vadsbo Elisabeth Engstrbm Orebro Kommun Orebro liins Iandsting Ostergbtlands museum Regionfbrbundet Ostsam Valdemarsviks kommun Sektor Marknad & Kultur Teater Pelikanen Kulturmbten utan granser - modeller fbr att skapa kvalitet Vastra Gbtalands Ian i aldres vardag Dansfcirestallning pa aidreboenden lildre mbtesplatser - konst, dans, musik Kultur, makt och mbten Kultursamverkan i Gullspangs kommun Kulturpeng fbr aldre Kultur fbr aldre inom vard och omsorg Kultur pa lanets sjukhus - en pilotsatsning fbr utveckling av kultur fbr Eldre TOK:igt - ett Teknik Och Konstprojekt fbr personer med demensdiagnos och deras anhbriga Kultur fbr seniorer Arligt kulturprogram hos aldreomsorgen Cafe Glasfaglarna (samtal om minnen, om allt vad man varit med om nai man blir gamma!) Vastra Gbtalands Ian Orebro lan Orebro lan Ostergbtlands lan Ostergbtlands lan bstergtitlands Ian Ostergbtiands lan

10 Ko LT U ; 1~AD ET ~i~ i<oll~ z ~013/5625 BESLUTSBILAGA 3 VILLKOR Dessa villkor galler den som beviljats bidrag fran Kulturradet. O Projektet eller verksamheten sku genomfbras enligt ansbkan och i forekommande fall enligt de sarskilda beslutsvillkor som framgar av Beslutsbilaga 1. C O Vasentlig andring i forhallande till vad som angivits i ansbkan ska snarast meddelas Kulturradet. Sadana andringar kan innebara att bidraget eller en del av bidraget maste aterbetalas.! Fullstandig redogbrelse for projektet eller verksamheten och for hur stbdet anvants ska lanmas till Kultnrradet senast vid den tidpunkt Kulturradet bestammer. Fbr delta bidrag ska redovisning ha kommit in senast Bidragsmottagaren sku Q folja de regler for bokfbring, revision och redovisning som galler for den bolagsform och verksamhetsomfattning bolaget, stiftelsen, den ideella organisationen eller den enskilda nsringsidkaren har. ' C fiilja vid valle tidpunkt gallande regler betraffande inbetalning och redovisning av skatt respektive arbetsgivaravgifter O pa begaran lamna de redovisningshandlingar som Kulturradet vill ta del av O pa begaran lamna revisorsintyg eller revisons1apport som visar hur bidraget Rirbrukats O im1eha ett plus- eller bankgirokontoz C meddela Kulturradet om man andrar uppgiiier om namn, organisationsnummer, adress och plus- eller bankgiro INFORMATION I tidskrifter eller i relevant informationsmaterial t ex afiischer, programblad, etc. bbr det liamga alt Kulturradet hat beviljat bidrag for projektet. Kulturradets logotyp kan laddas ned fran Kulturradets hemsida, - kulturradet/logotyp/. Kulturradet ska aldrig anges som medarrangbr. ' Se Kulturradets hemsida, 2 Bidragsmottagarens namn och organisationsnummer ska vara samma som innehavaren av kontot. Kulturradet ska kurma verifiera detta.

11 KULTURRADET BESLUT GD 2013:211 Dnr KUR GD 2013/5625 BESLUTSBILAGA 3 Kulturr&det skickar kontrolluppgifter till Skatteverket betriiffande bidrag som utbetalas till enskilda niiringsidkare.

Villkor för bidraget framgår av beslutsbilaga l.

Villkor för bidraget framgår av beslutsbilaga l. KULTURRÅDET BESLUT 2014-12-12 Dnr KUR 2014/7087 Ärende Fördelning av bidrag till läsfrämjande insatser till projekt Sommarboken 2015, KUR 2014/7087. Sökande Kultur i Väst, org.nr. 232 100-0131, Rosenlundsgatan

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Fordelning av bidrag inom ramen for statsbidrag till kulturell verksamhet i forskolan, Skapande forskola.

Fordelning av bidrag inom ramen for statsbidrag till kulturell verksamhet i forskolan, Skapande forskola. KULTURRADET BESL 2015-12 UT-15 GD 2015:316 Dnr KUR 2015/6377 Arende Fordelning av bidrag inom ramen for statsbidrag till kulturell verksamhet i forskolan, Skapande forskola. Kulturradets beslut KulturrAdet

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista. Styrelsens protokoll Sty 2014:7 för kännedom.

1 Fastställande av föredragningslista. Styrelsens protokoll Sty 2014:7 för kännedom. Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Anmälan av styrelseprotokoll

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Fiirdelning av statsbldrag till kulturell verksamhet i skolan, Skapande-skola

Fiirdelning av statsbldrag till kulturell verksamhet i skolan, Skapande-skola KULTU 0 RADET Jenny Lofstrom, Elin Rosenstrom, Bibbi Olson PM Dnr KUR 2011/19 201 1-05-02 Fiirdelning av statsbldrag till kulturell verksamhet i skolan, Skapande-skola KultLuradet beslutar den 2 maj 2011

Läs mer

Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå

Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå e Regeringen Regerings beslut 2017-10-05 N2017 /06143/RTS IV 10 Näringsdepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm m.fl. Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-15 1 (1) Ny webbplats med ny prenumerationstjänst Den 22 oktober byter Energimyndigheten webbplats. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se.

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

Tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda

Tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda Hallands konstmuseum 214 Ekonomi Intäkter (kr) Kostnader (kr) Personal Verksamhetsbidrag från landsting/region Statligt bidrag enligt Kultursamverkans-förordningen Statligt bidrag (ej enligt Kultur-samverkans-förordningen)

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010 Regeringsbeslut I:2 2011-02-03 S2010/4889/FS S2010/4906/FS S2010/4961/FS m.fl. Kammarkollegiet Se bilaga 1 Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

KULTURRÅDET. Utbetalning av statsbidraget sker kvartalsvis, utan rekvisition, till det plus- eller bankgirokonto som angivits i framställan.

KULTURRÅDET. Utbetalning av statsbidraget sker kvartalsvis, utan rekvisition, till det plus- eller bankgirokonto som angivits i framställan. KULTURRÅDET BESLUT 2014-01-29 32014:16 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2014 inom ramen för kultursamverkansmodellen. Part Region Västerbotten, org.nr 222000-2436,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer

Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer Regeringsbeslut II:6 2014-03-27 S2014/2933/FST (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 22018 103 15 Stockholm Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2017:1100 Utkom från trycket den 28 november 2017 utfärdad den 16 november 2017. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, länsvis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2011:1136 Utkom från trycket den 29 november 2011 utfärdad den 17 november 2011. Regeringen

Läs mer

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning Sid 1 (7) 2015-04-21 Dnr 96-119-2014 Bilaga Avropsberättigade IT-utbildning Sid 2 (7) Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Deltagare i den

Läs mer

Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb

Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 1 (3) Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 2016 Beslut om omfördelning Skolverket har beslutat att omfördela statsbidrag enligt bilaga. Beslutet har tagits med stöd i 2 förordning

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

Bilaga Avropsberättigade

Bilaga Avropsberättigade Bilaga Avropsberättigade Licensförsörjning 2010 1 (8) Avropsberättigade i ramavtalsområde Licensförsörjning 2010 Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Kulturens pengar. Karlstad 9 februari 2011

Kulturens pengar. Karlstad 9 februari 2011 Kulturens pengar Karlstad 9 februari 2011 Sammanlagda kulturutgifter år 2009 68 miljarder kronor Hushållen 45,2 miljarder - 66 procent (11 300 kr/hushåll) Staten 10,2 miljarder - 15 procent Kommunerna

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt; SFS 2004:619 Utkom från trycket den 28 juni 2004 utfärdad den

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Bilaga 1 Förteckning avropsberättigade organisationer

Bilaga 1 Förteckning avropsberättigade organisationer Bilaga 1 Förteckning avropsberättigade organisationer 1 (6) Nedan anges de kommuner, landsting och regioner som har anmält sitt intresse i aktuell upphandling och därmed ges rätt att avropa från ramavtal

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2014:1372 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 20 november 2014. Regeringen

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2011-12-12 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2012:704 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen

Läs mer