ekonomisk redogbrelse lanmas senast tva manader otter ati projektet avslutats.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-11-19. ekonomisk redogbrelse lanmas senast tva manader otter ati projektet avslutats."

Transkript

1 KULTURRADET BESLUT GD 2013:211 Dnr KUR 2013/5625 llrende Fbrdelning av sarskilda medel for alt fiamja iildre maimiskors delaktighet i kulturlivet Sbkande Se beslutsbilaga 2 KulturrAdets beslut Statens kulturrad beviljar bidrag med totalt kronor for att tiamja tildre manniskors delaktighet i kulturlivet med den Rirdelning som anges i beslutsbilaga 1. Utbetalning av bidraget sker till det plus - eller bankgiro som bidragssbkanden angett i sin ansbkan. Sbkande som beviljats bidrag ska fblja de villkor som fiamgar av beslutsbilaga 1 och 3. Blister sbkande i detta avseende kan Kulturradet krsva att bidraget eller del av bidraget aterbetalas. En redogbrelse fbr bidragets anvandning med ekonomisk redovisning ska lamnas till Kulturradet senast den 30 november Slutrapport med ekonomisk redogbrelse lanmas senast tva manader otter ati projektet avslutats. Ansiskningar Vid detta ansbkningstillfalle hat det inkommit 117 ansbkningar om bidrag. Det ansbkta beloppet uppgar till kronor. SkSl fbr beslutet Tillcimplig reglering Savil 2011 som 2012 har Kulturradet genom regeringsbeslut tilldelats sarskilda model for att fiamja kultur for ildre. Regeringen Rirstalrker nu uppdraget. Kulturradet fordelar nu medel for kultur for Zildre enligt Regeringsbeslut Ku2013/ 1966/KO Uppdrag till Statens kulrurrcld artjidmja kultur jzjr dldre Statens kulturrid Box 27215, Stockholm Besbk: Borgvagen 1-5 Tel: Fax: E-post: Webbplats:www.kulturradet.se

2 BESLUT GD 2013:211 Dnr KUR 2013/5625 Utgdngspunkterfor bedrimningen De nationella malen for kulturpolitiken anger att alla ska ha mbjlighet alt delta i kulturlivet och att kulturpolitiken ska framja allas mbjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande tomiagor. Manga aldre kan av olika skal ha svart att ta del av kulturlivet och att sjtilva fa skapa. Att stbdja aldre manniskor i att kuima leva ett aktivt och kulturellt rikt liv i ett socialt sammanhang ger positiva halsoeffekter. Det bidrar till en bkad kansla av valbefim1ande och meningsfullhet och kan avon ha effekter pa medicinering och vardbehov. Av uppdraget fiamgar att stbd ska ges for att etablera strukturerade verksamheter som bygger pa en helhetssyn och samverkan mellan kulturlivet och de olika instanser som paverkar den aldre manniskans liv. Fbr att fa till stand verksamhet av hbg kvalitet bbr antalet bidragsmottagare avgransas. Fbr en mer effektiv hantering och fbi ati ge de aldre i hela landet mbjlighet att ta del av ott varierat kult1u'utbud bbr kormnuner, landsting och regioner prioriteras i bidragsfiirdelningen. Beddmnirig Landsting och regioner har prioriterats i Rsrsta hand, da dessa bedbms ha en strategisk funktion dar forankringen i sava! vard och omsorg som i det professionella kulturlivet kan antas fa stor betydelse for langsiktigheten och spridningen av mangsidiga insatser. Avon kommuner med nytankande i sina planerade insatser och som kunnat visa pa strategiska samarbetsparter och egen tlnansiering har beviljats bidrag. En koppling till forskning har anset1s intressant for att 6ka och sprida kunskapen om kultur for aldre. Vid bedbmningen av ansbkningama har Kulturradet fast siirskild vikt vid professionalitet i kulturaktivitetema for malgruppen nya konstnsrliga uttryck forankring (t ex genom politiska beslut eller planer) organisationsstruktur och natverk fbi samarbeten langsiktighet dokumentation och spridning av erfarenheter Da det sbkta beloppet vida bverstiger tillgangliga medel har Kulturradet dessutom tvingats till ytterligare prioriteringar. Ansbkningar dar den egna ekonomiska insatsen varit lag, har inte kunnat prioriteras. De beviljade ansbkningar som gallt insatser i tre ar har fatt bidragsmedel for en projektperiod pa tva ar.

3 BESLUT GD 2013:211 Dnr KUR 2013/5625 Kulturradet har i nagra fall valt att stbdja kulturskapare med for malgruppen sarskilt intressanta projekt. Det galler sarskilt dansen, mot bakgrund av Kulturradets strategi for att starka och ge bkad tillgang till den professionella dansen. Avon projekt som beaktar aldres mbjligheter att siitta ord pa sin verklighet genom berattande och film hat beviljats stbd. I enlighet med bvervagandena ovan tillfaller 18 av de 24 beviljade bidragen landsting, region eller kommun. Det irmebar 91 procent av de tillgangliga bidragsmedlen. Inom gruppen bvriga bidragsmottagare Hms avon privata vardgivare, antingen som sbkande eller som samarbetspaner. Bidrags - mottagarna ar geografiskt spridda over 16 lan. Handliiggningen av arendet Det1a beslut har fattats av generaldirektbren Kennet J ohansson efter foredragning av handliiggaren Tua Stenstrbm. I beredningen av arendet har avdelningschefen Benny Marcel, enhetschefema Mika Romanus och Signe Westin, koordinatorema Lisa Poska och Erik Astrbm saint handlaggaren Julia Sundberg deltagit. Pa Kulturradets vagnar Kennet J ohansson /7~~/ ( ~/~,ZLI/-- X -) Tua Stenstrbm

4 GD 2013:5625. Kultur fbr Sldre Belutsbllaga 1. Bevlljade ansbknln ar Dnr KUR SBkande O.nr Projektets namn Bevlljat belopp Lin Sirskllda beslutsvlllkor KUR 2013/6577 KUR 2013/6489 KUR 2013/6498 KUR 2013/6502 KUR 2013/6531 KUR 2013/6522 KUR 2013/6349 KUR 2013/6579 Gbteborgs stad Hudlksvalls kommun Knstranstads kommun Kultur 365lsbdertalje kommun Kultur I lane!. Landstmget I Uppsala lan Landstinget Jonkopmgs lan Landstmget Vastmanland LInda Wanda! Produktloner Kultunnbten utan granser - modeller fbr att skapa kvahtet I aldres vardag Hudlksvall hera lrvet For och med alla srnnen - aldres rat! hll kultur Kultur 385 Kultur for aldre bverallt I lane! Regional utveddlng av Animation- och filmskapande for och med aldre Llvskraft - Kultur fbr och med &ldre I V&stmanland Dansforestallnmg pa aldreboenden Vastra Gdtaland Gavleborgs lan Skane Stockholms Ibn Uppsala Ian Jbnkopmgs lan Vastmanland Va$tra Gotaland lnkom senast 15 jan. med revlderad plan for hur medlen kan dlsponeras Medel bevlljas fbr tva Ar Medel bevlljas fbi tva ar Medel bevlljas fbi tvi Ar Medel bevlljas for tva Sr Medel bevrljas for tvs Sr KUR 2013/6498 KUR 2013/8443 KUR 2013/6482 KUR 2013/6571 KUR 2013/6582 Lycksele kommun MusIk I Syd Nan*ativ Etnograh Norrbottenb lbns landstmg Ongo Film Kulturljus I Norr - Kulturvlsicn for aldre I Lycksele kommun Kultur pa hjul Kreatlvt eldrande Berattande och funktionshmder "Kulturella rendezvous Inom vard och omsorg" MIn HIstorIa Vasterbotten Kronobergs lan Norrbottens lan Varmlands lan Medel bevlljas for tva ar KUR 2013/6357 KUR 2013/6514 KUR 2013/6418 KUR 2013/6542 KUR 2013/6568 KUR 2013/6229 KUR 2013/6561 Ragunda kommun Region Halland Region VarrnlandiDans I Vannland Regsonforbundet I Kalmar lbn Reglonfbrbundet Ostsam SIJO KBI Danskonsulentverkbamheten I Stockholm Sllverhemmen Vard och Omsorg AB Projekuon och liusattnmg som konst I vera aldreboenden Kultur for Llvet ll Dans med aldre HBlsa och kulturl Halsolanet Kalmar Kultur for senlorer SenIOr-DANSISTAN MusIk som omvardnad pa demensboende Jamtlands lan Hallands ISn Vermlands lan Kalmar lan Ostergbtland Stockholms Ian lnkom senast 15 jan. med revlderad plan for hur medlen kan dlsponeras Medel bevlljas fbi tva Sr Medel bevlljas for tvs ar KUR 2013/6570 KUR 2013/8585 KUR 2013/6556 KUR 2013/6587 Venersborgs kommun Vastra Gotalandsregnonen Orebro lens landstmg Osthammars kommun Kultur for Bldre Vanersborgs kommun Aldre mbtesplatser - konst, dans, musik Kultur p& lf - mets sgukhus - en palotsatsnlng fbr utveckllng av kultur fbr aldre, Upp 11ll Dans! Vastra Gdtaland Vastra Gdtaland Orebro lan Uppsala Ian lnkom senast 15 jan. med reviderad plan for hur medlen kan dlsponeras 717

5 Beslutsbilaga 2. Samtliga ansiikningar Dnr K UR Sokunde Projektets numn Ldn KUR 2013/6439 Region Blekinge Professionell kulturverksamhet fbr aldre - att uppleva och skapa tillsammans Studiefbrbundet Vuxenskolan Blekinge Det hai ar var sang Dalarnas Hemslbjdsfbrbund Minneskorgar fbr aldre personer Film i Dalarna Vi vill se film! Gagnefs kommun Kultur fbr aldre KUR 2013/6530 KUR 2013/6364 KUR 2013/6368 KUR 2013/6520 KUR 2013/6535 KUR 2013/6467 KUR 2013/6489 KUR 2013/6511 KUR 2013/6545 Ludvika kommun Kilafors biograffisrening Hudiksvalls kommun ABF Gastrikebygden Gavle kommun En Kul Tur med konst och musik Ndrebio Hudiksvall hela livet Projekt Cultura I verkliga Iivet och virtuella kulturupplevelser fbr seniorer i Gavle Blekinge lan Blekinge lan Dalarnas lan Dalarnas lan Dalarnas lan Dalarnas lan Givleborgs Iain Gavleborgs lan Gavleborgs len Gavleborgs lan KUR 2013/6549 Socialfiirvaltningen lildreomsorgen, Arbra Kultur i vardagen Gavleborgs lan KUR 2013/6485 KUR 2013/6514 Laholms kommun /kulturenheten Region Halland Fbr dig som ar ledig Kultur fbr Livet ll Hallands lan Hallands lin KUR 2013/6357 Ragunda kommun Projektion och ljusattning som konst i vara aldreboenden lsmtlands liīn KUR 2013/6493 KUR 2013/6504 KUR 2013/6539 KUR 2013/6557 KUR 2013/6519 KUR 2013/6522 KUR 2013/6395 KUR 2013/6542 KUR 2013/6569 KUR 2013/6448 Stiftelsen Jamtli Regionfbrbundet lamtlands lan Jiimtlands lans fornskriftsallskap Are Kommun Landstinget Jbnkbpings lan Landstinget Jbnkbpings lan Kalmar kommun Regionforbundet i Kalmar len Virserums konsthall Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse (Ljungbergmuseet) Social innovation pa museer - aldre som experter Film for aldre - se och bli sedd Fbr eget valbefinnande och samhallets nytta KRUZ - Kultur Rekrytering Utbildning i Z Ian Regional utveckling av Med gemensam kraft - fbr ett aktivt liv som senior Regional utveckling av Animation - och filmskapande fbr och med aldre Kulturverkstad for ildre i Sodermore kommundel Hilsa och kultur i Halsolainet Kalmar lgamla bgon Kulturbron Jamtlands lan jamtlands lan Jamtlands lan lamtlands lan jonkopings lan lonkbpings lan Kalmar lan Kalmar lsn Kalmar lin Kronobergs lin 73*

6 KUR 2013/6560 Berattarnatet Kronoberg Min Berattelse Kronobergs Ian KUR 2013/6444 Arvidsjaurs kommun Om I feng skada...om jag tick se.. (Anlidsjaurbondska) Norrbottens lan KUR 2013/6533 KUR 2013/6553 KUR 2013/6571 KUR 2013/6374 KUR 2013/6379 KUR 2013/6396 KUR 2013/6405 Havremagasinet Art Management Group ek. fbr. Regionbibliotek Stockholm Norrbottens lans landsting Bastads kommun Bastads kommun Historieskatten, Lund Bjuvs kommun Traffpunkt Havremagasinet - Mbte mellan generationer, kulturer och konst Mbten med litteratur Kulturella rendezvous inom vard och omsorg Sang och gladje, sittande dans Skapandets gladje Historieskatten Personliga musikminnen ger rytmik och sang inom aldreomsorgen Norrbottens lan Norrbottens lan Norrbottens lan Skane Ian KUR 2013/6428 KUR 2013/6443 KUR 2013/6460 KUR 2013/6483 KUR 2013/6496 KUR 2013/6506 KUR 2013/6525 KUR 2013/6538 KUR 2013/6565 KUR 2013/6584 KUR 2013/5957 KUR 2013/6229 KUR 2013/6345 KUR 2013/6390 KUR 2013/6441 KUR 2013/6453 KUR 2013/6466 Landskrona stad Musik i Syd Malmb stad, kulturfbrvaltningen Fbrenade Care AB Kristianstads kommun Hbbrs kommun Socialfbrvaltning Region Skane Burlovs kommun Socialfbrvaltningen, Klippan Torpet Pungpinan, Skarpnack SlJO KB Ostermalms stadsdelsfbrvaltning Osterakers kommun Stockholms stadsbibliotek Temabo Folkets Hus och Parker Sallskapet Greytones Kultur pa hjul Kultur fbr aldre i kosmopolitiska Malmb Leva Livet med Musik Fbr och med alla sinnen - aldres ratt till kultur Med kameran som rbst del tva Kultur i varden Skanemodellen fbr kultur i aldreomsorgen 3.0 Berattelseri Burlbv - ett kulturprojekt fbr aldre i Burlovs kommun Leva tills jag dbr - friheten genom att cykla Kultur och musiksamkvam i historisk miljb SenIOr-DANSISTAN Kulturcafe med biblioteksverksamhet fbr seniorer pa Ostermalm Bredd och kvalitet - satsning pa kultur fbr aldre i Osteraker Livsberatter - aldreomsorg och bibliotek i samverkan pa Sodermalm Annorlunda lntryck Kultur pa vita duken fbr aldre Skane lin Stockholms Ian 7T

7 KUR 2013/6482 KUR 2013/6502 KUR 2013/6521 KUR 2013/6524 KUR 2013/6527 KUR 2013/6544 Narrativ Etnografi Kultur 365/Sbdertalje kommun Historiska museet Salems kommun Silverhemmen Vard och Omsorg AB Boo Folkets Hus Ftirening Kreativt aldrande: Berattande och funktionshinder Kultur 365 Samtal kring Hembygd (ingen titel satt) KulTur pa vag Ogonblickets rikedom Kafe Lusthuset Stockholms l$n KUR 2013/6559 Tyresb kommun, kulturenheten Kultur fbr aldre ityresb - samarbete fbr bkad livskvalitet KUR 2013/6561 KUR 2013/6564 KUR 2013/6573 Silverhemmen Vard och Omsorg AB Kulturfbreningen V Stockholms stad, Aldreftinlaltningen Musik som omvardnad pa demensboende I de basra av varldar Modern kultur fbr aldre Stockholms Ian KUR 2013/6574 Folkuniversitetet stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet Kreativitet i varden KUR 2013/6576 KUR 2013/6588 KUR 2013/6590 KUR 2013/6163 KUR 2013/6481 KUR 2013/6505 KUR 2013/6529 KUR 2013/5955 KUR 2013/6407 KUR 2013/6411 KUR 2013/6435 KUR 2013/6492 KUR 2013/6531 KUR 2013/6587 KUR 2013/6418 KUR 2013/6432 KUR 2013/6537 KUR 2013/6582 SV Stockholm R A K E T A Temabo AB Fridals Kulturfbrening Hammargarden i Mariefred Vingakers bibliotek Eskilstuna kommun Kosmo FAB Heby kommun Habo kommun Tierps kommun Uppsala kommun Kultur i janet, Landstinget i Uppsala lin Osthammars kommun/kulturkontoret Region Varmland/Dans i Varmland Arvika kommun Kils kommun Origo Film Tillganglig kultur Hela Rejmyre berzlittar! Konstutflykt fbr aldre Rock 'n rullator Clowner i demensvarden Kulturi hemmet Breddat kulturutbud fbr aldre i Eskilstuna kommun Kultur fbr aldre pa Ferlin Att tanja pa granserna Kulturinsatser fbr hemmaboende aldre Dans fbr aldre i Tierps kommun Meet me, pa aldreboendet Kultur fbr aldre bveralit i janet Upp Till Dans! Dans med aldre Kultur i Vard och omsorg Kultur en nyckel till inre harmoni Min Historia Stockholms lin Sbdermanlands lan Stidermanlands lan Siidermanlands lan Stidermanlands lan Uppsala Ian Varmlands lan Varmlands It - in Varmlands lan Varmlands lan 77

8 KUR 2013/6498 KUR 2013/6528 KUR 2013/6572 KUR 2013/6578 KUR 2013/6581 KUR 2013/6349 KUR 2013/6440 Lycksele kommun Umea kommun Umea kommun Region Vasterbotten Skelleftea kommun Landstinget Vastmanland Vasteras stad Kulturljus i Norr - Kultuwision fbr aldre i Lycksele kommun Kultur fbr Seniorer. Kultur och Halsa Aldreomsorg = RUM/TID for KULTUR/KULTURARV Kultur fbr seniorer - Kultur och halsa Hbgre Iivskvalitet fbr aldre inom Skelleftea kommun genom kulturinsatser Livskraft - Kultur fbr och med aldre i Vastmanland Kultur fbr livskvalitet och halsa Vasterbottens Ian Vasterbottens lan Vasterbottens lan Vasterbottens lan Vasterbottens Ian Vastmanlands lan Vastmanlands lan KUR 2013/5702 Gbteborgs Universitet Effekten musik - och rytm terapi fbr aldre strokedrabbade KUR 2013/6331 KUR 2013/6446 KUR 2013/6451 KUR 2013/6490 KUR 2013/6494 KUR 2013/6507 KUR 2013/6509 KUR 2013/6512 KUR 2013/6516 KUR 2013/6534 KUR 2013/6546 Falkbping Kommun Ale Kommun Bollebygds kommun Vard och omsorgsfiirvaltningen, Partille SDF Norra Hisingen Studieftirbundet Vuxenskolan Kultur, Mariestads kommun Vastarvet (Vastra Gtitalandsregionen) Alingsas kommun Vard och aldre Studieftirbundet Vuxenkolan Vard - och omsorgsftirvaltningen, Mblndals stad Alla kan Onsdagsklubben Vardagskultur Kultursam - tre kommuner i samverkan Livslust Kultur fbr hjarnan - metodutveckling Kultur tillsammans pa distans Folkhemstid - ett kulturpedagogiskt material fbr att vacka minnen och skapa samtal Utveckling av kulturomradet Kreativt skapande fbr aldre Vem ar du vem arjag7 - Teater dans och konst som community art i aldreomsorg. Vastra Gbtalands Ian Vastra Gtitalands lan Vastra Gbtalands Ian Vastra Gbtalands Ian KUR 2013/6548 KUR 2013/6551 KUR 2013/6554 KUR 2013/6558 Ulricehamns kommun Studiefbrbundet Vuxenskolan Vara kommun Gbteborgs Stad Clownkul Vi minns tillsammans Kronan pa verket - Konst & Kultur genom hela Iivet Sjung Hjiirna KUR 2013/6562 Folkuniversitetet Stiftelsen kursverksamhete vid Gbteborgs universitetet n Kulturkompis KUR 2013/6570 KUR 2013/6575 Vanersborgs kommun Lidkbpings kommun, KulturBruket Kultur fbr aldre Vanersborgs Kommun Minnesbilder Vastra Gbtalands Ian 71

9 7? KUR 2013/6577 KUR 2013/6579 KUR 2013/6585 KUR 2013/6586 KUR 2013/6594 KUR 2013/6595 KUR 2013/6555 KUR 2013/6556 KUR 2013/6550 KUR 2013/6568 KUR 2013/6592 KUR 2013/6593 Gbteborgs stad, Kulturfbrvaltningen Linda Wardal Produktioner Vastra Gistalandsregionen Gbteborgs Stad Norra Hisingen Studiefbrbundet Vuxenskolan Skaraborg/vadsbo Elisabeth Engstrbm Orebro Kommun Orebro liins Iandsting Ostergbtlands museum Regionfbrbundet Ostsam Valdemarsviks kommun Sektor Marknad & Kultur Teater Pelikanen Kulturmbten utan granser - modeller fbr att skapa kvalitet Vastra Gbtalands Ian i aldres vardag Dansfcirestallning pa aidreboenden lildre mbtesplatser - konst, dans, musik Kultur, makt och mbten Kultursamverkan i Gullspangs kommun Kulturpeng fbr aldre Kultur fbr aldre inom vard och omsorg Kultur pa lanets sjukhus - en pilotsatsning fbr utveckling av kultur fbr Eldre TOK:igt - ett Teknik Och Konstprojekt fbr personer med demensdiagnos och deras anhbriga Kultur fbr seniorer Arligt kulturprogram hos aldreomsorgen Cafe Glasfaglarna (samtal om minnen, om allt vad man varit med om nai man blir gamma!) Vastra Gbtalands Ian Orebro lan Orebro lan Ostergbtlands lan Ostergbtlands lan bstergtitlands Ian Ostergbtiands lan

10 Ko LT U ; 1~AD ET ~i~ i<oll~ z ~013/5625 BESLUTSBILAGA 3 VILLKOR Dessa villkor galler den som beviljats bidrag fran Kulturradet. O Projektet eller verksamheten sku genomfbras enligt ansbkan och i forekommande fall enligt de sarskilda beslutsvillkor som framgar av Beslutsbilaga 1. C O Vasentlig andring i forhallande till vad som angivits i ansbkan ska snarast meddelas Kulturradet. Sadana andringar kan innebara att bidraget eller en del av bidraget maste aterbetalas.! Fullstandig redogbrelse for projektet eller verksamheten och for hur stbdet anvants ska lanmas till Kultnrradet senast vid den tidpunkt Kulturradet bestammer. Fbr delta bidrag ska redovisning ha kommit in senast Bidragsmottagaren sku Q folja de regler for bokfbring, revision och redovisning som galler for den bolagsform och verksamhetsomfattning bolaget, stiftelsen, den ideella organisationen eller den enskilda nsringsidkaren har. ' C fiilja vid valle tidpunkt gallande regler betraffande inbetalning och redovisning av skatt respektive arbetsgivaravgifter O pa begaran lamna de redovisningshandlingar som Kulturradet vill ta del av O pa begaran lamna revisorsintyg eller revisons1apport som visar hur bidraget Rirbrukats O im1eha ett plus- eller bankgirokontoz C meddela Kulturradet om man andrar uppgiiier om namn, organisationsnummer, adress och plus- eller bankgiro INFORMATION I tidskrifter eller i relevant informationsmaterial t ex afiischer, programblad, etc. bbr det liamga alt Kulturradet hat beviljat bidrag for projektet. Kulturradets logotyp kan laddas ned fran Kulturradets hemsida, - kulturradet/logotyp/. Kulturradet ska aldrig anges som medarrangbr. ' Se Kulturradets hemsida, 2 Bidragsmottagarens namn och organisationsnummer ska vara samma som innehavaren av kontot. Kulturradet ska kurma verifiera detta.

11 KULTURRADET BESLUT GD 2013:211 Dnr KUR GD 2013/5625 BESLUTSBILAGA 3 Kulturr&det skickar kontrolluppgifter till Skatteverket betriiffande bidrag som utbetalas till enskilda niiringsidkare.

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Störst förändring andel miljöfordon Högst andel Miljöfordon Namn Förändring Namn Andel Miljöfordon Andel Miljöfordon 1 STOCKHOLMS STAD 92,9 1 YDRE KOMMUN 66,4

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Hur flyttar man en person i HSA till en annan gren? 1. Flyttar person i HSA-katalogen Högerklicka på Per Uppman. Klicka på länken Flytta. Flytta

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter ANVISNINGAR Datum Sida 1/9 Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 2015-2016 Medelfördelning 2015 För 2015 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län 21

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se

Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se 1. Hur man registerar in en person i HSA-katalogen Klicka på Internet Explorerknappen. Klicka på Webbsidan kan inte visas-knappen.

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer