Loggning, distribution och behandling av data från radaranläggningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Loggning, distribution och behandling av data från radaranläggningar"

Transkript

1 Examensarbete 20 poäng D-nivå Loggning, distribution och behandling av data från radaranläggningar Reg.kod: Oru-Te EXA037-Mag102/03 Matz Johansson Magisterprogrammet i elektroteknik 160 poäng Örebro vårterminen 2003 Examinator: Dag Stranneby Handledare: Kjell Mårdensjö LOGGING DISTRIBUTION AND TREATMENT OF DATA FROM RADAR UNIT

2 Sammanfattning Syftet med examensarbetet var att utvärdera metoder för att logga, lagra, distribuera och presentera data som passerar mellan radar och en yttre enhet vilket är ansluten till radarn. Behovet att logga data har uppkommit då det visat sig att statusinformationen inom denna typ av radarsystem är felaktig. För att hitta en lämplig maskinvara som på ett tillfredsställande sätt skulle kunna logga statusinformationen har bland annat olika typer av färdiga maskinvaror utvärderats. Efter att utvärderingen var klar har all utrustning och de programvaror som krävs för att få ett fungerande loggningssystem tagits fram. Resultatet av arbetet är en loggningsutrustning som kan logga statusdata under ca 6 månader innan lagringsmediet är fullt och samtidigt erbjuder en webbserver där användaren kan surfa in och söka efter data i en databas. För att söka data i databasen har en dynamisk webbsida konstruerats. Abstract The purpose with this degree project is to evaluate different methods to log, store, distribute and present the data transfered between a radar and an outer unit which is connected to the radar. The requirement to log data has been a pressing issue when it has come to be known that the status information in this type of radar system not is correct. To find a proper hardware which in a satisfactory way could log the status information has different types of hardware been evaluated. After the evaluation has all the necessary equipment been bought or developed and the necessary software which is needed for the system to work, been written. The result of the project is a log system that can log status data for 6 months before the storage media is full. The equipment also offers a web server where the user can search for data in a database. To make it possible to search data in the database a dynamic web site has been developed. 2 (34)

3 Innehållsförteckning 1. Förord Bakgrund Uppdragsbeskrivning Genomförande Teori Beskrivning av RS Beskrivning av HDLC Analyserande del Vad ska loggas Utvärdera olika möjligheter hur loggning ska ske Utvärdera alternativ för lokal lagring av loggade data Utvärdera alternativ för distribution av data Utvärdera alternativ för central lagring av data från flera radaranläggningar Definiera hur data ska behandlas och presenteras lokalt och centralt Vald lösning Implementering Bärarkort RCM Avläsning av portar i MSM586SEV Apache PHP MySQL Illustration av MSM586SEV Utvärdering/Diskussion Uppdraget Resultat Fortsatt utveckling Referenser I pappersform Webbsidor Figurförteckning Tabellförteckning Ordlista/förklaringar (34)

4 Förteckning över bilagor För ytterliggare information om AVR-processor och Siteplayer se...bilaga 1. För ytterliggare information om RCM3200 se...bilaga 2. För ytterliggare information om DSTni-LX se...bilaga 3. För ytterliggare information om TINI se...bilaga 4. För ytterliggare information om Infineon se...bilaga 5. För ytterliggare information om TDK se...bilaga 6. För ytterliggare information om MSM586SEV se...bilaga 7. För att se mer om AM26LS320C se...bilaga 8. Se mer om MAX202 i...bilaga 9. För närmare information om programmet till RCM3200 se...bilaga 10. För närmare information om programmen som avläser portar se...bilaga 11. För att läsa mer om filen termios.h se...bilaga 12. För närmare information om programkoden till search.php se...bilaga (34)

5 1. Förord Jag skulle vilja tack tacka min handledare på AerotechTelub, Fredrik Pettersson för att han hjälp mig och stöttat mig exemplariskt, tack Fredrik. Jag vill också tacka min handledare från Örebro universitet, Kjell Mårdensjö samt Dag Stranneby, Bo-Lennart Silfverdal och Lars- Göran Persson från universitetet. Till sist vill jag också tacka den övriga personalen på AerotechTelub Division Sensorsystem Affärsenhet Radar och VMS. 2. Bakgrund AerotechTelub arbetar med service och underhåll, på bland annat radaranläggningar, åt försvarets materielverk, FMV. Radaranläggning PS870 är en anläggning som AerotechTelub underhåller. Sedan en tid har det varit problem med PS870 då radarsystemets verkliga status inte stämmer med den information som skickats av MTS-enheten. Detta har medfört att frågan om loggning av systemet uppkommit. Idag upptäckts fel, bland annat i försvarets centraler som medför att servicepersonal åker ut till radaranläggningar för reparation och på plats upptäcker att felet inte var det fel som rapporterats av MTS-enheten. Givetvis är dessa fel dels kostsamma och dels resurskrävande och medför att arbete läggs ner där det inte behövs. Problemet har kommit till AerotechTelubs kännedom och med detta examensarbete görs ett försök att lokalisera var problemet uppstår. 3. Uppdragsbeskrivning Uppdraget uppdelat i sex punkter enligt specifikation: 1. Utvärdera olika möjligheter hur loggningen skulle kunna ske. 2. Utreda alternativ för lokal lagring av loggade data. 3. Utreda alternativ för distribution av loggade data. 4. Utreda alternativ för central lagring av loggade data från flera radaranläggningar. 5. Definiera hur informationen skulle kunna behandlas/presenteras lokalt och centralt. D.v.s. presentera olika alternativ för att behandla och presentera data lokalt och centralt. 6. Välja det lämpligaste alternativet och genomföra detta. Arbetet består av att ta fram lämplig utrustning som har möjlighet att logga det data som skickas mellan radar och MTS. Data som skickas mellan MTS och radar skickas med gränssnittet RS422 där protokollet HDLC används. Data ska kunna lagras lokalt vid radaranläggning för att, till exempel, servicepersonal ska kunna analysera data på plats vid radarstationen. Vidare ska data också kunna distribueras eller bli nådd över ett LAN men även möjligheten att använda telefonmodem för distribution av data är av intresse. Data ska också kunna presenteras på ett sammanställt sätt såsom i kolumner och rader både centralt och lokalt. Det finns också önskemål om att automatiskt kunna lagra och presentera sammanställt data från flera radarstationer utrustade med loggern i en central databas. När dessa ovanstående krav har tagits i betänkande och lämplig maskinvara hittats ska den införskaffas. Den programvara som behövs ska införskaffas eller tillverkas. Därefter ska loggern tillverkas och testas. 5 (34)

6 4. Genomförande I detta kapitel redovisas ett teoriavsnitt där RS422 och HDLC-protokollet beskrivs. Vidare redovisas hur den analyserande och den implementerande delen är genomförd. I kapitel 4 redovisas också generellt hur loggningen går till och hur data lagras och distribueras. Här redovisas också hur presentationen av data är implementerad. Radarstationer av denna typ innehåller materiel som är konfidentiell. På grund av detta är viss detaljinformation förändrad och borttagen. Detta innebär inte något problem för denna rapport eftersom det är den generella funktionen av en loggning som redovisas. Med uppdragsbeskrivningen som bakgrund har genomförandet grovt planerats efter nedanstående struktur. Arbetet har bestått av i huvudsak två delar, en analyserande del och en implementerande del. Den analyserande delen ligger till grund för den implementerande delen. Den analyserande delen är uppdelad i ett antal steg, bland annat dessa: Utvärdera olika möjligheter hur loggning ska ske Utvärdera alternativ för lokal lagring av loggade data Utvärdera alternativ för distribution av data Utvärdera alternativ för central lagring av data från flera radaranläggningar Definiera hur data ska behandlas och presenteras lokalt och centralt Den implementerande delen är också indelad i ett antal steg enligt nedan: Framtagning av maskinvara Implementering av programvara som läser från de seriella portarna Implementering av PHP och annan programvara Implementering av databas Implementering av webbserver 6 (34)

7 4.1. Teori Beskrivning av RS422 RS422 är en standardiserad metod att överföra data seriellt. Det finns flera olika versioner av RS422, den version som används i radarsystemet är RS422A/V.11. Ofta används RS422 då avståndet mellan DCE, Data Communication Equipment och DTE, Data Terminal Equipment är stort. RS422A/V.11 klarar 100 kbps då sträckan är kortare än 100 meter och 10 Mbps då sträckan är mindre än 10 meter, som i fallet mellan MTS och radar. Överföringen sker i en tvinnad parkabel där differentiella överföringskretsar producerar två signaler med olika polaritet som sänds i varsin ledare. Om ledningen störs så uppkommer störningen troligen på bägge ledarna. Då signalen nått den differentiella mottagningskretsen har bägge ledarna samma störning och störningen kan elimineras. För att motverka att signalen studsar tillbaka mot sändaren används ett motstånd med samma resistans som ledningens karakteristiska impedans. I figur 1 är det motståndet Rt som avses. RS422 blir därför en relativt säker dataöverföringsmetod. Figur 1 visar en figur på överföringsmetoden. Figur 1. Överföringsmetod RS422 7 (34)

8 Beskrivning av HDLC Tabell 1. HDLC-protokoll High Level Data Link Control är ett dataöverföringsprotokoll som är uppdelat i fyra ramar, dessa ramar är inneslutna av en startflagga och en stoppflagga. De fyra ramarna är adress-ram, kontroll-ram, data-ram (I-ram) och Frame Check Sequence -ram där varje ram innehåller ett eller flera ord om 8 bitar. Frame Check Sequence forkortas FCS, vilket ibland kallas Cyclic Redundance Control som förkortas CRC. Dataramen kan innehålla obegränsat många ord men i fallet mellan MTS och radar innehåller dataramen mellan 0 till 32 ord. Nedan redovisas den typ av HDLC-protokoll som gäller mellan MTS och radar. Startflagga/stoppflagga För att skydda startflaggan och stoppflaggan som är det 8-bitars ord som sitter först och sist i HDLC-ramen med bitmönstret , sätts en nolla in om det förekommer mer än 5 ettor i rad. Anledningen är för att undvika att data av misstag ska bli tolkat som en flagga, metoden kallas nollinsättning. Mottagaren skall alltid ta bort en nolla efter 5 ettor. Denna nolla ingår inte i CRC-beräkningen. Det enda undantaget är om en ram måste avbrytas. Då sätter sändaren in en sekvens på minst sju ettor i bitströmmen för att avsluta ramen. Adress-ram Adressen är alltid Anledningen till att adressen alltid är beror på att det är en punkt-till-punktförbindelse vilket innebär att det räcker med en adress eftersom det endast finns en mottagare, MTS eller radar. Kontroll-ram Bit nr fält MSB LSB I msb N ( R ) lsb P/F msb N (S) lsb 0 I RR msb N ( R ) lsb P/F S RNR msb N ( R ) lsb P/F S SNRM P U DISC P U UA F U DM F U FRMR F U Tabell 2. HDLC-protokollets kontrollram Kontroll-ramen är 8 bitar och identifierar vilken typ av ram som kommer, antingen en info eller kommando/respons-ram. Förkortningarna i tabell 2 står för: I = Information. RR = Receive Ready. Vilket är ett ord/ram som bekräftar och meddelar att fler I-ramar kan tas emot. RNR = Receive Not Ready. Ber att sändaren att sluta sända, fler I-ramar kan inte tas emot. Används för flödeskontroll men har även andra syften. SNRM = Set Normal Response Mode. Detta gäller då det är en obalanserad konfigurering. 8 (34)

9 DISC = Disconnect. Annonserar till exempel systemet stannar. UA = Unnumbered Acknowledge. DM = Disconnect Mode. FRMR = Frame Reject. Indikerar mottagandet av en godkänd men omöjlig ram. N (S) = Send sequence Number. En sekvensräknare som räknar mellan 0 till 7. N (R) = Receive sequence Number (next expected). En sekvensräknare som räknar mellan 0 till 7. P = Poll bit. Indikerar att det kommer flera ramar. F = Final bit. Indikerar att det var sista ramen. De olika fälten I, S och U står för Information, Supervisory och Unnumbered och delar in ramarna i olika format för att särskilja olika typer av kontroll-ramar. Data-ram (I-ram) Dataramen innehåller 0 till 32 ord, alltså 0 till 256 bitar och är ren binär info och är den information som skall loggas. FCS-ram (Frame Check Sequence) Är ett 16-bitars fält vars värde beräknas av en CRC-algoritm. Den cykliska redundanskontrollen används för kontroll av bitfel på hela HDLC-ramen och beräknas med modulo 2- metoden. Genom att dividera meddelandet som ska sändas med ett generatorpolynom, vilket beräknats på förbestämt sätt, beräknas en kvot och en rest. Den rest R(x) som beräknats betecknar FCS. Beräkningsmodellen är denna: M ( x) G( x) = Q( x) + R( x) 5 16 Där M(x) är meddelandet som ska sändas, G ( x) = 1+ x + x 12 + x är generatorpolynomet (CRC-CCITT), Q(x) är kvoten och R(x) är resten, vilken används som checksumma. 9 (34)

10 4.2. Analyserande del Den analyserande delen var en stor del av arbetet. Det var en hel del olika saker att sätta sig in i såsom RS422 och HDLC vilket beskrivits i teoriavsnittet samt även vad det fanns för olika maskinvaror som skulle passa just för detta ändamål. Att söka efter en lämplig maskinvara visade sig vara en intressant men också komplicerad del, eftersom det finnas många olika men ändå passande maskinvaror. Några av de mest intressanta maskinvarorna redovisas nedan i kapitel En annan viktig sak var att förstå var systemets funktion och vilken kringutrustning som var ansluten till radarsystemet eftersom de olika enheterna runt systemet ofta nämndes i dokumentationen. Vidare skulle det bestämmas vad som skulle loggas. Var det hela HDLCprotokollet från startflagga till stoppflagga som skulle loggas eller kanske bara I-ramen med information eller något där emellan? Eftersom det internt på AerotechTelub fanns stor kunskap om vilka data som skickas i dessa ledningar och vad som kunde vara intressant att logga togs det i beaktande då detta bestämdes. De olika stegen. Uppgiften kunde som sagt delas upp i ett antal olika steg där ett av de tidiga stegen var att utvärdera hur loggning ska genomföras. För att bestämma hur loggningen ska genomföras måste ett lämpligt maskinvarukoncept hittas. Att hitta rätt maskinvara var viktigt eftersom hela systemet skulle bli beroende av det. En väl vald maskinvara kunde till exempel underlätta möjligheterna för lokal lagring och distribution och presentationen av data. När de olika delarna tagits i beaktande och en ytlig bild skapats av hur systemet ska byggas upp gjordes en djupare analys över hur loggningssystemet skulle fungera och hur det ska genomföras. Bland annat hur data skulle överföras till ett användargränssnitt så att användaren på ett enkelt sätt skulle kunna analysera detta. Andra saker som krävde eftertanke var hur stor datamängd som ska lagras och vilken säkerhet som krävs för överföring av data till annan dator. Efter utvärderingen av hur loggningen ska genomföras gjordes en analys av hur data ska lagras. Den primära uppgiften i denna del var att klargöra vad som krävs för att lagra data och var detta ska göras. En beräkning av hur mycket utrymme som krävs för att lagra data ska göras utifrån analysen av hur mycket data som ska lagras. En intressant del här är även frågan om hur data ska lagras lokalt, om det bör lagras på hårddisk, flash-minne eller någon annan lagringsform. Då analysen av var och på vilket sätt data ska lagras var klar fortsatte arbetet med att utvärdera hur data skall distribueras. Detta har betydelse för hur konstruktionen ska se ut, det påverkar bland annat om det ska vara ett webbinterface eller inte. Här kommer frågan om möjligheten att kunna koppla upp sig via modem, Ethernet eller kanske Internet att behandlas samt om data skall distribueras kontinuerligt eller endast kunna nås då anslutning mot loggern sker. Vidare så utvärderades olika alternativ för hur central lagring av data skulle kunna genomföras. Även behandlingen av data, till exempel om rådata ska presenteras eller om data ska modifieras och tolkas, analyseras också. Till sist behandlas också presentationsdelen där det bland annat ska bestämmas om data ska presenteras i tabellform, strängform eller på något annat sätt. 10 (34)

11 Vad ska loggas Det visades sig att efter efterforskning och utfrågning av uppdragsgivaren, AerotechTelub, att det endast var ramen med bit-data, den så kallade I-ramen som var intressant att logga. I-ramen innehåller själva informationen som sänds i ledningen, den information som senare avläses och tolkas av bland annat försvaret. Dessa I-ramar innehåller olika typer av information, för att nämna några typer av information som skulle kunna sändas: radareffekt, omfång, temperaturer, radarstatus med mera. De andra ramarna som sänds innehåller endast adress, kontrolluppgifter och information om själva överföringen Utvärdera olika möjligheter hur loggning ska ske Utvärderingen hur data ska loggas är till stor del gjord med avseende på vilken maskinvara som skall användas. Maskinvaran är en viktig del med avseende på hur programvaran ska utvecklas, så att hitta en maskinvara som passar detta ändamål kändes viktig. Om lämplig maskinvara med bland annat möjlighet till LAN-anslutning och hårddiskanslutning skulle finnas tillgänglig finns möjligheten till ett lyckat koncept. Finns en maskinvara med många in- och ut-enheter så underlättar det implementationen. Är dessutom maskinvaran avsedd för inbyggnad med andra system finns ju också en utvecklingsmöjlighet av loggningssystemet, vilket kan vara bra i framtiden. Det finns alltså många aspekter att ta i beaktande då valet av maskinvara ska göras. Några önskemål om maskinvaran är: Enkel att utveckla programvara till LAN- och hårddiskanslutning Utvecklingsbar Enkel att administrera Genom efterforskning på Internet och i broschyrer har ett antal olika tänkbara alternativ visat sig vara intressanta. Några av de olika alternativen redovisas i korthet nedan. Datablad till de olika kretsarna finns som bilagor. AVR-processor och Siteplayer Ett alternativ var en konstruktion där några av komponenterna skulle vara AVR-processor, SitePlayer, hårddisk och kretsar för mottagning av RS422 och HDLC-kommunikation. Konstruktionen skulle anslutas till radarsystemet via kommunikationskretsarna och lyssna på dataledningen mellan radar och MTS. Kretsarna är av samma typ som redan används på anläggningen. Då data kommit in på en port förflyttar AVR-processorn data till hårddisken. Då man vill se på data ansluter man till kretsen SitePlayer, med en webbläsare, där till exempel en dynamisk webbsida hämtar upp det data som valts. SitePlayer är tänkt att anslutas seriellt till AVR-processorn, detta kan göra att data kommer att laddas sakta till SitePlayer. Denna konstruktion hade varit ganska tidskrävande och avslutades redan under idéstadiet. Den har alltså inte genomförts men borde vara en möjlig sammansättning. För ytterliggare information om AVR-processor och Siteplayer se bilaga 1. RCM 3200 RCM 3200 är en lämplig krets som innehåller de nödvändiga delar som behövs utom hårddiskanslutning. Den har stöd för både RS422 och synkron HDLC. Den utför också cyklisk redundanskontroll. Det finns också möjlighet att skicka data seriellt via RS232 till andra enheter. En LAN-anslutning möjliggör överföring via UDP och TCP/IP. För ytterliggare information om RCM3200 se bilaga (34)

12 DSTni-LX DSTni-LX är en version av Intels 16-bitars processor med 256 KB SRAM och flera kommunikationsportar. DSTni-LX har också den RS422 interface med möjlighet till webbserver. Tyvärr är de seriella portarna endast asynkrona. Den har även ett IDE-gränssnitt. För ytterliggare information om DSTni-LX se bilaga 3. Tini En populär krets har visat sig vara Tini från Dallas Semiconductor som är en inbäddad processor med ett eget Javabaserat operativsystem. Det finns mängder med information och kodexempel till Tini. Tini har möjlighet till webbserver, telnet, FTP-server, TCP/IP-stack samt externa kort med bland annat RS422 möjligheter. Modulen innehåller även en synkron tvåkanalig seriell anslutning. För ytterliggare information om TINI se bilaga 4. Infineon Infineon har ett kommunikationssystem baserat på en C165UTAH-kontroller som heter EASY Systemet har två stycken synkrona RS422-överföringskretsar som klarar fullduplex med både klocka och data. Det finns även en HDLC-kontroller kallad SEROCCO som hanteras av C165UTAH. För ytterliggare information om Infineon se bilaga 5. TDK TDK har en CMOS-baserad mikroprocessor (73M2910L) och den är baserad på 8-bitars industristandarden och jobbar med 44 MHz. Det finns också 24 programmerbara I/O-portar samt 3 externa avbrottskällor. Det ska även finnas en användarvänlig HDLC-paketerare som nås genom speciella funktionsregister och som tillhandahåller seriell I/O. HDLC-delen har även maskinvarusupport för 16-bitars CRC, nollinsättning och ett dedikerat avbrottsläge för paketeraren. Det finns också ett speciellt HDLC-avbrott med två register associerade till sig. Tyvärr verkar TDK:s 73M2910L inte vara så vanlig då inget forum hittades på Internet. Dessa forum brukar vara en bra informationskälla för att skaffa sig användares åsikter av en produkt. För ytterliggare information om TDK se bilaga 6. MSM586SEV MSM586SEV är en PC/104, vilket är en liten PC med bland annat fyra seriella portar och en parallell port, alltså gott om I/O. Den har också IDE-anslutning för hårddisk samt DiskOnChip vilket är en ny typ av lagringsmöjlighet. Det finns även tilläggskort, så kallade PC/104+, vilket är kort som ansluts till PC/104 via PC/104-bussen. Dessa tilläggskort finns i en uppsjö olika fabrikat och märken med lika många olika användningsområden. Eftersom ett vanligt operativsystem kan installeras underlättas hanterandet av systemet avsevärt och gör den också väldigt flexibel. Detta medför att en vanlig webbserver kan installeras enkelt. Eftersom MSM586SEV är en vanlig dator kan skärm, mus och tangentbord anslutas vilket medför enkel hantering av systemet. Det som skiljer den från en vanlig dator är storleken och priset. Tyvärr har inte MSM586SEV någon hantering av HDLC eller RS422. För ytterliggare information om MSM586SEV se bilaga (34)

13 Slutsats Med dessa olika ovanstående alternativ som bakgrund ser man att det finns möjlighet att logga data på plats och att användningen av inbyggnadssystem skulle kunna vara ett rimligt alternativ. Man ser också att det finns möjligheter med bland annat MSM586SEV att kunna generera ett dynamiskt användargranssnitt i en webbserver eftersom den kan hantera ett operativsystem. Det skulle då vara möjligt att med en HTML-sida och något dynamiskt språk exempelvis ASP eller PHP söka i en databas. MSM586SEV har också alternativ för att lagra den datamängd som kan komma att loggas. I detta läge uppfyller MSM586SEV många av de önskade kriterierna. För att se beräkning av datamängden som skulle loggas se avsnitt Eftersom data som loggats är konfidentiella skickas dessa enbart på det interna nätverket, det medför att frågan om säkerhet inte behöver tas upp angående dataöverföringen Utvärdera alternativ för lokal lagring av loggade data Data som loggas av en mikrocontroller eller liknande ska lagras. Ett sätt är att lagra data på hårddisk medan ett annat sätt är att lagra data i flash-minnen. För att undvika att batterier och annat ska orsaka databortfall eller att lagringsmediets lagringsutrymme inte räcker till bör lagringen ske på hårddisk. Det känns som ett naturligt alternativ då flera maskinvarualternativ också stödjer IDE. En annan aspekt vid valet av lagringsmedia är att hårddiskar är det vanligaste lagringsmediet och att IDE är standardiserat så ett utbyte av hårddisken ska inte vålla alltför stora problem. Ytterliggare en fördel är att lagringskapaciteten i en hårddisk kan vara relativt stor. En beräkning av hur mycket data som maximalt kan skickas mellan MTS:en och radaranläggningen på en av dataledningarna redovisas i tabell 3. Beräkningar görs i steg och redovisar olika alternativa datamängder beroende på vad som ska loggas. Eftersom loggning görs på både RX och TX så är den maximala datamängden dubbelt så stor som den beräknade datamängden i tabell 3. Detta alternativ i tabell 3 är inte aktuellt då endast I-ramen ska lagras men klargör vad som krävs om all data ska loggas. Om maximal datamängd överförs Antal bits/s 4800 Tot. antal bits/min Kbit Tot. antal bits/tim ,3 Mbit Tot. antal bits/dygn Mbit Tot. antal MB/dag MB Tot. antal MB/vecka MB Tot. antal MB/månad ,5 GB Tot. antal MB/år GB Tabell 3. Maximal datamängd i en riktning Maximal intressant datamängd som överförs Antal bits/s 4800 Antal intressanta bits/ram 256 Antal mindre intressanta bits/ram 48 Max antal bits/ram 304 Antal ramar/s 15.8 Antal intressanta bits/s Tabell 4. Intressant maximal datamängd i en riktning I tabell 4 redovisas en beräkning av den maximala intressanta datamängden endast i en riktning. Den intressanta datamängden kan variera från 0 bits till 256 bits per ram. 13 (34)

14 Den maximala intressanta datamängden som skickas mellan MTS och radaranläggningen är 4042 bit/s I tabell 5 redovisas en beräkning av den intressanta datamängd som ska loggas i en riktning. Den maximala intressanta datamängden som ska loggas i en riktning mellan MTS och radaranläggningen är 306 MB/vecka. Som information ska nämnas att då vi kopplade in ett oscilloskop på ledningen där data överförs visade det sig att den genomsnittliga ordmängden per överförd ram var 8-9 ord. Den verkliga datamängden är då troligtvis mindre än den beräknade eftersom beräkningen i tabell 5 baseras på en maximal ordmängd om 32 ord, alltså 256 bits. Det ska också tilläggas att utöver radardata lagras också en tidstämpel som anger när data kom in på porten i loggningssystemet. Tidstämpeln är minneskrävande. En beräkning på tidstämpeln som har följande utseende YYYYMMDDHHMMSS är gjord. Vilket innebär att det krävs 14 byte per ram. Då det loggas ca 15.8 ramar per sekund skulle tidstämpeln kräva 7 GB per år enligt beräkningen i tabell 6. Intressant datamängd som kan överföras Antal bit/s Tot. antal bitar/min Kbit Tot. antal bitar/tim Mbit Tot. antal bitar/dygn Mbit Tot. antal MB/dag MB Tot. antal MB/vecka MB Tot. antal MB/månad GB Tot. antal MB/år GB Tabell 5. Intressant maximal datamängd som ska loggas i en riktning Tabell 6. Tidstämpelns datamängd Datamängd som tid stämpeln kräver Antal ram/s 15.8 Antal byte/ram 14 Antal byte/tim vilket är 0.8 MB Antal byte/dygn vilket är 19.1 MB Antal byte/vecka vilket är MB Antal byte/mån (30 dygn) vilket är MB Antal byte/år vilket är 7.0 GB Summan av dessa två datamängder, tidstämpel + data, under ett år på en av ledningarna blir då 23 GB. Om man då beräknar att både sändning och mottagning ska loggas blir datamängden 23 GB + 23 GB = 46 GB under ett år. Resultatet innebär att en hårddisk på 50 GB bör kunna lagra ett års loggade data. 14 (34)

15 Utvärdera alternativ för distribution av data Distribution av data är viktigt då granskning av loggade data ska kunna ske centralt. Detta är också bra då man vill sammanställa data från flera radarstationer och en central databas ska understödjas av loggade data. Hur distributionen ska genomföras beror till stor del på den maskinvara som väljs. Det alternativ som är lämpligast ur framtidssynpunkt är att via Ethernet kunna ansluta till en webbserver som är inbyggd i dataloggern, för att sedan med en vanlig webbläsare ha möjlighet att söka och titta på lagrade data. Det ska även gå att ladda hem data från webbservern, kanske i form av en fil. Möjligheten att streama data är i detta läge inte granskad men kan komma att utvärderas i framtiden eller senare under arbetet när maskinvara är vald. Fördelen med att streama är att lättare kunna hitta fel i realtid. Ett tänkbart sätt för att streama data kan vara att använda RCM 3200 eftersom den har LAN-anslutning. Det skulle endast kräva en mindre förändring i det programmet som sköter RCM Som protokoll skall TCP/IP användas. Möjligheten att kunna koppla upp sig via modem mot loggern är intressant då det i försvaret idag är en vanlig typ av datakommunikation. Även frågan om modemanslutning får avgöras vid val av maskinvara Utvärdera alternativ för central lagring av data från flera radaranläggningar Fördelen med att centralt lagra data skulle kunna vara att man enkelt kan sammanställa och jämföra data från olika radarstationer och kanske även andra intressanta data, såsom temperatur och fukt för att kunna se om något samband finns med yttre omständligheter. Data kan dels hämtas manuellt genom att man hämtar hem en fil eller att en automatisk process överför data från de olika radarstationerna. Det senare är att föredra då det kan bli mödosamt att manuellt koppla upp sig mot de stationerna där data ska hämtas. Om man använder sig av automatisk dataöverföring bör data också lagras och bli sammanlänkade automatiskt av något program eller en databashanterare. Lagringen av data bör vara i en, eller kanske på flera hårddiskar eftersom datamängden kan bli relativt stor. Tanken är att sammanlänkningen ska medföra att alla data som ska jämföras ska kunna nås av användaren i en enda hanterare. I denna hanterare ska data sammanställas i tabell- eller diagramform. Denna centrala lagring och hantering bör ske i en central dator eftersom stora centraler ofta redan har bra kommunikation med omvärlden Definiera hur data ska behandlas och presenteras lokalt och centralt För att enkelt kunna läsa och förstå vad loggade data betyder vill man gärna presentera data i en grafisk bild i form av ett diagram eller liknande. Som första utgåva kommer data endast att presenteras i tabellform där olika data kan identifieras med vilken typ av data det är. En funktion som visar data i dess binära form ska också implementeras eftersom det kan vara intressant för uppdragsgivaren. En viss behandling av data kan vara intressant till exempel om man enkelt vill kunna särskilja korrekta data från felaktiga data eller extrema värden från normala. 15 (34)

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Den här texten ska förhoppningsvis underlätta en del av anpassningarna. Det kan säkert finnas en del fel och annat tok.

Den här texten ska förhoppningsvis underlätta en del av anpassningarna. Det kan säkert finnas en del fel och annat tok. Ver Okt 2011/pls Windows7, GX-IEC Developer, USB-adapter I olika kurser i styrteknik på Högskolan Dalarna används ett styrsystem från Mitsubishi och programvaran GX-IEC Developer. Kurserna går på distans

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

DIGITALA PROJEKT Väderstation

DIGITALA PROJEKT Väderstation DIGITALA PROJEKT Väderstation Christian Lindquist, E03 Leonardo Bello, E03 Abstract Almost everybody has some kind of temperature measurement device in their home. The latest in this industry are more

Läs mer

Allt om datalogging och datakommunikation!

Allt om datalogging och datakommunikation! PLC8D:1 Allt om datalogging och datakommunikation! Data Logging Data Logging, HMI Tools File Transfer Elementär datakommunikation Elementär datakommunikation, E-Designer och Ethernet PLC8D:2 Data Logging

Läs mer

Seriellmeny. PS SmartSwitch. Baud. Robust XON. Databitar. Svara på DSR RS-232/RS-422. Jobb-buffring. RS-422-polaritet. NPA-läge.

Seriellmeny. PS SmartSwitch. Baud. Robust XON. Databitar. Svara på DSR RS-232/RS-422. Jobb-buffring. RS-422-polaritet. NPA-läge. I n kan du ändra skrivarinställningar för jobb som skickas till skrivaren via en seriell port (Standardseriell eller Seriellt tillval

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

LABORATION DATORKONSTRUKTION TSEA83 UART. Namn och personnummer. Version: 1.0 2013 (OS)

LABORATION DATORKONSTRUKTION TSEA83 UART. Namn och personnummer. Version: 1.0 2013 (OS) LABORATION DATORKONSTRUKTION TSEA83 UART Version: 1.0 2013 (OS) Namn och personnummer Godkänd 1 blank sida 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Syfte................................. 5 1.2 Förberedelser............................

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/16 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Allt om datalogging och datakommunikation!

Allt om datalogging och datakommunikation! Allt om datalogging och datakommunikation! Data Logging Elementär datakommunikation PLC8D:1 Elementär datakommunikation, E-Designer och Ethernet PLC8D:2 Data Logging Data Logging innebär att data samlas

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

Dokumentation för VLDIT AB. Online classroom

Dokumentation för VLDIT AB. Online classroom Dokumentation för VLDIT AB Online classroom 2 Introduktion VLDIT AB önskar area för att tillhandahålla ett kursutbud online för sina befintliga deltagare, men även för nya. Syfte för applikationen: tillhandhålla

Läs mer

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1.

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1(6) 1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1.1 Allmänt ML-1 1. 2. 3. Strömbrytare, av/på Anslutning för datorkommunikation Manöverknappar ML-1 startar alltid i klockläge.

Läs mer

Typ Beskrivning Kraftmatning

Typ Beskrivning Kraftmatning ergoflex Webserver: SAS0120 är en Linux-baserad webbserver avsedd för distansövervakning av Modbusenheter ex. ergoflex eller EQJW värmeregulatorer eller andra Modbusenheter som kopplats i system. SAS0120

Läs mer

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Inledning Tack för att du har valt Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Med det här PC-kortet kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. PCkortet uppfyller

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP PU007V2 Sweex 1 parallell port & 2 portar, seriellt pci-kort Inledning Utsätt inte PU007V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU007V2 i

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1 för version 1.3.1 Copyright information 2011 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar Inledning Utsätt inte PU006V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU006V2 i extremt dammiga

Läs mer

Programmering i C++ Kompilering från kommandoraden

Programmering i C++ Kompilering från kommandoraden Programmering i C++ Kompilering från kommandoraden Sven Gestegård Robertz Datavetenskap, LTH 9 november 2015 Sammanfattning Ibland vill man, av olika anledningar, inte använda en stor integrerad utvecklingsmiljö

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP För AP produkter som använder ISP måste flashuppdateringen göras med hjälp av den medföljande MPC Manager. För att utföra en firmware uppdatering, följ dessa instruktioner: 1. Ladda ner och installera

Läs mer

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering Föreläsning 2 Operativsystem och programmering Behov av operativsystem En dator så som beskriven i förra föreläsningen är nästan oanvändbar. Processorn kan bara ges enkla instruktioner såsom hämta data

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Handbok Simond. Peter H. Grasch

Handbok Simond. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda Simond 7 2.1 Användarinställning.................................... 7 2.2 Nätverksinställning..................................... 9 2.3 Inställning

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

USB till COM-port. Inlämningsuppgift 10b USB till COM-port. Här ska du: Installera en konverterare mellan gränssnitten USB och RS232 (COM-port).

USB till COM-port. Inlämningsuppgift 10b USB till COM-port. Här ska du: Installera en konverterare mellan gränssnitten USB och RS232 (COM-port). DATORTEKNIK 1A USB till COM-port Inlämningsuppgift 10b USB till COM-port Namn: Datum: Här ska du: Installera en konverterare mellan gränssnitten USB och RS232 (COM-port). Du behöver ha tillgång till följande:

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H 1(8) 1. Allmänt Dataloggern Testo 174H mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena registreras, sparas och överförs

Läs mer

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter LD000020 Sweex Powerline USB-adapter Inledning Tack för att du har valt en Poweline-adapter. Med den här Powerline-adaptern kan du snabbt och enkelt skapa ett nätverk via eluttaget. Med den här metoden

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Prova på-laboration i PHP Johan Sjöholm johsj@ida.liu.se Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 2009-08-09

Prova på-laboration i PHP Johan Sjöholm johsj@ida.liu.se Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 2009-08-09 Prova på-laboration i PHP Johan Sjöholm johsj@ida.liu.se Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 2009-08-09 1. Introduktion till webbprogrammering Webbprogrammering består av ett antal

Läs mer

Webbserver och HTML-sidor i E1000 KI

Webbserver och HTML-sidor i E1000 KI 1 Funktion och användningsområde E1000-terminalen (E1032-E1151) kan användas som webbserver. En webbserver är ett program som hanterar filer som ska visas i en webbläsare som exempelvis Internet Explorer.

Läs mer

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som studerar vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Ett tips är att läsa

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Innehåll. MySQL Grundkurs

Innehåll. MySQL Grundkurs MySQL Grundkurs Copyright 2014 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Innehåll Introduktion till databaser Installera MySQL lokalt Webbserverprogrampaket (XAMPP) Introduktion till phpmyadmin

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Arbetsuppgift 1: På virtuell maskin med Ubuntuserver, skapa katalog och skapa Dockerfile. Skapa ny katalog i din hemmakatalog, med namnet webbserver.

Arbetsuppgift 1: På virtuell maskin med Ubuntuserver, skapa katalog och skapa Dockerfile. Skapa ny katalog i din hemmakatalog, med namnet webbserver. Arbeta med Dockerfile Förutsättningar: Virtuell maskin med Ubuntu 14.04.1 server installerat, nätverksbrygga konfigurerat enligt tidigare övning, eller se vidare på denna länk: http://linuxkurser.nu/?p=282.

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

emopluppen Installationsmanual

emopluppen Installationsmanual emopluppen Installationsmanual Sammanfattning Den här manualen beskriver hur man installerar Emo-Pluppen. Innehållsförteckning 1 - Förberedelser... 1.1 - Operativsystem... 1.2 - PHP... 1. - Webbserver...

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Handbok Dela Skrivbord. Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Dela Skrivbord. Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Dela Skrivbord 7 3.1 Hantera inbjudningar i Dela Skrivbord.......................... 9 3.2

Läs mer

Systemkonstruktion SERIEKOMMUNIKATION

Systemkonstruktion SERIEKOMMUNIKATION Systemkonstruktion SERIEKOMMUNIKATION Laborationsansvariga: Anders Arvidsson Utskriftsdatum: 2005-04-26 Syfte Laborationen syftar till att ge studenten tillfälle att närmare bekanta sig med RS-232-protokollet,

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia Konstruktion av en radiostyrd legobil Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia 1 1.Innehållsförtäckning Rapport Radiostyrd LEGO bil...1 1. Innehållsförtäckning...2 2.0 Inledning...3

Läs mer

Laboration i Datakommunikation - Introduktion till Sockets och TCP/IP

Laboration i Datakommunikation - Introduktion till Sockets och TCP/IP Laboration i Datakommunikation - Introduktion till Sockets och TCP/IP Magnus Jonsson Högskolan i Halmstad 1. Syftet med laborationen Syftet med denna laboration är dels att få lite praktisk syn på bl.a.

Läs mer

Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN

Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN 2016 Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KRAVSPECIFIKATION AV PROTOTYP... 3 FUNKTIONELLA

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Programvara. A faire Modul 1 utgång Till/Från Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok

Programvara. A faire Modul 1 utgång Till/Från Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok Programvara A faire Modul 1 utgång Till/Från Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok Produktreferens Produktbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXB601B 1 utgång

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken.

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk www.drakbutiken.se IDE USB kabel

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Handbok Remote Access TBRA

Handbok Remote Access TBRA NESTOR NESTOR NESTOR SV.TBRA web.131219 Handbok Remote Access TBRA 1. ALLMÄNT Remote Access är en kommunikationsenhet som möjliggör stabil och tillförlitlig fjärranslutning, via mobil uppkoppling, till

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01 Bruksanvisning För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se 2006-05 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt

Läs mer

DIG IN TO Administration av nätverk- och serverutrustning

DIG IN TO Administration av nätverk- och serverutrustning DIG IN TO Administration av nätverk- och serverutrustning CCNA 1 1.- CISCO 2.- Router 3.- IOS 4.- Grundkonfigurationer 5.- Routing 6.- Dynamisk routing 7.- Distansvektor routingprotokoll Agenda ARPANET

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Ett urval D/A- och A/D-omvandlare

Ett urval D/A- och A/D-omvandlare Ett urval D/A- och A/D-omvandlare Om man vill ansluta en mikrodator (eller annan digital krets) till sensorer och givare så är det inga problem så länge givarna själva är digitala. Strömbrytare, reläer

Läs mer

Open Source - Program och hur man väljer

Open Source - Program och hur man väljer Open Source - Program och hur man väljer Copyright 2007, 2008 Marcus Rejås Rejås Datakonsult Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1.

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1. Schenker har interna system som handhar information som är av intresse för våra kunder/partners. Idag finns ett flertal av dem tillgängliga via Internet, sk Online-tjänster. Dessa erbjuder inte bara hämtning

Läs mer

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox).

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox). Nätverkssäkerhet Remote Access VPN med pfsense I denna laboration kommer vi att skapa en så kallad Remote Access VPN åtkomst (baserad på OpenVPN) så att klienter utifrån det oskyddade nätverket (Internet)

Läs mer