Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1."

Transkript

1 Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1. (Introd. 0:35) Vi gick alltså från Första Mosebok och över till Matteus-evangeliet, -som är den första boken i det nya testamentet. Och Första Mosebok såväl som Matteusevangeliet, är som vi sa, två nycklar, till att förstå bibeln. I förra programmet gav vi en liten bakgrund till fyra partier eller grupperingar som uppstått i tiden - SOM LIGGER MELLAN Det Gamla och Det Nya Testamentet. Alltså tiden från Malaki som är gamla testamentets sista profet - och fram till tiden då ängeln uppenbarar sig för prästen Sakarias, och förkunnar för honom om Johannes döparen som skall födas. För efter att Gud talat till folket genom profeten Malaki, så var det 400 år, som gick utan att Gud talade. Det är det vi kallar, tiden mellan Nya och Gamla Testamentet. Och dom fyra grupperingarna eller partierna som vi nämnde, var Fariseerna, Sadducerna, dom Skriftlärda och så Herodianerna. Och vi avslutade förra programmet, med vers 1, i Matteus Ev. Men för sammanhangets skull, läser vi ändå vers ett igen. Matt. 1:1-6. (Bibelsällskapet 1917) "Släkttavla för Jesus Kristus, son av David, som var son av Abraham. Abraham var far till Isak, Isak till Jakob, Jakob till Juda och hans bröder, Juda till Peres och Sera, vilkas mor var Tamar, Peres till Hesron, Hesron till Ram, Ram till Amminadav, Amminadav till Nahshon, Nahshon till Salma, Salma till Boas, vars mor var Rahab, Boas till Obed, vars mor var Rut, Obed till Isai och Isai till David konungen. David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru." Att ta lite tid till dessa släkttavlor är inte bara intressant det är faktiskt spännande. Och det är fyra namn som träder fram som om dom stog i neon- ljus. Det är sensationellt för att att inte säja uppsikts- väckande, att dom är med i Jesu släkttavla. Först därför att det är namn på kvinnor - och sedan därför att dom också är av hedniskt ursprung. Normalt så ingick inte kvinnors namn i hebreiska släkttavlor. Men här möter vi alltså namnet på fyra kvinnor. Och inte bara det att det är fyra kvinnor, men det är fyra hedniska kvinnor. Med hednisk, menas då, att dom inte är av Israels folk. Som du vet så hadde Gud i lagen sagt att Israels barn inte skulle gifta sig med någon som var hedning eller avgudsdyrkare Även Abraham fick besked av Gud att sända sin tjänare till sitt folk, för att hämta en brud åt Isak. Och detsamma gjorde Isak och Rebecka, med sin son Jakob. Det var Gud som på detta sätt önskade bevara tron, på den ende sanne Gud - bland det folk, av vilka en gång Frälsaren skulle födas.

2 (Time: 4:25) Men likaväl, så finner vi alltså i denna släkttavla, namnet på fyra hedniska kvinnor, av vilka två var kananeer, en var Moabitiska, och en var Hetit. Och då är det naturligt att fråga sig, hur kom dom med i Jesus släkttavla? Den första är, Tamar - som nämns i vers 3. Hennes bakgrund finner du i Första Mosebok kap.38. Tamar blev hustru till Judas förstfödda son, Er. Er syndade och misshagade Herren, och därför lät Herren honom dö. Men senare klär Tamar ut sig, och lurar på det sättet sin svärfader Juda - som blir far till hennes barn. Vi kan säja, att på grund av både andras och sin egen synd, så hamnar hon i denna släkttavla. Rahab, är den andra som nämns. (vers 5) Hennes person strålar inte precis av ljus och renhet, där vi möter henne i JOSVA boks andra kapitel. Skökan i staden Jeriko. Men hon blir en annan person, efter att ha fått kunskap om den levande och sanne Gud. Och i Hebr.11:31, läser vi "Genom tron blev skökan Rahab räddad från att gå under tillsammans med dom dom inte trodde, när hon tagit emot spejarna vänligt." Hon kom alltså in i Jesu släkttavla, helt enkelt därför att hon trodde. Hon hadde TRO. Lägg märke till utvecklingen här: Hon kom, som en syndare, och så räckte hon i tro, ut handen. Rut. är den tredje. (vers 5) Hon är en underbar person, och du kan inte finna någon orätt hos henne. Men på Rut_ tid var det en lag, som utestängde henne - för hon var nämligen Moabit. 5.Mos.23:3. "Ingen ammonit eller MOABIT skall komma in i Herrens församling. Inte ens den som i tionde led är avkomling av en sådan..." Men även om Rut alltså var Moabit, och utestängd genom lagen, så var det en man som hette Boas, som endag kom ut på sina fält, och fick se henne där, när hon plockade ax. Det blev kärlek vid första ögonkastet, och han visade henne barmhärtighet och nåd och erbjuder henne att dricka ur krukorna som hans tjänare hämtar. Och så säjer hon (RUT 2:10) "Varför har jag funnit sådan nåd för dina ögon, att du tar dig an mig, fastän jag är en främling?" Och vi kan ju verkligen ställa samma fråga till Gud, när det gäller Hans Nåd emot oss. Lägg alltså än en gång märke till utvecklingen: Vi kommer som syndare och räcker i TRO ut vår tomma hand, och Han frälsar oss genom sin Nåd och barmhärtighet. Den fjärde hedniska kvinnan i Jesu släkttavla, är Batseba.

3 Hon nämns inte vid namn, men det står: David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru." (Time: 8:15) Och det är uttryckt på det sättet, för att inte dölja Davids synd. Hon nämns inte vid namn, för synden var först och främst Davids, Konungen som hade makt och kunde befalla. Och så är även hon med i Jesu släkttavla - därför att Gud kastar inte ett av sina barn "över bord" därför att det har syndat. Ett får kan, gå ut ur får-fållan, och bli ett förlorat får. Men vi har en herde som går ut och söker efter fåret för att föra det tillbaka till fållan. Och han förde även David till bekännelse och uppgör. Så redan här i Jesu släkttavla möter vi egentligen hela frälsningsbudskapet. Och ofta när jag hör talas om Herden som söker, så tänker jag på ett friluftsmöte i Västerbotten i början av åttiotalet. Jag stog där och lyssnade till et varmt vittnesbörd, av en av officerarna i frälsningsarmeen. Han vittnade om att vara funnen av Herdarnas Herde, han vittnade om frid i hjärtat och glädje i Gud. Så säjer han Amen - och tar upp sitt dragspel och börjar sjunga... "Trygga och säkra, i får-fållans hus..." Och eftersom han, efter mötet blev med mig, så vi fick spelat in hans sång på band - så ska du, - nu få höra, just den Frällsnings-officeren, Sven Erik Ström, sjunga en vers av just den sången. (Time: 10:10. Sång: Kassett KTC 004. kutt: A/5. ca: 1:05. TIME: 11:15. Redan i Jesu släkttavla möter vi, som vi sa, hela frälsningsbudskapet. Och denna släkttavla är intressant på mer än ett sätt. Om du jämför denna släkttavla med den som du finner i, 1 Krön. kap.3. - så märker du att i Matteus vers 8, så saknas bl.a. Ahasja, Joas och Amasja. Och det visar oss, att släkttavlorna är nedtecknade för att ge oss information om en bestämd linje eller gren, i en släkt. Och därför är inte alla enskilda, nödvändigtvis nämda i alla släkttavlor i Bibeln. Och det är viktigt, att tänka på bl.a. när vi läser släkttavlorna som vi har från; tiden innan syndafloden. Släkttavlorna omfattade inte nödvändigtvis alla som levde då, men dom är nedtecknade för att ge oss kunskap om en bestämd släktsgren. När vi nu kommer till vers 16, citerar jag från Hedegårds övers. "Jakob blev fader till Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus."

4 (Time: 12:35) Och därmed så bryts ett uttryckssätt, som har varig genom-gående, i denna släkttavla. Abraham blev fader till Isak, Isak blev fader till Jakob. Jakob blev fader till Juda och hans bröder...osv. Och så står det i slutet av vers 15, att Eleasar blev fader till Mattan, Mattan blev fader till Jakob. Jakob blev fader till Josef. Men så står det inte att Josef blev far till Jesus. Men det står Jakob blev fader till Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.. Så både Josef och Maria måste vara,av Davids ätt. Och det var dom. När vi kommer till Lukasevangeliet skall vi finna att Maria släkt kom från David genom hans son Natan. Josefs ätt kommer genom Salomo, den kungliga grenen av släkten Och Matteus gör det helt klart att Josef inte var Jesu far, även om han var Marias man. Och här måste jag tänka på ordet i Jer.31:22. "Se, Herren vill skapa något nytt i landet; det blir nu kvinnan som tar mannen i sitt beskydd." och vidare i vers 23. hos Jeremia: "Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: I Judas land med dess städer skall man ännu en gång, när jag åter har upprättat det,få säga ordet:må Herren välsigna dig.." Både Matteusevangeliet och Lukasevangeliet poängterar starkt Jesu jungfrufödsel. Och jag protesterar inte, när jag möter en människa som säjer att han inte kan tro på jungfrufödseln. Jag kan ju inte bestämma över andra människors o-tro. Men jag reagerar mycket strakt när någon, å ena sidan hävdar att han tror på Gud, men samtidigt förnekar Kristi jungfru-födsel. Och ingen som förkunnar Guds Ord, borde förneka jungfrufödseln - Då borde han hellre öppna korvkiosk eller sälja dammsugare, än att sprida falsk lära.. Om man tror på Gud, så tror man också Hans Ord. Och Guds Ord är mycket klart - Jesus föddes, av jungfrun Maria. Och därför är det också med i vår trosbekännelse! Det är väl en fara, för att vi ibland bara "läser upp" tros-bekännelsen - istället för att verkligen proklamera vår tro och verkligen tänka på dess heliga innehåll. När, Matteus så har visat, att Josef inte var Jesu far, så kommer han med en redogörelse, eller förklaring: För redan i gamla testamentet blev denna födsel förutsagt, av Gud. Jes.7:14. "Så skall då Herren själv ge er ett tecken; Se den unga kvinnan skall bli havande och föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel."

5 (Time: 16:20) I den (Eng.King James) och även den (Eng.NEW INT.VERSION) Och också i den norska övers. - så står det i samtliga dessa översättningar: jungfru, - där det i vår svenska Bibel står: den unga kvinnan. Och det kan ju vara intressant, att lägga märke till, i vår svenska översättning - så, även om man i Jesaja, alltså har bytt ut ordet "jungfru" - så har man i Matteusevangeliets vers 23, likaväl använt ordet jungfru. - för vers 23, i Matteus är ju ett citat från Jesaja 7:14. Och det är ju inte heller något tecken, att en ung kvinna blir havande...? För om det är ett tecken, ja då kan man säja att just här i Sverige, sker det tecken, flera gånger per dag. Nej, tecknet, min vän - består just i att en jungfru blir havande... DET ÄR GUDS TECKEN. Och det återges också i Matteus 1:23. Matt.1: "Med Jesu Kristi födelse gick det till på följande sätt. Hans moder Maria var trolovad med Josef, men innan de kom tillsammans visade det sig, att hon var havande genom den Helige Ande. Men Josef, hennes man som var rätt-sinnig och inte ville utsätta henne för vanära, beslöt att skilja sig från henne i hemlighet. När han övervägde detta, visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade till honom: Josef, Davids son, var icke rädd för att ta Maria, din hustru till dig, ty det barn, som hon väntar, är avlat av den helige Ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." För att inte utsätta Maria för vanära, beslutar Josef sig för att skiljas från henne i hemlighet. För Mose lag, var mycket klar på detta område. Om en kvinna blev funnen skyldig i att ha varit sin man otrogen - så skulle hon stenas till döds. Men Josef är en fantastisk man. Även om vi genom historien har givit Maria stor uppmärksamhet - och det med rätta. Och jag är medveten om att det fört till rena avgudadyrkan i den katolska kyrkan. Men evangeliska kristna borde inte låta sig avskräckas, från att visa aktning för Maria. För du skall komma ihåg, att hon var den som av Gud blev utvald, att bli vår Herre och Frälsares mor. Och Gud gör inga misstag. Och Gud gjorde inget misstag, när han utvalde Josef heller. En egoistisk och hetlevrad man, hade säkert låtit henne stenas eller i allafall bli uthängd offentligt, för att hämnas sina sårade känslor. Men Josef, var inte den sortens man. Han var en stilla och fridsam man, en rättsinnig man. Han älskar henne, och han önskar inte på något sätt se henne såras - även om han upplevt att hon bedragit honom - för det var ju det

6 han trodde, innan ängeln uppenbarade sig för honom. - Och han hadde ju också övervägt att skilja sig ifrån henne i all hemlighet. (Time: 20:35) Tecknet, är så fantastiskt, ja så otroligt, männskligt sett, att Gud inte väntar av Josef, att han skulle tro Maria, om hon sa, att jag är gravid - därför att jag haft besök av Guds ängel som förkunnat - att genom den helige Ande, skall jag få en son... Gud hade uppenbarat sig för Maria. Och nu uppenbarar han sig för Josef. Ja, Gud själv, uppenbarar sig också för Josef. Och det är nödvändigt, som vi ser av texten. Och så får Josef veta, att han skall ge barnet, namnet JESUS! Jesus, betyder: "Guds frälsning" eller "Den som Gud använder för att frälsa" eller "Den som har sin frälsning i Gud" Han är Jesus. Och skall därför också heta Jesus. HAN är VAD HAN HETER. - Eller som Herren själv säger det, här i Matteusevangeliet: "..och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." (Time: 21:55) Sång: Plate 333. kutt: B/2 (hela sången) Time: 1:55. Time: 23:50. 1: "Allt detta har skett, för att det skulle gå i uppfyllelse som var sagt av Herren genom profeten: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Emmanuel - det betyder GUD MED OSS. När Josef hade vaknat upp ur sömnen, gjorde han, som Herrens ängel hade befallt honom, och tog sin hustru till sig. Men han levde inte samman med henne, förrän hon hade fött sin son. Ovh han gav honom namnet Jesus." Matteus, som alltså i första hand skriver till judarna, till nationen Israel - pekar på att allt detta skedde, för att det skulle gå i uppfyllelse som Gud hade sagt genom profeten i GT. Matteus, appelerar till nationen Israel - och önskar att dom skall förstå - att Denna, som nu hade kommit, måste vara uppfyllelsen av gamla testamentets profetia. Och så kommer vi till citatet, från profetian i Jesajas sjunde kapitel. "Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom Namnet Emmanuel - det betyder GUD MED OSS! Och här kan det se ut som om vi har ett problem! Eller kan du säga mig, något ställe i hela nya testamentet, där Jesus blir kallad: Emmanuel? Nej, han kallas Jesus, därför att det är hans namn. Och han fick

7 det namnet därför att han skulle frälsa sitt folk från deras synder. (Time: 25:50) Hans tittel, är: KRISTUS. - Han kallas också MESSIAS. Han kallas också; Fridsfursten. Och GUDS SON. - Och jag måste erkänna att jag älskar det namnet, som hans fiender gav honom. Dom kallade honom: Syndarens vän. Ja, det var mycket som med rätta kunde sägas om Frälsaren som han också blev kallad. Men hans namn var: Jesus. Men här i Jesaja 7:14, sägs det alltså att han skall kallas: Emmanuel? Vilket betyder: GUD MED OSS. Och här ligger ännu en underbar sanning. Låt oss se på detta! Han kallas: Emmanuel - som betyder Gud med oss. Han kan inte vara: GUD MED OSS, om han inte är född av en jungfru. - Det är den enda möjligheten! Och vidare, utan att vara Emmanuel - kan han inte vara Jesus. Orsaken till att han kallades Jesus, Frälsaren, är helt enkelt därför att Han är - GUD MED OSS. Denna sanning om honom, som kom ned till oss, på syndens och dödens jord -är en av dom underbaraste sanningarna i vår Bibel Hebr.2:9. "Men vi ser att Jesus, som för en kort tid var försatt i en lägre ställning än änglarna, är krönt med härlighet och ära för sitt dödslidandes skull." (Time: 27:40) Du kanske tycker att jag låter dogmatisk. Och det hoppas jag verkligen att jag gör -för ingenting är mera viktigt än detta. Och det är min lycka, att Jesus - är, GUD MED OSS. Att Gud når så långt och djupt ner, att han kan frälsa CURT WESTMAN. HADDE HAN VARIT EN MäNNISKA SOM DU OCH JAG - Så HADE HAN INTE KUNNAT HJäLPA OSS -- MEN DET KAN HAN... Halleluja! Budskapet om Jesus - GUD MED OSS- DET STRåLAR SOM EN MORGONSTJäRNA ÖVER EN JORD FULL AV GRAVAR - OCH DET SÄJER: Den som tror på mig skall leva även om han dör. Det säjer Jesus Kristus - född av jungfrun Maria. PÅ ÅTERHÖRANDE! HERREN VARE MED DIG! MÅ HANS VÄLSIGNELSE VILA ÖVER DIG, JUST NU! TIME: 28:50.

8

Nya Testamentet. Matteus Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av

Nya Testamentet. Matteus Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Nya Testamentet Nya Testamentet Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven såsom

Läs mer

Nya Testamentet. Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken. Reformationsbibeln

Nya Testamentet. Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken. Reformationsbibeln Nya Testamentet Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra

Läs mer

Reformationsbibeln. nya testamentet

Reformationsbibeln. nya testamentet Reformationsbibeln nya testamentet Reformationsbibeln nya testamentet Svenska reformationsbibelsällskapets revidering av Karl XII:s Kyrkobibel Svenska Reformationsbibelsällskapet Borås 2003 Svenska Reformationsbibelsällskapet

Läs mer

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31 1 september Läsning 1 Kor 1:26 31 Tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att

Läs mer

Nya Testamentet. Lukas Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av

Nya Testamentet. Lukas Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Nya Testamentet Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven såsom särtryck 30 juli

Läs mer

Markus. Skynda till folkets räddning

Markus. Skynda till folkets räddning I det tysta skyndar Jesus till folkets räddning. På sin väg mot Jerusalem betjänar han folket med helanden, demonutdrivning och undervisning om Guds rike, samtidigt som han kritiserar det religiösa ledarskapet.

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

HEBREERBREVET. INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33

HEBREERBREVET. INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33 HEBREERBREVET INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 HEBREERBREVET Lars Mörling 2006, reviderad 2015 Förkortningar: NT, GT (Nya och Gamla Testamentet) NF, GF

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

TJUGOTREDJE SÖNDAGEN UNDER ÅRET. Första läsningen: Jes 35:4-7a (Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra)

TJUGOTREDJE SÖNDAGEN UNDER ÅRET. Första läsningen: Jes 35:4-7a (Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra) TJUGOTREDJE SÖNDAGEN UNDER ÅRET ÅRGÅNG B Första läsningen: Jes 35:4-7a (Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra) I Mariasången Salve Regina sjunger vi om det jordiska livet som en dal full

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Av Kenneth Witick Mini MANSKONFERENS 14 januari 2012 Missionskyrkan i Vasa

Av Kenneth Witick Mini MANSKONFERENS 14 januari 2012 Missionskyrkan i Vasa Av Kenneth Witick Mini MANSKONFERENS 14 januari 2012 Missionskyrkan i Vasa Del 1. FÖRORD ILLUSTRERAT VETENSKAP ger ut en forskning som lyder så här: Mannen håller på att försvinna Y-kromosomen skrumpnar

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Katolska Liturgiska Nämnden Katolska Pedagogiska

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där!

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Hell is Real, I went there! By Jennifer Perez. Swedish Translation. Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Texten är från hennes audio inspelning. Av Jennifer Perez Vittnesbörd av en 15 år gammal

Läs mer

Hugo Odeberg. Kristus och Skriften

Hugo Odeberg. Kristus och Skriften Hugo Odeberg Kristus och Skriften 1 2 KRISTUS OCH SKRIFTEN 3 4 HUGO ODEBERG KRISTUS OCH SKRIFTEN Redigerad av Tryggve Kronholm Originaltryck: PROKLAMA - STOCKHOLM 5 7:e reviderade och utökade upplagan

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer