Tillsyn LSS Korttidsverksamheten vid Skälby center- Inspektionen för vård och omsorg, /2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn LSS Korttidsverksamheten vid Skälby center- Inspektionen för vård och omsorg, /2015"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller SN 2015/ Socialnämnden Tillsyn LSS Korttidsverksamheten vid Skälby center- Inspektionen för vård och omsorg, /2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att lämna bifogat svar med redovisning av vidtagna åtgärder till Inspektionen för vård och omsorg. Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde den 7 maj 2015 en inspektion av korttidsverksamheten Skälby center. Samtidigt gjordes motsvarande inspektion av korttidsverksamheter för barn i nio andra kommuner. I beslut från IVO ska Kalmar kommun vidta följande åtgärder: Säkerställa samverkan, ansvarsfördelning och bedömningar av egenvård alternativt hälso- och sjukvård mellan landstinget och kommunen för att upprätthålla en god och säker vård. Säkerställa att personalen arbetar enligt gällande föreskrifter så att hälso- och sjukvårdsuppgifter utförs antingen som hälso- och sjukvård eller egenvård. Säkerställa att hälso- och sjukvårdsdokumentation förs enligt gällande föreskrifter. Socialförvaltningens tolkning av gällande lagstiftning är att det är landstinget som har hälso- och sjukvårdsansvaret för barn i korttidsverksamhet. De brister i hälso- och sjukvårdsverksamheten som IVO bedömer i sin tillsyn finns vid samtliga korttidsverksamheter för barn i Kalmar kommun och de åtgärder som föreslås gäller därför samtliga korttidsverksamheter. Socialförvaltningen

2 SN 2015/ (2) Ingela Möller Avdelningschef Cecilia Frid Förvaltningschef Bilagor 1. Beslut från IVO 2. Redovisning av vidtagna åtgärder 3. Bilaga 1 till redovisning av vidtagna åtgärder 4. Bilaga 2 till redovisning av vidtagna åtgärder

3

4

5

6

7

8

9 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller SN 2015/0173 Dnr / Inspektionen för vård och omsorg Avdelning sydöst Box Jönköping Redovisning av vidtagna åtgärder Ärende nr / Efter inspektion av Skälby center, korttidsverksamhet enligt 9 6 LSS för barn och unga i Kalmar kommun fick Kalmar kommun följande beslut om åtgärder: Kalmar kommun ska vidta följande åtgärder: Säkerställa samverkan, ansvarsfördelning och bedömningar av egenvård alternativt hälso- och sjukvård mellan landstinget och kommunen för att upprätthålla en god och säker vård. Säkerställa att personalen arbetar enligt gällande föreskrifter så att hälso- och sjukvårdsuppgifter utförs antingen som hälso- och sjukvård eller egenvård. Säkerställa att hälso- och sjukvård och sjukvårdsdokumentation förs enligt gällande förskrifter. Bakgrund Ansvarsfördelningen mellan landstinget och kommunen avseende hälso- och sjukvård vid korttidsverksamhet enligt LSS är inte förtydligad i någon lokal överenskommelse och har tolkats olika mellan olika kommuner i länet. Av lagstiftningen framgår kommunens hälso- och sjukvårdsansvar för personer som bor i samtliga särskilda boende. Korttidsverksamhet räknas ej som särskilt boende och Kalmar kommun har därför ansett att detta ansvar åvilar landstinget.

10 2 (3) I PM från Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet finns följande att läsa: J. Korttidsvistelser för LSS personkrets där insatsen ges med stöd av 9 6 Kommunen har inte hälso- och sjukvårdsansvar enligt 18 HSL för dessa verksamheter. Detta gäller oavsett om korttidshemmet drivs av kommun eller enskild. Kolonivistelse och läger för LSS personkrets är också en form av korttids-vistelse. Kommunen har inte heller här hälso- och sjukvårdsansvar enligt 18 HSL. I hemsjukvårdsavtalet mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län, finns inget skrivet om korttidsvistelse. Däremot finns det avtalat om barn i hemmet: Ansvarsöverförandet till kommunerna gäller alla åldrar. Således omfattar det kommunala ansvaret för hemsjukvården även barn. För barn med behov av sjukvård i hemmet söks oftast lösningar mellan barnkliniken och barnets föräldrar/anhöriga. Kommunen och landstinget skall även fortsättningsvis eftersträva goda individuella lösningar och gemensam vårdplan skall upprättas. Vid vårdplanering kan t.ex. behov av konsultinsatser från Barnkliniken och PALansvaret diskuteras Redovisning av vidtagna åtgärder Långsiktiga åtgärder Då ansvaret inte är tydliggjort, har en skrivelse om ansvarsförtydligande skickats till Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar Län, LGL, med hänvisning till de tillsynssvar som lämnats av såväl Kalmar kommun som andra kommuner i Kalmar län. Kalmar kommun anser att det i dagsläget är landstinget som har ansvaret för hälso- och sjukvården vid korttidsboenden men att det inte är möjligt att på kort sikt få detta att fungera praktiskt. Kortsiktiga åtgärder Till dess att ansvaret är tydliggjort i överenskommelse med landstinget kommer kommunens sjuksköterskor tillfälligt att ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatserna på samtliga kommunens korttidsboenden för att verksamheten ska bli patientsäker under den tid som dialog med landstinget pågår. Socialnämndens bedömning är att det vid korttidsvistelse inte är möjligt att utföra hälso- och sjukvårdsåtgärder som egenvård då det är för många personal involverade och personalomsättningen är för stor. De hälso-och sjukvårdsinsatser som behöver utföras av personal på korttidsboendet kommer att delegeras av kommunens sjuksköterskor. Gamla rutiner som bygger på att föräldrarna överlämnar egenvårdsansvar och instruerar personal tas bort med omedelbar verkan. Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter uppdateras enligt bilaga 1. Rutin för överräckande av läkemedel finns sedan tidigare men omfattar nu även korttidsverksamheterna. Bilaga 2.

11 3 (3) Skriftlig information till föräldrar som har barn i korttidsverksamhet med information om de nya rutinerna delas ut under januari månad. Kommunens sjuksköterskor lägger upp HSL journal för samtliga barn som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser inom korttidsverksamheterna och påbörjar HSL dokumentation på samma sätt som gäller vid bostad med särskild service. Socialnämnden kommer också att skapa rutiner för att behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser tydliggörs i samband med nya beslut om korttidsvistelse och att initiativ tas till samordnad individuell plan, SIP, vid behov. Detta beräknas vara klart under februari månad Överenskommelse om rutiner för SIP finns med landstinget i Kalmar län. Bilaga 1 Bilaga 2 Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt förvaring av läkemedel Rutin Checklista för överräckande av läkemedel Ingela Möller Avdelningschef Socialförvaltningen Kalmar kommun

12 SOCIALFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Verksamhetschef Niklas Hermansson MAS Annika Lindquist (9) Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt förvaring av läkemedel Insats funktionsnedsättning och socialpsykiatri Verksamhetsunika processer, rutiner och instruktioner

13 2 (9) Innehåll Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt förvaring av läkemedel Insats funktionsnedsättning och socialpsykiatri... 1 Målgrupp... 3 Syfte... 3 Allmänt om delegering... 3 Delegeringsbeslut... 4 Delegeringsbeslutet ska innehålla följande:... 4 Kvalitetskrav... 4 Ansvarsfördelning... 4 Sjuksköterskans ansvar... 4 Sjuksköterskans ansvar vid korttidsvistelse för barn och vuxna... 5 Arbetsterapeutens och sjukgymnastens/fysioterapeutens ansvar... 5 Enhetschefens ansvar... 6 Enhetschefens ansvar vid korttidsvistelse för barn och vuxna... 6 Delegeringsmottagarens ansvar... 6 Personal inom Bemanningsservice... 7 Timanställd personal inom Bemanningsservice... 7 Delegeringsmodul i Procapita... 7 Delegerade insatser delas in i tre grupper... 7 Egenvård... 7 Signeringslistor för läkemedel... 7 Lista för signaturförtydligande... 8 Förvaring och skötsel av brukarens läkemedel i bostaden... 8 Medicinskåpets innehåll och skötsel... 9

14 3 (9) Målgrupp Detta regeldokument vänder sig till enhetschefer och personal inom socialförvaltningens verksamhetsområden insatser funktionsnedsättning, socialpsykiatri, barn och ungdom LSS, sysselsättning och daglig verksamhet. Syfte Dokumentet syftar till att tydliggöra för enhetschefer och personal inom insatser funktionsnedsättning, socialpsykiatri, barn och ungdom LSS, sysselsättning och daglig verksamhet vad som gäller vid delegerad medicinsk arbetsuppgift. Varje delegeringsbeslut ska utifrån ett helhetsperspektiv svara mot brukarens behov och vara förenligt med säker och ändamålsenlig vård. Allmänt om delegering Delegering innebär att hälso- och sjukvårdspersonal som har formell kompetens för en medicinsk uppgift, överlåter den medicinska uppgiften till en person som inte har formell kompetens. Den person som tar emot delegeringen ska ha reell kompetens för uppgiften. Reell kompetens kan personal ha fått genom praktisk yrkesverksamhet eller genom fortbildning Kraven på vård av god kvalitet och hög säkerhet för patienterna kräver gott omdöme, goda kunskaper och noggrannhet hos såväl den som delegerar som den som mottar delegeringen. Hälso- och sjukvårdspersonal får bara överlåta en medicinsk uppgift så länge en god och säker vård kan garanteras. Utifrån ett helhetsperspektiv kan en delegering också vara motiverad när det passar bättre mot patientens behov, men bara så länge patientsäkerheten inte äventyras. Delegering får aldrig ske av slentrian, av ekonomiska skäl eller användas för att lösa brist på personal. Den som delegerar en medicinsk uppgift ansvarar för sitt beslut och ska fråga uppgiftsmottagaren om han/hon anser sig ha tillräcklig utbildning och erfarenhet för uppgiften. Den som tar emot uppgiften ska tala om för den som ska delegera uppgiften om han eller hon inte har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för uppgiften. Uppgiften får då inte delegeras. Detta är viktigt eftersom Patientsäkerhetslagen säger att var och en själv bär det fulla ansvaret för hur hon/han fullgör sin uppgift. Det gäller oberoende av om det är en arbetsuppgift inom den ordinarie yrkesutövningen eller en uppgift som man fått genom delegering. Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter kan göras oberoende av om den som delegerar och den som tar emot en delegering tillhör samma organisatoriska verksamhet eller inte.

15 4 (9) Delegeringsbeslut Varje delegeringsbeslut ska vara förenligt med säkerhet för patienten. Varje delegeringsmottagare ska få undervisning, ha förstått uppgiften och vara villig att åta sig uppgiften. Delegeringsbeslutet är personligt och kan inte överlåtas till någon annan person. Delegeringen kan därmed inte överlåtas till vikarie vid frånvaro, semester, sjukdom eller då tjänsten upphör. Även från legitimerad personal är ett delegeringsbeslut personligt. Det kan alltså bara undertecknas av en sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Delegeringsbeslutet innebär att den som utför en delegerad arbetsuppgift tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen när uppgiften utförs. Delegeringsbeslutet ska innehålla följande: Namn och personnummer på delegeringsmottagaren. Enhet där delegeringen ska gälla eller namn och personnummer på patient vid patientbunden delegering. Vilken arbetsuppgift som delegeringen gäller och i vissa fall till vilken patient. Tiden för delegeringsbeslutets giltighet. Underskrift av delegerande leg. sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Underskrift av den som tagit emot delegeringen. Mottagaren av delegeringen ska ha originalhandlingen och förvara den på ett tryggt och säkert sätt. Ett delegeringsbeslut kan när som helst återkallas av den som fattat beslut eller av Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS). Kvalitetskrav Varje delegeringsförfarande ska ha föregåtts av ett undervisningstillfälle av ansvarig legitimerad personal på enheten eller på det område där delegeringen ska gälla. Inför delegering av läkemedelshantering till nyanställd/timvikarie ska delegeringsmottagaren ha genomgått läkemedelskörkortsutbildning och fått intyg för att ha deltagit. Ansvarsfördelning Sjuksköterskans ansvar Att avgöra vilka arbetsuppgifter som kan delegeras. Att göra individuella bedömningar och fatta beslut om vilka personer hon/han anser sig kunna delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till. Att varje delegerad uppgift är väl definierad.

16 5 (9) Att delegera arbetsuppgifter inom den enhet som vederbörande är patientansvarig sjuksköterska (PAS) eller inom det området som sjuksköterskan arbetar. Patientansvarig sjuksköterska delegerar till nattpersonal inom sitt ansvarsområde. Att följa upp sina delegeringsbeslut minst en gång per år. Till personal som inte tidigare haft en delegering ska uppföljning ske inom sex veckor. Att vid varje förnyelse av delegeringsbeslut, fråga uppgiftsmottagaren om han/hon är villig att åta sig delegering för ytterligare en tidsperiod samt om han/hon anser att sig ha de kunskaper och erfarenheter som behövs. Att återkalla ett delegeringsbeslut t.ex. då personal utför delegerad insatser efter att delegeringsbeslutet gått ut eller då insatsen inte är utförd enligt ordination/instruktion. Att informera om avvikelsehantering för läkemedel, fall och specifik omvårdnad. Sjuksköterskans ansvar vid korttidsvistelse för barn och vuxna Patienten ska vid ankomsten till korttidsboendet ha med sig tom dosett och aktuella läkemedel i originalförpackning eller dosexpedierade läkemedel samt aktuell ordinationshandling. Det ska alltid vara sjuksköterska som iordningsställer dosett. Personalen får inte administrera läkemedel som iordningsställts av anhörig. Ordinationshandlingen ska uppdateras av sjuksköterskan vid varje tillfälle patienten anländer till korttidsvistelsen. Om det inte finns någon aktuell ordinationshandling, ska sjuksköterskan kontakta patientansvarig läkare för att få en sådan. Arbetsterapeutens och sjukgymnastens/fysioterapeutens ansvar Legitimerad rehabiliteringspersonal ska delegera på samma sätt som kommunsköterskorna. Uppgifter som kan delegeras från sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut är: Tippbräda och TENS (smärtbehandling). Gångträning och enklare kontrakturprofylax d.v.s. vardagsrehabilitering som utförs på uppdrag av sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut enligt ordination/instruktion och som finns dokumenterad i genomförandeplan ingår som en del i omvårdnaden och behöver inte delegeras.

17 6 (9) Enhetschefens ansvar Att ha kunskap om vilken personal som har delegering, samt för vilka uppgifter och för vilken enhet/enheter. Procapitas delegeringsmodul används som stöd för denna kontroll. Att planera ledigheter, utbildningar etc. på ett sådant sätt att varje arbetspass är bemannat med personal som har rätt delegation. Att minimera antalet personer kring brukare där delegerade arbetsuppgifter ställer speciella krav. Att ha kännedom om vad som gäller för delegering och läkemedelshantering enligt vad som anges i detta dokument samt i Socialstyrelsens föreskrifter. Att vid behov rådgöra med sjuksköterskan för att säkerställa kompetensnivå vid bemanning i samband med semester och ledighet, där delegering finns. Att kontakta ansvarig sjuksköterska vid förändringar i personalgruppen som påverkar behovet av ny delegering i god tid och meddela personens namn, personnummer och tidigare erfarenhet inom vård och omsorg. Enhetschefens ansvar vid korttidsvistelse för barn och vuxna Inför verkställande av beslut om korttidsvistelse för barn eller vuxen ska enhetschefen informera patienten/vårdnadshavaren/god man om att patienten vid varje ankomst till korttidsvistelsen ska ha med sig tom dosett och aktuella läkemedel i originalförpackning eller dosexpedierade läkemedel samt aktuell ordinationshandling. Att informera personal om att administrering/överräckande av läkemedel bara får ske efter delegation från sjuksköterska. Delegeringsmottagarens ansvar Att känna till vilka uppgifter, på vilken enhet/enheter eller område delegeringen gäller. Att förstå att delegeringen innebär att man räknas som hälso- och sjukvårdspersonal när man utför den delegerade uppgiften. Att i god tid meddela sjuksköterska innan delegeringsbeslut går ut. En delegering gäller högst ett år. Att känna till och att arbeta efter Checklista för överräckande av läkemedel. Checklistan finns i Socialförvaltningens verksamhetshandbok. Att upplysa den som delegerar uppgiften om sin förmåga att utföra uppgiften. Att tydligt säga om man inte känner sig trygg eller att man inte kan utföra uppgiften utan mer utbildning och/eller praktisk övning. Att ta del av och skriva på delegeringsbeslutet. Att förvara delegeringsbeslutet på ett tryggt och säkert sätt.

18 7 (9) Personal inom Bemanningsservice En särskild sjuksköterska inom Hab/Psyk-teamet ansvarar för delegeringar till Bemanningsservice personal. Timanställd personal inom Bemanningsservice Delegeringar till timanställd personal ska begränsas så mycket som möjligt. Timanställd personal som deltagit i utbildningen Läkemedelskörkort och som behöver delegering kontaktar respektive patientansvarig sjuksköterska på den enhet där han/hon ska arbeta, i god tid för planering av ev. delegering. Delegeringsmodul i Procapita Delegerande personal registrerar delegering i Procapitas delegeringsmodul. Enhetschef ska med hjälp av denna ha kännedom om vilka av personalen som har delegering och för vilka arbetsuppgifter. Även personal som bokar ut på Bemanningsservice har tillgång till delegeringsmodulen. Delegerade insatser delas in i tre grupper A= Enklare insatser som t.ex. att överräcka en iordningställd dos läkemedel från apodospåse eller dosett. B= Insatser som t.ex. insulingivning där det krävs mer bakomliggande kunskap C= Avancerade insatser för enskild patient Egenvård Om en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en sjukvårdsåtgärd kan utföras av brukaren själv eller med hjälp av någon annan är det egenvård. Den sjukvårdsuppgift som är bedömd som egenvård omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Däremot är själva bedömningen, planeringen och uppföljningen av egenvården hälso- och sjukvård. En egenvårdsbedömning ska alltid göras. Det är hälso- och sjukvården som bestämmer vilken åtgärd som kan utföras som egenvård i varje enskilt fall. Planeringen av egenvården ska dokumenteras och brukaren ska få en kopia av planeringen. Egenvården d.v.s. vad, hur och av vem den ska genomföras ska dokumenteras i brukarens genomförandeplan. Signeringslistor för läkemedel Det finns tre olika signeringslistor för läkemedel och insulin. Alla ifyllda listor ska lämnas till patientansvarig sjuksköterska (PAS) för arkivering (signeringslistan är en journalhandling). All signering ska göras med bläckpenna. OBS! Inga ordinationer får skrivas på signeringslistan. För kontroll av rätt dos enligt ordination hänvisas till aktuellt dosrecept eller läkemedelslista.

19 8 (9) 1. Orange lista - Stående ordinerade läkemedel Listan ska fyllas i med: - Brukarens namn, personnummer (månad och år). - Läkemedel från hel förpackning t.ex. laxermedel, ögondroppar. - Tider för doseringstillfälle enligt ordination m.m. Sjuksköterskan ansvarar för att: - listan är rätt ifylld - kontrasignera varje ifylld lista 2. Gul lista - Vid behovslista Listan ska fyllas i med: - Brukarens namn, personnummer (månad och år). Sjuksköterskan ansvarar för att: - fylla i vilket preparat och dosering som gäller vid varje dostillfälle - ange maxdos per dygn och intervall - endast ange ett preparat per lista 3. Grön lista blodsockermätning eller lista utdragen från procapita Listan ska fyllas i med: - Brukarens namn, personnummer (månad och år). Sjuksköterskan ansvarar för att: - fylla i ordination på t.ex. när p-glukos ska tas och för hur många dagar Lista för signaturförtydligande Lista för signaturförtydligande för läkemedelshantering ska finnas tillsammans med signeringslista för läkemedel. Dokumentet finns socialförvaltningens verksamhetshandbok. Lista för signaturförtydligande ska arkiveras med signeringslistorna i omvårdnadsjournal. Förvaring och skötsel av brukarens läkemedel i bostaden Läkemedel ska förvaras enligt tillverkarens anvisningar i ett särskilt förråd som är anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning. Läkemedlen ska vara oåtkomliga för obehöriga. När läkemedelsintag är en delegerad uppgift hos en brukare, ska det i bostad med särskild service finnas ett speciellt låst medicinskåp som delegerad personal har nyckel till. I ett ordinärt boende bör det finnas en speciell plats, t.ex. en del av ett köksskåp där den aktuella medicinen ska finnas. I vissa fall kan det behövas köpa in ett särskilt låsbart mindre skåp för att säkerhetsställa att inte läkemedel används felaktigt av brukaren. Fråga i första hand brukaren/närstående/legal företrä-

20 9 (9) dare när det finns behov av inköp av särskilt medicinskåp. Om detta inte är möjligt ska enhetschef HSL kontaktas. Läkemedel som märks med kylvara (t.ex. ej öppnade insulinpennor) ska förvaras i kylskåp. Påbörjad insulinpenna förvaras i rumstemperatur. Vid öppnande av ny förpackning av t.ex. ögondroppar, ögonsalva eller andra salvor ska datum skrivas på flaskan eller tuben. Medicinskåpets innehåll och skötsel Sjuksköterskan ansvarar för att endast aktuella läkemedel och läkemedelslistor samt signeringslista och aktuell situation finns i medicinskåpet. Gamla läkemedelslistor som är patientens exemplar ska strimlas av personal. Kontaktmannen ansvarar för att regelbundet kontrollera och uppdatera dokumentet aktuell situation så att närståendes telefonnummer stämmer. I ordinärt boende ska dokumentet förvaras tillsammans med läkemedelslistan i den svarta mappen. Ej aktuella läkemedel ska kasseras. Brukaren/närstående eller god man ska alltid tillfrågas innan. Om brukaren inte vill kassera gamla läkemedel måste de förvaras på annan plats i bostaden. Kontaktman ska rengöra medicinskåpet regelbundet och städningen ska signeras på särskild lista Signeringslista städning av medicinskåp (se verksamhetshandboken). Styrdokument: Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård SOSFS 1997:14 Läkemedelshantering SOSFS 2000:1, SOSFS 2001:17 Patientsäkerhetslagen (2010:659)

21 SOCIALFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förvaltningschef Cecilia Frid MAS Annika Lindquist (1) Checklista för överräckande av läkemedel Tillhör rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt förvaring av läkemedel Läkemedlet överlämnas på rummet/ i lägenheten Innan läkemedlet ges: Kontrollera signeringslista så att läkemedlet inte är givet Kontrollera att det är rätt brukare, rätt dag och tid samt att antalet tabletter stämmer Se till att: Omsorgstagaren sitter eller står Ge tillräckligt med dryck både före och efter intaget Efter läkemedlet getts: Signera på lista när medicinen är given och brukaren svalt sin medicin. När du öppnar ny förpackning, skriv alltid öppningsdatum på förpackningen. Kontakta alltid sjuksköterska om du är osäker eller om brukaren inte vill/kan ta sin medicin. Verksamhetsunika processer, rutiner och instruktioner

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Thomas Tryggvesson Dokumentansvarig Annika Lindquist Datum 2013-10-22 1 (10) Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i Kalmar kommun 2 (10) Innehåll

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7)

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) Sida 1 (7) 2016-11-15 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 2 Definitioner... 3

Läs mer

Tid Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 10:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3.

Tid Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 10:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 10:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. Partigruppmöten

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25 Sida 1 (7) 2015-08-25 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Region Stockholm Innerstad Sida 1 (7) Reviderad Sjuksköterskor 2014-05-16 REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Sida

Läs mer

Rutin delegering av läkemedel

Rutin delegering av läkemedel Ansvarig för rutin Avdelningschef Vård- och äldreomsorg Upprättad (av vem och datum) Victoria Azad, enhetschef, Beslutad (av vem och datum) Socialförvaltningens ledningsgrupp, Reviderad (av vem och datum)

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Praktiska anvisningar Hälso- och sjukvårdsansvar vid korttidsvistelse enligt LSS

Praktiska anvisningar Hälso- och sjukvårdsansvar vid korttidsvistelse enligt LSS Praktiska anvisningar Hälso- och sjukvårdsansvar vid korttidsvistelse enligt LSS 2017 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Innehåll

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Delegeringspolicy; medicinsk delegering Fastställt av Eva Blomberg Regelverk HSL Verksamhet Särskilt boende Utarbetad av Eva Blomberg Skapat datum 090901 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

1. Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjer om delegering.

1. Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjer om delegering. Dokumenttyp Rutin Delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Bilaga 3 Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen

Läs mer

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA HÄLSO- & SJUKVÅRD DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA Uppdaterad 2015-06-17 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FORMELL KOMPETENS...

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DELEGERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DELEGERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-02-15 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering på Sida 2

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 1 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Att

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING GÄLLANDE DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- UPPGIFT

ANSVARSFÖRDELNING GÄLLANDE DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- UPPGIFT Riktlinje Utgåva Antal sidor 8 Dokumentets namn Delegering ansvarsfördelning Utfärdare/handläggare Irene Johansson Margareta Oswald Medicinskt ansvarig sjuksköterska/rehabilitering Datum 2010-08-10 Reviderad

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Diarienummer: Socialförvaltningen Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Gäller från: 2017-01-27 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: MAS Utarbetad av:

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Gäller från: 2012-06-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-09-01 Delegering riktlinje Delegering får endast ske om det är förenat med god och säker vård. Delegering får inte ske slentrianmässigt eller för att lösa personalbrist

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL Riktlinje Diarienr VON 198/15 Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Version 7 Dokumentansvarig Karin Paust MAS Gäller från 2015-10-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Godkänd av Monica Holmgren chef

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Gällande Löpnr.: Dokumentklass Riktlinjer Anders Engelholm, Gurli Edlund, Markku Paanalahti. Version: 1.0 Datum: 2017-05-30 Sida 1(6)

Läs mer

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun 2015-09-29 Omsorgsförvaltningen Anette Claesson, MAS Rutin för Delegering i Värnamo Kommun HSL 1982:763 2 I hälso- och sjukvårdslagen står det att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-06-01 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, medicinsk

Läs mer

Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter DIARIENUMMER DNR 2016.052 SIDA 1/11 GILTIGT INOM DOKUMENTANSVARIG SOCIALTJÄNSTEN, VALLENTUNA KOMMUN MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA ERSÄTTER DNR 2013.039 GODKÄNT DATUM GODKÄNT AV 2016-03-22 SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Karlsborgs ~ kommun J

Karlsborgs ~ kommun J Karlsborgs ~ kommun J Rutin för delegering av medicinska arbetsuppgifter Dokumenttyp: Reviderad rutin Diarienummer: 2017-62 Beslutande: Socialchefen Gäller fr.o.m.: 2017-05-02 Reviderad: 2013-11-28, 2014-05-20,2016-01-18,

Läs mer

Rutin för delegeringsprocessen av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Rutin för delegeringsprocessen av hälso- och sjukvårdsuppgifter Omvårdnadsförvaltningen Enhet/Handläggare Markku Nikula Datum 2007-09-04 Rutin för delegeringsprocessen av hälso- och sjukvårdsuppgifter Delegering Sjuksköterskan, sjukgymnasten och arbetsterapeuten får

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för delegering av läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård-

Läs mer

Rutinbeskrivning för delegering inom kommunal hälsooch sjukvård.

Rutinbeskrivning för delegering inom kommunal hälsooch sjukvård. 1 (6) 2016-01-20 reviderad 2016-08-24 Rutinbeskrivning för delegering inom kommunal hälsooch sjukvård. Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal överlåter

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Bedömning av egenvård - riktlinje

Bedömning av egenvård - riktlinje Bedömning av egenvård - riktlinje Bakgrund Socialstyrelsen tydliggör i föreskriften Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården

Läs mer

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Rutin Malmö Stad Upprättad Datum: Reviderad: Enhet: 2001-10-15 2016-05-27 Vård och Omsorg - Medicinskt Ansvariga Innehållsförteckning Delegering inom kommunal

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun Riktlinjer utarbetade för: Vård- och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jansson Giltig f o m: 2015-03-01 Lagstiftning,

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Dokumentnamn: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2015-05-25

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

RIKTLINJE VID DELEGERING FÖR ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI

RIKTLINJE VID DELEGERING FÖR ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI RIKTLINJE VID DELEGERING FÖR ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinje Fastställelsedatum: 2015-03-25 Dokumentansvarig, befattning och namn: Senast uppdaterat: All personal

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer och rutiner för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer och rutiner för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller

Läs mer

Dokumentnamn Framtagen av Granskad av 4. Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Dokumentnamn Framtagen av Granskad av 4. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Framtagen av Granskad av 4. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Enhetschef för hälso- och sjukvård Enhet Datum Gäller till och med Ersätter Vård- och Omsorg 2012-01-03 2014-01-01 Uppdateras

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2010-05-05 Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen 4 2014-06-24 Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Förvaltningsledningen 5 2015-01-05 Ingrid Olausson,

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

Rutin delegering, Falkenbergs kommun

Rutin delegering, Falkenbergs kommun Rutin delegering, Falkenbergs kommun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Hälso- och sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Innehåll RUTIN VID DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER... 2 ARBETSUPPGIFTER... 2 TIDSBEGRÄNSNING...

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Antagen av vård- och omsorgs nämnden 2016-09-06 Dokumentet gäller som längst fram till 2020-09-06 Dokumentägare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Lokala riktlinjer för att handla och dela medicin vid personlig assistans.

Lokala riktlinjer för att handla och dela medicin vid personlig assistans. HSL-HANDBOK LOKALA RIKTLINJER FÖR ATT HANDLA OCH DELA MEDICIN VID PERSONLIG ASSISTANS 1 (2) Lokala riktlinjer för att handla och dela medicin vid personlig assistans. Hämta medicin på apotek Att hämta

Läs mer

Direktiv. Delegering av hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård. Giltigt t.o.m. Framtagen av: Medicinskt ansvariga

Direktiv. Delegering av hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård. Giltigt t.o.m. Framtagen av: Medicinskt ansvariga Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Fastställd år: 2017 Sökord i diariet: Delegering Målgrupp: Diarienummer: VON F 2017/00357 Giltig fr.o.m. 2017-05-15 Giltigt

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom förskola och grundskola

Riktlinjer för läkemedelshantering inom förskola och grundskola Riktlinjer för läkemedelshantering inom förskola och grundskola Utdrag ur anvisningar från Socialstyrelsen enligt meddelandeblad juni 2009: Socialstyrelsen har konstaterat att det förekommer stora brister

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2010-10-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Rutinen är gemensam för Västra Götalandsregionen och alla kommuner

Läs mer

BESKRIVNING AV EGENVÅRD

BESKRIVNING AV EGENVÅRD RIKTLINJE Dokumentnamn Beskrivning av egenvård Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 151116 RUTIN Gemensam med Regionen: Nej Gäller

Läs mer

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Monica Rask- Carlsson, MAS 2011-04-11 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet 2011-04-11 Övergripande rutin

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Riktlinjer utarbetade för: Socialtjänstens hälso- och sjukvård Kvalitetsområde: Delegering Framtagen av ansvariga tjänstemän: Medicinskt

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery, MAS Godkänd av Monica Holmgren, chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-10 Beslutad av 1(10) Ninette Hanson Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Delegering Denna

Läs mer

Rutin. Rutiner hemsjukvård

Rutin. Rutiner hemsjukvård Rutin 2017-04-04 Rutiner hemsjukvård Gäller för verksamhetsområde/enhet: Ordinärt boende Framtagen av: Enhetschefer i hemsjukvård och hemtjänst Godkänd av: Områdeschef ordinärt boende Diarienummer: VON

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9 Delegering - medicinskrättslig. 2 SOCIALFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 9 Delegering - medicinskrättslig 3 9.1 Allmänt 3 9.2 Ansvar 3 9.2.1 Formell/reell

Läs mer

Delegering av Läkemedel

Delegering av Läkemedel RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Process/aktivitet: God Läkemedelsbehandling/hantering Processägare: MAS Version: 1 Giltig fr.o.m. 2016-02-01 Processledare/ansvarig för revidering: MAS Ersätter: Kompletterar

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 160524

Läs mer

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Gäller från 2012-04-15 1 Innehållsförteckning Inledning sidan 3 Grund för läkemedelshantering sidan 3 Regelverk/styrdokument

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum Riktlinje Utgåva nr 1 sida 1 av Dokumentets namn Mall för lokal instruktion för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarigsjuksköterska

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2015-09-25 Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Anna Gröneberg, Utvecklingsledare HSL Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Riktlinje för delegering av medicinska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Dagverksamhet och Daglig verksamhet

Dagverksamhet och Daglig verksamhet Dagverksamhet och Daglig verksamhet Kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar på biståndsbedömd dagverksamhet och daglig verksamhet Rutinen gäller för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och social psykiatrin

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Delegering måste vara förenligt med god och säker vård I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras

Läs mer