Tjänsteutlåtande Socialnämnden den 8 mars DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr"

Transkript

1 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande Socialnämnden den 8 mars (8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med särskild service för vuxna och annan särskilt anpassad bostad för vuxna med funktionsnedsättning Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att 1. godkänna anmälan av den 11 februari 2010, SN 2010/0022, om uppföljningen av hälso- och sjukvården på bostäder med särskild service för vuxna och annan särskilt anpassad bostad för vuxna med funktionsnedsättning i Danderyds kommun 2. överlämna anmälan till berörda vårdgivare Margareta Heimer socialdirektör Sammanfattning Under hösten 2009 har en kvalitetsuppföljning gjorts av hälso- och sjukvården på bostäder med särskild service för vuxna och annan särskilt anpassad bostad för vuxna med funktionsnedsättning, LSS-bostäder, i Danderyds kommun. I Danderyds kommun finns sex gruppbostäder och en servicebostad för vuxna med funktionsnedsättning. Alla dessa enheter drivs av vårdföretaget Carema Orkidén som ingår i Carema Omsorg. Carema Orkidén har en chef som har det yttersta ansvaret för dessa bostäder i Danderyds kommun, den chefen benämns verksamhetschef. På varje enhet finns en gruppchef. Dokumentationen i omvårdnadsjournalerna har inte granskats, ansvaret för att föra omvårdnadsjournaler ligger inom landstingets ansvarsområde. Dessa journaler förs Bilaga 1. Granskningsformulär

2 2 av distriktssköterskorna på vårdcentralerna i det dataprogram som primärvården i landstinget använder. Uppföljningen visar att kvaliteten på den hälso- och sjukvård som bedrivs är övervägande god. Det finns förbättringsmöjligheter. De består av att bättre följa de författningar och föreskrifter som finns och att skriva lokala rutiner. Dessutom bör informationen till personalen bli bättre när det gäller olika delar i det arbete som utförs. Resultat poäng måluppfyllelse i % Anneberg 83 78,30 Hugin 64 60,38 Korsövägen 70 66,04 Lyckovägen 76 71,70 Slåttervägen 90 84,91 Torget 62 58,49 Västerängsvägen 88 83,02 Maxpoäng = 106 LSS-bostäder poäng måluppfyllelse i % Anneberg Hugin Korsövägen Lyckovägen Slåttervägen Torget Västerängsvägen Varje LSS-boende och berörda vårdcentraler får denna rapport om uppföljningen.

3 3 Bakgrund Enligt Lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (SFS 1993:387) skall kommunerna ansvara för att det finns bostäder med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet och för vuxna. I de insatser som ges ingår omvårdnad, fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter. Ansvaret för den hälso- och sjukvård som bedrivs på dessa bostäder åvilar Stockholms Läns Landsting. Inom hälso- och sjukvård ska det finnas någon som svarar för verksamheten, en verksamhetschef. Varje vårdcentral har en verksamhetschef. På vårdcentralerna är distriktssköterskorna i tjänst kl alla dagar i veckan. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning har tecknat avtal med Förenade Care, Sjukvård i hemmet (SiH), om att utföra basal hemsjukvård kl SiH delegerar hälso- och sjukvårdsuppgifter till personal som arbetar den tid då SiH är i tjänst. I samband med kommunernas övertagande av huvudmannaskapet för landstingets omsorgsverksamhet den 1 januari 1995 tecknades en principöverenskommelse den 27 maj Enligt den principöverenskommelsen förband sig landstinget att utan särskild kostnad fullgöra hälso- och sjukvårdsuppgifterna för dem som tillhör personkretsen LSS. De uppgifter som fullgörs av medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) i kommunerna skall även omfatta LSS-boenden. Det innebär att de riktlinjer som MAS har skrivit, vilka är antagna av socialnämnden, skall följas på dessa bostäder. MAS skriver också lokala instruktioner för läkemedelshantering. Varje individ har rätt att välja husläkare. De flesta väljer en läkare på den vårdcentral som ligger närmast bostaden. Verksamhetschefen på den vårdcentral som de boende har listat sig på ansvarar också för den hälso- och sjukvård som bedrivs på LSSbostäder. Det är vårdgivaren som ansvarar för att en verksamhetschef utses. Syfte Kvalitetsuppföljningars syfte är att påtala de brister som finns för att stimulera verksamheterna till ständig förbättring och vidareutveckling. Metod Ett formulär med frågor om hälso- och sjukvård skickades ut till alla LSS-bostäder och en tid för ett möte på enheten bokades. Vissa frågor var poängsatta. Formuläret besvarades av personal på enheten. Det skickades sedan tillbaka till medicinskt ansvarig sjuksköterska som granskade det före besöket på enheten. Vid besöket ställdes kompletterande frågor. Formuläret med frågor skickades också till de vårdcentraler som ansvarar för hälso- och sjukvården på dessa LSS-bostäder för kännedom. Granskade områden Av bifogade frågeformulär framgår vilka områden som har granskats. Nedan redovisas dessa områden och vad som framkommit vid granskningen.

4 4 Allmänt Allmänt om boendeenheten Enligt svaren finns det personal i tillräckligt antal på enheterna. Många har utbildning som är relevant inom det område som fordras för att ge god omvårdnad till dem som bor på dessa enheter. En del personal har annan utbildning och vissa saknar utbildning men har arbetat länge och har därför reell kompetens. Alla, sånär som med ett undantag, behärskar det svenska språket i tal och skrift. Olika former av resurser utnyttjas som Täby habilitering, autismcentrum, mm. Hälso- och sjukvård Organisation, samarbete MAS riktlinjepärm finns på alla enheter och personalen känner till den. Riktlinjepärmen finns också på alla vårdcentraler. De flesta enheter saknar en skriftlig överenskommelse om hur samarbetet med aktuell vårdcentral ska ske. Personalen har inte fått någon information om det ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården som verksamhetschefen inom hälso- och sjukvård har upprättat. Alla personer som bor på enheterna har en namngiven husläkare och distriktssköterskor som har regelbunden kontakt med enheterna. De flesta har skriftliga rutiner för hur och när personalen ska kontakta distriktssköterska. Inkontinenshjälpmedel förskrivs av distriktssköterska och enheten bekostar dessa. På en enhet finns ingen förteckning över vad som är förskrivet, personalen beställer själv det de anser behövs. Kännedom om innehållet i det ledningssystemet som verksamhetschefen på vårdcentralen har upprättat kan ge en större förståelse för personalen om varför arbetet ska utföras på ett visst sätt. En skriftlig överenskommelse om hur samarbetet ska ske höjer säkerheten i arbetet, t ex hur informationsöverföring ska ske, hur hälso- och sjukvårdsuppgifter ska dokumenteras mm. Det behövs rutiner för hur inkontinenshjälpmedel skrivs hem till enheten, hur signeringslistorna för överlämnande av läkemedel hanteras mm. Dokumentation Carema Orkidén har ett dataprogram för dokumentation. Det är uppdelat i en del för social dokumentation och en del för hälso- och sjukvårdsdokumentation. Personalen tar ut papperskopior på journalanteckningarna varje månad, dessa förvaras sedan i respektive persons pärm, ibland inlåst på kontoret, annars i personens lägenhet. När dokumentationen förvaras i lägenheten är det viktig att inte obehöriga läser i den. Det är den enskilde som avgör vem som får läsa det som är dokumenterat. Distriktssköterskorna har inte givit några direktiv om vad eller var personalen skall dokumentera hälso- och sjukvård och tittar inte heller på den dokumentation som

5 5 finns. Det sker ingen skriftlig informationsöverföring mellan enheterna och vårdcentralerna. Personalen på enheterna dokumenterar viss hälso- och sjukvård samt avvikelser i sitt eget dataprogram. Distriktssköterskorna skulle kunna titta där ibland för att inhämta information och om det behövs informera personalen hur de ska dokumentera de hälso- och sjukvårdsuppgifter som de utför. Läkemedelshantering Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården ska följas. Föreskrifter är bindande regler. Det är personens läkare som skriver ut läkemedel. Ansvaret för hanteringen av dessa läkemedel har övertagits av distriktssköterskorna. Distriktssköterskorna delegerar till personalen att överlämna iordningställd läkemedelsdos. I de fall personalen administrerar (tar direkt ur flaska) flytande läkemedel har de en särskild delegering på det. MAS har skrivit lokala instruktioner för läkemedelshantering, dessa finns på alla enheter och på de vårdcentraler som ansvarar för vården av personerna som bor på enheterna. Personalen på enheterna känner ofta inte till dessa trots att de skickas till både enheterna och vårdcentralerna. Några enheter har skriftliga lokala rutiner för hur läkemedel skall hanteras, vissa behöver förbättra sina rutiner och ibland saknas rutiner. Läkemedel skall förvaras oåtkomligt för obehöriga och enligt tillverkarens anvisning. Enligt gällande författning bör läkemedelshanteringen genomgå en extern kvalitetsgranskning minst en gång per år. Det görs inte på någon enhet. På vissa enheter kontrollerar distriktssköterskorna läkemedelsskåpen i personernas lägenheter regelbundet och rensar ut gamla läkemedel. På andra enheter är det kontaktpersonen som gör det. Kopia på aktuell ordinationshandling skall finnas tillsammans med läkemedlen för att kontrollräkning av läkemedlen ska kunna ske i samband med överlämnandet. Ordinationshandling finns inte alltid. Personalen som överlämnar läkemedel signerar överlämnandet på en signeringslista. Dessa listor bör skrivas av distriktssköterskorna men ibland skrivs de av personal på boendet. Signeringslistorna är journalhandling men på vissa boenden tittar inte distriktssköterskorna på dessa listor. De sparas på enheten i den enskildes pärm Listorna ska granskas av distriktssköterskorna för att eventuella avvikelser i läkemedelshanteringen ska upptäckas och därmed kunna åtgärdas. Vissa av de boende har läkemedel som skall ges vid behov. Innan ett sådant läkemedel ges skall personalen kontakta distriktssköterskan. Oftast gör de det, men det händer att personalen ger det utan att kontakt tas. På listan över vidbehovsläkemedel ska också anges maxdos, hur ofta läkemedlet får ges och indikation, dessa uppgifter saknas.

6 6 Att ge läkemedel vid behov skall delegeras på delegeringsblanketten, det händer att personal ger vidbehovsläkemedel utan att ha delegering för det. Fem av sju boenden saknar skriftliga lokala rutiner för hur läkemedel skall hanteras, en enhet har rutiner och en enhet behöver förbättra sina rutiner. MAS skickar lokala instruktioner om läkemedelshantering till både enheterna och vårdcentralerna. Distriktssköterskorna skulle kunna hänvisa till dessa i samband med delegeringarna. Personal som hanterar läkemedel ska följa dessa instruktioner. Enheterna bör också ha egna skriftliga lokala rutiner för läkemedelshanteringen. Eftersom det inte sker någon extern kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen på enheterna bör distriktssköterskan kontrollera läkemedelskåpen och också se till att det finns en aktuell ordinationshandling i anslutning till läkemedlen. All personal som överlämnar läkemedel ska ha en giltig delegering. En signeringslista är en journalhandling. Dessa bör skrivas och granskas av distriktssköterska. Delegering Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter ska följas. Med delegering avses att någon legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med både formell och reell kompetens överlåter en arbetsuppgift till en person utan formell, men med reell, kompetens. Inom LSS-verksamheten delegerar personal som arbetar under en huvudman till personal som arbetar under en annan huvudman. Det innebär att arbetsledningarna hos respektive huvudman ska samverka i frågor som rör delegeringar över vårdgivargränser. Delegeringarna sker alltid skriftligt. Ett delegeringsbeslut gäller för max ett år. Skriftlig kunskapstest förekommer inte när vårdcentralerna delegerar. Den utförare som kvällar och nätter ansvarar för basal hemsjukvård gör ofta en skriftlig kunskapstest. Vid delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter skall de arbetsuppgifter som delegeras gås igenom mycket noga med den personal som tar emot delegeringen för att säkerställa att arbetsuppgifterna utförs korrekt. Delegeringarna följs inte alltid upp under den tid de gäller och det sker inte alltid någon kunskapskontroll vid förlängning av delegering. Det händer vid förlängning av delegeringen att delegeringsblanketten fylls i utan att den personal som tar emot delegeringen är närvarande. Någon personal hade enligt uppgift inte varit närvarande när delegeringen förlängdes under de nästan fyra år som personen hade haft delegering. Delegeringsblanketterna dateras också bakåt i tiden så att det inte ska framgå att personalen har varit utan giltig delegering en period.

7 7 Det finns personal som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter utan att ha delegering. Enligt föreskriften ska den som meddelat en delegering bevaka att arbetsuppgiften som delegerats fullgörs på ett sätt som är förenligt med en god och säker vård. Här finns brister på de flesta enheter. Distriktssköterskan ska träffa personalen när delegeringen förlängs, det är ett bra tillfälle till kompetenshöjande information. Delegeringarna ska dateras korrekt. Avvikelsehantering De flesta enheterna har skriftliga lokala rutiner för avvikelsehantering. Det är svårt att få en uppfattning om hur många avvikelser som verkligen inträffar inom hälsooch sjukvård. MAS får enstaka rapporter som oftast handlar om att personalen har glömt att ge läkemedel eller glömt att signera given läkemedelsdos. Det var sammanlagt 24 läkemedelsavvikelser under år Tre av enheterna rapporterade inga läkemedelsavvikelser. Det är oftast gruppcheferna som återkopplar avvikelser och vidtagna åtgärder till personalen, även vid avvikelser inom hälso- och sjukvården. Ibland informerar distriktssköterskan gruppchefen som sedan informerar personalen på enheten. Distriktssköterskorna bör informera personalen om Lex Maria, vad det innebär. När personal utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter räknas de som hälso- och sjukvårdspersonal och kan anmälas enligt Lex Maria, detta bör de ha kännedom om. På vissa enheter informerar gruppchefen om Lex Maria vid nyanställning. De avvikelserapporter om brister i läkemedelshantering som kommer till MAS är nu undertecknade av distriktssköterska, en förbättring sedan föregående granskning. När distriktssköterskorna delegerar och informerar om läkemedel bör också information om avvikelserapportering ges. Distriktssköterskan bör också återkoppla avvikelser och vidtagna åtgärder till personalen. Medicintekniska produkter De flesta enheter har inga medicintekniska produkter. Någon enhet har lift och duschstol men inga rutiner för hur de ska kontrolleras. En lift ska regelbundet kontrolleras och personalen ska ha handledning i hur den används. Bruksanvisning på svenska ska finnas i anslutning till produkten. Där det finns medicintekniska produkter ska det finnas rutiner för hur kontroller ska göras.

8 8 Hygien Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården gäller även på dessa enheter när personalen utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Enheterna bör informeras om detta, särskilt om personalen utför arbetsuppgifter där det är extra viktigt med god hygien. Några enheter har inte fått information, andra har fått information via gruppchefen. Alla har inte fått information om vårdrelaterade infektioner. Det är särskilt viktigt med information om hygienrutiner när personalen arbetar med personer med t ex sond, kateter eller annat där smittspridning kan få allvarliga konsekvenser. Mun- och tandhälsovård Enligt tandvårdslagen har alla personer som har beviljats insatser enligt LSS rätt till ett tandvårdsstödsintyg. Det innebär att personen har rätt till nödvändig tandvård till samma kostnad som ett läkarbesök, det ingår i högkostnadsskyddet. Personen erbjuds också en avgiftsfri munhälsobedömning årligen. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning har tecknat avtal med utförare av munhälsobedömningar. I det uppdraget ingår också att ge lärarledd utbildning till personalen en gång per år. Detta fungerar mycket bra på alla enheter. Socialkontorets förslag Socialkontoret föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna föreliggande uppföljning av hälso- och sjukvården på LSS-bostäder i Danderyds kommun.

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Förslag Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso-

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Natten är också en del av dygnet.

Natten är också en del av dygnet. RAPPORT: 2005:3 Natten är också en del av dygnet. Sociala enheten 2005-02-09 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-18922-2004 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) PERSONLIG OMVÅRDNAD OCH SERVICEINSATSER Reviderad upplaga 2013-04-09 Inbjudan att ansöka

Läs mer

SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN

SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN En studie om gränsytor i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre Inger Weurlander Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:02 ISSN 1401-5129

Läs mer

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Överföring av personuppgifter inom vården och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Ansvaret för hälso- och sjukvården och socialtjänsten...4

Läs mer

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2014-01-16 Beslutad av 1(129) Ninette Hansson RUTIN Delegeringshandbok UTBILDNING INFÖR DELEGERING

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen .Uppsala ) TIkomMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 4 Handläggare Eva Erikson Datum Diarienummer 2014-11-07 ALN-2014-0112.30 Äldrenämnden Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser 1 Inbjudan att ansöka om godkännande som utförare

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer