DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr. Tjänsteutlåtande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr. Tjänsteutlåtande"

Transkript

1 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande (8) SN 2009/0066 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården inom Danderyds kommuns särskilda boenden år 2008 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att 1. godkänna anmälan om uppföljningen av hälso- och sjukvården på äldreboenden i Danderyds kommun 2. uppdra åt respektive utförare att vidta åtgärder i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande, vidtagna åtgärder skall redovisas senast den 8 juni överlämna beslut och tjänsteutlåtande till respektive vårdgivare Margareta Heimer socialdirektör Sammanfattning Under år 2008 har en kvalitetsuppföljning gjorts av hälso- och sjukvården på särskilda boenden i Danderyds kommun. Kvaliteten på den hälso- och sjukvård som bedrivs är övervägande god. Uppföljningen visar att enheterna uppnår i genomsnitt 87,45 % av de uppställda kraven på god kvalitet vilket är en minskning med 1,1 procent sedan mätningen Mätningen år 2008 varierar mellan 84,23 % och 90 %. De förbättringsmöjligheter som finns består till stor del av att skriva rutiner för det arbete som redan nu bedrivs och att göra gällande rutiner kända. Det finns brister inom områdena inkontinens och demens. På de särskilda boenden, Annebergsgården och Stocksundsgården, som inte har enheter för personer med demenshandikapp har frågorna om demens utgått. Dokumentationen kommer att följas upp vid ett senare tillfälle. Varje särskilt boende har fått en åtgärdsplan med de områden angivna där det finns förbättringsmöjligheter. Förbättringsarbetet är påbörjat och kommer att följas upp. Bilaga 1. Resultat, tabeller och förbättringsåtgärder redovisade per enhet Bilaga 2. Datainmatat protokoll Bilaga 3. Tabeller

2 2 Bakgrund Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för att regelbundet följa upp hälso- och sjukvården inom kommunens särskilda boendeformer. Vid uppföljningen används kvalitetsinstrumentet QUSTA (Quality, Uppföljning, Säkerhet, Tillsyn och Ansvar) som togs fram av masar från tio stadsdelar/kommuner i Stockholm år Kvalitetsinstrumentet QUSTA har därefter regelbundet reviderats. Senast gjordes det våren 2008 då ett avsnitt om mun- och tandhälsovård lades till. Syfte Syftet med kvalitetsuppföljningen är att tillse att vårdtagarna får en god och säker vård som håller hög kvalitet (SOSFS 2005:12) kommunens riktlinjer för hälso- och sjukvård efterlevs lokala rutiner har upprättats för att säkra vården i det särskilda boendet QUSTA skall säkerställa en minimigräns för vad som är godkänd kvalitetsnivå. Om verksamheten beskriver en kvalitet över denna nivå skall det lyftas fram i rapporten, och om det finns brister anges dessa i en separat åtgärdsplan. Metod Kvalitetsinstrumentet bygger på att all hälso- och sjukvårdspersonal skall ha kunskap om de riktlinjer som gäller för den kommunala hälso- och sjukvården. Instrumentet omfattar kvalitetsfrågor som rör vissa utvalda delar i den kommunala hälso- och sjukvården och består av två delar. En del innehåller frågor inom områden som regleras enligt lagar och förordningar, den andra delen innehåller frågor som berör vård och behandling. Innan den personliga uppföljningen sker, skickas kvalitetsinstrumentet till verksamhetschef, sjuksköterska/or och paramedicinare för att de skall svara på frågorna tillsammans med någon omvårdnadspersonal. MAS besöker sedan det särskilda boendet och går igenom de besvarade frågorna med berörda. Varje kapitel i instrumentet, förutom dokumentationen, har poängsatts till 20 poäng, totalt 280 poäng. De enheter som inte har någon enhet för demenshandikappade kan uppnå maximalt 260 poäng. Det är viktigt att kvalitetsuppföljningar stimulerar verksamheterna till ständig förbättring och vidareutveckling. Granskade områden Kontakt med läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal Det skall på särskilda boenden finnas riktlinjer för hur personalen skall kunna komma i kontakt med läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Riktlinjerna skall vara nedbrutna till lokala rutiner för enheten och de skall vara kända av all berörd personal. Listor med telefonnummer till aktuella läkare skall regelbundet uppdateras. Kopior på aktuella avtal rörande läkarinsatserna skall finnas. Sjuksköterskor, paramedicinare och läkare bör ha en skriftlig överenskommelse om hur samarbetet skall ske.

3 3 Genomsnitt för alla enheter 17,5 poäng vilket är en liten försämring. Alla enheter känner inte till hur hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning har organiserat läkartillsynen på äldreboenden. En del enheter saknar skriftlig överenskommelse om hur samarbetet skall ske mellan läkaren och enhetens hälso- och sjukvårdspersonal. Någon enhet saknar skriftliga rutiner för hur läkare kontaktas i akuta fall. Läkemedelshantering Masens riktlinjer om läkemedelshantering och de lokala rutinerna kring detta måste vara kända av all berörd personal. En extern granskning av läkemedelshanteringen skall göras årligen och eventuella brister skall åtgärdas inom tre månader. För hantering av narkotika gäller särskilda regler. All hantering av läkemedel som iordningställande, överlämnande mm skall dokumenteras. Det skall finnas bedömt och dokumenterat i omvårdnadsjournalen om sjuksköterskan har tagit över ansvaret för läkemedelshanteringen när den boende inte själv klarar av att hantera sina läkemedel. Överlämnat läkemedel skall signeras på en signeringslista. Om det inte sker skall en avvikelserapport skrivas. Genomsnitt för alla enheter 16,75 poäng vilket är en liten förbättring från år Vissa enheter saknar dokumentation i omvårdnadsjournalen om att läkemedelsansvaret har övertagits av sjuksköterska. Alla har inte åtgärdat de brister som påpekats vid kvalitetsgranskningen som görs en gång per år. All berörd personal känner inte till de riktlinjer och instruktioner som finns och på någon enhet saknas en lokal arbetsrutin. Det finns också brister när det gäller att signera överlämnat läkemedel på flera enheter. Delegering Det finns möjlighet för legitimerad personal att delegera arbetsuppgifter till reellt kompetent personal. En delegering skall alltid vara skriftlig, personlig och tidsbegränsad. Den utbildning som ges i samband med delegeringen skall följas av en skriftlig kunskapstest. Delegering får inte förekomma för att lösa personalbristsituationer. Delegeringarna skall regelbundet följas upp. Därför bör sjuksköterskan inte ansvara för fler än tjugo delegeringar. Genomsnitt för alla enheter 17,38 poäng vilket är en liten försämring. På tre enheter brister det i kontrollen av kunskaper hos personalen i samband med att en delegering förlängs. Delegeringarna följs inte upp under den tid som de gäller på en enhet. Skriftlig kunskapskontroll i samband med delegering utförs nu på alla enheter i samband med delegering. På fyra enheter ansvarar sjuksköterskan för fler än tjugo delegeringar. Avvikelsehantering Masens riktlinjer gällande avvikelsehantering skall vara tillgängliga och kända för all berörd personal. På alla särskilda boenden skall det finnas ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Ledningssystemet, som är bindande föreskrifter, skall innehålla rutiner för avvikelsehantering. Vid en avvikelse eller en risk för avvikelse skall alltid en åtgärd vidtas och händelsen och åtgärden skall återkopplas till personalen. När en avvikelse eller en risk för avvikelse har inträffat skall en avvikelserapport skrivas. En kopia på rapporten skall skickas till mas.

4 4 Det är chefen på det särskilda boendet som har ansvar för att informera berörd personal om deras skyldighet att rapportera avvikelser och att informera om vad Lex Maria innebär. Genomsnitt för alla enheter 19,88 poäng vilket är en förbättring sedan år Det är bara en enhet som inte svarade att både chefen och sjuksköterska/paramedicinare har ansvar för att återkoppling till personalen sker vid en risk för avvikelse eller inträffad avvikelse. Det brister också i avvikelsehanteringen när det gäller läkemedelsavvikelser. Hur personalen rapporterar kan bero på hur viktigt chefen och sjuksköterskan tycker det är med avvikelserapportering och hur de förmedlar skyldigheten att rapportera till övrig personal. Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter, MTP, används på äldreboenden. Dessa skall användas på rätt sätt, på rätt indikation och av kunnig personal. Produkterna skall provas ut individuellt av paramedicinare eller sjuksköterska och det skall dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Övrig personal skall utbildas och instrueras i hur produkterna används. Det skall finnas bruksanvisningar på svenska vid produkterna och kontroll skall ske regelbundet av formellt tekniskt utbildad personal. En inventarielista bör finnas där det bland annat skall anges hur ofta översyn/kontroll skall ske för att produkten skall vara säker. Det skall finnas skriftliga rutiner för dessa produkter och upphandling bör ske enligt fastställda rutiner. Genomsnitt för alla enheter 19,5 poäng, liten förbättring sedan år Några saknar serviceavtal för MTP grupp 1, medicintekniska produkter, ibland kan det bero på att enheten saknar sådana produkter. Hygien I hälso- och sjukvårdslagen står att vården skall vara av god kvalitet med en god hygienisk standard. På grund av ökningen av vårdrelaterade infektioner är det mycket viktigt att personalen följer de hygienrutiner som finns. Många av dem som bor på våra särskilda boenden behöver hjälp med omvårdnad och personlig hygien. Personalen arbetar tätt intill den boende. Det är mycket viktigt att det finns möjlighet att tvätta händerna i nära anslutning till hjälpen med personlig hygien. Det skall finnas tillgång till handsprit. Det skall också finnas tillgång till skyddskläder och handskar. Personal som arbetar i köket med matlagning skall inte samtidigt arbeta med de boende. Vid arbete i köket med mat/matlagning skall det finnas köksförkläden som personalen skall använda. Det skall finnas lokala rutiner för att hantera riskavfall. Sjuksköterskorna skall ha kännedom om att vårdrelaterade infektioner skall anmälas till mas. Genomsnitt för alla enheter 17,13 poäng vilket är en liten försämring. Alla enheter har nedskrivna allmänna hygienrutiner och särskilda rutiner för vårdrelaterade infektioner och virusorsakade diarrésjukdomar. I samband med morgonarbetet och frukosten händer det att personalen arbetar både i köket och inne hos den boende. På alla särskilda boenden finns köksförkläden som personalen använder vid arbete i köket. Kortärmad arbetsdräkt skall användas och händer och underarmar skall vara fria från klockor, ringar och smycken. Personalen skall ha skyddskläder

5 5 vid orent arbetet. Skyddskläder finns på alla enheter men det brister i användningen ibland. Det finns inte tillgång till tvål och pappershanddukar, avsett för personalen, i de boendes lägenheter på alla enheter. Vård i livets slutskede Det skall finnas skriftliga lokala rutiner för vård i livets slutskede, läkemedel skall kunna ges inom en viss tid och det skall finnas möjlighet att ha extra personal när det behövs. Det skall finnas möjlighet för närstående att delta i vården. Det skall om möjligt göras en individuell vårdplanering dit berörda inbjuds att vara med. Av dokumentationen skall framgå att det är vård i livets slut. Sjuksköterskan skall där det är möjligt använda sig av någon skattningsskala, eller på annat sätt försäkra sig om att besvärande symtom lindras. Den boendes etniska och religiösa tillhörighet skall beaktas. Genomsnitt för alla enheter 18,50 poäng, en liten försämring sedan år Ett par enheter saknar lokala rutiner för palliativ vård och individuella vårdplaneringar görs inte. Det innebär att anhöriga/närstående inte kan delta i vårdplaneringen. Sjuksköterskan skall dokumentera i omvårdnadsjournalen att läkaren har beslutat om vård i livets slutskede. Inkontinens Många av dem som bor på särskilda boenden har problem med inkontinens. Problemen varierar, därför skall inkontinenshjälpmedel förskrivas individuellt. På varje äldreboende skall det finnas sjuksköterskor med utbildning för att förskriva inkontinenshjälpmedel. Sjuksköterskan skall utreda problemen med inkontinens, förskriva rätt hjälpmedel och samarbeta med personalen på enheten. Allt för att kunna ge den bästa hjälpen till den boende. Åtgärder skall vidtas för att förebygga inkontinens. Dokumentation skall ske i omvårdnadsjournalen. Ofta kommer de boende till äldreboendet med inkontinenshjälpmedel. Även i de fallen bör sjuksköterskan ta reda på att hjälpmedlen är förskrivna och försäkra sig om att alla åtgärder är vidtagna för att den boende skall få rätt vård för sina problem. Genomsnitt för alla enheter 13,5 poäng vilket är en klar försämring sedan år Området inkontinens har uppnått lågt antal poäng. Inkontinensproblem skall utredas av personal med rätt kompetens men alla boende med inkontinens är inte utredda av sjuksköterska, trots att alla enheter har sjuksköterskor med kurs i förskrivningsrätt. Det finns också brister när det gäller att skriva omvårdnadsplan för inkontinens, hur åtgärder för att förebygga inkontinens vidtas, hur behovet av toalettassistans tillgodoses och hur inkontinenshjälpmedel utprovas och förskrivs. Det brister också i dokumentationen i omvårdnadsjournalen på några enheter. Det bör finnas en skriftlig rutin för boende med kvarliggande urinkateter. Trycksår Ett trycksår uppkommer när huden utsätts för tryck, det kan uppstå redan efter några timmar. Det finns flera orsaker till att trycksår uppkommer såsom lågt näringsintag, nedsatt cirkulation i blodkärlen och oförmåga att ändra läge på kroppen bland annat. För att förhindra att trycksår uppkommer skall sjuksköterskan göra en riskbedömning för att se om det föreligger risk för trycksår. Riskbedömningen skall dokumenteras i omvårdnadsjournalen, och utifrån vad den visar skall preventiva åtgärder vidtas. Do-

6 6 kumentation om såret skall ske i en omvårdnadsplan eller i en sårjournal. När behov uppstår skall det finnas möjlighet att inom ett dygn erbjuda tryckavlastande madrasser. Ett trycksår kan ge smärta, därför skall sjuksköterskan om möjligt göra ett smärtstatus så att effektiv smärtlindring kan ges. Genomsnitt för alla enheter 19,25 poäng vilket är en förbättring sedan år Bristerna inom området trycksår är att sjuksköterskorna inte gör smärtstatus när de boende uppvisar smärta. Det saknas skriftliga rutiner om trycksår och sjuksköterskorna bör uppdateras regelbundet inom området sårvård. Nutrition Kosten som serveras på särskilda boenden skall vara anpassad efter de näringsbehov som de boende har. Nattfastan skall inte vara mer än 11 timmar. Individuellt anpassad kost skall kunna erbjudas vid nutritionsproblem. Livsmedelsverket har skrivit riktlinjer för planering av måltidssammansättning, vilka bör följas. Sjuksköterskan skall göra en riskbedömning vid eventuella nutritionsproblem på grund av sjukdom, ät- och sväljsvårigheter, problem med tänderna o s v. BMI-värdet bör mätas vid inflyttningen och följas regelbundet. Alla problem med nutritionen skall dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Läkare skall ordinera näringspreparat som ges vid sjukdom orsakad av nutritionsproblem. Flera enheter har egen kock/kokerska som lagar maten. Någon enhet får mat levererad och ett på ett par enheter lagar personalen maten. Genomsnitt för alla enheter 17,75 poäng, en liten försämring sedan år Livsmedelsverkets riktlinjer för planering av måltidens sammansättning bör följas. Skriftliga lokala rutiner vid nutritionsproblem saknas på några enheter. Det brister också i hur BMI mäts. Vid nutritionsproblem orsakade av sjukdom bör läkare eller dietist ordinera näringspreparat. Sjuksköterskan bör göra en riskbedömning avseende nutrition när den boende flyttar in på äldreboendet och vid behov. Fall och fallskador Det förekommer att de boende faller, oftast leder det inte till någon skada. Enheten skall ha skriftliga rutiner för arbetet med att förebygga fall och fallskador. En riskbedömning bör göras vid inflyttningen. Sjuksköterskor och paramedicinare skall vara involverade i det förebyggande arbetet och övrig personal skall få regelbunden utbildning i fallförebyggande åtgärder. När en boende med demenshandikapp faller skall sjuksköterskan ta kontakt med läkare. Fallen skall analyseras och analyser, riskbedömning och åtgärder skall dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Det bör finnas skriftliga rutiner för vilka åtgärder som vidtas när en boende faller ofta. Genomsnitt för alla enheter 16,75 poäng, en försämring sedan år Det förekommer på vissa enheter att sjuksköterskan inte alltid tar kontakt med läkare när boende med demenshandikapp faller. Det saknas också rutiner för en individuell riskbedömning av fallrisk i samband med inflyttning, liksom lokala skriftliga rutiner utifrån mas riktlinjer, för att förebygga fall och fallskador. På ett par enheter saknas skriftliga rutiner för åtgärder när boende faller ofta. Demens På gruppboende för personer med demenshandikapp skall det alltid finnas personal, både dag och natt. Enheterna bör inte ha fler än nio boende. Personalen som arbetar

7 7 på enheten skall ha utbildning inom demensområdet och det skall finnas tillgång till extern handledning och kontinuerlig fortbildning. Det är viktigt att personalen behärskar det svenska språket. Det skall finnas rutiner för hur individuella demenslarm ordineras och kunskap om vad som skall rapporteras till mas. Det skall finnas möjlighet att passera ut genom ytterdörren, men man får försvåra för de boende att ta sig ut. En demensutredning bör vara gjord när en boende flyttar in på ett gruppboende för demenshandikappade. Äldreboendet kan inte påverka att en utredning genomförs och det händer att en demenshandikappad person behöver få en plats på ett boende innan en utredning hinner göras. Genomsnitt för alla enheter utom Annebergsgården och Stocksundsgården är 14,5 poäng, en förbättring sedan år Det är anmärkningsvärt att ett par enheter med övervägande del demenshandikappade boende uppvisar så låga poäng som de gör. På ett boende för personer med demenshandikapp händer det att någon avdelning lämnas obemannad på natten när personal måste hjälpa till på någon annan avdelning i en annan byggnad. All berörd personal får inte kompetensutveckling, en gång om året inom området demens. Brister i kunskap om demenssjukdomar kan göra att den boende inte får det bästa omhändertagandet. På någon enhet saknas det sjuksköterska med utbildning inom områdena demens/geriatrik/öppen hälso- och sjukvård. På några enheter finns det brister i språkkunskaperna hos personalen och det saknas lokala skriftliga rutiner för hur demenslarm skall ordineras och vad som skall rapporteras till mas när det gäller larm. Alla boende på gruppboenden för demenshandikappade är inte demensutredda. Rehabilitering Om behov finns skall en rehabjournal upprättas vid inflyttning. Vid vårdplaneringar bör paramedicinsk personal delta. Boende som har behov av arbetsterapeutisk träning eller sjukgymnastik skall erbjudas detta. Det kan ske individuellt eller i grupp. Hjälpmedel skall utprovas individuellt av paramedicinsk personal, användningen av hjälpmedel skall följas upp. Vid behov skall ADL-status utföras. Genomsnitt för alla enheter 19,5 poäng, en liten försämring sedan år Inom området rehabilitering uppfyller de flesta enheterna kraven. På någon enhet kan de boende inte erbjudas arbetsterapeutisk träning i grupp. Mun- och tandhälsovård Många äldre har problem med sin munhälsa. Vid inflyttning till ett särskilt boende bör sjuksköterskan göra en munbedömning utifrån riskfaktorer och riskgrupper. Bedömningen skall dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Det är viktigt att personalen är med vid den årliga munhälsobedömningen, som boende enligt lag har rätt till, för att få information om hur munhålan skall skötas. Personalen skall ges möjlighet att delta i den utbildning som utföraren av munhälsobedömningar ger. Det finns en samverkansöverenskommelse med landstinget om samarbete vid munhälsobedömningar och den överenskommelsen skall vara känd av alla berörda. Genomsnitt för alla enheter 16,25 poäng. Denna fråga har inte funnits med tidigare. Det är inte alla sjuksköterskor som gör en munbedömning. Alla känner inte till samverkansöverenskommelsen.

8 8 Socialkontorets förslag Socialkontoret föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna föreliggande uppföljning av hälso- och sjukvården på äldreboenden i Danderyds kommun.

DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr. Tjänsteutlåtande

DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr. Tjänsteutlåtande DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-11-18 Socialnämnden den 13 december 2010 1(9) SN 2010/0164 Kvalitetsuppföljning av den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Sektor för socialtjänst MAS/MAR Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Bakgrund I det medicinska ansvaret ingår att kontinuerligt följa upp kvaliteten avseende hälso- och sjukvården

Läs mer

Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården inom äldreomsorgens särskilda boendeformer 2011

Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården inom äldreomsorgens särskilda boendeformer 2011 SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING OMSORGEN OM ÄLDRE OC H STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 6/793-2011 SID 1 (15) 2011-05-09 Handläggare: Kristina Ström Telefon: 08 508 24

Läs mer

Resultat av kvalitetsuppföljningen. Första delen Frågor som regleras enligt förordningar. Antal Max Förbättringsåtgärd

Resultat av kvalitetsuppföljningen. Första delen Frågor som regleras enligt förordningar. Antal Max Förbättringsåtgärd Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) kvalitetsuppföljning och granskning av den kommunala hälso- och sjukvården på Hässelby- Gårds äldreboende under oktober november 2004 Bakgrund MAS ansvarar för att

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

QUSTA. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterskas Kvalitetsinstrument för granskning av den kommunala hälso- och sjukvården. Äldreboende: Enhetschef:

QUSTA. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterskas Kvalitetsinstrument för granskning av den kommunala hälso- och sjukvården. Äldreboende: Enhetschef: Utskickat den QUSTA Medicinskt Ansvarig Sjuksköterskas Kvalitetsinstrument för granskning av den kommunala hälso- och sjukvården Äldreboende: Enhetschef: Datum och tid för uppföljningsmöte: Frågeformuläret

Läs mer

Tjänsteutlåtande Uppföljning av hälso- och sjukvården på gruppbostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning SN 2009/0149

Tjänsteutlåtande Uppföljning av hälso- och sjukvården på gruppbostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning SN 2009/0149 15 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2009-11-24 1(5) SN 2009/0149 Socialnämnden 2009-12-15 Uppföljning av hälso- och sjukvården på gruppbostäder för personer

Läs mer

Resultat av kvalitetsuppföljningen. Förbättringsåtgärd. Första delen Frågor som regleras enligt förordningar. Antal Poäng

Resultat av kvalitetsuppföljningen. Förbättringsåtgärd. Första delen Frågor som regleras enligt förordningar. Antal Poäng Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) kvalitetsuppföljning och granskning av den kommunala hälso- och sjukvården på Råcksta vård och omsorgsboende plan1, den 10 och 12 september 2008 Bakgrund MAS ansvarar

Läs mer

Resultat och förbättringsområden per enhet

Resultat och förbättringsområden per enhet Bilaga 1 Resultat och förbättringsområden per enhet Sofiagården På Sofiagården finns 30 platser med inriktning mot demenssjukdom och 20 platser med ålderdomshemsinriktning. De boende på Sofiagården får

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Rio vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse för Rio vård och omsorgsboende DNR 2012-310-1.2.1. Patientsäkerhetsberättelse för Rio vård och omsorgsboende Sammanfattning kvalitet och patientsäkerhet Attendo Care AB har sedan flera år arbetat systematiskt med kvalitet och patientsäkerhetsfrågor.

Läs mer

Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX

Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX Socialtjänsten följer årligen upp och granskar

Läs mer

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

Kvalitetsinstrumentet revideras regelbundet, senast i februari 2011.

Kvalitetsinstrumentet revideras regelbundet, senast i februari 2011. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) kvalitetsuppföljning och granskning av den kommunala hälso- och sjukvården på Hässelgården vård och omsorgsboende, 4 maj - 27 juni 2011 Bakgrund MAS ansvarar för

Läs mer

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad Uppföljning Lokevägens gruppbostad Innehållsförteckning 1 Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av hälso-och sjukvård enligt GPA-modellen... 3 1.2 Kontakt med läkare och annan hälso-och sjukvårdspersonal...

Läs mer

Uppföljning. Gästhemmet Edsby slott

Uppföljning. Gästhemmet Edsby slott Uppföljning Gästhemmet Edsby slott Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Uppföljning enligt GPA-modellen. GPA är förkortning av granskning, patientsäkerhet och ansvar.för att få

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS 2010

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS 2010 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS Sammanfattning I patientsäkerhetsberättelsen för Pilträdets servicehus ingår den årliga kvalitetsgranskningen gjord av MAS och MAR enligt Questa med

Läs mer

Bergsunds vård- och omsorgsboende

Bergsunds vård- och omsorgsboende SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG 2009-11-17 Redogörelse för enheternas arbete med åtgärdsplaner upprättade efter QUSTA uppföljningen 2008 Stadsdelsnämnden gav förvaltningen

Läs mer

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) kvalitetsuppföljning av den kommunala hälso- och sjukvården på Koppargården, den 26 september december 2012.

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) kvalitetsuppföljning av den kommunala hälso- och sjukvården på Koppargården, den 26 september december 2012. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) kvalitetsuppföljning av den kommunala hälso- och sjukvården på Koppargården, den 26 september december 2012. Bakgrund MAS ansvarar för att kontinuerligt följa upp

Läs mer

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 2012 02 29 Ylva Larsson Områdeschef Sammanfattning Under 2011 har division vård och omsorg samverkat med andra vårdgivare: Samarbete med framtagande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kungsholmens stadsdelsförvaltning, äldreomsorg

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kungsholmens stadsdelsförvaltning, äldreomsorg BILAGA TILL VERKSAMHETSBERÄTTELSEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kungsholmens stadsdelsförvaltning, äldreomsorg År 2011 Ansvarig för innehållet Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) och

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Jerry Mähler Verksamhetschef HSL 29 Marina Jones Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Jerry Mähler Verksamhetschef HSL 29 Marina Jones Medicinskt ansvarig sjuksköterska Patientsäkerhetsberättelse för hälso- och sjukvård i kommunens särskilda boenden 2012 Jerry Mähler Verksamhetschef HSL 29 Marina Jones Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND...

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tillsyn av hälso- och sjukvården på Trollängens äldreboende 2011

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tillsyn av hälso- och sjukvården på Trollängens äldreboende 2011 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-01-12 1 (7) Dnr: 0012/12-014 Socialnämnden Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tillsyn av hälso- och sjukvården på Trollängens äldreboende 2011 Beslut Tillsynen avslutas

Läs mer

QUSTA. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterskas Kvalitetsinstrument för granskning av kommunens hälso- och sjukvård

QUSTA. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterskas Kvalitetsinstrument för granskning av kommunens hälso- och sjukvård Utskickat den QUSTA Medicinskt Ansvarig Sjuksköterskas Kvalitetsinstrument för granskning av kommunens hälso- och sjukvård Äldreboende: Enhetschef: Datum och tid för uppföljningsmöte: Frågeformuläret ska

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-03-01 16 Riktlinjerna gäller från 2016-03-14 och som längst max 4 år Dokumentägare: Medicinskt

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Krusmyntan - Vardaga AB

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Krusmyntan - Vardaga AB Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Krusmyntan - Vardaga AB 2016-02-10 Kaija Partanen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tyresö kommun - MAS / 2016-02-10 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetsgranskning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 4 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Trekantens servicehus År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Päivi Palomäki, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Verksamhetsberättelse 2015 för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Skärholmens stadsdelsförvaltning Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Tjänsteutlåtande Dnr:1.1./808-2015 Sida 1 (20) 2015-12-15 Handläggare Kristina Ström Telefon: 08-508 23 504 Till Skärholmens

Läs mer

Avvikelser i hälso- och sjukvården under perioden 1 januari 30 juni 2012

Avvikelser i hälso- och sjukvården under perioden 1 januari 30 juni 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIRE KTÖRENS STAB TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-12-03 Handläggare: Ingrid Wikström Telefon: 08-508 18 039 Till Farsta stadsdelsnämnd 2012-12-18 Avvikelser i hälso-

Läs mer

Produktionsstyrelsen

Produktionsstyrelsen Poäang Bilaga 1 UPPFÖLJNING ANNEBERGSGÅRDEN SEPTEMBER 2010 Produktionsstyrelsen Fråga Poäng Möjligt poängantal 1 Kontakt med läkare + HSL-personal 18 20 2 Läkemedelshantering 16 20 3 Delegering 16 20 4

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Ekbackens äldreboende Hus K Verksamhetsår: 2013 Förenade Care AB driver sedan 2008-04-01 Ekbackens äldreboende hus K på entreprenad från Sundbyberg

Läs mer

Blås- och tarmdysfunktion

Blås- och tarmdysfunktion Region Stockholm Innerstad Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (6) 2017-08-30 Blås- och tarmdysfunktion MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 för medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Verksamhetsberättelse 2014 för medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Skärholmens stadsdelsförvaltning Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Tjänsteutlåtande Dnr: 1.1./003-2015 Sida 1 (21) 2015-01-12 Handläggare Kristina Ström Telefon: 08-508 23 504 Till

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-01- 25 Beata Torgersson verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Uppföljning... 3

Innehållsförteckning. 1 Uppföljning... 3 Uppföljning Navet Innehållsförteckning 1 Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av hälso-och sjukvård enligt GPA-modellen. GPA står för Granskning, Patientsäkerhet och Ansvar. Modellen består av 9 delar. Varje

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

Självskattning. Socialtjänst (SoL och LSS)

Självskattning. Socialtjänst (SoL och LSS) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontor, Tillsynsenheten 2015-01-30 Självskattning Självskattning utifrån nedanstående frågor är en aktivitet som sker inom ramen för vårdoch omsorgsförvaltningens

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

Redogörelse till Socialstyrelsens angående egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet

Redogörelse till Socialstyrelsens angående egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNING EN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-06 Handläggare: Ulla Lönn Telefon: 08-508 09 082 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Redogörelse till Socialstyrelsens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2015 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för innehållet

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli 31 december 2009

Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli 31 december 2009 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-03-02 Handläggare: Inger Blomqvist Telefon: 08-508 18 039 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-03-25 Sammanställning av avvikelser i hälso-

Läs mer

Jerry Mähler, verksamhetschef HSL Marina Jones, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Jerry Mähler, verksamhetschef HSL Marina Jones, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Patientsäkerhetsberättelse för hälso- och sjukvård i kommunens särskilda boenden 2013 Jerry Mähler, verksamhetschef HSL Marina Jones, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND...

Läs mer

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från:

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från: Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Anmälan enligt Lex Maria Gäller från: 2013-06-24 Gäller för: Socialförvaltning Fastställd av: Socialförvaltnings leddningsgrupp Utarbetad av: MAS Revideras senast:

Läs mer

Svarsjournal 4 enheter har svarat. Namn Datum

Svarsjournal 4 enheter har svarat. Namn Datum Svarsjournal 4 enheter har svarat Publikationsnamn Namn Datum webbenkät hälso och sjukvård 1. Jag är ansvarig för följande enhet 2. Skriftliga riktlinjer finns gällande avvikelsehantering 3. Rutin finns

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Carin Mork-Brandén Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Riktlinje för god inkontinensvård

Riktlinje för god inkontinensvård RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-01-02 Eva Franzén Förvaltningsledningen 2 2014-01-17 Eva Franzén Förvaltningsledningen Riktlinje för god inkontinensvård Styrdokument Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEULÅTANDE DNR 105-243/2007 SID 1 (5) 2007-10-19 Handläggare: Börje Ferlander Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 15 november 2007 Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse gällande den kommunala Hälso- och sjukvården 2011. Socialförvaltningen Äldre- och handikappomsorgen Helene Lundin Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Ydre Kommun 2012-03-01 Innehållsförteckning

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Uppföljning. Lövstavägen 31

Uppföljning. Lövstavägen 31 Uppföljning Lövstavägen 31 Innehållsförteckning 1 Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning enligt GPA-modellen. GPA är förkortning av granskning, patientsäkerhet och ansvar.för att få godkänt krävs det minst 80%

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Nyköping 2015-02-17 Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Riggargatan Verksamhetsår: 2014 Förenade Care AB driver sedan 2010 Riggargatans äldreboende på entreprenad och uppdrag från

Läs mer

Granskning av hälso- och sjukvården under 2004 på Magdalenagårdens äldreboende

Granskning av hälso- och sjukvården under 2004 på Magdalenagårdens äldreboende M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Handläggare: Britt-Marie Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE SDN 2004-12-09 DNR 506-606/2004 Till Stadsdelsnämnden Granskning av hälso- och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. År 2013 Datum och ansvarig för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun 2013 2014-08-25 Marie Blad Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Hälso- och sjukvårdsstrateg Socialförvaltningen Vallentuna kommun 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende 120611 Inledning 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL,

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse S:t Annas äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse S:t Annas äldreboende Patientsäkerhetsberättelse S:t Annas äldreboende 1 Patientsäkerhetsberättelse 2015-02-22 S:t Anna A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 150219 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Rådsmöten och anhörigmöten hålls regelbundet på varje enhet. Boende/närstående erbjuds att delta i vårdplanering.

Rådsmöten och anhörigmöten hålls regelbundet på varje enhet. Boende/närstående erbjuds att delta i vårdplanering. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i Hälso- och sjukvården enligt SOSFS 2005:12(M) Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltning BEMÖTANDE AV PATIENTER 4 kap 1 KRAV I FÖRFATTNING det finns rutiner

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 160215 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde Gäller från Revideras SID 1 (6)

Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde Gäller från Revideras SID 1 (6) SID 1 (6) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från Revideras 2018-07-11 Innehåll Korttidsvård Hallen... 2 Korttidsvård Polhemsgården... 2 Korttidsvård

Läs mer

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Sökord i diariet: Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Målgrupp: Giltig fr.o.m. 2015-09-01 Utvärderas

Läs mer

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård Risk- och avvikelsehantering Denna riktlinje behandlar endast risker och avvikelser i hälso- och sjukvården och gäller inte andra

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Riggargatan Verksamhetsår: 2011 Förenade Care AB driver sedan 2010 Riggargatans äldreboende på entreprenad av uppdrag från Nyköpings kommun. Förenade

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Trollängen Förenade Care AB 2016-03-01 Kaija Partanen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tyresö kommun / 2016-03-01 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetsgranskning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2016 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska Produkter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140122 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Katetervård och kateterisering av urinblåsa

Katetervård och kateterisering av urinblåsa 1 INSTRUKTION Vård- och omsorgskontorets hälso- och sjukvård Framtagen av Sida Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 1 (2) Godkänd och fastställd av Utgåva Ersätter Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 3

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 1 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Att

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kungsholmens stadsdelsförvaltning, äldreomsorg

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kungsholmens stadsdelsförvaltning, äldreomsorg BILAGA TILL VERKSAMHETSBERÄTTELSEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kungsholmens stadsdelsförvaltning, äldreomsorg År 2012 Ansvarig för innehållet Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) och

Läs mer

Granskning av hälso- och sjukvården under 2004 vid Magdalenagårdens äldreboende

Granskning av hälso- och sjukvården under 2004 vid Magdalenagårdens äldreboende M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Handläggare: Britt-Marie Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE SDN 2005-01-27 2005-01-11 DNR 506-606/2004 Till Stadsdelsnämnden Granskning av

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Rolf Samuelsson (MP) 2011-02-04 ordförande Till socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer