Inspektion djurärenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspektion djurärenden"

Transkript

1 Inspektion djurärenden Inspektionsrapport 2009:8 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet December 2009

2 Omslagsbild: En saga av bröderna Grimm. Statyn (1951) finns i Bremen och föreställer en åsna, en hund, en katt och en tupp. De hade tröttnat på att hunsas av sina ägare och gav sig iväg till Bremen en stad känd för sin frihet. På väg dit ser de ett hus och bestämmer sig för att tigga mat. De ställer sig på varandras ryggar och sjunger en sång. Huset bebos av rövare och dessa blir jätterädda och springer iväg. Huset blir sedan en fristad för alla djur som längtar efter frihet. Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, Stockholm D nr: STA /09 Foto: Richard Nebesky / Lonely Planet Grafisk form: Alenäs Grafisk Form Upplaga: 100 ex Tryck: RPS Tryckeri, Stockholm 2009

3 innehåll SAMMANFATTNING BAKGRUND Syftet med inspektionen Avgränsningar Genomförande av inspektionen ORGANISATORISKA FRÅGOR UTBILDNING Inspektionsgruppens rekommendation FÖRVALTNINGSLAGEN Allmänt Inspektionsgruppens rekommendationer FÖRVARING OCH TRANSPORT M.M. Allmänt Inspektionsgruppens rekommendationer KOSTNADSFRÅGOR Allmänt Inspektionsgruppens rekommendationer VILKA DJUR OMFATTAS AV DJURSKYDDS- LAGEN? Allmänt Djur som omfattas av artskydd (citesdjur) Inspektionsgruppens rekommendationer LÄNSSTYRELSENS BESLUT ENLIGT 34 DJUR- SKYDDSLAGEN 9 DJURÄRENDEN OCH ÖVRIG OPERATIV VERKSAMHET Allmänt Inspektionsgruppens rekommendationer UPPRÄTTANDE AV BROTTSANMÄLAN Allmänt Inspektionsgruppens rekommendationer HANDRÄCKNING Allmänt Inspektionsgruppens rekommendationer NATIONELLT REGISTER Allmänt Inspektionsgruppens rekommendationer DJURSKYDDSLAGEN OCH 20 TILLSYNSLAGEN SÄRSKILDA SKÄL Allmänt Inspektionsgruppens rekommendationer LÅNGA HANDLÄGGNINGSTIDER Allmänt Inspektionsgruppens rekommendationer FÖRSÄLJNING AV OMHÄNDERTAGNA DJUR Inspektionsgruppens rekommendationer Allmänt Inspektionsgruppens rekommendationer

4 innehåll Sammanfattning Inspektionsgruppen har granskat polismyndigheternas hantering av djurärenden enligt djurskyddslagen (1988:534) lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Vid den mer generella översynen kunde inspektionsgruppen konstatera att vissa frågeställningar och problem återkom vid många polismyndigheter, varför inspektionsgruppen i rapporten huvudsakligen har fokuserat på dessa områden. Inspektionsgruppen kan konstatera att dessa ärenden handläggs av personer med stort engagemang, men att de ibland anser att de saknar kompetens, eller i vart fall formell kompetens, för att handlägga djurärenden på det sätt de önskar. Vidare har inspektionsgruppen kunnat konstatera att det finns betydande olikheter i polismyndigheternas handläggning av djurärenden, vilket delvis kan bero på att en nationell och enhetlig utbildning saknas i detta hänseende. Önskemål om en sådan har också framförts från flera polismyndigheter. Inspektionsgruppen har kunnat konstatera att det vid många polismyndigheter finns brister i kunskap avseende förvaltningslagens bestämmelser och tilllämpningen av dessa i samband med handläggningen av djurärenden. Vidare finns på vissa håll brister i kunskap om mer specifika frågor och vissa tillämpliga bestämmelser. Inspektionsgruppen har därför behandlat dessa mer utförligt i inspektionsrapporten. De viktigaste rekommendationerna från inspektionsgruppen är: u De önskemål som framförts om utbildning bör snarast tillmötesgås u Gällande bestämmelser ska följas och polismyndigheterna bör snarast tillse att så sker u En väl fungerande organisation och fungerande rutiner vid den egna polismyndigheten är viktig för att ärendena ska handläggas på ett rättssäkert och kostnadseffektivt sätt u Ett väl fungerande samarbete och goda kontakter med andra myndigheter och andra aktörer är viktigt, varför polismyndigheterna bör verka för detta. Rutiner och ansvarsfördelning bör vara fastställd i förväg så att olika lösningar inte får tillgripas i varje enskilt ärende u Polismyndigheterna bör tillse att brottsanmälan upprättas när det finns förutsättningar för detta Det är inspektionsgruppens förhoppning att denna inspektionsrapport kan tjäna som vägledning och vara ett stöd vid polismyndigeheternas hantering och handläggning av djurärenden. 4 Inspektion djurärenden

5 1 Bakgrund Rikspolisstyrelsen (RPS) beslutade den 8 december 2008 att en inspektion av polismyndigheternas handläggning av ärenden enligt lagen om tillsyn över hundar och katter och djurskyddslagen ska genomföras. Inspektionen är en planerad inspektion enligt verksamhetsplanen för Syftet med inspektionen RPS strävar efter en enhetlig tillämpning av författningarna som styr området samt gemensamma rutiner för utredning och övrig handläggning av ärenden. Det är också angeläget att tillse att: u Polisen arbetar rättsenligt u Polisverksamheten bedrivs enligt de prioriteringar och riktlinjer som regering och riksdag har beslutat u Polisarbetet håller hög kvalitet och bedrivs effektivt, särskilt inom frågor som rör den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet Avgränsningar Inspektionen avser perioden 1 januari t.o.m. 31 december Genomförande av inspektionen Inspektionen leddes av länspolismästaren Göran Lindberg. Inspektionsgruppen utgjordes i övrigt av juristen tillika kommissarien Thomas Eriksson, Rikspolisstyrelsen, kriminalinspektören Mikael Åslund, polismyndigheten Gotland, länsjuristen Björn Pettersson, länsstyrelsen Örebro län, kammaråklagaren Carl-Gunnar Fridolfsson, åklagarkammaren i Jönköping, länsveterinären Henrik Ericsson, länsstyrelsen Uppsala län och polisintendenten Camilla Fagerberg, polismyndigheten Örebro län (sekreterare). Inspektionsgruppen har tillställt landets samtliga polismyndigheter ett antal frågeställningar utifrån djurskyddslagens bestämmelser, som besvarats. Utifrån dessa svar har sedan inspektionsgruppen gjort vissa konstateranden och dragit slutsatser, vilka utmynnat i ett antal rekommendationer. Vidare har inspektionsgruppen besökt polismyndigheterna i Gävleborg, Halland, Skåne och Västra Götaland. Inför dessa besök har polismyndigheterna tillställts ett antal frågeställningar avseende tillsynslagen, som har besvarats. Utifrån inspektionsgruppens iakttagelser och polismyndigheternas skriftliga svar har, även beträffande tillsynslagen, inspektionsgruppen gjort vissa konstateranden och dragit slutsatser, vilka utmynnat i ett antal rekommendationer. Inspektion djurärenden 5

6 2 Organisatoriska frågor Av polismyndigheternas svar framgår att antalet årsarbetskrafter som arbetar med djurärenden varierar från 0.2 till 3. Hos en tredjedel av myndigheterna omfattar uppgiven årsarbetskraft även tid för brottsutredningar med ett medeltal omkring 0.5 av årsarbetskraften. Vissa polismyndigheter har valt att låta en och samma befattningshavare handlägga djurärenden och sköta brottsutredningar. Vidare framgår att beslut enligt 32 djurskyddslagen i något större omfattning än beslut enligt 31 samma lag fattas av polisintendent, myndighetsjurist eller chef. Beslut enligt 31 samma lag fattas även av kommissarie, närpolischef och i några fall av vakthavande befäl. Uppgift om styrdokument för delegation varierar. 6 Inspektion djurärenden

7 3 Utbildning Av polismyndigheternas svar framgår bl.a. att flertalet av de personer som arbetar med djurärenden saknar formell specifik utbildning för detta. Lokala eller regionala utbildningsinsatser har i vissa fall genomförts. Vid några polismyndigheter har viss utbildning skett genom länsstyrelsen och Jordbruksverket. Önskemål har framförts från flera polismyndigheter att central utbildning i dessa frågor ordnas. Vidare har framförts önskemål om att bilda ett nationellt nätverk för handläggare och beslutsfattare i djurärenden. Inspektionsgruppen kan konstatera att många av de personer som arbetar med dessa ärenden uppges sakna formell utbildning i detta hänseende. Med detta är inte sagt att kunskapsnivån är låg, däremot kan detta kanske vara en förklaring till olikheterna i handläggningen vid olika polismyndigheter. Många handläggare och beslutsfattare tycks ha inhämtat mycket goda kunskaper på egen hand och genom ett särskilt intresse för djurskyddsfrågor. Inspektionsgruppen har dock funnit olikheter i såväl handläggningsrutiner som kunskapsnivå mellan polismyndigheterna. En större enhetlighet hos polismyndigheterna beträffande rättstillämpning, effektivitet och kvalitet är eftersträvansvärt. Inspektionsgruppen bedömer därför att det finns skäl att överväga att tillskapa en nationell utbildning, åtminstone avseende den administrativa hanteringen av djurärenden. Utformningen av en sådan bör närmare utredas. Exempelvis bör övervägas om den i vart fall till vissa delar kan ske i olika block beroende på vilka specifika arbetsuppgifter och delar i hanteringen man arbetar, samt huruvida den kan genomföras interaktivt via Intrapolis. Inspektionsgruppens rekommendation u I syfte att nå en enhetlig tillämpning av de författningar som styr området bör övervägas att införa utbildning med nationell standard samt andra möjligheter till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan olika polismyndigheter Inspektion djurärenden 7

8 4 Förvaltningslagen Allmänt Förvaltningslagens (1986:223) syfte är främst att värna den enskildes rättssäkerhet när han eller hon har kontakt med en förvaltningsmyndighet och att förbättra myndigheternas service gentemot allmänheten. Detta kommer till uttryck i lagen genom bland annat bestämmelser som anger att handläggningen av ärenden ska vara enkel, snabb, billig och rättssäker, den som är jävig inte får handlägga ett ärende, muntliga uppgifter som tillförs ett ärende ska dokumenteras, berörda personer ska få ta del av och ha möjlighet att yttra sig i ärenden samt hur beslut ska vara utformade. Vidare ställer förvaltningslagen vissa krav på den formella utformningen av beslut. Många handläggare av djurärenden saknar, som tidigare nämnts, formell utbildning i den lagstiftning som rör dessa ärenden. Inspektionsgruppen kan konstatera att det generellt brister i kunskaper rörande förvaltningslagens bestämmelser hos handläggarna av djurärenden, bl.a. när det gäller kommunicering, underrättelse om beslut, anteckning av uppgifter etc. I ett par fall har polismyndigheten underställt länsstyrelsen sitt beslut om omhändertagande först efter några månader vilket inte kan anses var i överensstämmelse med den förvaltningslagens bestämmelser om skyndsam handläggning. Vidare har i några fall inte funnits en fungerande dialog mellan polismyndigheten och de inblandade i ett djurskyddsärende. Generellt finns brister i dokumentationen i djurskyddsärenden. Vid en polismyndighet hade exempelvis ett ärende avslutats med att hundarna ska avlivas. Det fanns inga anteckningar om när, var, hur eller om de avlivades. I ärenden har även förekommit att man har fakturerat djurhållare kostnader för vilka det i ärendet saknades faktureringsunderlag. Inspektionsgruppen iakttog att vissa polismyndigheter inte gjorde åtskillnad mellan verkställighetskostnader och förundersökningskostnader. Det framfördes synpunkter om att man inte visste om och när ett ärende var avslutat. Som konsekvens härav fördröjdes faktureringen av verkställighetskostnader. Vidare har inspektionsgruppen vid en stickprovskontroll av djurärenden kunnat iaktta att dokumentationen i vissa fall var bristfällig t.ex. att dokumentation av beslut ibland saknades eller var knapphändig. Kunskaper om förvaltningslagens bestämmelser är grundläggande vid handläggning av djurärenden. Det är av yttersta vikt att handläggare och beslutsfattare känner till reglerna om hur beslut ska utformas, kommuniceringsskyldigheten och serviceskyldigheten. Handläggningen av verkställighetsärenden och lag om tillsyn över hundar och katter ska ske i enlighet med förvaltningslagen. Detta innebär att polismyndigheterna ska kommunicera ärendet med part innan beslut fattas. Djurägaren ska beredas tillfälle att yttra sig över utredningen före beslut. Uteblivet yttrande hindrar inte beslut i ärendet. Djurhållare äger även rätt till fortlöpande insyn i pågående ärende. Förundersökningskostnader ska som huvudregel betalas av polismyndigheten. Administrativa kostnader i ett djurärende ska som huvudregel återkrävas av den mot vilken omhändertagandet riktats. Inspektionsgruppens rekommendationer u Utbildning i förvaltningslagen och dess praktiska tillämpning i djurärenden bör ges antingen på central eller lokal nivå till de som handlägger och beslutar i sådana ärenden. Frågan bör närmare utredas u Inspektionsgruppen rekommenderar polismyndigheterna att tillse att fungerande rutiner finns så att exempelvis fakturering sker på ett rättssäkert sätt, exempelvis så att åtskillnad görs mellan brottsutredningskostnader och administrativa kostnader. Förundersökningskostnader ska inte återkrävas från djurägaren inom ramen för förvaltningsärendet. Polismyndigheterna bör vidta åtgärder för att tillse att så inte sker 8 Inspektion djurärenden

9 5 Förvaring och transport m.m. Allmänt Avtal I RPSFS 2006:2, FAP Rikspolisstyrelsens föreskrifter om upphandling och inköp inom Polisen, framgår när upphandling ska ske och när avsteg ifrån lagen om offentlig upphandling får göras samt användningen av ramavtal. Gränsen för när direktupphandling ska ske av varor och tjänster inom polisen är fastställd till sju prisbasbelopp. Vid upphandling är rutin att minst tre företag tillfrågas. Vid upprättande av ramavtal ska polisen använda de ramavtal som den centrala upphandlingsorganisationen vid Rikspolisstyrelsen slutit för Polisen. Det finns också mallar för offertförfrågan vid upphandlingsenheten vid Rikspolisstyrelsen, som kan användas som förlagor. Transporter av levande djur För transporter av djur gäller Europeiska rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97. Alltjämt gällande författning är Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport av levande djur, som efter vissa ändringar utgivits i omtryck, DFS 2006:9, Saknr L 5:3. Reglerna är mycket detaljerade. Straffsanktion finns i 36 djurskyddslagen. I djurskyddslagstiftningen regleras transporter i 8 djurskyddslagen, straffsanktionerad i 36 första stycket 1 samma lag. Ytterligare föreskrifter om transport finns i djurskyddsförordningen (1988:539). Inom den Europeiska unionen (EU) gäller, att varje transportör som i kommersiellt syfte transporterar djur, ska vara registrerad hos Jordbruksverket eller en behörig myndighet i något annat EU-land. Med kommersiell transport avses en transport i en verksamhet som har ett vinst- eller förvärvssyfte. För en transportfirma med flera anställda chaufförer är det tillräckligt att själva transportfirman registreras. På Jordbruksverkets hemsida finns en förteckning över registrerade transportörer, godkända ur djurskyddssynpunkt för transport av vissa djurslag. Av registreringen framgår också om fordonet har besiktigats för kortare eller längre transporter än 8 timmar. Transportören kan vara registrerad utan att trafiktillstånd finns. För att få köra andras djur i en firma krävs även trafiktillstånd, som utfärdas av Länsstyrelsen. Kadaver Vad som gäller om kadaver regleras av lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och förordning (2006: 814) om foder och animaliska biprodukter. Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2006:84 Saknr K 14) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor, har med ändringar omtryckts i SJVFS 2009:6, Saknr K 14. I kap.1 2 hänvisas till inom EU antagna förordningar och direktiv m.m. i punkterna a f. Det är förbjudet att gräva ner kadaver, slaktavfall m.m. Det ska skickas på kadaverdestruktion. Undantag gäller generellt för sällskapsdjur utom hästar. Länsstyrelsen kan ge tillstånd för nedgrävning av hästar medan kommunen anvisar plats. Beträffande självdöda och avlivade djur, som har hållits av människa, får nedgrävning ske i samtliga församlingar och områden, som anges i bilaga 2, till Jordbruksverkets föreskrifter. Detta gäller dock inte sådana djur som misstänks eller har officiellt bekräftats vara infekterade med TSE enligt förordning (EG) nr 999/2001. Inom övriga län gäller nedgrävningsförbud. De län som delvis berörs av undantagen i bilaga 2 är Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. I de undantagna områdena ska nedgrävning ske på plats som kommunen anvisar. Inom de nämnda församlingarna/områdena får också animaliska biprodukter från primärproduktion användas i privathushåll. Inte heller behöver animaliska biprodukter från renslakt inom undantagna församlingar/områden grävas ner. Kadaver som inte kan knytas till någon ägare och som påträffas på mark som allmänheten äger tillträde till enligt Miljöbalken 15 kap. 30 (allemansrätten) ska med stöd i 26 kap. 3 2 st. samma lag tas om hand av kommun. Enlig 2 kap. 3 SJVFS 2009:6, Saknr K 14 ska transportörer som yrkesmässigt transporterar kadaver och produkter enligt bilaga 1 vara registrerade hos Jordbruksverket. Inspektion djurärenden 9

10 Förvaring och transport m.m. Inspektionsgruppen kunde konstatera att flera polismyndigheter upprättar skriftliga avtal om förvaring av hund och katt. I viss utsträckning hade upphandling förekommit. Däremot föreföll det endast i begränsad omfattning finnas avtal om förvaring av andra djurslag än hund och katt, liksom avtal om tjänster, exempelvis transport. Någon polismyndighet hade upprättat avtal om försäljning och överlåtelse med återtagandeförbehåll. Som exempel kan nämnas att det i ett sådant avtal angavs att polismyndigheten skulle ge sitt godkännande om hunden skulle överlåtas/säljas inom ett år från övertagandet samt att om ägaren i något avseende brast i fullgörandet att sköta hunden väl fick myndigheten inom ett år rätt att häva köpet och återta hunden. Dessutom angavs i överlåtelseavtal att polismyndigheten förbehöll sig rätten att inom ett år följa upp överlåtelsen av hunden. Inspektionsgruppen bedömer att det är lämpligt att polismyndigheterna upprättar ramavtal och andra avtal exempelvis avseende förvaring, transport och försäljning, vilket kan minska oklarheter och förenkla handläggningen. Avtal torde även förebygga tvister och minska polismyndighetens kostnader. Inspektionsgruppen har med tillfredsställelse kunnat se att vissa polismyndigheter sköter detta på ett bra sätt. När gränsen för direktupphandling överstigits (se avsnitt 5.1.1) kan en polismyndighet vända sig till Rikspolisstyrelsens upphandlingssektion för hjälp med upphandling och tecknande av avtal. Inspektionsgruppen anser att återtagandeförbehåll i försäljnings- eller överlåtelseavtal saknar stöd i lag, och sådana ska därför inte användas. Inspektionsgruppen anser vidare att det är tveksamt om polismyndigheten har rätt att göra inspektioner för att efter överlåtelsen kontrollera den nya ägarens lämplighet. Inspektionsgruppens rekommendationer u Inspektionsgruppen rekommenderar polismyndigheterna att upprätta avtal om exempelvis förvaring, transport och försäljning, när så kan ske u De polismyndigheter som i överlåtelse- eller försäljningsavtal uppställer återtagandeförbehåll respektive anger att kontroll efter försäljning av ägarens lämplighet kan komma att ske, bör upphöra med detta 10 Inspektion djurärenden

11 6 Kostnadsfrågor Allmänt I vissa fall kan ägare till djur vara förhindrad att ta hand om sina djur på grund av sjukdom, frihetsberövande eller andra orsaker. I dessa fall är det inte fråga om ett tvångsomhändertagande av djur. Den som är häktad ska behandlas så att skadliga följder av frihetsberövandet motverkas. I den utsträckning det är lämpligt ska åtgärder vidtas för att ge den häktade det personliga stöd och annan hjälp som han eller hon behöver. Sådana åtgärder får dock vidtas endast om den häktade samtycker till detta. Bestämmelsen är tillämplig även på den som har anhållits eller gripits på grund av misstanke om brott eller ska förpassas till kriminalvårdsanstalt. Detsamma gäller den som tagits in i häkte eller polisarrest i väntan på förpassning till särskilt ungdomshem. Begär en intagen personligt stöd eller annan hjälp som inte lämpligen kan lämnas av den myndighet som svarar för förvaringslokalen ska myndigheten underrätta den myndighet eller det organ till vars uppgifter hör att ta befattning med frågan. Även vid fråga om sjukdom eller åtgärder från social myndighet måste polismyndigheten vara tydlig med att det från polisens sida är en serviceskyldighet som medför att polisen biträder med t.ex. att transportera djuret till mottagaren. Polisen har ingen skyldighet att i eget namn ingå avtal om förvaring av djur på exempelvis djurpensionat. Ägarens önskemål om placering och uppstallning bör om möjligt tillgodoses och skall noggrant dokumenteras. Kostnaden ska i dessa fall belasta djurägaren och fakturering bör därför ske direkt till djurägaren personligen. Samarbete kan därför i vissa fall bli aktuell med t.ex. kriminalvården, kommunens socialtjänst och sjukvården. Av polismyndigheternas svar och vid inspektionen framgick att oklarheter i vissa fall förelegat om vilken myndighet som har skyldighet att agera enligt lag och därmed hade kostnadsansvar för vidtagna åtgärder. Det förekommer att polismyndigheter påtagit sig kostnadsansvar för kostnader som rätteligen åvilat andra myndigheter. Exempelvis har polismyndigheten betalat kostnader som kommunens socialtjänst, kriminalvården eller den enskilde skulle ha svarat för. Det är viktigt med god kunskap om hur kostnader ska hanteras som uppstår för djurärenden i samband med häktade och anhållna m.m. samt vid djurägares sjukdom och dödsfall. Det är av vikt att all personal vid polismyndigheten som blir involverad i aktuella fall känner till hur kostnaderna skall hanteras och vem/vilken myndighet som ska stå för dessa. Åtgärder som polisen beslutat och åtgärder i form av stöd som polisen utför måste för all involverad personal vara tydligt åtskilda så kostnadsansvaret kan specificeras. Inspektionsgruppens rekommendationer u Polismyndigheterna bör verka för att kostnadsansvar och fördelning av kostnader i förväg klargörs och att kunskap om detta sprids till berörd personal u Hur kostnadsansvaret ska fördelas, om detta inte framgår av författningsbestämmelser, bör regleras genom överenskommelser på chefsnivå hos de aktuella myndigheterna. Överenskommelse bör ske i skriftlig form u Polismyndigheten bör på chefsnivå informera andra myndigheter om vad polisens skyldigheter omfattar vad gäller djurärenden och vad som kan betecknas som serviceåtgärder Inspektion djurärenden 11

12 7 Vilka djur omfattas av djurskyddslagen? Allmänt I 1 djurskyddslagen stadgas att lagen avser vård och behandling av husdjur och försöksdjur. Den avser också andra djur om de hålls i fångenskap. Lagen är inte tillämplig på döda djur. Husdjur Beteckningen husdjur är inte något väl definierat och klart avgränsat begrepp. Till husdjuren torde närmast räknas sådana djur som ständigt lever under människans vård och av människan används för bestämda ändamål. Som exempel på husdjur nämns i förarbetena (prop. 1987/88:93 s. 43) sällskapsdjur som hund och katt, djur som används i jordbruket för bl.a. produktion av kött och mjölk samt ren. Begreppet är även tillämpligt på sådana nya produktionsdjur som struts, alpacka, lamadjur och nya sällskapsdjur som råttor och reptiler. I Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DSF 2004:16, Saknr L 80 om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby, ändring SJVFS 2008:31, L 80:1) finns t.ex. regler om burfåglar, tamillrar, kaniner, gnagare, ormar, ödlor etc. Vidare framgår (prop.1987/88:93 s. 49) att husdjur omfattas av lagen även om de inte hålls i fångenskap. Ren liksom katt som inte hålls som så kallad innekatt är exempel. Beträffande katten torde det förhålla sig så, att någon vild kattstam inte finns i Sverige. Däremot finns förvildade tamkatter och deras avkomma. Trots detta har Hovrätten för Västra Sverige, dom , B uttalat, att katter som inte ägdes av någon och som enbart åt av mat som ställdes ut åt dem, inte kunde betraktas som husdjur. Katterna i det aktuella fallet hade skjutits på avstånd, vilket inte var tillåtet ifråga om avlivning av katt. (Jordbruksverket har numera reglerat vad som gäller om slakt och annan avlivning av djur. I 8 kap. 12 SJVFS 2008:69, Saknr L 22, legitimeras distansavlivning av enstaka förvildade, förrymda eller skadade djur, som inte är möjliga att fånga in utan att djuren åsamkas ett större lidande. Beroende på djurslag anvisas i en tabell vilka för jakt- eller avlivningsändamål avsedda kulgevär och hagelgevär som får användas). Andra djur som hålls i fångenskap Utöver husdjur omfattar lagen även andra djur om de hålls i fångenskap. Härmed avses t.ex. djur som hålls i zoologiska anläggningar, djur som hålls för pälsproduktion som räv, mink, chinchilla och lax i laxodlingar. Fångenskapsbegreppet har givits en vid innebörd. Djur som normalt lever vilda, men som hålls i hägn, anses som hållna i fångenskap även om hägnet innefattar en stor areal. I ett äldre rättsfall (RÅ 1977:110) slogs fast, att älgar som hölls i ett vilthägn om 20 hektar, var att betrakta som hållna i fångenskap. Med dagens mått mätt är inte detta vilthägn särskilt stort. Fåglar kan hållas i fångenskap genom att vingklippas på ett sådant sätt att de inte kan flyga. På vissa skärgårdsöar håller man får i fångenskap. Stängsel behövs inte, då man tryggt kan förlita sig på fårens ovilja att gå ut i vatten. Genom en lagändring den 1 mars 1998 inkluderades i djurskyddslagen också vilda djur, som används i djurförsök även om dessa djur inte hålls i fångenskap. Detta gäller alltjämt. Ändringen föranleddes av rådets direktiv 86/609/EEG av den 24 november 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål. Regler om sådan användning finns även i Europarådets konvention om skydd av ryggradsdjur som används för försök och annat vetenskapligt ändamål (ETS 123). Försöksdjur omfattar med andra ord både sådana djur som hålls i fångenskap och vilda djur i deras naturliga habitat, om de används i djurförsök. Detta gäller således sådana vargar, björnar, lodjur m.fl. som exempelvis förses med halsband med radiosändare, chip e.dyl. Av förarbetena (prop.1997/98:28 s.10) framgår: Av naturliga skäl kan inte sådana vilda djur som släpps fria och samtidigt används som försöksdjur omfattas av bestämmelserna i lagen som anger att djur skall ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Följaktligen sägs i 3 sista st. djurskyddslagen: Första stycket gäller inte försöksdjur, om djuret inte hålls i fångenskap. Djur som omfattas av artskydd (CITES-djur) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, har tillkommit för att skydda och bevara hotade djurarter och även växter. På svenska kallas denna rättsakt Konvention om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter. Den trädde ikraft 1975 och 12 Inspektion djurärenden

13 Vilka djur omfattas av djurskyddslagen? Sverige är med sedan dess och har också ratificerat de ändringar som skett, varav den senaste (Gaborone Amendment) ännu inte trätt i kraft. För närvarande, 2009, har 175 länder anslutit sig (www.cites.org) Arter har listats efter skyddsbehov i tre grupper. Appendix I gäller utrotningshotade arter, där handel bara kan tillåtas under mycket speciella förhållanden. Appendix II gäller arter som inte är utrotningshotade, men där handeln ändå måste kontrolleras så att arternas överlevnad inte äventyras. Appendix III gäller arter som är skyddade i minst ett land och där detta land ber andra om hjälp för att kontrollera handeln med arten. Se vidare Naturvårdsverkets hemsida, Inom EU gäller rådets förordning, EG 338/97 och kommissionens förordning, EG 1808/2001 har implementerats i Sverige genom Miljöbalken (1998:808) och nu gällande artskyddsförordningen (2007:845). Om djur hålls i strid mot konventionen innebär inte detta någon lättnad i ansvaret enligt djurskyddslagen för innehavaren/djurhållaren, så länge djuret befinner sig i dennes vård. Jordbruksverket ska med stöd av 60 artskyddsförordningen meddela föreskrifter om bl.a. förvaring och skötsel av levande djur. Jordbruksverket ska utse artbestämmare enligt 63 samma förordning. Enligt rådets förordning (EG) nr 338/97 artikel 8 punkten 1 framgår att all kommersiell hantering är i huvudsak förbjuden. Jordbruksverket kan ge tillstånd för djur som fötts och fötts upp i fångenskap. Det är sedan Naturvårdsverket som enligt 62 artskyddsförordningen bestämmer djurets placering. Placering av sådana djur sker hos rescuecenter och djurparker. Avlivning p.g.a. djurskyddsskäl Av 30 djurskyddslagen framgår att djur som påträffas så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas omedelbart, genast får avlivas av en veterinär eller en polisman och i brådskande fall någon annan. Den som har avlivat djuret ska underrätta ägaren eller innehavaren av djuret. Om detta inte kan ske, ska polismyndigheten underrättas. I prop. 1987/88:28 om bland annat viltlevande försöksdjur har ingen hänvisning skett till 30 djurskyddslagen, varför avlivning av djurskyddsskäl för dessa djur får antas stödjas på den regel som närmast ska behandlas. För de viltlevande djurens del finns en motsvarande bestämmelse i 40 a jaktförordningen (1987:905), som medger att den som påträffar frilevande vilt så skadat eller i sådan belägenhet att det av djurskyddsskäl snarast bör avlivas, får avliva djuret. Detta gäller även om djuret är fredat och även när avlivningen sker på annans mark. Anmälan ska utan dröjsmål göras till polismyndigheten. Hittegods Regleringen om fynd av djur är uppdelad på flera olika författningar, vilket kan orsaka gränsdragningsproblem. Hanteringen av upphittade hundar regleras främst i lagen (1938:121) om hittegods, men i vissa fall kan även tillsynslagen eller djurskyddslagen vara aktuella. Fynd av djur, vars ägare är okänd, aktualiseras hos polismyndigheten som hittegods enligt hittegodslagen. Fynd av CITES-djur är också att betrakta som hittegods. Hemdjur, med ett modernare begrepp lantbruksdjur, hanteras enligt ägofredslagen (1933:269). Det betyder att om någon anträffar ett hemdjur på sin mark eller sina ägor och intager detta, ska han förvara djuret och underrätta ägaren. Polismyndigheten har ingenting med själva intagandet att göra utan ska enbart ta emot en anmälan om intagandet. Hittegods som överlämnas till polisen ska vårdas väl. Polismyndigheten ges möjlighet att sälja, inte avliva, ett omhändertaget husdjur när vården är förenad med alltför stora kostnader eller annars särskilda skäl till försäljning finns. CITES-djur kan dock inte säljas eller överlåtas utan tillstånd av Jordbruksverket. Från huvudregeln i 4 hittegodslagen om att hittegods ska förvaras under tre månader gäller från 2008 en avvikande reglering beträffande hund. Enligt 4 a samma lag gäller om hund att den tillfaller staten, om ägaren inte återtar hunden inom fem dagar från det att han eller hon underrättades om fyndet eller, om ägaren inte är känd, inom tio dagar från det att fyndet anmäldes till polismyndigheten. Av polismyndigheternas svar framgår bl.a. att man omhändertar trafikskadade och andra tama eller vilda djur, som inte är husdjur, med stöd av djurskyddslagen, trots att dessa inte omfattas av denna lag, se ovan. Vidare kunde konstateras, att vissa polismyndigheter försäljer CITES-djur, som omhändertagits och vårdats som hittegods. Vidare förefaller det som om man inte alltid låter kontrollera om ett djur var chipmärkt. Enligt 32 djurskyddslagen får länsstyrelsen eller polismyndigheten besluta att ett djur som är utsatt för lidande ska omhändertas omedelbart om Inspektion djurärenden 13

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

Djurskyddspolisen i Stockholms län

Djurskyddspolisen i Stockholms län Djurskyddspolisen i Stockholms län Den här satsningen leder till mindre lidande för både människor och djur. Det går att använda flera mjuka instrument som förelägganden och tillsyn. Det gör att vi kan

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 maj 2012 B 3272-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART J-A S SAKEN Artskyddsbrott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-09-04 Dnr 117-2012 Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har granskat de 83 beställningar

Läs mer

TILLSTÅND. Enligt 16 djurskyddslagen. Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se. Kundtjänst 0771-223 223

TILLSTÅND. Enligt 16 djurskyddslagen. Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se. Kundtjänst 0771-223 223 Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se Kundtjänst 0771-223 223 TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen SWEDISH ANIMAL WELFARE AGENCY Djurskyddsinformation 06-2005 TILLSTÅND

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora undertecknades 1973 i Washington D.C. och trädde i kraft 1975 CITES är en internationell överenskommelse mellan

Läs mer

En 30-minuters resa från Bryssel (via Stockholm) till Jan Petersons gårdsplan

En 30-minuters resa från Bryssel (via Stockholm) till Jan Petersons gårdsplan ontrollsystemet: regelverket, riskbaserade kontroller, handläggning, bondens rättigheter och skyldigheter Regelverket ontrollsystemet ontroll, handläggn ing Hemma hos bonden Efter kontrollen En 30-minuters

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Kurser i djurskyddsbedömning våren 2010 samt januari 2011 Björn Dahlén Djurskyddschef 1 Den svenska modellen Samtal,

Läs mer

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Föredrag vid Institutet för Skatter & Rättssäkerhet Seminarium 3 oktober 2013 Anders

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM)

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2009-10-27 Stockholm Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Dnr 478-09 Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) Inledning Hovrätten noterar inledningsvis

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås en ändring i 29 kap. 1 miljöbalken. Förslaget innebär att det straffbara området för miljöbrott

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

Handel inom EU med utrotningshotade djurarter

Handel inom EU med utrotningshotade djurarter Handel inom EU med utrotningshotade djurarter Oktober 2009 I hela världen finns det över 5 000 djurarter och 28 000 växtarter som nu är starkt utrotningshotade. För att skydda och bevara dessa för framtiden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ökad kontroll av vapen Enligt en

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Projekt ELOF Nr 1, sep 2008

Projekt ELOF Nr 1, sep 2008 Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller mm Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig på kommunen som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelserna tar över kommunernas ansvar för kontroller

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Författningskunskap Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare Presentation av Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Varför författningskunskap? Skyldigheter som ställs på er genom legitimationen

Läs mer

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-03359-14 Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 10 februari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 5 juni 2008

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh Datum 1999-12-06 Dnr 1806-1998 Sid 1 (5) En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter I ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 56-2012 Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter 1 SAMMANFATTNING Nämnden har, utifrån de 21 polismyndigheternas svar

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

Kontrollköp av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material

Kontrollköp av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material. Den 1 maj infördes bestämmelser om kontrollköp i alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Arbetsgivarverket 2007-03-12. LRA eller överklagande?

Arbetsgivarverket 2007-03-12. LRA eller överklagande? Arbetsgivarverket 2007-03-12 LRA eller överklagande? Innehåll 1. Allmänt om innehållet 3 2. Regler om överprövning 4 3. LRA eller överklagande 5 4. Förfarandet vid överprövning enligt LRA 6 5. Förfarandet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten; SFS 2006:883 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-01. Nikotinläkemedel i handeln

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-01. Nikotinläkemedel i handeln 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-01 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Nikotinläkemedel i handeln Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer