VBG AB ÅRSREDOVISNING 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VBG AB ÅRSREDOVISNING 1998"

Transkript

1 VBG AB ÅRSREDOVISNING 1998 SVERIGE VBG AB (publ) Box Vänersborg Tel Fax VBG PRODUKTER AB Box Vänersborg Tel Fax Umeåfilial: Kronoskogsvägen Umeå Tel Fax DANMARK VBG PRODUKTER A/S Industribuen Ejby Tel Fax ENGLAND VBG LTD Lowton Business Park Newton Road Lowton, Near Leigh, WA3 2AG Tel Fax NORGE VBG PRODUKTER A/S Postboks 94 Leirdal 1009 Oslo Tel Fax TYSKLAND RINGFEDER VBG GMBH Postfach Krefeld Tel Fax USA RINGFEDER CORPORATION 165 Carver Avenue Westwood, N.J Tel Fax PROFIL REKLAM AB,TROLLHÄTTAN ESKILSTUNA OFFSET. 1999

2 Innehåll Detta är VBG 4 affärsidé koncernen affärsområden/produkter tillverkande bolag marknader och säljbolag kvalitet och miljö VDs kommentar 6 Affärsområde Lastvagnsutrustning 8 kopplingsutrustning 8 vändskivor 10 övrig lastvagnsutrustning 12 Affärsområde Maskinelement 14 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkningar 18 Finansieringsanalyser 19 Balansräkningar 20 Noter 22 Revisionsberättelse 29 Ägarstruktur 29 Styrelse och styrelsens arbetsformer 30 Koncernledning och bolagschefer 31 VBG-koncernen i sammandrag Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 28 april 1999 kl på VBG AB, Tenggrenstorpsvägen 11, Vänersborg. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN På stämman upptas ärenden som enligt lag och bolagsordning skall förekomma på ordinarie bolagsstämma. Eventuella övriga ärenden framgår av annonsering i pressen Nettomsättning, MSEK 607,1 539,8 Resultat efter finansnetto, MSEK 50,4 42,3 Resultat efter skatt, MSEK 34,3 27,9 Avkastning på sysselsatt kapital, % 15,1 18,0 Soliditet, % 42,1 40,7 Medelantal anställda DELTAGANDE I STÄMMAN Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare, som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs av Värdepapperscentralen VPC AB den 16 april 1999 och dels till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman senast den 23 april Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som önskar deltaga i bolagsstämman, måste tillfälligt begära inregistrering av aktierna i eget namn (ägarregistrering). Sådan begäran bör inlämnas i god tid före den 16 april. Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall innehålla namn och personnummer och kan lämnas per telefon , via eller per post till VBG AB, Box 1216, Vänersborg. Årets tema: Samsyn Samsynen på kvalitets- och miljöfrågor är ett viktigt led i vår ambition att förena tidigare företagskulturer och stärka gemenskapen mellan våra olika enheter. UTDELNING Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelningen fastställes till 2:50 kr per aktie, med avstämningsdag den 3 maj Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att sändas ut av VPC med början den 10 maj PRODUKTUTVECKLING ÖVER GRÄNSERNA Som ett första resultat av teknisk samverkan mellan våra produktionsenheter i Sverige och Tyskland, kunde vi under hösten presentera en ny konkurrenskraftig koppling enligt EU-standard. Nyckelpersoner i projektet var Horst- Dieter Schäfer, projektledare och teknikansvarig på RINGFEDER VBG GmbH, Lars Jarenbäck, ansvarig för kopplingsutveckling på VBG Produkter AB och Sten Söderros, affärsområdeschef Lastvagnsutrustning på RINGFEDER VBG GmbH fr o m 1 januari

3 Detta är VBG AFFÄRSIDÉ VBG skall vara en ledande systemleverantör till lastfordons- och maskinindustrin. Koncernens verksamhet är indelad i två affärsområden; Lastvagnsutrustning och Maskinelement. Inom Lastvagnsutrustning är största produktområdet kopplingsutrustning. Här är VBG marknadsledande. De två övriga produktområdena är vändskivor samt övrig lastvagnsutrustning. Inom Maskinelement är huvudprodukterna axelkopplingar och ringfjädrar. I VBG-koncernen ingår förutom moderbolaget i Vänersborg tre tillverkande bolag; VBG Produkter AB i Vänersborg, RINGFEDER VBG GmbH i Krefeld, Tyskland och VBG Ltd i Lowton, England. Dessutom finns tre helägda säljbolag i Norge, Danmark och USA. Släpvagnskopplingar är vår största och mest kända produkt. I dag är vi världens ledande tillverkare av kopplingar för tunga fordon. Våra varumärken VBG och RINGFEDER är begrepp i branschen runt om i världen. Vändskivor för semitrailers tillverkar vi i England, som tillsammans med Norden och Frankrike också är produktområdets huvudmarknad. Maskinelement riktar sig till en bred industriell marknad med kraftöverföring som gemensam nämnare. För båda produktområdena axelkopplingar och ringfjädrar handlar det således om avancerad teknik och krävande applikationer. VBG PRODUKTER AB Här har vår kärnverksamhet sitt ursprung. Största verksamhetsgrenen är tillverkningen av VBG släpvagnskopplingar med tillbehör som balkar, dragöglor, dragstänger, elkontakter m m. Här producerar vi också kompletterande produkter som underkörningsskydd, slirskydd, flakstolpar samt svarar för samordningen av lastvagnsutrustning på den nordiska marknaden. Från inordnades försäljningsbolagen VBG Produkter A/S, Norge och VBG Produkter A/S Danmark som dotterbolag till VBG Produkter AB. RINGFEDER VBG GMBH Företaget ingår i koncernen från våren 97 och är vår största produktionsenhet. Här tillverkar vi över kopplingar per år samt dragöglor och reservdelar. Ett omfattande förändringsarbete pågår, bl a för att uppnå samordningsvinster mellan enheterna i Sverige och Tyskland inom produktområdet släpvagnskopplingar. RINGFEDER är också basenhet för affärsområdet Maskinelement med ansvar för utveckling och produktion av axelkopplingar och ringfjädrar. VBG LTD Vårt engelska bolag utvecklar, producerar och marknadsför vändskivor. Det svarar också för försäljningen av kopplingsutrustning i England och Irland. RINGFEDER VBG GMBH Krefeld Tyskland VBG AB (publ) Vänersborg Sverige VBG PRODUKTER AB Vänersborg Sverige VBG PRODUKTER A/S Ejby Danmark RINGFEDER CORP. Westwood NJ USA VBG LTD Lowton England VBG PRODUKTER A/S Leirdal Norge MARKNADERNAS ANDEL AV TOTAL FÖRSÄLJNING Övriga världen 7% USA/Canada 10% Övriga Europa 14% Tyskland 23% PRODUKTERNAS ANDEL AV TOTAL FÖRSÄLJNING Övrigt 6% Ringfjädrar 5% Axelkopplingar 19% Vändskivor 12% Norden 35% Storbritannien 11% Kopplingsutrustning 58% Verksamheten har under året flyttat in i en helt ny, flödesanpassad produktionsanläggning i Lowton. En planerad reduktion av personalstyrkan har genomförts samtidigt som produktion och försäljning ökat markant under året. MARKNADER OCH SÄLJBOLAG Våra huvudmarknader för kopplingsutrustning är Norden, Tyskland, Benelux, Storbritannien och Australien; och för vändskivor Storbritannien, Norden och Frankrike. För Maskinelement är Tyskland, Storbritannien, USA och Japan de största marknaderna. Marknadsföringen sköts huvudsakligen från bolagen i Sverige, Tyskland och England. I Norge och Danmark har vi egna säljbolag för lastvagnsutrustning. Inom koncernen finns en marknadsgrupp som svarar för försäljningen av lastvagnsutrustning på valda marknader utanför Europa. I USA finns ett säljbolag för maskinelement. KVALITET OCH MILJÖ Ett övergripande mål är att hantera kvalitets- och miljöfrågorna på ett sätt som ger mätbara resultat och är lönsamt för företaget. I målet ingår att alla enheter kvalitetscertifieras enligt ISO 9001 och VDA 6.1 eller QS 9000, miljöcertifieras enligt ISO och EMAS-registreras. Merparten av dessa certifieringar är genomförda. Olika medarbetares syn på kvalitets- och miljöfrågorna är tema i vår årsredovisning för

4 En god start för VBG AB VDs kommentar En ny roll, en ny organisation, nya produkter och en uppåtgående marknad för lastfordon har präglat årets verksamhet. Den nya rollen består i en marknadsledande position på marknaden för släpvagnskopplingar till tunga fordon. Den nya organisationen fastställdes vid årets bolagsstämma och innebar att moderbolaget namnändrades till VBG AB och att det gamla namnet VBG Produkter AB överfördes på rörelsen i Vänersborg med försäljningsbolag i Norge och Danmark. Den viktigaste produktnyheten är en ny koppling enligt EU-standard. FÖRSÄLJNING Jämfört med föregående år ökade vi koncernens försäljning med 12,5% från 540 till 607 MSEK. Ökningen beror delvis på att RINGFEDER redovisades först från 1 april För jämförbara enheter var ökningen drygt 5%. Uppgången återspeglar årets positiva utveckling på marknaden för tunga fordon. RESULTAT Resultatutvecklingen har också varit positiv. Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader steg från 42,3 till 50,4 MSEK; en ökning med 19,1% jämfört med LASTBILSMARKNADEN Under året har vi kunnat se en stark utveckling på marknaden för tunga fordon. På lång sikt kan vi förvänta oss en fortsatt tillväxt, med tyngdpunkt på dragbilar för semitrailers. Andra tydliga trender är att allt mer utrustning fabriksmonteras av lastbilstillverkarna och att slutanvändarna i allt större utsträckning erbjuds färdiga lösningar; kompletta fordon som de i många fall hyr eller leasar. Och att de i allt mindre omfattning påverkar valet av utrustning. Följdriktigt har vår andel leveranser till lastbilstillverkarna (OEM) ökat markant under året; både vad gäller vändskivor och kopplingsutrustning. MASKININDUSTRIN Den globala maskinindustrin har under året påverkats negativt av finanskriserna i Ryssland och Asien. Försäljningen av maskinelement i USA har gynnats av hög dollarkurs. Totalt sett har affärsområdets försäljning ökat marginellt. RINGFEDER-FÖRVÄRVET Efter förvärvet av RINGFEDER och avyttring av dess järnvägsrörelse beslutade styrelsen att genomföra en genomgripande strukturförändring i det tyska dotterbolaget. Verksamheten har delats in i våra två affärsområden. Respektive affärsområde kommer att få en egen marknadsanpassad och flödesinriktad organisation. Huvuddelen av förändringsarbetet beräknas vara slutfört under 1999 och kommer att innebära kortare ledtider, minskade varulager, kostnadsreduktioner för materialhantering och reducerade overheadkostnader. PRODUKTUTVECKLING Arbetet med gemensamma satsningar på teknisk utveckling har fortsatt med positiva resultat. Ett viktigt sådant är den nya kopplingen enligt EU-standard, som vi premiärvisade på världens största lastbilsmässa IAA i Hannover. Denna fälttestas nu på de nordiska och tyska marknaderna. Den nya kopplingen kan utrustas med unika, patentsökta tillbehör och ökar väsentligt vår konkurrenskraft inom segmentet EU-kopplingar. Under året har också en ny, kompakt version av Onspot slirskydd introducerats på marknaden. Ytterligare utvecklingsprojekt har inletts. KVALITETS- OCH MILJÖMÅL Utvecklingen av våra kvalitets- och miljösystem har fortsatt enligt plan och med goda resultat. Miljöcertifiering enligt ISO och EMAS-registrering har genomförts i Vänersborgsfabriken och kommer att genomföras i Englandsfabriken under våren I Tysklandsfabriken har den tidigare ISO 9001-certifieringen kompletterats med certifiering enligt VDA 6.1. Men de mest positiva resultaten ligger i det engagemang som många medarbetare visat; i bättre kvalitetsfunktioner och i miljöåtgärder som lett till trivsammare arbetsplatser och lägre kostnader. KAMPANJ FÖR FÖRBÄTTRAT UNDERHÅLL I början av 1999 startade VBG Produkter AB en kampanj för kontroll av släpvagnskopplingar. Detta efter att vi fått vetskap om några olyckshändelser orsakade av bristande underhåll av kopplingen. Medel för de beräknade kostnaderna för kampanjen finns avsatta i 1998 års bokslut. INFÖR 1999 Vad vi säkert vet om nästa verksamhetsår är att det slutar med ett millennieskifte. Inför detta har vi genomfört en omfattande anpassning av alla berörda datasystem inom koncernen. Vi är också övertygade om vikten av en långsiktig utveckling mot olika former av systemleveranser; både på den växande OEM-marknaden och för att befästa vår position som ledande leverantör till påbyggare. Däremot råder ganska stor osäkerhet kring marknadens utveckling. Det är troligt att den uppåtgående trenden tillfälligt bryts och att försäljningen av lastvagnar i Europa minskar. För att vara beredda vid en eventuell nedgång arbetar vi kontinuerligt med kostnadsreduktioner i alla våra bolag. Prognos för 1999 kommer att lämnas vid bolagsstämma. Vänersborg i mars 1999 Richard Persson VD och koncernchef 6 7

5 KOPPLINGSUTRUSTNING Varannan koppling i världen RINGFEDER RF86. VBG är världens ledande tillverkare av släpvagnskopplingar för tunga fordon. Uppskattningsvis täcker vi 50% av den totala marknaden för lastbilar över 16 ton. Vi har ett unikt produktprogram som bl a inrymmer en egen kopplingsstandard. Produktområdet kopplingsutrustning står för ca 60% av koncernens totala försäljning. PRODUKTER Vårt kopplingsprogram täcker de tre olika standarder som dominerar på marknaden, och som utgår från kopplingsbultens dimension. VBGs egen standard är 57 mm, den traditionella tyska standarden 40 mm och den nyare EU-standarden 50 mm. VBG-standarden är den dominerande på den nordiska marknaden, men används också på många andra marknader i krävande transportmiljöer. Volymmässigt störst är alltjämt den tyska standarden. En ny EU-koppling presenterades för marknaden på IAA-mässan i Hannover. Kopplingen är ett första resultat av teknisk samverkan mellan våra produktionsenheter i Sverige och Tyskland. I kopplingsprogrammet ingår också manuella och automatiska krokkopplingar, som främst används för terrängoch arbetsfordon. Produktområdet kopplingsutrustning omfattar alla komponenter i förbindelsen mellan drag- och släpfordon som dragbalkar, dragöglor, dragstänger samt tillbehör som el- och servoutrustningar etc. MARKNADER På våra huvudmarknader för släpvagnskopplingar har vi stora marknadsandelar; i Norden ca 90%, i Tyskland ca 55% och i Benelux och Australien ca 75%. Även i England, Spanien, Portugal och Israel har vi betydande marknadsandelar. KONKURRENTER Den största konkurrenten är tyska Rockinger, såväl globalt som på den viktiga tyska marknaden. Dessutom finns ett antal tillverkare som främst är verksamma på sina hemmamarknader; bl a i Italien, Frankrike och Östeuropa. VBG 623 RB koppling med luftservo. DELAT ANSVAR HÖJER KVALITETEN I vår verkstad i Vänersborg är produktionen helt organiserad i flödesgrupper som tar eget ansvar för sin del i produktionen. Jonas Palmqvist är operatör och ingår i Lasergruppen. Han har varit på VBG i snart 25 år och upplevt många förändringar. Arbetet har nog aldrig varit så intressant som nu. Vår grupp är ett litet företag i företaget. Vi var med och kunde påverka redan vid installationen av vår maskin. Och vi sköter planeringen av vårt jobb inom gruppen. Vi har också fått sätta oss in i kvalitetssystemen och tar själva ansvar för kvalitén på det vi producerar. Det är viktigt att helheten fungerar. Eftersom vi bearbetar komponenter till olika produkter gäller det att ha bra kontakt med de andra grupperna. Kunden har ju ingen nytta av vår kvalitet förrän vi fått ut en färdig produkt. 8 9

6 VÄNDSKIVOR Varannan vändskiva i England Tvåhöjds vändskiva. England är en av de marknader som använder mest semitrailers; och är därmed också en stor marknad för vändskivor. VBGs marknadsandel är närmare 50%. PRODUKTER I produktprogrammet ingår pressade och gjutna vändskivor och tillbehörssatser för olika monteringsalternativ. Hela programmet är uppbyggt i moduler. Modulsystemet innebär dels effektiv produktion, dels stor flexibilitet i produktprogrammet. Beställaren kan kombinera olika typer av vändskivor med olika monteringsalternativ; fast montering eller med sliders, som innebär att skivan kan flyttas i längdriktningen. Eller med skivan ställbar i olika höjdlägen. MARKNADER Produktområdets största marknader är Storbritannien, Norden, Frankrike och Benelux. Försäljningen har ökat kraftigt under året, främst på de nordiska marknaderna och i Beneluxländerna. Den brittiska hemmamarknaden svarade för ca 60% av produktområdets totala försäljning. Trenden mot ökande OEM-leveranser har fortsatt under året. Största kunderna är RVI (Renault) i Frankrike, ERF i England samt Scania, Volvo och DAF. KONKURRENTER Världsmarknaden för vändskivor är stor och växer snabbt. Konkurrensen är mycket hård. Stora konkurrenter på de marknader vi arbetar på idag är tyska Jost, engelska York och amerikanska Holland/EuroHitch. Med vår nya produktionsanläggning och VBG-gruppens breddade marknadsorganisation har vi skapat förutsättningar för fortsatt expansion inom produktområdet vändskivor. Vändskiva med slider. EN BREDARE SYN PÅ KVALITETSBEGREPPET Kvalitet måste ses i ett större perspektiv som bygger på utvecklingen i branschen som helhet, hävdar Martin F. Fallon som är kvalitets- och produktutvecklingschef hos VBG Ltd i England. Han menar att det bland annat gäller att ta hänsyn till att OEM-kunderna i allt högre utsträckning levererar fullt utrustade fordon direkt ut till marknaden. Som jag ser det, har kvalitet blivit ett mer komplext begrepp som spänner över flera områden som till exempel monterbarhet, funktion, kostnad och leverans. Här på VBG Ltd har vi lagt upp vår organisation för att klara de framtida kraven. Vi arbetar i flexibla team och tar vara på styrkan av personlig erfarenhet. Dessutom gör vi över- syner av verksamheten var 14:e dag och återkopplar resultaten till teamen med fokus på eventuella problem. Målet med återkopplingen är att säkerställa hög kvalitet och att göra arbetet enklare för alla både medarbetare och kunder

7 ÖVRIG LASTVAGNSUTRUSTNING Produkter som kompletterar Onspot automatiska slirskydd. För att kunna erbjuda våra kunder kompletta moduler eller systemlösningar utvecklar och tillverkar vi en rad kompletterande produkter med transportsäkerhet som gemensam nämnare. Underkörningsskydd, sidoskydd och reflexer är några exempel. ONSPOT SLIRSKYDD En unik VBG-produkt är Onspot, som är världens mest sålda slirskydd. Konstruktionen bygger på roterande kedjor som aktiveras från förarhytten. Med hjälp av olika monteringssatser kan Onspot monteras på de flesta bussoch lastbilschassin. ARMATON FLAKSTOLPAR Armaton är ett komplett system flakstolpar för både lätta och tyngre lastfordon. Den lättare serien tillverkas i aluminium, den tyngre i stål. MARKNADER Norden är största marknad för alla våra kompletterande produkter. Vi har ökat vår försäljning av Onspot slirskydd på flera marknader med vinterklimat, bl a i Tyskland och Frankrike. För flakstolpar är Tyskland och Storbritannien de största marknaderna utanför Norden. KONKURRENTER Inom produktområdet som helhet finns ett stort antal konkurrenter; både stora tillverkare och lokala aktörer på respektive marknad. Onspot möter konkurrens från kopierade produkter och från alternativa system. VBGs konkurrenskraft ligger främst i vår förmåga att erbjuda olika kundkategorier kompletta systemlösningar där vi tar helhetsansvar för kvalitet och säkerhet. Armaton flakstolpe. LÖNSAMT ATT SÄTTA MILJÖARBETET I SYSTEM Våra miljösystem gynnar företaget här finns pengar att hämta, fastslår Ronnie Ågren, en av eldsjälarna bakom miljöcertifieringen av vår produktionsenhet i Vänersborg. Alla har anpassat sig till systemen på ett väldigt positivt sätt. Och vi har vunnit många fördelar. Det är prydligare i våra verkstäder. Transporterna av avfall har minskat radikalt och vi får betalt för avfall som vi tidigare betalade för att bli av med. Sin ordinarie funktion i företaget har Ronnie i Kvalitetsgruppen, där han bl a svarar för förebyggande kvalitetsarbete i produktionen av Onspot slirskydd. Det är en intressant produkt med speciell funktion. Produktionsgruppen svarar för kvalitén från detaljtillverkning till packning och leverans. Det gör att det är lätt att se sambandet mellan vårt jobb och nöjda kunder

8 MASKINELEMENT Teknik för krafter i rörelse RINGFEDER axelkoppling. I affärsområde Maskinelement ingår två produktområden; axelkopplingar och ringfjädrar. Båda områdena marknadsförs under varumärket RINGFEDER och innefattar unika produkter för att lösa specifika problem, främst inom industri och transportteknik. Att hantera rörelseenergi med hög precision är den gemensamma nämnaren. AXELKOPPLINGAR Axelkopplingar används främst i maskin- och motorkonstruktioner där vridmoment ska överföras med hög precision. Produktprogrammet är stort. Kopplingar för ut- eller invändig låsning levereras till ett brett spektra av applikationer, från små precisionsmaskiner till tunga anläggningar för markarbeten, bergshantering m m. Några exempel på kunder är Tetra Pak, Atlas Copco och Perkins. RINGFJÄDRAR Ringfjädrar används för upptagning av extrem rörelseenergi som överlastningsskydd, för rörelseutjämning eller i olika kombinerade funktioner. Vingklaffar till flygplan och borrutrustningar för entreprenadbranschen är några exempel på applikationer. Typiska kunder är bl a Hilti, Airbus och Bofors. MARKNADER Affärsområdets största marknader är Tyskland, England, USA och Japan. För Ringfjädrar är också Schweiz och Österrike betydande marknader. För marknadsföringen i USA svarar koncernens dotterbolag RINGFEDER Corp, som också marknadsför ett antal kompletterande produkter från andra europeiska leverantörer. KONKURRENTER Inom området axelkopplingar finns ett antal aktörer på marknaden. Ringfjädrarna är unika som produkter och saknar därför direkt jämförbara konkurrenter. Vår konkurrenskraft ligger främst i kombinationen av teknisk kompetens inom området och en genomgående hög produktkvalitet. RINGFEDER ringfjädrar. BIBEHÅLLEN KVALITET TILL LÄGRE KOSTNAD På RINGFEDER VBG i Tyskland kommer arbetet under 1999 att läggas om från funktions- till flödesstyrning i olika grupper. Varje grupp blir som ett företag i företaget med fullständigt ansvar för sina uppgifter och sin kvalitetsnivå. Vi går över till ett internt leverantör/kundförhållande där varje medarbetare successivt får ta ett större personligt ansvar inom sitt team, berättar Rolf Zittlau som är förman i produktionsavnittet för maskinelement. Historiskt sett har RINGFEDER alltid levererat med mycket hög kvalitet, men kraven skärps när man framöver ska nå samma kvalitetsmål till lägre kostnader. Det finns stor förståelse för de här kraven bland våra medarbetare, säger Rolf Zittlau. God förståelse i kombination med en ökad satsning på utbildning gör mig övertygad om att den stora omställningen har alla förutsättningar att lyckas. Det finns definitivt en potential i det här projektet som långsiktigt kommer att stärka vårt företag

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för VBG AB (publ) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1998, bolagets 40:e verksamhetsår. INFORMATION OM VERKSAMHETEN Allmänt VBG AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför Lastvagnsutrustning och Maskinelement till industrin. Koncernen har producerande helägda dotterbolag i Sverige, Tyskland och England. Utöver dessa bolag finns helägda försäljningsbolag i Norge, Danmark och USA. Till övriga marknader sker försäljning via distributörer. Organisation I enlighet med bolagsstämmobeslut har bolagets firma namnändrats till VBG AB (publ). Samtidigt omorganiserades verksamheten i Vänersborg. Verkstadsrörelsen överfördes med retroaktiv verkan fr o m 1 januari 1998 till ett helägt dotterbolag som namnändrades till VBG Produkter AB med Lars Anger som ny VD. Maskiner och inventarier har ej förts över till dotterbolaget. Hyra motsvarande faktiska kostnader debiteras dotterbolaget.. Koncernens norska och danska försäljningsbolag har inordnats som helägda dotterbolag under VBG Produkter AB. Övriga bolag i koncernen är helägda dotterbolag under VBG AB. Koncernledningsfunktionerna ligger kvar i moderbolaget. fakturerar sina dotterbolag andel av koncerngemensamma kostnader på självkostnadsbasis. VBG förvärvade i april 1997 den tyska konkurrenten RINGFEDER och blev därmed världsledande inom släpvagnskopplingar. RINGFEDER var vid förvärvstillfället något större än den dåvarande VBG-koncernen, och innefattade även ett försäljningsbolag i New Jersey, USA med huvudsaklig inriktning på maskinelement. Under 1998 har den tyska delen av RINGFEDER ändrat namn till RINGFEDER VBG GmbH. Affärsområden Verksamheten är indelad i två affärsområden. Lastvagnsutrustning, som är dominerande, stod för 76% av omsättningen under Affärsområdet indelas i kopplingsutrustning för tunga lastbilar, vändskivor och kringutrustning till dragbilar för semitrailers, automatiska slirskydd (Onspot), flakstolpar (Armaton) och andra tillbehör för i första hand tunga lastbilar. Maskinelement, som härrör från förvärvet av RINGFEDER, omfattar två produktgrupper; axelkopplingar och ringfjädrar som levereras till maskintillverkare och högteknologiska företag över hela världen. RINGFEDER är marknadsledande inom detta område. Väsentliga händelser Efter förvärvet av RINGFEDER beslutade styrelsen om en genomgripande strukturförändring i det tyska dotterbolaget RINGFEDER VBG GmbH som bedömdes medföra betydande framtida kostnadsreduceringar och ökad internationell konkurrenskraft. På teknikområdet har samarbetet resulterat i en ny gemensam släpvagnskoppling för introduktion på marknaden På områden såsom ekonomi- och produktionsstyrning har detta arbete varit mer tidskrävande och komplicerat än vad som förutsågs. Styrelsens målsättning att slutföra förändringarna under 1999 ligger fast, men beräknas medföra merutgifter på cirka 29 MSEK orsakat av stora personalreduceringar i samband med att en helt ny produktionsprocess införs i företaget. I bokslutet för 1998 redovisas en omstruktureringsreserv på detta belopp samtidigt som förvärvsgodwillen justerats med motsvarande belopp efter avdrag för latent skatt, eller med cirka 16 MSEK. VBG Ltd är koncernens engelska dotterbolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför vändskivor till dragbilar för semitrailers. I början av året flyttade verksamheten till en nybyggd fabriksanläggning i Lowton mitt emellan Manchester och Liverpool. Investeringen, som inkluderade en ny målerianläggning, medförde en betydande ökning av produktionskapaciteten. Igångkörningen av den nya anläggningen gick planenligt. Millennieskiftet VBG AB och samtliga bolag i koncernen har systematiskt och med hög prioritet vidtagit ett flertal åtgärder inom IT-området i syfte att undvika problem i samband med millenniumskiftet. Förberedelserna inför år 2000 följer uppgjorda planer och kommer, såvitt styrelse och företagsledning kan bedöma, att vara helt slutförda till sommaren Kostnaderna bedöms bli begränsade. Omsättning Koncernens omsättning har haft en god utveckling under året och uppgick till 607,1 MSEK vilket är en ökning med 12,5% jämfört med föregående år (539,8). Ökningen beror till viss del på att de under 1997 förvärvade bolagen RINGFEDER VBG GmbH, Tyskland och RINGFEDER Corp., USA redovisades i koncernen först från och med 1 april För jämförbara enheter var ökningen drygt 5%. Omsättningssiffran återspeglar den positiva utvecklingen av marknaden för tunga fordon under året. Årets nettoomsättning om 607 MSEK fördelar sig på följande produktoch affärsområden: Kopplingsutrustning 58% Vändskivor 12% Onspot, Armaton och övrigt 6% Affärsområde Lastvagnsutrustning 76% Axelkopplingar 19% Ringfjädrar 5% Affärsområde Maskinelement 24% Exponering i utländsk valuta Med valutarisk avses risken att VBG-koncernens kommersiella flöden samt dess nettotillgångar i utländska dotterbolag påverkas negativt vid en kursförändring av utländska valutor mot den svenska kronan. Valutarisken uppdelas i transaktionsrisk och omräkningsrisk. Transaktionsrisken uppkommer då de olika koncernbolagen köper och säljer varor i annan valuta än sin egen. Drygt 15% av koncernens betalningsflöden är redovisningsmässigt exponerade för valutarisker. Terminssäkring av flöden sker efter prövning löpande under året. Vid årsskiftet fanns inga utestående terminskontrakt. Omräkningsrisken uppkommer då koncernen investerar i nettotillgångar i annan valuta än SEK. VBG-koncernen har betydande utländska nettotillgångar i sina utländska dotterbolag. Per bokslutsdagen uppgår exponeringen till ca 159 MSEK, varav 49,8% i DEM, 28,9% i USdollar, 16,2% i pund, 2,6% i DDK respektive 2,5% i NOK. Omräkningsdifferensen var för 1998 positiv med 8,5 MSEK (1,1 MSEK) och redovisades i enlighet med koncernens principer direkt mot egna kapitalet. Omräkningsriskerna har ej terminsäkrats. Nettoupplåning i annat än lokal valuta föreligger ej. RESULTAT VBG-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader blev för räkenskapsåret 50,4 MSEK, en ökning med 19,1% jämfört med 1997 års resultat på 42,3 MSEK. Koncernens resultat har påverkats positivt, med ca 6 MSEK, av en koncernanpassning av det tyska dotterbolagets metoder för inkuransbedömning. Resultatet är vidare belastat med flyttoch igångkörningskostnader på drygt 2 MSEK avseende den nya fabriksanläggningen i England. Resultatet i det tyska dotterbolaget har ej varit tillfredställande och omstruktureringsarbete pågår. Betydande effekter av detta arbete väntas först år Avkastning på sysselsatt kapital blev 15,1% (18,0%) och på eget kapital 14,9% (15,8%). Vinstmarginalen blev 8,3% mot 7,8% för Investeringar och finansiell ställning Koncernens investeringar 1998 uppgick till 46,9 MSEK (203,1) och avsåg huvudsakligen produktionsutrustning och nya affärssystem. Av 1997 års investeringar avsåg huvuddelen eller 156,8 MSEK anläggningar som ingick i Ringfederförvärvet. Investeringarna 1998 är självfinansierade. Koncernens likvida medel uppgick till 42,4 MSEK per bokslutsdagen (25,7 MSEK). Inkluderas även ej utnyttjade checkkrediter uppgår likvida medel till 111,6 MSEK (92,7 MSEK), vilket utgör 18,4% av nettoomsättningen (17,2%). Koncernens nettolåneskuld var 158,8 MSEK, vilket är en minskning med ca 5 MSEK i förhållande till årets ingång. Det egna kapitalet i koncernen uppgick till 247,5 MSEK. Relationen räntebärande skuld i förhållande till eget kapital blev 0,64. Föregående år var motsvarande relationstal 0,77. Soliditeten förbättrades och uppgick till 42,1% ( 40,7%). Personal Vid utgången av 1998 var 386 (387) personer anställda i VBG-koncernen varav 131 (121) i Sverige. Under 1998 har koncernen i genomsnitt sysselsatt 422 personer (366), varav 142 (131) verksamma i Sverige, en ökning som främst förklaras av att de förvärvade bolagen i Tyskland och USA inte ingick i koncernen under hela Styrelsens arbetsformer Finns återgivna på sid 30. VBG-koncernens finansiella utveckling under fem år: Definitioner, se not Försäljning och resultat Nettoomsättning, MSEK 277,3 290,6 283,4 539,8 607,1 Resultat efter finansnetto, MSEK 37,5 55,2 40,8 42,3 50,4 Resultat efter skatt, MSEK 32,0 39,9 29,3 27,9 34,3 Finansiell ställning Balansomslutning, MSEK 163,0 199,1 220,9 524,2 588,5 Eget kapital, MSEK 79,8 113,7 140,8 213,2 247,5 Riskbärande kapital, MSEK 86,6 122,3 151,3 231,9 267,8 Soliditet,% 49,0 57,1 63,7 40,7 42,1 Andel riskbärande kapital, % 53,1 61,4 68,5 44,2 45,5 Räntebärande nettolåneskuld, MSEK 13,6-26,8-53,5 163,9 158,8 Lönsamhet Avkastning på sysselsatt kapital,% 35,5 48,0 29,3 18,0 15,1 Avkastning på eget kapital,% 49,6 41,2 23,0 15,8 14,9 Vinstmarginal,% 13,5 19,0 14,4 7,8 8,3 Övrigt Medelantal anställda Ägarförhållanden VBGs två största ägare representerar 78,9% av totala antalet A- och B- aktier. Hexagon AB (46,3%), är en industri- och handelskoncern noterad på Stockholms Fondbörs A-lista. Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning (32,6%), har till ändamål att främja vetenskaplig forskning om astma med inriktning på klinisk behandling av astma. Två lokala stiftelser, Stiftelsen SLK-anställda och Stiftelsen VBG- SLK äger 5,9% av aktierna, men har genom sina innehav av A-aktier en röstandel på 32,4%. Vid utgången av året 1998 var antalet registrerade aktieägare Utsikter för 1999 Utvecklingen inom RINGFEDER VBG GmbH är den faktor som främst avgör koncernens kortsiktiga resusultatutveckling. De åtgärder som har vidtagits och beräknas att vidtagas kommer att ge kostnadsreduktioner. Det är dock för tidigt att bedöma hur stor effekten hinner bli år För övriga delar av koncernen förväntas en fortsatt god lönsamhet. En osäkerhetsfaktor är dock konjunkturutvecklingen i Europa och USA och särskilt marknaden för tyngre fordon. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I början av februari 1999 avyttrade VBG AB en uthyrd industrifastighet i Vänersborg för 13 MSEK, vilket kommer att ge en realisationsvinst i 1999 års resultat på cirka 3,0 MSEK. Förslag till vinstdisposition Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till TSEK. Inga bolag i koncernen behöver göra avsättning till bundet eget kapital. Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget: Balanserad vinst Årets resultat SEK Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 2,50 SEK per aktie att i ny räkning överförs SEK

10 Resultaträkningar Finansieringsanalyser Koncernen TSEK Not Nettoomsättning 2, Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Kostnad för nyemission Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 4, Resultat från finansiella investeringar Utdelning från dotterföretag Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Koncernen TSEK Internt tillförda medel Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Omräkningsdifferenser Finansiella intäkter och kostnader Betald skatt Utdelning till aktieägare Från årets verksamhet internt tillförda medel Medel bundna/tillförda i löpande verksamhet Minskning/ökning (-) av varulager Minskning/ökning (-) av rörelsefordringar Ökning/minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde i rörelsen före investeringar Investeringar och desinvesteringar Investeringar i aktier, netto Investeringar i anläggningar, netto Kassaflöde efter investeringar Finansiering Minskning/ökning (-) av långfristiga fordringar Ökning/minskning (-) av lån Nyemission Förändring av kassa, bank och kortfristiga kapitalplaceringar Kassa, bank och kortfristiga kapitalplaceringar vid årets början Förändringar av kassa, bank och kortfristiga kapitalplaceringar Kassa, bank och kortfristiga kapitalplaceringar vid årets slut Outnyttjad checkräkningskredit Summa disponibla likvida medel Förändring av nettolåneskuld Räntebärande skulder och avsättningar Kassa, bank och kortfristiga placeringar Nettolåneskuld Förändring av räntebärande nettolåneskuld

11 Balansräkningar Balansräkningar Koncernen TSEK Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 8 Patent, licenser, varumärken och datorprogramvaror Goodwill Förskott immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 9 Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 10 Andelar i dotterföretag 10, Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos dotterföretag Latent skattefordran Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Koncernen TSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 13 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver/balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för skatter Övriga avsättningar Summa avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER 17,18 Checkräkningskredit Övriga skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till dotterföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER

12 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagens bestämmelser och god redovisningssed. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i förhållande till föregående år. KONCERNREDOVISNING I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna. Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning har tillämpats. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av dotterföretagets nettotillgångar, upptas skillnaden som koncernmässig goodwill. Bolaget tillämpar dagskursmetoden för omräkning av bokslut för utländska dotterföretag. Det innebär att de utländska dotterföretagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Poster ingående i det egna kapitalet omräknas till de kurser som rådde vid respektive förvärvstidpunkt. Samtliga poster ingående i resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital. Koncernens resultat- och balansräkningar redovisas utan bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Bokslutsdispositioner ersätts dels med förändring av latent skatt på bokslutsdispositioner, dels som en del av koncernens resultat. Obeskattade reserver uppdelas i latent skatteskuld och eget kapital.vid värdering av tillgångar och skulder på koncern- och företagsnivå beaktas skatteeffekten, vilken redovisas som latent skattefordran respektive latent skatteskuld. Dock beaktas inte latent skatt på koncernmässig positiv eller negativ goodwill. Den latenta skatten har för svenska bolag beräknats till 28% och för utländska bolag till lokal skattesats. FORDRINGAR Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas enligt balansdagens kurs. Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader. VARULAGER Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet för egentillverkade hel- och halvfabrikat har beräknats till varornas tillverkningskostnader inklusive skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Reservering för inkurans har skett med erforderligt belopp. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Goodwill 15 år Övriga immateriella tillgångar 3-5 år Byggnader år Maskiner och andra tekniska anläggningar 3-10 år Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år Goodwill avseende Ringfederförvärvet avskrivs på 15 år. Den långa avskrivningstiden motiveras av Ringfeders stora marknadsandelar på väsentliga marknader samt av varumärket RINGFEDER, vilket är välkänt och står för kvalitet. Utgifter för strategiska datorprogram har enligt tidigare principer aktiverats. Avskrivning sker på 5 år fr o m det att investeringen tagits i bruk. Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar redovisas i moderbolagets resultaträkning bland bokslutsdispositioner. Ackumulerade avskrivningar utöver plan redovisas i moderbolaget som obeskattade reserver. Leasingkontrakt som ingåtts fr o m 1997 redovisas enligt Redovisningsrådets rekommendationer. Undantag från rekommendationen görs för leasingkontrakt avseende tjänstebilar. Dessa kontrakt uppgår ej till materiella belopp och risken för förluster vid lösen av kontrakten är små. FORSKNING OCH UTVECKLING Utgifter för forskning och utveckling kostnadsförs löpande när de uppkommer. Not 2 Försäljning och inköp mellan koncernföretag Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till dotterföretag, % 23,2 Av bolagets inköp avser inköp från dotterföretag, % 4,7 Not 3 Nettoomsättningens fördelning på produktområden och geografiska marknader Nettoomsättningen fördelar sig på produktområden enligt följande: Kopplingsutrustning Vändskivor Övrig lastvagnsutrustning Maskinelement Summa Omsättningssiffrorna för Maskinelement inkluderar Friktionsfjädrar för järnvägsindustrin med TSEK för 1998 och TSEK för Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: Norden Storbritannien Tyskland Övriga Europa USA/Canada Övriga världen Summa I koncernens omsättning ingår Friktionsfjädrar för järnvägsindustrin med 1998: Tyskland ; 1997: Norden 4 402, Storbritannien 1 973, Tyskland , Övriga Europa 8 411, USA/Canada samt Övriga världen 439. Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner Sociala Löner Sociala och kostnader och kostnader andra (varav andra (varav ersätt- pensions- ersätt- pensionsningar kostnader) ningar kostnader) (672) (2 335) Dotterbolag (3 876) (3 184) Koncernen (4 548) (5 519) Av moderbolagets pensionskostnader avser 330 TSEK (318 TSEK) gruppen styrelse och VD. Motsvarande belopp för koncernen är 892 TSEK (1 037 TSEK). Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m fl och anställda: Styrelse och Övriga Styrelse och Övriga VD (varav anställda VD (varav anställda tantiem o d) tantiem o d) Sverige (65) (96) Dotterföretag i Sverige (72) Dotterföretag utomlands Danmark (106) (72) Norge (276) (248) England (0) (50) USA (930) (865) Tyskland (344) (659) Tot dotterföretag utomlands (1 656) (1 894) Koncernen totalt (1 793) (1 990) Till styrelsens ordförande har arvoden om 184 TSEK utbetalts under året. Bolagets VD har erhållit TSEK i lön och övriga förmåner, varav tantiem uppgår till 65 TSEK. Verkställande direktören har ett anställningsavtal, vilket löper med en uppsägningstid på 18 månader. Lönen är garanterad under uppsägningstiden. Fr o m år 2000 kommer en pension om 3,8 basbelopp att utbetalas från bolaget under 10 år. Övriga pensionsförmåner är reglerade enligt SAF/CF-avtalet. För VD i moderbolaget gäller rätt till 18 månaders anställningsförmåner om anställningen upphör p g a uppsägning från bolagets sida. För övriga ledande befattningshavare är motsvarande tidsperiod 6-12 månader. Förpliktelser avseende pensioner och liknande förmåner till styrelseledamöter och verkställande direktörer Avsättningar Ansvarsförbindelser Summa förpliktelser

13 Medelantal anställda Antal Varav Antal Varav anställda män anställda män Sverige Totalt i moderbolaget Dotterföretag Sverige Norge England Danmark USA Tyskland Totalt i dotterföretag Koncernen totalt Vid årets slut var 386 (387) personer anställda i koncernen. Not 5 Avskrivningar Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår i koncernen till TSEK ( TSEK) och i moderbolaget till TSEK ( TSEK). Goodwillavskrivningar i koncernen uppgår till TSEK (4 263 TSEK). Not 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Avsättning till periodiseringsfond Summa Not 7 Skatt på årets resultat Betald skatt Svenska bolag Utländska bolag Summa betald skatt Latent skatt Svenska bolag Utländska bolag Summa latent skatt Summa skatt Not 8 Immateriella anläggningstillgångar Patent, licenser, varumärken och datorprogramvaror Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Omräkningsdifferenser 32 5 anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Omräkningsdifferenser avskrivningar Utgående planenligt restvärde Utgifter för strategiska datorprogram aktiveras. Årets utgifter avser investeringar i affärssystem i svenska och tyska dotterbolag. De nya affärssystemen medför möjligheter till förbättrad information och styrning. Goodwill Ingående anskaffningsvärde Årets ökning Försäljningar och utrangeringar Omräkningsdifferenser anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar 132 Årets avskrivningar Omräkningsdifferenser avskrivningar Utgående planenligt restvärde Av koncernens kvarstående goodwill på TSEK avser TSEK s k inkråmsgoodwill. Avskrivning av inkråmsgoodwill är skattemässigt avdragsgillt. All goodwill är hänförlig till förvärvet av RINGFEDER Under 1998 har förvärvsvärde justerats med avseende på: Upplagd omstruktureringsreserv Omvärdering av förvärvat varulager Tilläggsköpeskilling vid försäljning av RINGFEDERS järnvägsenhet Reducerad köpeskllling Pågående nyanläggningar och förskott avseende immateriella anläggningstillgångar Ingående balans Årets inköp Omklassificering Utgående balans Not 9 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Årets inköp Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Omräkningsdifferenser anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets avskrivningar Omräkningsdifferenser av- och nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Bokfört värde fastigheter i Sverige Taxeringsvärden fastigheter i Sverige Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Omräkningsdifferenser anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Omräkningsdifferenser avskrivningar Utgående planenligt restvärde Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Försäljningar och utrangeringar Omklassificering 319 Omräkningsdifferenser anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Omräkningsdifferenser avskrivningar Utgående planenligt restvärde Pågående nyanlägg- ningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående balans Årets inköp Omklassificering Omräkningsdifferens 691 Utgående balans Operationella leasingkontrakt (hyreskontrakt) har belastat årets resultat med ca 12 MSEK. Återstående betalningar på vid årsskiftet gällande kontrakt uppgår till ca 78 MSEK. Not 10 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Ingående anskaffningsvärde Förvärv och reducerad köpeskilling Kapitaltillskott Avyttringar anskaffningsvärden Andra långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar Omräkningsdifferenser anskaffningsvärden

14 Not 11 Andelar i dotterföretag Kapital Röst- Antal Bokfört andel rätts- andelar/ värde andel aktier VBG Produkter AB Sverige 100% 100% VBG Produkter A/S Norge 100% 100% VBG Produkter A/S Danmark 100% 100% RINGFEDER VBG GmbH Tyskland 100% 100% RINGFEDER Corp USA 100% 100% Ringland Corp USA 100% 100% VBG Produkter (Deutschland) GmbH 100% 100% VBG Ltd England 100% 100% Summa Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte: Org nr Säte VBG Produkter AB Vänersborg VBG Produkter A/S Oslo, Norge VBG Produkter A/S Ejby, Danmark RINGFEDER VBG GmbH Krefeld, Tyskland RINGFEDER Corp Westwood, N.J. USA Ringland Corp Westwood, N.J. USA VBG Ltd Lowton, England VBG Produkter (Deutschland) GmbH (vilande) München, Tyskland Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror 249 Upplupen royalty Förskottsbetalda försäkringskostnader Förskottsbetalda serviceavgifter Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa Not 13 Förändring av eget kapital Koncernen Aktie- Bundna Fritt eget kapital reserver kapital Belopp vid årets ingång Omräkningsdifferens Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång Moder- Aktie- Över- Reserv- Fritt bolaget kapital kurs fond eget fond kapital Belopp vid årets ingång Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktiekapitalet utgöres av aktier á 10 SEK. Av aktierna är A-aktier med en rösträtt om 10 röster per aktie. Övriga aktier, B-aktier, är sammanlagt med en rösträtt om 1 röst per aktie. Not 14 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan Periodiseringsfond Summa Not 15 Latent skatt MODERBOLAGET Latent skatt på förändringar av obeskattade reserver uppgår för 1998 till 18 TSEK (1 809 TSEK). Latent skatteskuld för obeskattade reserver uppgår till TSEK ( TSEK). KONCERNEN Koncernens latenta skatteskulder och förändringar i dessa redovisas i enlighet med de principer som redogörs för i Not 1. Not 16 Övriga avsättningar Garantiåtaganden Beslutade omstruktureringsåtgärder Övriga poster Summa Not 17 Långfristiga skulder Nedan anges den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen. Skulder till kreditinstitut Not 18 Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder Avseende skuld till kreditinstitut: Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Summa avseende egna avsättningar och skulder För övriga koncernföretags skulder Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Summa avseende koncernföretag Summa ställda säkerheter Not 19 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till TSEK ( TSEK) och i moderbolaget till TSEK ( TSEK). Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Särskild löneskatt Förskottsbetalda hyresintäkter Upplupna personalkostnader Upplupna arvoden Provisioner Upplupen hyreskostnad Övriga poster Summa Not 21 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet Borgen för dotterföretags förpliktelser Övriga ansvarsförbindelser Summa ansvarsförbindelser Not 22 Nyckeltalsdefinitioner RISKBÄRANDE KAPITAL Eget kapital med tillägg för latent skatteskuld. SOLIDITET Eget kapital i förhållande till balansomslutning. ANDEL RISKBÄRANDE KAPITAL Riskbärande kapital i förhållande till balansomslutning. AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL Resultat efter finansnetto med tillägg för kostnadsräntor, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital, uttryckt som balansomslutning minus icke räntebärande skulder. AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital. VINSTMARGINAL Resultat efter finansnetto i förhållande till försäljning. NETTOLÅNESKULD Räntebärande avsättningar och skulder minskat med summan av kassa, bank och kortfristiga placeringar

15 Revisionsberättelse Vänersborg Reidar Öster Lars Sjöstedt Börje Andersson Torbjörn Wistrand Lars Malmros Rune Olausson Gunnar Nyvaller Richard Persson Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits Lennart Bertheden Auktoriserad revisor TILL BOLAGSSTÄMMAN I VBG AKTIEBOLAG ORGANISATIONSNUMMER Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i VBG AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget eller på annat sätt har handlat i strid mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, varför jag tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen fastställs och att vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt min bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget varför jag tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vänersborg den 17 februari 1999 Lennart Bertheden Auktoriserad revisor ÄGARSTRUKTUR Antal aktier Andel i procent av A-aktier B-aktier Totalt aktierna rösterna Hexagon AB ,3 40,6 Herman Kreftings Stifelse för Allergi- och Astmaforskning ,6 18,1 Stiftelsen SLK-anställda ,1 22,5 Stiftelsen VBG-SLK ,8 9,9 Richard Persson ,1 0,5 Övriga ca personer ,1 8,4 Totalt ,0 100,0 Källa: VPC AB Aktiebok Aktiedata Resultat efter skatt 10,77 13,42 9,86 8,72 10,03 Eget kapital 26,86 38,24 47,35 62,27 72,29 Aktiekurs den 31/12 55,00 78,00 111,00 148,00 138,00 Kurs/vinst per aktie efter skatt (P/E), ggr 5,1 5,8 11,3 17,0 13,8 Kurs/eget kapital per aktie, % 204,8 204,0 234,4 237,7 190,9 Utdelning, SEK 1,00 1,50 2,50 2,50 2,50 1) Direktavkastning, % 2) 1,8 1,9 2,3 1,7 1,8 Definitioner 1) Föreslagen utdelning 2) Direktavkastning: utdelning i relation till aktiekurs. Samtliga beräkningar är gjorda efter genomsnittligt antal aktier respektive räkenskapsår. i 28 29

16 Styrelseledamöter VBG Koncernledning STYRELSESUPPLEANTER Staffan Ekelund, f 1945 Föreståndare, Institutet för Metallforskning. Styrelseordförande i Stiftelsen SLK-anställda. Styrelseledamot i Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning och Stiftelsen VBG-SLK. Tore Fleischer, f 1955 Arbetstagarrepresentant, styrelsesuppleant sedan Vice ordförande i SIF-klubben. Lars-Göran Larsson, f 1949 Arbetstagarrepresentant, styrelsesuppleant sedan Kassör i Verkstadsklubben. Richard Persson, f VD och koncernchef, styrelseledamot sedan Styrelseordförande i VBG Produkter AB, VBG Limited och RINGFEDER Corp. Styrelseledamot i RINGFEDER VBG GmbH, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Stiftelsen SLK-anställda, Stiftelsen VBG-SLK och BRINK Sverige AB. Aktieinnehav: aktier. Reidar Öster, f Ordförande i styrelsen sedan 1993, styrelseledamot sedan Senior Advisor i CARTA Corporate Advisors AB. Styrelseordförande i RINGFEDER VBG GmbH och i Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning samt i Buma i Bengtsfors AB. Styrelseledamot i Trebruk AB, Kostrzyn Paper S.A., Polen och Korimpeks AB. Aktieinnehav: 2100 aktier. Gunnar Nyvaller, f Arbetstagarrepresentant, styrelseledamot sedan Styrelseledamot i VBG Produkter AB. Ordförande i SIF-klubben. Rune Olausson, f Arbetstagarrepresentant, styrelseledamot sedan Styrelseledamot i VBG Produkter AB. Ordförande i Verkstadsklubben. Torbjörn Wistrand, f Styrelseledamot sedan Chef för affärsutveckling i Hexagon AB (publ). Styrelseordförande i bl a Moteco AB, SwePart AB, SwePart Material AB, Almega Industri och Kemiförbundet. Styrelseledamot i bl a RINGFEDER VBG GmbH, Gislaved Gummi AB, Johnson Metall Holding AB och SAF. Börje Andersson, f Vice ordförande i styrelsen, styrelseledamot sedan VD och koncernchef i Hexagon AB (publ). Styrelseledamot i Moteco AB, Dacke Hydraulik AB, Norfoods och Svedbergs i Dalstorp AB (publ). Lars Malmros, f Styrelseledamot sedan Styrelseordförande i Press & Plåtgruppen AB. Styrelseledamot i IPSO-ILG N.V. och IBEL N.V., Belgien. Lars Sjöstedt, f Styrelseledamot sedan Professor i Transportteknik vid Chalmers Tekniska Högskola och i Europeiska Transportsystem och Internationell Logistik vid Tekniska Universitetet i Hamburg. Ledamot av IVA. Styrelseledamot i TFK-Föreningen för transportforskning och Transportstiftelsen VTS. Styrelseordförande i Centrum för Transport och Trafik. Aktieinnehav: aktier. STYRELSENS ARBETSFORMER VBG ABs styrelse består f n av 6 ordinarie ledamöter och en suppleant valda av bolagsstämman. Därutöver utser löntagarorganisationerna SIF och Metall var sin ordinarie ledamot och var sin suppleant. Ägarstrukturen i VBG AB är sådan att Hexagon AB tillsammans med tre stiftelser (instiftade av VBGs grundare Herman Krefting) har mer än 90% av antalet röster i bolaget. Det har därför överenskommits att Hexagon och stiftelserna utser vardera 2 ordinarie ledamöter (däribland VD). Därutöver har ägarna gemensamt utsett 2 ordinarie ledamöter med specialkompetens inom VBGs verksamhetsområde. Stiftelserna har därutöver utsett en suppleant. Andra tjänstemän i bolaget deltager i styrelsens sammanträden som föredragande och som sekreterare. Under verksamhetsåret 1998 hade styrelsen 6 (9) sammanträden. Styrelsens arbete följer en årlig föredragningsplan ägnad att säkerställa styrelsens behov av information och arbetet påverkas i övrigt av den särskilda arbetsordning styrelsen fastställt rörande arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna handhas av styrelsen i dess helhet. För att i denna del säkerställa styrelsens informationsbehov rapporterar bolagets revisor till styrelsen årligen sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av bolagets interna kontroll. Sittande: Inger Vilhelmson f 1947, sekreterare, Richard Persson f 1937, VD och koncernchef, Bo Hedberg f 1957, marknadschef. Stående: Claes Wedin f 1956, controller. Lars Anger f 1953 VBG Produkter AB, Vänersborg, Sverige De tillverkande bolagens verkställande direktörer Carl-Friedrich Krumm f 1941 RINGFEDER VBG GmbH, Krefeld, Tyskland Cliff Cook f 1935 VBG Ltd, Lowton, England Revisorer Ordinarie: Lennart Bertheden, f 1945 Auktoriserad revisor, Öhrlings Coopers & Lybrand AB. Suppleant: Gunnar Hjalmarsson, f 1957 Auktoriserad revisor, Öhrlings Coopers & Lybrand AB

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 25% till 511 Mkr, jämfört med 408 Mkr 1997.

Nettoomsättningen ökade med 25% till 511 Mkr, jämfört med 408 Mkr 1997. 98 Arkivator är en högteknologisk verkstadskoncern med inriktning på tillverkning och montering av kvalificerade industrikomponenter, främst i aluminium och stål. Verksamheten omfattar huvudsakligen uppdragstillverkning

Läs mer

Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137

Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 2 (32) NetOnNet AB (publ) Årsredovisning 2002 Styrelsen och verkställande direktören för NetOnNet Aktiebolag (publ), med säte i Borås, avger härmed

Läs mer

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett utbud av egenutvecklade och utvalda licensprodukter för barnfamiljer genom online- och distributionsförsäljning. VISION

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Årsredovisning 2000 Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Norrtelje Elektronik AB Norrtelje EMS Provider i Torsby AB EuroSupply Nordic AB EuroSupply Central Europe Sp z o.o. 1 Innehåll: Ekonomiska nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse assa abloy ab (publ.) org.nr 556059-3575 årsredovisning innehåller koncernens redovisning för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2000. Ägarförhållande assa abloys huvudägare är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Detta är Nolato. Ericsson, Nokia, Electrolux, Whirlpool, Volvo och Allgon.

Detta är Nolato. Ericsson, Nokia, Electrolux, Whirlpool, Volvo och Allgon. Årsredovisning 1998 Innehåll 4 VD kommenterar året 8 Industrial Components 10 Mobile Communication 12 Automotive Components 14 Branded Products 16 Medical Components 17 Tillverkning i USA 18 Mobil telefoni

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

Innehåll. Affärsidé 1. 1996 i korthet 1. Bolagsstämma 1. Koncernchefen har ordet 2. In i IT-samhället 5. Effektivare produktion 8

Innehåll. Affärsidé 1. 1996 i korthet 1. Bolagsstämma 1. Koncernchefen har ordet 2. In i IT-samhället 5. Effektivare produktion 8 96 Innehåll Kommande rapporter Delårsrapport, 3 månader 28 april 1997 Bolagsstämma 28 april 1997 Delårsrapport, 6 månader 11 augusti 1997 Delårsrapport, 9 månader 20 oktober 1997 Affärsidé 1 1996 i korthet

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E O S L O S T O C K H O L M ÅRS REDO visning 1 Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bolagsstämma. Innehåll. Utdelning: Rapporter 1999:

Bolagsstämma. Innehåll. Utdelning: Rapporter 1999: ÅRSREDOVISNING 1998 1 Innehåll Bolagsstämma 1998 i punktform... 3 Intervju med VD Anders Eriksson... 4-7 Tjänster och service via partnerskap... 8-9 Mångfald i produkter och tjänster... 10-11 ITM Insurance...

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Årsredovisning 2012 för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Styrelsen och verkställande direktören för Diadrom Holding AB (publ) (556676-4857) får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Pulsen AB INNEHÅLL Pulsen AB 3 Bolagsstruktur 5 Pulsen Data AB 6 Informationssäkerhet 7 Kommuner 8 Privata vårdgivare 9 Handel 10 Driftstjänster 11 Pedab Group AB 12 Pulsen Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer