Stockholm, den 26 november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm, den 26 november 2010"

Transkript

1 Arbetsdomstolen Box STOCKHOLM Stockholm, den 26 november 2010 YTTRANDE MED BEGÄRAN OM FÖRHANDSAVGÖRANDE MÅL A 110/10 DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN (DO)./. SAS OCH FLYGARBETSGIVARNA Arbetsdomstolen har i aktbilaga 30 förelagt DO att yttra sig över vad svarandena har anfört i aktbilagorna 22, 28 och 29. Mot denna bakgrund ber DO att få anföra följande. Uppsägningarna är direkt diskriminerande 1. SAS gör i aktbilaga 22 gällande att uppsägningarnas laglighet i första hand ska prövas mot bakgrund av förbudet mot indirekt diskriminering i 1 kap. 4 punkten 2 (2008:567) diskrimineringslagen, som ska läsas i ljuset av artikel 2.2 b i Direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet ( likabehandlingsdirektivet ). 2. Det råder emellertid inget tvivel om att uppsägningarna är direkt diskriminerande och därför faller inom ramen för förbudet i 1 kap. 4 punkten 1. Advokatfirman Öberg & Associés AB Box 2098, SE Stockholm, Sweden Besöksadress: Skeppsbron 26, 2tr SE Stockholm Tel Fax Organisationsnummer: Momsreg.nr/VAT-nr SE Styrelsens säte: Stockholm Bolaget innehar F-skattebevis IBAN: SE SWIFT: HANDSESS Bankgiro: Plusgiro:

2 2(18) 3. EU-domstolen har nämligen klarlagt att en åtgärd som grundar sig på rätten till pension från arbetsgivaren är direkt diskriminerande när det av ett kollektivavtal följer att denna rätt aktualiseras först när en viss minimiålder har uppnåtts. Kriteriet att arbetstagaren i fråga ska ha rätt till pension kan enligt EU-domstolen inte särskiljas från dennes ålder (EU-domstolens dom av den 12 oktober 2010 i mål C- 499/08, Andersen, ännu ej publicerad i REU, punkterna 23-24). 4. I förevarande fall har på motsvarande sätt kriteriet pensionsberättigade använts vid uppsägningarna, samtidigt som det framgår av kollektivavtalet att det endast är kabinpersonal som har fyllt 60 år som uppfyller detta villkor. Det är också i målet ostridigt att samtliga personer som sades upp har fyllt eller ska fylla 60 år under uppsägningstiden (se avtalsturlista bilaga 1). 5. Uppgiften från SAS att den uppsagda kabinpersonalen dessutom fråntogs sin förtursrätt till återanställning till förmån för yngre, tidigare uppsagda, arbetstagare talar också med styrka för att SAS har gjort sig skyldig till direkt åldersdiskriminering. SAS har genom denna åtgärd på ett tydligt sätt klargjort att den äldre kabinpersonalen inte längre är önskvärd på grund av sin ålder. 6. Värt att notera är att såväl de av svarandena åberopade domarna från Attunda tingsrätt (mål nr ) och Borgarting Lagmansrett meddelades före EU-domstolens dom i det ovan citerade målet. Eftersom domstolarna i dessa fall bedömde uppsägningar hänförliga till rätten till tjänstepension enligt reglerna för indirekt diskriminering, har rättstillämpningen i dessa mål varit felaktig. Någon vägledning från dessa domar kan därför inte hämtas. 7. Därutöver bör påtalas att de bedömningar som gjordes i dessa mål har skett utifrån de särskilda begränsningar som är specifika för pilotyrket i form av flygförbud i vissa länder för piloter över 60 år, samt de krav som ställs på utbildning i förhållande till vissa flygplanstyper m.m. som har uppställts i flygsäkerhetssyfte (jfr här

3 3(18) Bundesarbeitsgerichts begäran om förhandsavgörande i det pågående målet C-447/09, R.P, M.F och V.L mot Deutsche Lufthansa AG). Några motsvarande begränsningar finns inte för kabinpersonal, där man i stället anser att en hög ålder är en garant för flygsäkerheten. I avsaknaden av en Air Purser ska t.ex. befälet i kabinen föras av den äldste i tjänst eftersom en person med lång erfarenhet antas uppfylla kraven på flygsäkerhet på ett bättre sätt än någon med kortare erfarenhet. Det finns ingen möjlighet för SAS att rättfärdiga direkt diskriminering 8. Av likabehandlingsdirektivet följer en möjlighet för arbetsgivaren att, i fall som rör eventuell indirekt diskriminering, rättfärdiga sin åtgärd som icke-diskriminerande om åtgärden motiveras av ett berättigat mål och om medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga (artikel 2.2 b likabehandlingsdirektivet). Bestämmelsen har överförts så gott som ordagrant i 1 kap. 4 punkten 2 diskrimineringslagen. 9. I de fall det rör sig om direkt diskriminering finns denna möjlighet till rättfärdigande emellertid inte (jfr. artikel 2.2 a likabehandlingsdirektivet och EU-domstolens dom den 5 mars 2009 i mål C-388/07, Age Concern England, REG 2009, s. I-1569, punkt 59). SAS diskriminering omfattas inte av något undantag som kan motiveras utifrån socialpolitiska mål av allmänintresse 10. En diskriminerande åtgärd kan endast anses tillåten enligt EU-rätten om medlemsstaterna i sin nationella rätt jämlikt artikel 6 likabehandlingsdirektivet har föreskrivit ett undantag som kan motiveras utifrån berättigade mål. 11. Av EU-domstolens praxis följer att det härvidlag ska röra sig om socialpolitiska mål som är av allmänintresse och som skiljer sig från de rent individuella skäl som hänför

4 4(18) sig till arbetsgivarens situation, så som att minska kostnaderna eller att förbättra konkurrenskraften (mål C-388/07, Age Concern England, punkt 46). 12. Det är här talande att samtliga av de av SAS åberopade domarna från EU-domstolen rör förenligheten av nationella bestämmelser som direkt eller indirekt stadgar undantag från förbudet mot diskriminering. I vissa fall har dessa undantag framkommit i nationella kollektivavtal som har allmängiltigförklarats av medlemsstaten. Inte i något fall har det rört sig om enskilda åtgärder som har vidtagits efter lokala förhandlingar utan stöd av bestämmelser i vare sig nationella allmängiltigförklarade kollektivavtal eller lagstiftning. Det säger sig nämligen självt att sådana åtgärder inte i sig självständigt kan utgöra ett införlivande av likabehandlingsdirektivet. 13. När medlemsstaterna föreskriver undantag från förbudet mot diskriminering åtnjuter de ett betydande skönsmässigt utrymme. Detta utrymme är emellertid inte obegränsat. EU-domstolen har uttalat att medlemsstaternas utrymme för skönsmässig bedömning inte får leda till att principen om icke-diskriminering undergrävs (mål C- 388/07, Age Concern England, punkt 51). 14. Medlemsstaterna är t.ex. fria att genomföra direktivet genom allmänna principer, men är i så fall skyldiga att tillse att den rättsliga situation som följer av dessa principer är tillräckligt klar och precis så att de personer som ges rättigheter enligt direktivet har möjlighet att få full kännedom om dessa och, i förekommande fall, att göra dem gällande vid en nationell domstol. (Mål C-388/07, Age Concern England, punkt 42). 15. Den lösning som Sverige har valt för att genomföra artikel 6.1, med en generell undantagsregel i 2 kap. 2 punkten 4 diskrimineringslagen, framstår mot denna bakgrund som problematisk. Regeln gör nämligen inte någon skillnad på diskriminerande åtgärder i enlighet med förutsebara regler eller principer som lagstiftaren har sanktionerat, och åtgärder som har vidtagits av arbetsgivaren utan

5 5(18) något särskilt stöd i lagstiftningen, men som av andra skäl kan framstå som berättigade. 16. Det finns därmed en betydande risk att undantaget i 2 kap. 2 punkten 4 diskrimineringslagen kan tolkas på så sätt att lokala parter på arbetsmarknaden, som inte uttryckligen av staten genom lagstiftaren har anförtrotts någon roll att införliva direktivet, kan tillåtas att själva formulera egna socialpolitiska mål för sina diskriminerande åtgärder, i syfte att dessa ska kunna undantas från diskrimineringsförbudet. 17. Enligt DO skulle en sådan tolkning strida mot EU-rätten, eftersom den skulle undergräva förutsebarheten i det skydd mot diskriminering som följer av direktivet. 18. Av detta följer att en diskriminerande åtgärd från en arbetsgivare inte är tillåten, med mindre än att den faller inom ett av medlemsstaten föreskrivet och förutsebart undantag som på ett lämpligt och nödvändigt sätt uppfyller ett i medlemsstaten godtagbart socialpolitiskt mål som är av allmänintresse. 19. Liksom är fallet i de mål som svarandena har åberopat kan ett sådant undantag bestå i en rätt att säga upp personer som har uppnått den i landet lagreglerade pensionsåldern (EU-domstolens dom av den 16 oktober 2007 i mål C-411/05, Palacios de la Villa, REG 2007, s I-8531, punkt 77) eller den i lag föreskrivna normala pensionsålder före vilken en anställning inte automatiskt får upphöra utan arbetstagarens samtycke (EU-domstolens dom av den 12 oktober 2010 i mål C-45/09, Rosenbladt, ännu ej publicerad i REU, punkt 50). 20. I förevarande mål är det emellertid inte fråga om i svensk rätt tillåtna uppsägningar som har skett på grund av att arbetstagarna har uppnått den i Sverige lagstadgade pensionsåldern 67 år. Det godtagbara undantag från skyddet mot åldersdiskriminering vid uppsägning som härvidlag kan sägas följa av 32 a och 33 lagen (1982:80) om

6 6(18) anställningsskydd (LAS), och som är motiverat av socialpolitiska mål, är alltså inte tillämpligt. 21. Något motsvarande undantag, som på annat sätt skulle medge arbetsgivare att säga upp personer som är över 60, men under 67 år, med hänvisning till att de uppnått en ålder som ger rätt till privat tjänstepension, finns inte. Avsaknaden av ett sådant undantag låter sig enkelt förklaras. Som framgår av förarbetena infördes 67-årsregeln i LAS nämligen just för att stävja bruket av kollektivavtalsfästa pensionsåldrar som förhindrade äldre personer i arbetsför ålder från att behålla sitt arbete och tjäna in ytterligare pension: Regeringen [...] föreslår därför att regeln utformas som en rätt att kvarstå i anställning till 67 år. Genom en sådan utformning blir avtal som strider mot denna rätt ogiltiga enligt 2 andra stycket anställningsskyddslagen beträffande tidpunkten för avgång. Den bestämmelsen anger att avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt lagen. En sådan reglering innebär att det i framtiden inte kommer att vara tillåtet att träffa avtal om skyldighet att lämna anställningen avgångsskyldighet före 67 års ålder. Detta gäller både kollektivavtal och enskilda avtal. Avtal om ålder för när arbetstagaren har rätt att lämna anställningen med pension kan dock träffas även framöver. (prop. 2000/01:78 s. 28) [...] Med en tvingande regel utan undantag framgår det tydligt att fråga är om en rättighet för arbetstagaren, vilket enligt regeringens mening, starkt talar för en sådan lösning. Varje arbetstagare ges därmed möjlighet att själv avgöra om han eller hon vill utnyttja sitt anställningsskydd och tjäna in pension under längre tid än vad som är möjligt idag. Det skulle således komma att finnas möjlighet för de arbetstagare som tidigare, enligt avtal eller förordning, varit avgångsskyldiga vid relativt låg ålder att kvarstå i anställningen efter egna önskemål, låt vara att arbetsgivaren kan säga upp arbetstagaren om saklig grund kan påvisas. Tidigare har dessa arbetstagare enbart kunnat kvarstå i anställningen efter överenskommelse med arbetsgivaren. [...] En lösning såsom den föreslagna innebär att alla arbetstagare behandlas lika vilket, såsom påpekats av någon

7 7(18) remissinstans, dessutom står i överensstämmelse med utvecklingen inom EU. (a prop. s. 30) 22. Om en arbetsgivare skulle ha eller ges rätt att med den lokala fackklubbens goda minne vid arbetsbrist i första hand säga upp äldre personer under 67 år, samt avtala bort deras rätt till återanställning, med hänvisning till att de har uppnått den kollektivavtalsreglerade åldern för rätt till tjänstepension, skulle såväl 67-års regeln i LAS som skyddet mot åldersdiskriminering i diskrimineringslagen i praktiken bli verkningslösa. 23. SAS har här pekat på att regeringen i propositionen till diskrimineringslagen (prop. 2007/08:95 s. 179) har uttalat att arbetsgivare ska kunna ha möjlighet att erbjuda äldre arbetstagare förtidspension i samband med turordningsförhandlingar eller neddragningar av verksamhet i syfte att låta yngre arbetstagare ha kvar sina anställningar. Detta uttalande har SAS uppenbarligen tolkat som att regeringen har avsett att ge arbetsgivarna en rätt att, utan hinder av 32 a, 33, 22, 25 LAS och 1 kap. 4 diskrimineringslagen, med frångående av turordningsreglerna, säga upp äldre personer utan förtursrätt till återanställning närhelst en kollektivavtalsreglerad rätt till tjänstepension föreligger. 24. Som DO tidigare har anfört i aktbilaga 20 framstår en sådan läsning som lösryckt ur sitt sammanhang och vidare som helt oförenlig med det skydd för äldre arbetstagare som tydligt framgår av grunderna för LAS, diskrimineringslagen och likabehandlingsdirektivet (jfr preambeln punkt 8). Det enda regeringen har avsett med skrivningen, är att klargöra att en arbetsgivare inte gör sig skyldig till diskriminering i förhållande till yngre arbetstagare genom att endast erbjuda äldre arbetstagare förtidspension eller liknande ersättning. Skrivningen syftar alltså inte till att tillskapa ett undantag från förbudet att diskriminera äldre arbetstagare vid uppsägning och återanställning på det sätt som SAS har hävdat.

8 8(18) 25. I avsaknaden av ett från lagstiftaren uttryckligen sanktionerat och förutsebart undantag för ett missgynnande av nu aktuellt slag, är det alltså uteslutet att den direkta diskriminering som SAS har gjort sig skyldig till kan godtas. 26. Vad SAS har anfört om det skönsmässiga utrymme som parterna på arbetsmarknaden givits i vissa länder med ett system med allmängiltigförklarade kollektivavtal (däribland Tyskland och Spanien), saknar här varje betydelse. De uttalanden som EUdomstolen har gjort i de ovan citerade målen C-411/05, Palacios de la Villa och C- 45/09, Rosenbladt om centrala arbetsmarknadsparters roll i de spanska och tyska systemen kan knappast ge arbetsmarknadens parter på lokal nivå en rätt att s.a.s. själva införliva likabehandlingsdirektivet genom att formulera egna socialpolitiska mål som skiljer sig från dem lagstiftaren har gett till känna. 27. Även om Arbetsdomstolen skulle anse att lagstiftaren har medgett ett undantag från diskrimineringsförbudet som innebär en rätt att vid arbetsbristsituationer, med avvikelse från turordningsreglerna, säga upp personer som uppnått den ålder som berättigar till privat tjänstepension och begränsa deras lagstadgade förtursrätt till återanställning, anser DO att ett sådant undantag inte kan rättfärdigas i ljuset av artikel 6.1 likabehandlingsdirektivet. 28. Ett sådant undantag skulle nämligen strida mot lagstiftarens tydliga socialpolitiska överväganden i såväl förarbetena till LAS som diskrimineringslagen att äldre arbetstagare är särskilt skyddsvärda och därvidlag framstå som inkonsekvent och därmed varken lämpligt eller nödvändigt för att uppnå detta mål. Vidare skulle ett sådant undantag rent faktiskt innebära ett carte blanche för arbetsgivare och den lokala fackklubben att de facto tvångspensionera äldre arbetskraft långt innan de uppnått den lagstadgade pensionsåldern. Det särskilda skydd för äldre arbetstagare som direktivet avser att åstadkomma (jfr. direktivets preambel punkten 8) skulle därmed bli illusoriskt.

9 9(18) 29. DO konstaterar i detta avseende att det av förarbetsuttalandena entydigt framgår att parterna på arbetsmarknaden liksom övriga avtalsparter är skyldiga att hålla sig inom de ramar som den nya diskrimineringslagen uppställer: Den nya lagen föreslås vara tvingande. Detta innebär bl.a. att det inte ska vara möjligt att avtala bort lagens bestämmelser. Kollektivavtalen har stor betydelse för regleringen på svensk arbetsmarknad. Avtalen är jämte lagstiftning det dominerade instrumentet för att reglera förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och uttrycker den viktiga och självständiga roll som organisationerna på arbetsmarknaden sedan länge spelar i Sverige. Parterna på arbetsmarknaden är dock liksom övriga avtalsparter skyldiga att hålla sig inom de ramar som den nya diskrimineringslagen uppställer. Vissa remissinstanser har föreslagit att en presumtion bör gälla om att kollektivavtalad särreglering på grund av ålder motsvarar undantagsmöjligheternas krav. Regeringen bedömer att ett sådant carte blanche knappast är förenligt med EG-direktivet och inte heller är ägnat att stärka parternas arbete med att bl.a. genom avtalen motverka diskriminering. (prop. 2007/08:95 s. 181) 30. Att det därutöver inte finns något EU-rättsligt utrymme att, som SAS har gjort, likställa en uppsägning av en person i arbetsför ålder med en pensionering med hänvisning till att personen i fråga har uppnått den ålder som kvalificerar till uttag av en privat tjänstepension, framgår av EU-domstolens dom i det ovan citerade målet C- 499/08, Andersen. EU-domstolen underkände i domen en dansk lagstiftning som förskrev att arbetsgivare inte var skyldiga att utge ett annars lagstadgat avgångsvederlag till personer som hade uppnått kvalifikationsåldern 60 år för uttag av en pension från arbetsgivaren. 31. Domstolen fann att ett sådan direkt åldersdiskriminerande ordning som likställde personer som rent faktiskt kommer att uppbära pension från sin arbetsgivare med personer som uppfyller åldersvillkoren för att erhålla en sådan pension, inte kunde rättfärdigas med stöd av artikel 6.1 likabehandlingsdirektivet (mål C-499/08, Andersen, punkterna 41-48). Den danske lagstiftaren hade alltså inte rätt att utgå från att personer som uppnått åldern för att utta en privat pension från arbetsgivaren också

10 10(18) skulle utta den och att det därför var motiverat att missgynna dem i förhållande till yngre personer såvitt avsåg rätten till avgångsvederlag. 32. I förevarande mål har en enskild arbetsgivare, utan stöd i lagstiftning, på motsvarande sätt gjort gällande att den särbehandling den uppsagda kabinpersonalen har utsatts för kan motiveras av att personerna i fråga har uppnått åldern för uttag av tjänstepension och därmed har sin försörjning tryggad. SAS har därmed utgått från att personerna i fråga, bara för att de uppfyller kraven därför, kommer att ta ut sin tjänstepension i förtid och att det därför är motiverat att missgynna dem i förhållande till deras yngre kollegor såvitt avser turordning och förtursrätt till återanställning. 33. Att SAS har likställt rätt till privat tjänstepension med att gå i pension framgår därutöver såväl av det faktum att de uppsagda personerna har fråntagits sin förtursrätt till återanställning som av SAS uttalande i aktbilaga 22 i p att de kabinanställda som riskerar att bli utan arbete, till skillnad från sina kolleger med kortare anställningstid, visserligen kan sägas gå ut i arbetslöshet men man kan även uttrycka det som att de går i pension enligt det mellan SAS och SCCA gällande kollektivavtalet (vår kursivering). 34. Av EU-domstolens dom i det citerade målet Andersen framgår tydligt att en diskriminerande åtgärd som bygger på presumtionen att en rätt till privat tjänstepension innebär att personen kommer att utnyttja den, inte kan undantas. Uppsägningarna är under alla omständigheter indirekt diskriminerande 35. Även för det fall det skulle röra sig om indirekt diskriminering, anser DO av de skäl som redan har anförts, att missgynnandet inte kan motiveras av ett berättigat mål. 36. Det av SAS anförda önskemålet om att behålla yngre personal på grund av deras ålder för att undvika en icke-ändamålsenlig åldersstruktur ter sig härvidlag som precis

11 11(18) den typ av överväganden som diskrimineringslagen, LAS och likabehandlingsdirektivet syftar till att bekämpa. 37. Det framstår som anmärkningsvärt att det statligt delägda bolaget SAS öppet och ogenerat utgår från att man, inte bara vid uppsägningar, utan också vid eventuella framtida nyanställningar skulle kunna välja yngre personer framför äldre, mer kvalificerade, arbetssökande. 38. SAS bevekelsegrunder i denna del är tyvärr inte särskilt förvånande. Det är allmänt vedertaget att flygbolag inte vill behålla äldre kabinpersonal och därför regelbundet gör sig skyldiga till öppen åldersdiskriminering. Thai Airways vill göra sig av med alla flygvärdinnor över 45 år (bilaga 2). Aeroflot satsar på ung kvinnlig kabinpersonal med litet midjemått och korta kjolar i enlighet med råd från sin PR-byrå (bilaga 3). British Airways försök att tvångspensionera sin Hong Kong-baserade kvinnliga kabinpersonal vid 45 års ålder är för närvarande föremål för domstolsprocess i Storbritannien (bilaga 4). 39. Att kabinpersonalens ålder, och därmed förmodade sexuella attraktionskraft, har betydelse i flygbolags varumärkesbyggande kan illustreras av att flygbolag ofta marknadsför sig mot sina kunder med bilder på yngre kabinpersonal. Det tydligaste exemplet på detta är Ryanair som ger ut en Ryanair Cabin Crew Charity Calendar i vilken Ryanairs kvinnliga kabinpersonal viker ut sig till förmån för välgörande ändamål. Ryanair har f.ö. fällts av den irländska Equality Authority för att i rekryteringsannonser söka ung och dynamisk kabinpersonal (Equality Authority v Ryanair, DEC-E/2000/14 (bilaga 5). 40. Det saknas anledning att anta att SAS gör en annan bedömning än sina konkurrenter vad gäller vikten att ha en ung kabinpersonal lockar kunder. Det är här talande att SAS länge använde sig av åldersgränser vid anställning av flygvärdinnor (för ett exempel se bilaga 6) för att, som SAS tidigare divisionschef O.N. uttryckte sig på 80-

12 12(18) talet få en större rotation och blandning av yngre och äldre personal. Unga fräscha flygvärdinnor har många gånger större vitalitet, entusiasm och kan inspirera äldre. (uttalandet finns citerat i bilaga 7). 41. År 1998 aktualiserades frågan om SAS åldersgränser efter att SAS hade ansett att 160 flygvärdinnor som hade sagts upp från SAS dotterbolag Scanair fyra år tidigare var för gamla för att återanställas. I Aftonbladet försvarade SAS dåvarande chef för kabinpersonalen E.F. åldersgränserna med uttalandet Karriärpersoner är idag strax över 30 år. Och då blir det en bra relation med en yngre servicegivare kontra den här lite äldre kunden. (bilaga 8). 42. Detta bruk av åldersgränser fann regeringen skäl att särskilt uppmärksamma i förarbetena till diskrimineringslagen under rubriken Icke berättigade syften : Inte heller kommersiella hänsyn bör som huvudregel få spela in. Utgångspunkten måste vara att ålder inte ska få beaktas i ett anställningsbeslut. Detta gäller i synnerhet verksamheter eller näringsidkare som vänder sig till en bred, inte närmare specificerad kundkrets. Till exempel ett flygbolag som vänder sig till allmänheten bör inte få ställa upp ålder som ett kriterium vid utbildning eller anställning av flygvärdinnor. (prop. 2007/08:95 s. 180) (vår kursivering). 43. Att SAS nu för att åstadkomma en föryngring väljer att göra sig av med erfarna trotjänare genom att säga upp dem och samtidigt utsläcka deras förtursrätt till återanställning står i direkt strid med lagstiftarens vilja. Den utsläckta företrädesrätten tjänar uppenbarligen samma syfte som en åldersgräns vid nyanställning, d.v.s. att förhindra anställningen av äldre kabinpersonal. 44. Att just SAS agerar på detta sätt är särskilt beklagligt. DO anser att SAS i sin egenskap av statligt delägt bolag bör föregå med gott exempel och i sin personalpolitik respektera lagstiftningen och den grundläggande principen om alla människors lika värde.

13 13(18) 45. Även inom ramen för pågående anställningar har SAS på ett otillbörligt sätt försökt komma till rätta med vad man tydligen uppfattar som ett imageproblem med äldre kabinpersonal. År 2007 försökte SAS hävda att kabinpersonal som hade fyllt 60 år och därmed enligt SAS tolkning var i pensionsåldern inte hade rätt att använda sin senioritet för att bidda på de attraktiva långlinjeflygningarna. När fackförbundet HTF påkallade central förhandling i saken vek SAS dock ner sig, vilket framgår av bifogade protokoll (bilaga 9). 46. Av en senioritetslista över Air Pursers på kortlinjeflygningarna som upprättades av SAS år 2007 framgår också att SAS har fört in information om kabinpersonalens ålder i en särskild kolumn (bilaga 10). 47. SAS iver att bli av med äldre kabinpersonal har ibland lett till övertramp i bolagets kommunikation med sina anställda. I ett informationsbrev till Air Purser P.V. från december 2006 beskriver SAS 60 år som ordinarie ålderspensionstidpunkt och hänvisar mot bättre vetande till en i kollektivavtalet uppställd 62-årsgräns som genom införandet av 67-års regeln i LAS sedan länge hade spelat ut sin roll. I brevet framställs rätten att kvarstå i anställning till 67 års ålder medvetet som ett undantag (bilaga 11). 48. Vidare har det nya systemet för tillägg till pension, som framförhandlades samtidigt med turodningslistan, uppenbarligen uppställts för att i högre grad stimulera personal att lämna SAS när de fyller 60 år. En arbetstagare som väljer att kvarstå i anställning därefter förlorar nämligen, till skillnad från vad som gällt tidigare, helt sin rätt till tillägg. Oaktat att det i detta fall rör sig om en åtgärd som bygger på frivillighet, bekräftar den bilden av att SAS är angeläget om att göra sig av med sin äldre kabinpersonal. 49. DO avser eventuellt att komplettera med ytterligare bevisning till styrkande av att SAS försök att göra sig av med äldre kabinpersonal bygger på samma föråldrade

14 14(18) föreställningar om kön och ungdomlig sexuell attraktionskraft som driver andra flygbolag att vidta liknande åtgärder. 50. För det fall Arbetsdomstolen anser att prövningen ska ske utifrån förbudet mot indirekt diskriminering i 1 kap. 4 punkten 2 diskrimineringslagen, ankommer på det på SAS att visa att arbetsbristsituationen inte hade kunnat lösas på ett ickediskriminerande vis. Uppsägningarna är oproportionerliga 51. Även de åldersrelaterade medel som SAS har valt för att komma till rätta med arbetsbristen framstår som minst sagt tveksamma. Den förtidspensionering av viss (men inte all) kabinpersonal som fyllt 55 år men inte 60 år och som så önskade däribland den facklige företrädare som förhandlade fram avsteget från turordningslistan framstår som ytterst generös för ett bolag i ekonomiskt trångmål som av arbetsbristskäl måste göra sig av med kabinpersonal. 52. Om ålder inte hade varit en avgörande faktor för SAS anser DO att sedvanliga turordningsregler följts, vilket å ena sidan hade lett till ett friställande av senare anställd personal enligt principerna i LAS, men å andra sidan varit förenlig med såväl diskrimineringslagen som LAS. 53. Istället valde man åtgärder som är diskriminerande och synnerligen kränkande och ingripande för de enskilda trotjänare som drabbas. Det säger sig självt att 60+ årig f.d. kabinanställd har mycket små, om inte obefintliga chanser att få ett nytt arbete även om han eller hon omskolar sig. Hoppet om ett nytt jobb inom sitt yrke har dessutom helt utsläckts genom den bortförhandlade förtursrätten till återanställning.

15 15(18) 54. Detta får betydande ekonomiska konsekvenser för den uppsagda kabinpersonalen inte bara i form av lönebortfall, utan även för den allmänna ålderspensionens storlek. DO avser att inkomma med en redogörelse för dessa konsekvenser i kronor och ören. 55. För att åtgärderna ska anses tillåtna, måste SAS visa att det inte hade varit möjligt att lösa arbetsbristsituationen på ett icke-diskriminerande och mindre ingripande sätt. Angående pensionssystemet 56. Parterna är eniga om att rätten att utta tjänstepension inträder vid 60 års ålder och uppgår till 65 % av den pensionsmedförande lönen. Vad gäller det nya högre tillägget om 10%, som framförhandlades i samband med turordningslistan, är det för tydlighets skull bara 5 av de i målet aktuella 25 personerna som kommer i åtnjutande av detta. Inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen 57. Mot bakgrund av att tolkningen av EU-rätten är avgörande såväl för diskrimineringsdefinitionen som möjligheten till undantag från diskrimineringsförbudet, och att parterna i dessa avseenden har gett uttryck för olika uppfattningar om EU-rättens innebörd, begär DO att Arbetsdomstolen i målet jämlikt artikel 267 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt inhämtar ett förhandsavgörande från EU-domstolen. De frågor som DO anser bör besvaras är de följande. 1. Omfattas en arbetsgivares uppsägning av en 60-årig arbetstagare, som skett med hänvisning till att denne är berättigad till privat tjänstepension från arbetsgivaren enligt ett kollektivavtal som stadgar att uppnåendet av 60 års ålder är en förutsättning för rätten att utta den nämnda pensionen, av förbudet mot direkt diskriminering på grund av

16 16(18) ålder så som det har kommit till uttryck i artikel 2.2 a i rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling, när uppsägningen har skett genom avsteg från tillämpliga turordningsregler och med uteslutande av arbetstagarens förtursrätt till återanställning, och när den i medlemsstaten lagstadgade pensionsåldern är 67 år? om svaret på den första frågan är nekande, 2. Kan en sådan uppsägning som beskrivs i fråga 1 rättfärdigas som ickediskriminerande på det sätt som förutsätts i artikel 2.2 b i direktiv 2000/78/EG om arbetsgivaren som skäl för uppsägningen bl.a. har angett att syftet var att skydda yngre arbetstagare från arbetslöshet samt att åstadkomma en ändamålsenligare åldersstruktur inom företagets kabinpersonal? 3. Påverkas svaret på fråga 2 av den omständigheten att uteslutandet av arbetstagarens förtursrätt till återanställning motiveras av att arbetsgivaren anser att yngre personer som tidigare har uppsagts har bättre rätt till återanställning med hänvisning till att dessa personer inte ännu har rätt till privat tjänstepension från arbetsgivaren på grund av att de inte har uppnått den i kollektivavtalet stadgade åldern för uttag av sådan pension (60 år)? och oavsett svaret på de föregående frågorna, 4. Vid införlivandet av artikel 6.1 i direktiv 2000/78/EG, kan en medlemsstat överlåta till arbetsmarknadens parter på lokal nivå, d.v.s. arbetsgivare och lokala fackklubbar på arbetsgivarens företag, att

17 17(18) formulera de allmängiltiga socialpolitiska mål som kan motivera ett undantag från förbudet mot åldersdiskriminering? om svaret på denna fråga är jakande, 5. Är det förenligt med kravet på förutsebarhet vid införlivande av direktiv 2000/78/EG för en nationell domstol att meddela ett nytt undantag från förbudet mot diskriminering i enlighet med en bestämmelse som genom ett generellt undantagsstadgande genomför artikel 6.1 i den nationella lagstiftningen, när det socialpolitiska mål som skulle motivera undantaget står i direkt strid med det socialpolitiska mål att skydda äldre arbetstagare som medlemsstaten har gett uttryck för offentligt i samband med genomförandet av direktivet i den nationella lagstiftningen? DO vill i detta sammanhang göra Arbetsdomstolen uppmärksam på att tyska domstolar på senare tid i flera mål har funnit skäl att ställa frågor med anledning av spörsmål som i vissa avseenden liknar dem som Arbetsdomstolen här har att ta ställning till. Se t.ex. begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgericht den 18 november 2009 i mål C-447/09, R.P, M.F och V.L mot Deutsche Lufthansa AG; begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Frankfurt am Main den 2 april 2010 i mål C-159/10, G.F. mot Land Hessen och i mål C-160/10, Peter Köhler mot Land Hessen; begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgericht den 16 juni 2010 i mål C-297/10, S.H. mot Eisenbahn-Bundesamt och i mål C-298/10, Land Berlin mot A.M. Preliminär bevisuppgift Handlingarna i bilagorna 1-12 (se bilageförteckning nedan), samt de i målet tidigare ingivna handlingarna i aktbilaga 4 respektive 29 åberopas till styrkande av att SAS beslut

18 18(18) att säga upp de i målet aktuella personerna och begränsa deras förtursrätt till återanställning har grundats på deras ålder. Ulf Öberg Advokat Martin Mörk Jur. kand. Bilagor: 1. Avtalsturlista 2. Utskrift av artikeln Thai Airways is seeking a younger image, Thailand Business News Utskrift av artikeln Aeroflot satsar på snyggare flygvärdinnor, Expressen Utskrift av artikeln Hong Kong cabin crew win fight against discrimination by British airline ITF News Online Equality Authority v Ryanair, DEC-E/2000/14 6. Platsannons SAS söker kabinpersonal ur Göteborgs-Posten Brev till J.C. från HTF, daterat Artikel " Far och Flyg, SAS, Aftonbladet Förhandlingsprotokoll från central förhandling mellan Flygarbetsgivarna, SAS och HTF 10. Senioritetslista över Air Pursers på kortlinjeflygningar per den 25 mars Brev från SAS till Air Purser P.V., daterat Förhandlingsprotokoll från övertalighetsförhandling mellan SAS och SCCA

Om avgång i samband med pension och åldersdiskriminering Ann Numhauser-Henning

Om avgång i samband med pension och åldersdiskriminering Ann Numhauser-Henning Om avgång i samband med pension och åldersdiskriminering Ann Numhauser-Henning Konferens i arbetsmarknadsrelationer Krusenberg herrgård, Uppsala 24-25 oktober 2011 Artikel 19 FunktionsF (Artikel 13 EG

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juli, 2011 Då var sommaren åter här och några veckors ledighet väntar de flesta

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/11 Mål nr A 110/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/11 Mål nr A 110/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/11 Mål nr A 110/10 Sammanfattning Ett flygbolag har i en enlighet med en så kallad avtalsturlista sagt upp bl.a. 25 kabinanställda på grund av arbetsbrist. De lokala avtalsparterna

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Dom nr 37/11 Mål nr A 110/10. Sammanfattning

ARBETSDOMSTOLEN. Dom nr 37/11 Mål nr A 110/10. Sammanfattning ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/11 Mål nr A 110/10 Sammanfattning Ett flygbolag har i en enlighet med en så kallad avtalsturlista sagt upp bl.a. 25 kabinanställda på grund av arbetsbrist. De lokala avtalsparterna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 4578-11 SÖKANDE 1. JA 2. SA 3. TB 4. JB 5. JD 6. C-U E 7. BF 8. JG 9. TG 10. GG Dok.Id 75346 HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Anställningsskyddet och pensionsåldern

Anställningsskyddet och pensionsåldern Anställningsskyddet och pensionsåldern Pensionsåldersutredningen (S 2011:05) Pensionsåldersutredningen 103 33 Stockholm Tfn 08-405 10 00 www.pensionsaldersutredningen.blogspot.com Omslag: Elanders Sverige

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 3/12 Mål nr B 71/11

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 3/12 Mål nr B 71/11 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 3/12 Mål nr B 71/11 Sammanfattning En tingsrätt har i ett mål om åldersdiskriminering beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen och förklarat att målet ska vara

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-01-25 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 17 januari

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1008 DOM 2009-11-05 Stockholm Mål nr T 9187-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 oktober 2008 i mål T 499-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Landstinget

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetsgivare med krav på skadestånd för förhandlingsvägran.

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Dir. 2009:85 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2009 Sammanfattning

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08 Sammanfattning Fråga om tillämpning av 34 andra och tredje stycket anställningsskyddslagen i en situation då en arbetstagare väckt talan om ogiltigförklaring

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning

Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning HomOL (1999-133) Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning (Ändring t.o.m. SFS 2003:310 införd) Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Advokatsamfundet ställer sig positivt till slutsatsen att förändringar med anledning av Lavaldomen måste genomföras.

Advokatsamfundet ställer sig positivt till slutsatsen att förändringar med anledning av Lavaldomen måste genomföras. R-2009/0016 Stockholm den 23 mars 2009 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2008/3541/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 december 2008 beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Förslag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Åldersdiskriminering och rättsläget i Sverige 1. Bakgrund I ett internationellt perspektiv är det inte ovanligt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-06. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. 3. lag om ändring i skollagen (2010:800).

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-06. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. 3. lag om ändring i skollagen (2010:800). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-06 Närvarande: F.d. justitieråden Torgny Håstad och Sten Heckscher samt justitierådet Göran Lambertz. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2011/533/ARM 2011-04-27 Remissyttrande SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad FÖRVALTNINGSRATTEN 2013-07-17 Meddelad i Karlstad Mål nr Sida 1 (6) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 651 81 Karlstad KONKURRENSVERKET

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2015 ref 21 Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 15:9 Diarienr: 15/0937 P-cirknr: 15-2:4 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, ekonomiskt skadestånd, förbehåll om skadeståndskrav, preskription, LAS Arbetsrättssektionen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 41/07 Mål nr A 77/07

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 41/07 Mål nr A 77/07 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 41/07 Mål nr A 77/07 Sammanfattning Ett tyskt företag i en internationell koncern väcker talan i Arbetsdomstolen mot ett svenskt företag i koncernen med yrkande om utfående av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 9 december

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning; SFS 1999:133 Utkom från trycket den 23 mars 1999 utfärdad den 11 mars 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 Fråga om ett lokalt kollektivavtal, som överlåtaren av en verksamhet var bunden av, övergår till förvärvaren av verksamheten när både överlåtare och förvärvare

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. SAKEN Överprövning enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV

DOM. Meddelad i Malmö. SAKEN Överprövning enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV Christian Härdgård Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (9) SÖKANDE Club Vitalab AB, 556658-8736 Nybrogatan 71 114 40 Stockholm Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad

Läs mer

DOM 2010-02-25 Jönköping

DOM 2010-02-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 DOM 2010-02-25 Jönköping Mål nr T 1666-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2009-05-19 i mål T 1867-08, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

21 kap. 7 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 9 första stycket a) personuppgiftslagen (1998:204)

21 kap. 7 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 9 första stycket a) personuppgiftslagen (1998:204) HFD 2016 ref. 40 Personuppgiftslagens krav på att personuppgifter får behandlas bara om det är lagligt innebär att behandlingen ska vara förenlig med bestämmelserna i den lagen och i föreskrifter som har

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 Sammanfattning En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Arbetsdomstolen och var och en framställt yrkanden för egen del samt

Läs mer

Diskriminering Diskrimineringslagen

Diskriminering Diskrimineringslagen Diskrimineringslagen Diskrimineringslagen - den 1 januari 2009 Sammanhållen lagstiftning 10 olika samhällsområden Definitioner, förbudsregler, krav på aktiva åtgärder, tillsyn, diskrimineringsersättning

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni 2010 ARBETSRÄTT Sommaren är här och många är på väg till välförtjänt ledighet.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Mål nr UM , Danyar Mohammed./. Migrationsverket, angående uppehålls- och arbetstillstånd

Mål nr UM , Danyar Mohammed./. Migrationsverket, angående uppehålls- och arbetstillstånd Stockholm den 5 september 2016 Förvaltningsrätten i Malmö Migrationsdomstolen Box 4522 203 20 Malmö Översänds endast per e-post Mål nr UM 2255-16, Danyar Mohammed./. Migrationsverket, angående uppehålls-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder; SFS 1999:132 Utkom från trycket den 23 mars 1999 utfärdad den 11 mars 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-10-01 Dnr: 14-4682 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall ComHem AB Org. nr 556181-8724 Bo Bredby FE 521 833 84 Strömsund Föreläggande om efterlevnad av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman förord Arbetsdomstolen har en central roll när det gäller anställningsskyddet och har i sin praxis utvecklat flera viktiga principer. Domstolens domar innehåller ofta pedagogiska sammanfattningar av vad

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Bättre möjligheter att motverka diskriminering Dir. 2014:10 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 Sammanfattning Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning med stöd av en så kallad avtalsturlista, genomförde bolaget en förhandling på lokal nivå

Läs mer

Tentamen Kommentar

Tentamen Kommentar Uppsala universitet Juridiska institutionen Arbetsrätt VT 2012, 15/30 hp Tentamen 2012-03-16 Kommentar Obs! Detta är inget modellsvar utan en kommentar kring frågor och bedömningar som kan eller bör finnas

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 Sammanfattning En tidigare anställd hos en stiftelse för talan mot stiftelsen och yrkar skadestånd under påstående att stiftelsen brutit mot överenskommelser

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2345-15 KLAGANDE JH SAKEN Utfående av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-04-13 Dnr 210-15

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension. Dir. 2015:45

Kommittédirektiv. Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension. Dir. 2015:45 Kommittédirektiv Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension Dir. 2015:45 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders Stenlund

MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders Stenlund 1 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål A 2/12 2012-12-03 Aktbilaga 48 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders

Läs mer

Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad,

Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad, Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad, omplaceringsskyldighet Datum:

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:2

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:2 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:2 Målnummer: UM1963-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-01-31 Rubrik: Arbetstillstånd är en förutsättning för att en utlänning ska få arbeta i Sverige

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta.

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta. HFD 2013 ref 68 Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga. Lagrum:

Läs mer

Datum Dnr Motion. Ge anställda rätt att arbeta kvar längre

Datum Dnr Motion. Ge anställda rätt att arbeta kvar längre Personalnämnden Therese Götberg Arbetsrättsjurist 040-675 30 56 Therese.Lindholm@skane.se MOTIONSSVAR Datum 2016-07-12 Dnr 1601545 1 (6) Personalnämnden Motion. Ge anställda rätt att arbeta kvar längre

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 maj 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 april 2013 i mål nr 6051-12

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förbud mot diskriminering; SFS 2003:307 Utkom från trycket den 16 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens ändamål

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg. Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02 Sammanfattning Sedan Handikappombudsmannen; HO, väckt talan och yrkat skadestånd för brott mot lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Nr 19 December En myndighet Dagens fyra ombudsmän slås samman till en myndighet, Diskrimineringsombudsmannen.

Nr 19 December En myndighet Dagens fyra ombudsmän slås samman till en myndighet, Diskrimineringsombudsmannen. Arbetsgivarfrågor Nr 19 December 2008 Ny diskrimineringslag Den 1 januari 2009 träder en ny diskrimineringslag (SFS 2008:567) i kraft. Bakgrunden är Diskrimineringskommitténs slutbetänkande En sammanhållen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 Målnummer: UM7173-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-10-26 Rubrik: En asylansökan från ett i Sverige fött utländskt barn, vars mor beviljats

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01) Dir. 2015:129

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01) Dir. 2015:129 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01) Dir. 2015:129 Beslut vid regeringssammanträde den 3 december 2015 Utvidgning av och förlängd

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 17 december 2008 i mål nr

Läs mer

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt 2 Enligt samma bestämmelse ska offentligt biträde däremot inte utses om det måste antas att behov av biträde saknas. Paragrafen har därför tolkats på så sätt att det anses föreligga en presumtion för att

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Justitiedepartementet LÖNEGARANTI VID FÖRETAGSREKONSTRUKTION (Ds 2003:17) ---------------------------------------------------

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1831/2008, ingiven av Mustafa Irkan, brittisk medborgare, om indirekt diskriminering

Läs mer

meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg

meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Tillsyn avseende rekrytering av integrationshandledare

Tillsyn avseende rekrytering av integrationshandledare Beslut 2016-09-01 Sida 1 (6) Ärende handling 75 Handläggare Karin Ernfors VoB Syd AB Norra järnvägsgatan 12 352 30 VÄXJÖ Tillsyn avseende rekrytering av integrationshandledare Diskrimineringsombudsmannen,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Sammanfattning Lagförslag Gällande regler Tidigare ställningstaganden... 8

Innehållsförteckning. 1 Sammanfattning Lagförslag Gällande regler Tidigare ställningstaganden... 8 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Lagförslag... 3 3 Gällande regler... 4 4 Tidigare ställningstaganden... 8 4.1 Pensionsberedningen... 8 4.2 Pensionsarbetsgruppen... 9 4.3 Genomförandegruppen...

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 1 (6) 2004-03-17 Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbete efter 65 års ålder Vad gäller beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser? I denna PM behandlas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5753-12 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 12 juni 2012

Läs mer