VI HAR FRAMTIDENS MILJÖ I VÅR HAND!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI HAR FRAMTIDENS MILJÖ I VÅR HAND!"

Transkript

1 MED FRAMTIDEN I FOKUS EN NATIONELL MILJÖKONFERENS FÖR LANDSTING, REGIONER OCH KOMMUNER GÖTEBORG, 1-2 JUNI 2005

2 VI HAR FRAMTIDENS MILJÖ I VÅR HAND! Med kunskap och aktiva insatser kan vi själva bestämma hur vi vill ha vår miljö. Västra Götalandsregionen och Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till en miljökonferens där framtidsfrågor står i fokus. Vi vill ge dig som deltagare två dagar fyllda av intressanta föreläsningar och samtal samt en möjlighet att bygga nya nätverk och komma till nya insikter och handlingar. Konferensen kommer att belysa några av de viktigaste framtidsfrågorna för miljöarbetet inom landsting, regioner och kommuner. Vilka utmaningar står vi inför och hur kan vi tillsammans hantera dem? Genom att visa på goda exempel kan vi undvika onödigt dubbelarbete och entusiasmera varandra. Varmt välkommen att inspirera och inspireras med oss! SYFTE Under konferensen ska du som deltagare ha möjlighet att ta del av erfarenheter och goda exempel på konkreta verktyg som kan inspirera till handling på hemmaplan utveckla din kompetens inom miljöområdet utvidga ditt miljönätverk skaffa dig kunskap om viktiga framtidsfrågor ha trevlig samvaro med kollegor från hela landet INFORMATION OM UPPLÄGGET Konferensen består såväl av plenumföreläsningar, mindre parallella seminarier samt en avslutande paneldebatt. Plenumföreläsningarna ska belysa de övergripande frågorna och ge samtliga deltagare en gemensam kunskapsplattform att utgå från medan seminarierna ger ökad kunskap inom tio delområden. MÅLGRUPP Konferensen vänder sig i första hand till de inom landsting, regioner och kommuner som på ett eller annat sätt arbetar med miljöfrågor i den egna verksamheten. PROGRAMMET Föreläsningarna i plenum kommer att belysa viktiga framtidsfrågor. Hur gör man för att göra sin röst hörd inom EU? Vem ska man kontakta och när? Vilka miljöeffekter kommer Ansvarskommitténs slutsatser att innebära? Vilka utmaningar står hälso- och sjukvården inför för att bli miljömässigt hållbara? Dessa är exempel på frågor som vi hoppas få svar på under dagarna.

3 SEMINARIER Under seminarierna kommer aktuella frågor och konkreta exempel kopplade till respektive ämnesområde att belysas. Du kommer även få ta del av olika verktyg för förändringsarbete. Seminarier numrerade A1-A5 hålls under dag 1 och seminarier numrerade B1-B5 hålls under dag 2. PANELDEBATT De viktigaste frågeställningarna i seminarierna kommer att lyftas fram och utgöra underlag för paneldebatten. A1. ENERGIEFFEKTIVISERING MED SMÅ MEDEL OCH MJUKA METODER Hur energieffektiva kan vi bli? Är en halvering av energianvändningen inom 10 år ett realistiskt sparmål i offentliga lokaler? Går det att ersätta allt fossilt bränsle för energiproduktion med förnyelsebara bränslen? I seminariet presenteras goda idéer och vad som krävs för att åstadkomma ett framgångsrikt energiarbete, som både minskar kostnaderna och miljöpåverkan. Medverkar gör bland annat Håkan Larsson, projektledare inom Västfastigheter. A2. GER MILJÖKRAV I UPPHANDLING ÖKAD ANVÄNDNING AV MILJÖANPASSADE PRODUKTER? Vi beskriver verktygen (EKU) som med stöd av befintligt regelverk (LOU) underlättar att ställa miljökrav och kriterier vid upphandlingar och inköp. Vi belyser vad som krävs för att de upphandlade produkter som ger störst miljönytta ska väljas av inköpsorganisationens kunder, bl a genom redovisning av en arbetsmetod som används inom Västra Götalandsregionen. Några exempel på miljöeffekterna av kundernas följsamhet till ingångna avtal redovisas. Bland talarna finns Charlotta Frenander och Peter Nohrstedt från Miljöstyrningsrådet samt Viveca Reimers, miljökonsulent inom inköpsorganisationen Westma. A3. MILJÖRISKER MED LÄKEMEDELSANVÄNDNING Läkemedel är ett livsviktigt verktyg inom hälso- och sjukvården. Kunskapen om miljöpåverkan är liten men ökar i omfattning. Arbetet med att minska miljöpåverkan från läkemedel pågår på många håll i landet och problemen angrips på olika sätt. Fokus i seminariet kommer att ligga på de nya kunskaper som kommer fram om läkemedels miljöpåverkan samt hur vi ska använda den informationen. Vilken miljöinformation kommer att finnas i FASS? Åke Wennmalm, Stockholms läns landsting är moderator för seminariet där vi bland annat kommer få höra Bo Gunnarsson från Apoteket AB samt en representant från Läkemedelsindustriföreningen. A4. DEN HÅLLBARA REDOVISNINGEN FRÅN UTFORMNING TILL ANVÄNDNING Området miljöredovisningar/hållbarhetsredovisningar utvecklas för varje år som går. Under seminariet diskuteras innehåll i redovisningarna såväl dispositionen, eventuella krav som kan finnas och effekterna av vårt miljö- och hållbarhetsarbete presenteras. Vi diskuterar vilka målgrupper vi vill kommunicera vårt miljöarbete med, och hur vi kan använda miljö/hållbarhetsredovisningen som ett verktyg bland andra för att delge miljöarbetets riktning. Bland talarna finns Anna Linusson, projektledare för Stockholms läns landstings Hållbarhetsredovisning och Maria Sigroth, Carlbro, som bland annat arbetat mycket med miljökommunikation och beslutsprocesser inom offentlig sektor. A5. EFFEKTIVA LEDNINGSSYSTEM FÖR HÅLLBARA RESULTAT Vilka krav kan ställas på ett effektivt ledningssystem? Hur utformas ett ledningssystem med helhetssyn där miljö och hållbar utveckling kan komma in som naturliga delar? Vi redovisar erfarenhetsmässiga möjligheter och svårigheter med att införa och driva miljöledningssystem och integrerade ledningssystem inom hälso- och sjukvården.

4 Medverkar i seminariet gör bland annat Ulf Nilsson, Best Quality AB med mångårig erfarenhet av ledningssystem samt Anna Vesterberg, Karolinska Universitetssjukhuset. B1. HUR PÅVERKAR MILJÖN VÅR HÄLSA?»En god hälsa framtidens viktigaste resurs«är en av regeringens fyra strategiska framtidsfrågor. Det finns tydliga samband mellan människors hälsa och miljön. Grönområden i närmiljön är ett exempel där det finns ett tydligt positivt samband. En bra samhällsplanering ger förutsättningar för både hälsofrämjande motion och en bra miljö. Samtidigt antas flera hundra personer per år dö i förtid i Sverige av sjukdomar orsakade av trafikens avgasutsläpp. Kerstin Blom Bokliden, Sveriges Kommuner och Landsting, är moderator för seminariet där även Magnus Svartengren från Socialstyrelsen medverkar. B2. HUR GÅR ARBETET MED ATT NÅ DET NATIONELLA MÅLET OM EN GIFTFRI MILJÖ? Stora förändringar, både nationellt och internationellt är på gång inom kemikalielagstiftningen. REACH, den nya lagstiftningen för kemikalier inom EU, håller på att ta form. Vad innebär det för arbetet med riskhantering av kemikalier? Vilken hjälp har vi av prioriteringsguiden PRIO vid riskhantering? Under seminariet får vi ta del av aktuell och fördjupad kunskap inom området, blandat med konkreta exempel och praktiska tips på hur vi kan möta lagstiftningens krav. Kom och lyssna till Amelie Pedersen och Johanna Lissinger från Kemikalieinspektionen samt Charlotta Brask och Anne Marie Vass vid Karolinska Universitetssjukhuset. B3. SJUKVÅRDENS AVFALL I ETT FRAMTIDSPERSPEKTIV Synen på avfall har förändrats genom tiderna. Hur ser vi på avfall i framtiden? Sjukvårdens speciella avfall ökar och en allt större del av sjukvården sker i hemmen, vilket innebär att riskavfall och farligt avfall i allt större utsträckning uppstår där. Hur kommer gränsdragningar, rutiner och hantering att förändras? Allt fler flergångsprodukter byts ut mot engångsprodukter med hänvisning till bland annat hygienkrav och patientsäkerhet. Följden blir ökade avfallsmängder och kostnader. Är detta den utveckling vi vill ha? Bland annat kommer Bertil Krakenberger, Kemi & Miljö AB, etnologen Lynn Åkesson, Lunds Universitet och hygienläkare Åsa Melhus, Universitetssjukhuset MAS, att delge oss sina kunskaper. B4. EFFEKTIVA TRANSPORTER Bilen spelar en viktig roll, såväl för att transportera oss till och från arbetet som i tjänsten. Samtidigt står transporterna för en betydande del av vår miljöpåverkan och vägtrafiken står för ca en tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige. Under seminariet får vi ta del av exempel hur vi kan arbeta för att minska miljöpåverkan och samtidigt använda vår tid och våra pengar bättre. Vi får ta del av goda exempel både från glesbyggd och storstäder, hur man kan effektivisera sina persontransporter och hur man arbetar med både logistik och fordonsflotta. Medverkar gör bland annat Per Schillander, Vägverket och Ny Dinau från Mölndals stad. B5. HÅLLBAR KONSUMTION OM ATT GÖRA DE RÄTTA VALEN För att vilja förändra ett beteende krävs motivation och vinst av något slag men också kunskap om förändringens betydelse. Vad kan och bör vi som arbetar inom offentlig förvaltning göra för att föregå med gott exempel, göra de hållbara alternativen attraktiva och begränsa resursanvändningen? Seminariet kommer att ta avstamp i de slutsatser som dras i Stefan Edmans utredning om hållbar konsumtion. Medverkar i seminariet gör bland annat Chris von Borgstede vid Göteborgs Universitet.

5 PROGRAM DAG 1 ONSDAG 1 JUNI UTSTÄLLNING ÖPPNAS Goda exempel från landsting, regioner och kommuner visas. Kaffeservering. UTSTÄLLNINGSHALL VÄLKOMMEN TILL VÄSTRA GÖTALAND! Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionens miljönämnd VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN! Ingrid Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting KLIMATFÖRÄNDRINGAR HUR PÅVERKAR DET MILJÖN? Martin Hedberg, Swedish Weather Center HÄLSOEFFEKTER AV FRAMTIDA KLIMATFÖRÄNDRINGAR Elisabet Lindgren, Stockholms Universitet HÅLLBARA LASTER HUR KONSUMERAR VI FÖR ETT FRISKARE, GRÖNARE SVERIGE? Stefan Edman, biolog och utredare LUNCH STORA MATSALEN PARALLELLA SEMINARIER A1-A5 Seminarieinnehåll på nästa uppslag. GRUPPRUM HUR DRIVER MAN MILJÖFRÅGOR INOM EU? VILKA VÄNDER MAN SIG TILL? NÄR? Peter Wenster, Sveriges Kommuner och Landsting BÅTTUR I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD (Ingår ej i konferensavgiften.) MIDDAG MED UNDERHÅLLNING STORA MATSALEN DAG 2 TORSDAG 2 JUNI PARALLELLA SEMINARIER B1-B5 Seminarieinnehåll på nästa uppslag. GRUPPRUM KAFFEPAUS UTSTÄLLNINGSHALL MILJÖFRÅGORNA UR ANSVARSKOMMITTÉNS PERSPEKTIV Åsa Ehinger Berling, Sveriges Kommuner och Landsting, expert i Ansvarskommittén UTMANINGAR FÖR EN HÅLLBAR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Göran Henriks, Landstinget i Jönköpings län LUNCH STORA MATSALEN PANELDEBATT: FRAMTIDSFRÅGORNA De viktigaste frågeställningarna från konferensen lyfts fram och utgör underlag i debatten AVSLUTNING

6 ALICE BAH KUHNKE MODERATOR Alice Bah Kuhnke är generalsekreterare för Rättvisemärkt. Hon är även styrelseledamot i Rädda Barnen och Young Women Solidarity och rådsmedlem i ECPAT som arbetar för att stoppa barnsexhandeln. Hon har tidigare varit verksamhetschef för Skandias»Idéer för livet«och programledare i SVT och TV4. FÖRELÄSARE Under konferensen kommer du att kunna lyssna till en rad intressanta seminarier. Här följer en kort presentation av föreläsarna i plenum. KRISTINA JONÄNG Ordförande i Västra Götalandsregionens Miljönämnd. INGRID KARLSSON Vice ordförande i Samhällsbyggnadsberedningen, Sveriges Kommuner och Landsting. MARTIN HEDBERG Meteorolog. Martin förklarar den förstärkta växthuseffekten och hur den förändrar vädermönster och klimat. Han beskriver klimatförändringarna som en av mänsklighetens stora utmaningar och sätter in det i ett brett sammanhang. ELISABET LINDGREN Läkare och forskare. Elisabet är specialiserad på hälsoeffekter av globala miljöförändringar. Hon arbetar nu med att kartlägga vilka hälsorisker som kommer att drabba Europa när klimatet förändras ytterligare framöver och vilka åtgärder som ska vidtas. STEFAN EDMAN Biolog och miljödebattör. Stefan är aktuell med uppdraget från regeringen att utreda hur vår konsumtion av främst mat, bostäder och transporter kan bli mer hållbar. PETER WENSTER Miljösakkunnig vid Sveriges Kommuner och Landsting med stor kännedom om EU. ÅSA EHINGER BERLING, Sveriges Kommuner och Landsting. Sakkunnig i Ansvarskommittén. GÖRAN HENRIKS Utvecklingsdirektör inom Landstinget i Jönköpings Län. Göran använder ett helhetsperspektiv i sitt arbete med att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården. FORM: KLAIVE KOMMUNIKATION AB FOTO (BURK): JIMI RASMUSSEN PREPRESS OCH TRYCK: CELA GRAFISKA AB ISO

7 INFORMATION MER INFORMATION På Västra Götalandsregionens webbplats kan du läsa mer om seminarierna och de medverkande. Där informerar vi även om eventuella förändringar i programmet. För specifika frågor kring konferensen, kontakta Sara Eriksson på e-post sara. alternativt per telefon DOKUMENTATION Det kommer att finnas rapportörer med uppgift att dokumentera vad som sägs under seminarierna. Dokumentationen kommer efter konferensen att sammanställas och läggas ut på webben. UTSTÄLLNINGAR I direkt anslutning till konferenslokalerna kommer det att finnas möjlighet för landsting, regioner och kommuner att kostnadsfritt visa upp goda exempel från sina respektive verksamheter. Den som är intresserad anmäler sitt intresse till Ingrid Horner på alternativt per telefon Företag som önskar delta i utställningen kontaktar Ingrid Horner för upplysningar om kostnad och tillgänglig yta. HOTELL HOTELLALTERNATIV Vi har förbokat rum på ett antal hotell inom rimligt avstånd till Eriksberg. Glöm inte att uppge bokningsnumret när du bokar. Betalning sker direkt till hotellet. Om du önskar få hotellnotan fakturerad krävs skriftligt faktureringsunderlag. HOTEL ROYAL Adress: Drottninggatan 67 Läge: City Telefon: Pris: 975 kr Bokningsnr: G NOVOTEL Officiell hotellklass: 4 Adress: Klippan 1 Läge: Älvsborgsbron Telefon: Pris: kr Bokningsnr: QUALITY HOTELL 11 Adress: Maskingatan 1 Läge: Eriksberg Telefon: Pris: kr Bokningsnr: K SCANDIC EUROPA Adress: Köpmansgatan 38 Läge: Nordstan/Centralen Telefon: Pris: kr Bokningsnr: GVÄS HOTEL FLORA Officiell hotellklass: 3 Adress: Grönsakstorget 2 Läge: City Telefon: Pris standardrum: 890 kr Bokningsnr: Pris budgetrum*: 475 kr Bokningsnr: *) DUSCH/WC I KORRIDOREN Alla priser avser enkelrum med frukost. Priser anges inkl moms.

8 ANMÄLAN SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 1 APRIL! Namn: Fyll i ditt förstahandsval av seminarier Organisation: Avdelning: Onsdag (A1-A5): Torsdag (B1-B5): Postadress: Fyll i ditt andrahandsval av seminarier Postnr och ort: Fakturaadress (alt): Onsdag (A1-A5): Torsdag (B1-B5): Internt kundnr (alt): Telefon: Jag önskar delta på båtturen i Göteborgs skärgård! OBS! BÅTTUREN KOSTAR 150 KR OCH INGÅR EJ I KONFERENSAVGIFTEN Särskilda önskemål: Fax: E-postadress: KONFERENSAVGIFT Konferensavgiften är kr per deltagare. I avgiften ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe, lunch båda dagarna och middag med underhållning på onsdag kväll. Moms tillkommer. Observera att båtturen i Göteborgs skärgård (150 kr) ej ingår i konferensavgiften. Avgifterna faktureras i efterhand. BEKRÄFTELSE Bekräftelse med vägbeskrivning skickas ut senast den 1 maj per e-post. PLATS FÖR GENOMFÖRANDE Eriksbergshallen, Norra Älvstranden, Göteborg. För utförlig vägbeskrivning se Hotell 11:s hemsida: SÄRSKILDA ÖNSKEMÅL Var tydlig när det gäller särskilda önskemål som t ex vegetarisk kost, mjölkintolerans mm. AVBOKNING Avbokar du efter den 9 maj debiteras halva konferensavgiften. Avbokar du efter den 25 maj debiteras hela konferensavgiften. SISTA DAG FÖR ANMÄLAN Anmäl dig senast den 1 april per fax eller e-post VAL AV SEMINARIER Vid för få anmälningar kan ett seminarium ställas in. Därför bör du ange både ett första- och andrahandsval. VÄND FÖR MER INFORMATION

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Relationer Helhetssyn Framgångstankar!

Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Välkommen till årets Rikskonferens i Eskilstuna 14-16 maj! Tre nya spännande och givande fortbildningsdagar för gymnasieskolans IM- program väntar på dig. Vi vänder

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN Kommunaltekniska utbildningsdagar KommunalTeknik 2006 med årskongress i samarbete med Göteborgs Stad 6 9 september KommunalTeknik 2006 Kårhuset, RunAn-salen

Läs mer

Förnya miljonprogrammet till attraktiva bostadsområden

Förnya miljonprogrammet till attraktiva bostadsområden Sagt om IQPC s tidigare bostadskonferenser: Kanonbra föreläsare på alla sätt och vis! Hyresredovisningschef, Akelius Fastigheter Framgångsrika strategier för underhållsberget av bostäder från 50-, 60-

Läs mer

Nycklar till framtiden lärande för hållbar utveckling. 18 19 november 2009 Nyköping

Nycklar till framtiden lärande för hållbar utveckling. 18 19 november 2009 Nyköping Nycklar till framtiden lärande för hållbar utveckling 18 19 november 2009 Nyköping Välkommen till konferensen Nycklar till framtiden lärande för hållbar utveckling i Nyköping. Vi erbjuder intressanta föreläsningar,

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer anpassade till moderna arbetssätt

Läs mer

Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland

Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland Slutrapport från projektet 2006-2008 Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 BAKGRUND...5 SYFTE OCH MÅL...6 INTRESSENTER...7 ORGANISATION...8 PRIORITERADE PRODUKTGRUPPER...9

Läs mer

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Konferens 15 16 april 2015 i Scandic

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN NATIONELL KONFERENS 21 OKTOBER 2015 STOCKHOLM UR INNEHÅLLET Så kan du ta ett helhetsgrepp och arbeta mer

Läs mer

Framtidens skol- och förskolemiljö 2014

Framtidens skol- och förskolemiljö 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens skol- och förskolemiljö 2014 Strategisk planering av långsiktigt hållbara skolmiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan KONFERENS 14-15

Läs mer

Effektiv Samhällsbyggnad 2015

Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Strategier, metoder och arbetssätt som skapar en mer effektiv samhällsbyggnadsprocess Konferens 27-28 januari 2015 i Stockholm

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING NATIONELL KONFERENS 5-6 MAJ SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Erfarenhetsutbyte för kommuner och andra offentliga organisationer Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Hälften av Sveriges kommuner arbetar med miljöledning i delar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Attraktiva offentliga rum

Attraktiva offentliga rum Attraktiva offentliga rum gestaltning för ökad trygghet, tillgänglighet och levande ytor Konferens 24-25 augusti 2009 Temadag 26 augusti Bygget konferens, Stockholm Ur innehållet: Levande stadskärna så

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009 1(8) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009 Rampost 7 Andra kommunikationsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Projektnamn: Hållbart lärande

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens 10-11 juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Samhällssäkerhet på Kistamässan

Samhällssäkerhet på Kistamässan Samhällssäkerhet på Kistamässan 16-17 november 2011 på Kistamässan Registrera dig på Mötesplatsen med fokus på samhällssäkerhet, beredskap och krishantering Huvudpartners Myndigheter/Branschorganisationer

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap Framtidsvisioner din yrkesroll praktiskt pedagogiskt arbete Konferens 12-13 september, temadag 11 september 2006, Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012

Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012 ÅRLIG MÖTESPLATS FÖR OFFENTLIG SEKTOR Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012 hur du framgångsrikt driver utvecklingen av e-arkiv, verksamhetsbaserad

Läs mer