Styrelsens och verkställande direktörens intygande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens och verkställande direktörens intygande"

Transkript

1 Styrelsens och verkställande direktörens intygande Styrelsens och verkställande direktörens intygande Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. n för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 11 mars 2015 Marie Ehrling Styrelsens ordförande Olli-Pekka Kallasvuo Styrelsens vice ordförande Agneta Ahlström, arbetstagarrepresentant Stefan Carlsson, arbetstagarrepresentant Mats Jansson Mikko Kosonen Nina Linander Martin Lorentzon Per-Arne Sandström Kersti Strandqvist Peter Wiklund, arbetstagarrepresentant Johan Dennelind VD och koncernchef Vår revisionsberättelse har avgivits den 11 mars 2015 Deloitte AB Jan Palmqvist Auktoriserad revisor 193

2 Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till årsstämman i TeliaSonera AB (publ), org.nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern redovisningen för TeliaSonera AB (publ) för räken skapsåret med undantag för bolagsstyrningsrapporten som ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 14 63, samt 193. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna n är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. a upplysningar Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 11 mars 2014 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för TeliaSonera AB (publ) för räkenskapsåret Vi har även utfört en lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten. 194

3 Revisionsberättelse Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen samt att bolagsstyrningsrapporten på sidorna är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat enligt ovan är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Stockholm den 11 mars 2015 Deloitte AB Jan Palmqvist Auktoriserad revisor 195

4 Revisors rapport över översiktlig granskning av hållbarhetsredovisningen Till TeliaSonera AB (publ), org.nr Inledning Vi har fått i uppdrag av företagsledningen i TeliaSonera AB (publ) att översiktligt granska TeliaSoneras hållbarhetsredovisning för år Företaget har definierat hållbarhetsredovisningens omfattning på sidan 2 i den tryckta versionen av detta dokument. Styrelsens och företagsledningens ansvar för hållbarhetsredovisningen Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga kriterier, vilka framgår på sidan 181 i hållbarhetsredovisningen, och utgörs av de delar av Sustainability Reporting Guidelines (utgivna av The Global Reporting Initiative (GRI)) som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt av företagets egna framtagna redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar även den interna kontroll som bedöms nödvändig för att upprätta en hållbarhetsredovisning som inte innehåller väsentliga fel, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt IAASBs standarder för revision och kvalitetskontroll och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Vår granskning utgår från de av styrelsen och företagsledningen valda kriterier, som definieras ovan. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen. Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för vårt uttalande nedan. Uttalande Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan av styrelsen och företagsledningen angivna kriterierna. Stockholm den 11 mars 2015 Deloitte AB Jan Palmqvist Auktoriserad revisor Didrik Roos Auktoriserad revisor 196

5 Tio år i sammandrag finansiell Tio år i sammandrag finansiell TeliaSonera-koncernen Finansiell (IFRS) Resultat (MSEK) Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Årets resultat varav hänförligt till moderbolagets ägare EBITDA före engångsposter EBITDA Av- och nedskrivningar Finansiell ställning (MSEK) Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar och omsättningstillgångar som innehas för försäljning Summa tillgångar Summa eget kapital varav hänförligt till moderbolagets ägare Avsättningar Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Sysselsatt kapital Operativt kapital Nettolåneskuld Räntebärande nettoskuld Kassaflöden (MSEK) Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Kassaflöde före finansieringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Fritt kassaflöde Investeringar (MSEK) CAPEX Förvärv och övriga investeringar Summa investeringar Nyckeltal EBITDA-marginal (%) 34,9 34,9 33,3 35,5 34,5 33,4 31,8 32,2 35,4 33,6 Rörelsemarginal (%) 22,4 24,0 27,0 28,4 29,9 27,6 27,7 27,1 28,0 20,0 Vinstmarginal (%) 15,4 16,5 20,2 20,2 22,0 19,4 20,7 21,1 21,2 15,6 Av- och nedskrivningar i % av nettoomsättning 15,4 14,9 19,6 12,7 12,6 11,8 11,7 12,3 12,3 15,0 CAPEX i % av nettoomsättning 16,5 16,0 15,0 16,6 14,0 12,8 15,2 14,0 12,2 13,2 Totalkapitalets omsättningshastighet (ggr) 0,39 0,40 0,41 0,41 0,41 0,41 0,43 0,46 0,45 0,44 Sysselsatt kapitals omsättningshastighet (ggr) 0,49 0,53 0,54 0,55 0,55 0,54 0,59 0,69 0,67 0,60 Räntabilitet på totalt kapital (%) 10,2 10,6 11,5 12,3 12,7 11,8 12,7 13,1 13,2 9,4 Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 12,2 13,5 14,9 16,4 16,9 15,5 17,3 19,4 19,5 12,6 Räntabilitet på eget kapital (%) 15,0 15,9 20,5 16,8 17,8 15,2 17,2 18,6 17,2 10,3 Soliditet (%) 38,0 39,5 38,2 44,0 48,0 49,1 50,5 50,3 49,9 58,9 Skuldsättningsgrad (%) 57,4 55,8 61,4 58,8 39,3 34,9 36,5 31,3 15,0 6,6 Nettolåneskuld/EBITDA (ggr) 1,68 1,57 1,64 1,75 1,28 1,26 1,48 1,10 0,46 0,27 Räntetäckningsgrad (ggr) 3,9 4,7 6,3 7,2 10,7 8,3 7,6 14,2 18,1 11,7 Självfinansieringsgrad (ggr) 1,63 1,74 2,21 1,50 1,65 1,82 1,01 1,28 1,83 1,89 Aktiedata Antal utestående aktier (miljoner) vid periodens utgång 4 330, , , , , , , , , ,5 genomsnitt, före utspädning 4 330, , , , , , , , , ,0 genomsnitt, efter utspädning 4 330, , , , , , , , , ,0 Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 3,35 3,46 4,59 4,21 4,73 4,20 4,23 3,94 3,78 2,56 Kontant utdelning per aktie (SEK) 1), 2) 3,00 3,00 2,85 2,85 2,75 2,25 1,80 4,00 6,30 3,50 Kontant utdelning totalt (MSEK) 1), 2) Utdelningsandel (%) 89,6 86,8 62,1 67,7 58,1 53,6 42,5 101,6 166,5 136,9 Eget kapital per aktie (SEK) 25,72 25,02 24,28 26,69 28,04 30,15 29,04 26,12 26,55 28,29 1) För 2014 enligt styrelsens förslag. 2) För 2007, 2006 och 2005 inklusive extra utdelningar om 2,20 SEK per aktie (totalt MSEK), 4,50 SEK per aktie (totalt MSEK) respektive 2,25 SEK per aktie (totalt MSEK). Enbart 2012 har räknats om avseende förändring i redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner under 2013 (se not K1 i koncernredovisningen). Definitionen avseende nyckeltalet Räntabilitet på sysselsatt kapital ändrades under 2014 (se Definitioner), endast 2013 och 2014 är beräknade med den nya definitionen. Enbart 2013 räknats om avseende förändringar som beskrivs i not K1 i koncernredovisningen. 197

6 Tio år i sammandrag operativ Tio år i sammandrag operativ TeliaSonera-koncernen Operativ Mobilitetstjänster Abonnemang totalt (1000-tal) varav Sverige Mobil telefoni, abonnemang totalt (1000-tal) Mobil telefoni, avgående trafik (Mmin) Mobil telefoni, inkommande trafik (Mmin) Mobil telefoni, trafik per abonnemang och månad (min) Mobil telefoni, churn totalt (%) Mobil telefoni, ARPU (SEK) varav Finland Mobil telefoni, abonnemang (1000-tal) Mobil telefoni, avgående trafik (Mmin) Mobil telefoni, inkommande trafik (Mmin) Mobil telefoni, trafik per abonnemang och månad (min) Mobil telefoni, churn totalt (%) Mobil telefoni, ARPU (EUR) varav Norge Mobil telefoni, abonnemang (1000-tal) Mobil telefoni, trafik per abonnemang och månad (min) Mobil telefoni, ARPU (NOK) varav övriga länder Mobil telefoni, abonnemang, Danmark (1000-tal) Mobil telefoni, abonnemang, Litauen (1000-tal) Mobil telefoni, abonnemang, Lettland (1000-tal) Mobil telefoni, abonnemang, Estland (1000-tal) Mobil telefoni, abonnemang, Spanien (1000-tal) Mobil telefoni, abonnemang, Kazakstan (1000-tal) Mobil telefoni, abonnemang, Azerbajdzjan (1000-tal) Mobil telefoni, abonnemang, Uzbekistan (1000-tal) Mobil telefoni, abonnemang, Tadzjikistan (1000-tal) Mobil telefoni, abonnemang, Georgien (1000-tal) Mobil telefoni, abonnemang, Moldavien (1000-tal) , Mobil telefoni, abonnemang, Nepal (1000-tal) Fasta tjänster Bredband, abonnemang totalt (1000-tal) varav Bredband, abonnemang, Sverige (1000-tal) Bredband, abonnemang, Finland (1000-tal) Bredband, abonnemang, Norge (1000-tal) Bredband, abonnemang, Danmark (1000-tal) Bredband, abonnemang, Litauen (1000-tal) Bredband, abonnemang, Estland (1000-tal) Fast telefoni, abonnemang totalt (1000-tal) 1) varav Fast telefoni, abonnemang, Sverige (1000-tal) Fast telefoni, abonnemang, Finland (1000-tal) Fast telefoni, abonnemang, Danmark (1000-tal) Fast telefoni, abonnemang, Litauen (1000-tal) Fast telefoni, abonnemang, Estland (1000-tal) Personal Antal anställda den 31 december Medelantal anställda under året varav i Sverige varav i Finland varav i övriga länder varav kvinnor varav män Löner och ersättningar (MSEK) Arbetsgivaravgifter (MSEK) Löner och arbetsgivaravgifter i % av rörelsekostnader 14,4 14,0 14,2 14,5 14,8 15,3 15,8 14,8 15,2 15,5 Nettoomsättning per anställd (ksek) Rörelseresultat per anställd (ksek) Förändring av arbetsproduktivitet (%) 2,6 5,6 14,1 11,2 10,8 11,1 7,8 7,1 11,2 8,3 Nettoresultat per anställd (ksek) ) Fast telefoni abonnemang inkluderar PSTN och VoIP. 198

7 Definitioner Definitioner Begrepp och nyckeltal Fakturerade intäkter Röst, meddelande, data och innehåll. Tjänsteintäkter (externa) Extern nettoomsättning exklusive hårdvaruförsäljning. EBITDA En förkortning av Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt före resultat från intressebolag och joint ventures. Engångsposter Engångsposter omfattar kapitalvinster och kapitalförluster, nedskrivningar, omstruktureringsprogram (kostnader för avveckling av verksamhet och för övertalig personal) eller andra kostnader av engångskaraktär. Justerat eget kapital Redovisat eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare minskat med (föreslagen) utdelning. För moderbolaget även inklusive obeskattade reserver netto efter skatt. Sysselsatt kapital Summa tillgångar minskade med ej räntebärande skulder och avsättningar samt med (föreslagen) utdelning. Operativt kapital Ej räntebärande tillgångar minskade med ej räntebärande skulder, inklusive (föreslagen) utdelning, och ej räntebärande avsättningar. Segmenttillgångar och segmentskulder (Operativt segmentkapital) Som Operativt kapital, men tillgångar respektive skulder exkluderar poster avseende valutaderivat och upplupna räntor samt uppskjuten och aktuell skatt, vartill skulder även exkluderar (föreslagen) utdelning. Nettolåneskuld Räntebärande skulder minskade med derivat vilka redovisas som finansiella tillgångar (och säkrar lång- och kortfristiga lån) samt därtill kopplade CSA, minskade med kortfristiga placeringar, placeringar i värdepapper som kan säljas och likvida medel. Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder och avsättningar minskade med räntebärande tillgångar med andelar i intressebolag och joint ventures återlagda. Fritt kassaflöde Kassaflöde från löpande verksamhet minskat med förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar (betald CAPEX). CAPEX En förkortning av Capital Expenditure. Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar exklusive goodwill och andra övervärden samt åtaganden för återställning. Förvärv och övriga investeringar Investeringar i goodwill och andra övervärden, aktier och andelar samt åtaganden för återställning. EBITDA-marginal EBITDA före engångsposter uttryckt i procent av nettoomsättning. Rörelsemarginal Rörelseresultat uttryckt i procent av nettoomsättning. Vinstmarginal Årets resultat uttryckt i procent av nettoomsättning. Totalkapitalets omsättningshastighet Nettoomsättning dividerad med genomsnittlig summa tillgångar. Sysselsatt kapitals omsättnings hastighet Nettoomsättning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital. Räntabilitet på totalt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter uttryckt i procent av genomsnittlig summa tillgångar. Räntabilitet på sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter exklusive kursvinster uttryckt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. 199

8 Definitioner Räntabilitet på eget kapital Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare uttryckt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Soliditet Justerat eget kapital och eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande uttryckt i procent av summa tillgångar. Skuldsättningsgrad Nettolåneskuld dividerad med justerat eget kapital och eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande. Nettolåneskuld/EBITDA Nettolåneskuld dividerad med EBITDA före engångsposter. Nettolåneskuld/tillgångar Nettolåneskuld uttryckt i procent av summa tillgångar. Räntetäckningsgrad Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Självfinansieringsgrad Kassaflöde från löpande verksamhet dividerat med bruttoinvesteringar. Resultat och eget kapital per aktie Resultat per aktie avser vägt genomsnittligt antal aktier före respektive efter utspädning med potentiella stamaktier, medan eget kapital per aktie avser antal aktier vid periodens slut. Med resultat avses årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare och eget kapital utgörs av eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare. Utdelningsandel Utdelning per aktie dividerad med resultat per aktie (före utspädning). Churn totalt Antal förlorade abonnemang uttryckt i procent av genom snittligt antal abonnemang. ARPU Genomsnittlig månadsintäkt per abonnemang. Arbetsproduktivitet Procentuell förändring mellan åren av kvoten mellan nettoomsättning i fast pris och medelantal anställda. Antals- och beloppsuppgifter I enlighet med internationell standard används följande beteckningar. Prefix k tusen M miljoner G miljarder Valutakoder SEK Svenska kronor HKD Hongkong dollar NPR Nepalesiska rupier AZN Azerbajdzjanska manat JPY Japanska yen RUB Ryska rubler CZK Tjeckiska koruny KZT Kazakstanska tenge TJS Tadzjikistanska somoni DKK Danska kronor LTL Litauiska litas TRY Turkiska lira EUR Europeiska euro LVL Lettiska lats USD US-dollar GBP Brittiska pund NOK Norska kronor UZS Uzbekistanska som GEL Georgiska lari MDL Moldovan leu 200

9 Årsstämma 2015 Årsstämma 2015 TeliaSoneras årsstämma äger rum onsdagen den 8 april 2015, klockan 14:00 på Waterfront Congress Centre i Stockholm. Kallelse publicerades på Telia Soneras webbplats i början av mars. Stämman kommer att tolkas till engelska. Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktie boken tisdagen den 31 mars 2015 och anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 31 mars Anmälan till bolaget Anmälan om deltagande kan ske skriftligen under adress TeliaSonera AB, Box 7842, Stockholm, Sverige, per telefon vardagar mellan klockan och klockan 16.00, eller via TeliaSoneras webbplats (endast privatpersoner). Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt antalet biträden. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd den 31 mars 2015 i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god tid. Eftersom de finska aktieägarna registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy är förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB, måste sådan aktieägare som vill delta i stämman kontakta Euroclear Finland Oy per e-post: eller per telefon: +358 (0) , för omregistrering av sina aktier i god tid före den 31 mars Ombud Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 31 mars Vad kommer årsstämman att besluta om? Årsstämman beslutar bland annat om disposition av bolagets vinst och om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Årsstämman utser också styrelseledamöter och beslutar om ersättning till styrelsen. Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 3,00 kronor per aktie och att den 10 april 2015 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB ske den 15 april t Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på bolagets webbplats efter stämman. 201

10 Kontakt Kontakta TeliaSonera Postadress: TeliaSonera AB Stockholm Besöksadress: Stureplan 8, Stockholm Växel: Produktion: TeliaSonera AB Investor Relations i samarbete med Narva Foto av styrelse och koncernledning: TeliaSonera och Pentti Hokkanen TeliaSonera hjälper miljontals kunder att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt genom att tillhandahålla nätanslutning och telekommunikationstjänster. Internationell styrka och lokal förankring är kombinationen som gör oss unika och som skapar en kundupplevelse i världsklass hela vägen från Norden till Nepal. 202

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014 januari december januari december Grunden är lagd för förändringsarbetet SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,2 procent. I rapporterad

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16 VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Läs mer

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman.

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman. Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2015 TeliaSonera AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 8 april 2015 klockan 14.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm. Dörrarna

Läs mer

Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal

Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal Delårsrapport januari-juni Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal Sammanfattning andra kvartalet Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, steg 0,4 procent.

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2015

Välkommen till årsstämma 2015 Välkommen till årsstämma 2015 5. Godkännande av dagordningen 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två protokolljusterare

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2011 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2011 AB ÅRSREDOVISNING 212 COELI PRIVATE EQUITY 211 AB ORGANISATIONSNUMMER 556825941 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JAN 212 31 DEC 212 PRIVATE EQUITY VD HAR ORDET 212 blev för riskkapitalbranschen överlag ett hyggligt år

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

71 miljoner. Årsredovisning 2012

71 miljoner. Årsredovisning 2012 Årsredovisning Vi vill hjälpa våra kunder att vara uppkopplade Vi erbjuder högkvalitativa tjänster, som mobilt bredband via 4G, det digitala hemmet och tjänster baserade på fiber, för att säkerställa framtidens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Årsredovisning 2012 för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Styrelsen och verkställande direktören för Diadrom Holding AB (publ) (556676-4857) får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 2 Innehållsförteckning 2008 i korthet... 4 Verkställande direktören har ordet... 6 Historik... 7 Marknad... 8 Verksamheten... 11 Organisation

Läs mer

Förbättrat resultat och stärkta marginaler

Förbättrat resultat och stärkta marginaler 8 april 2014 Förbättrat resultat och stärkta marginaler Andra kvartalet (dec-feb) Halvåret () Förändring Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 114 1 148-34 2 357 2 393-36 Rörelseresultat exklusive engångsposter,

Läs mer