Kompetensförsörjningsnätverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensförsörjningsnätverket"

Transkript

1 Kompetensförsörjningsnätverket Bengt Eriksson Marie Christine Taylor AV Solna Dagordning, förslag Dialog kring utveckling av medarbetarskapet med exempel från Arbetsmiljöverket. Ingrid Brorsson Christina Bjerin Arbetsgivarverkets arbetsgivarrollsprojekt och kopplingen till HR Britt-Marie Jonsson Aktuell från myndigheterna Alla Aktuellt om verksamhetsåret och HR Regleringsbrev Nästa års förutsättningar för kompetensförsörjningsredovisning Alla Bengt Eriksson 1

2 Nätverksträffar resten av år 2008 Marie Christine Taylor Bengt Eriksson Aktuella rapporter och studier Competency Management in EU Public Administrations Performance Assessment in the Public Services of the EU Member States Regulating Conflicts of Interest for Holders of Public Office in the European Union Leadership Competencies for Change Management What are Public Services good at? Bengt Eriksson Övriga frågor Marie Christine Taylor Regleringsbrevet (Källa HR-grund) Sedan budgetpropositionen beslutats av riksdagen utfärdar regeringen ett regleringsbrev för varje myndighet. Där anges vilka medel myndigheten disponerar, vilka uppdrag som läggs på myndigheten, utöver de som framgår av instruktionen, och vilka krav på redovisning som regeringen ställer på myndigheten. Regleringsbrevet skickas ut till myndigheterna och finns också hos ESV. Tolkningen av regleringsbrevet behöver göras utifrån ett HRperspektiv. Vad indikerar t.ex. uppdragen för behov av kompetens kort och långsiktigt? Hur står sig behoven i förhållande till den kompetens vi har. Verva har utvecklat ett material Planera för kompetens, som kan beställas hos Verva. 2

3 Källa: ESV Regleringsbrev är benämningen på de regeringsbeslut som utfärdas årligen för varje myndighet i syfte att styra myndighetens verksamhet. Regleringsbrevet gäller alltså för ett visst budgetår, till skillnad från regeringens instruktion för myndigheten som gäller tills den ändras. Innehållet i regleringsbreven utgår från riksdagens beslut om statsbudgeten samt regeringens prioriteringar. Normalt har också fackdepartementet en dialog med respektive myndighet om regleringsbrevet under hösten. Regeringen beslutar om regleringsbreven under senare hälften av december. Därefter kan myndigheten besluta om sin interna verksamhetsplan och budget. Regleringsbrevet består av två huvuddelar: en verksamhetsdel som bland annat anger mål för verksamheten och krav på återrapportering en finansieringsdel som anger de finansiella förutsättningarna för myndigheten Benämningen regleringsbrev härrör från de kungliga brev som fram till 1975 utfärdades för den slutliga regleringen av riksstaten (numera statsbudgeten). Samtliga regleringsbrev publiceras elektroniskt i den så kallade Statsliggaren på ESV:s webbplats. 3

4 Verksamhetsdelen I verksamhetsdelen anges mål, återrapporteringskrav, uppdrag samt kompletterande organisationsstyrning. Målen avser sådant som myndigheten bör uppnå under året. Återrapporteringskraven avser sådan information som myndigheten ska rapportera till regeringen, främst i årsredovisningen. Såväl mål som återrapporteringskrav följer normalt indelningen i politikområden, verksamhetsområden och verksamhetsgrenar. Uppdrag är ofta en beställning av en viss utredning eller liknande som avrapporteras i särskild ordning. Med organisationsstyrning avses styrning av myndighetens interna verksamhet, till exempel personalfrågor eller IT-frågor. Finansieringsdelen I finansieringsdelen redovisas vilka och hur stora anslag myndigheten disponerar, vilka villkor som gäller för anslagen avseende till exempel anslagskredit, vilka s.k. Finansieringsdelen I finansieringsdelen redovisas vilka och hur stora anslag myndigheten disponerar, vilka villkor som gäller för anslagen avseende till exempel anslagskredit, vilka s.k. beställningsbemyndiganden som myndigheten beviljats, villkor avseende räntekontokredit och låneram samt villkor för myndighetens avgiftsbelagda verksamhet. 4

5 Kompetensförsörjningsredovisning 2009 Förutsättningar Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 3 Kap Kompetensförsörjning 3 Myndigheten skall redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att nå verksamhetens mål. I redovisningen skall det ingå en analys och en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit till att nå verksamhetens mål. ESV:s föreskrifter till 3 kap 3 Redovisningens innehåll skall anpassas till myndighetens specifika förutsättningar och regeringens behov av information. Redovisningen skall baseras på dokumenterade data och mätmetoder. ESV:s allmänna råd till 3 kap. 3 Med kompetensförsörjning avses här att säkerställa att kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på både kort och lång sikt. Med verksamhetens mål avses myndighetens mål enligt 3 kap. 1 första stycket. Analysen och bedömningen bör avse de sammantagna åtgärder som vidtagits i relation till verksamhetens mål. Det kan t.ex. avse åtgärder som syftat till att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla kompetens, samt åtgärder för kompetensöverföring. 5

6 ESV:s handledning för myndigheternas redovisning av kompetensförsörjning 1. Inventering Analys Planering 2. Åtgärder för kompetens vidtas 3. Måluppfyllelseanalys 4 Redovisning av åtgärder för kompetens 5. Redovisning av analys och bedömning I figuren ovan sätts måluppfyllelseanalysen i centrum, vilket åskådliggör att arbetet med kompetensförsörjning ska bidra till att myndigheten uppnår sina mål. Redovisningen blir sedan ett tillfälle att bedöma om åtgärderna avseende kompetensförsörjning verkligen har gjort detta. Bilden är schematisk och särskiljer de olika stegen. I praktiken går de in i varandra, men för tydlighetens skull låter vi dem stå för sig själva. Bilden ska ses som en illustration av arbetet med redovisningen av kompetensförsörjningen och måste tolkas utifrån varje myndighets specifika verksamhet. 6

7 Aktuella rapporter och studier Competency Management in EU Public Administrations Competency Based Management (CBM) definieras olika i medlemsländerna (MS): focus on people instead of the job; the concern for performance; the need of behavioural evidence; the work as the context in which competencies are revealed; the existence of several types of competencies. Creating a more adequate method for selection, development, assessment or rewarding is the main problem addressed by CBM. Ofta praktiseras CBM selektivt: vissa institutioner, gradvis implementering, fokus på vissa yrkesgrupper Facing common difficulties: the difficulty in specifying competencies, determining their verification level, brist på samsyn på vad kompetenser är samt hur att implementera CBM i praktiken. Kompetens kan med fördel ses som kopplingen mellan individ och organisation men effektiviteten beror på hur intressenternas uppfattning om specifika kompetenser är delad. Respondenterna beskriver HR-rollen i respektive förvaltning som i huvudsak administrativ och mindre strategisk medan en utveckling av roller och kompetens inom HR är fundamental för ökad HR-effektivitet. Generalised experimentation is what is lacking. If the trend towards a more responsive model of public administration is taking place, there is need for enabling competencies. 7

8 The impact of individual assessments on organisational performance in the public services of the EU member states Den tidigare tyska rapporten underströk stor acceptans för individuell prestationsbedömning (performance assessment) som grundsten i performance management. Ansenliga praktiska utmaningar för att implementera individual assessment. Linjechefer och deras kompetens är avgörande i sammanhanget. Det finns en kraftfull rörelse i riktning mot decentralisering av Performance Assessment Systems. Rörelse mot hybridsystem: blandning av mer formella kriterier och mer målbaserade kriterier. Performance assessment systems är vanligare i positionsbaserade än i karriärbaserade system. I Skandinavien är de vanligaste belöningarna för goda resultat: pengar, karriärutveckling, tillgång till särskilda läroch utvecklingsmöjligheter. Pengar är vanligast belöning i positionsbaserade system. Skandinaviska länder tillämpar oftast utvecklingsåtgärder vid dåliga prestationer. Effekterna av performance assessment anses av landrepresentanter vara motivationen hos anställda samt individuella prestationer; av cheferna: medvetenhet om verksamhetsplanering och mål samt kommunikation och återkoppling. Anglo-Saxiska länder har positivast uppfattning om den sammantagna effekten, därefter de skandinaviska. 8

9 Den positiva uppfattningen är störst i positionsbaserade system och i decentraliserade PA-system. Regulating Conflicts of Interest for Holders of Public Office (HPO) in the EU Fler regler medför inte nödvändigtvis mindre intressekonflikter och korruption. Det förefaller snarare vara så, att i länder där allmänhetens förtroende är högt behövs inte mer av reglering. Många och alltför restriktiva regler kan bli kontraproduktiva. Ytterligare en utmaning är att implementera och upprätthålla de aktuella befintliga reglerna. Trots utredarnas varningar för överreglering visar studien att en del intressekonfliktssituationer kan vara för underreglerade i vissa institutioner och EU-medlemsstater. Detta anses särskilt gälla frågan "post-employment". 9

10 Några av utredarnas rekommendationer är följande: Att använda sig av andra staters jämförbara institutioner som "benchmarks". Att regler och standarder som regel utformas för att fylla institutioners specifika behov snarare än för att finna generella lösningar. Utredarna rekommenderar särskilt att policies för gåvor utformas av de enskilda institutionerna beroende på olika grad av problematik i frågan. Beträffande intressentregister ("registers of interest") föreslår utredarna att oberoende tjänstemän utses för att årligen rapportera utifrån aktuella data, snarare än att dessa uppgifter handhas av institutionens ledning. Eftersom utredarna anser att kunskapen inte är tillräcklig om aktuella regler och standarder föreslår de ökad utbildning av HPO s (Holders of Public Office). Utredarna konstaterar att det råder ett negativt samband mellan omfattning av reglering i medlemsstaterna och poäng på Corruption Perception Index och rekommenderar medlemsstaternas institutioner att följa "the moderate regime model 2" som presenteras i rapporten. 10

11 Aktuella enkätstudier på EU HR-nivå What are Public Service good at? The study is to identify positive developments, success factors and practices which may enhance trust in the public administrations. Svar senast 22 februari. Leadership Competencies for Change Management Which cognitive, functional, personal and social leadership competencies are essential for successful change management in public administration? Svar senast 25 januari. 11

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 Regeringsuppdrag Rapport Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport augusti 2013 Innehåll Sid 3 Sammanfattning Sid 6 1 Inte bara en fråga om ordning och reda Sid 8 2 Syfte

Läs mer

Vad säger myndighetsanalyserna om styrning?

Vad säger myndighetsanalyserna om styrning? PM 1 (24) 2013-10-22 Vad säger myndighetsanalyserna om styrning? En bearbetning och analys av Statskontorets rapport Stärk kedjan! Sammanställd av Petter Kockum och Peter Ehn, utredare vid Statskontoret

Läs mer

En god chefsförsörjning

En god chefsförsörjning 2008:10 En god chefsförsörjning Förstudie, maj 2008 En god chefsförsörjning - förstudie I N N E H Å L L 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 5 1.1 VERVAS UPPDRAG...5 1.2 FÖRSTUDIENS UPPDRAG... 6 1.3 NÅGRA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning 2015/45-5 Vägen till en lärande och effektiv förvaltning Utvecklingsområden och prioriteringar 2015-2016 MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-10 2015/45-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-19 S2014/8988/SAM (delvis)

Läs mer

Bistånd genom budgetstöd

Bistånd genom budgetstöd RiR 2007:31 Bistånd genom budgetstöd - regeringens och Sidas hantering av en central biståndsform ISBN 978 91 7086 133 8 RiR 2007:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Rapport 1/09 Att styra jämställt Kartläggning av regleringen av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete, år 2007 2009

Rapport 1/09 Att styra jämställt Kartläggning av regleringen av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete, år 2007 2009 1/09 Rapport Att styra jämställt Kartläggning av regleringen av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete, år 2007 2009 Utgivare: Nationella sekretariatet för genusforskning Göteborgs universitet

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 2012:16 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader Kartläggning, analys och förslag till förbättrad redovisning MISSIV DATUM DIARIENR 2012-05-09 2011/265-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-11-10 A2011/3920/A

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor SUHF:s arbetsgrupp för full kostnadstäckning Mars 2007 Sveriges Universitets- mars 2007 & Högskoleförbund SUHF:s styrelse har tidigare tillsatt

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

Resultatstyrningen inom Sida

Resultatstyrningen inom Sida Internrevisionen 04/06 Granskningsinsats Resultatstyrningen inom Sida Wiveca Holmgren Arne Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision Resultatstyrningen inom Sida Wiveca Holmgren Arne

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket 2014:21 Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket MISSIV DATUM DIARIENR 2014-09-29 2014/53-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-27 A2014/908/ARM Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten Kunskap och kvalitet i socialtjänsten En kartläggning av förutsättningar för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling i Katrineholms kommun Författare: Frogner, Louise Kullberg, Christian Oscarsson, Lars

Läs mer

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering 2013:13 Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2013-06-26 2012/278-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-13 N2012/6308/FIN Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

RiR 2009:18. IT-investeringar över gränserna

RiR 2009:18. IT-investeringar över gränserna RiR 2009:18 IT-investeringar över gränserna ISBN 978 91 7086 191 8 RiR 2009:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0098 Riksrevisionen

Läs mer

Anläggningsbranschens syn på personcertifiering en byråkratisk pappersprodukt eller ett verktyg för att säkra kompetensen?

Anläggningsbranschens syn på personcertifiering en byråkratisk pappersprodukt eller ett verktyg för att säkra kompetensen? Anläggningsbranschens syn på personcertifiering en byråkratisk pappersprodukt eller ett verktyg för att säkra kompetensen? Examensarbete inom Civilingenjörsprogrammet, Väg och Vattenbyggnad NICLAS JAKOBSEN

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Publikationen kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Datum: 2015-02-26 Dnr: 1.4-205/2015 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL Innehåll 1

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2008:12 Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar MISSIV DATUM 2008-06-19 Slutrapport: Uppdrag till Verva att leda och samordna statsförvaltningens

Läs mer

Årsredovisning för Skatteverket

Årsredovisning för Skatteverket 2012 Årsredovisning för Skatteverket Årsredovisning Skatteverket 2012 2 SKATTEVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll 1 OM SKATTEVERKET SÅ HÄR STYRS SKATTEVERKET 6 1.1 Upplysningar om

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Valuta för bistånds pengarna? valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet

Valuta för bistånds pengarna? valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet en granskningsrapport från riksrevisionen Valuta för bistånds pengarna? tionella valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet rir 2014:19 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer