Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion"

Transkript

1 Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Rekommendation: Ökad samordning, kvalitet och tillgänglighet till de samhällsfinansierade företagsrådgivningsinsatserna. Bilaga Motiv: Nyföretagandet i Västra Götaland har ökat de senaste 10 åren. Men nyföretagande i förhållande till vår befolkning är fortfarande lägre än i de två övriga storstadsregionerna. Företagandet har inte ökat i samma takt som nyföretagandet, vilket kan förklaras av att företag läggs ned i ungefär samma takt som nya etableras. För ett ökat nettoföretagande behöver fler företag startas med en högre överlevnadsgrad. Svagheter har identifierats i det regionala stödsystemet kring företagsrådgivning. Bland annat visar undersökningar att utbudet av tjänsterna inte matchar efterfrågan, kunden har svårt att hitta i systemet, flera av stödaktörerna erbjuder tjänster som överlappar varandra och det finns inget enhetligt system för kvalitetssäkring av aktörer och tjänster. Genom ett mer samordnat, tillgängligt och kvalitetssäkrat stödsystem kan förutsättningarna för att förverkliga idéer och starta företag stärkas. Rekommendationen berör de prioriterade frågorna: Stimulera ökat entreprenörskap och Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag. Rekommendation: Underlätta för företag som vill nå ut på internationella marknader Motiv: Med nära en fjärdedel av Sveriges export är Västra Götaland en ledande exportregion. En stor del av exporten härrör från stora globala företag. Tillväxten av små exportföretag har under de senaste 10 åren varit lägre i Västra Götaland än i riket. En ökad export av varor och tjänster är en grundförutsättning för tillväxt i många av våra små och medelstora företag. Enligt Tillväxtverkets rapport om företagens villkor och verklighet bidrar internationalisering även till att små och medelstora företag blir mer innovativa och därigenom mer konkurrenskraftiga. Internationalisering är därför en viktig faktor i arbetet för att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Rekommendationen berör den prioriterade frågan: Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag Rekommendation: Kraftsamling bland offentliga aktörer för bättre företagsklimat i Västra Götaland Motiv: Av de 28 kommuner i Västra Götaland som ingår i SKL:s företagsklimatundersökning Insikt, som mäter förtagens bedömning av kommunernas myndighetsutövning, hamnar 20 på en placering under genomsnittet.

2 Att skapa ett gott klimat för kreativitet entreprenörskap och företagande är viktigt för orters utveckling och välfärd. Ett viktigt steg för ett bättre företagsklimat är att skapa bättre och effektivare kontakter mellan företag och den offentliga sektorn. En bra service och bemötande från kommuner och myndigheter bidrar till att fler företag startas och de som redan finns kan växa och anställa. Rekommendationen berör de prioriterade frågorna: Stimulera ökat entreprenörskap, Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag och Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Rekommendation: Satsning på innovativa västsvenska kluster med internationell lyskraft Motiv: Samverkan mellan företag, akademi och offentliga organisationer inom tillväxtbranscher eller i sk kluster är viktigt för en regions nationella och internationella konkurrenskraft. I VG 2020 pekas ett antal områden ut där särskild kraftsamling ska ske. Det handlar t ex om hållbara transporter, maritima/marina området, life science, grön kemi, livsmedel/gröna näringar och hållbar stadsutveckling. Dessutom ska insatser göras för att nya branscher ska växa fram t ex inom smarta textilier och dataspel. Det finns behov av att ytterligare förstärka klusterarbetet i Västra Götaland för att på allvar kunna konkurrera med andra expansiva regioner i världen. Målet är att vi ska bli ännu bättre på att behålla och dra till oss människor med idéer och kunskap och attrahera strategiska forskningssatsningar och demonstrationsanläggningar till regionen. Ambitionen är att Västra Götaland ska vara en internationellt erkänd test och demonstrationsarena för ny innovativ kunskap som kommer såväl företag som medborgare till nytta. För det krävs bättre analyser och omvärldskunskap av tillväxtområdena så vi satsar på rätt saker, att fler parter bjuds in och deltar i det pågående klusterarbetet, och att vi aktivt kommunicerar regionens styrkor och möjligheter. Rekommendationen berör de prioriterade frågorna: Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet med omvärlden, Stärka våra forsknings- och innovationsmiljöers internationella konkurrenskraft, Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik, Stimulera nationella och internationella allianser och samarbeten inom forskning och innovation, Stärka science parks och andra samverkansmiljöer för forskning och innovation och Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag.

3 En region för alla Rekommendation: Insatser för att öka antalet ungdomar med fullföljd gymnasieutbildning. Motiv: Var tionde ungdom i Västra Götaland fullföljer inte gymnasiet. På flera skolor i utsatta områden går mer än hälften ut grundskolan utan godkänt i alla ämnen. Fullföljd gymnasieutbildning är avgörande för framtida möjligheter till sysselsättning. Att minska skolavhoppen är den insats som bedöms ge mest effekt på både sysselsättning, folkhälsa och tillväxt. För att lyckas krävs en gemensam kraftsamling från regional och lokal nivå. Rekommendationen berör den prioriterade frågorna: Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska Rekommendation: Underlätta ungdomars och nyanländas insteg på arbetsmarknaden. Motiv: Lågutbildade unga och utomeuropeiskt födda är grupper som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Det är viktigt att förhindra att personer i dessa grupper blir långtidsarbetslösa och öka möjligheterna att de som redan är långtidsarbetslösa att komma ut i arbete. Om inte detta lyckas finns det risk att fler hamnar i ett permanent utanförskap med stora individuella och samhälleliga kostnader som följd, Ett sätt att ökas ungas möjligheter till arbete och studier är att främja arbetet med ökade möjligheter till geografisk rörlighet. En vidgad geografisk rörlighet bidrar till större utbud av praktikplatser, internationella utbyten, nätverk, projekt, kurser och andra utbildningar - möjligen arbete. En eller flera regionala noder för att underlätta mobiliteten bör byggas upp. Kompetensväxling är ett annat sätt att öka chanserna för insteg på arbetsmarknaden. Arbetet med kompetensväxling går ut på att samordna kulturarvsverksamheter, turistorganisationer och arbetsmarknadsenheter för att erbjuda ungdomar ferie- och praktikjobb på lokala kulturturistiska besöksmål, såsom arbetslivsmuseer, lokala museer, vandringleder och kyrkor. Validering och kompletterande utbildning är andra sätt att underlätta insteg och korta vägen till arbetsmarknaden. Genom ökad samverkan mellan kommuner, region och arbetsförmedling kan vi öka användandet av validering i hela Västra Götaland och möjliggöra för fler att få sin kompetens synliggjord. Rekommendationen berör de prioriterade frågorna: Skapa goda möjligheter för unga till praktik, ferieplatser, mentorer, Öka samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetslivet och Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering. Rekommendation: Skapa goda förutsättningar för ett mer behovsstyrt utbildningssystem Motiv: Trots en relativt hög arbetslöshet, uppger arbetsgivare i Västra Götaland i såväl högsom lågkonjunktur att det råder brist på kompetent arbetskraft inom vissa yrkesområden. Det finns tydliga tecken på att matchningen på arbetsmarknaden försämrats de senaste åren.

4 Brist på rätt utbildad arbetskraft är ett hinder för näringslivets tillväxt och hämmar den långsiktiga sysselsättningsutvecklingen. För att skapa ett livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft behöver fler utbildningar planeras utefter arbetsmarknadens kompetensbehov. Detta innefattar en nära samverkan med utbildningsanordnare, företag och bransch- och intresseorganisationer för att möjliggöra att fler företag och organisationer får sina kompetensbehov tillgodosedda och fler kommer i sysselsättning. Samverkan med och mellan utbildningsanordnare måste också vidareutvecklas i detta syfte. Rekommendationen berör de prioriterade frågorna: Stärka möjligheterna till kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer och Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens kompetensbehov Rekommendation: Insatser för att lösa urbana utmaningar som rör utanförskap, segregation och ojämlika villkor för invånarna Motiv: Sociala och ekonomiska skillnader mellan olika delar i de större städerna i Västra Götaland är betydenade. Ett antal stadsdelar och bostadsområden har en hög andel invånare som är arbetslösa, lever med små marginaler och i utanförskap. Det finns olika angreppsätt som kan bidra till att lösa urbana utmaningar som rör utanförskap, segregation och ojämlika villkor. Interkulturell dialog är ett verktyg som syftar till att skapa en inkluderande tillväxt och social sammanhållning. Verktyget bygger på förståelse och samarbeten över institutionella, kulturella och disciplinära gränser. Målet är att utveckla och omsätta kunskaper som kan bidra till ökad delaktighet och social sammanhållning. Rekommendationen berör den prioriterade frågan: Lösa större städers utmaningar kring utanförskap och segregation. Rekommendation: Ta fram en systemanalys för Västra Götalands transportnät Motiv: Flera av Västra Götalands större leder har under de senaste tio åren tagits beslut om att byggas ut eller har byggts ut. Det är viktigt att fortsätta utveckla vårt transportnät utifrån de utmaningar vi står inför. Det finns fortfarande stora behov av åtgärder för några av våra större leder och järnvägar. Åtgärderna är viktiga för den regionala utvecklingen men även ur ett nationellt perspektiv. Systemanalysen består av transportslagsövergripande analyser av transportsystemets funktion och brister utifrån mål och behov. Huvudsyftet med systemanalysen är att den ska utgöra ett underlag för de prioriteringar som behöver göras vid nästa revidering av transportinfrastrukturplanen. Arbetet behöver påbörjas hösten 2015 för att på ett tydligt sätt kunna bidra till nästa planrevidering. Rekommendationen berör den prioriterade frågan: Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling

5 Inom den prioriterade frågan Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet lämnas inga rekommendationer. För mer specifik information om utvecklingen inom frågan hänvisas till trafikförsörjningsprogrammets årliga uppföljning och de strukturer och processer som finns kring kollektivtrafiken i Västra Götaland. Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste dokumentet i utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra Götaland och en del av genomförandet av VG2020. En region där vi tar globalt ansvar Rekommendation: Kraftsamla för att bli föregångare i omställningen från fossil till förnybar energi. Motiv: Utsläppen av växthusgaser har varit oförändrade i Västra Götaland mellan 1990 till 2010 men har de senaste åren minskat med 8 %. Utvecklingen går åt rätt håll men takten är för långsam. Det sker idag många spridda insatser med olika intensitet inom klimatområdet. I Västra Götaland finns ett ambitiöst mål om att bli fossiloberoende 2030 som ett stort antal aktörer ställt sig bakom och ska vi lyckas krävs en rejäl kraftsamling kring några viktiga områden. Resurserna koncentreras då där de gör störst nytta utifrån den rådighet och de förutsättningar som finns i Västra Götaland. Rekommendationen berör de prioriterade frågorna: Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar, Genomföra fler breda överenskommelser för hållbar utveckling i Västra Götaland, Göra Västra Götaland till ett föredöme och testarena för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land och Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling. Rekommendation: Skapa drivkraft till förändring genom att offentlig sektor: - Ställer krav på offentliga inköp utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter - Förändrar samhällsstrukturer och normer för att underlätta en hållbar konsumtion för våra invånare. Motiv: Offentlig sektor har goda förutsättningar att gå före, både som en stor kund men också genom förändringar i samhället som underlättar att det ska vara lätt att göra rätt för våra invånare att agera hållbart. En gemensam plan behöver tas fram för hur offentlig sektor kan bli föregångare i sin egen organisation och vilka insatser offentlig sektor kan göra för att underlätta hållbar konsumtion. Västra Götalands invånare konsumerar i dag mer naturresurser per invånarna än i de flesta andra regioner i världen. Forskning visar att en framtida hållbar livsstil innebär att den genomsnittliga användningen av material per person bör ligga närmare en fjärdedel av dagens nivåer. Import av varor ger upphov till stora utsläpp och ibland svåra arbetsvillkor i producentländerna. Farliga ämnen finns i många produkter där ex elektronik och byggprodukter, textilier och mat behöver bli giftfria och resurseffektiva.

6 Rekommendationen berör de prioriterade frågorna: Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar, Genomföra fler breda överenskommelser för hållbar utveckling i Västra Götaland, Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och kommunicera hållbara värderingar och Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling. En region som syns och engagerar Rekommendation: Öka regionens attraktivitet genom spetsinstitutioner som motorer för regionens kulturliv Motiv: Västra Götaland konkurrerar i tider av globalisering med en rad regioner om besökare, turister, företagsetableringar, forskare, studenter och arbetskraft. Det är belagt att ett rikt kulturliv, vid sidan av utvecklad barnomsorg och god utbildning, är de starkaste faktorerna när människor väljer besöksmål eller bostadsort. En fortsatt förstärkning för konstartsutveckling av regionens kulturliv med de egna verksamheterna i täten är av vikt. Flaggskepp som Göteborgs symfoniker, Göteborgsoperan och Film i Väst bidrar starkt till attraktivitet och synlighet och är dessutom motorer för resten av kulturlivet. Rekommendationen berör de prioriterade frågorna: Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland och Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen. Rekommendation: Bygga upp etableringsservice i alla regiondelar Motiv: Näringslivet i Västra Götaland är i mycket hög grad internationellt orienterat och regionen är ett centrum för internationell industri, handel och logistik. Bara i Göteborgsregionen finns över 2300 utlandsägda företag. Vi ser en tilltagande globalisering framför oss där konkurrens om kompetens, kapital, teknik och jobb hårdnar. För territoriet Västra Götaland blir det därför allt viktigare att attrahera investeringar från Sverige och från utlandet och att synas på den globala kartan. För fler investeringar och etableringar i Västra Götaland är tillgången till etableringsservice för företag i alla regiondelar av vikt. En ökad samverkan mellan delregioner och kommuner är också viktig för fler investeringar och nyetableringar i Västra Götaland. Rekommendationen berör den prioriterade frågan: Locka investeringar och nyetableringar till Västra Götaland

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Kraftsamling - för halverad ungdomsarbetslöshet i Blekinge 2017 Nu halverar vi ungdomsarbetslösheten! De unga är Sveriges framtid. Men många unga saknar idag den biljett

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bilaga 4 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9001/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Förslag till operativt program Västsverige:

Läs mer

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 2.2 Fler jobb och en starkare arbetslinje 5 2.2.1 En jobbskapande näringspolitik Locked, 1:a pris Cykelstyre och lås i ett. Styret fälls ihop och låser framhjulet.

Läs mer

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige Maj 2013 Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige 2 Stockholmsregionens underlag till det nationella Socialfondsprogrammet 2014 2020 Länsstyrelsen fick

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer