Utbildning av entreprenörer en viktig del vid kvalitetssäkring av små avlopp UPONOR ACADEMY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning av entreprenörer en viktig del vid kvalitetssäkring av små avlopp UPONOR ACADEMY"

Transkript

1 Utbildning av entreprenörer en viktig del vid kvalitetssäkring av små avlopp UPONOR ACADEMY Av: Marika Hållander, Uponor Infrastruktur

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND SYFTE MÅL SÅ GJORDE VI KURSINNEHÅLL INSTALLATÖRENS TID ÄR PENGAR RESULTAT BREDDAT KONTAKTNÄT ÖKAD INTERN KOMPETENS IDENTIFIERAT BEHOV AV NYTT MATERIAL FÖRÄNDRAD TREND I MARKNADSFÖRINGEN NÖJDA DELTAGARE SLUTSATSER... 9

3 SAMMANFATTNING I Sverige finns ca 1 miljon enskilda avlopp. En tredjedel av dessa uppfyller inte kraven på fullgod rening och måste därför bytas ut. Vi på Uponor har länge sett värdet av att säkra kvalitén i hela processen. Med rätt kunskap hos våra kunder slipper vi onödigt merarbete och minskar antalet reklamationer. Våra kunder har dessutom möjlighet att bygga lösningar med bästa möjliga totalekonomi både för sig och för sina kunder. Första utbildningen som gjordes för Uponor Infrastruktur fokuserar på enskilda avlopp. I steg ett vill vi skapa förståelse för de lagar och krav som finns idag. I steg två vill vi fokusera på entreprenörens roll och betydelse vid kvalitetssäkring av enskilda avlopp. Vår satsning på utbildning är ett medvetet val, som blivit en viktig del i vår marknadsföring. Stora resurser läggs på denna för oss nya typ av informationsförmedling, på bekostnad av traditionella insatser så som t.ex. mässor och annonsering. Vi hoppas på detta sätt vara med och bidra till ökad kvalitetssäkring av enskilda avlopp samtidigt som vi får ett bredare kontaktnät och ett ökat förtroende hos våra kunder. Det får vi genom att vi kan hålla högre kvalitet på den information vi förmedlar vid utbildningarna än vad vi kan göra på en mässa eller genom en annons. Branschen har tagit emot Uponor Academy med öppna armar. Hittills har 2000 personer deltagit vid Uponor Infrastrukturs utbildningar. Genom vår satsning på utbildning har vi skapat ett ökat förtroende i branschen, med utökade möjligheter till partnerskap. Som ett led i vår nya kundapproach har vi också lyft den interna kunskapsnivån. Vi konstaterar att satsningen på utbildning var rätt och Uponors utbildningar kommer att fylla en stor funktion även i framtiden. Uponor Academy, sida 3(9)

4 SUMMARY In Sweden there are about 1 million private sewers not connected to the municipal network. One third of these does not meet the required quality level and must be replaced. We at Uponor have long seen the value of ensuring quality throughout the process. With the right knowledge of our clients we avoid unnecessary job and reduce the number of complaints. Our customers also have the opportunity to build solutions with the best economy - both for themselves and for their customers. First training made for Uponor Infrastructure focus on private sewers not connected to the municipal network. In the first stage, we want the participants to understand the laws and requirements that exist today. In step two, we want to focus on the contractor's role and importance of the quality of private sewages. Our focus on education is a conscious choice, which has become an important part of our marketing. We spend a lot of resources on this new type of information flow, at the expense of traditional activities such as e.g. fairs and advertising. We hope this is a way to help increase the quality of private sewages, at the same time as we get a wider network of contacts and increased trust among our customers. These we get by the possibility to maintain a higher quality of the information at a training session compared to a trade show or in an advertisement. The industry has received Uponor Academy with open arms. So far, 2,000 people participated in Uponor Infrastructure trainings. Through our investment in education, we have created an increased confidence in the business, with expanded opportunities for partnership. As part of our new customer approach, we have also increased the level of internal knowledge. We note that the investment in education was right and that Uponor Academy will play a major role even in the future. Uponor Academy, sida 4(9)

5 1. BAKGRUND I Sverige finns ca 1 miljon enskilda avlopp. En tredjedel av dessa uppfyller inte kraven på fullgod rening och måste därför bytas ut. Vi på Uponor har länge sett värdet av att säkra kvalitén i hela processen. Med rätt kunskap hos våra kunder slipper vi onödigt merarbete och minskar antalet reklamationer. Våra kunder har dessutom möjlighet att bygga lösningar med bästa möjliga totalekonomi både för sig och för sina kunder. Störst behov av utbildning har de av Uponors kunder som arbetar med enskilda avlopp. Detta vet vi med säkerhet, eftersom vår tekniska support överhopas med frågor inom detta område. Flertalet målgrupper har en relativt låg kunskapsnivå både vad gäller förståelse för lagar och krav samt för installation och kvalitetssäkring av det enskilda avloppet. 2. SYFTE Uponor Academy skall finnas till för dem som vill ha mer kunskap inom de områden där Uponor verkar. Våra utbildningar skall fokusera på kunskap kring system för Infrastruktur och VVS samt tillhörande samhällskrav och branschregler. Utbildningarna skall i första hand rikta sig mot installatörer, konsulter, grossister, butikspersonal, skolor, hustillverkare samt andra aktörer i branschen. Vi har gjort ett medvetet val och satsar på utbildning som en viktig del av vår marknadsföring. Stora resurser läggs på denna för oss nya typ av informationsförmedling, på bekostnad av traditionella insatser så som t.ex. mässor och annonsering. Våra utbildningspaket skall erbjuda kunden möjlighet att ta del av en utbildning inom just det område där han/hon behöver förbättra sin kunskap. Med hjälp av våra utbildningspaket hoppas vi också höja den interna kompetensen i företaget. Första utbildningen som gjordes för Uponor Infrastruktur fokuserar på enskilda avlopp. I steg ett vill vi skapa förståelse för de lagar och krav som finns idag. I steg två vill vi fokusera på entreprenörens roll och betydelse vid kvalitetssäkring av enskilda avlopp. 3. MÅL Målet med Uponor Academy är att erbjuda utbildningspaket inom ett flertal områden. Samtliga kurser skall hålla en hög nivå och vara anpassade till olika yrkeskategorier, erfarenhetsnivåer och intresseområden. Vi hoppas att vi med denna typ av marknadsföring få var med som en viktig del vid kvalitetssäkringen av enskilda avlopp samtidigt som vi skapar ett bredare kontaktnät och ett ökat förtroende hos våra kunder. Det gör vi genom att vi kan hålla högre kvalitet på den information vi förmedlar vid utbildningarna än vad vi kan göra på en mässa eller genom en annons. Kunden skall vara så nöjd med våra utbildningspaket att han/hon kan tänka sig att betala för att gå en utbildning på Uponor. Kurserna inom enskilt avlopp skall i första hand skapa ökad förståelse i branschen. Vi skall utbilda deltagarna i de uppdaterade lagar och krav som gäller idag. Kurs 1 lanserades våren 2008 och målet var 200 utbildade inom ett år. Uponor Academy, sida 5(9)

6 4. SÅ GJORDE VI Till varje Academy-kurs tar Uponor fram väl genomarbetad dokumentation. När vi tog fram materialet till utbildningen inom enskilt avlopp ansåg vi oss själva ha för dåliga kunskaper i ämnet för att få dignitet i kursmaterialet. Vi anlitade således en extern konsult som utbildade oss själva parallellt som han hjälpte oss med att sammanställa det textmaterial som sedan kom att användas i vår lärobok, presentationsmaterial samt i grupparbeten. För att säkra kvalitén på våra utbildningar är vi noga med att våra utbildare använder sig av hela utbildningspaketet vid samtliga utbildningstillfällen. Varje kurs avslutas med en kursutvärdering. Endast ett komplett utbildningspaket berättigar deltagare till diplom Kursinnehåll Den första utbildningen inom enskilt avlopp fokuserar mer kring det teoretiska än det praktiska vad gäller enskilda avlopp. Kursen är indelad i sju avsnitt enligt följande: 1. Svenska avlopp historik och bakgrund Det är viktigt att ha en bild av hur avloppslösningarna har vuxit fram i landet, eftersom gamla lösningar finns kvar i varierande grad även idag. Samtidigt som vi vet att det vi bygger idag kommer att finnas kvar länge! 2. Vad är avloppsvatten Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av vatten. Sammansättningen på avloppsvatten avgör val av reningsteknik. Avloppsvatten från en enskild anläggning provtas sällan för att avgöra vilken reningsteknik som är lämplig, istället utgår man ifrån standardvärden. 3. Effekter av avloppsvatten Utsläpp av avloppsvatten i en recipient (mottagare av avlopps-, yt- eller grundvatten) kan ge en rad effekter. Dessa effekter förklaras närmare för att förstå varför rening av avloppsvatten är nödvändigt. 4. Enskilt VA - lagar och regler Lagar och regler styr hur avloppsvatten ska behandlas innan det släpps ut i miljön. Allt utsläpp av avloppsvatten kräver tillstånd och därför är det nödvändigt för både fastighetsägare, teknikleverantörer och entreprenörer att ha kännedom om vilka regler som finns. 5. Allmänna råd små avloppsanläggningar Naturvårdsverket De nya allmänna råden avser tillämpningen av vissa bestämmelser i miljöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på avloppsanläggningar för behandling av hushållsspillvatten från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar dimensionerade för upp till 25 personekvivalenter (pe). I avsnittet förklaras innebörden i råden och inledningsvis nämns kort om de tidigare allmänna råden. Uponor Academy, sida 6(9)

7 6. Dagens situation I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till dagens situation, när det gäller enskilda avlopp. En generell förklaring till dagens dåliga standard på de befintliga anläggningarna är att enskilda avlopp inte varit en prioriterad fråga i det lokala miljöarbetet (dvs. för miljökontoren). 7. Dagens teknik Avsnittet domineras av teknikbeskrivningar för olika tekniska lösningar samt vilka krav och vilken teknik de bör kunna uppfylla. Utbildningen pågår under en heldag. Varje deltagare får materialet med sig hem i form av en bok. Varje utbildning avslutas med ett test och efter godkänt test är deltagaren berättigad till ett diplom Installatörens tid är pengar Sverige är ett långt land och förutom utbildningsdagen kan kursdeltagarna behöva en dags restid för att ta sig till och från utbildningslokalen i Fristad. För att undvika detta har vi valt att förlägga ett stort antal av våra utbildningar runt om i landet. På så vis slipper deltagarna att spendera onödig tid på att resa. I de fall utbildningen hålls på andra orter används exakt samma utbildningsmaterial som i Fristad. 5. RESULTAT Branschen har tagit emot Uponor Academy med öppna armar. Hittills har 2000 personer deltagit vid Uponor Infrastrukturs utbildningar. Varje kurstillfälle avslutas med en kursutvärdering och vi är jättestolta över resultatet Breddat kontaktnät Genom våra utbildningar har vi avsevärt breddat vårt kontaktnät i branschen. Vi känner att kundernas förtroende för oss har ökat, men arbetet har också genererat andra fördelar: Ökade möjligheter att genom ett utökat nätverk skaffa oss input till produktutveckling, produktförbättringar och till och med produktavvecklingar. Tack vare att utbildningarna hålls av distriktsansvariga, har vi på respektive distrikt fått en ökad förståelse för de lokala anpassningar till de nationella lagar och regler som förekommer. I den diskussion som skapas under utbildningen lär vi oss av våra kunder och våra kunder lär sig av varandra samtidigt som vi utbildar dem. Vi har uppnått en vinn-vinn situation för alla inblandade Ökad intern kompetens Genom att vi har genomfört utbildningarna med egen personal i respektive distrikt har kompetensen inom företaget ökat. Alla som har ansvarat för utbildningarna har fått en större förståelse för produktområdet. En av fördelarna med detta är att vi har ökat servicen och tillgängligheten till våra kunder då vi är fler personer som kan svara på de frågor som kommer Uponor Academy, sida 7(9)

8 in till företaget. Sårbarheten minskar då vi inte blir lika beroende av ett fåtal produktansvariga experter Identifierat behov av nytt material Genom de drygt 700 kursutvärderingar som vi fått in på kursen inom enskilt avlopp har vi fått in synpunkter på vad deltagarna vill att vi skall förbättra. Önskemål om ytterligare en del i utbildningen är tydligt. Denna feedback har inneburit att vi har utökat utbildningen med en andra dag. Den första dagen behandlar de faktorer som påverkar kraven på den enskilda avloppsanläggningen och beslutet om att den skall åtgärdas. Dag två av utbildningen behandlar följaktligen processen från tillståndsansökan till färdig anläggning Förändrad trend i marknadsföringen Utan att säga om vi leder trenden eller är en del av den kan vi konstatera att utbudet av utbildningar inom enskilt avlopp har ökat. Fler aktörer på marknaden har valt att höja kvalitén på sin marknadsföring genom att lägga större fokus på utbildning av sina kunder. Trenden visar också att det blir vanligare att man tar betalt för utbildningarna och att detta accepteras av deltagande företag, eftersom kvalitén på den tid man lägger ner upplevs som hög Nöjda deltagare Vi har all anledning att vara stolta över våra utbildningar. Kursutvärderingarna visar tydligt att vi fyller ett behov och att vi har lagt nivån rätt inom Uponor Academy för enskilt avlopp. Så här säger några av deltagarna efter genomförd utbildning hos Uponor: Bra balans mellan lagstiftning och övrig teori. Det är svårt att sätta fingret på vad exakt som var den bidragande orsaken men ni lyckades på ett väldigt bra sätt att motivera de nya kraven för enskilt avlopp, nästan bättre än hur vi själva lyckas med det ibland. Bra att ni poängterade vikten av hälsoskyddet likaväl som miljöskyddet. En viktig aspekt med utbildningen är att entreprenören blir starkare i upphandlingsprocessen. De får förståelse för att den anläggning som fastighetsägaren fått tillstånd för inte kan ersättas hur som helst. Det finns en anledning till varför en särskild anläggning skall användas vid ett specifikt tillfälle Carina Lychou, Miljöskyddsinspektör Varbergs Kommun Att träffa andra personer inom branschen och utbyta erfarenheter och diskutera är en bra kombination tillsammans med teoridelen i kursen. John Olsson, Projektledare HP-Borrningar i Klippan AB Uponor Academy, sida 8(9)

9 6. SLUTSATSER Behovet av utbildning inom enskilda avlopp är stort! Ökad kunskap är en viktig del i kvalitetssäkringen av små avlopp och tillsammans med övriga aktörer i branschen kan vi dela med oss av det vi kan och därigenom skapa förståelse för dessa viktiga frågor. Genom att skapa förståelse kan vi påverka det som händer på marknaden och därigenom bidra till en bättre miljö. Vi kommer att fortsätta med att hålla utbildningar som en viktig del av vår marknadsföring. Utbudet kommer att utökas både inom respektive produktområde och även inom nya produktområden. Vi har stärkt oss i vår övertygelse att de resurser och den tid som vi och våra kunder avsätter för den här formen av informationsutbyte är av högre kvalité och ger ett bättre långsiktigt resultat än en del av de aktiviteter som vi tidigare lagt resurser på. Den input vi fått av deltagare vid Uponors första utbildning har genererat mycket material till kurs nummer två, som lanseras under hösten Vår satsning på utbildning som en stor del i kommunikationen med kunden har genererat många positiva resultat och Uponors utbildningar kommer även i framtiden att fylla en viktig funktion vid kvalitetssäkringen av små avlopp. Uponor Academy, sida 9(9)

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning En behovsanalys för värdeskapande lösningar MARTINA KETTNER Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Serviceorienterade IT-lösningar

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Institutionen för ekonomi Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning En fokusgruppstudie Arne Nåbo Anna Anund Carina Fors Johan G Karlsson Utgivare: Publikation: Utgivningsår:

Läs mer

D-UPPSATS. Kundlojalitet i försäkringsbranschen

D-UPPSATS. Kundlojalitet i försäkringsbranschen D-UPPSATS 2006:025 Kundlojalitet i försäkringsbranschen Fallstudier av Länsförsäkringar Norrbotten och Folksam Karin Morin Charlotta Rosell Luleå tekniska universitet D-uppsats Marknadsföring Institutionen

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Hur kommer framtidens VA-organisationer att se ut?

Hur kommer framtidens VA-organisationer att se ut? VA - Forsk rapport Nr 2004-16 Hur kommer framtidens VA-organisationer att se ut? två exempel: samverkan och entreprenad Anna Thomasson VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

Marknadsföring för nystartade modeföretag

Marknadsföring för nystartade modeföretag Högskoleexamen i textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning Textilhögskolan 2013-05-31 Rapportnr. 2013.10.17 Marknadsföring för nystartade modeföretag Moa Arnell, Emma Axgart, Moa

Läs mer

Den Agila utvecklingen

Den Agila utvecklingen Den Agila utvecklingen En studie baserad på den agila metodikens utformning i praktiken The Agile development A study based on the agile methodology in practice Madelein Larsson, Nathalie Lindholm Centrum

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

HANTERING AV PROBLEM I

HANTERING AV PROBLEM I HANTERING AV PROBLEM I AGIL SYSTEMUTVECKLING EN FALLSTUDIE AV CGI Kandidatuppsats i Informatik Mike Pihel Christian Bartelius 2013KANI:02 Svensk titel: Hantering av problem i agil systemutveckling en fallstudie

Läs mer

EXAMENSARBETE. Handlingsstyrd via Reko. En kvalitativ studie om hur redovisningskonsulternas arbete påverkas av Reko

EXAMENSARBETE. Handlingsstyrd via Reko. En kvalitativ studie om hur redovisningskonsulternas arbete påverkas av Reko EXAMENSARBETE Handlingsstyrd via Reko En kvalitativ studie om hur redovisningskonsulternas arbete påverkas av Reko Sara Andersson Anna-Karin Åkerlund 2014 Ekonomie kandidatexamen Företagsekonomi Luleå

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE Socialt ansvarstagande - ett mervärde för Skanska och dess kunder LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik Institutionen

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

HUR TILLGÄNGLIG SKA BANKERNA VARA?

HUR TILLGÄNGLIG SKA BANKERNA VARA? Mälardalens Högskola Västerås 2009 01 28 Akademin för hållbar samhälls och teknikutveckling Magisteruppsats i Företagsekonomi HUR TILLGÄNGLIG SKA BANKERNA VARA? En studie av små och medelstora företag

Läs mer

SME-företag i offentliga upphandlingar

SME-företag i offentliga upphandlingar , Institutionen för ekonomi och IT Avdelningen för företagsekonomi Kandidatuppsats, 15 hp i företagsekonomi SME-företag i offentliga upphandlingar - Hur samarbetet upplevs av företagen Examensarbete i

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

MODERN MARKNADSFÖRING I

MODERN MARKNADSFÖRING I MODERN MARKNADSFÖRING I EN TRADITIONELL BRANSCH EN STUDIE OM HUR FÖRETAG KAN SKAPA KUNDLOJALITET INOM MÖBELBRANSCHEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Mirza Abusafiyyah Mattias Johansson VT 2010:MF24 Förord

Läs mer

Eventmarknadsföringens ingredienser

Eventmarknadsföringens ingredienser Företagsekonomiska institutionen, 2010-01-15 Företagsekonomi D, Magisteruppsats 15 hp Höstterminen 2009 Eventmarknadsföringens ingredienser En studie i olika branschers eventmarknadsföring Författare:

Läs mer

Processen att få en YH-utbildning godkänd

Processen att få en YH-utbildning godkänd FÖA300 Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Processen att få en YH-utbildning godkänd - En utmaning för Learning Partner Författare: Sanna Hagberg 841210, Adam Wahlund 891026 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Byggemenskaper Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Joakim Jansson & Robert Trell Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

The Tenant Way VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE. Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster KANDIDATARBETE

The Tenant Way VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE. Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster KANDIDATARBETE The Tenant Way Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn

Läs mer

Processen att få en YH-utbildning godkänd

Processen att få en YH-utbildning godkänd FÖA300 Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Processen att få en YH-utbildning godkänd - En utmaning för Learning Partner Författare: Sanna Hagberg 841210, Adam Wahlund 891026 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul

Läs mer

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN 2013-01-24 Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN Mid-term evaluation of a programme for building having very low energy use Tommy Jansson, Miriam Terrell

Läs mer