Wedins och framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wedins och framtiden"

Transkript

1 Wedins och framtiden

2

3 Innehåll Wedins och framtiden 4 VD-ord: Det är de små, små detaljerna som gör det En passion för detaljer är det motto efter vilket Roland Nilsson vill driva Wedins. Genom att göra rätt i det lilla byggs successivt starka positioner och uthållig lönsamhet. Det åtgärdsprogram som sjösatts för att Wedins ska utnyttja sin marknadsposition och återvända till lönsamhet är naturligtvis mycket mer än detaljer. Det är genomgripande förändringar som kommer att påverka varje del av verksamheten. 7 Affärsidé, mål och strategi Wedins affärsidé är att erbjuda det mest prisvärda sortimentet av moderiktiga skor och accessoarer till de många människorna. Målet är att Wedins över tiden ska generera en hög värdetillväxt och därmed avkastning till aktieägarna. Tydliga finansiella mål för detta har ställts upp. Strategin går i korthet ut på att erhålla kostnadsöverlägsenhet genom renodling och inriktning på volymsegmentet. Butikerna ska ha en starkare kundorientering och sortimentet ska karaktäriseras av prisvärdhet och funktion. I strategin ingår också att utveckla medarbetarnas kompetens och att implementera en affärsmodell som kännetecknas av samordning, tydlighet och mätbarhet. 8 Åtgärdsprogram En nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare ger Wedins förutsättningar att driva igenom ett omfattande åtgärdsprogram. Sortimentet ska i högre grad inriktas på funktion och prisvärdhet, medan butiksnätet ska effektiviseras. Wedins ska ha en enhetlig identitet och drivas under ett varumärke. Därtill kommer en förenkling och samordning av såväl logistik- som informationsflöde inom bolaget, som i sin tur organiserats i en ny, förenklad bolagsstruktur. Åtgärderna inkluderar också en större satsning på kompetensutveckling samt ett fördjupat samarbete med utvalda leverantörer. Programmet lades fast i januari 2003 och förväntas uppnå full effekt inom tre till fem år, beroende på konjunkturutvecklingen. 10 Marknad Wedins är störst i Norden på den sammantagna marknaden för skor och accessoarer. Sverige och Norge utgör bolagets huvudmarknader med en sammanlagd försäljning av skor och accessoarer som under år 2002 uppgick till cirka 12,4 miljarder kronor, inklusive moms. Wedins andel av denna marknad var cirka 10 procent. 15 Varumärke och sortiment Varumärket Wedins, blir det övergripande relationsvarumärket för såväl skor som accessoarer. Sortimentet kommer att få en tydligare och mer funktionsinriktad produktmix där basartiklar utgör huvuddelen. 16 Butikskoncept Butiksnätet kommer att delas in i tre kategorier, bland annat beroende på läge och storlek, och med ett utbud som varierar från en mindre del av sortimentet till fullsortiment. 17 Kundklubb Wedins kundklubb Året Om har cirka medlemmar. 18 Wedins medarbetare Kontinuerlig kompetensutveckling är viktig för Wedins framtida konkurrenskraft. Ett prioriterat område är dessutom att skapa, förmedla och förankra en gemensam plattform för Wedins värden och ledstjärnor. Wedins hade cirka 820 anställda under Wedins i samhället Wedins uppförandekod, Code of Conduct, reglerar hur bolaget och dess leverantörer ska uppträda i frågor som rör bland annat arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, produktionsrelaterade frågor samt miljö. God etik, socialt ansvar och miljötänkande är viktiga delar i detta sammanhang. 20 Värdekedjan och organisationen från inköp till hylla Genom två centrala inköpsfunktioner hanteras och samordnas inköpen av skor och accessoarer. Samtidigt ger ett gemensamt centrallager betydande skalfördelar och hög effektivitet i varuflödet till butikerna. 22 Butiksnät Butiksnätet, som till stor del tillkommit genom ett flertal förvärv, uppgick vid utgången av 2002 till 228 butiker, varav 148 i Sverige, 68 i Norge, 10 i Finland samt 2 i Danmark. 24 Styrelse och ledande befattningshavare 26 Historik hänvisar till sida. 3

4 VD-ord Det är de små, små detaljerna som gör det... Wedins är största detaljisten i Norden inom segmentet skor och accessoarer. Vi bygger vår verksamhet på tradition och aktualitet. Tradition i form av välkända varumärken, som våra kunder vet står för kvalitet och prisvärde. Aktualitet i form av modet, där våra kunder känner trygghet i vår mix av egna och externa produkter med rätt modegrad. Traditionen syns även i vår historia. Wedins grundades för över 100 år sedan och vår starka position när det gäller accessoarer började byggas när Handskmakar n startades för över 60 år sedan. Men viktigare är att aktualiteten finns kvar vi förvaltar livskraftiga varumärken som varje dag utvecklas i våra butiker och av våra medarbetare. Vi är störst inom skor och accessoarer och det är ingen slump. I en allt mer modemedveten värld vill allt fler hitta det där lilla extra. Ofta är det just detaljer som skor och accessoarer som gör modet komplett. Passion för detaljer Personligen är jag övertygad om att den utveckling vi sett internationellt de senaste åren att allt fler kedjor säljer kompletterande sortiment av skor och accessoarer kommer att förstärkas. Vi på Wedins ska nu bli ännu bättre på att skapa ett gemensamt koncept där skor och accessoarer kan komplettera varandra och där kombinationen ger extra köplust. Vi ska bli bättre på att samordna våra sortiment och arbeta mer aktivt i våra butiker. Vi vill göra det enkelt för våra kunder att variera sig oftare med modedetaljer från Wedins. Vi kallar det passion för detaljer. En passion för detaljer är också det motto efter vilket vi vill driva Wedins som företag. Detaljhandelsverksamhet lever på tunna marginaler och det är genom att göra rätt i det lilla som man successivt bygger starka positioner och uthållig lönsamhet. Utomlands säger man ofta: retailing is detailing. Genomgripande förändringar Det åtgärdsprogram som vi sjösatt för att återvända till lönsamhet och skapa de samordningsfördelar som vår volym och vårt butiksnät ger möjligheter till är naturligtvis mycket mer än detaljer. Det är genomgripande förändringar som kommer att påverka varje del av vår verksamhet och alla våra medarbetare. Men även i detta arbete är det detaljerna som styr och det är bara om en förändring verkligen implementeras och fungerar i butik som hela Wedins kan uppvisa framgångar. Några av de huvudområden som vi nu adresserar är att befästa och utveckla vårt sortiment och skapa den butiksmiljö där köplusten frodas för både skor och accessoarer. Med hjälp av genomtänkta och koordinerade sortiment kommer våra medarbetare att kunna skapa verklig merförsäljning. En äkta samlokalisering av de verksamheter som idag i stor utsträckning bedrivs i olika butiker och under olika varu- och produktmärken ger då såväl ökade intäkter genom merförsäljning som lägre kostnader konkreta resultat som kan mätas i ökad försäljning per kvadratmeter och arbetad timme. På central nivå ska vi samtidigt få full utväxling på de samordningsfördelar som en kedja med vårt omfång och volymer kan uppnå när det gäller inköp, logistisk och andra centrala funktioner. Sist, men inte minst vill jag verka för att vi genom vårt sätt att arbeta skapar engagemang och utveckling av våra medarbetare, som är de som träffar våra kunder. I ett service- och handelsföretag som Wedins är ett starkt varumärke och goda relationer avgörande för vår framgång. Våra kunder ska känna förtroende för våra värderingar och för hur vi agerar. Wedins ska vara ett sunt företag och en god förebild. Vi ska verka för en god etik, en sund miljö och ett uthålligt samhälle. Säkrad position för lönsamhet Wedins är redan idag den största aktören på den sammanlagda marknaden för skor och accessoarer i Sverige och Norge när det gäller varumärkeskännedom, marknadstäckning och inköpsvolym. Det är denna plattform som vi nu ska bygga vidare på. Genom att skapa en äkta sametablering av våra sko- och accessoarerbjudanden under ett varumärke kan vi säkra positionen som den ledande aktören med målet att skapa tillväxt och lönsamhet. Jag har utarbetat en tydlig plan för de närmaste tre åren för hur Wedins ska utvecklas till en stark plattform för att skapa framtida aktieägarvärde. Resan är lång, men vi är på väg. Roland Nilsson Verkställande direktör 4

5

6

7 Affärsidé, mål & strategi Vi ska vara ett lönsamt och omtyckt kedjeföretag med passion för de detaljer som gör modet komplett Wedins är marknadsledande på flera marknadssegment och har välkända varumärken, starka positioner och ett värdefullt butiksnätverk i Norden, med särskild tonvikt på Sverige. Samtidigt har Wedins under senare år upplevt en svag försäljningsutveckling och fallande lönsamhet. Huvudorsaken har varit en alltför snabb tillväxt i antal butiker, främst via större förvärv, men framför allt när det gäller koncept och varumärken. Under 2002 har ett omstruktureringsprogram påbörjats vilket omfattat neddragning av antalet medarbetare och nedläggning och försäljning av butiker, sortimentsrationaliseringar samt förstärkning och viss renodling av varumärkesportföljen. Under en ny ledning har Wedins affärsidé, mål och strategier reviderats för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling för bolaget. I korthet innebär de att Wedins ska fokusera verksamheten till volymsegmentet, växa genom organisk tillväxt i Norden samt vidareutveckla Wedins som relationsvarumärke. Vision Wedins har formulerat en övergripande vision för verksamheten. Vi ska vara ett lönsamt och omtyckt kedjeföretag med passion för de detaljer som gör modet komplett. Visionen har bäring på flera aspekter av bolagets verksamhet och de viktigare roller som Wedins har i marknaden mot sina kunder, som arbetsgivare och samhällsaktör. Detta formuleras i följande punkter: Vi är nummer 1 i segmentet skor & accessoarer i Norden Wedins är ett mode- och konceptföretag Vi erbjuder en bra och utvecklande arbetsplats Wedins är ett välkänt varumärke med spännande butiker Vi är ett företag som skapar värde i våra relationer Vi är omtyckta av lojala kunder och stolta över oss själva Wedins är ett sunt och lönsamt företag Affärsidé Wedins har formulerat en affärsidé som styr den dagliga verksamheten. Vi erbjuder det mest prisvärda sortimentet av moderiktiga skor och accessoarer till de många människorna. Affärsidéns tre grundfundament är således: Prisvärdhet genom kostnadseffektivitet Moderiktighet genom rätt mix av mode och funktion De många människorna nås genom ett väl avpassat butiksnät Finansiella mål Wedins ska över tiden generera en hög värdetillväxt och därmed avkastning till aktieägarna och har därför formulerat följande mål för verksamheten. Wedins ska: nå en rörelsemarginal före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA-marginal) om procent och en vinstmarginal före skatt (EBT-marginal) om 5 6 procent inom tre till fem år, ha en uthållig avkastning på eget kapital om minst 20 procent, sett över en konjunkturcykel, samt ha en långsiktig, genomsnittlig soliditet om cirka 35 procent. Strategi För att uppnå ovanstående mål har en övergripande strategi formulerats. Wedins ska: renodla verksamheten med fokus på volymsegmentet inom skor och accessoarer för att skapa överlägsen kostnadseffektivitet, förstärka kundorienteringen med insikten om att det är i butiken som kundernas behov tillfredsställs, precisera och koordinera sortimentet med målet att skapa erbjudanden med hög prisvärdhet och funktion, skapa en ny butiksstruktur under ett varumärke och med en ny kategorisering, öka medarbetarfokus med inriktning på kunskap som skapar ett lönsamt och trivsamt Wedins, och implementera en samordnad affärsmodell med tydliga visioner, värderingar och policies samt med mätbara nyckeltal som styrmedel. I konkreta termer bedrivs bolagets strategiska arbete genom att det årligen upprättas en affärsplan, vilken fastställs av styrelsen, med konkreta åtgärder, mål och tidsplaner. Företagsledningen följer löpande upp verksamhetens utfall mot den fastställda affärsplanen. 7

8 Åtgärdsprogram Omfattande förändringar för att nå stärkt position och lönsamhet Under de senaste åren har Wedins organiska omsättningstillväxt minskat och bolaget har uppvisat fallande lönsamhet. Orsakerna till denna utveckling är flera. Den övergripande orsaken är att bolaget tappat fokus på sin kärnverksamhet och under en relativt kort period expanderat till en rad nya geografiska marknader, i huvudsak via förvärv. Detta har lett till en snabb tillväxt i antal butikskoncept, varumärken och butiker. Den snabba expansionen har också lett till ett komplext varu- och informationsflöde, vilket i sin tur lett till svagheter i inköpsfunktionen och uteblivna samordningsfördelar av inköp och logistik. Wedins har saknat en övergripande affärsstrategi, vilket inneburit oklara roller mellan bolagets affärsområden och butiker. Därtill kan konstateras att delar av marknadsföringen och prissättningen varit ineffektiva. Även butiksstrukturen, med många relativt små butiksenheter, har hämmat effektiviteten mätt som försäljning per kvadratmeter och arbetad timme. Detta, i kombination med att förvärven gjordes på en hög prisnivå och ofta med lånade medel, har påverkat lönsamheten negativt. Wedins har inlett ett omfattande åtgärdsprogram för att i det kortare perspektivet återvända till lönsamhet och samtidigt påbörja arbetet att befästa och utveckla de marknadspositioner som Wedins innehar, men för närvarande inte exploaterat till fullo. Åtgärdsprogrammet omfattar en rad delkomponenter som kort beskrivs här. Förstärkning av bolagets finansiella ställning På grund av de förluster som bolaget uppvisat under 2001 och 2002 och de investeringar som kommer att krävas framöver för att skapa en livskraftig plattform för Wedins krävs en förstärkning av bolagets finansiella ställning. Målet är att denna del av åtgärdsprogrammet ska vara avslutad under det första halvåret Förstärkningen omfattar en av FöreningsSparbanken och Nordico II KB garanterad nyemission med företräde för nuvarande aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget högst cirka 195 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader om cirka 10 miljoner kronor. Därutöver har Wedins kreditgivare förbundit sig att bibehålla kreditfaciliteter om sammantaget cirka 420 miljoner kronor. Kreditfaciliteterna är femåriga med första amortering den 31 december Ny organisation och kompetenssatsning Wedins har i januari 2003 implementerat och bemannat en ny, funktionsinriktad organisation med tydligare ansvar och mandat samt en snabbare rapporteringsstruktur. En fortsatt översyn omfattar även en förenkling av Wedins juridiska struktur, vilket förväntas medföra möjligheter till besparingar. I anslutning till förenklingen av den juridiska strukturen kommer en översyn av bolagets samtliga administrativa system och rutiner att genomföras. Den nya organisationen innebär att inköpsfunktionerna för Wedins två sortiment koordineras. Samordning och renodling av ansvaret på koncernledningsnivå vad avser försäljning, marknad samt inköp uppnås därmed. Den nya organisationen bygger på tydlig målstyrning med avsevärt bättre möjlighet för uppföljning. Wedins kommer också aktivt att arbeta med kompetenshöjande insatser som berör samtliga medarbetare. Enhetlig identitet ett företag, ett varumärke Wedins har sin grundläggande styrka inom skor och accessoarer i volymsegmentet och avser att säkra och utveckla positionen inom detta segment. Som en följd härav har bolaget inlett en översyn och implementering av en enhetlig identitet med Wedins som det övergripande relationsvarumärket. Rizzo vidareutvecklas som starkt produktvarumärke med egna butiker och med möjlighet till distribution i andra kanaler. Anpassat sortiment, segmentering och marknadsbearbetning Wedins har för avsikt att förtydliga sitt erbjudande genom en förnyad och mer funktionsinriktad segmentering av sortimentet. Dessa segment kommer att paketeras utifrån livsstil och butikerna kommer att anpassas i syfte att inspirera och motivera kunderna och samtidigt effektivisera försäljningen. Även marknadskommunikationen blir mer riktad och utformad efter kundens behovsprofil. Huvuddelen av sortimentet ska bestå av basartiklar med ett komplement av mode- och trendvaror. Översyn av butiksnätet rätt butik på rätt plats med rätt sortiment Wedins genomför en successiv översyn av butiksnätet vilket innefattar anpassning till det övergripande varumärket, löpande utveckling av butiksinredning samt översyn av hyresavtal. Butiksnätet kommer över tiden att grupperas i tre distinkta format; Flagship Stores, Basic Stores och Monitor Stores med anpassade sortiment av skor och/eller accessoarer. Det totala antalet butiker kommer att reduceras. Sammantaget är syftet med denna omstrukturering att den ska leda till en ökad försäljning per kvadratmeter och arbetad timme. 8

9 Effektivare logistik och informationsflöde Wedins genomför en förenkling av logistiksystemen och utvecklar förbättrade rutiner för informationsinhämtning och analys. En allt större del av varuflödet koncentreras till ett centrallager i Sverige. Av tullskäl, finns fortfarande ett lager i Norge. Ytterligare samordning kommer att genomföras när det gäller frakter från leverantörer samt logistik och varuförsörjning från centrallager till butik med målet att korta ledtiderna, sänka lagernivåerna och minska kostnaderna. Under året kommer ett samordnat system för inköp, sortimentsstyrning och logistik att införas. Samtidigt sker en översyn av det IT-baserade informationsstödet som hanterar internkommunikation, utbildning, återkoppling och kompetensförsörjning i syfte att nå ökad delaktighet i bolagets måluppfyllelse. Fördjupat leverantörssamarbete Wedins arbetar fortlöpande med att renodla bolagets sortiment. Arbetet omfattar utvärdering av leverantörer och fokusering av inköp på ett antal större leverantörer, för att öka andelen direktinköp och skapa såväl prismässiga fördelar som bättre närhet till produkt- och sortimentsutveckling. I arbetet att utveckla Wedins leverantörssamarbeten ingår bland annat att implementera och tillse att bolagets uppförandekod, Code of Conduct, efterlevs. Nya leverantörsländer utvärderas kontinuerligt. Full effekt inom tre till fem år Åtgärdsprogrammet lades fast i januari 2003 och förväntas uppnå full effekt inom tre till fem år beroende på konjunkturutvecklingen. En projektorganisation har påbörjat arbetet som löpande redovisas till företagsledningen. Samtliga butikschefer har involverats i arbetet och samtliga medarbetare är informerade. Wedins strävar efter att skapa ett starkt internt engagemang och informerar butikscheferna löpande om förändringsprocessen. Under året har Wedins Skor utvecklat sina kampanjer på temat Tillsammans med fortsatt framgång. 9

10 Marknad Wedins är den ledande aktören i Norden på den sammantagna marknaden för skor och accessoarer Styrkeposition på marknaden Sverige och Norge utgör bolagets huvudmarknader och svarade för cirka 95 procent av omsättningen år Marknadsöversikten ägnas därmed åt dessa två geografiska marknader, som dessutom är relativt homogena med endast smärre skillnader i konsumtionsmönster. Totalt uppgick den sammanlagda marknaden för skor och accessoarer i Sverige och Norge år 2002 till cirka 12,3 miljarder kronor, inklusive moms. Wedins andel av denna marknad var cirka 10 procent under Fördelat på respektive varugrupp intar bolaget en förstaplats inom accessoarer och en andraplats inom skor. På den sammanlagda marknaden för skor och accessoarer är Wedins störst. Marknadsandel Sverige/Norge 2002 Övrig accessoarhandel 18% Wedins accessoarer 4% Wedins skor 5% Övrig skohandel 73% Sko- och accessoarmarknaden 2002 Marknad, SEK mdr Sverige 2 Norge 3 Skohandel 5,5 4,2 Accessoarhandel 1,8 0,8 Totalt 7,3 5,0 Av Wedins totala försäljning, som under 2002 uppgick till 1,2 miljarder kronor, svarade skor för cirka 52 procent och accessoarer för cirka 48 procent. Det kan jämföras med totalmarknadens fördelning om cirka 78 procent på skor och omkring 22 procent på accessoarer, baserat på Handelns Utredningsinstitut, HUI, och Statistisk Sentralbyrå, SSB. Wedins har således en relativ styrkeposition på accessoarmarknaden. Sverige är Wedins största geografiska marknad med omkring 65 procent av försäljningen, följt av Norge med cirka 30 procent. Wedins har även mindre verksamheter i Danmark och Finland. Fortsatt konsolidering och omlokalisering I likhet med många andra delar av detaljhandeln fortsätter den nordiska sko- och accessoarhandeln att konsolideras. Fristående butiker får allt svårare att hävda sig i konkurrens från allt större detaljhandelskedjor, som kan nå skalfördelar inom viktiga områden som inköp, logistik och administration, och därmed nå bättre marginaler. Som en illustration till konsolideringen kan nämnas att de fem största detaljhandelsföretagen i Sverige inom produktområdet skor och accessoarer under ökade sin andel av skohandeln från 15,5 procent till 26,6 procent, enligt branschtidningen Skohandlaren. Under samma period ökade den totala skofackhandeln, omfattande försäljningsställen där mer än 50 procent av försäljningen utgörs av skor, med 5,2 procent. Under minskade antalet skobutiker med 6 procent 4. I Norge svarade de fyra största skokedjorna för mer än 70 procent av den totala försäljningen under Dessa kedjor kontrollerade mer än 55 procent av alla skobutiker i Norge. Även om de renodlade accessoarkedjorna inte är lika utbredda som skokedjorna, pågår också här en konsolidering till förmån för kedjorna. I Sverige är Handskmakar n den enda rikstäckande kedjan. Bland övriga aktörer på den nordiska marknaden finns ett fåtal lokala kedjor samt ett mindre antal fristående och mindre accessoarbutiker. Franz Schulz är efter fusionen med H. P. Hagen den absolut största accessoarkedjan i Norge. Samtidigt med konsolideringen fortsätter även den geografiska omlokaliseringen av butikerna som i ökande utsträckning koncentreras till de bästa affärslägena i städernas centrum och till köpcentra utanför stadskärnorna där de största detaljhandelsföretagen oftast finns representerade. I takt med att modeintresset ökar och modeväxlingarna sker allt snabbare, ställs också större krav på kompetens inom inköpsfunktionen. Detta har i sin tur medverkat till att även inköpskanalerna för skor och accessoarer har ändrat karaktär under senare år. Det är framförallt de traditionella grossist- och agentrollerna som har tappat mark på bekostnad av detaljhandelskedjornas egna inköpsorganisationer. Av Wedins totala inköp går numera endast en mindre del, uppskattningsvis cirka 5 procent, genom mellanhänder. För tio år sedan gick cirka 75 procent av skoinköp genom mellanhänder. Likaså koncentreras inköpen gradvis till ett mindre antal leverantörer, också i syfte att vinna skalfördelar. År 1990 hade Wedins cirka 185 leverantörer inom skosegmentet och år 2000 var antalet leverantörer cirka 50. Utvecklingen inom accessoarer följer samma trend. Integrerande marknader Internationellt sker sedan en tid tillbaka ett närmande mellan sko- och accessoarhandeln. Det förändrade köpmönstret, där konsumenterna dels köper allt mer skor och accessoarer, dels gärna köper produkterna på samma ställe, innebär ökande fördelar för de företag som säljer både skor och accessoarer. Denna utveckling innebär emellertid också fler aktörer på den kombinerade marknaden för skor och accessoarer. Klädaffärer säljer alltmer accessoarer, sportaffärer säljer alltmer skor och skoaffärer säljer alltmer väskor. Därmed minskar även möjligheten att bedöma förändringar i konkurrensbilderna på respektive delmarknader, vilka i första hand är geografiskt segmenterade. Wedins konkurrerar med olika företag beroende på produkt och butiksläge. Inom skomarknadens högre prissegment, där Wedins är representerat av Rizzo, är den främsta konkurrenten Nilson i Sverige. I Norge kommer konkurrensen inom detta segment alltjämt från enskilda, fristående butiker. Inom skohandelns volymsegment möter Wedins skor konkurrens från Din Sko i både Sverige och Norge samt av Euro Skobutiker i Norge. Inom accessoarer kommer konkurrensen i både Sverige och Norge från såväl special- 2) Handelns Utredningsinstitut, HUI. 3) Statistisk Sentralbyrå, SSB. 4) Skohandlaren Nr 5,

11 butiker som varuhus och stormarknader. Dessutom säljer konfektionshandeln, exempelvis de stora kedjorna H&M, KappAhl och Indiska, allt mer accessoarer. Sportfackhandeln, med kedjor som Intersport och Stadium samt vissa stormarknader, konkurrerar också med Wedins inom såväl skor som accessoarer, och de fortsätter att ta marknadsandelar. Varuhusen visar däremot en nedåtgående trend. Marknadsutveckling I likhet med många andra konsumentvaror påverkas den totala efterfrågan av skor och accessoarer av förändringar i den privata konsumtionen, vilken i sin tur är kopplad till förändringar i BNP. Även förändringar av den demografiska strukturen på respektive marknad påverkar den totala efterfrågan av skor och accessoarer. Efterfrågan påverkas också av väder- och säsongsvariationer. Höst och vinter är generellt sett starkare försäljningsperioder än vår och sommar. Sverige Försäljningen av skor och accessoarer i Sverige har, i jämförelse med den totala detaljhandeln, haft en positiv utveckling under den senaste tioårsperioden. Under ökade skohandeln med 3,9 Konsumtionsutveckling, Sverige procent i genomsnitt per år i fasta priser, jämfört med 1,8 procent för den totala detaljhandeln, enligt Handelns Utredningsinstitut, HUI. Totalt uppgår den svenska skohandeln till cirka 5,5 miljarder kronor inklusive moms. Wedins försäljning av skor i Sverige uppgick under 2002 till 477 miljoner kronor. För 2003 prognostiserar HUI en värdetillväxt i detaljhandeln om 3,0 procent. Bakgrunden till denna relativ låga tillväxt är att den privata konsumtionen hålls tillbaka inte bara av en trevande konjunktur utan också hämmas av höjda skatter från både kommuner och landsting. Enbart Stockholmarna går av den anledningen miste om cirka 5 miljarder kronor i köpkraft under Om man utgår från att konsumenterna använder en tredjedel av inkomsterna till detaljhandelsköp betyder det 1,6 miljarder kronor mindre för Stockholms köpmän att konkurrera om. Därtill kan också nämnas att boendet och tjänstekonsumtionen tar allt mer av den privata konsumtionen på bekostnad av detaljhandeln. Prognosen för försäljningen av skor i Sverige under 2003 är en ökning med 2,5 procent i värde varav 2,0 procent i volym, enligt HUI, jämfört med utfallet föregående år då värdeökningen uppgick till 2,5 HUI SEK mdr Värdeförändr, % p 2003p Skohandel 5,2 2,5 1,5 2,5 2,5 Konfektionshandel 33,8 4,0 0,0 1,0 3,0 Total egentlig detaljhandel 332,9 5,0 4,0 6,0 3,0 Privat konsumtion, fasta priser 965,0 5,0 0,2 1,4 1,3 Konsumtionsutveckling, Norge SSB NOK mdr Värdeförändr, % p Kläder, skor & reseeffekter 21,7 2,7 3,4 n.a. n.a. Total detaljhandel 300,5 3,8 2,7 5,2 n.a. Privat konsumtion 559,5 7,1 5,0 4,0 2,7 procent, varav volymtillväxten stod för 6,0 procent. Wedins försäljning av accessoarer i Sverige, en marknad som totalt uppgår till cirka 1,8 miljarder kronor inklusive moms, uppgick under 2002 till 297 miljoner kronor. För accessoarer finns ingen detaljprognos, utan denna varugrupp ingår i konfektionshandeln. Konfektionshandeln förutspås en värdeökning om 3,0 procent varav 2,0 procent i volymtillväxt under 2003 jämfört med utfallet föregående år då värdeökningen uppgick till 1,0 procent, varav volymtillväxten stod för 2,0 procent. Norge Konsumtionen av skor och accessoarer i Norge har under senare år varit relativt stabil. Den norska skofackhandeln uppgick 2001 till cirka 2,9 miljarder norska kronor, exklusive moms, enligt Statistisk Sentralbyrå, SSB. Den totala marknaden för accessoarer i Norge uppgår till cirka 0,5 miljarder norska kronor, exklusive moms, enligt SSB. Wedins skoförsäljning i Norge uppgick under 2002 till 102 miljoner kronor. Företagets försäljning av accessoarer på den norska marknaden uppgick under samma period till 225 miljoner kronor. Prognosen för privatkonsumtionen i Norge för 2003 är en tillväxt om 2,7 procent, enligt SSB, jämfört med en tillväxt om 4,0 procent under Detaljhandelsprognoserna för Sverige och Norge avser förändringar av försäljningsvärdet, och baseras på relativt stabila råvarupriser och valutakurser. Stora höjningar av priset på till exempel skinn i kombination med en försvagning av den svenska eller norska kronan torde medföra svårigheter för detaljistledet att i sin helhet överföra dessa uppgångar till slutkonsumenten. Resultatet blir försämrad lönsamhet för detaljhandeln. Det omvända gäller naturligtvis vid en starkare kronkurs och lägre skinnpriser. 11

12 Säsongsvariationer Säsongs- och vädervariationer är faktorer som kortsiktigt påverkar efterfrågan av skor och accessoarer. Generellt sett är försäljningen som högst under höst och vinter, där december traditionellt har varit den bästa månaden. Under dessa årstider består skosortimentet till större delar av grövre och därmed dyrare skor. En högre prisnivå innebär högre försäljningsintäkter och generellt sett även högre bruttomarginaler. Accessoarer, som handskar, mössor och agendor, har en efterfrågetopp under årets sista månader, vilket innebär att accessoarsortimentet i större utsträckning än skosortimentet är beroende av en bra försäljning i december. Den stora realisationsmånaden, vilket påverkar vinstmarginalen under året negativt, är januari. Maj är en bra försäljningsmånad för sommarskor, medan realisationer förekommer under juli och augusti, med lägre bruttovinstmarginaler som följd. Traditionellt har det första kvartalet varit det lönsamhetsmässigt svagaste för sko- och accessoarhandeln. Variationer i vädret kan också påverka försäljningen av skor och accessoarer. En tidig och kall vinter har en gynnsam påverkan på försäljningen av såväl skor och accessoarer. Likaså har en tidig vår och sommar en positiv inverkan på försäljningen i skobutikerna. Vidare har en kall och regnig sommar en positiv inverkan på skohandelns försäljning och vinstmarginaler. För Wedins har säsongsvariationerna inneburit att försäljningen under det fjärde kvartalet i genomsnitt varit cirka 60 procent högre än under det första kvartalet under de tre senaste åren. Generellt sett är Wedins resultat negativt under årets första kvartal, medan det fjärde kvartalet svarar för en övervägande andel av årsresultatet. Andel försäljning och EBITDA-marginal per kvartal Försäljning % % 10% 8% 6% 4% 2% 0% Q1 Q2 Q3 Q Total årlig försäljning procentuellt fördelad per kvartal. Månadsvis försäljning i jämförelse med skobranschen i Sverige Januari Februari Mars April Maj Juni Juli EBITDA-marginal % Augusti Q1 Q2 Q3 Q Faktisk EBITDA-marginal per kvartal. September Oktober November December Wedins skor Skohandeln Skohandelns totala försäljning i Sverige procentuellt fördelad per månad 2002 jämfört med Wedins skoförsäljning i Sverige per månad fördelad på motsvarande sätt. 12

13

14 499:- STÖVLETT I CAMEL STL Wedins skor & accessoarer, exklusive Rizzo Försäljning fördelad per sortiment Sortiment Andel egna Fördelning av varumärken varumärken, totalt Övriga accessoarer 38% Damskor 29% Damskor 95% Herrskor 88% Externa 24% Barnskor 78% Reseeffekter 12% Herrskor 15% Barnskor 6% Reseeffekter 51% Övriga 75% accessoarer Egna 76% 14

15 Varumärke och sortiment Gemensamt erbjudande under ett varumärke Varumärke Wedins Bolaget äger ett antal starka varumärken framför allt Wedins, som skapades för över 100 år sedan då Jonas Petter Wedin grundade verksamheten i slutet av 1800-talet och Handskmakar n, vars historia går tillbaka till Detta utgör basen för den detaljistverksamhet som Wedins bedriver. Grunden för Wedins verksamhet är att skapa ett gemensamt kunderbjudande för skor och accessoarer. Detta kommer att ske genom en vidareförädling av Wedins till att bli det övergripande relationsvarumärket för såväl skor som accessoarer. Oberoende undersökningar visar att Wedins har den bästa konkurrenskraften och en hög kännedom bland allmänheten i Stockholm. En annan undersökning visar att Handskmakar n är nummer ett i sin bransch med avseende på märkeskännedom och attityd. Sammantaget utgör detta grunden till det förändringsarbete som inletts. Wedins arbetar kontinuerligt med att förstärka konceptet, vilket omfattar att bygga ett attraktivt sortiment med en genomtänkt prissättning för den valda målgruppen. Andra delar i konceptutvecklingen är butikslayout, exponering och butiksinredning. För att ytterligare stärka sin konkurrenskraft har Wedins inrättat en designerfunktion under Sortiment och kundsegment Wedins adresserar det breda volymsegmentet inom skor, accessoarer och resetillbehör och har som affärsidé att erbjuda det mest prisvärda och moderiktiga sortimentet av skor och accessoarer till de många människorna. Wedins betydande storlek och starka position gör det möjligt att marknadsföra varor under eget märke. Med egna varumärken ges möjlighet att, i linje med den övergripande strategin, arbeta fram en kombinerad kollektion av skor och accessoarer genom samordning av design och sortimentsuppbyggnad. De egna produkterna har dessutom högre marginal och uppgår i genomsnitt till cirka 76 procent av försäljningen. Sortimentet kompletteras med välkända externa varumärken. Som ett led i Wedins nya varumärkesstrategi kommer sortimentet att delas in i en tydligare, och mer funktionsinriktad, produktmix. Utbudsindelningen kommer att utgå från kundens behov och livsstil, vilket är en utveckling från den tidigare mer statiska köns- och åldersindelningen. Basartiklar är Wedins största och mest lönsamma segment som ska utgöra huvuddelen av sortimentet. Därutöver består sortimentet av modevaror och trendartiklar, som främst ska bidra med ökad trafik till butikerna. Som ett komplement till existerande externa varumärken kommer de större butikerna att erbjuda ett urval ur Rizzos sortiment, presenterat som ett högkvalitativt externt varumärke. Ett accessoarsortiment i det högre prissegmentet under varumärket Rizzo är under framtagande. Det mest betydande externa varumärket är Ecco, som finns i 24 av Wedins butiker. I de största butikerna har Eccos sortiment en egen shop-in-shop, medan mindre butiker har så kallade points. Andra viktiga prioriterade externa varumärken är Kavat barnskor, Samsonite och Esprit. Wedins sortimentsmix Trend Mode Bas 15

16 Butikskoncept Renodlad butiksstruktur med integrerat sortiment Butikskoncept Under senare år har Wedins genom ett antal förvärv kommit att bearbeta marknaden med upp till åtta olika varumärken. Under 2002 inleddes en renodling, främst genom att ParkSko i Norge avyttrades och att samtliga accessoarbutiker i Norge inordnades under varumärket Frans Schulz. Därtill har Wedins marknadsfört varor under ett antal egna produktvarumärken. Som ett led i att stärka Wedins position på framför allt den svenska marknaden, har beslut fattats om att successivt föra in samtliga butiker under det övergripande relationsvarumärket Wedins. Som en konsekvens av Wedins varumärkesfokusering kommer en helintegrering av kedjans sortiment av skor och accessoarer att genomföras i gemensamma butiker, vilket är ett betydande steg vidare från Wedins tidigare pilotsatsning med sametablering av två koncept. Härigenom uppnås en effektivare butiksdrift med ökad försäljning per kvadratmeter och arbetad timme. Butiksnätet kommer, bland annat beroende på läge och storlek, att kunna omfatta butiker med hela sortimentet skor och accessoarer eller ha ett begränsat sortiment accessoarer som komplement till skorna alternativt delar av totalsortimentet beroende på den specifika kundgruppens konsumtionsmönster. Ett antal av de minsta butikerna erbjuder enbart accessoarer. Wedins butiksnät delas in i tre kategorier och omstruktureringen bedöms vara genomförd inom tre till fem år. Flagship Stores Wedins Flagship Stores är bolagets butiker i bästa citylägen med fullt sortiment av skor och accessoarer, med Rizzos sortiment av skor och accessoarer samt övriga externa varumärken. Dessa blir fullsortimentsbutiker som riktar sig till Wedins alla kundsegment i butiker där miljön är en viktig del av upplevelsen. Butiksinredningen ska vara livsstilsindelad och butiken ska upplevas som en positiv mötesplats. Olika aktiviteter ska bidra till att kunden stannar längre i butiken. Wedins Flagship Stores kommer att ha en storlek om cirka kvadratmeter och ska finnas i samtliga huvudstäder i Norden samt i ett antal strategiskt utvalda universitetsstäder. Wedins räknar med att etablera 5 10 Flagship Stores i Norden. Basic Stores Huvuddelen av Wedins butiker kommer att ha formen av Basic Stores med stort sortiment av skor och/eller accessoarer. Dessa ska ligga i A-lägen i citykärnor, attraktiva köpcentrum eller andra högfrekventerade handelsplatser. Butiksstorleken bör vara cirka 300 kvadratmeter. Sortimentsindelningen kommer att variera beroende på läge, storlek, kundkrets och utbudet i näraliggande omgivning. Hög servicegrad och inbjudande butiksmiljö är en viktig komponent i butikskonceptet. Wedins räknar med att på sikt driva Basic Stores i Norden. Monitor Stores På mindre orter kommer butiksformen att vara Wedins Monitor Stores med delar av sortimentet. Efter en noggrann utvärdering av Wedins butiksstruktur kommer ett antal mindre butiker läggas ned. Wedins utvärderar även möjligheten att erbjuda ett antal mindre butiker franchisedrift. Wedins räknar med att på sikt driva cirka Monitor Stores i Norden. Under år 2003 kommer samtliga butikskoncept att testas i olika utföranden. Den större delen av omstruktureringen kommer att genomföras under år 2004 och Antal butiker Monitor Stores Basic Stores Flagship Stores Sortiment 16

17 Kundklubb Lojalitetsprogram med helhetserbjudanden Kundklubb Wedins kundklubb Året Om är en viktig del i den strategiska marknadsföringen. Lojalitetsprogrammet lanserades i oktober 2001 och har haft stora framgångar då kunderna uppskattar att få helhetserbjudanden med skor och accessoarer. Kunderna erhåller regelbundet bonuscheckar och erbjudanden, vars innehåll styrs av tidigare inköpsmönster och därför kan anpassas till varje segment. Medlemmarna inbjuds även till olika former av aktiviteter i butiken. Klubben har cirka medlemmar och dessa står för cirka 20 procent av den totala försäljningen. Affärsområdet Rizzo har en egen kundklubb med en tydlig position som exklusiv mode- och livsstilsklubb, vilket innebär en fokusering på andra värden än traditionella rabatter och priserbjudanden. Under våren 2003 genomförs en omfattande kundundersökning i syfte att utveckla Rizzos framtida erbjudande och utbud. Marknadskommunikation Samordningen av Wedins organisation och en gemensam styrning av marknadsaktiviteterna kommer att aktivt utvecklas. Under 2003 kommer en gemensam kommunikationsplattform att implementeras i syfte att driva försäljning och stärka varumärket Wedins. Ambitionen är att öka frekvensen vad gäller aktiviteter och kampanjer i såväl butiker som i andra externa kanaler. Kundklubben är en viktig del i Wedins marknadsföringsmix tillsammans med kampanjer och varuexponering i skyltfönster och butik. Wedins ska förknippas med kunskap, service, butiksupplevelse, prisvärdhet, gemenskap och aktivitet. Kommunikationen ska inspirera och väcka köplust samt inspirera kunderna att variera sig oftare med skor och accessoarer som modedetalj. Genom ett så kallat benchmarkingsystem kommer utvärdering av genomförda aktiviteter samt uppföljning av kundnöjdhet att genomföras kontinuerligt. 17

18 Wedins medarbetare Kompetens och en utvecklande arbetsplats Wedins vision, att vara ett lönsamt och omtyckt kedjeföretag med passion för detaljer, kan inte uppnås utan kunniga, engagerade och hjälpsamma medarbetare. Att ge kunden god service och ett bestående positivt minne av butiken är en viktig uppgift för Wedins medarbetare då butiken utgör det viktigaste konkurrensmedlet inom detaljhandel. Kompetensutveckling är därför en viktig framgångsfaktor för Wedins framtida konkurrenskraft. Kunskap och engagemang Personalens engagemang, servicekänsla och kunskapsnivå är några av de viktigaste faktorerna som påverkar bolagets utveckling och lönsamhet. Inte minst butikschefernas roll är central i butikernas och därmed Wedins framgång. Butikscheferna ansvarar för den operativa delen av butiksarbetet, det vill säga rekrytering av butikssäljare, daglig arbetsledning av medarbetare, butiksexponering, försäljning och uppföljning av resultat. Butikscheferna har utbildning i produktkunskap, ledarskap, försäljning och ekonomi. I en detaljhandelskedja som Wedins sker den största kompetensutvecklingen i det dagliga arbetet då kunskap förmedlas internt inom organisationen. Utbildning bedrivs inom områden som butikschefsutbildning, säljteknik, produktkunskap och service. Utveckling av Wedins Affärsskola pågår och är i huvudsak uppbyggd av interna lärare. Skolan är tillgänglig för samtliga medarbetare. Wedins uppmuntrar sin personal till att vidareutvecklas genom att göra karriär Antal anställda i Wedins Antal Varav Antal Varav anställda män anställda män Sverige Norge Finland Danmark Totalt inom bolaget, och interna kandidater prioriteras vid rekrytering. Exempelvis arbetar Wedins med ett aspirantprogram där butikssäljare genomgår en ettårig internutbildning för att bli butikschefer. I syfte att skapa förutsättningar för ytterligare vidareutveckling av Wedins medarbetare, samt i syfte att attrahera ny kompetens till bolaget, inrättades en ny tjänst i koncernledningen i januari 2003 med ansvar för kompetensförsörjning. Tjänsten är en del i uppbyggandet av en effektiv organisation och en ny varumärkesplattform. Kärnvärden verktyg för att skapa en gemensam plattform Ett prioriterat område är att skapa, förmedla och förankra en gemensam plattform för Wedins grundläggande värden och ledstjärnor. Wedins har under ett flertal år förvärvat ett antal bolag, alla med sin företagskultur och organisationsstruktur. Då medarbetarnas engagemang och delaktighet är en mycket viktig framgångsfaktor, involveras därför samtliga medarbetare i att formulera de värden som den gemensamma företagskulturen bygger på och som ska ligga till grund för verksamhetens utveckling framöver. Incitament Wedins tillämpar bonussystem på samtliga nivåer i företaget. Såväl ledningsgrupper och butikschefer som butikssäljare ingår i bolagets incitamentsprogram. Bonusen bestäms genom olika parametrar beroende på befattning. Vidare utvärderar styrelsen för Wedins för närvarande möjligheterna att införa ett incitamentsprogram, baserat på befintliga aktier, att riktas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget. Wedins anställda i siffror Medelantalet årsanställda under 2002 var 821, jämfört med 901 under Av dessa var 772 sysselsatta i butiksledet och 49 i centrala funktioner. Andelen män uppgick under 2002 till 7 procent, vilket var oförändrat jämfört med föregående år. Under året nyanställdes 89 personer, medan 107 slutade. Genomsnittsåldern var 35 år. Den genomsnittliga omsättningen per anställd i medeltal under 2002 var kronor, jämfört med kronor för

19 Wedins i samhället Socialt ansvarstagande en del i företagskulturen Wedins ska vara ett sunt företag och en god förebild. God etik, socialt ansvar och miljötänkande är viktiga delar i vår verksamhet. Wedins uppförandekod, Code of Conduct, reglerar hur företaget och dess leverantörer ska uppträda i frågor som rör bland annat arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, produktionsrelaterade frågor samt miljö. Uppförandekoden ställer krav på att leverantörerna ska följa gällande lagar inom området. Wedins anlitar inte någon leverantör som inte förbinder sig att följa FN:s barnkonvention. Wedins kommer att fördjupa det etiska arbetet genom att vidareutveckla policys och program inom miljö, säkerhet, hälsaoch arbetsmiljö och ställa ytterligare krav på bolagets leverantörer. Kunderna ska känna förtroende för bolagets värderingar och för hur Wedins agerar. 19

20 Värdekedjan och organisationen från inköp till hylla Den viktigaste framgångsfaktorn för en fackhandelskedja är förmågan att ta fram rätt varor i rätt kvantitet, för rätt målgrupp, till rätt pris och i rätt tid Inköp Wedins inköp hanteras genom två centrala inköpsfunktioner, med kompetens inom skor respektive accessoarer. Dessa har nyligen sammanförts i en gemensam sortimentssamordning, lokaliserad till Wedins huvudkontor i Stockholm. Wedins arbetar kontinuerligt med att höja effektiviteten i inköpsprocessen och varuflödet. Målet är att nå bättre marginaler, ökat inflytande över produktutvecklingen samt större möjligheter att säkra kvaliteten inom produktionsrelaterade frågor rörande miljö och etik. För att öka flexibiliteten och träffsäkerheten i sortimentet pågår ett ständigt arbete att minska ledtiderna mellan order och leverans till butik. Inköpsprocessen startar normalt sex till åtta månader innan varorna finns ute i butikerna och processen inleds med att inköparna analyserar den gångna säsongen. De hämtar bland annat inspiration under resor till de viktigaste modestäderna och ledande modemässorna. Sortimentet byggs upp enligt sortimentsstrategier vad avser antal artiklar i olika varugrupper, prisläge och butikskoncept. Det blir allt viktigare att skapa förnyelse i butikerna och Wedins strävar efter att öka andelen inköp som görs under pågående säsong. En annan process är kompletteringsköp av sådana varor som visat en stark försäljning. Andelen kompletteringsköp uppgår till cirka 35 procent. Wedins har under de senaste åren kontinuerligt minskat inköpsprocessernas ledtid och samtidigt ökat andelen inköp direkt från fabrik. Knappt hälften av bolagets inköp görs i Fjärran Östern, som är den största inköpsregionen för Wedins, följt av Europa där Italien och Portugal är viktiga inköpsländer. Logistik och varuförsörjning Kostnaden för logistik utgör en stor del av varans slutgiltiga pris och är ett kostnadsslag med betydande skalekonomi. Ett varuflöde med korta ledtider ger stora möjligheter att snabbt reagera på förändringar i efterfrågan, där kompletteringar kan ske av produkter med hög försäljning och mindre efterfrågade artiklar kan fasas ut utan kostsamma prissänkningar. Ett effektivare varuflöde minskar även kapitalbindningen. Sammantaget ger ett effektivare varuflöde förbättrad lönsamhet. Wedins har för närvarande två centrallager, ett i Sverige och ett i Norge, och undersöker möjligheterna att lägga samman dessa till ett koncerngemensamt centrallager. Wedins lagerhållning och logistik hanteras av en tredjepartslogistiker. En balans mellan centrallager och butikslager är avgörande för att nå en hög servicegrad och för att kunna hantera exempelvis geografiska skillnader i efterfrågan. Butiksstyrning Wedins butiker har en avgörande funktion i marknadskommunikationen eftersom de presenterar sortimentet som marknadsförs i kampanjer och samtidigt synliggör profileringen av olika sortiment. Framöver (se avsnittet Åtgärdsprogrammet sidan 8 9) har Wedins för avsikt att förtydliga varuutbudet genom en tydligare segmentering av sortimentet och en enhetligare profilering av butikerna. Syftet härmed är att öka och effektivisera försäljningen. Viktiga nyckeltal i styrningen av Wedins butiksnät är försäljning per kvadratmeter och försäljning per arbetad timme. Wedins centrala affärssystem ger information om exempelvis bruttovinst, lager och order samt försäljningsstatistik och -utveckling per butik och totalt. Affärssystemen ger också stöd vid uppföljning av budgetar och resultat samtidigt som de ökar träffsäkerheten i prognoserna. Wedins kan därigenom snabbt reagera på förändringar i konsumenternas köpbeteende. För att förbättra tillgängligheten av attraktiva varor i butik ska Wedins öka andelen inköp under säsong. Detta medför även ett snabbare och mer flexibelt varuflöde samt bidrar till att försäljningsvolymerna kan öka. Samordning av butiksdatasystem och inköpssystem ger potential för minskad kapitalbindning och lägre inkurans. Framgångsfaktorer och styrtal: sortiment/inköp God information om efterfrågan hos målgruppen och geografiska skillnader Låga inköps- och logistikkostnader som även med goda marginaler ger konkurrenskraftiga priser Rätt kvalitet både när det gäller leverantör och produkt Snabb försäljningsstatistik för kompletteringsköp respektive utfasning av varor God planering Försiktighetsprincip Exempel på styrtal: Bruttovinst i kronor Inköpsmarginal Prissänkningsgrad Varulagrets omsättningshastighet Utförsäljningsgrad Leveranssäkerhet Reklamationsprocent Framgångsfaktorer och styrtal: butik Effektivt utnyttjande av butikslokal och personal Merförsäljning Lager med hög omsättningshastighet Utveckla eller avveckla butiker med låg lönsamhet Marknadsmässiga hyresavtal Exempel på styrtal: Försäljning per arbetad timme Försäljning per kvm Konverteringsgrad; betalande/besökande kunder Omsättningshastighet Avkastning på sysselsatt kapital Hyresandel 20

Delårsrapport januari - mars 2002

Delårsrapport januari - mars 2002 Delårsrapport januari - mars 2002 Wedins försäljning ökade med 3,9 procent till 239,9 Mkr (230,9). Resultat före avskrivningar uppgick till -25,6 Mkr (-18,5). Resultat efter finansnetto uppgick till -47,9

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2000

Bokslutskommuniké januari - december 2000 december 2000 Bokslutskommuniké januari - Försäljningen ökade med 57,5 procent till 1 022,7 Mkr (649,4). Bruttovinstmarginalen ökade till 51,0 procent (49,4). Resultat före avskrivningar ökade med 38 procent

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Axfood (publ) - Halvårsrapport

Axfood (publ) - Halvårsrapport Axfood (publ) - Halvårsrapport Perioden 1 januari 30 juni 2000 Ny koncernstrategi och organisationsstruktur fastställd. Koncernens försäljning ökade med 4,5 procent till 14,7 miljarder kronor. Resultat

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se B SVERIGE Porto betalt Port Payé www.axfood.se Axfood Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 30 juni 2001 Starkt förbättrat resultat under andra kvartalet

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Radiohuset i Bromölla och Karlshamn har bytt kedja från Euronics till AUDIO VIDEO.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Radiohuset i Bromölla och Karlshamn har bytt kedja från Euronics till AUDIO VIDEO. ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 LYCKAD LANSERING AV NYA AUDIO VIDEO KONCEPTET Lika för lika har AUDIO VIDEO butikernas försäljning ökat avsevärt mer än marknaden.

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 16 18 2 22 24 26 28 3 32 34 36 38 4 42 44 46 ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 24STORE expanderar kraftigt (f.n. på en årsvolym av 6 M) InfiniCom Electronic Commerce tecknar avtal

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi Ny färdriktning för PostNord Bokslut 211 Ny koncernstrategi 212-2-23 Web Ett tillfredställande de resultat för 211 Nettoomsättning och rörelsemarginal 5 4 3 1 8 6 Nettoomsättningen minskade med 5% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

RNB RETAIL AND BRANDS idag

RNB RETAIL AND BRANDS idag 26 juni 2009 1 RNB RETAIL AND BRANDS idag En avyttringsprocess av bolagets verksamhet på NK i Stockholm och NK i Göteborg är förestående. Beslut väntas från Konkurrensmyndigheten senast den 1 september

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker:

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker: HISTORIK Dimoda har sin grund i ett presentbutikskoncept som startades av Gunn Karlsson. Gunn arbetade under 1980-talet med försäljning av garner, dels som grossist, dels genom försäljning i butik. Redan

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2014 (LTV 2014)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2014 (LTV 2014) LTV 2014 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 11 april 2014 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q3 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen minskar något -1%. Underkläder är produktgruppen som tappar medan sportkläder och skor växer kraftigt. Sportkläder växer med

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

LTV 2015 i korthet. Innehåll

LTV 2015 i korthet. Innehåll LTV 2015 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 14 april 2015 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

To become the champion of fashion underwear

To become the champion of fashion underwear Björn Borg Q3 2009 To become the champion of fashion underwear Kvartalet i sammandrag Fortsatt utmanande marknad Positiv valutaeffekter och lägre kostnader Nya finansiella mål Nästa steg för USA Portugal

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007

Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007 VD tal Årsstämma 2007 Fortsatt expansion under lönsamhet 2006/2007 Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007 Ärade aktieägare, Geografisk närvaro Nettoomsättning för koncernen (maj 2006

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 1 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 2 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 3 Bo Berggren Stämmans ordförande 4 Gert Karnberger VD 5 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding AB (publ) Org. nr 55622-666 Delårsrapport 1 januari 3 juni 27 Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under första halvåret till 74,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006 Fjärde kvartalet 2005/2006 (april juni): Försäljning i koncernen för Q4 ökade med 43,3 %, jämfört

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 1 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 2 Bo Berggren Stämmans ordförande 3 Gert Karnberger VD 4 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare

pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare Retail Excellence Bli morgondagens vinnare Få branscher utvecklas i samma takt som detaljhandeln. Trender kommer och går, internationella aktörer etablerar

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader.

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader. H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2001-12-01 -- 2002-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 53.332 (46.528) inkl moms, en ökning med 15 procent jämfört med föregående

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

LTV 2011 i korthet. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram En plattform tre planer 3. Översikt 4. Aktiesparplan 5. Plan för nyckelpersoner 6

LTV 2011 i korthet. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram En plattform tre planer 3. Översikt 4. Aktiesparplan 5. Plan för nyckelpersoner 6 LTV 2011 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 13 april 2011 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-12-01 2016-02-29. Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 april 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Kvartalsrapport 2015-12-01 2016-02-29. Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 april 2016 Styrelsen för Sleepo AB Kvartalsrapport 2015-12-01 2016-02-29 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 april 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

VENUE RETAIL GROUP ÅRSREDOVISNING 2009/2010

VENUE RETAIL GROUP ÅRSREDOVISNING 2009/2010 VENUE RETAIL GROUP ÅRSREDOVISNING 2009/2010 A 3 Venue Retail Group i korthet 4 VD-kommentar 5 Strategisk inriktning 6 Affärsområde Accessoarer 12 Affärsområde Rizzo 14 Värdekedjan 16 Fem frågor till Ulf

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Delårsrapport 1 maj 2014-31 oktober 2014

Delårsrapport 1 maj 2014-31 oktober 2014 Delårsrapport 1 maj 2014-31 oktober 2014 Mio-koncernen delårsrapport 1 maj 31 oktober 2014 Tydlig potential framåt i tillväxtbransch Delårsrapport 2014 (maj oktober) Nettoförsäljningen i kedjans samtliga

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43%

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Delårsrapport 2000-05-01-2001-01-31 Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Rörelsemarginalen var 16,4% Nya butiker har öppnats i Uppsala och Skärholmen

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Årsstämma 2010 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Vår filosofi och ambition ICA modellen som grund Nordens och Baltikums ledande utvecklingspartner Affärsidé Aktivt och ansvarsfullt ägande Långsiktighet

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12 Presentation av 2003 New Wave Group AB C-12 Affärsidé New Wave Group är ett tillväxtföretag som skapar, förvärvar och utvecklar märkesvaror åt profilmarknaden (företagsmarknaden) och konsumentmarknaden,

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer