Wedins och framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wedins och framtiden"

Transkript

1 Wedins och framtiden

2

3 Innehåll Wedins och framtiden 4 VD-ord: Det är de små, små detaljerna som gör det En passion för detaljer är det motto efter vilket Roland Nilsson vill driva Wedins. Genom att göra rätt i det lilla byggs successivt starka positioner och uthållig lönsamhet. Det åtgärdsprogram som sjösatts för att Wedins ska utnyttja sin marknadsposition och återvända till lönsamhet är naturligtvis mycket mer än detaljer. Det är genomgripande förändringar som kommer att påverka varje del av verksamheten. 7 Affärsidé, mål och strategi Wedins affärsidé är att erbjuda det mest prisvärda sortimentet av moderiktiga skor och accessoarer till de många människorna. Målet är att Wedins över tiden ska generera en hög värdetillväxt och därmed avkastning till aktieägarna. Tydliga finansiella mål för detta har ställts upp. Strategin går i korthet ut på att erhålla kostnadsöverlägsenhet genom renodling och inriktning på volymsegmentet. Butikerna ska ha en starkare kundorientering och sortimentet ska karaktäriseras av prisvärdhet och funktion. I strategin ingår också att utveckla medarbetarnas kompetens och att implementera en affärsmodell som kännetecknas av samordning, tydlighet och mätbarhet. 8 Åtgärdsprogram En nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare ger Wedins förutsättningar att driva igenom ett omfattande åtgärdsprogram. Sortimentet ska i högre grad inriktas på funktion och prisvärdhet, medan butiksnätet ska effektiviseras. Wedins ska ha en enhetlig identitet och drivas under ett varumärke. Därtill kommer en förenkling och samordning av såväl logistik- som informationsflöde inom bolaget, som i sin tur organiserats i en ny, förenklad bolagsstruktur. Åtgärderna inkluderar också en större satsning på kompetensutveckling samt ett fördjupat samarbete med utvalda leverantörer. Programmet lades fast i januari 2003 och förväntas uppnå full effekt inom tre till fem år, beroende på konjunkturutvecklingen. 10 Marknad Wedins är störst i Norden på den sammantagna marknaden för skor och accessoarer. Sverige och Norge utgör bolagets huvudmarknader med en sammanlagd försäljning av skor och accessoarer som under år 2002 uppgick till cirka 12,4 miljarder kronor, inklusive moms. Wedins andel av denna marknad var cirka 10 procent. 15 Varumärke och sortiment Varumärket Wedins, blir det övergripande relationsvarumärket för såväl skor som accessoarer. Sortimentet kommer att få en tydligare och mer funktionsinriktad produktmix där basartiklar utgör huvuddelen. 16 Butikskoncept Butiksnätet kommer att delas in i tre kategorier, bland annat beroende på läge och storlek, och med ett utbud som varierar från en mindre del av sortimentet till fullsortiment. 17 Kundklubb Wedins kundklubb Året Om har cirka medlemmar. 18 Wedins medarbetare Kontinuerlig kompetensutveckling är viktig för Wedins framtida konkurrenskraft. Ett prioriterat område är dessutom att skapa, förmedla och förankra en gemensam plattform för Wedins värden och ledstjärnor. Wedins hade cirka 820 anställda under Wedins i samhället Wedins uppförandekod, Code of Conduct, reglerar hur bolaget och dess leverantörer ska uppträda i frågor som rör bland annat arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, produktionsrelaterade frågor samt miljö. God etik, socialt ansvar och miljötänkande är viktiga delar i detta sammanhang. 20 Värdekedjan och organisationen från inköp till hylla Genom två centrala inköpsfunktioner hanteras och samordnas inköpen av skor och accessoarer. Samtidigt ger ett gemensamt centrallager betydande skalfördelar och hög effektivitet i varuflödet till butikerna. 22 Butiksnät Butiksnätet, som till stor del tillkommit genom ett flertal förvärv, uppgick vid utgången av 2002 till 228 butiker, varav 148 i Sverige, 68 i Norge, 10 i Finland samt 2 i Danmark. 24 Styrelse och ledande befattningshavare 26 Historik hänvisar till sida. 3

4 VD-ord Det är de små, små detaljerna som gör det... Wedins är största detaljisten i Norden inom segmentet skor och accessoarer. Vi bygger vår verksamhet på tradition och aktualitet. Tradition i form av välkända varumärken, som våra kunder vet står för kvalitet och prisvärde. Aktualitet i form av modet, där våra kunder känner trygghet i vår mix av egna och externa produkter med rätt modegrad. Traditionen syns även i vår historia. Wedins grundades för över 100 år sedan och vår starka position när det gäller accessoarer började byggas när Handskmakar n startades för över 60 år sedan. Men viktigare är att aktualiteten finns kvar vi förvaltar livskraftiga varumärken som varje dag utvecklas i våra butiker och av våra medarbetare. Vi är störst inom skor och accessoarer och det är ingen slump. I en allt mer modemedveten värld vill allt fler hitta det där lilla extra. Ofta är det just detaljer som skor och accessoarer som gör modet komplett. Passion för detaljer Personligen är jag övertygad om att den utveckling vi sett internationellt de senaste åren att allt fler kedjor säljer kompletterande sortiment av skor och accessoarer kommer att förstärkas. Vi på Wedins ska nu bli ännu bättre på att skapa ett gemensamt koncept där skor och accessoarer kan komplettera varandra och där kombinationen ger extra köplust. Vi ska bli bättre på att samordna våra sortiment och arbeta mer aktivt i våra butiker. Vi vill göra det enkelt för våra kunder att variera sig oftare med modedetaljer från Wedins. Vi kallar det passion för detaljer. En passion för detaljer är också det motto efter vilket vi vill driva Wedins som företag. Detaljhandelsverksamhet lever på tunna marginaler och det är genom att göra rätt i det lilla som man successivt bygger starka positioner och uthållig lönsamhet. Utomlands säger man ofta: retailing is detailing. Genomgripande förändringar Det åtgärdsprogram som vi sjösatt för att återvända till lönsamhet och skapa de samordningsfördelar som vår volym och vårt butiksnät ger möjligheter till är naturligtvis mycket mer än detaljer. Det är genomgripande förändringar som kommer att påverka varje del av vår verksamhet och alla våra medarbetare. Men även i detta arbete är det detaljerna som styr och det är bara om en förändring verkligen implementeras och fungerar i butik som hela Wedins kan uppvisa framgångar. Några av de huvudområden som vi nu adresserar är att befästa och utveckla vårt sortiment och skapa den butiksmiljö där köplusten frodas för både skor och accessoarer. Med hjälp av genomtänkta och koordinerade sortiment kommer våra medarbetare att kunna skapa verklig merförsäljning. En äkta samlokalisering av de verksamheter som idag i stor utsträckning bedrivs i olika butiker och under olika varu- och produktmärken ger då såväl ökade intäkter genom merförsäljning som lägre kostnader konkreta resultat som kan mätas i ökad försäljning per kvadratmeter och arbetad timme. På central nivå ska vi samtidigt få full utväxling på de samordningsfördelar som en kedja med vårt omfång och volymer kan uppnå när det gäller inköp, logistisk och andra centrala funktioner. Sist, men inte minst vill jag verka för att vi genom vårt sätt att arbeta skapar engagemang och utveckling av våra medarbetare, som är de som träffar våra kunder. I ett service- och handelsföretag som Wedins är ett starkt varumärke och goda relationer avgörande för vår framgång. Våra kunder ska känna förtroende för våra värderingar och för hur vi agerar. Wedins ska vara ett sunt företag och en god förebild. Vi ska verka för en god etik, en sund miljö och ett uthålligt samhälle. Säkrad position för lönsamhet Wedins är redan idag den största aktören på den sammanlagda marknaden för skor och accessoarer i Sverige och Norge när det gäller varumärkeskännedom, marknadstäckning och inköpsvolym. Det är denna plattform som vi nu ska bygga vidare på. Genom att skapa en äkta sametablering av våra sko- och accessoarerbjudanden under ett varumärke kan vi säkra positionen som den ledande aktören med målet att skapa tillväxt och lönsamhet. Jag har utarbetat en tydlig plan för de närmaste tre åren för hur Wedins ska utvecklas till en stark plattform för att skapa framtida aktieägarvärde. Resan är lång, men vi är på väg. Roland Nilsson Verkställande direktör 4

5

6

7 Affärsidé, mål & strategi Vi ska vara ett lönsamt och omtyckt kedjeföretag med passion för de detaljer som gör modet komplett Wedins är marknadsledande på flera marknadssegment och har välkända varumärken, starka positioner och ett värdefullt butiksnätverk i Norden, med särskild tonvikt på Sverige. Samtidigt har Wedins under senare år upplevt en svag försäljningsutveckling och fallande lönsamhet. Huvudorsaken har varit en alltför snabb tillväxt i antal butiker, främst via större förvärv, men framför allt när det gäller koncept och varumärken. Under 2002 har ett omstruktureringsprogram påbörjats vilket omfattat neddragning av antalet medarbetare och nedläggning och försäljning av butiker, sortimentsrationaliseringar samt förstärkning och viss renodling av varumärkesportföljen. Under en ny ledning har Wedins affärsidé, mål och strategier reviderats för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling för bolaget. I korthet innebär de att Wedins ska fokusera verksamheten till volymsegmentet, växa genom organisk tillväxt i Norden samt vidareutveckla Wedins som relationsvarumärke. Vision Wedins har formulerat en övergripande vision för verksamheten. Vi ska vara ett lönsamt och omtyckt kedjeföretag med passion för de detaljer som gör modet komplett. Visionen har bäring på flera aspekter av bolagets verksamhet och de viktigare roller som Wedins har i marknaden mot sina kunder, som arbetsgivare och samhällsaktör. Detta formuleras i följande punkter: Vi är nummer 1 i segmentet skor & accessoarer i Norden Wedins är ett mode- och konceptföretag Vi erbjuder en bra och utvecklande arbetsplats Wedins är ett välkänt varumärke med spännande butiker Vi är ett företag som skapar värde i våra relationer Vi är omtyckta av lojala kunder och stolta över oss själva Wedins är ett sunt och lönsamt företag Affärsidé Wedins har formulerat en affärsidé som styr den dagliga verksamheten. Vi erbjuder det mest prisvärda sortimentet av moderiktiga skor och accessoarer till de många människorna. Affärsidéns tre grundfundament är således: Prisvärdhet genom kostnadseffektivitet Moderiktighet genom rätt mix av mode och funktion De många människorna nås genom ett väl avpassat butiksnät Finansiella mål Wedins ska över tiden generera en hög värdetillväxt och därmed avkastning till aktieägarna och har därför formulerat följande mål för verksamheten. Wedins ska: nå en rörelsemarginal före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA-marginal) om procent och en vinstmarginal före skatt (EBT-marginal) om 5 6 procent inom tre till fem år, ha en uthållig avkastning på eget kapital om minst 20 procent, sett över en konjunkturcykel, samt ha en långsiktig, genomsnittlig soliditet om cirka 35 procent. Strategi För att uppnå ovanstående mål har en övergripande strategi formulerats. Wedins ska: renodla verksamheten med fokus på volymsegmentet inom skor och accessoarer för att skapa överlägsen kostnadseffektivitet, förstärka kundorienteringen med insikten om att det är i butiken som kundernas behov tillfredsställs, precisera och koordinera sortimentet med målet att skapa erbjudanden med hög prisvärdhet och funktion, skapa en ny butiksstruktur under ett varumärke och med en ny kategorisering, öka medarbetarfokus med inriktning på kunskap som skapar ett lönsamt och trivsamt Wedins, och implementera en samordnad affärsmodell med tydliga visioner, värderingar och policies samt med mätbara nyckeltal som styrmedel. I konkreta termer bedrivs bolagets strategiska arbete genom att det årligen upprättas en affärsplan, vilken fastställs av styrelsen, med konkreta åtgärder, mål och tidsplaner. Företagsledningen följer löpande upp verksamhetens utfall mot den fastställda affärsplanen. 7

8 Åtgärdsprogram Omfattande förändringar för att nå stärkt position och lönsamhet Under de senaste åren har Wedins organiska omsättningstillväxt minskat och bolaget har uppvisat fallande lönsamhet. Orsakerna till denna utveckling är flera. Den övergripande orsaken är att bolaget tappat fokus på sin kärnverksamhet och under en relativt kort period expanderat till en rad nya geografiska marknader, i huvudsak via förvärv. Detta har lett till en snabb tillväxt i antal butikskoncept, varumärken och butiker. Den snabba expansionen har också lett till ett komplext varu- och informationsflöde, vilket i sin tur lett till svagheter i inköpsfunktionen och uteblivna samordningsfördelar av inköp och logistik. Wedins har saknat en övergripande affärsstrategi, vilket inneburit oklara roller mellan bolagets affärsområden och butiker. Därtill kan konstateras att delar av marknadsföringen och prissättningen varit ineffektiva. Även butiksstrukturen, med många relativt små butiksenheter, har hämmat effektiviteten mätt som försäljning per kvadratmeter och arbetad timme. Detta, i kombination med att förvärven gjordes på en hög prisnivå och ofta med lånade medel, har påverkat lönsamheten negativt. Wedins har inlett ett omfattande åtgärdsprogram för att i det kortare perspektivet återvända till lönsamhet och samtidigt påbörja arbetet att befästa och utveckla de marknadspositioner som Wedins innehar, men för närvarande inte exploaterat till fullo. Åtgärdsprogrammet omfattar en rad delkomponenter som kort beskrivs här. Förstärkning av bolagets finansiella ställning På grund av de förluster som bolaget uppvisat under 2001 och 2002 och de investeringar som kommer att krävas framöver för att skapa en livskraftig plattform för Wedins krävs en förstärkning av bolagets finansiella ställning. Målet är att denna del av åtgärdsprogrammet ska vara avslutad under det första halvåret Förstärkningen omfattar en av FöreningsSparbanken och Nordico II KB garanterad nyemission med företräde för nuvarande aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget högst cirka 195 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader om cirka 10 miljoner kronor. Därutöver har Wedins kreditgivare förbundit sig att bibehålla kreditfaciliteter om sammantaget cirka 420 miljoner kronor. Kreditfaciliteterna är femåriga med första amortering den 31 december Ny organisation och kompetenssatsning Wedins har i januari 2003 implementerat och bemannat en ny, funktionsinriktad organisation med tydligare ansvar och mandat samt en snabbare rapporteringsstruktur. En fortsatt översyn omfattar även en förenkling av Wedins juridiska struktur, vilket förväntas medföra möjligheter till besparingar. I anslutning till förenklingen av den juridiska strukturen kommer en översyn av bolagets samtliga administrativa system och rutiner att genomföras. Den nya organisationen innebär att inköpsfunktionerna för Wedins två sortiment koordineras. Samordning och renodling av ansvaret på koncernledningsnivå vad avser försäljning, marknad samt inköp uppnås därmed. Den nya organisationen bygger på tydlig målstyrning med avsevärt bättre möjlighet för uppföljning. Wedins kommer också aktivt att arbeta med kompetenshöjande insatser som berör samtliga medarbetare. Enhetlig identitet ett företag, ett varumärke Wedins har sin grundläggande styrka inom skor och accessoarer i volymsegmentet och avser att säkra och utveckla positionen inom detta segment. Som en följd härav har bolaget inlett en översyn och implementering av en enhetlig identitet med Wedins som det övergripande relationsvarumärket. Rizzo vidareutvecklas som starkt produktvarumärke med egna butiker och med möjlighet till distribution i andra kanaler. Anpassat sortiment, segmentering och marknadsbearbetning Wedins har för avsikt att förtydliga sitt erbjudande genom en förnyad och mer funktionsinriktad segmentering av sortimentet. Dessa segment kommer att paketeras utifrån livsstil och butikerna kommer att anpassas i syfte att inspirera och motivera kunderna och samtidigt effektivisera försäljningen. Även marknadskommunikationen blir mer riktad och utformad efter kundens behovsprofil. Huvuddelen av sortimentet ska bestå av basartiklar med ett komplement av mode- och trendvaror. Översyn av butiksnätet rätt butik på rätt plats med rätt sortiment Wedins genomför en successiv översyn av butiksnätet vilket innefattar anpassning till det övergripande varumärket, löpande utveckling av butiksinredning samt översyn av hyresavtal. Butiksnätet kommer över tiden att grupperas i tre distinkta format; Flagship Stores, Basic Stores och Monitor Stores med anpassade sortiment av skor och/eller accessoarer. Det totala antalet butiker kommer att reduceras. Sammantaget är syftet med denna omstrukturering att den ska leda till en ökad försäljning per kvadratmeter och arbetad timme. 8

9 Effektivare logistik och informationsflöde Wedins genomför en förenkling av logistiksystemen och utvecklar förbättrade rutiner för informationsinhämtning och analys. En allt större del av varuflödet koncentreras till ett centrallager i Sverige. Av tullskäl, finns fortfarande ett lager i Norge. Ytterligare samordning kommer att genomföras när det gäller frakter från leverantörer samt logistik och varuförsörjning från centrallager till butik med målet att korta ledtiderna, sänka lagernivåerna och minska kostnaderna. Under året kommer ett samordnat system för inköp, sortimentsstyrning och logistik att införas. Samtidigt sker en översyn av det IT-baserade informationsstödet som hanterar internkommunikation, utbildning, återkoppling och kompetensförsörjning i syfte att nå ökad delaktighet i bolagets måluppfyllelse. Fördjupat leverantörssamarbete Wedins arbetar fortlöpande med att renodla bolagets sortiment. Arbetet omfattar utvärdering av leverantörer och fokusering av inköp på ett antal större leverantörer, för att öka andelen direktinköp och skapa såväl prismässiga fördelar som bättre närhet till produkt- och sortimentsutveckling. I arbetet att utveckla Wedins leverantörssamarbeten ingår bland annat att implementera och tillse att bolagets uppförandekod, Code of Conduct, efterlevs. Nya leverantörsländer utvärderas kontinuerligt. Full effekt inom tre till fem år Åtgärdsprogrammet lades fast i januari 2003 och förväntas uppnå full effekt inom tre till fem år beroende på konjunkturutvecklingen. En projektorganisation har påbörjat arbetet som löpande redovisas till företagsledningen. Samtliga butikschefer har involverats i arbetet och samtliga medarbetare är informerade. Wedins strävar efter att skapa ett starkt internt engagemang och informerar butikscheferna löpande om förändringsprocessen. Under året har Wedins Skor utvecklat sina kampanjer på temat Tillsammans med fortsatt framgång. 9

10 Marknad Wedins är den ledande aktören i Norden på den sammantagna marknaden för skor och accessoarer Styrkeposition på marknaden Sverige och Norge utgör bolagets huvudmarknader och svarade för cirka 95 procent av omsättningen år Marknadsöversikten ägnas därmed åt dessa två geografiska marknader, som dessutom är relativt homogena med endast smärre skillnader i konsumtionsmönster. Totalt uppgick den sammanlagda marknaden för skor och accessoarer i Sverige och Norge år 2002 till cirka 12,3 miljarder kronor, inklusive moms. Wedins andel av denna marknad var cirka 10 procent under Fördelat på respektive varugrupp intar bolaget en förstaplats inom accessoarer och en andraplats inom skor. På den sammanlagda marknaden för skor och accessoarer är Wedins störst. Marknadsandel Sverige/Norge 2002 Övrig accessoarhandel 18% Wedins accessoarer 4% Wedins skor 5% Övrig skohandel 73% Sko- och accessoarmarknaden 2002 Marknad, SEK mdr Sverige 2 Norge 3 Skohandel 5,5 4,2 Accessoarhandel 1,8 0,8 Totalt 7,3 5,0 Av Wedins totala försäljning, som under 2002 uppgick till 1,2 miljarder kronor, svarade skor för cirka 52 procent och accessoarer för cirka 48 procent. Det kan jämföras med totalmarknadens fördelning om cirka 78 procent på skor och omkring 22 procent på accessoarer, baserat på Handelns Utredningsinstitut, HUI, och Statistisk Sentralbyrå, SSB. Wedins har således en relativ styrkeposition på accessoarmarknaden. Sverige är Wedins största geografiska marknad med omkring 65 procent av försäljningen, följt av Norge med cirka 30 procent. Wedins har även mindre verksamheter i Danmark och Finland. Fortsatt konsolidering och omlokalisering I likhet med många andra delar av detaljhandeln fortsätter den nordiska sko- och accessoarhandeln att konsolideras. Fristående butiker får allt svårare att hävda sig i konkurrens från allt större detaljhandelskedjor, som kan nå skalfördelar inom viktiga områden som inköp, logistik och administration, och därmed nå bättre marginaler. Som en illustration till konsolideringen kan nämnas att de fem största detaljhandelsföretagen i Sverige inom produktområdet skor och accessoarer under ökade sin andel av skohandeln från 15,5 procent till 26,6 procent, enligt branschtidningen Skohandlaren. Under samma period ökade den totala skofackhandeln, omfattande försäljningsställen där mer än 50 procent av försäljningen utgörs av skor, med 5,2 procent. Under minskade antalet skobutiker med 6 procent 4. I Norge svarade de fyra största skokedjorna för mer än 70 procent av den totala försäljningen under Dessa kedjor kontrollerade mer än 55 procent av alla skobutiker i Norge. Även om de renodlade accessoarkedjorna inte är lika utbredda som skokedjorna, pågår också här en konsolidering till förmån för kedjorna. I Sverige är Handskmakar n den enda rikstäckande kedjan. Bland övriga aktörer på den nordiska marknaden finns ett fåtal lokala kedjor samt ett mindre antal fristående och mindre accessoarbutiker. Franz Schulz är efter fusionen med H. P. Hagen den absolut största accessoarkedjan i Norge. Samtidigt med konsolideringen fortsätter även den geografiska omlokaliseringen av butikerna som i ökande utsträckning koncentreras till de bästa affärslägena i städernas centrum och till köpcentra utanför stadskärnorna där de största detaljhandelsföretagen oftast finns representerade. I takt med att modeintresset ökar och modeväxlingarna sker allt snabbare, ställs också större krav på kompetens inom inköpsfunktionen. Detta har i sin tur medverkat till att även inköpskanalerna för skor och accessoarer har ändrat karaktär under senare år. Det är framförallt de traditionella grossist- och agentrollerna som har tappat mark på bekostnad av detaljhandelskedjornas egna inköpsorganisationer. Av Wedins totala inköp går numera endast en mindre del, uppskattningsvis cirka 5 procent, genom mellanhänder. För tio år sedan gick cirka 75 procent av skoinköp genom mellanhänder. Likaså koncentreras inköpen gradvis till ett mindre antal leverantörer, också i syfte att vinna skalfördelar. År 1990 hade Wedins cirka 185 leverantörer inom skosegmentet och år 2000 var antalet leverantörer cirka 50. Utvecklingen inom accessoarer följer samma trend. Integrerande marknader Internationellt sker sedan en tid tillbaka ett närmande mellan sko- och accessoarhandeln. Det förändrade köpmönstret, där konsumenterna dels köper allt mer skor och accessoarer, dels gärna köper produkterna på samma ställe, innebär ökande fördelar för de företag som säljer både skor och accessoarer. Denna utveckling innebär emellertid också fler aktörer på den kombinerade marknaden för skor och accessoarer. Klädaffärer säljer alltmer accessoarer, sportaffärer säljer alltmer skor och skoaffärer säljer alltmer väskor. Därmed minskar även möjligheten att bedöma förändringar i konkurrensbilderna på respektive delmarknader, vilka i första hand är geografiskt segmenterade. Wedins konkurrerar med olika företag beroende på produkt och butiksläge. Inom skomarknadens högre prissegment, där Wedins är representerat av Rizzo, är den främsta konkurrenten Nilson i Sverige. I Norge kommer konkurrensen inom detta segment alltjämt från enskilda, fristående butiker. Inom skohandelns volymsegment möter Wedins skor konkurrens från Din Sko i både Sverige och Norge samt av Euro Skobutiker i Norge. Inom accessoarer kommer konkurrensen i både Sverige och Norge från såväl special- 2) Handelns Utredningsinstitut, HUI. 3) Statistisk Sentralbyrå, SSB. 4) Skohandlaren Nr 5,

11 butiker som varuhus och stormarknader. Dessutom säljer konfektionshandeln, exempelvis de stora kedjorna H&M, KappAhl och Indiska, allt mer accessoarer. Sportfackhandeln, med kedjor som Intersport och Stadium samt vissa stormarknader, konkurrerar också med Wedins inom såväl skor som accessoarer, och de fortsätter att ta marknadsandelar. Varuhusen visar däremot en nedåtgående trend. Marknadsutveckling I likhet med många andra konsumentvaror påverkas den totala efterfrågan av skor och accessoarer av förändringar i den privata konsumtionen, vilken i sin tur är kopplad till förändringar i BNP. Även förändringar av den demografiska strukturen på respektive marknad påverkar den totala efterfrågan av skor och accessoarer. Efterfrågan påverkas också av väder- och säsongsvariationer. Höst och vinter är generellt sett starkare försäljningsperioder än vår och sommar. Sverige Försäljningen av skor och accessoarer i Sverige har, i jämförelse med den totala detaljhandeln, haft en positiv utveckling under den senaste tioårsperioden. Under ökade skohandeln med 3,9 Konsumtionsutveckling, Sverige procent i genomsnitt per år i fasta priser, jämfört med 1,8 procent för den totala detaljhandeln, enligt Handelns Utredningsinstitut, HUI. Totalt uppgår den svenska skohandeln till cirka 5,5 miljarder kronor inklusive moms. Wedins försäljning av skor i Sverige uppgick under 2002 till 477 miljoner kronor. För 2003 prognostiserar HUI en värdetillväxt i detaljhandeln om 3,0 procent. Bakgrunden till denna relativ låga tillväxt är att den privata konsumtionen hålls tillbaka inte bara av en trevande konjunktur utan också hämmas av höjda skatter från både kommuner och landsting. Enbart Stockholmarna går av den anledningen miste om cirka 5 miljarder kronor i köpkraft under Om man utgår från att konsumenterna använder en tredjedel av inkomsterna till detaljhandelsköp betyder det 1,6 miljarder kronor mindre för Stockholms köpmän att konkurrera om. Därtill kan också nämnas att boendet och tjänstekonsumtionen tar allt mer av den privata konsumtionen på bekostnad av detaljhandeln. Prognosen för försäljningen av skor i Sverige under 2003 är en ökning med 2,5 procent i värde varav 2,0 procent i volym, enligt HUI, jämfört med utfallet föregående år då värdeökningen uppgick till 2,5 HUI SEK mdr Värdeförändr, % p 2003p Skohandel 5,2 2,5 1,5 2,5 2,5 Konfektionshandel 33,8 4,0 0,0 1,0 3,0 Total egentlig detaljhandel 332,9 5,0 4,0 6,0 3,0 Privat konsumtion, fasta priser 965,0 5,0 0,2 1,4 1,3 Konsumtionsutveckling, Norge SSB NOK mdr Värdeförändr, % p Kläder, skor & reseeffekter 21,7 2,7 3,4 n.a. n.a. Total detaljhandel 300,5 3,8 2,7 5,2 n.a. Privat konsumtion 559,5 7,1 5,0 4,0 2,7 procent, varav volymtillväxten stod för 6,0 procent. Wedins försäljning av accessoarer i Sverige, en marknad som totalt uppgår till cirka 1,8 miljarder kronor inklusive moms, uppgick under 2002 till 297 miljoner kronor. För accessoarer finns ingen detaljprognos, utan denna varugrupp ingår i konfektionshandeln. Konfektionshandeln förutspås en värdeökning om 3,0 procent varav 2,0 procent i volymtillväxt under 2003 jämfört med utfallet föregående år då värdeökningen uppgick till 1,0 procent, varav volymtillväxten stod för 2,0 procent. Norge Konsumtionen av skor och accessoarer i Norge har under senare år varit relativt stabil. Den norska skofackhandeln uppgick 2001 till cirka 2,9 miljarder norska kronor, exklusive moms, enligt Statistisk Sentralbyrå, SSB. Den totala marknaden för accessoarer i Norge uppgår till cirka 0,5 miljarder norska kronor, exklusive moms, enligt SSB. Wedins skoförsäljning i Norge uppgick under 2002 till 102 miljoner kronor. Företagets försäljning av accessoarer på den norska marknaden uppgick under samma period till 225 miljoner kronor. Prognosen för privatkonsumtionen i Norge för 2003 är en tillväxt om 2,7 procent, enligt SSB, jämfört med en tillväxt om 4,0 procent under Detaljhandelsprognoserna för Sverige och Norge avser förändringar av försäljningsvärdet, och baseras på relativt stabila råvarupriser och valutakurser. Stora höjningar av priset på till exempel skinn i kombination med en försvagning av den svenska eller norska kronan torde medföra svårigheter för detaljistledet att i sin helhet överföra dessa uppgångar till slutkonsumenten. Resultatet blir försämrad lönsamhet för detaljhandeln. Det omvända gäller naturligtvis vid en starkare kronkurs och lägre skinnpriser. 11

12 Säsongsvariationer Säsongs- och vädervariationer är faktorer som kortsiktigt påverkar efterfrågan av skor och accessoarer. Generellt sett är försäljningen som högst under höst och vinter, där december traditionellt har varit den bästa månaden. Under dessa årstider består skosortimentet till större delar av grövre och därmed dyrare skor. En högre prisnivå innebär högre försäljningsintäkter och generellt sett även högre bruttomarginaler. Accessoarer, som handskar, mössor och agendor, har en efterfrågetopp under årets sista månader, vilket innebär att accessoarsortimentet i större utsträckning än skosortimentet är beroende av en bra försäljning i december. Den stora realisationsmånaden, vilket påverkar vinstmarginalen under året negativt, är januari. Maj är en bra försäljningsmånad för sommarskor, medan realisationer förekommer under juli och augusti, med lägre bruttovinstmarginaler som följd. Traditionellt har det första kvartalet varit det lönsamhetsmässigt svagaste för sko- och accessoarhandeln. Variationer i vädret kan också påverka försäljningen av skor och accessoarer. En tidig och kall vinter har en gynnsam påverkan på försäljningen av såväl skor och accessoarer. Likaså har en tidig vår och sommar en positiv inverkan på försäljningen i skobutikerna. Vidare har en kall och regnig sommar en positiv inverkan på skohandelns försäljning och vinstmarginaler. För Wedins har säsongsvariationerna inneburit att försäljningen under det fjärde kvartalet i genomsnitt varit cirka 60 procent högre än under det första kvartalet under de tre senaste åren. Generellt sett är Wedins resultat negativt under årets första kvartal, medan det fjärde kvartalet svarar för en övervägande andel av årsresultatet. Andel försäljning och EBITDA-marginal per kvartal Försäljning % % 10% 8% 6% 4% 2% 0% Q1 Q2 Q3 Q Total årlig försäljning procentuellt fördelad per kvartal. Månadsvis försäljning i jämförelse med skobranschen i Sverige Januari Februari Mars April Maj Juni Juli EBITDA-marginal % Augusti Q1 Q2 Q3 Q Faktisk EBITDA-marginal per kvartal. September Oktober November December Wedins skor Skohandeln Skohandelns totala försäljning i Sverige procentuellt fördelad per månad 2002 jämfört med Wedins skoförsäljning i Sverige per månad fördelad på motsvarande sätt. 12

13

14 499:- STÖVLETT I CAMEL STL Wedins skor & accessoarer, exklusive Rizzo Försäljning fördelad per sortiment Sortiment Andel egna Fördelning av varumärken varumärken, totalt Övriga accessoarer 38% Damskor 29% Damskor 95% Herrskor 88% Externa 24% Barnskor 78% Reseeffekter 12% Herrskor 15% Barnskor 6% Reseeffekter 51% Övriga 75% accessoarer Egna 76% 14

15 Varumärke och sortiment Gemensamt erbjudande under ett varumärke Varumärke Wedins Bolaget äger ett antal starka varumärken framför allt Wedins, som skapades för över 100 år sedan då Jonas Petter Wedin grundade verksamheten i slutet av 1800-talet och Handskmakar n, vars historia går tillbaka till Detta utgör basen för den detaljistverksamhet som Wedins bedriver. Grunden för Wedins verksamhet är att skapa ett gemensamt kunderbjudande för skor och accessoarer. Detta kommer att ske genom en vidareförädling av Wedins till att bli det övergripande relationsvarumärket för såväl skor som accessoarer. Oberoende undersökningar visar att Wedins har den bästa konkurrenskraften och en hög kännedom bland allmänheten i Stockholm. En annan undersökning visar att Handskmakar n är nummer ett i sin bransch med avseende på märkeskännedom och attityd. Sammantaget utgör detta grunden till det förändringsarbete som inletts. Wedins arbetar kontinuerligt med att förstärka konceptet, vilket omfattar att bygga ett attraktivt sortiment med en genomtänkt prissättning för den valda målgruppen. Andra delar i konceptutvecklingen är butikslayout, exponering och butiksinredning. För att ytterligare stärka sin konkurrenskraft har Wedins inrättat en designerfunktion under Sortiment och kundsegment Wedins adresserar det breda volymsegmentet inom skor, accessoarer och resetillbehör och har som affärsidé att erbjuda det mest prisvärda och moderiktiga sortimentet av skor och accessoarer till de många människorna. Wedins betydande storlek och starka position gör det möjligt att marknadsföra varor under eget märke. Med egna varumärken ges möjlighet att, i linje med den övergripande strategin, arbeta fram en kombinerad kollektion av skor och accessoarer genom samordning av design och sortimentsuppbyggnad. De egna produkterna har dessutom högre marginal och uppgår i genomsnitt till cirka 76 procent av försäljningen. Sortimentet kompletteras med välkända externa varumärken. Som ett led i Wedins nya varumärkesstrategi kommer sortimentet att delas in i en tydligare, och mer funktionsinriktad, produktmix. Utbudsindelningen kommer att utgå från kundens behov och livsstil, vilket är en utveckling från den tidigare mer statiska köns- och åldersindelningen. Basartiklar är Wedins största och mest lönsamma segment som ska utgöra huvuddelen av sortimentet. Därutöver består sortimentet av modevaror och trendartiklar, som främst ska bidra med ökad trafik till butikerna. Som ett komplement till existerande externa varumärken kommer de större butikerna att erbjuda ett urval ur Rizzos sortiment, presenterat som ett högkvalitativt externt varumärke. Ett accessoarsortiment i det högre prissegmentet under varumärket Rizzo är under framtagande. Det mest betydande externa varumärket är Ecco, som finns i 24 av Wedins butiker. I de största butikerna har Eccos sortiment en egen shop-in-shop, medan mindre butiker har så kallade points. Andra viktiga prioriterade externa varumärken är Kavat barnskor, Samsonite och Esprit. Wedins sortimentsmix Trend Mode Bas 15

16 Butikskoncept Renodlad butiksstruktur med integrerat sortiment Butikskoncept Under senare år har Wedins genom ett antal förvärv kommit att bearbeta marknaden med upp till åtta olika varumärken. Under 2002 inleddes en renodling, främst genom att ParkSko i Norge avyttrades och att samtliga accessoarbutiker i Norge inordnades under varumärket Frans Schulz. Därtill har Wedins marknadsfört varor under ett antal egna produktvarumärken. Som ett led i att stärka Wedins position på framför allt den svenska marknaden, har beslut fattats om att successivt föra in samtliga butiker under det övergripande relationsvarumärket Wedins. Som en konsekvens av Wedins varumärkesfokusering kommer en helintegrering av kedjans sortiment av skor och accessoarer att genomföras i gemensamma butiker, vilket är ett betydande steg vidare från Wedins tidigare pilotsatsning med sametablering av två koncept. Härigenom uppnås en effektivare butiksdrift med ökad försäljning per kvadratmeter och arbetad timme. Butiksnätet kommer, bland annat beroende på läge och storlek, att kunna omfatta butiker med hela sortimentet skor och accessoarer eller ha ett begränsat sortiment accessoarer som komplement till skorna alternativt delar av totalsortimentet beroende på den specifika kundgruppens konsumtionsmönster. Ett antal av de minsta butikerna erbjuder enbart accessoarer. Wedins butiksnät delas in i tre kategorier och omstruktureringen bedöms vara genomförd inom tre till fem år. Flagship Stores Wedins Flagship Stores är bolagets butiker i bästa citylägen med fullt sortiment av skor och accessoarer, med Rizzos sortiment av skor och accessoarer samt övriga externa varumärken. Dessa blir fullsortimentsbutiker som riktar sig till Wedins alla kundsegment i butiker där miljön är en viktig del av upplevelsen. Butiksinredningen ska vara livsstilsindelad och butiken ska upplevas som en positiv mötesplats. Olika aktiviteter ska bidra till att kunden stannar längre i butiken. Wedins Flagship Stores kommer att ha en storlek om cirka kvadratmeter och ska finnas i samtliga huvudstäder i Norden samt i ett antal strategiskt utvalda universitetsstäder. Wedins räknar med att etablera 5 10 Flagship Stores i Norden. Basic Stores Huvuddelen av Wedins butiker kommer att ha formen av Basic Stores med stort sortiment av skor och/eller accessoarer. Dessa ska ligga i A-lägen i citykärnor, attraktiva köpcentrum eller andra högfrekventerade handelsplatser. Butiksstorleken bör vara cirka 300 kvadratmeter. Sortimentsindelningen kommer att variera beroende på läge, storlek, kundkrets och utbudet i näraliggande omgivning. Hög servicegrad och inbjudande butiksmiljö är en viktig komponent i butikskonceptet. Wedins räknar med att på sikt driva Basic Stores i Norden. Monitor Stores På mindre orter kommer butiksformen att vara Wedins Monitor Stores med delar av sortimentet. Efter en noggrann utvärdering av Wedins butiksstruktur kommer ett antal mindre butiker läggas ned. Wedins utvärderar även möjligheten att erbjuda ett antal mindre butiker franchisedrift. Wedins räknar med att på sikt driva cirka Monitor Stores i Norden. Under år 2003 kommer samtliga butikskoncept att testas i olika utföranden. Den större delen av omstruktureringen kommer att genomföras under år 2004 och Antal butiker Monitor Stores Basic Stores Flagship Stores Sortiment 16

17 Kundklubb Lojalitetsprogram med helhetserbjudanden Kundklubb Wedins kundklubb Året Om är en viktig del i den strategiska marknadsföringen. Lojalitetsprogrammet lanserades i oktober 2001 och har haft stora framgångar då kunderna uppskattar att få helhetserbjudanden med skor och accessoarer. Kunderna erhåller regelbundet bonuscheckar och erbjudanden, vars innehåll styrs av tidigare inköpsmönster och därför kan anpassas till varje segment. Medlemmarna inbjuds även till olika former av aktiviteter i butiken. Klubben har cirka medlemmar och dessa står för cirka 20 procent av den totala försäljningen. Affärsområdet Rizzo har en egen kundklubb med en tydlig position som exklusiv mode- och livsstilsklubb, vilket innebär en fokusering på andra värden än traditionella rabatter och priserbjudanden. Under våren 2003 genomförs en omfattande kundundersökning i syfte att utveckla Rizzos framtida erbjudande och utbud. Marknadskommunikation Samordningen av Wedins organisation och en gemensam styrning av marknadsaktiviteterna kommer att aktivt utvecklas. Under 2003 kommer en gemensam kommunikationsplattform att implementeras i syfte att driva försäljning och stärka varumärket Wedins. Ambitionen är att öka frekvensen vad gäller aktiviteter och kampanjer i såväl butiker som i andra externa kanaler. Kundklubben är en viktig del i Wedins marknadsföringsmix tillsammans med kampanjer och varuexponering i skyltfönster och butik. Wedins ska förknippas med kunskap, service, butiksupplevelse, prisvärdhet, gemenskap och aktivitet. Kommunikationen ska inspirera och väcka köplust samt inspirera kunderna att variera sig oftare med skor och accessoarer som modedetalj. Genom ett så kallat benchmarkingsystem kommer utvärdering av genomförda aktiviteter samt uppföljning av kundnöjdhet att genomföras kontinuerligt. 17

18 Wedins medarbetare Kompetens och en utvecklande arbetsplats Wedins vision, att vara ett lönsamt och omtyckt kedjeföretag med passion för detaljer, kan inte uppnås utan kunniga, engagerade och hjälpsamma medarbetare. Att ge kunden god service och ett bestående positivt minne av butiken är en viktig uppgift för Wedins medarbetare då butiken utgör det viktigaste konkurrensmedlet inom detaljhandel. Kompetensutveckling är därför en viktig framgångsfaktor för Wedins framtida konkurrenskraft. Kunskap och engagemang Personalens engagemang, servicekänsla och kunskapsnivå är några av de viktigaste faktorerna som påverkar bolagets utveckling och lönsamhet. Inte minst butikschefernas roll är central i butikernas och därmed Wedins framgång. Butikscheferna ansvarar för den operativa delen av butiksarbetet, det vill säga rekrytering av butikssäljare, daglig arbetsledning av medarbetare, butiksexponering, försäljning och uppföljning av resultat. Butikscheferna har utbildning i produktkunskap, ledarskap, försäljning och ekonomi. I en detaljhandelskedja som Wedins sker den största kompetensutvecklingen i det dagliga arbetet då kunskap förmedlas internt inom organisationen. Utbildning bedrivs inom områden som butikschefsutbildning, säljteknik, produktkunskap och service. Utveckling av Wedins Affärsskola pågår och är i huvudsak uppbyggd av interna lärare. Skolan är tillgänglig för samtliga medarbetare. Wedins uppmuntrar sin personal till att vidareutvecklas genom att göra karriär Antal anställda i Wedins Antal Varav Antal Varav anställda män anställda män Sverige Norge Finland Danmark Totalt inom bolaget, och interna kandidater prioriteras vid rekrytering. Exempelvis arbetar Wedins med ett aspirantprogram där butikssäljare genomgår en ettårig internutbildning för att bli butikschefer. I syfte att skapa förutsättningar för ytterligare vidareutveckling av Wedins medarbetare, samt i syfte att attrahera ny kompetens till bolaget, inrättades en ny tjänst i koncernledningen i januari 2003 med ansvar för kompetensförsörjning. Tjänsten är en del i uppbyggandet av en effektiv organisation och en ny varumärkesplattform. Kärnvärden verktyg för att skapa en gemensam plattform Ett prioriterat område är att skapa, förmedla och förankra en gemensam plattform för Wedins grundläggande värden och ledstjärnor. Wedins har under ett flertal år förvärvat ett antal bolag, alla med sin företagskultur och organisationsstruktur. Då medarbetarnas engagemang och delaktighet är en mycket viktig framgångsfaktor, involveras därför samtliga medarbetare i att formulera de värden som den gemensamma företagskulturen bygger på och som ska ligga till grund för verksamhetens utveckling framöver. Incitament Wedins tillämpar bonussystem på samtliga nivåer i företaget. Såväl ledningsgrupper och butikschefer som butikssäljare ingår i bolagets incitamentsprogram. Bonusen bestäms genom olika parametrar beroende på befattning. Vidare utvärderar styrelsen för Wedins för närvarande möjligheterna att införa ett incitamentsprogram, baserat på befintliga aktier, att riktas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget. Wedins anställda i siffror Medelantalet årsanställda under 2002 var 821, jämfört med 901 under Av dessa var 772 sysselsatta i butiksledet och 49 i centrala funktioner. Andelen män uppgick under 2002 till 7 procent, vilket var oförändrat jämfört med föregående år. Under året nyanställdes 89 personer, medan 107 slutade. Genomsnittsåldern var 35 år. Den genomsnittliga omsättningen per anställd i medeltal under 2002 var kronor, jämfört med kronor för

19 Wedins i samhället Socialt ansvarstagande en del i företagskulturen Wedins ska vara ett sunt företag och en god förebild. God etik, socialt ansvar och miljötänkande är viktiga delar i vår verksamhet. Wedins uppförandekod, Code of Conduct, reglerar hur företaget och dess leverantörer ska uppträda i frågor som rör bland annat arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, produktionsrelaterade frågor samt miljö. Uppförandekoden ställer krav på att leverantörerna ska följa gällande lagar inom området. Wedins anlitar inte någon leverantör som inte förbinder sig att följa FN:s barnkonvention. Wedins kommer att fördjupa det etiska arbetet genom att vidareutveckla policys och program inom miljö, säkerhet, hälsaoch arbetsmiljö och ställa ytterligare krav på bolagets leverantörer. Kunderna ska känna förtroende för bolagets värderingar och för hur Wedins agerar. 19

20 Värdekedjan och organisationen från inköp till hylla Den viktigaste framgångsfaktorn för en fackhandelskedja är förmågan att ta fram rätt varor i rätt kvantitet, för rätt målgrupp, till rätt pris och i rätt tid Inköp Wedins inköp hanteras genom två centrala inköpsfunktioner, med kompetens inom skor respektive accessoarer. Dessa har nyligen sammanförts i en gemensam sortimentssamordning, lokaliserad till Wedins huvudkontor i Stockholm. Wedins arbetar kontinuerligt med att höja effektiviteten i inköpsprocessen och varuflödet. Målet är att nå bättre marginaler, ökat inflytande över produktutvecklingen samt större möjligheter att säkra kvaliteten inom produktionsrelaterade frågor rörande miljö och etik. För att öka flexibiliteten och träffsäkerheten i sortimentet pågår ett ständigt arbete att minska ledtiderna mellan order och leverans till butik. Inköpsprocessen startar normalt sex till åtta månader innan varorna finns ute i butikerna och processen inleds med att inköparna analyserar den gångna säsongen. De hämtar bland annat inspiration under resor till de viktigaste modestäderna och ledande modemässorna. Sortimentet byggs upp enligt sortimentsstrategier vad avser antal artiklar i olika varugrupper, prisläge och butikskoncept. Det blir allt viktigare att skapa förnyelse i butikerna och Wedins strävar efter att öka andelen inköp som görs under pågående säsong. En annan process är kompletteringsköp av sådana varor som visat en stark försäljning. Andelen kompletteringsköp uppgår till cirka 35 procent. Wedins har under de senaste åren kontinuerligt minskat inköpsprocessernas ledtid och samtidigt ökat andelen inköp direkt från fabrik. Knappt hälften av bolagets inköp görs i Fjärran Östern, som är den största inköpsregionen för Wedins, följt av Europa där Italien och Portugal är viktiga inköpsländer. Logistik och varuförsörjning Kostnaden för logistik utgör en stor del av varans slutgiltiga pris och är ett kostnadsslag med betydande skalekonomi. Ett varuflöde med korta ledtider ger stora möjligheter att snabbt reagera på förändringar i efterfrågan, där kompletteringar kan ske av produkter med hög försäljning och mindre efterfrågade artiklar kan fasas ut utan kostsamma prissänkningar. Ett effektivare varuflöde minskar även kapitalbindningen. Sammantaget ger ett effektivare varuflöde förbättrad lönsamhet. Wedins har för närvarande två centrallager, ett i Sverige och ett i Norge, och undersöker möjligheterna att lägga samman dessa till ett koncerngemensamt centrallager. Wedins lagerhållning och logistik hanteras av en tredjepartslogistiker. En balans mellan centrallager och butikslager är avgörande för att nå en hög servicegrad och för att kunna hantera exempelvis geografiska skillnader i efterfrågan. Butiksstyrning Wedins butiker har en avgörande funktion i marknadskommunikationen eftersom de presenterar sortimentet som marknadsförs i kampanjer och samtidigt synliggör profileringen av olika sortiment. Framöver (se avsnittet Åtgärdsprogrammet sidan 8 9) har Wedins för avsikt att förtydliga varuutbudet genom en tydligare segmentering av sortimentet och en enhetligare profilering av butikerna. Syftet härmed är att öka och effektivisera försäljningen. Viktiga nyckeltal i styrningen av Wedins butiksnät är försäljning per kvadratmeter och försäljning per arbetad timme. Wedins centrala affärssystem ger information om exempelvis bruttovinst, lager och order samt försäljningsstatistik och -utveckling per butik och totalt. Affärssystemen ger också stöd vid uppföljning av budgetar och resultat samtidigt som de ökar träffsäkerheten i prognoserna. Wedins kan därigenom snabbt reagera på förändringar i konsumenternas köpbeteende. För att förbättra tillgängligheten av attraktiva varor i butik ska Wedins öka andelen inköp under säsong. Detta medför även ett snabbare och mer flexibelt varuflöde samt bidrar till att försäljningsvolymerna kan öka. Samordning av butiksdatasystem och inköpssystem ger potential för minskad kapitalbindning och lägre inkurans. Framgångsfaktorer och styrtal: sortiment/inköp God information om efterfrågan hos målgruppen och geografiska skillnader Låga inköps- och logistikkostnader som även med goda marginaler ger konkurrenskraftiga priser Rätt kvalitet både när det gäller leverantör och produkt Snabb försäljningsstatistik för kompletteringsköp respektive utfasning av varor God planering Försiktighetsprincip Exempel på styrtal: Bruttovinst i kronor Inköpsmarginal Prissänkningsgrad Varulagrets omsättningshastighet Utförsäljningsgrad Leveranssäkerhet Reklamationsprocent Framgångsfaktorer och styrtal: butik Effektivt utnyttjande av butikslokal och personal Merförsäljning Lager med hög omsättningshastighet Utveckla eller avveckla butiker med låg lönsamhet Marknadsmässiga hyresavtal Exempel på styrtal: Försäljning per arbetad timme Försäljning per kvm Konverteringsgrad; betalande/besökande kunder Omsättningshastighet Avkastning på sysselsatt kapital Hyresandel 20

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

H årsredovisning 2012

H årsredovisning 2012 H årsredovisning 2012 Innehåll 2012 i korthet s.1 VD har ordet s.2 Affärsidé, mål och strategier s.4 Hemtex affärsmodell s.6 Hemtex marknader s.8 Hemtex sortiment s.10 Hemtex kommunikationsstrategi s.12

Läs mer

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...21 MQ shop online...21 Hållbar

Läs mer

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...21 MQ shop online...21 Hållbar

Läs mer

H årsredovisning 2013

H årsredovisning 2013 H årsredovisning 2013 Innehåll 2013 i korthet s.1 VD har ordet s.2 Affärsidé, mål och strategier s.4 Hemtex affärsmodell s.6 Hemtex marknader s.8 Hemtex sortiment s.10 Hemtex kommunikation och marknad

Läs mer

Innehåll 2014 korthet s.1 Trender 2014 s.2 VD har ordet s.3 Affärsidé, mål och strategier

Innehåll 2014 korthet s.1 Trender 2014 s.2 VD har ordet s.3 Affärsidé, mål och strategier ÅRsredovisning 2014 Innehåll 2014 i korthet s.1 Trender 2014 s.2 VD har ordet s.3 Affärsidé, mål och strategier s.5 Hemtex affärsmodell s.7 Hemtex marknader s.9 Hemtex sortiment s.11 Hemtex kommunikation

Läs mer

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner årsredovisning 2011 INNEHÅLL ÅRET OCH verksamheten 1 Året i korthet 2 Detta är Nobia 4 VD-kommentar förvaltningsberättelse 2 >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar 6 Finansiella mål 8 Strategi och

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 2 WBM i korthet 4 VD har ordet 6 7 Affärsidé, mål och strategi 8 9 Varumärket Björn Borg 12 Björn Borg i England 13 14 15 Affärsmodellen 18 Koncernens

Läs mer

New Wave Group AB, Box 2 29, SE-442 02 Ytterby Phone +46 (0)303 24 65 00, Fax +46 (0)303 24 65 99, info@nwg.se, www.nwg.se

New Wave Group AB, Box 2 29, SE-442 02 Ytterby Phone +46 (0)303 24 65 00, Fax +46 (0)303 24 65 99, info@nwg.se, www.nwg.se Årsredovisning 2005 6. Detta är New Wave New Wave har sedan starten 1990 uppvisat en stark försäljnings- och resultattillväxt. Den genomsnittliga försäljningstillväxten under perioden 1992 2005 uppgick

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

Axfood årsredovisning

Axfood årsredovisning Axfood årsredovisning 2000 Innehåll Året som gått 3 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och strategi 7 Koncerngemensamma funktioner 8 Förändringar och trender på dagligvarumarknaden 10 Axfoods butiksvarumärken

Läs mer

ICA-koncernens årsredovisning 2006

ICA-koncernens årsredovisning 2006 ICA-koncernens årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Detta är ICA 1 Vd-ord 6 Mål och strategier 9 Omvärld och trender 12 ICAs organisation koncernfunktioner 16 ICA Sverige 22 ICA Norge 24 Rimi Baltic

Läs mer

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73.

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73. Årsredovisning 2006 6. Detta är New Wave New Wave har sedan starten 1990 uppvisat en stark försäljnings- och resultattillväxt. Den genomsnittliga försäljningstillväxten under perioden 1992 2006 uppgick

Läs mer

årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3.

årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3. årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3. INNEHÅLL Vd-ord 2 Strategi och mål 4 Åtgärdsplanen 6 Marknadsöversikt

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 S. 7 S. 13 S.

Läs mer

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE ÅRSREDOVISNING 2012 2 BJÖRN BORG I KORTHET 4 VD HAR ORDET 6 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI 8 VARUMÄRKET 14 ETT MÖNSTERSAMARBETE 16 PRODUKTUTVECKLING 18 VERKSAMHETEN 22 BJÖRN BORG TAR PLATS I SHANGHAI

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Furniturebox Gruppen AB (publ) nyemission 2011

Furniturebox Gruppen AB (publ) nyemission 2011 Memorandum Furniturebox Gruppen AB (publ) nyemission 2011 Efter en nytänkande och framgångsrik möbelförsäljning via internet satsar Furniturebox på expansion i Norden. Tillväxten ska ske genom både egna

Läs mer

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2008 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Försäljningskanaler 11 Marknadsföring 16 Produkter

Läs mer

UTSKIFTNING OM 1,50 SEK PER AKTIE. 1,50 BRUTTOVINSTMARGINALEN UPPGICK TILL 50,9 PROCENT. RÖRELSEMARGINALEN UPPGICK TILL 4,2 PROCENT.

UTSKIFTNING OM 1,50 SEK PER AKTIE. 1,50 BRUTTOVINSTMARGINALEN UPPGICK TILL 50,9 PROCENT. RÖRELSEMARGINALEN UPPGICK TILL 4,2 PROCENT. 2 BJÖRN BORG I KORTHET 4 VD HAR ORDET 6 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI 8 VARUMÄRKET 12 BJÖRN BORG SATSAR PÅ FINLAND 14 PRODUKTUTVECKLING 16 VERKSAMHETEN 20 PRODUKTOMRÅDEN 24 GEOGRAFISKA MARKNADER

Läs mer

7,2 % 5,8% AXFOOD 2010. Det är1000 och åter tusen detaljer som styr kvaliteten. ökad försäljning. ökat rörelseresultat

7,2 % 5,8% AXFOOD 2010. Det är1000 och åter tusen detaljer som styr kvaliteten. ökad försäljning. ökat rörelseresultat AXFOOD 2010 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 7,2 % ökat rörelseresultat 5,8% ökad försäljning Det är1000 och åter tusen detaljer som styr kvaliteten ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll VERKSAMHETSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg Färg Europaskalan 100%gul 90% cyan Årsredovisning 2000 Året i sammandrag, Kort om Scandic II VD-kommentar 2 3 Aktieägarinformation 4 7 STRATEGISK ÖVERSIKT, VARUMÄRKE OCH KUNDRELATIONER 8 15 Vision Affärsidé

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler medförande tvingande konvertering i

Inbjudan till teckning av konvertibler medförande tvingande konvertering i Inbjudan till teckning av konvertibler medförande tvingande konvertering i Venue Retail GROUP AB (publ) emission 2009 Villkor för emissionen i sammandrag Teckning med företrädesrätt: Teckningskurs: Avstämningsdag:

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer