Resultat per aktie. Not 19. Immateriella anläggningstillgångar 1) Förvaltningsfastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat per aktie. Not 19. Immateriella anläggningstillgångar 1) Förvaltningsfastigheter"

Transkript

1 Not 17 Resultat per aktie Resultat efter skatt (Mkr) Antal aktier (miljoner) 4 4 Resultat per aktie (Kr) Not 18 Immateriella anläggningstillgångar 1) Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde ) Avser inköp och implementering av IT-system överstigande 1 Mkr. Not 19 Förvaltningsfastigheter MARKNADSVÄRDE INKLUSIVE pågående arbeten IB Marknadsvärde Investerat Inköp fastigheter Sålda fastigheter Orealiserad värdeförändring UB Marknadsvärde BEDÖMT MARKNADSVÄRDE Nuvarande direktavkast- Kontrakterad Drift- ning marknads- Marknads- Mkr årshyra 1) överskott 2) värde, % 3) värde Stockholms innerstad , Stockholms ytterstad , Uppsala , Göteborg , Malmö , Lund , Totalt , ) Hyreskontrakt per 1 januari 2007 omräknat till helår. 2) driftöverskott omräknat med hyreskontrakt per 1 januari Kostnader för fastighetsadministration, regionkontor och IT ingår ej. 3) driftöverskott omräknat med hyreskontrakt per 1 januari 2007 i förhållande till marknadsvärde. Extern värdering två gånger per år Vid hel- och halvårsskiftet görs en extern värdering av hela fastighetsbeståndet av DTZ och Newsec. Värderingsmetod En fastighets värde beräknas som nuvärdet av framtida driftöverskott, minskat med återstående investeringar under kalkylperioden, och nuvärdet av marknadsvärdet vid en tänkt försäljning vid kalkylperiodens slut, det så kallade restvärdet. Kalkylperioden uppgår normalt till 5 10 år, men kan i vissa fall uppgå till 25 år beroende på kontraktssituationen. Hyresintäkter beräknas utifrån gällande hyresavtal tills avtalstidens slut, varefter en bedömning görs om avtalen förlängs till oförändrade villkor, ändrade villkor alternativt ett upphörande med en vakans som följd. Lokaler som är vakanta vid kalkylstart åsätts en bedömd uthyrningsperiod och därefter en bedömd marknadshyra. En långsiktig vakansgrad har åsatts hela kontraktsportföljen utifrån en bedömning av varje enskild fastighet. Kassaflödet för drift- och underhållskostnader har bedömts med utgångspunkt i dels Vasakronans redovisade utfall för åren 2004, 2005 och t o m september 2006, dels i erfarenheter avseende jämförbara objekt. Bedömningen har skett med hänsyn till fastigheternas användning, ålder och underhållsstatus. Underlag för framtida investeringsbehov har utgjorts av Vasakronans budgeterade investeringar. För restvärdeberäkningen har ett direktavkastningskrav, baserat på analyser av genomförda transaktioner och erfarenheter av marknadsutvecklingen, åsatts respektive fastighets driftöverskott vid kalkylperiodens slut. Marknadsvärdebedömningarna har genomförts i enlighet med riktlinjer framtagna av Svenskt Fastighetsindex. Den externa värderingen har omfattat samtliga fastigheter. I marknadsvärderingen ingår det bedömda värdet av detaljplanelagda byggrätter, men inga värden avseende ej detaljplanelagd exploateringsmark. Alla fastighetsvärderingar är resultatet av värderares bedömning vid en bestämd tidpunkt och är därför behäftad med en viss osäkerhet. Denna osäkerhet anges med ett värdeintervall om cirka +/ 5 till 10 procent för enskilda fastigheter. Värderingsantaganden, genomsnitt Inflationsantagande 2,0% Kalkylränta 7,4% Direktavkastningskrav restvärde 5,7% Långsiktig vakansgrad 5,4% Drift & Underhållskostnader År kr/m 2 Investeringar År kr/m 2 Marknadshyra (vid noll vakans) kr/m 2 Vid värderingarna har följande avkastningskrav tillämpats: Stockholms innerstad 4,50% 6,50% Stockholm ytterstad 5,75% 6,50% Uppsala 5,00% 7,00% Göteborg 4,85% 6,50% Malmö 5,25% 6,50% Lund 5,25% 6,50% 72 Vasakronans Årsredovisning 2006

2 Forts Not 19 Förvaltningsfastigheter Byggnader, mark och markanläggningar Byggnader Ingående anskaffningsvärde Omklassificeringar 355 Färdigställda projekt Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar 34 Årets avskrivningar Omklassificeringar 18 Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Försäljningar och utrangeringar 17 Årets nedskrivning & återföring nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Mark Ingående anskaffningsvärde Inköp 26 Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Utgående planenligt restvärde Byggnadsinventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp 2 4 Omklassificeringar 315 Färdigställda projekt Försäljningar och utrangeringar 1 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Omklassificeringar 15 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Omklassificeringar 40 Färdigställda projekt 1 2 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar 8 6 Omklassificeringar 2 Årets avskrivningar 3 2 Utgående ackumulerade avskrivningar 13 8 Utgående planenligt restvärde Markinventarier Ingående anskaffningsvärde 8 7 Färdigställda projekt 1 1 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 9 8 Ingående avskrivningar 2 2 Årets avskrivningar 1 Utgående ackumulerade avskrivningar 3 2 Utgående planenligt restvärde 6 6 Totalt planenligt restvärde Totalt skattemässigt restvärde Taxeringsvärden Byggnader Mark Summa Not 20 Pågående arbete i fastigheter Ingående balans Under året nedlagda utgifter Färdigställda projekt Utgående balans Vasakronans Årsredovisning

3 Not 21 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 22 Uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skattefordringar Förvaltningsfastigheter 1) Finansiella anläggningstillgångar Eliminerad reavinst exploateringsbolag Derivatskuld Underskottsavdrag ) Skillnader mellan skattemässiga restvärden och redovisade värden. I Nordstaden, på Östra Hamngatan i centrala Göteborg, finns moderna och effektiva kontor för bland andra Svefo Collector, MAQS Law Firm och SEB. 74 Vasakronans Årsredovisning 2006

4 Not 23 Andelar i intressebolag ANDELAR I INTRESSEBOLAG Järvastaden AB 32 9 NS Holding AB Ursvik Exploaterings AB 0 0 Stora Ursvik KB Summa Andelar i intressebolag Stora Ursvik KB Järvastaden AB Mkr Balansräkning Tillgångar Eget Kapital 2 43 Skulder Summa Eget kapital och skulder Resultaträkning Intäkter Resultat 2 37 Vasakronans andel 1 18 Bokfört Årets värde i resultat Kapital- Rösträtts- Antal koncernen Vasakronans Andelar i intressebolag Org nr Säte andel andel andelar Tkr andel Tkr Järvastaden AB Stockholm 50% 50% Ursvik Exploaterings AB Solna 50% 50% Stora Ursvik KB Solna 50% 50% Not 24 Finansiella anläggningstillgångar Aktier/andelar i dotterbolag Aktier/andelar i andra bolag 18 0 Räntebärande fordringar Icke räntebärande fordringar Derivattillgång Summa Aktier/andelar i dotterbolag Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 10 Omklassificering Försäljningar Årets resultatandel 1 Utgående planenligt anskaffningsvärde Aktier/andelar i andra bolag Ingående anskaffningsvärde Omklassificering 18 Inköp Försäljningar 9 5 Årets resultatandel Utgående planenligt anskaffningsvärde 18 0 Räntebärande fordringar Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar Återföring neddiskontering fordran 56 Utgående planenligt anskaffningsvärde Icke räntebärande fordringar Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar Utgående planenligt anskaffningsvärde Derivattillgång Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar Utgående planenligt anskaffningsvärde Vasakronans Årsredovisning

5 Specifikation till Not 24 Kapital- Rösträtts- Antal andelar/ Bokfört värde i Aktier/andelar i dotterbolag Org nr Säte andel andel aktier moderbolaget Tkr Vasakronan Holdingfastigheter AB Stockholm 100% 100% Vasakronan Malmöfastigheter AB Malmö 100% 100% Handelsbolaget Gotic Malmö 100% 100% 100 Fastighets AB Luxor Malmö 100% 100% Vasakronan Göteborgfastigheter AB Stockholm 100% 100% Vasakronan Göteborg 1 KB Göteborg 100% 100% Vasakronan IC AB Nyköping 100% 100% Vasakronan Turator AB Stockholm 100% 100% Vasakronan Vattenled AB Malmö 100% 100% Vasakronan Lundafastigheter AB Malmö 100% 100% Vasakronan Hamnfastigheter AB Göteborg 100% 100% Mabrabo AB Malmö 100% 100% Vasakronan Lagerbolag 22 AB Stockholm 100% 100% Vasakronan Lagerbolag 24 AB Stockholm 100% 100% 100 Vasakronan Kista Science Tower KB Stockholm 100% 100% 100 _ Järnplåten AB Stockholm 100% 100% Kungsjärnet AB Stockholm 100% 100% Kungsplåten Förvaltning AB Stockholm 100% 100% Vasakronan Uppsalafastigheter AB Stockholm 100% 100% Fastighetsbolaget Kungsträdgårdsgatan KB Stockholm 100% 100% 100 Vasakronan Fålhagen AB Stockholm 100% 100% Övriga lagerbolag 100% 100% Vasakronan Fastighetsutveckling AB Stockholm 100% 100% Gamla Ullevi Exploaterings AB Stockholm 100% 100% Gamla Ullevi Exploaterings KB Stockholm 100% 100% 100 Nya Ullevi Exploaterings AB Stockholm 100% 100% Nya Ullevi Exploaterings KB Stockholm 100% 100% 100 Järvatorget AB Stockholm 100% 100% Kymlinge Exploatering AB Stockholm 100% 100% Råsta Exploatering AB Stockholm 100% 100% VNNC Holding 1 AB Göteborg 100% 100% VN Fastigheter 1 AB Göteborg 100% 100% VNNC Holding 2 AB Göteborg 100% 100% VN Fastigheter 2 AB Göteborg 100% 100% VNNC Holding 3 AB Göteborg 100% 100% VN Fastigheter 3 AB Göteborg 100% 100% Brunnby Utvecklings AB Stockholm 100% 100% Hötorgscity Fastighets AB Stockholm 100% 100% Vasakronan Service Partner AB Stockholm 100% 100% Restaurang Spring AB Stockholm 100% 100% Vasakronan Markholding AB Stockholm 100% 100% Övriga lagerbolag 100% 100% Summa bokfört värde Koncernförhållanden Moderbolaget i den största koncernen där Vasakronan AB är dotterbolag och koncernredovisning upprättas är Civitas Holding AB, , Stockholm. Nedan anges årets inköp och försäljning som avser andra koncernföretag inom Vasakronankoncernen., Inköp Försäljning Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. Under 2006 förvärvades Uppsalafastigheter AB och Kungsträdgårdsgatan KB. Uppgifter om Vasakronan AB Vasakronan AB har sitt säte i Stockholm i Sverige, organisationsnummer och adressen till företagets huvudkontor är Box 24234, Karlavägen 108, 13 tr, Stockholm. Av Vasakronans totala hyresintäkter uppgående till Mkr utgör 947 Mkr eller 35 procent hyresintäkter från närstående företag. Uthyrning av lokaler till närstående företag utgör den väsentligaste affärsrelationen till gruppen närstående företag. Inga inköp eller försäljningar har förekommit till styrelse/ ledande befattningshavare. Rörande erlagda ersättningar till styrelse/ledande befattningshavare se not Vasakronans Årsredovisning 2006

6 Not 25 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran investeringsmoms Upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Övriga fordringar Upplupna ränteintäkter Fordringar moderbolag Fordringar dotterbolag Fordringar koncernbolag 4 2 Summa Not 26 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan Summa Not 27 Uppskjutna skatteskulder Skillnader mellan skattemässiga restvärden och redovisade värden förvaltningsfastigheter Obeskattade reserver Derivattillgång Summa Not 28 Långfristiga räntebärande skulder Banklån Obligationslån SEK Obligationslån EUR Lån från dotterbolag Summa Långfristiga skulder varav längre än fem år Banklån Summa Finanspolicy Finanspolicyn reglerar mål, styrprinciper, ansvarsfördelning, riskmandat samt principer för beräkning, rapportering, uppföljning och kontroll av finansiella risker. Vasakronans finanspolicy utvärderas och fastställs årligen av Vasakronans styrelse. För att säkerställa effektiv hantering och reducering av finansiella risker samt för att utnyttja stordriftsfördelar, sker all finansverksamhet inom koncernens centrala finansfunktion. Finansiell risk Policy Utfall Ränterisk Räntebindning 1 3 år 1,1 år Finansieringsrisk Kapitalbindning minst 2 år 2,5 år Låneförfall 12 månader max 50% 38% Kreditlöften & likvida medel i förhållande till låneförfall 12 månader minst 100% 114% Kreditrisk Motpartsrating lägst A uppfyllt Valutarisk Valutaexponering ej tillåtet ingen Finansiella risker I finansverksamheten är Vasakronan exponerad framför allt för ränterisk, finansieringsrisk, kreditrisk och valutarisk. Ränterisken påverkar genom förändringar i ränteläget Vasakronans upplåningskostnader både negativt och positivt. Finansieringsrisk och kreditrisk skulle vid ett eventuellt utfall påverka Vasakronan negativt. FINANSIERING FÖRFALLOSTRUKTUR Räntebindning Kapitalbindning Kreditlöften Ränta Andel Andel Andel År Mkr % % Mkr % Mkr % , , , , , , Totalt , Genomsnittlig räntebindning uppgick till 1,1 år. Genomsnittlig återstående kapitalbindning uppgick till 2,5 år. Kreditlöften översteg kapitalbindningsförfall kommande 12 månader. Av låneportföljens nominella volym Mkr utgjordes Mkr av lån med rörlig ränta, vilket innebär att de räntejusteras var tredje månad. Av dessa lån var Mkr swapade till fast ränta. FINANSIERINGSKÄLLOR varav Ränta Kapital- Mkr Låneram utnyttjat % bindning, år Certifikatprogram ,1 0,2 MTN-program ,7 2,1 EMTN-program ,5 1,1 Banklån ,4 5,3 Banklån mot pantbrev ,3 4,3 Bindande kreditlöften ,6 Totalt ,2 2,5 Lånen redovisas med nominella belopp. Vasakronans huvudsakliga finansieringskällor utgörs av marknadslåneprogram med standardiserad dokumentation där Vasakronan under icke bekräftade låneramar kan emittera företagscertifikat och obligationer. DERIVATPORTFÖLJ FÖRFALLOSTRUKTUR Ränteswapar Valutaränteswapar Orealiserat resultat Mkr Nom. belopp Nom. belopp Totalt Summa Genomsnittlig återstående löptid i derivatportföljen var 2,3 år. Derivatportföljen förlängde räntebindningstiden med 1,0 år och minskade genomsnittsräntan med 0,6 procentenheter. Vasakronans Årsredovisning

7 Not 29 Långfristiga icke räntebärande skulder Not 32 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Eliminering reavinst exploateringsfastigheter 1) Derivatskuld Övriga långfristiga skulder Summa ) Vid försäljning av fastigheter och mark till intressebolag har del av reavinsten motsvarande Vasakronans ägarandel eliminerats i koncernen. Den eliminerade reavinsten upplöses i den takt fastigheterna realiseras eller att Vasakronans ägarandel minskar. Upplösningen av internvinsten redovisas i sin helhet under raden Anskaffningskostnad byggrätter i resultaträkningen. Not 30 Kortfristiga räntebärande skulder Certifikatlån Obligationslån SEK Obligationslån EUR Lån från moderbolag Summa Not 31 Kortfristiga icke räntebärande skulder Förskott kunder Leverantörsskulder Skulder till dotterbolag Skulder till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyresintäkter Upplupna räntekostnader Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Fastighetsskatt Övriga poster Summa Fastighetsinteckningar avseende skuld till kreditinstitut Ansvarsförbindelser Den 31 december 2006 utgjorde fastighetsinteckningar som säkerhet för banklån Mkr. Vasakronan har borgensåtaganden gentemot Järvastaden om 238 Mkr. Vasakronan har ställt garanti för Järvastaden AB:s respektive för Stora Ursviks KB:s fullgörande av exploateringsavtal gentemot aktuella kommuner. Vasakronan har ställt säkerhet för eventuell skada som Järvastaden AB, i rättegång om avhysning med mera, kan tillfoga motparten. Not 33 UTDELNING PER AKTIE Utdelning per aktie Utdelning (Mkr) Antal aktier (miljoner) 4 4 Utdelning per aktie (Kr) Not 34 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Upplösning eliminerad internvinst 98 Resultat från andel i intressebolag Uppdiskontering fordran 5 56 Förändring av pensionsskuld Avskrivningar Nedskrivningar Resultat fastighetsförsäljningar Övrigt 2 Summa Not 35 Investeringar Byggnader Immateriella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa Vasakronans Årsredovisning 2006

8 Not 36 Förvärv av fastigheter Fastighetsförvärv Kontrakts- Köpeskilling datum Ort Fastighet Säljare Mkr Tillträdesdag Uppsala 12 fastigheter norrporten stockholm Styrpinnen 15 Systembolaget / Stockholm Byggrätter Solna/Sundbyberg Järvastaden / göteborg Del 3 av Heden 705:14 göteborg Stad Summa Not 37 Förvärv av dotterbolag och intressebolag Not 40 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kapitaltillskott intressebolag 4 8 Summa 4 8 Försäljning av icke räntebärande fordringar 337 Försäljning av räntebärande fordringar Summa Not 38 FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR Försäljning av fastigheter och bolag Kontrakts- Köpe- Tillträdesdatum Ort Fastighet Köpare skilling dag Malmö Rosen 8 Accome Hotellfastigheter Stockholm Byggrätter JM solna/sundbyberg Summa 390 Not 39 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förvärv räntebärande fordringar Förvärv icke räntebärande fordringar Summa Not 41 Upptagna lån MTN Certifikat Banklån Lån från dotterbolag 100 Summa Not 42 Amorterade lån MTN Certifikat Banklån Summa Vasakronans Årsredovisning

9 Vinstdisposition Fritt eget kapital i moderbolaget är: Kr 2006 Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa, kr Koncernbidrag har erhållits från dotterbolag med kronor och lämnats till dotterbolag med kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande: Kr 2006 Till aktieägarna utdelas I ny räkning balanseras Summa, kr Resultaträkning och balansräkning kommer att föreläggas bolagsstämman den 25 april 2007 för fastställelse. Undertecknade försäkrar härmed att, såvitt de känner till, årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag, lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen. Styrelsens förslag till utdelning samt yttrande avseende föreslagen vinstutdelning enligt ABL 18 kap 4 Förslag Styrelsen föreslår att årsstämman i Vasakronan AB beslutar att 698 Mkr, eller 174,50 kronor per aktie, utdelas till aktieägaren. Utdelningen ska betalas den 2 maj Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningarna av dessa samt i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 30:05 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Moderbolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och med tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 32:05 (Redovisning för juridiska personer). Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning. Styrelsen finner även att föreslagen utdelning till aktieägaren är försvarlig med hänsyn till de bedömningskriterier som anges i 17 kap 3 andra och tredje styckena i aktiebolagslagen avseende bolagets och koncernens verksamhet, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Värdering till verkligt värde Derivatinstrument har värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 a i årsredovisningslagen. Därvid har eget kapital ökat med 44 Mkr. Stockholm den 15 februari 2007 Egon Jacobsson Ordförande Lars V Kylberg Vice ordförande Lars Johan Cederlund Birgitta Kantola Christina Liffner Marianne Gustafsson Arbetstagarrepresentant Ronny Bergström Arbetstagarrepresentant Vår revisionsberättelse har avgivits den 15 februari 2007 Ernst & Young AB Ingemar Rindstig Auktoriserad revisor 80 Vasakronans Årsredovisning 2006

10 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Vasakronan AB Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Vasakronan AB för år Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller om verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 15 februari 2007 Ernst & Young AB Ingemar Rindstig Auktoriserad revisor Vasakronans Årsredovisning

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005 Vasakronan halvårsrapport januari juni 25 Den svenska ekonomin utvecklades svagt under det första halvåret 25. Lokalhyresmarknaden präglas av stora vakanser och relativt låg uthyrning. Fastighetsmarknaden

Läs mer

Vasakronan delårsrapport

Vasakronan delårsrapport Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultat efter skatt ökade till 3 9 (2 37) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott. Marknadsvärdet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. Allmänt om verksamheten Fastighets AB Brostaden är ett helägt dotterbolag till Castellum AB vars aktie är registrerad

Läs mer

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är Årsredovisning 27 Vasakronan är det ledande fastighetsföretaget i Sverige. Strategin är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är koncentrerad till Stockholm, Göteborg, Malmö,

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Redovisningsprinciper och noter

Redovisningsprinciper och noter F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R Not 1 Grunder för redovisningen Koncernredovisning Intäkter Avskrivningar Nedskrivningar Redovisningsprinciper och noter (Alla belopp i Mkr om inget annat anges.)

Läs mer

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Stefan Rosén, Redog Helen Nylander, Sonat Ulf Hansson, NCC Årsredovisning 2013 Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Fastighets AB Briggen (Org nr 556476-7688) Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Årsredovisning 2011 Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Under 2011 har vår tillväxt fortsatt. Det gäller för samtliga marknadsområden och

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

1 Årsredovisning 2011

1 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 1 Diligentia ÅRSREDOVISNING 2011 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Diligentia AB, org.nr. 556467-1641, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

153 Mkr 539 Mkr 2 270 kvm 27 Mkr. 79 Mkr. 256 Mkr

153 Mkr 539 Mkr 2 270 kvm 27 Mkr. 79 Mkr. 256 Mkr ÅRSREDOVISNING 2012 2012 Året i korthet Resultat efter finansnetto uppgick till 153 Mkr (198). Bolagets hyresintäkter uppgick till 539 Mkr (543). En fastighet om totalt 2 270 kvm har förvärvats för 27

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer