Resultat per aktie. Not 19. Immateriella anläggningstillgångar 1) Förvaltningsfastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat per aktie. Not 19. Immateriella anläggningstillgångar 1) Förvaltningsfastigheter"

Transkript

1 Not 17 Resultat per aktie Resultat efter skatt (Mkr) Antal aktier (miljoner) 4 4 Resultat per aktie (Kr) Not 18 Immateriella anläggningstillgångar 1) Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde ) Avser inköp och implementering av IT-system överstigande 1 Mkr. Not 19 Förvaltningsfastigheter MARKNADSVÄRDE INKLUSIVE pågående arbeten IB Marknadsvärde Investerat Inköp fastigheter Sålda fastigheter Orealiserad värdeförändring UB Marknadsvärde BEDÖMT MARKNADSVÄRDE Nuvarande direktavkast- Kontrakterad Drift- ning marknads- Marknads- Mkr årshyra 1) överskott 2) värde, % 3) värde Stockholms innerstad , Stockholms ytterstad , Uppsala , Göteborg , Malmö , Lund , Totalt , ) Hyreskontrakt per 1 januari 2007 omräknat till helår. 2) driftöverskott omräknat med hyreskontrakt per 1 januari Kostnader för fastighetsadministration, regionkontor och IT ingår ej. 3) driftöverskott omräknat med hyreskontrakt per 1 januari 2007 i förhållande till marknadsvärde. Extern värdering två gånger per år Vid hel- och halvårsskiftet görs en extern värdering av hela fastighetsbeståndet av DTZ och Newsec. Värderingsmetod En fastighets värde beräknas som nuvärdet av framtida driftöverskott, minskat med återstående investeringar under kalkylperioden, och nuvärdet av marknadsvärdet vid en tänkt försäljning vid kalkylperiodens slut, det så kallade restvärdet. Kalkylperioden uppgår normalt till 5 10 år, men kan i vissa fall uppgå till 25 år beroende på kontraktssituationen. Hyresintäkter beräknas utifrån gällande hyresavtal tills avtalstidens slut, varefter en bedömning görs om avtalen förlängs till oförändrade villkor, ändrade villkor alternativt ett upphörande med en vakans som följd. Lokaler som är vakanta vid kalkylstart åsätts en bedömd uthyrningsperiod och därefter en bedömd marknadshyra. En långsiktig vakansgrad har åsatts hela kontraktsportföljen utifrån en bedömning av varje enskild fastighet. Kassaflödet för drift- och underhållskostnader har bedömts med utgångspunkt i dels Vasakronans redovisade utfall för åren 2004, 2005 och t o m september 2006, dels i erfarenheter avseende jämförbara objekt. Bedömningen har skett med hänsyn till fastigheternas användning, ålder och underhållsstatus. Underlag för framtida investeringsbehov har utgjorts av Vasakronans budgeterade investeringar. För restvärdeberäkningen har ett direktavkastningskrav, baserat på analyser av genomförda transaktioner och erfarenheter av marknadsutvecklingen, åsatts respektive fastighets driftöverskott vid kalkylperiodens slut. Marknadsvärdebedömningarna har genomförts i enlighet med riktlinjer framtagna av Svenskt Fastighetsindex. Den externa värderingen har omfattat samtliga fastigheter. I marknadsvärderingen ingår det bedömda värdet av detaljplanelagda byggrätter, men inga värden avseende ej detaljplanelagd exploateringsmark. Alla fastighetsvärderingar är resultatet av värderares bedömning vid en bestämd tidpunkt och är därför behäftad med en viss osäkerhet. Denna osäkerhet anges med ett värdeintervall om cirka +/ 5 till 10 procent för enskilda fastigheter. Värderingsantaganden, genomsnitt Inflationsantagande 2,0% Kalkylränta 7,4% Direktavkastningskrav restvärde 5,7% Långsiktig vakansgrad 5,4% Drift & Underhållskostnader År kr/m 2 Investeringar År kr/m 2 Marknadshyra (vid noll vakans) kr/m 2 Vid värderingarna har följande avkastningskrav tillämpats: Stockholms innerstad 4,50% 6,50% Stockholm ytterstad 5,75% 6,50% Uppsala 5,00% 7,00% Göteborg 4,85% 6,50% Malmö 5,25% 6,50% Lund 5,25% 6,50% 72 Vasakronans Årsredovisning 2006

2 Forts Not 19 Förvaltningsfastigheter Byggnader, mark och markanläggningar Byggnader Ingående anskaffningsvärde Omklassificeringar 355 Färdigställda projekt Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar 34 Årets avskrivningar Omklassificeringar 18 Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Försäljningar och utrangeringar 17 Årets nedskrivning & återföring nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Mark Ingående anskaffningsvärde Inköp 26 Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Utgående planenligt restvärde Byggnadsinventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp 2 4 Omklassificeringar 315 Färdigställda projekt Försäljningar och utrangeringar 1 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Omklassificeringar 15 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Omklassificeringar 40 Färdigställda projekt 1 2 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar 8 6 Omklassificeringar 2 Årets avskrivningar 3 2 Utgående ackumulerade avskrivningar 13 8 Utgående planenligt restvärde Markinventarier Ingående anskaffningsvärde 8 7 Färdigställda projekt 1 1 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 9 8 Ingående avskrivningar 2 2 Årets avskrivningar 1 Utgående ackumulerade avskrivningar 3 2 Utgående planenligt restvärde 6 6 Totalt planenligt restvärde Totalt skattemässigt restvärde Taxeringsvärden Byggnader Mark Summa Not 20 Pågående arbete i fastigheter Ingående balans Under året nedlagda utgifter Färdigställda projekt Utgående balans Vasakronans Årsredovisning

3 Not 21 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 22 Uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skattefordringar Förvaltningsfastigheter 1) Finansiella anläggningstillgångar Eliminerad reavinst exploateringsbolag Derivatskuld Underskottsavdrag ) Skillnader mellan skattemässiga restvärden och redovisade värden. I Nordstaden, på Östra Hamngatan i centrala Göteborg, finns moderna och effektiva kontor för bland andra Svefo Collector, MAQS Law Firm och SEB. 74 Vasakronans Årsredovisning 2006

4 Not 23 Andelar i intressebolag ANDELAR I INTRESSEBOLAG Järvastaden AB 32 9 NS Holding AB Ursvik Exploaterings AB 0 0 Stora Ursvik KB Summa Andelar i intressebolag Stora Ursvik KB Järvastaden AB Mkr Balansräkning Tillgångar Eget Kapital 2 43 Skulder Summa Eget kapital och skulder Resultaträkning Intäkter Resultat 2 37 Vasakronans andel 1 18 Bokfört Årets värde i resultat Kapital- Rösträtts- Antal koncernen Vasakronans Andelar i intressebolag Org nr Säte andel andel andelar Tkr andel Tkr Järvastaden AB Stockholm 50% 50% Ursvik Exploaterings AB Solna 50% 50% Stora Ursvik KB Solna 50% 50% Not 24 Finansiella anläggningstillgångar Aktier/andelar i dotterbolag Aktier/andelar i andra bolag 18 0 Räntebärande fordringar Icke räntebärande fordringar Derivattillgång Summa Aktier/andelar i dotterbolag Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 10 Omklassificering Försäljningar Årets resultatandel 1 Utgående planenligt anskaffningsvärde Aktier/andelar i andra bolag Ingående anskaffningsvärde Omklassificering 18 Inköp Försäljningar 9 5 Årets resultatandel Utgående planenligt anskaffningsvärde 18 0 Räntebärande fordringar Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar Återföring neddiskontering fordran 56 Utgående planenligt anskaffningsvärde Icke räntebärande fordringar Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar Utgående planenligt anskaffningsvärde Derivattillgång Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar Utgående planenligt anskaffningsvärde Vasakronans Årsredovisning

5 Specifikation till Not 24 Kapital- Rösträtts- Antal andelar/ Bokfört värde i Aktier/andelar i dotterbolag Org nr Säte andel andel aktier moderbolaget Tkr Vasakronan Holdingfastigheter AB Stockholm 100% 100% Vasakronan Malmöfastigheter AB Malmö 100% 100% Handelsbolaget Gotic Malmö 100% 100% 100 Fastighets AB Luxor Malmö 100% 100% Vasakronan Göteborgfastigheter AB Stockholm 100% 100% Vasakronan Göteborg 1 KB Göteborg 100% 100% Vasakronan IC AB Nyköping 100% 100% Vasakronan Turator AB Stockholm 100% 100% Vasakronan Vattenled AB Malmö 100% 100% Vasakronan Lundafastigheter AB Malmö 100% 100% Vasakronan Hamnfastigheter AB Göteborg 100% 100% Mabrabo AB Malmö 100% 100% Vasakronan Lagerbolag 22 AB Stockholm 100% 100% Vasakronan Lagerbolag 24 AB Stockholm 100% 100% 100 Vasakronan Kista Science Tower KB Stockholm 100% 100% 100 _ Järnplåten AB Stockholm 100% 100% Kungsjärnet AB Stockholm 100% 100% Kungsplåten Förvaltning AB Stockholm 100% 100% Vasakronan Uppsalafastigheter AB Stockholm 100% 100% Fastighetsbolaget Kungsträdgårdsgatan KB Stockholm 100% 100% 100 Vasakronan Fålhagen AB Stockholm 100% 100% Övriga lagerbolag 100% 100% Vasakronan Fastighetsutveckling AB Stockholm 100% 100% Gamla Ullevi Exploaterings AB Stockholm 100% 100% Gamla Ullevi Exploaterings KB Stockholm 100% 100% 100 Nya Ullevi Exploaterings AB Stockholm 100% 100% Nya Ullevi Exploaterings KB Stockholm 100% 100% 100 Järvatorget AB Stockholm 100% 100% Kymlinge Exploatering AB Stockholm 100% 100% Råsta Exploatering AB Stockholm 100% 100% VNNC Holding 1 AB Göteborg 100% 100% VN Fastigheter 1 AB Göteborg 100% 100% VNNC Holding 2 AB Göteborg 100% 100% VN Fastigheter 2 AB Göteborg 100% 100% VNNC Holding 3 AB Göteborg 100% 100% VN Fastigheter 3 AB Göteborg 100% 100% Brunnby Utvecklings AB Stockholm 100% 100% Hötorgscity Fastighets AB Stockholm 100% 100% Vasakronan Service Partner AB Stockholm 100% 100% Restaurang Spring AB Stockholm 100% 100% Vasakronan Markholding AB Stockholm 100% 100% Övriga lagerbolag 100% 100% Summa bokfört värde Koncernförhållanden Moderbolaget i den största koncernen där Vasakronan AB är dotterbolag och koncernredovisning upprättas är Civitas Holding AB, , Stockholm. Nedan anges årets inköp och försäljning som avser andra koncernföretag inom Vasakronankoncernen., Inköp Försäljning Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. Under 2006 förvärvades Uppsalafastigheter AB och Kungsträdgårdsgatan KB. Uppgifter om Vasakronan AB Vasakronan AB har sitt säte i Stockholm i Sverige, organisationsnummer och adressen till företagets huvudkontor är Box 24234, Karlavägen 108, 13 tr, Stockholm. Av Vasakronans totala hyresintäkter uppgående till Mkr utgör 947 Mkr eller 35 procent hyresintäkter från närstående företag. Uthyrning av lokaler till närstående företag utgör den väsentligaste affärsrelationen till gruppen närstående företag. Inga inköp eller försäljningar har förekommit till styrelse/ ledande befattningshavare. Rörande erlagda ersättningar till styrelse/ledande befattningshavare se not Vasakronans Årsredovisning 2006

6 Not 25 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran investeringsmoms Upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Övriga fordringar Upplupna ränteintäkter Fordringar moderbolag Fordringar dotterbolag Fordringar koncernbolag 4 2 Summa Not 26 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan Summa Not 27 Uppskjutna skatteskulder Skillnader mellan skattemässiga restvärden och redovisade värden förvaltningsfastigheter Obeskattade reserver Derivattillgång Summa Not 28 Långfristiga räntebärande skulder Banklån Obligationslån SEK Obligationslån EUR Lån från dotterbolag Summa Långfristiga skulder varav längre än fem år Banklån Summa Finanspolicy Finanspolicyn reglerar mål, styrprinciper, ansvarsfördelning, riskmandat samt principer för beräkning, rapportering, uppföljning och kontroll av finansiella risker. Vasakronans finanspolicy utvärderas och fastställs årligen av Vasakronans styrelse. För att säkerställa effektiv hantering och reducering av finansiella risker samt för att utnyttja stordriftsfördelar, sker all finansverksamhet inom koncernens centrala finansfunktion. Finansiell risk Policy Utfall Ränterisk Räntebindning 1 3 år 1,1 år Finansieringsrisk Kapitalbindning minst 2 år 2,5 år Låneförfall 12 månader max 50% 38% Kreditlöften & likvida medel i förhållande till låneförfall 12 månader minst 100% 114% Kreditrisk Motpartsrating lägst A uppfyllt Valutarisk Valutaexponering ej tillåtet ingen Finansiella risker I finansverksamheten är Vasakronan exponerad framför allt för ränterisk, finansieringsrisk, kreditrisk och valutarisk. Ränterisken påverkar genom förändringar i ränteläget Vasakronans upplåningskostnader både negativt och positivt. Finansieringsrisk och kreditrisk skulle vid ett eventuellt utfall påverka Vasakronan negativt. FINANSIERING FÖRFALLOSTRUKTUR Räntebindning Kapitalbindning Kreditlöften Ränta Andel Andel Andel År Mkr % % Mkr % Mkr % , , , , , , Totalt , Genomsnittlig räntebindning uppgick till 1,1 år. Genomsnittlig återstående kapitalbindning uppgick till 2,5 år. Kreditlöften översteg kapitalbindningsförfall kommande 12 månader. Av låneportföljens nominella volym Mkr utgjordes Mkr av lån med rörlig ränta, vilket innebär att de räntejusteras var tredje månad. Av dessa lån var Mkr swapade till fast ränta. FINANSIERINGSKÄLLOR varav Ränta Kapital- Mkr Låneram utnyttjat % bindning, år Certifikatprogram ,1 0,2 MTN-program ,7 2,1 EMTN-program ,5 1,1 Banklån ,4 5,3 Banklån mot pantbrev ,3 4,3 Bindande kreditlöften ,6 Totalt ,2 2,5 Lånen redovisas med nominella belopp. Vasakronans huvudsakliga finansieringskällor utgörs av marknadslåneprogram med standardiserad dokumentation där Vasakronan under icke bekräftade låneramar kan emittera företagscertifikat och obligationer. DERIVATPORTFÖLJ FÖRFALLOSTRUKTUR Ränteswapar Valutaränteswapar Orealiserat resultat Mkr Nom. belopp Nom. belopp Totalt Summa Genomsnittlig återstående löptid i derivatportföljen var 2,3 år. Derivatportföljen förlängde räntebindningstiden med 1,0 år och minskade genomsnittsräntan med 0,6 procentenheter. Vasakronans Årsredovisning

7 Not 29 Långfristiga icke räntebärande skulder Not 32 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Eliminering reavinst exploateringsfastigheter 1) Derivatskuld Övriga långfristiga skulder Summa ) Vid försäljning av fastigheter och mark till intressebolag har del av reavinsten motsvarande Vasakronans ägarandel eliminerats i koncernen. Den eliminerade reavinsten upplöses i den takt fastigheterna realiseras eller att Vasakronans ägarandel minskar. Upplösningen av internvinsten redovisas i sin helhet under raden Anskaffningskostnad byggrätter i resultaträkningen. Not 30 Kortfristiga räntebärande skulder Certifikatlån Obligationslån SEK Obligationslån EUR Lån från moderbolag Summa Not 31 Kortfristiga icke räntebärande skulder Förskott kunder Leverantörsskulder Skulder till dotterbolag Skulder till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyresintäkter Upplupna räntekostnader Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Fastighetsskatt Övriga poster Summa Fastighetsinteckningar avseende skuld till kreditinstitut Ansvarsförbindelser Den 31 december 2006 utgjorde fastighetsinteckningar som säkerhet för banklån Mkr. Vasakronan har borgensåtaganden gentemot Järvastaden om 238 Mkr. Vasakronan har ställt garanti för Järvastaden AB:s respektive för Stora Ursviks KB:s fullgörande av exploateringsavtal gentemot aktuella kommuner. Vasakronan har ställt säkerhet för eventuell skada som Järvastaden AB, i rättegång om avhysning med mera, kan tillfoga motparten. Not 33 UTDELNING PER AKTIE Utdelning per aktie Utdelning (Mkr) Antal aktier (miljoner) 4 4 Utdelning per aktie (Kr) Not 34 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Upplösning eliminerad internvinst 98 Resultat från andel i intressebolag Uppdiskontering fordran 5 56 Förändring av pensionsskuld Avskrivningar Nedskrivningar Resultat fastighetsförsäljningar Övrigt 2 Summa Not 35 Investeringar Byggnader Immateriella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa Vasakronans Årsredovisning 2006

8 Not 36 Förvärv av fastigheter Fastighetsförvärv Kontrakts- Köpeskilling datum Ort Fastighet Säljare Mkr Tillträdesdag Uppsala 12 fastigheter norrporten stockholm Styrpinnen 15 Systembolaget / Stockholm Byggrätter Solna/Sundbyberg Järvastaden / göteborg Del 3 av Heden 705:14 göteborg Stad Summa Not 37 Förvärv av dotterbolag och intressebolag Not 40 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kapitaltillskott intressebolag 4 8 Summa 4 8 Försäljning av icke räntebärande fordringar 337 Försäljning av räntebärande fordringar Summa Not 38 FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR Försäljning av fastigheter och bolag Kontrakts- Köpe- Tillträdesdatum Ort Fastighet Köpare skilling dag Malmö Rosen 8 Accome Hotellfastigheter Stockholm Byggrätter JM solna/sundbyberg Summa 390 Not 39 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förvärv räntebärande fordringar Förvärv icke räntebärande fordringar Summa Not 41 Upptagna lån MTN Certifikat Banklån Lån från dotterbolag 100 Summa Not 42 Amorterade lån MTN Certifikat Banklån Summa Vasakronans Årsredovisning

9 Vinstdisposition Fritt eget kapital i moderbolaget är: Kr 2006 Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa, kr Koncernbidrag har erhållits från dotterbolag med kronor och lämnats till dotterbolag med kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande: Kr 2006 Till aktieägarna utdelas I ny räkning balanseras Summa, kr Resultaträkning och balansräkning kommer att föreläggas bolagsstämman den 25 april 2007 för fastställelse. Undertecknade försäkrar härmed att, såvitt de känner till, årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag, lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen. Styrelsens förslag till utdelning samt yttrande avseende föreslagen vinstutdelning enligt ABL 18 kap 4 Förslag Styrelsen föreslår att årsstämman i Vasakronan AB beslutar att 698 Mkr, eller 174,50 kronor per aktie, utdelas till aktieägaren. Utdelningen ska betalas den 2 maj Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningarna av dessa samt i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 30:05 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Moderbolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och med tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 32:05 (Redovisning för juridiska personer). Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning. Styrelsen finner även att föreslagen utdelning till aktieägaren är försvarlig med hänsyn till de bedömningskriterier som anges i 17 kap 3 andra och tredje styckena i aktiebolagslagen avseende bolagets och koncernens verksamhet, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Värdering till verkligt värde Derivatinstrument har värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 a i årsredovisningslagen. Därvid har eget kapital ökat med 44 Mkr. Stockholm den 15 februari 2007 Egon Jacobsson Ordförande Lars V Kylberg Vice ordförande Lars Johan Cederlund Birgitta Kantola Christina Liffner Marianne Gustafsson Arbetstagarrepresentant Ronny Bergström Arbetstagarrepresentant Vår revisionsberättelse har avgivits den 15 februari 2007 Ernst & Young AB Ingemar Rindstig Auktoriserad revisor 80 Vasakronans Årsredovisning 2006

10 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Vasakronan AB Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Vasakronan AB för år Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller om verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 15 februari 2007 Ernst & Young AB Ingemar Rindstig Auktoriserad revisor Vasakronans Årsredovisning

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR 1(11) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR org. nr. 2006-09-01 -- 2007-08-31 och Kallelse till bolagsstämma fredagen den 14 december kl1300 på Malmskillnadsgatan 46 Stockholm Delårsrapporten, sex

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer