Årsredovisning 2012 bonnier ab årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 bonnier ab årsredovisning 2012 1"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 bonnier ab årsredovisning

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 6 Resultaträkningar 7 Kassaflödesanalyser 7 Balansräkningar per den 31 december 8 Förändring av eget kapital 9 Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse 33 Flerårsöversikt 34 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören för Bonnier AB, organisationsnummer , avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning, sidorna 3 32, omfattande förvaltningsberättelse med förslag till vinst disposition, resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser, förändring av eget kapital och tilläggsupplysningar. Omslag: Bonniers värld med 175 företag i 18 länder. 2 bonnier ab årsredovisning 2012

3 Förvaltningsberättelse Ett utmanande år Bonniers omsättning uppgick 2012 till miljoner kronor, en nedgång med två procent jämfört med föregående år. EBITA-marginalen sjönk från 4,2 procent (1 263 Mkr) 2011 till 2,8 procent 2012 (806 Mkr). Medan våra dagstidningar och magasin under 2012 lyckades väl med att med bibehållen eller ökad lönsamhet parera en historisk nedgång i annonsmarknaden, var det inom tv och böcker som resultatet backade markant, säger vd Jonas Bonnier. Resultat före avskrivningar för goodwill och reavinster uppgick till 555 (950) Mkr, och resultatet före skatt till -217 (664) Mkr. Huvudparten av försämringen jämfört med föregående år härrör från resultatnedgången i de under tidigare år mycket lönsamma bok- och broadcastingverksamheterna. Trots en historisk toppnotering för TV4 vad gäller försäljningen av reklam, tyngs resultatet inom broadcasting av ökade rättighetskostnader och en svag finsk ekonomi och reklammarknad var sammantaget ett mycket utmanande år för Bonnier, liksom för mediebranschen i allmänhet. Ljuspunkter var bland annat vändningen på Sydsvenskan, SF Bios fortsatta starka resultatutveckling och danska Børsen som når ett fantastiskt resultat på en mycket utmanande marknad. Resultatet före skatt, exklusive avskrivningar på goodwill, uppgick till 541 (1 472) Mkr. Årets resultat efter skatt och minoritetsintressen blev 365 (463) Mkr. i sammandrag Resultat Mkr Nettoomsättning EBITA 1) EBIT Finansnetto Resultat efter finansnetto Årets resultat ) Varav omstruktureringskostnader och andra jämförelsestörande poster Omsättningen uppgick till (29 819) Mkr. Resultatet efter finansnetto blev 217 (664) Mkr. Resultatet efter skatt och minoritetsintressen blev 365 (463) Mkr. Räntabiliteten på operativt kapital 1) blev 0,5 (6,8) procent och på eget kapital 1) 6,0 (5,5) procent. Nettoskulden var vid utgången av året (7 437) Mkr. Eget kapital inklusive minoritetsintressen uppgick till (7 581) Mkr. Relationen nettoskuld genom eget kapital inklusive minoritetsintressen uppgick till 1,17 (0,98). Ägarförhållanden. Bonnier AB är ett helägt dotterföretag till Bonnier Holding AB, ett dotterföretag till Albert Bonnier AB, som ägs av fler än 70 medlemmar av familjen Bonnier. Adress och organisationsnummer. Bonnier AB-koncernens moder företag är Bonnier AB, med organisationsnummer Bolagets säte och huvudkontorets besöksadress är Kungsgatan 49 och postadressen Stockholm. Internetadressen är Verksamhetsområden. bedriver sin verksamhet inom medieområdet och omfattar böcker, tidskrifter, dagstidningar, tryckt och elektronisk affärsinformation, musik, bio, filmoch tv-produktion, kommersiell lokalradio och internetprodukter. är verksam i 18 länder. Väsentliga externa faktorer för koncernresultatet. De väsentligaste externa faktorerna som påverkar koncernens resultat är utvecklingen av den svenska ekonomin, privatkonsumtionen, reklaminvesteringarna och hushållens förväntningar på framtiden. Motsvarande faktorer i Norden i övrigt, Tyskland, USA, Östeuropa och de övriga marknader på vilka koncernen är verksam har också betydelse för resultatet liksom konkurrenssituationen på de viktigaste mark naderna. Den snabba utvecklingen inom IT och internet medför genomgripande förändringar av medieområdet. De väsentligaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna för koncernen är hur dessa externa faktorer utvecklas i framtiden. Affärsområden Nettoomsättning per affärsområde Mkr Förändring, % Books Nordic ,3 Books International ,3 Magazines ,5 Broadcasting ,8 Business to Business ,8 News Sweden ,6 Growth Media ,8 Other ,1 Bonnier AB totalt ,2 EBITA per affärsområde Mkr Förändring, % Books Nordic ,2 Books International ,7 Magazines ,4 Broadcasting ,3 Business to Business ,9 News Sweden ,5 Growth Media ,0 Other ,5 Bonnier AB totalt ,2 Books Nordic inkluderar bokverksamheterna i Sverige, Finland och Norge. I svenska Bonnierförlagen ingår bl.a. Albert Bonniers Förlag och Wahl ström & Widstrand. I Sverige finns också Semic International, i Finland Tammi och WSOY och i Norge Cappelen Damm (50 procent). Books Nordics omsättning ökade under 2012, medan EBITA sjönk kraftigt till 147 (379) Mkr. Nedgången beror delvis på en allmän nedgång i marknaden; under året föll bokförsäljningen i Sverige med omkring tretton procent. En del av resultatförändringen förklaras också av resultateffekterna av 2011 års affär då Bonnier Utbildning avyttrades och WSOY förvärvades. Under 2012 förvärvades Pocket Shop, Sveriges ledande återförsäljare av pocketböcker med butiker i Sverige, Finland och Tyskland. Books International inkluderar all bokverksamhet utanför Norden. Bonnier Media Deutschland är den ledande utgivaren av barnböcker i Tyskland och har där också omfattande utgivning av skönlitteratur. Det engelska bokförlaget Bonnier Publishing har dotterföretag i bl.a. Frankrike, Australien och USA. Books Internationals omsättning minskade något, och EBITA landade på 214 (277) Mkr, en minskning som framför allt var hänförlig till en allmän nedgång på den tyska bokmarknaden och till frånvaron av en enskild extraordinär försäljningssuccé. Under 2012 förvärvades Bloomsbury Verlag i Berlin. 1) För definition se not 38 i årsredovisningen. bonnier ab årsredovisning

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bonnier Magazines består av tre tidskriftsförlag, Bonnier Publications med säten i Köpenhamn och Oslo, Bonnier Tidskrifter i Stockholm samt Bonnier Corporation i USA. Affärsområdet är i första hand inriktat på konsumenttidskrifter men har även en betydande utgivning av business to business-titlar samt gratisdistribuerade tidningar. Magazines omsättning minskade med omkring fem procent under EBITA minskade till 142 (164) Mkr. Resultatet tyngdes av en nedgång på de nordiska marknaderna, medan den amerikanska verksamheten i Bonnier Corporation uppnådde ett förbättrat resultat. Året präglades av ett fortsatt omställningsarbete på samtliga marknader. Broadcasting omfattar TV4 Group, C More, Nyhetsbolaget samt MTV Media Oy i Finland. Broadcastings omsättning ökade något under 2012, medan EBITA nästintill halverades och slutade på 385 (731) Mkr. Det pressade resultatet beror på ökade investeringar i tablå- och rättighetskostnader på en annonsmarknad som framförallt i Finland utvecklades sämre än fjolåret. Den svenska reklam TV-marknaden var fortsatt stark även om den lokalt mattats av något. Resultatet har även belastats av planerade rationaliseringar i det nyetablerade Nyhetsbolaget och etableringen av den nya verksamheten TV4 News, Sveriges enda dygnet runt sända nyhetskanal. Business to Business ger främst ut dagliga affärstidningar. Förutom Børsen i Danmark utges Äripäev i Estland, Verslo Žinios i Litauen, Delovoj Peterburg i Ryssland, Puls Biznesu i Polen och Finance i Slovenien. Den ryska veckotidningen Delovaja Gazeta Yug ges ut i Krasnodar i Ryssland. I affärsområdet ingår nätsajterna dp.ru i Moskva, rynok.biz i Ukraina samt cv.lt i Litauen. Även Dagens Medicin-gruppen, Medicine Today International, ingår i affärsområdet. Business to Business minskade omsättningen under 2012, medan EBITA, främst genom ett starkt resultat för danska Børsen, utvecklades i positiv riktning för att hamna på 80 (56) Mkr. News Sweden omfattar Bonniers svenska dagstidningar, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen och Sydsvenskan, samt tryckerikoncernen Bold. News Sweden uppvisade en kraftigt minskad omsättning, men EBITA förbättrades något och uppgick till 232 (222) Mkr. Den mest positiva resultatutvecklingen noterades för Sydsvenskan som efter detta och föregående års omfattande omstruktureringsarbete uppnådde ett positivt EBITA, i likhet med samtliga övriga dagstidningar. Growth Media omfattar digitala mediabolag med fokus på global tillväxt inom områden som publishing tools & leads, digital toys, gaming, rights & moving images, genom bolag som Mag+, Spoon, Toca Boca, Bonnier Gaming, SF Bio, Svensk Filmindustri, Sonet och Scandinavian Studios. EBITA för de ingående bolagen år 2012 blev 222 (79) Mkr. En betydande förklaring till den utvecklingen var en fortsatt stark utveckling för SF Bio som under 2012 hade ett rekordår med över 12 miljoner besökare, en ökning med 11 % jämfört med föregående år har Bonnier ingått ett avtal om att sälja 60 % av SF Bio. Other omfattar koncerngemensamma aktiviteter och funktioner. Påverkan på koncernens EBITA för dessa koncerngemensamma aktiviteter blev under (-645) Mkr. Förvärv och avyttringar. Förvärv genomfördes till ett belopp om 236 Mkr 1). Avyttringarna uppgick till 7 Mkr med en sammanlagd realisationsförlust på 14 Mkr. Årets mest väsentliga förvärv: Bonnier Books Nordic förvärvade Pocket Shop. Bonnier Media Deutschland förvärvade Bloomsbury Verlag i Berlin. Bonnier Tidskrifter förvärvade Tidningskompaniet. Kassaflödespåverkan av årets förvärv och avyttringar uppgick netto till 254 Mkr. Geografisk fördelning Nettoomsättning på geografiska marknader Mkr Förändring, % Sverige ,5% Finland ,1% Norge ,4% Danmark ,6% USA ,4% Tyskland ,4% Övriga marknader ,8% Totalt ,2% Utlandsandelen ökade med 0,7 procentenheter till 44,5 procent. Investeringar och nettoskuld Förändring av nettoskuld i sammandrag Mkr Internt tillförda medel Förändring av rörelsekapital Netto investeringar i rörelsen Fritt kassaflöde Netto förvärv och avyttringar av verksamheter, aktier och andelar Kassaflöde efter förvärv och avyttringar Koncernbidrag, utdelningar m.m Kursdifferenser Förändring av nettoskuld Nettoskulden ökade under året med 455 Mkr. Det fria kassaflödet i förhållande till omsättningen uppgick till 0,1 ( 0,1) procent. s investeringar uppgick till (2 091) Mkr, varav immateriella anläggningångar 1 (0) Mkr, varav materiella anläggningstillgångar 0 (1) Mkr och aktier och andelar (2 090) Mkr. s likvida medel uppgick vid utgången av året till 0 (0) Mkr. Kapitalstruktur Operativt kapital 31 dec 31 dec Mkr Materiella och immateriella anläggningstillgångar exkl. goodwill Rörelsekapital Andra finansiella tillgångar Goodwill Operativt kapital Nettoskuld Eget kapital och minoritetsintressen Finansiering av operativt kapital Nettoskuld/eget kapital 1), ggr 1,17 0,98 1) Inklusive minoritetsintressen. För definition se not 38 i årsredovisningen. Gearingen (förhållandet mellan nettoskuld och eget kapital) uppgick till 1,17 (0,98). s tillgängliga likviditet, i form av likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter, är fortsatt god och uppgår per den sista december till 5,7 Mdr (6,2). Forskning och utveckling. s verksamhet inom forskning och utveckling bedrivs i huvudsak inom respektive af färsområde. Koncerncentralt finns Bonnier Media University samt Bonnier Research & Development. 1) Värdena på förvärv och avyttringar avser effekten på nettoskulden. 4 bonnier ab årsredovisning 2012

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Personal. Antalet medarbetare uppgick i medeltal till (10 186) personer, en minskning med 9 personer. I moderföretaget var antalet medarbetare i medeltal 28 (38) personer. Vår vision är att ständigt återupptäcka media. Bonnier bygger på kunskapsspridning, tro på individen, yttrandefrihet och humanism. Denna grund kommer att vara vägledande även i utvecklingen av våra framtida verksamheter. Bonnier AB värdesätter särskilt entreprenörskap och yrkesskicklighet med en organisationsstruktur som bygger på decentraliserade beslut och mandat. Inom Bonnier AB drivs en egen utbildningsverksamhet, Bonnier Media University, som ansvarar för inspiration och ledarskapsutveckling för nyckelpersoner i Bonnierkoncernen. Det innefattar internationella utbildningsprogram för ledarskap och affärsutveckling, samt seminarier och konferenser för inspiration och nätverkande. Under 2012 deltog drygt 900 personer i dessa aktiviteter. Bonnier Media University leder också utdelningen av Stora Journalistpriset i Sverige, Finland och Estland. Corporate Social Responsibility. Detta begrepp, CSR, innefattar miljöpåverkan och socialt ansvarstagande. har verksamhet i mer än 175 företag i 18 länder. Alla affärsområden driver ett aktivt miljöarbete. Affärsområdescheferna har ansvar för miljöarbetet inom respektive affärsområde och VD för varje företag inom koncernen avgör omfattning och former för miljöarbetet i sitt företag. Strävan är att framställa produkter och tjänster med hjälp av processer och metoder som ger minimal miljöbelastning. Miljöpåverkan. s dotterföretag DNEX Tryckeriet AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Verksamheten påverkar huvudsakli gen den yttre miljön genom avdunstning till luft vid hantering av organiska lösningsmedel. Socialt ansvarstagande. Bonnier AB skapar arbetstillfällen och bidrar till utvecklingen i samhället. Det är ett stort ansvar att erbjuda medarbetarna meningsfulla jobb samt allmänheten och annonsmarknad kultur, nyheter, information, kunskap, analys och underhållning. Bonnier AB välkomnar konsumenternas ökande krav på företagen när det gäller etik och ansvar. strävar efter att produkter och tjänster som köps in framställs under rimliga arbetsförhållanden och ställer krav på leverantörer och samarbetspartners. utöver fattade beslut också underlag för besluten. Sammanträdena följer en i förväg utsänd agenda, och styrelsen får på förhand en fyllig doku mentation över de ämnen som skall behandlas. Arbetet följer en arbetsordning. En ersättningskommitté fattar beslut om lön, incitamentsprogram och andra anställningsvillkor för VD. Styrelsen har ett revisionsutskott. Utskottet leds av styrelsens ordförande Carl-Johan Bonnier. Övriga ledamöter är Arne Karlsson (styrelseledamot), Jonas Nyrén (VD i Albert Bonnier AB) och Erik Haegerstrand (Control and Compliance Officer). Företagets ekonomi- och finansdirektör Göran Öhrn är föredragande inför utskottet. Företagets revisorer adjungeras till utskottet. Utskottets huvudsakliga uppgift är att stödja styrelsen när det gäller övervakning av riskhanteringen, interna kontrollen i system och processer, finansiella rapporteringen samt revisionen. Arbetet omfattar godkännande av revisorernas riskanalys, revisionsplan och arvode. Vidare omfattas arbetet av genomgång av revisorernas rapportering över sin granskning av förvaltning och intern kontroll, tillämpade redovisningsprinciper, bokslut och årsredovisning. För att säkerställa styrelsens informationsbehov medverkar företagets revisorer vid ett styrelsemöte per år. Revisorerna rapporterar då i sammanfattning sina iakttagelser från årets revision.. I moderföretaget finns huvudsakligen koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättning och resultat Mkr Nettoomsättning Varav fakturering på övriga koncernföretag Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Förväntningar inför Resultatet för 2013 beror mycket på den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld och förväntas bli något bättre än Finanspolicy. s finanspolicy reglerar valutahanteringen. Långsiktiga dotterföretagsinnehav kurssäkras inte. Detta bedöms fördelaktigt från långsiktig riskfördelningssynpunkt och innebär också att kortsiktiga negativa likviditetseffekter undviks. Förutom viss lokal finansiering i respektive dotterföretags valuta koncentreras finansiella transaktioner till moderföretaget och dess finansföretag. s företag arbetar främst i lokal valuta och huvudsakligen på den egna mark naden. Större kursrisker i kommersiella flöden uppkommer därför sällan och terminssäkras vanligtvis. s finanspolicy reglerar ränterisken. Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar koncernens räntenetto negativt. Hur snabbt en ränteförändring får genomslag i räntenettot beror på lånens räntebindningstid. Normen är att nettoskuldens genomsnittliga räntebindningstid skall vara 12 ± 4 månader. Styrelsearbetet under året. Styrelsen i Bonnier AB omfattar nio medlemmar valda av aktieägaren och därtill tre medlemmar och tre suppleanter utsedda av de fackliga organisationerna. Företagets verkställande direktör och ekonomidirektör var regelmässigt närvarande på sammanträdena, och andra medlemmar av företagsledningen var närvarande som föredragande. Styrelsen hade sex proto koll förda sammanträden under året. Protokollen redovisar bonnier ab årsredovisning

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Resultat och ställning i sammandrag Resultaträkning i sammandrag Mkr Nettoomsättning Reklamskatt Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader 1) Avskrivningar och nedskrivningar på goodwill Övriga avskrivningar och nedskrivningar Andel i intresseföretags resultat före skatt Rörelseresultat 2) Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Minoritetsandelar i årets resultat Årets resultat ) Varav personalkostnader ) Varav jämförelsestörande poster (se även not 9) Balansräkning i sammandrag 31 dec 31 dec Mkr Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Räntebärande långa fordringar Andra finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran Varulager Kundfordringar Andra omsättningstillgångar Räntebärande korta fordringar 1) Kortfristiga placeringar, kassa, bank Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintressen Räntebärande avsättningar och skulder 1) Strukturreserv Leverantörsskulder Prenumerationsskuld och övriga förskott från kunder Övriga ej räntebärande avsättningar och skulder Summa eget kapital och skulder ) Inklusive upplupna och förutbetalda räntor. Kassaflödesanalys i sammandrag Mkr Den löpande verksamheten Resultat efter betald skatt Poster ej ingående i kassaflödet Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Netto investeringar i rörelsen Netto förvärv och avyttringar av verksamheter, aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning/koncernbidrag Netto upplåning/amortering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel Vid årets ingång Årets kassaflöde Kursdifferens Vid årets utgång Styrelsens och VD:s förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Kronor Balanserade vinstmedel års resultat Styrelsen och VD föreslår att vinstmedlen disponeras så att: Till aktieägaren utdelas 0 kr per aktie, totalt 0 I ny räkning överföres Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. Förändring av eget kapital Mkr Ingående balans eget kapital Utdelning Omräkningsdifferens 61 6 Lämnade koncernbidrag Skatt på lämnade koncernbidrag Summa förändring direkt mot eget kapital Årets resultat Utgående balans eget kapital bonnier ab årsredovisning 2012

7 Resultaträkningar Mkr Not Nettoomsättning 2, , ,1 34,5 57,5 Reklamskatt 35,8 46,9 Övriga rörelseintäkter 9 241,6 706,6 6,8 0, , ,8 41,3 58,2 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 2 992, ,7 Handelsvaror 5 324, ,7 Övriga externa kostnader 6, 7, , ,0 171,0 170,5 Personalkostnader 4, 5, , ,3 74,0 84,9 Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar , ,8 1,9 2,0 Övriga rörelsekostnader 9,1 59,0 Summa rörelsens kostnader , ,5 246,9 257,4 Andelar i intresseföretags resultat före skatt 10 47,8 41,6 Rörelseresultat 2, 9 81, ,9 205,6 199,2 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i dotterföretag ,4 662,3 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 12 2,6 6,0 60,2 62,3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 63,1 57,0 62,7 46,7 Räntekostnader och liknande resultatposter ,0 418,0 265,0 352,2 Summa resultat från finansiella investeringar 298,4 355, ,3 419,1 Resultat efter finansiella poster 217,0 663, ,7 219,9 Bokslutsdispositioner 14 0,1 Skatt på årets resultat ,1 263,8 90,5 3,9 Minoritetsandelar i årets resultat 60,0 63,2 ÅRETS RESULTAT 365,1 463, ,1 216,0 Kassaflödesanalyser Mkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 217,0 663, ,7 219,9 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m , ,3 88,6 753, , , ,3 973,5 Betalda skatter 297,0 341,1 3,3 32,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 5 106, , ,0 941,5 Förändring av rörelsekapital 109,1 314, ,0 30,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 997, ,1 883,0 972,0 Investeringsverksamheten Netto förvärv och avyttringar av verksamheter, aktier och andelar 228,8 263, ,3 64,2 Förvärv och avyttringar av anläggningstillgångar 4 966, ,4 1,2 0,9 Nyutlåning 0,0 657,8 Erhållna amorteringar 4 622,0 282,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten 5 195, ,7 160,1 440,7 Finansieringsverksamheten Nyutlåning/återbetalda fordringar, netto 77,5 74,8 Skulder och fordringar via förvärv och avyttringar 24,8 85,6 Nyupplåning m.m. 852,8 972, ,8 566,5 Amortering av skuld 138,5 907,6 0,0 826,6 Koncernbidrag 72,3 142,4 260,4 0,1 Utbetald utdelning 275,2 252,2 303,1 271,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 264,5 340, ,1 531,3 ÅRETS KASSAFLÖDE 66,5 133,4 0,0 0,0 Likvida medel vid årets ingång 349,6 427,1 0,0 0,0 Kursdifferens i likvida medel 73,1 55,9 Likvida medel vid årets utgång 343,0 349,6 0,0 0,0 bonnier ab årsredovisning

8 Balansräkningar per den 31 december Mkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 17, , ,8 0,5 0,0 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark ,2 280,3 Maskiner och andra tekniska anläggningar ,5 403,2 Inventarier, verktyg och installationer 29, ,1 660,1 2,9 4,6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar ,0 436, , ,6 3,4 4,6 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag 32, 34, , ,4 Andelar i intresseföretag 19, 31, ,9 165,0 Andra långfristiga värdepappersinnehav 31, 32 51,0 49,5 Räntebärande fordringar 31, ,1 56, , ,6 Ej räntebärande fordringar 31, , ,8 33,6 33, , , , ,6 Summa anläggningstillgångar , , , ,2 Omsättningstillgångar Varulager m.m , ,2 Kortfristiga fordringar Räntebärande fordringar ,7 416,7 600, ,0 Ej räntebärande fordringar 21, , ,0 438,2 605, , , , ,6 Kortfristiga placeringar 25 2,0 2,1 Kassa och bank ,0 347,5 Summa omsättningstillgångar 8 370, , , ,6 SUMMA TILLGÅNGAR , , , ,8 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( A-aktier och C-aktier) 1) 300,0 300,0 300,0 300,0 Reservfond 91,8 91,8 Bundna reserver 1 965, ,5 Bundet eget kapital i moderföretaget 391,8 391,8 Fria reserver 4 493, ,5 Balanserad vinst , ,1 Årets resultat 365,1 463, ,1 216,0 Fritt eget kapital i moderföretaget , ,1 Summa eget kapital 6 393, , , ,9 Obeskattade reserver 41,8 41,6 Minoritetsintressen 337,4 409,1 Avsättningar Räntebärande avsättningar 23, 33, 36, , ,3 177,6 166,7 Ej räntebärande avsättningar 23, ,8 377,7 Summa avsättningar 1 997, ,0 177,6 166,7 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 24, 25, , , , ,1 Ej räntebärande skulder 24 22,4 Summa långfristiga skulder 5 907, , , ,1 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 26, , , , ,4 Ej räntebärande skulder 26, , ,6 159, ,1 Summa kortfristiga skulder 9 088, , , ,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , , ,8 Ställda säkerheter 36 5,8 5,7 Ansvarsförbindelser ,1 291, , ,5 1) Samtliga aktier är fullt betalda och antalet är detsamma år 2011 och A-aktierna har 1 röst och C-aktierna 10 röster. Aktiernas kvotvärde är bonnier ab årsredovisning 2012

9 Förändring av eget kapital Mkr Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Belopp vid ingången av , , ,3 711, ,6 Vinstdisposition 711,1 711,1 Utdelning 271,1 271,1 Omräkningsdifferens 6,4 6,4 Lämnade koncernbidrag 69,0 69,0 Skatt koncernbidrag 18,1 18,1 Förskjutningar mellan bundna och fria reserver 43,7 43,7 Årets resultat 463,3 463,3 Totalt Belopp vid ingången av , , ,5 463, ,3 Vinstdisposition 463,3 463,3 Utdelning 303,1 303,1 Omräkningsdifferens 61,0 61,0 Lämnade koncernbidrag 66,9 66,9 Skatt koncernbidrag 17,6 17,6 Förskjutningar mellan bundna och fria reserver 464,1 464,1 Årets resultat 365,1 365,1 Belopp vid utgången av , , ,3 365, ,8 Mkr Aktie kapital Reserv fond Balanserad vinst Årets resultat Belopp vid ingången av ,0 91, ,6 471, ,1 Vinstdisposition 471,7 471,7 Koncernbidrag 0,1 0,1 Utdelning 271,1 271,1 Årets resultat 216,0 216,0 Totalt Belopp vid ingången av ,0 91, ,1 216, ,9 Vinstdisposition 216,0 216,0 Koncernbidrag 252,7 252,7 Utdelning 303,1 303,1 Årets resultat 1 112, ,1 Belopp vid utgången av ,0 91, , , ,6 bonnier ab årsredovisning

10 Tilläggsupplysningar NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bonnier AB är inte börsnoterat och följer därför inte International Financial Reporting Standards, IFRS. Däremot följer Bonnier AB det tidigare Redovisningsrådets rekommendationer (RR) och uttalanden (URA) i den utsträckning dessa enligt Bokföringsnämnden är tillämpliga för icke noterade företag. s värderingsprinciper överensstämmer med dessa rekommendationer medan Bonnier AB avviker från vissa av kraven på upplysningar. För resultaträkningen tillämpas kostnadsslagsindelning. Denna uppställningsform överensstämmer bättre än funktionsindelning med koncernens interna styrsystem. Koncernredovisning. I koncernredovisningen ingår dotterföretag, där moderföretaget direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande. s bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fast ställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. När det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna har varit högre än det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, har skillnaden redo visats som koncernmässig goodwill. Utländska dotterföretag omräknas till SEK enligt dagskursmetoden, vilket innebär att samtliga balansposter omräknas till balansdagens kurs, medan resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Härigenom uppkommen omräkningsdifferens förs direkt till bundna och fria reserver i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation. Under året förvärvade företag inkluderas i koncernredovisningen med resultat avseende tiden efter förvärvet. Under året avyttrade företag ingår i koncernredovisningen med resultat fram till tiden för försäljning. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet, utan beaktande av minoritetsandel. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterföretags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. Intresseföretagsredovisning. Som intresseföretag betraktas företag över vilka moderföretaget har ett betydande inflytande, vilket är de företag som inte är dotterföretag men där moderföretaget direkt eller indirekt innehar minst 20 procent av röstetalet för samtliga andelar. Se not 10 och not 19. Intresseföretagen redovisas i koncernredovisningen med tillämpning av kapitalandelsmetoden i enlighet med RR 13. Kapital andelsmetoden innebär att konsolidering huvudsakligen sker på separata rader i koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. I resultaträkningen redovisas koncernens andel av intresseföretagens resultat efter finansiella poster på särskild rad som del av koncernens rörelse resultat. Andelar i intresseföretagens skatt redovisas i koncernens skattekostnad. I balansräkningen redovisas andelar i intresse företag under finansiella anläggningstillgångar. Posten ökas respektive minskas med andel av resultatet efter avdrag för eventuell erhållen utdelning. Vissa intresseföretag som är handelsbolag, främst ägda av SF Bio AB, har redovisats på sätt som framgår av RR 13, bilaga 1. Joint ventures. Som joint ventures klassificeras verksamheter där Bonnier AB är samägare enligt avtal om gemensamt bestämmande inflytande. är enbart engagerad i joint ventures som utgör en egen juridisk enhet och dessa redovisas i koncernens bokslut enligt klyvningsmetoden. Klyvningsmetoden innebär att koncernens andel av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader i det gemensamt styrda företaget slås ihop post för post med motsvarande poster i koncernens resultat- och balansräkning. I moderföretaget redovisas andelar i samägda företag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Kassaflödesanalyser. Kassaflödesanalyserna har upprättats enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transak tioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel har förutom kassa- och banktillgodohavanden även klassificerats finansiella instrument utsatta för endast en obetydlig risk för fluktuationer, vilka handlas på en öppen marknad till kända belopp eller med en löptid på högst tre månader. Anläggningstillgångar. Avskrivningar enligt plan på mate riella och immateriella anläggningstillgångar baseras på verkliga anskaffningsvärden och skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjande period. Härvid tillämpas följande årliga avskrivningar: Immateriella tillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 5 20 procent 1 5 procent 5 33 procent 5 50 procent På immateriella tillgångar tillämpas normalt 20 procents avskrivning. På anskaffningsvärden över 5 Mkr kan en lägre procentsats användas om särskilda skäl motiverar detta. De väsentligaste avvikelserna från 20 procents avskrivning på immateriella tillgångar är följande: Goodwill uppkommen vid förvärvet av Sydsvenska Dagbladets AB skrivs av med 5 procent per år. Goodwillen kan hänföras till det särskilda värde som de förvärvade tidningarnas utgivningsbevis har, samt den betydande ställning tidningarna har på de lokala markna derna i Skåne. Goodwill hänförlig till Skånemedia skrevs av med 5 procent per år fram till dess att verksamheten avyttrades procents goodwillavskrivning tillämpas på tv-verksamheten. Det motiveras med innehavet av flera starka varumärken på tvmarknaden i Norden. 5 procents goodwillavskrivning tillämpas på Bonnier Corporation (innehav 90%) och motiveras av företagets starka ställning inom specialtidskrifter för sport, fiske, båt och vetenskap samt ledande titlar för nya och blivande föräldrar. 5 procents avskrivning tillämpas på goodwill från förvärvet av Cappelen Damm Holding AS (ägarandel 50%) och motiveras av företagets starka ställning som en av Norges största förlagskoncerner med en bred marknadsbas och en högkvalitativ utgivning inom alla litteraturområden. 6,67 procents avskrivning (15 år) tillämpas på AB Kvällstidningen Expressens förvärv av GT och motiveras av den starka ställning som tidningen har på den lokala marknaden i Göteborg. 10 procents goodwillavskrivning tillämpas på de tyska bokförlagen arsedition GmbH, Ullstein Buchverlage GmbH, Thienemann Verlag GmbH och Bloomsbury Verlag GmbH samt The Five Mile Press Pty. Ltd. i Australien och det engelska barnboksförlaget The Templar Company Ltd., vilket motiveras med att verksamheterna är stabila med innehav av starka boktitlar. 10 procents avskrivning tillämpas på Weldon Owen Publishing, Inc., i USA, vilket motiveras av företagets ledande ställning inom varumärkeslitteraturen. 10 procents avskrivning tillämpas på Adlibris AB och motiveras av företagets starka ställning som den dominerande internetbokhandeln på den svenska marknaden. 10 procents avskrivning tillämpas tillika på Idé-Nyt A/S vilket motiveras av att tidningen är ett etablerat varumärke och marknadsledare inom kuponghäftesutgivning i Danmark. Samma avskrivningsplan har också Benjamin Media A/S, beroende på den starka ställning som företaget har på den danska marknaden för utgivning av tidskrifter. 10 procents avskrivning tillämpas på goodwill vid förvärvet av det ryska specialtidningsförlaget Bonnier Publications, OOO och motiveras av företagets starka ställning på sin marknad. 10 procents avskrivning tillämpas på Suoramedia Oy, vilket motiveras av företagets starka ställning inom bl. a. kuponghäftesutgivning i Finland. 10 bonnier ab årsredovisning 2012

11 NOT 1 forts. Avskrivning med 10 procent på Discshop Svenska Näthandel AB och Soft Capital Investment AB motiveras av verksamheternas betydande andelar på en växande marknad. 10 procents goodwillavskrivning tillämpas på Norsk Helseinformatikk AS, vilket motiveras av företagets starka ställning inom hälsoinformation i Norge. 10 procents avskrivning tillämpas på Företagslitteratur Sverige AB samt Pocket Shop AB och motiveras av att företagen är väletablerade inom sin bransch och har agerat på marknaden under lång tid. Verksamheterna är lönsamma, har en stark tillväxt och en bred kundgrupp. Goodwill avseende förvärv av Mediafy AB skrivs av med 10 procent per år då bolaget expanderar kraftigt inom området försäljning av tidskriftsprenumerationer på webben, i Sverige under namnet Tidningskungen, och har en plattform som möjliggör fortsatt tillväxt på nya marknader. 10 procents goodwillavskrivning tillämpas på Tailsweep AB, vilket motiveras av företagets starka ställning på en växande marknad. På förvärvade film- och sändningsrättigheter tillämpas individuell avskrivning beroende på förutsättningarna i respektive kontrakt. För DNEX Tryckeriets Akallaanläggning samt Sydsvenskan Tryck AB:s anläggning i Fosie antages byggnader och mark ha en nyttjandeperiod på 40 år. Byggnadsinventariernas nyttjandeperiod beräknas till 15 år. För pressarna antages 20 års nyttjandeperiod och för övrig utrustning uppskattas nyttjandeperioden till 10 år. Nyttjandeperioden inom varje huvudkategori är ett genomsnitt, och inom varje kategori finns utrustning med såväl kortare som längre beräknad nyttjandeperiod. Tryckerierna var, främst vad avser fyrfärgsmöjligheter och iblad ning on-line, redan från starten dimensionerade till en över tiden förväntad växande efterfrågan, då detta bedömdes vara rationellare än en successiv kapacitetsuppbyggnad. I avskrivningsplanen beaktades att kapacitetsutnyttjandet successivt skulle stiga under de första 10 åren från produktionsstart, vilken var 1993 för Akalla och 1994 för Fosie. Härigenom skulle ett bättre samband uppnås mellan kostnader och intäkter. I samband med Bonnier AB:s förvärv av Akallaanläggningen 1998 ändrades avskrivningsmodellen. Det då fastställda anskaffningsvärdet skrivs av enligt plan med en rak avskrivning under resterande tid av den avskrivningsperiod som redovisats ovan. Modellen med avskrivningar baserade på successivt ökat kapacitetsutnyttjande tillämpas dock även fortsättningsvis för Fosie. För nyanskaffad utrustning tillämpas rak avskrivning med ovan nämnda nyttjandeperioder. Månad för månad-avskrivning tillämpas, innebärande att tillgångar anskaffade i januari, och som skrivs av på fem år, det första året skrivs av med 20 procent, medan tillgångar anskaffade i december skrivs av med 1/12 av 20 procent. Film- och sändningsrättigheter redovisas under rubriken Filmrättigheter. Kostnaderna för dessa redovisas under rubriken Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar. Garanterad royalty, redovisad som Förutbetalda kostnader, kostnadsförs efter individuell prövning med hänsyn till framtida beräknade intäkter. Royaltykostnader ingår i Övriga externa kostnader i resultaträkningen. Immateriella investeringar som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år och som är av väsentlig storlek aktiveras och skrivs av efter en försiktigt beräknad nyttjandeperiod. Anläggningstillgångarna redovisas på balansräkningens tillgångs sida till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och nedskrivningar samt med tillägg för eventuella uppskrivningar. Negativ goodwill. Negativ koncerngoodwill utgörs av det belopp varmed verkligt värde på koncernens andel av förvärvade nettotillgångar överstiger anskaffningsvärdet. Negativ goodwill redovisas som Ej räntebärande avsättningar. I den omfattning som negativ goodwill hör samman med förväntningar om framtida förluster och kostnader som har identifierats i förvärvet och som kan mätas på ett tillförlitligt sätt men som inte representerar identifierbara skulder, redovisas denna andel av den negativa goodwillen i resultaträkningen när de framtida förlusterna och kostnaderna realiseras. Eventuell återstående negativ goodwill, som inte överstiger verkligt värde på de anskaffade icke-monetära tillgångarna, redovisas i resultaträkningen periodiserat över den återstående vägda genomsnittliga nyttjandetiden för dessa tillgångar. Den del av negativ goodwill som överstiger verkligt värde av dessa tillgångar redovisas omedelbart i resultaträkningen. Upplösning av negativ goodwill redovisas i resultaträkningen i posten Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar. Nedskrivningar. När det finns en indikation på att en tillgång minskat i värde görs en bedömning av tillgångens redovisade värde. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången ned till sitt återvinningsvärde. Leasing. Ingångna finansiella leasingavtal gäller i huvudsak billeasing, vilkas belopp inte har någon väsentlig betydelse för en bedömning av koncernens ställning och resultat. ingick 2010 ett finansiellt leasingavtal avseende Strand boulevarden 130 i Köpenhamn. Fastigheten som i allt väsentligt utnyttjas av koncernen, har sålts till Danske Leasing A/S. Hyresnivån är marknadsmässig. Avtalet rymmer återköpsrätt 2016 till ett fast pris. Operationella leasingavtal av betydelse avser främst hyresavtal samt ett fåtal övriga leasingavtal. Se vidare not 6. Fordringar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Fordringar och skulder i utländsk valuta. Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas i enskilda företag i enlighet med RR 8 efter balansdagens kurs. Framkomna kursvinster avräknas mot kursförluster oavsett valuta. Kortfristiga placeringar. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på balansdagen. Jämförelsestörande poster. Resultatet från jämförelsestörande poster redovisas i not till Resultaträkning i sammandrag på sidan 6 i förvaltningsberättelsen. Jämförelsestörande poster specificeras i not 9. Värdering av varulager. Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip, d.v.s. till det lägsta av anskaffningskostnaden beräknad enligt FIFU och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen alternativt till 97 procent av anskaffningskostnaden. Redovisning av intäkter och kostnader. Försäljning av varor redo visas vid leverans till kund, enligt försäljningsvillkoren. Annonsintäkter redovisas netto. Bruttointäkten reduceras med rabatter samt med på intäkten belöpande reklamskatt. Upplageintäkterna redovisas netto. Bruttointäkten reduceras med provisioner och med eventuellt förekommande rabatter. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser, och royalty och liknande i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Övriga rörelseintäkter omfattar intäkter som inte är relaterade till företagets löpande verksamhet. Reklamskatt enligt Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam har 2012 utgått med 3 (3) procent av beskattningsvärdet. Statlig samdistributionsersättning och ett fåtal mindre övriga kostnadsersättningar redovisas som kostnadsreduktioner. bonnier ab årsredovisning

12 NOT 1 forts. Ersättningar till anställda. tillämpar RR 29 för redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner. Inom koncernen finns ett flertal såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. I Sverige och Tyskland omfattas de anställda främst av förmånsbestämda pensionsplaner och i övriga länder främst av avgiftsbestämda planer. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. s resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas. I förmånsbestämda planer utgår ersättningar till anställda och före detta anställda baserat på lön vid pensioneringstidpunkten och antalet tjänsteår. bär risken för att de utfästa ersättningarna utbetalas. De förmånsbestämda pensionsplanerna är både fonderade och ofonderade. I balansräkningen redovisas nettot av beräknat nuvärde av förpliktelserna och verkligt värde på förvaltningstillgångarna som antingen en avsättning eller en långfristig finansiell fordran. I de fall då ett överskott i en plan inte helt går att utnyttja redovisas endast den del av överskottet som företaget kan återvinna genom minskade framtida avgifter eller återbetalningar. Beträffande förmånsbestämda planer beräknas pensionskostnaden och pensionsförpliktelsen enligt aktuariella grunder. Metoden fördelar kostnaden för pensioner i takt med att de anställda utför tjänster för företaget som ökar deras rätt till framtida ersättning. Företagets åtaganden värderas till nuvärdet av förväntade framtida utbetalningar med användning av en diskonteringsränta som motsvarar räntan på förstklassiga företagsobligationer alternativt statsobligationer med en löptid som motsvarar de aktuella åtagandena. Räntedelen i årets pensionskostnad redovisas bland finansiella kostnader. Övriga kostnadsposter i pensionskostnaden belastar rörelseresultatet. Om den pensionskostnad och pensionsavsättning som fastställs för svenska planer enligt RR 29 avviker från motsvarande belopp enligt FAR SRS:s rekommendation RedR 4, Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad, redovisas även en kostnad för särskild löneskatt på mellanskillnaden, i enlighet med URA 43. Den beskrivna redovisningsprincipen för förmånsbestämda pensionsplaner ovan tillämpas bara i koncernredovisningen. redovisar förmånsbestämda pensionsplaner enligt RedR 4. har utfäst förmånsbaserade pensioner till anställda. s förpliktelser att i framtiden utbetala pension har härvid ett nuvärde, bestämt för varje anställd av bland annat pensionsnivån, åldern och i vilken grad full pension blivit intjänad. Detta nuvärde har beräknats enligt aktuariella grunder, och utgår från de löne- och pensionsnivåer som råder vid balansdagen. Pensionsåtagandena redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensionsåtaganden för tjänstemän som är tryggade genom försäkring i Alecta redovisas i moderföretaget som en avgiftsbestämd plan. Räntedelen i årets pensionskostnad redovisas bland finansiella kostnader. Den därvid använda räntesatsen är av PRI angivna 4,2 (4,5) procent. Övriga pensionskostnader belastar rörelseresultatet. Lånekostnader. För vissa större investeringar har räntekostnader under uppförandetiden aktiverats i koncernredovisningen. Någon aktivering har däremot inte skett i respektive dotterföretag. Skatteeffekten har beaktats och redovisats som uppskjuten skatteskuld. Inkomstskatter. Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intresse företags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatte effekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas också mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skatte mässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom värdering av underskottsavdrag och obeskattade reserver. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sanno likt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. I moderföretaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Forsknings- och utvecklingsarbeten. Utgifter för forskning kostnadsförs löpande. Även utgifterna för utveckling kostnadsförs normalt löpande när de uppkommer. Dessa kostnader avser främst utveckling av nya förlagsprodukter på papper och elektroniskt och uppfyller normalt inte kriterierna i RR 15 för att redovisas som tillgång i balansräkningen. Vissa större utvecklingsprojekt har aktiverats och skrivs av över den beräknade nyttjandeperioden. Programvaror. Programvaror av standardkaraktär kostnadsförs. Ut gifter för programvaror som utvecklats eller på ett omfattande sätt anpassats för koncernens räkning balanseras om de har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaderna. 12 bonnier ab årsredovisning 2012

13 NOT 2 Nettoomsättning och rörelseresultat Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Books Nordic 4 096, ,1 Books International 2 204, ,3 Magazines 4 907, ,1 Broadcasting 8 160, ,4 Business to Business 1 039, ,6 News Sweden 4 736, ,4 Growth Media 4 216, ,8 Other 185,2 151,6 34,5 57,5 Nettoomsättning totalt , ,1 34,5 57,5 Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: Sverige , ,2 30,6 54,2 Finland 3 634, ,7 0,2 Norge 2 691, ,4 0,6 2,3 Danmark 1 929, ,3 0,3 USA 1 876, ,6 0,7 Tyskland 1 636, ,3 Ryssland 165,3 167,4 Storbritannien 147,8 141,1 1,7 1,0 Australien 142,5 130,0 Frankrike 97,5 92,8 Estland 94,5 77,3 Polen 90,4 105,8 Österrike 83,6 100,4 Slovenien 83,0 93,5 Nederländerna 51,8 57,6 Schweiz 41,1 72,3 Litauen 33,4 31,9 Italien 17,5 15,5 Spanien 13,2 13,4 Övriga marknader 139,7 80,6 0,4 Nettoomsättning totalt , ,1 34,5 57,5 Rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Books Nordic 87,1 605,8 Books International 146,5 208,0 Magazines 16,0 3,4 Broadcasting 7,8 374,6 Business to Business 69,6 26,7 News Sweden 238,6 415,7 Growth Media 189,8 54,6 Other 641,9 663,1 205,4 199,2 Rörelseresultat totalt 81, ,9 205,4 199,2 NOT 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Inköp, % 47,8 23,1 Försäljning, % 49,8 60,2 Vid köp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas i normalfallet ett pris som svarar mot lägsta pris vid transaktioner med externa parter. bonnier ab årsredovisning

14 NOT 4 Medelantal anställda m.m. Medelantal anställda Antal anställda varav kvinnor, % Antal anställda varav kvinnor, % Dotterföretag Sverige USA Finland Danmark Tyskland Ryssland Norge Polen Estland Slovenien Storbritannien Litauen Australien Frankrike Ukraina Holland Malta Luxemburg 2 50 Belgien Bulgarien Dotterföretag Joint ventures i Norge Medelantalet anställda beräknas som ett genomsnitt av antalet anställda vid skilda tidpunkter under året. Deltider omräknas till heltider. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på balansdagen varav kvinnor, % Antal på balansdagen varav kvinnor, % Styrelseledamöter Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare bonnier ab årsredovisning 2012

15 NOT 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Principer för ersättning till styrelse och ledande befattnings havare Till styrelsens ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Vissa medlemmar i styrelsen för Bonnier AB erhåller även arvode för arbete i koncernföretags styrelser. Årsstämmovalda styrelseledamöter anställda inom Bonnier AB med dotterföretag erhåller liksom arbetstagarrepresentanterna inget styrelsearvode från Bonnier AB-koncernen. Ordföranden arvoderas av Bonnier Holding AB, moderföretag till Bonnier AB. En ersättningskommitté (styrelsens ordförande Carl-Johan Bonnier samt ledamöterna Pontus Bonnier och Arne Karlsson) fattar beslut om anställningsvillkor för VD. Anställningsvillkoren för andra ledande befattningshavare beslutas av VD i samråd med styrelsens ordförande. Rörliga lönedelar benämnda tantiem eller bonus har tak angivet i krontal eller i procent av grundlönen. Avtal om avgångsvederlag och uppsägningstid För VD gäller en uppsägningstid på 6 månader från VD:s sida och 18 månader från företagets sida. Något avgångsvederlag utgår inte. För övriga ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden i huvudsak mellan 6 och 12 månader. Uppsägningstiden från företagets sida regleras i avtal, och därutöver finns i vissa fall även avtal om avgångsvederlag Mkr Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 35,0 41,3 21,1 46,3 36,8 16,1 Dotterföretag 4 892, ,8 463, , ,3 433,4 Joint ventures 190,0 42,6 14,6 165,4 42,0 15, , ,7 499, , ,1 465,1 Av moderföretagets pensionskostnader avser 1,6 (0,7) Mkr nuvarande VD och 7,8 (6,9) Mkr styrelse och tidigare VD:ar (inkl. vice verkställande direktörer). Bolagets skuldförda pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 90,3 (85,5) Mkr. Av koncernens pensionskostnader avser 34,9 (32,4) Mkr styrelser och verkställande direktörer. s skuldförda pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 216,4 (194,8) Mkr. Löner och andra ersättningar fördelade mellan Styrelse och VD och Övriga anställda: Mkr Styrelse och VD (varav tan tiem o. dyl.) Övriga anställda Styrelse och VD (varav tan tiem o. dyl.) Övriga anställda 10,1 2,0 24,9 9,4 1,3 36,9 Dotterföretag 209,0 29, ,6 208,2 47, ,6 Joint ventures 3,0 1,0 187,0 2,5 0,5 162,9 222,1 32, ,5 220,1 49, ,4 bonnier ab årsredovisning

16 NOT 6 Leasingavtal Finansiella leasingavtal har ett finansiellt leasingavtal aveende Strandboulevarden 130, se nedan. Övriga ingångna finansiella leasingavtal gäller i allt väsentligt billeasing. Operationella leasingavtal Operationella leasingavtal av väsentlig betydelse avser främst hyresavtal samt ett fåtal övriga leasingavtal. Årets leasingavgifter 864,7 856,6 11,4 11,0 Avtalade framtida leasingavgifter Inom ett år 833,6 849,8 8,9 8,8 Senare än ett men inom fem år 2 278, ,1 10,2 18,7 Senare än fem år 1 639, , avyttrade Bonnier Publications A/S sin fastighet med adress Strandboulevarden 130 i Köpenhamn till Danske Leasing A/S. Fastigheten utnyttjas i allt väsentligt av säljaren, som betalar marknadsmässig hyra. Bonnier AB har iklätt sig ett solidariskt hyresrättsavtal. Bonnier Publications A/S har rätt men ingen skyldighet att 2016 köpa tillbaka fastigheten till ett fast pris. NOT 7 Arvode till revisorer PricewaterhouseCoopers AB Revisionsuppdraget 21,4 17,2 3,0 1,6 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 2,0 1,7 0,2 Skatterådgivning 2,9 1,8 0,5 0,4 Övriga tjänster 12,8 9,1 6,8 2,2 KPMG AB Revisionsuppdraget 0,8 2,8 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,1 0,2 Skatterådgivning 0,4 0,3 Övriga tjänster 0,3 0,6 Övriga revisorer Revisionsuppdraget 4,0 3,5 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,7 0,4 Skatterådgivning 0,9 1,4 Övriga tjänster 1,1 1,3 Summa 47,4 40,3 10,3 4,4 NOT 8 Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar (se även not 28) 5 202, ,0 Materiella anläggningstillgångar (se även not 18 och not 29) 414,2 397,8 1,9 2,0 Summa 5 616, ,8 1,9 2,0 16 bonnier ab årsredovisning 2012

17 NOT 9 Jämförelsestörande poster Mkr Realisationsresultat på sålda dotterföretag och intresseföretag 13,9 522,3 Strukturkostnader 44,5 115,1 Summa 58,4 407,2 De jämförelsestörande posterna redovisas på följande rader i resultaträkningen: Övriga rörelseintäkter 3,7 558,9 Övriga externa kostnader 17,6 36,6 Personalkostnader 44,5 115,1 Summa 58,4 407,2 NOT 10 Andelar i intresseföretags resultat före skatt s andel i intresseföretag med icke oväsentligt resultat och eget kapital redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandels metoden på sätt som framgår av not 1. Resultatandelar före skatt redovisas på särskild rad som del i rörelseresultatet och fördelar sig mellan intresseföretagen enligt följande: Ägarandel, % Mkr Borås Tidning Tryckeri AB 50,0 16,6 12,1 HemNet Service HNS AB 1) 0,0 4,9 Nordic World AS 50,0 0,8 2,6 SF Kino Stavanger/Sandnes AS 49,0 8,3 3,8 Tidningarnas Telegrambyrå AB 30,0 13,4 15,0 Tidsam AB 42,5 9,2 11,3 Övriga 1,1 2,9 Summa 47,8 41,6 1) Företaget sålt NOT 11 Resultat från andelar i dotterföretag Mkr Dotterföretag Utdelningar 1 382, ,3 Utdelningar som koncernbidrag 492,7 Resultat vid försäljning av aktier 40,1 Nedskrivningar 13, ,8 Förlusttäckning som koncernbidrag 38,8 Summa 1 369,4 662,3 NOT 12 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelningar 0,1 1,9 Ränteintäkter från koncernföretag 5,3 60,2 61,4 Övriga ränteintäkter 0,6 1,7 Realisationsresultat vid försäljningar 3,5 0,9 Nedskrivningar 3,3 6,4 Summa 2,6 6,0 60,2 62,3 bonnier ab årsredovisning

18 NOT 13 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter samt räntekostnader och liknande resultatposter Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter från koncernföretag 1,1 3,6 53,3 26,1 Övriga ränteintäkter 62,0 53,4 9,4 20,6 Summa 63,1 57,0 62,7 46,7 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till koncernföretag 7,2 13,2 142,6 136,5 Övriga räntekostnader 351,8 404,8 97,9 86,4 Kursdifferenser 0,0 24,5 129,3 Summa 359,0 418,0 265,0 352,2 NOT 14 Bokslutsdispositioner Mkr Överavskrivningar 0,1 Summa 0,1 NOT 15 Skatt på årets resultat Aktuell skattekostnad 220,6 343,4 0,3 3,6 Uppskjuten skatteintäkt/skattekostnad 76,0 95,2 90,2 0,3 Uppskjuten skatt förändrad skattesats 50,8 Andel i intresseföretags skatt 12,7 15,6 Skatt på årets resultat 208,1 263,8 90,5 3,9 Skatteeffekt av koncernbidrag, som redovisas direkt mot eget kapital 17,6 18,1 Betalda skatter 297,0 341,1 3,3 32,0 NOT 16 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Avskrivningar och nedskrivningar 5 616, , ,8 Anteciperade utdelningar, koncernbidrag 4 853,5 Resultat från andelar i intresseföretag 47,8 41,6 Realisationsresultat 63,9 576,3 40,1 Upplupna ränteintäkter och räntekostnader 13,3 12,9 55,8 45,4 Orealiserade kursdifferenser 19,9 143,0 Övrigt 24,9 0,8 12,9 9,8 Summa 5 620, ,3 88,6 753,6 18 bonnier ab årsredovisning 2012

19 NOT 17 Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 7 981, ,3 Förlagsrätter 1,9 1,6 Film- och programrättigheter 2 638, ,4 Förskott till leverantörer 831,5 856,9 Övriga immateriella anläggningstillgångar 513,4 488,6 0,5 Summa , ,8 0,5 Väsentliga goodwillposter: Mkr Anskaffningsvärde Planenligt restvärde Kvarstående antal år Tv-verksamheten 7 302, ,7 15,9 Bonnier Corporation 1 811, ,2 14,2 Tidnings AB Marieberg 1 870,6 0,0 Benjamin Media A/S 278,6 112,8 6,8 Adlibris AB 289,1 156,2 8,0 Cappelen Damm Holding AS 275,1 193,8 15,8 Sydsvenska Dagbladets AB 224,6 16,6 1,5 Weldon Owen Publishing, Inc. 185,3 60,2 3,3 Ullstein Buchverlage GmbH 185,7 7,9 0,5 Idé-Nyt A/S 164,4 53,3 6,8 Mediafy AB 119,4 99,3 8,5 GT/Göteborgs-Tidningen AB 156,0 0,0 0,0 Övriga företag 1) 2 321,2 747,2 Summa , ,3 1) Inkluderar goodwillposter med anskaffningsvärde under 100 Mkr. Se även not 28. NOT 18 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Mkr Pågående nyanläggningar Ingående balans 436,0 58,1 Under året nedlagda kostnader 342,2 408,7 Årets avyttringar och utrangeringar 0,0 0,1 Under året genomförda omfördelningar 364,9 26,9 Företagsförvärv/försäljningar 0,0 Årets avskrivningar 0,0 3,8 Omräkningsdifferens 0,3 Summa 413,0 436,0 bonnier ab årsredovisning

20 NOT 19 Andelar i intresseföretag Org. nr Säte Kapitalandel, % Antal andelar/aktier Redovisat värde, Mkr 1) Indirekta innehav i intresseföretag: Besöksupplevelser Sverige AB Stockholm 50, ,3 Bokrondellen HB Stockholm 25,0 1 0,0 Borås Tidning Tryckeri AB Borås 50, ,3 Börs-SM AB Stockholm 50, ,1 City Skåne AB Malmö 33, ,1 Den Norske Bokdatabasen AS Oslo 12, ,1 Elib AB Stockholm 25, ,7 Fem Förlag AB Göteborg 50, ,1 Filmkameratene AS Oslo 50,0 50 3,3 Hela Skåne AB Malmö 33, ,1 Kvällspressen Impact, AB Stockholm 50, ,2 Lägenhetsbyte Sverige AB Stockholm 45, ,9 Media Mätning i Skandinavien MMS AB Stockholm 24, ,3 Nordic World AS Oslo 50, ,0 Oy Mediuutiset Ab Helsingfors 50, ,0 Platco Oy Helsingfors 33, ,1 Pocket Shop GmbH DE Berlin 49, ,2 Pressens Morgontjänst AB Stockholm 50, ,0 Pressens Morgontjänst KB Stockholm 50,0 1 0,6 SF Kino Stavanger/Sandnes AS Sandnes 49, ,7 Suomen Radioviestintä Oy Helsingfors 27, ,5 Svenska Bio Lidingö, HB Lidingö 50,0 1 0,0 Taskukirja Loisto Oy Helsingfors 25,0 25 1,5 Tidningarnas Telegrambyrå AB Stockholm 30, ,3 TidningsRetur i Nyköping AB Stockholm 50, ,3 Tidsam AB Stockholm 42, ,2 Västerås Biografer, AB Svensk Filmindustri & Co HB Stockholm 50,0 1 0,0 Summa koncernen 161,9 Summa anskaffningsvärden 2) 56,1 Summa förändring av eget kapital som effekt av att kapitalandelsmetoden utnyttjats i stället för anskaffningsvärdemetoden 105,8 1) Redovisat värde avser koncernen. 2) I förekommande fall efter nedskrivningar. Intresseföretag som första gången redovisas enligt kapitalandelsmetoden: Mkr Andel eget kapital 1) Redovisat värde Differens Pocket Shop GmbH 3,2 3,2 0,0 Summa 3,2 3,2 0,0 1) I intresseföretaget. NOT 20 Varulager m.m. Mkr Råvaror och förnödenheter 81,4 116,2 Varor under tillverkning 93,9 108,1 Färdiga varor 453,2 523,1 Handelsvaror 371,7 308,0 Pågående arbete för annans räkning 172,8 135,1 Förskott till leverantörer 127,9 120,7 Summa 1 301, ,2 20 bonnier ab årsredovisning 2012

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Studentlitteratur AB Org. nr

Studentlitteratur AB Org. nr Org. nr. 556335-6137 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Studentlitteratur Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004 Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2124 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2124 I januari 21 grundades Tele5 av Ari Liukko, via förvärv av bolag från före detta Telia anställda.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71 Resultaträkningar KONCERNEN MODERFÖRETAGET Belopp i mkr Not 2013 2012 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 6 922 6 956 3 861 3 902 Anslutningsavgifter 95 89 43 43 Aktiverat arbete för egen räkning

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer