DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-17 KS-2013/518.119 2 (6)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet HUSAM samt de enskilda förtroendevalda i detta organ Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Styrelsen för Samordningsförbundet HUSAM samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning I Samordningsförbundet HUSAM ingår Huddinge kommun, Stockholms läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundets verksamhet avser en finansiell samordning för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Huddinge kommun bidrog för år 2012 med kr till verksamheten. Förbundet hade år 2012 intäkter från förbundets medlemmar om sammanlagt 8,6 miljoner kr. Kostnaderna uppgick till kr. Resultatet för år 2012 blev ett underskott om kr. Ränteintäkterna uppgick till kr. Det balanserade överskottet från år 2011 om kr hade vid slutet av år 2012 minskat till kr. Samordningsförbundets förtroendevalda revisorer har avlämnat två revisionsberättelser. Den ena är undertecknad av de av Huddinge kommun och Stockholms läns landsting utsedda revisorerna och den andra är undertecknad av den revisor som utsett av staten (Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan). Enligt förstnämnda revisionsberättelse bedöms styrelsen i samordningsförbundet ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Det bedöms att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret I den andra revisionsberättelsen (statens) görs följande uttalande: Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet Huddinge/HUSAM bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till- POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) fredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning. Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Förbundsmedlemmarna har nu att var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. Fullmäktigebeslut ska innehålla skälen för beslutet. Om fullmäktige helt ansluter sig till revisorernas mening och deras skäl, räcker det att fullmäktige säger detta. Om det inte alls finns någon kritik i revisionsberättelsen och ansvarsfriheten i övrigt framstår som självklar behöver fullmäktige inte lämna någon motivering (prop. 1998/99:55 s. 25). Då någon kritik inte har framförts i revisionsberättelsen föreslår kommunstyrelsens förvaltning att styrelsen samt de enskilda förtroendevalda i detta organ utan särskild motivering ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beskrivning av ärendet Det kan antecknas, att kommunfullmäktige den 5 november 2012 beslutat att Samordningsförbundet HUSAM:s verksamhet ska upphöra från och med den 1 januari 2013 genom att förbundet då träder i likvidation samt att Huddinge kommun tillsammans med Botkyrka kommun, Salems kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting bildar ett nytt samordningsförbund varvid samordningsområdet ska omfatta det geografiska området som utgörs av de angivna tre kommunerna. Namnet på det nya förbundet är Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem. För Samordningsförbundet HUSAM har de förbundsövergripande målen, resultaten och måluppfyllelsen för år 2012 varit följande: Mål i verksamhetsplan Resultat 2012 Uppfyllelse Minst 750 deltar i insatser 30 % av deltagarna till arbete/studier Över 75 % upplever god effekt Totalt 835 personer har tagit del av någon insats 39 % av deltagarna till arbete/studier Över 82 % upplever god effekt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) Över 85 % upplever god kvalitet 75 % av medarbetarna i utbildning/seminarier upplever nytta av insatsen Över 93 % upplever god kvalitet 81 % av medarbetarna i utbildning/seminarier upplever nytta av insatsen Uppfyllt Uppfyllt Följande insatser har fått medel från samordningsförbundet för år 2012 samt även för tidigare år: 1. Kugghjulen är en myndighetsgemensam arena på vårdcentralerna och psykiatrimottagningen för att snabbt utreda diffus problematik och/eller ohälsa gärna i ett tidigt skede. Syftet är att göra en myndighetsgemensam bedömning för att hitta rätt och effektiv rehabilitering för att förkorta sjukskrivningar. 2. Husamrådet bestod av ett samlokaliserat handläggarteam med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten, som lotsat individerna till arbete. Samarbete var upparbetat med landstinget (för personer med långvarig och/eller komplex problematik). Projektet avslutades vid halvårsskiftet år Hälsosam är en insats och aktivitetsarena som arbetar med att stärka hälsan hos deltagarna både fysiskt och psykiskt genom anpassade hälsoaktiviteter. Uppdraget är att bidra till att deltagarna förbättrar sin hälsa och blir mer motiverade att ta eget ansvar för en fortsatt rehabilitering mot arbetsmarknaden. Målgruppen är personer med långvariga och komplexa problem utan fast förankring på arbetsmarknaden som behöver stöd och motivation till ökad hälsa. Deltagare tas emot från samtliga projekt/insatser med finansiering från förbundet. 4. Slussen arbetar med att finna vägar till arbete/studier för unga vuxna där reguljära insatser visat sig otillräckliga. Generellt sett har många deltagare levt i utanförskap sedan mellan- och högstadiet. Projektet ingår som ett delprojekt i Grenverket Södertörn, som är ett ESFfinansierat samarbete kring unga vuxna mellan Botkyrka, Haninge, Huddinge, och Södertälje. Målgrupp är unga vuxna (16-24 år) med komplex problematik och samlat behov av stöd. 5. Lyra arbetar med samtal, arbetspraktik och friskvårdsaktiviteter för att bygga självförtroende, rutiner och riktning för deltagarna med målet arbete/studier. Projektet ingår som delprojekt i Grenverket Södertörn. Målgrupp är unga vuxna (18-29 år) som befinner sig i en svår livssituation med långvarig problematik, psykisk ohälsa och är arbetslösa.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) 6. Utijobb Syftet har varit att stödja deltagarna till arbete/studier genom att arbeta med den evidensbaserade metodiken Supported employment. Stöd har getts till personen samt på arbetsplatsen eller i studier. Målgrupp är personer (18-64 år) med minst en neuropsykiatrisk diagnos inom autismspektrat, ADHD eller ADD. I övrigt ska individerna vara motiverade att komma i arbete och bedömas kunna nå arbete inom månader. Följande fyra nya insatser har finansierats av förbundet sedan 2011/2012, nämligen 1. KASAM för Unga vuxna. Insatsen består av en kurs för unga vuxna med syfte att öka känslan av sammanhang och upplevelsen av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i livet. Detta som ett led i arbetet för att kunna komma närmare arbete/studier. Insatsen är kopplad till projektet Slussen. Målgrupp är unga vuxna med behov att stärka sin psykiska hälsa. 2. Tillbaka till framtiden. Syftet är att stödja utvecklingen av sociala företag i Huddinge och att genom detta skapa flera arbetsträningsplatser för personer med särskilda behov. Namnet syftar på att deltagaren i projektet ska kunna få möjlighet att hitta tillbaka till ett normalt liv för att skapa sin framtid. Målgrupp är personer från samtliga insatser finansierade av samordningsförbundet. 3. Remiss- och kartläggningsteam. Syftet är att skapa ett myndighetsgemensamt team som gör kartläggningar och/eller ger råd i handläggning av deltagare i samordnad rehabilitering. Insatsen kan ses som en ingång till samtliga insatser. Målgruppen är personer i åldern år i behov av samordnad rehabilitering. 4. Samverkansteam Huddinge. Syftet är att skapa ett team som stödjer deltagarna till arbete/studier genom att arbeta utifrån personens behov. Arbetssätt, metoder och insatser anpassas utifrån deltagarnas behov. Målgruppen är personer i åldern år som har en långvarig och komplex problembild. Förvaltningens synpunkter Enligt den revisionsberättelse som de av kommunen och landstinget utsedda revisorerna avgivit bedöms styrelsen i samordningsförbundet ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Det bedöms att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) I den revisionsberättelsen som avgivits av den av staten utsedda revisorn görs följande uttalande: Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet Huddinge/HUSAM bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning. Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas. Fullmäktigebeslut i dessa delar ska innehålla skälen för beslutet. Om fullmäktige helt ansluter sig till revisorernas mening och deras skäl, räcker det att fullmäktige säger detta. Om det inte alls finns någon kritik i revisionsberättelsen och ansvarsfriheten i övrigt framstår som självklar behöver fullmäktige inte lämna någon motivering (prop. 1998/99:55 s. 25). Någon kritik har inte framförts i revisionsberättelsen. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsens förvaltning att styrelsen samt de enskilda förtroendevalda i detta organ utan särskild motivering ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Per-Erik Björkbacka Kommunjurist Bilagor 1. Revisionsberättelse för år 2012 undertecknad av revisorerna utsedda av Huddinge kommun och av Stockholms läns landsting 2. Revisionsberättelse för år 2012 undertecknad av revisorn utsedd av staten 3. Ernst & Youngs granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) Beslutet delges Socialnämnden Samordningsförbundet HUSAM Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Stockholms läns landsting

7 Till ';I)TCI cn och fllrhund."",etllcmmarna REVISIONSBERÄTTELSE for a r 2012 Samordnin rdrbundct Huddingcl HUSAM Organiution.. nmmer Vi har granska! rtlko:n"k"l"'m~, år.m:dollisningcn och fdrbund...'tyrebens Rlrvaltning i Samordnin g'förbundct i HuddingeIII USAM. ors;. nr , fllr IIcrkSllmhet~t Styrel,ft!1U an.n'(jy Styrelsens!III SIIDr är all bedriva 'lcfksamheten enl i&'1 m.'il, beslul och riktl injer samt de liiresl<rifter som giller RIr "eri<samheten. Styrelsen!iY8!'lll' ror Ull upprätt;! en iityedovi""ing som ger t:n råtivisande bild SIIrnt mr an det finns en tilll1lck lig inlcm kontroll i ~ eri<<>am h etcn. Rev;"",?!,,' am,\'ar Rcvisor erna~ an""ar lir all granska verk~liml'cl. in l~'til koolroll och rll/.:enskaper samt all pröva om ver\:!oilm nclen bedrivit. enligt uppdrog och mål samt dc' ltiresktifkr 50Ill g~ l b 1& ver),(samhclct\. VArt uppd,-"g är att med stöd i ~lr gnlnskning uttala oss om anwarsfrihet kan tillstyrkas eller ej. (jranslrnin~n Vi har utffirt ~.:Ir granskning utifrån l a~,im finansiell samordning, ~ummunail3l!"n, forbu n dso, dninl!~n ""mi god rcvisionsscd i IwmmuTlill verksamhet. Utöver granskningen av räkenskaperna cw;h lrsredovi8ningen har vi granskat väsentliga be8 lul, alglinler cw; h t1l rhalianden i Ilirbundct!br 311 kunna bedöma verksamheten i t1lmiilland~ lill giil1 andc mål. beslut <><;h riktlinjcr samt de f6re skrifter 1;(1m gäller mr vcrl<>amheten. Granskningen har genumrtirts med den inriktning och nmr;ntning som bchlh-s t1lr an ge rimlig grund mr bedömning och ajts\.afsprövning. UJtafunrkn Vi bed'lmer al\ styrelsen i Samordningsl'örburKIct Huddingell rusa M h"r bedrivil verksamheten ra ett Undamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till fredsställande sätt samt att den intema kontrollen har varit til lr:lcklig. Vi bcdörncr an rike:,nskapt:ma i allt vli;cntl ;&'1 Ur Täu"isande och ~tt årsredovi!illingen har upptiitfau; i "nlighet med tillämpliga ddar av b gcn om kommunal ~vi",i ng och god..,oovisningsscd.

8 Vi bedöm er att resultatet enligt årsredovisningen M törenligt med de tinamidla mål och vcrksamhelsmål SOm Hr "pp,tällda_ Vi tillstyrk~r lott st)-tclsen oeh dess ledamöter beviljas ansvar_~frihct för verksamhetsåret Huddinge den 3 april Lars L:genäs A"klorisemd revi~or För staten./7.. ~ ~ /~~ PloglCldl, ' Fiir kommunen För landslingd Bilagor: Dc sakkunnigas rapport

9 Deloitte. TIll S. ",,)f dmn~~oroundoe l tillödin""" 'HUSA M KU1l111lu" rullmilj.:tige i Huddinge Lmdsl;n~,ful1m lll:t i 8e i Huddinge hiltiäkr;ng,h... n tu bt:tsf<5rn ""Ilingen REVISJONSUIl:RÄ TTELSE för år 2012 Samordningslllrl.lu ndet Haddin;::c/H(jSA M Ol1olanisation~lIu rnmcr Vi har granslall rlikensb pema, årnredovisningen och roroundsstyre l$t'lls mn'altning i Samo!dningsförhu oo... Huddingc/HUSAM, or8. nr , /ör ~crksambctsårel: Slyre/XI15 a""vo~ jljr årsn"k,.,isningen 0.;11 forw11ml"gen Det iir fiirhund ~.\y rcl 9Cl1 som har "n.<v ar~\ Ilir IIll uppr:i!la en ArsredoviSl)jn g $(lm g~r en rättvisande bild och ror dcil interna konlro 11 som styrdsen bedömer är nfldviimlig lor alt upprätta en år ~rerl"v i s nillg som inte innehli.\ler Vii"eI1 lliga!;,j"hiiptctcr,,'are sig dessa beror p ol. oeg~lltli ghc l cr eller på fel StYTl: l ~\l ~nswl1\r o cks~ fol' an Vel'kSRmh et"" halriv" i enlighd med gtllaode mi l, h,, ~ lu{ och. ri"lhllj..:r samt de foreskrifkr /KIlll!t'l ll~ r lor verksamheten. Ret>L'WTn9 Wl$WlT V il.rt ansvar ;;, all ((n"la oos om iirsredovisnin)!en i r IIppliiuoo i ~'ni i!;l \Cl med knmmlm~ ll a :; cn ~ llim prö"a nm v."..b:mlhel.m bedrivits i enlig~et med l.:ii " m Jin:msidl. "mordning av rehllbililerink,ins.arscr och ffirbund ~ ordningen p å ~" n tlyd l ft " vär granskning. Vi ha.r IIlrort var!ll1m.lmin!! enligt Las om fi nansiell salllordning av rchab i lite ri ng< i IL~ alil."... loounu u al l age n, mrlltll\d.,,,,rdningc:n samt SOd revision!<sed i kommunal verksambet. VAr gransl:ning inne!ilum 1111 genom olika ~tgil rd "r inh ~mt",mdcrlllf: om belopp ()CI! annan in J,mnation i irsred (lvi,nin~n. Revisorn v~ Jj ~r vi/h ats i rde r oom skn UIJUnIS, blund annat genom att bt.<!iima risk~rna mr vfi~e l111 iga fela kli l!he l ~r i årsr.:dovisningen. vare, ig d~,,,, he"fo" på ocgenlligheter ~ ll ~r på fel. Vid dc llll~ riskbedömning l>euklur ",,,i"om t\~ dcl~r a\' den inl~ma kollirollen som ir ~ l evanta I,ir 1m,' m,.oomlct upprättar a!"s/"edov jsni n g ~1I mr ~ U ge 00 råtl\-isanrle bi ld i ~Y!l" all utlimna gl1lnsknillg..atgärrler ""m är ändamalscnlig:1 med ht\nsyn till om ~länc.lighel~jli.1, me., inle i syfte an giin eu

10 Deloitte. uttalande om d'kkli vildcr! i rdrbumkls interna konlroll Gmn,kllingen innd"uar också en utvärdering ~ v ändam61senligheten i dc redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i stjtd S""8 upp8kattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av dcn öv ~ r g lipand" pre"ltilali(m~n i "r,rcdov;snmgl'il Som underlag Tor vå]t uttalande om ansvarsfri het har vi Ul ö \' ~ r vår granskni ng av i\l-,re do v isni ng~ n ~anskal Vii,L"Illliga beslut iilgiirdcr och lörmllamlen i j(jrbund~l I,ir all kunna bcdöm~ verksamheten i fcirhållandc till gållande mål, k slut och rik:tlinjcr saml dc föreskri fter som giillel' för verksamheten. Granskningen h~r genomfcijts med den inriktning och omfattning som behövs for ~tt ge rimlig gnmd lot booi;mmng och ansvursprovning. {jr/a/anden Enligt vilr uppfattning har styrelsen i S~mol'dningsf6 round e t lluddingeillusam bedrivit verksamhete n. på ~ tt al1damåls ~nligt och from ekonolnisksyllpunk!! i1lfi-edsstäilmd ~.<ätt. Vi bedömer at! r ~kcnskapcrna i allt v~s ~ ntlig t är rättvisande, att den int~rna kontroll har varit tillr~ckli g, att re sultatet enli gt å r;r~ dovisningen ar tiirenli gt med d~ filjan. iella mål och v e rksamh ~ tsm å l ",m är upps!iillda enligt l(irbunds.ordnillg och y~rksamhctsplanen samt au allir~doy i 8ningcn har upprättats i enlighet med god redovisnings.sed och!i1liimpliga delar av lagen om kommu~al "~ dovisning_ V i tillstyrker al! slyrds~ns ledamöter bcyilja~ ansvarsfrihet tor verksamhetsåret Slod.:holm dcn 3 ~pril2 Q 13 ~ ulr, E g ~n ä Auktoriserad rcvisor DdoitteAB l)tsedd av slaten Bilagor: De sakkunnigas ' lipportcr

11 Gran.~nin G. n"",förd på uppdra~ av revi,orern. Ma,,/ApriI2013 HUSAM Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012!J ERNST & YOUNG QuaHtyln Everyfhing We Do

12 i!/ ERNST & YOUNG Qw/ity'" '"""yr/lhw lit- a.:, Innehåll 1. Granskning av Samordning,förbundet Huddinge , 1. Inledning _.. _.. _.. _._..._ Granskningen utgångspunkter J 2. Granskning av inoredovi.nlngen Granskning av resultat och balansr<iknlng,.,......,."., Granskning av åf1lredovis.n ing..,...". ",.5 2.J. Slutsats ""'"...,, ".".". ".. "."... "... "." Lagen om finansiell samordning ,1. Beslut om mål od1 riktlinjer for den finansiella samordningen "",., """"".".,. 6 J,2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna Finansiera insatser som avser individer som ar i behov av samordnade rehablmeringsinsatser och som syftar 111 an dessa uppnår eller lörbllltrar sin formäga att utfora förv:ljvsamele._ _.. _._ Slussen _. _ Lyr8... _.._.. _ _ Besluta på vilket satt de medel som står till förfogande fo.- linanslell samordnitig skall anvandas Svara föl" uppföljning och utvllrdering av rehabiliteringsinsatserna Kommelllarer och bedömnin\! "... "." "."."... "." l

13 ID ERNST & YOUNG Qwolilyln E...',.hI"r lo!: 00 MisslV5krivelse 20n Revisorerna i Samordningsförbundet Huddinge Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av SamordningsfÖfbundet Huddinge iir 2012, Vi har i dema rappor1 sammanfattat iakttagelser fran granskningen av årslxlkslutet och årsredovisningen 101' föftlundet Det har inte framkommit några väsentliga noieringa.- som påverkar Yår bedömning av att resurat och ställning ger en rattvisande bild 9V forbundets reslatat och $lallning för året Setareh Möradi Kopia. Förbundets atyrelse 2

14 ~ ERNST & YOUNG 1. Granskning av Samordningsförbundet Huddinge Inledning SamordningsfÖfbundet i Huddinge granskas av revi sorer utsedda av förbundets medlemmar. Granskningen sker i enlighet med god revisioossed i kommunal verksamhet 1.2. Granskningen utgångspunkter Ernst & Young har genomfört granskning av årsredovisning och arsbokslut för SamordningsförbUndet Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfalla resultatet av granskningen. samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför ansvarsprövningen av förbundets styrelse och bedömning avarsredovisningen Samordningsf&bunden skall ansvara för finansiell samordning av de resurser som parterna ställer till förfogande Enligt 7 i lagen om finansiell samordning av reh abiliteringsinsatser har samordningsförbunden till uppgift att Besluta om mal och riktlinjer för den finansiella samordningen Stödja samverkan mellan samverkansparterna Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga at! utföra förvärvsarbete Besluta på vilket sält de medel som står till förfogande för fin<lnsiell samordning skall användas Svara för uppföljning och umirdering av rehabiliteringsinsatserna Upprälta budget och arsredovisning för den finansiella samordningen Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer punkterna i 7 Vid revisiooen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 i kommunal lagen tillämpas, Del innebär bi,a, att revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande s<'ltt. om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kootrollen är tillrk klig. 3

15 ijj ERNST & YO UNG q".liiyln E"'pbln, w.' o" 2. Granskning av årsredovisningen 2.1. Granskning av te.ultat o c h balan.rillning Granskningen av ars redovisningen har omfattat en genomgang av att irsredovlsningen ar ~pp r!i tt a d i enlighet med kommunal redovisningslag. T ill resuilat och belensrllkning har ytterligare upplysningar lamnats i noter Granskningen av balans och resultatrakningen har omfattat en genomgang av underlag till v3sentliga resuhat- och balansposter. Tillgangama uppg.r ller varav avser banktillgodohavande. Av detla avser tkr förelagsl<.onlo och Ikr avset placenngskonlo. Fon:tringar avser mervärdesskatt om 232 tkr Samtliga lillgångar ar avs!::im da mot underlag ulan anmllr'kmflg. Skulderna uppgår IIII tkr varav Ikr avser leverantörsskulder och 34 l kr interi msskulder O kningen av leverantörsskulder jämfört med föregående år beror p:!i att en del av fakturorna som inkommii under 201 J men som avser har redovisals som leverantöf"$skulde!" is tii l ~ för inl erimsskutoef". Av dessa poster IAgl'lr ca 3 24Q tkl upplupna kostn ader i projekt. Skulder i projekt har stamls av mot rekvlsiboner och fakturor ulan anmärkning. ÖVriga posler avser styrelsearvode, revision och upplupna kostnader för ledamoter Granskning en av skulder har $kelt mot underlag utan anmärkning. FOrbundet uppvisar ett negatm resu~at om Ikr hantörligt lill ökade kostnader avseende projekt. Ingående eget kapital från 2011 var tkr och utgaende egel kapital uppg år till tkr Ibl"".rä kninl: Tilljpngar OmsätlnillJlSri 11K-~ "li'i r Dvr;ga {on/rinnar Hrutbc!J,'<io k<>'<!;l!od~r och Upplupna,makter /(as3a o bunk 231.1, ~6H, 7 a A5 7, O llln,4 0.0 HRR q a6'.~ S:~ Till.g.lnl".-u ,0 '11!(,;;, ~ Eget kap;m.,"y._3unlllgar oc:to ~ kuld "r log<"\" Jrnpit~ ' fjalun.",,,,1 r~~ul1nt..irers "",,/tal 1 (,(,J. o S 57(,,' :;,5 6654,4 Skuldc, l="cr3.iltörssku 1<J"r IIppluplW kosuratjcr.lch {i'srucbemldo ;I!wk~ r S'" Skulder 4161.'1 11,.'> 3211,

16 E!1 ERNST & YOUNG QouJ;ty... 'o-rt,,""," "'" o.. S:a EI:H kopit"l, ~... s.'iltnln",r Dch. kull1e~ 8 8 ~7,O ':I 865, Granskning av ärsredovisning Arsredovisningen bedoms, forutom ovannllmnda kja~~ if ic er i ngsle l. i allt vltsenlligl vara UPP" rallad i enlighfil med \lllampliga delar i kommunal redovisningslag. Gr a n ~kn lngen av årsredovisningen har om/allat /ONallningsberållelse, resultatrakning, balansråknlng och noter Slutsats Arsredovisningen bedöms ge en rattvlsilnde bild av förbundets resu ttat för är och statlning per , Granskningen visar atllörbundet tilliimpar cie redovisningsprincipt!1 som fö res krivs enligt Kommuna) redovisningslag. 5

17 :II ERNST & YOUNG Q-/I"",r.. ~_"" 3. lagen om finansiell samordning 3.1. Beslut om mål och rlktlinier Ulr den flnilnsiella samordningen Förbundets styrelse har i no>n)mber beslutat om en \l'e!f'ksamhetspian och budget tof" I \l'e!f'ksamhetsplanen pmlielnteras de huvuduppgifter som forbundel anself sig ha under verksamhetsåre i 20 12: Slöd]a igångsatta projekt sa att de fol1satt når bra resultat och målnlväet Att nya insatser skapas och kommer.gång som forväntat Frllmja arbele med ökad h;;lsa lnom insatser Styra om arbelssaltel från projek.t-lil! processarbete Arbeta med fordjup!ling av sanwer!l;anskutluren Arbeta med eventuell implementering av lyckade projekt eller elfektl'va arbetsmetoder i projekt som går mot avslut I verksamhetsplanen framgår ockd vilk.a som ar de prioriterade behovsgruppema samt de förtlundsovergripande malen. PrioriIflroOO grupper- Pefsoner som nyligen blivit aktuella hos någon av panama och har en svårbedömd problematik Personer som varit aktuella långe hos en eller nera parter och har en svi"bedömd eller komplex problematik. Personer mellan iir I behov av siodinsalse.-. fromlör allt p_g a psykisk ohälsa. Personer med neuropsykiatriska funkticl nst1inder De prioriterade grupperna är samma som för föregående ar Skillnaden ar endast att begreppet Individer har ersatts med Personer, Detta föranleder dock inga förandringar I betydelse av vi lka må~rupper som prioriteras, F(j(t)(,!/Ids6vergripande mal l. Min st 750 indl'vider tar del av in någon av samordningsflxbundets il15atsof. (nytt milli for 2012) 2 30 procenl av deltagarna som geoomgått en albetstivsinriktad rehabilitefingslnsats ska gli till loneatbele eller egenflnansierad llibildning. 3 Over 75 procent av alla berorda pl"ojeklcleltagare ska upplev;l god elfekt av Insalset". 4. Over 85 procent av alla avslutade deltagare ska UppleVil illi insal,sen ar av god kvali,~. 5 _ 75 procem av medarbetare i utbildnings... forelasning&- eller seminarieverksamhe1 ska uppleva nytta av insatsen. (nytt rn.ij1 för 2012) Ett mål har f Of" 2012 lagits ocrt. Det malet rorde att alla Deviljade projekt ska ha mål och indikatorer kring andel i lönearbetelutbildning för oerörda individer, saml en plan for implementering i ordinarie verksamhet. I övrigt har tva nya mål anlagits saml smarre Justeringar i övriga målskrivningar. FÖrilndnngama för dock inte angivna volymer 6

18 :u ERNST & YOUNG 3,2, Stödja samverkan mellan samverkans parterna Huddlr'lge samordningsförbund leds av Gn s\yrels.e bestående av 4 ledamöter och lika mång.. el'llllttare Under aret har en ledamot av styrelsen samtl!!n ersättare bytts lit, Under' 2012 genomfördes fem ordinaril!! styrelse!ammanträden samt ett exlr.. sammantriide, Ulover o'elt3 har styrelsen genomfört eh gemen!amt möte med styrelsen for $amordnll'lgsforbundet Bolkyrlo:a. Vid mötet diskuter.ldes planerna p8 ell gemerl5aml förbund Ulover della har stvrelsens ordforande deltagit i en nordisk konferens om valtard. För au Stod]3 styrelsens arbele finns en verkst:ljlande Ij'ansteman (samofdnare) s;unt en processtödjare som arbetar hamid vid!amon:lnlngsforbudel i Huddinge och halvtid vid samordningsfdrbundet i Botkyrl<a Samordnarens arbetsuppgifter bestar; att planera, följa upp och budgetera arbetet i föfbundet samt ansvara för kommunikation med mera, Processt60jaren arbetar med el!! stölla projekten i deras verks(h11het. f Olja upp projekten samt arbeta med att ta fram nya projektförslag. VJdare har styrelsen en ledningsgrupp OCh en styrgrupp till stöd för sitt arbete. Ledningsgruppen består av fem Pl!!rsoner fran ingiende parter och har en beredande funktion till styrelser\. Styrgruppen beslår av fyra personer och har till uppgift att följa öch stödja projekten for att!akel'6talla all projekten genomfors effektivt Styrgruppen fungerar också som referensgrupp vid nya projeklansokningar Alla fyra parter är representerade i ledningsgl'\.lppen OCh styrgruppen. I velks;unhelsplanen for året som gått anges eu ston antal aktivitet6/" som föfbundet avsåg an genomföra under årel. I årsredovisningen gås samuiga aktiviteter Igenom och det gors li~ n en presentation av om förbundet genomfört insatsen 500'11 syftet med defls.amma. De insatser som genomförts under året och som kan soneras under stodja samverl<.an mellen somvlhkansparfema ar bland annat att uppmuntra och informera intem ioom samverkan. de myndigheter och andra relevanta aktörer om samordningsfört>undets möjligheter för ideer och att skapa nya insatser, alt sprida Inlormatiorl om samordningsförbundet och dess verk. semhet genom hemsjda och nyhelsorev Silmt 311 informera om förbundet och dess verksamhet nos de samverkande myndigheterna och hos andra relevanta aktörer. Förbul'\Clet har t illsammans med!amordnlngsforbundet i 8ctkyrka genomfon fyra seminaner i utbildningssyfte_ T otalt har Cirka 500 personer dehaq~ I dessa seminarier som hafl olika teman. Bland annat har ell semlnilnum gel'lomförts som handlade om psykossjukdomar odl ett annal om h~ en framgångsrikt fofändringsarbele bedrivs pa basta sll\l. Ett övergripande syfte med seminariema har ock.sa varit att få handläggare kån de olika huvudinnnen I fot bundet att motas och utbyta erfarenheter och bygga mitvef1<. Enligt uppgift Iinf"16 det ett behov om fortsatta salsningar inom OrTlradel. Aret som gålt har också i stor utstråci<nlng handlat om bildandet av ett nytt samordningsför bund ti llsammans med Botkyr'rla och Salem, Beslut fattades under hosten av respektive styrelse och den l januari 2013 startade det nya förbundet sin verksamhet. Eli av syftena är alt an blittre nå ut till de individer som är i behov av Insats via samordningsförbundets försorg 3.3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov OlIV nmordnam rllh.1billterlngsins3tser och som syftar till att desini uppnår eller f örblttrllr sin förmåga.lit utföra föt'\lärvsarbete Under aret som gätt har förbundet finansierat 10 projekt, varav två har avslulals under året och Ivå nya projekt har startats

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen

P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet 2016-04-15 KS-2016/788.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2015 -

Läs mer

Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (8) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-10-25 p 14 Handläggare: Barbro Hansson Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet 2015-04-09 KS-2015/634.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 -

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-06-19 1 (3) HSN 1303-0385 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 3 Årsredovisning 2012 för Samordningsförbunden Botkyrka,

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Sundsvall Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 p 7 1 (10) Handläggare: Barbro Hansson Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-07 SN-2016/192.181 1 (3) HANDLÄGGARE Titti Frisk Hagström titti.frisk-hagstrom@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-16 1 (9) HSN 1405-0623 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, p 5 Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY 2015 1. INLEDNING Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Finsam i Eslöv, Höör och Hörby för räkenskapsåret

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv 1 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Ansökan om medel till insats för vuxna

Ansökan om medel till insats för vuxna Ansökan om medel till insats för vuxna 1. Behov och idé Projektet Husamrådet har finansierats av samordningsförbundet sedan 2008. Beslut om en stegvis implementering togs under hösten 2010 och varit i

Läs mer

SFS Författningstexter

SFS Författningstexter Sida 1 av 7 Post 1 av 1 i SFST Länk till register o förarbeten Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning 2015-04-24 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna från medlemmarna Landstinget Blekinge, Blekinge läns

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Härnösand - Timrå Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma Dokumenttyp Beslutande organ Förbundsordning Kommunstyrelsen Förvaltningsdel Antagen 2013-06-10, Kf 51/2013 Ansvar

Läs mer

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor:

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor: Kommunfullmäktige 2006-11-27 227 525 Kommunstyrelsen 2006-11-13 208 512 Arbets- och personalutskottet 2006-10-30 212 461 Socialnämnden, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter

Läs mer

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och de enskilda ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem för år 2013

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och de enskilda ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem för år 2013 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 14 Paragraf Diarienummer KS-2014/748.912 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och de enskilda ledamöterna i styrelsen för

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Budget Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Verksamhetsplan 2014 Budget Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem Verksamhetsplan 2014 Budget 2014-2016 Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem 1 INNEHÅLL: SIDA 1. VERKSAMHETSPLAN 2014... 3 2. SAMORDNINGSFÖRBUNDETS ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER... 3 3. VERKSAMHETENS

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Pär Sturesson 5 oktober 2015 Granskning av delårsrapport 2015 Regionförbundet i Kalmar län Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer