DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-17 KS-2013/518.119 2 (6)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet HUSAM samt de enskilda förtroendevalda i detta organ Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Styrelsen för Samordningsförbundet HUSAM samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning I Samordningsförbundet HUSAM ingår Huddinge kommun, Stockholms läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundets verksamhet avser en finansiell samordning för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Huddinge kommun bidrog för år 2012 med kr till verksamheten. Förbundet hade år 2012 intäkter från förbundets medlemmar om sammanlagt 8,6 miljoner kr. Kostnaderna uppgick till kr. Resultatet för år 2012 blev ett underskott om kr. Ränteintäkterna uppgick till kr. Det balanserade överskottet från år 2011 om kr hade vid slutet av år 2012 minskat till kr. Samordningsförbundets förtroendevalda revisorer har avlämnat två revisionsberättelser. Den ena är undertecknad av de av Huddinge kommun och Stockholms läns landsting utsedda revisorerna och den andra är undertecknad av den revisor som utsett av staten (Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan). Enligt förstnämnda revisionsberättelse bedöms styrelsen i samordningsförbundet ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Det bedöms att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret I den andra revisionsberättelsen (statens) görs följande uttalande: Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet Huddinge/HUSAM bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till- POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) fredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning. Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Förbundsmedlemmarna har nu att var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. Fullmäktigebeslut ska innehålla skälen för beslutet. Om fullmäktige helt ansluter sig till revisorernas mening och deras skäl, räcker det att fullmäktige säger detta. Om det inte alls finns någon kritik i revisionsberättelsen och ansvarsfriheten i övrigt framstår som självklar behöver fullmäktige inte lämna någon motivering (prop. 1998/99:55 s. 25). Då någon kritik inte har framförts i revisionsberättelsen föreslår kommunstyrelsens förvaltning att styrelsen samt de enskilda förtroendevalda i detta organ utan särskild motivering ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beskrivning av ärendet Det kan antecknas, att kommunfullmäktige den 5 november 2012 beslutat att Samordningsförbundet HUSAM:s verksamhet ska upphöra från och med den 1 januari 2013 genom att förbundet då träder i likvidation samt att Huddinge kommun tillsammans med Botkyrka kommun, Salems kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting bildar ett nytt samordningsförbund varvid samordningsområdet ska omfatta det geografiska området som utgörs av de angivna tre kommunerna. Namnet på det nya förbundet är Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem. För Samordningsförbundet HUSAM har de förbundsövergripande målen, resultaten och måluppfyllelsen för år 2012 varit följande: Mål i verksamhetsplan Resultat 2012 Uppfyllelse Minst 750 deltar i insatser 30 % av deltagarna till arbete/studier Över 75 % upplever god effekt Totalt 835 personer har tagit del av någon insats 39 % av deltagarna till arbete/studier Över 82 % upplever god effekt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) Över 85 % upplever god kvalitet 75 % av medarbetarna i utbildning/seminarier upplever nytta av insatsen Över 93 % upplever god kvalitet 81 % av medarbetarna i utbildning/seminarier upplever nytta av insatsen Uppfyllt Uppfyllt Följande insatser har fått medel från samordningsförbundet för år 2012 samt även för tidigare år: 1. Kugghjulen är en myndighetsgemensam arena på vårdcentralerna och psykiatrimottagningen för att snabbt utreda diffus problematik och/eller ohälsa gärna i ett tidigt skede. Syftet är att göra en myndighetsgemensam bedömning för att hitta rätt och effektiv rehabilitering för att förkorta sjukskrivningar. 2. Husamrådet bestod av ett samlokaliserat handläggarteam med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten, som lotsat individerna till arbete. Samarbete var upparbetat med landstinget (för personer med långvarig och/eller komplex problematik). Projektet avslutades vid halvårsskiftet år Hälsosam är en insats och aktivitetsarena som arbetar med att stärka hälsan hos deltagarna både fysiskt och psykiskt genom anpassade hälsoaktiviteter. Uppdraget är att bidra till att deltagarna förbättrar sin hälsa och blir mer motiverade att ta eget ansvar för en fortsatt rehabilitering mot arbetsmarknaden. Målgruppen är personer med långvariga och komplexa problem utan fast förankring på arbetsmarknaden som behöver stöd och motivation till ökad hälsa. Deltagare tas emot från samtliga projekt/insatser med finansiering från förbundet. 4. Slussen arbetar med att finna vägar till arbete/studier för unga vuxna där reguljära insatser visat sig otillräckliga. Generellt sett har många deltagare levt i utanförskap sedan mellan- och högstadiet. Projektet ingår som ett delprojekt i Grenverket Södertörn, som är ett ESFfinansierat samarbete kring unga vuxna mellan Botkyrka, Haninge, Huddinge, och Södertälje. Målgrupp är unga vuxna (16-24 år) med komplex problematik och samlat behov av stöd. 5. Lyra arbetar med samtal, arbetspraktik och friskvårdsaktiviteter för att bygga självförtroende, rutiner och riktning för deltagarna med målet arbete/studier. Projektet ingår som delprojekt i Grenverket Södertörn. Målgrupp är unga vuxna (18-29 år) som befinner sig i en svår livssituation med långvarig problematik, psykisk ohälsa och är arbetslösa.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) 6. Utijobb Syftet har varit att stödja deltagarna till arbete/studier genom att arbeta med den evidensbaserade metodiken Supported employment. Stöd har getts till personen samt på arbetsplatsen eller i studier. Målgrupp är personer (18-64 år) med minst en neuropsykiatrisk diagnos inom autismspektrat, ADHD eller ADD. I övrigt ska individerna vara motiverade att komma i arbete och bedömas kunna nå arbete inom månader. Följande fyra nya insatser har finansierats av förbundet sedan 2011/2012, nämligen 1. KASAM för Unga vuxna. Insatsen består av en kurs för unga vuxna med syfte att öka känslan av sammanhang och upplevelsen av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i livet. Detta som ett led i arbetet för att kunna komma närmare arbete/studier. Insatsen är kopplad till projektet Slussen. Målgrupp är unga vuxna med behov att stärka sin psykiska hälsa. 2. Tillbaka till framtiden. Syftet är att stödja utvecklingen av sociala företag i Huddinge och att genom detta skapa flera arbetsträningsplatser för personer med särskilda behov. Namnet syftar på att deltagaren i projektet ska kunna få möjlighet att hitta tillbaka till ett normalt liv för att skapa sin framtid. Målgrupp är personer från samtliga insatser finansierade av samordningsförbundet. 3. Remiss- och kartläggningsteam. Syftet är att skapa ett myndighetsgemensamt team som gör kartläggningar och/eller ger råd i handläggning av deltagare i samordnad rehabilitering. Insatsen kan ses som en ingång till samtliga insatser. Målgruppen är personer i åldern år i behov av samordnad rehabilitering. 4. Samverkansteam Huddinge. Syftet är att skapa ett team som stödjer deltagarna till arbete/studier genom att arbeta utifrån personens behov. Arbetssätt, metoder och insatser anpassas utifrån deltagarnas behov. Målgruppen är personer i åldern år som har en långvarig och komplex problembild. Förvaltningens synpunkter Enligt den revisionsberättelse som de av kommunen och landstinget utsedda revisorerna avgivit bedöms styrelsen i samordningsförbundet ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Det bedöms att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) I den revisionsberättelsen som avgivits av den av staten utsedda revisorn görs följande uttalande: Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet Huddinge/HUSAM bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning. Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas. Fullmäktigebeslut i dessa delar ska innehålla skälen för beslutet. Om fullmäktige helt ansluter sig till revisorernas mening och deras skäl, räcker det att fullmäktige säger detta. Om det inte alls finns någon kritik i revisionsberättelsen och ansvarsfriheten i övrigt framstår som självklar behöver fullmäktige inte lämna någon motivering (prop. 1998/99:55 s. 25). Någon kritik har inte framförts i revisionsberättelsen. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsens förvaltning att styrelsen samt de enskilda förtroendevalda i detta organ utan särskild motivering ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Per-Erik Björkbacka Kommunjurist Bilagor 1. Revisionsberättelse för år 2012 undertecknad av revisorerna utsedda av Huddinge kommun och av Stockholms läns landsting 2. Revisionsberättelse för år 2012 undertecknad av revisorn utsedd av staten 3. Ernst & Youngs granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) Beslutet delges Socialnämnden Samordningsförbundet HUSAM Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Stockholms läns landsting

7 Till ';I)TCI cn och fllrhund."",etllcmmarna REVISIONSBERÄTTELSE for a r 2012 Samordnin rdrbundct Huddingcl HUSAM Organiution.. nmmer Vi har granska! rtlko:n"k"l"'m~, år.m:dollisningcn och fdrbund...'tyrebens Rlrvaltning i Samordnin g'förbundct i HuddingeIII USAM. ors;. nr , fllr IIcrkSllmhet~t Styrel,ft!1U an.n'(jy Styrelsens!III SIIDr är all bedriva 'lcfksamheten enl i&'1 m.'il, beslul och riktl injer samt de liiresl<rifter som giller RIr "eri<samheten. Styrelsen!iY8!'lll' ror Ull upprätt;! en iityedovi""ing som ger t:n råtivisande bild SIIrnt mr an det finns en tilll1lck lig inlcm kontroll i ~ eri<<>am h etcn. Rev;"",?!,,' am,\'ar Rcvisor erna~ an""ar lir all granska verk~liml'cl. in l~'til koolroll och rll/.:enskaper samt all pröva om ver\:!oilm nclen bedrivit. enligt uppdrog och mål samt dc' ltiresktifkr 50Ill g~ l b 1& ver),(samhclct\. VArt uppd,-"g är att med stöd i ~lr gnlnskning uttala oss om anwarsfrihet kan tillstyrkas eller ej. (jranslrnin~n Vi har utffirt ~.:Ir granskning utifrån l a~,im finansiell samordning, ~ummunail3l!"n, forbu n dso, dninl!~n ""mi god rcvisionsscd i IwmmuTlill verksamhet. Utöver granskningen av räkenskaperna cw;h lrsredovi8ningen har vi granskat väsentliga be8 lul, alglinler cw; h t1l rhalianden i Ilirbundct!br 311 kunna bedöma verksamheten i t1lmiilland~ lill giil1 andc mål. beslut <><;h riktlinjcr samt de f6re skrifter 1;(1m gäller mr vcrl<>amheten. Granskningen har genumrtirts med den inriktning och nmr;ntning som bchlh-s t1lr an ge rimlig grund mr bedömning och ajts\.afsprövning. UJtafunrkn Vi bed'lmer al\ styrelsen i Samordningsl'örburKIct Huddingell rusa M h"r bedrivil verksamheten ra ett Undamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till fredsställande sätt samt att den intema kontrollen har varit til lr:lcklig. Vi bcdörncr an rike:,nskapt:ma i allt vli;cntl ;&'1 Ur Täu"isande och ~tt årsredovi!illingen har upptiitfau; i "nlighet med tillämpliga ddar av b gcn om kommunal ~vi",i ng och god..,oovisningsscd.

8 Vi bedöm er att resultatet enligt årsredovisningen M törenligt med de tinamidla mål och vcrksamhelsmål SOm Hr "pp,tällda_ Vi tillstyrk~r lott st)-tclsen oeh dess ledamöter beviljas ansvar_~frihct för verksamhetsåret Huddinge den 3 april Lars L:genäs A"klorisemd revi~or För staten./7.. ~ ~ /~~ PloglCldl, ' Fiir kommunen För landslingd Bilagor: Dc sakkunnigas rapport

9 Deloitte. TIll S. ",,)f dmn~~oroundoe l tillödin""" 'HUSA M KU1l111lu" rullmilj.:tige i Huddinge Lmdsl;n~,ful1m lll:t i 8e i Huddinge hiltiäkr;ng,h... n tu bt:tsf<5rn ""Ilingen REVISJONSUIl:RÄ TTELSE för år 2012 Samordningslllrl.lu ndet Haddin;::c/H(jSA M Ol1olanisation~lIu rnmcr Vi har granslall rlikensb pema, årnredovisningen och roroundsstyre l$t'lls mn'altning i Samo!dningsförhu oo... Huddingc/HUSAM, or8. nr , /ör ~crksambctsårel: Slyre/XI15 a""vo~ jljr årsn"k,.,isningen 0.;11 forw11ml"gen Det iir fiirhund ~.\y rcl 9Cl1 som har "n.<v ar~\ Ilir IIll uppr:i!la en ArsredoviSl)jn g $(lm g~r en rättvisande bild och ror dcil interna konlro 11 som styrdsen bedömer är nfldviimlig lor alt upprätta en år ~rerl"v i s nillg som inte innehli.\ler Vii"eI1 lliga!;,j"hiiptctcr,,'are sig dessa beror p ol. oeg~lltli ghc l cr eller på fel StYTl: l ~\l ~nswl1\r o cks~ fol' an Vel'kSRmh et"" halriv" i enlighd med gtllaode mi l, h,, ~ lu{ och. ri"lhllj..:r samt de foreskrifkr /KIlll!t'l ll~ r lor verksamheten. Ret>L'WTn9 Wl$WlT V il.rt ansvar ;;, all ((n"la oos om iirsredovisnin)!en i r IIppliiuoo i ~'ni i!;l \Cl med knmmlm~ ll a :; cn ~ llim prö"a nm v."..b:mlhel.m bedrivits i enlig~et med l.:ii " m Jin:msidl. "mordning av rehllbililerink,ins.arscr och ffirbund ~ ordningen p å ~" n tlyd l ft " vär granskning. Vi ha.r IIlrort var!ll1m.lmin!! enligt Las om fi nansiell salllordning av rchab i lite ri ng< i IL~ alil."... loounu u al l age n, mrlltll\d.,,,,rdningc:n samt SOd revision!<sed i kommunal verksambet. VAr gransl:ning inne!ilum 1111 genom olika ~tgil rd "r inh ~mt",mdcrlllf: om belopp ()CI! annan in J,mnation i irsred (lvi,nin~n. Revisorn v~ Jj ~r vi/h ats i rde r oom skn UIJUnIS, blund annat genom att bt.<!iima risk~rna mr vfi~e l111 iga fela kli l!he l ~r i årsr.:dovisningen. vare, ig d~,,,, he"fo" på ocgenlligheter ~ ll ~r på fel. Vid dc llll~ riskbedömning l>euklur ",,,i"om t\~ dcl~r a\' den inl~ma kollirollen som ir ~ l evanta I,ir 1m,' m,.oomlct upprättar a!"s/"edov jsni n g ~1I mr ~ U ge 00 råtl\-isanrle bi ld i ~Y!l" all utlimna gl1lnsknillg..atgärrler ""m är ändamalscnlig:1 med ht\nsyn till om ~länc.lighel~jli.1, me., inle i syfte an giin eu

10 Deloitte. uttalande om d'kkli vildcr! i rdrbumkls interna konlroll Gmn,kllingen innd"uar också en utvärdering ~ v ändam61senligheten i dc redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i stjtd S""8 upp8kattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av dcn öv ~ r g lipand" pre"ltilali(m~n i "r,rcdov;snmgl'il Som underlag Tor vå]t uttalande om ansvarsfri het har vi Ul ö \' ~ r vår granskni ng av i\l-,re do v isni ng~ n ~anskal Vii,L"Illliga beslut iilgiirdcr och lörmllamlen i j(jrbund~l I,ir all kunna bcdöm~ verksamheten i fcirhållandc till gållande mål, k slut och rik:tlinjcr saml dc föreskri fter som giillel' för verksamheten. Granskningen h~r genomfcijts med den inriktning och omfattning som behövs for ~tt ge rimlig gnmd lot booi;mmng och ansvursprovning. {jr/a/anden Enligt vilr uppfattning har styrelsen i S~mol'dningsf6 round e t lluddingeillusam bedrivit verksamhete n. på ~ tt al1damåls ~nligt och from ekonolnisksyllpunk!! i1lfi-edsstäilmd ~.<ätt. Vi bedömer at! r ~kcnskapcrna i allt v~s ~ ntlig t är rättvisande, att den int~rna kontroll har varit tillr~ckli g, att re sultatet enli gt å r;r~ dovisningen ar tiirenli gt med d~ filjan. iella mål och v e rksamh ~ tsm å l ",m är upps!iillda enligt l(irbunds.ordnillg och y~rksamhctsplanen samt au allir~doy i 8ningcn har upprättats i enlighet med god redovisnings.sed och!i1liimpliga delar av lagen om kommu~al "~ dovisning_ V i tillstyrker al! slyrds~ns ledamöter bcyilja~ ansvarsfrihet tor verksamhetsåret Slod.:holm dcn 3 ~pril2 Q 13 ~ ulr, E g ~n ä Auktoriserad rcvisor DdoitteAB l)tsedd av slaten Bilagor: De sakkunnigas ' lipportcr

11 Gran.~nin G. n"",förd på uppdra~ av revi,orern. Ma,,/ApriI2013 HUSAM Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012!J ERNST & YOUNG QuaHtyln Everyfhing We Do

12 i!/ ERNST & YOUNG Qw/ity'" '"""yr/lhw lit- a.:, Innehåll 1. Granskning av Samordning,förbundet Huddinge , 1. Inledning _.. _.. _.. _._..._ Granskningen utgångspunkter J 2. Granskning av inoredovi.nlngen Granskning av resultat och balansr<iknlng,.,......,."., Granskning av åf1lredovis.n ing..,...". ",.5 2.J. Slutsats ""'"...,, ".".". ".. "."... "... "." Lagen om finansiell samordning ,1. Beslut om mål od1 riktlinjer for den finansiella samordningen "",., """"".".,. 6 J,2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna Finansiera insatser som avser individer som ar i behov av samordnade rehablmeringsinsatser och som syftar 111 an dessa uppnår eller lörbllltrar sin formäga att utfora förv:ljvsamele._ _.. _._ Slussen _. _ Lyr8... _.._.. _ _ Besluta på vilket satt de medel som står till förfogande fo.- linanslell samordnitig skall anvandas Svara föl" uppföljning och utvllrdering av rehabiliteringsinsatserna Kommelllarer och bedömnin\! "... "." "."."... "." l

13 ID ERNST & YOUNG Qwolilyln E...',.hI"r lo!: 00 MisslV5krivelse 20n Revisorerna i Samordningsförbundet Huddinge Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av SamordningsfÖfbundet Huddinge iir 2012, Vi har i dema rappor1 sammanfattat iakttagelser fran granskningen av årslxlkslutet och årsredovisningen 101' föftlundet Det har inte framkommit några väsentliga noieringa.- som påverkar Yår bedömning av att resurat och ställning ger en rattvisande bild 9V forbundets reslatat och $lallning för året Setareh Möradi Kopia. Förbundets atyrelse 2

14 ~ ERNST & YOUNG 1. Granskning av Samordningsförbundet Huddinge Inledning SamordningsfÖfbundet i Huddinge granskas av revi sorer utsedda av förbundets medlemmar. Granskningen sker i enlighet med god revisioossed i kommunal verksamhet 1.2. Granskningen utgångspunkter Ernst & Young har genomfört granskning av årsredovisning och arsbokslut för SamordningsförbUndet Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfalla resultatet av granskningen. samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför ansvarsprövningen av förbundets styrelse och bedömning avarsredovisningen Samordningsf&bunden skall ansvara för finansiell samordning av de resurser som parterna ställer till förfogande Enligt 7 i lagen om finansiell samordning av reh abiliteringsinsatser har samordningsförbunden till uppgift att Besluta om mal och riktlinjer för den finansiella samordningen Stödja samverkan mellan samverkansparterna Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga at! utföra förvärvsarbete Besluta på vilket sält de medel som står till förfogande för fin<lnsiell samordning skall användas Svara för uppföljning och umirdering av rehabiliteringsinsatserna Upprälta budget och arsredovisning för den finansiella samordningen Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer punkterna i 7 Vid revisiooen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 i kommunal lagen tillämpas, Del innebär bi,a, att revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande s<'ltt. om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kootrollen är tillrk klig. 3

15 ijj ERNST & YO UNG q".liiyln E"'pbln, w.' o" 2. Granskning av årsredovisningen 2.1. Granskning av te.ultat o c h balan.rillning Granskningen av ars redovisningen har omfattat en genomgang av att irsredovlsningen ar ~pp r!i tt a d i enlighet med kommunal redovisningslag. T ill resuilat och belensrllkning har ytterligare upplysningar lamnats i noter Granskningen av balans och resultatrakningen har omfattat en genomgang av underlag till v3sentliga resuhat- och balansposter. Tillgangama uppg.r ller varav avser banktillgodohavande. Av detla avser tkr förelagsl<.onlo och Ikr avset placenngskonlo. Fon:tringar avser mervärdesskatt om 232 tkr Samtliga lillgångar ar avs!::im da mot underlag ulan anmllr'kmflg. Skulderna uppgår IIII tkr varav Ikr avser leverantörsskulder och 34 l kr interi msskulder O kningen av leverantörsskulder jämfört med föregående år beror p:!i att en del av fakturorna som inkommii under 201 J men som avser har redovisals som leverantöf"$skulde!" is tii l ~ för inl erimsskutoef". Av dessa poster IAgl'lr ca 3 24Q tkl upplupna kostn ader i projekt. Skulder i projekt har stamls av mot rekvlsiboner och fakturor ulan anmärkning. ÖVriga posler avser styrelsearvode, revision och upplupna kostnader för ledamoter Granskning en av skulder har $kelt mot underlag utan anmärkning. FOrbundet uppvisar ett negatm resu~at om Ikr hantörligt lill ökade kostnader avseende projekt. Ingående eget kapital från 2011 var tkr och utgaende egel kapital uppg år till tkr Ibl"".rä kninl: Tilljpngar OmsätlnillJlSri 11K-~ "li'i r Dvr;ga {on/rinnar Hrutbc!J,'<io k<>'<!;l!od~r och Upplupna,makter /(as3a o bunk 231.1, ~6H, 7 a A5 7, O llln,4 0.0 HRR q a6'.~ S:~ Till.g.lnl".-u ,0 '11!(,;;, ~ Eget kap;m.,"y._3unlllgar oc:to ~ kuld "r log<"\" Jrnpit~ ' fjalun.",,,,1 r~~ul1nt..irers "",,/tal 1 (,(,J. o S 57(,,' :;,5 6654,4 Skuldc, l="cr3.iltörssku 1<J"r IIppluplW kosuratjcr.lch {i'srucbemldo ;I!wk~ r S'" Skulder 4161.'1 11,.'> 3211,

16 E!1 ERNST & YOUNG QouJ;ty... 'o-rt,,""," "'" o.. S:a EI:H kopit"l, ~... s.'iltnln",r Dch. kull1e~ 8 8 ~7,O ':I 865, Granskning av ärsredovisning Arsredovisningen bedoms, forutom ovannllmnda kja~~ if ic er i ngsle l. i allt vltsenlligl vara UPP" rallad i enlighfil med \lllampliga delar i kommunal redovisningslag. Gr a n ~kn lngen av årsredovisningen har om/allat /ONallningsberållelse, resultatrakning, balansråknlng och noter Slutsats Arsredovisningen bedöms ge en rattvlsilnde bild av förbundets resu ttat för är och statlning per , Granskningen visar atllörbundet tilliimpar cie redovisningsprincipt!1 som fö res krivs enligt Kommuna) redovisningslag. 5

17 :II ERNST & YOUNG Q-/I"",r.. ~_"" 3. lagen om finansiell samordning 3.1. Beslut om mål och rlktlinier Ulr den flnilnsiella samordningen Förbundets styrelse har i no>n)mber beslutat om en \l'e!f'ksamhetspian och budget tof" I \l'e!f'ksamhetsplanen pmlielnteras de huvuduppgifter som forbundel anself sig ha under verksamhetsåre i 20 12: Slöd]a igångsatta projekt sa att de fol1satt når bra resultat och målnlväet Att nya insatser skapas och kommer.gång som forväntat Frllmja arbele med ökad h;;lsa lnom insatser Styra om arbelssaltel från projek.t-lil! processarbete Arbeta med fordjup!ling av sanwer!l;anskutluren Arbeta med eventuell implementering av lyckade projekt eller elfektl'va arbetsmetoder i projekt som går mot avslut I verksamhetsplanen framgår ockd vilk.a som ar de prioriterade behovsgruppema samt de förtlundsovergripande malen. PrioriIflroOO grupper- Pefsoner som nyligen blivit aktuella hos någon av panama och har en svårbedömd problematik Personer som varit aktuella långe hos en eller nera parter och har en svi"bedömd eller komplex problematik. Personer mellan iir I behov av siodinsalse.-. fromlör allt p_g a psykisk ohälsa. Personer med neuropsykiatriska funkticl nst1inder De prioriterade grupperna är samma som för föregående ar Skillnaden ar endast att begreppet Individer har ersatts med Personer, Detta föranleder dock inga förandringar I betydelse av vi lka må~rupper som prioriteras, F(j(t)(,!/Ids6vergripande mal l. Min st 750 indl'vider tar del av in någon av samordningsflxbundets il15atsof. (nytt milli for 2012) 2 30 procenl av deltagarna som geoomgått en albetstivsinriktad rehabilitefingslnsats ska gli till loneatbele eller egenflnansierad llibildning. 3 Over 75 procent av alla berorda pl"ojeklcleltagare ska upplev;l god elfekt av Insalset". 4. Over 85 procent av alla avslutade deltagare ska UppleVil illi insal,sen ar av god kvali,~. 5 _ 75 procem av medarbetare i utbildnings... forelasning&- eller seminarieverksamhe1 ska uppleva nytta av insatsen. (nytt rn.ij1 för 2012) Ett mål har f Of" 2012 lagits ocrt. Det malet rorde att alla Deviljade projekt ska ha mål och indikatorer kring andel i lönearbetelutbildning för oerörda individer, saml en plan for implementering i ordinarie verksamhet. I övrigt har tva nya mål anlagits saml smarre Justeringar i övriga målskrivningar. FÖrilndnngama för dock inte angivna volymer 6

18 :u ERNST & YOUNG 3,2, Stödja samverkan mellan samverkans parterna Huddlr'lge samordningsförbund leds av Gn s\yrels.e bestående av 4 ledamöter och lika mång.. el'llllttare Under aret har en ledamot av styrelsen samtl!!n ersättare bytts lit, Under' 2012 genomfördes fem ordinaril!! styrelse!ammanträden samt ett exlr.. sammantriide, Ulover o'elt3 har styrelsen genomfört eh gemen!amt möte med styrelsen for $amordnll'lgsforbundet Bolkyrlo:a. Vid mötet diskuter.ldes planerna p8 ell gemerl5aml förbund Ulover della har stvrelsens ordforande deltagit i en nordisk konferens om valtard. För au Stod]3 styrelsens arbele finns en verkst:ljlande Ij'ansteman (samofdnare) s;unt en processtödjare som arbetar hamid vid!amon:lnlngsforbudel i Huddinge och halvtid vid samordningsfdrbundet i Botkyrl<a Samordnarens arbetsuppgifter bestar; att planera, följa upp och budgetera arbetet i föfbundet samt ansvara för kommunikation med mera, Processt60jaren arbetar med el!! stölla projekten i deras verks(h11het. f Olja upp projekten samt arbeta med att ta fram nya projektförslag. VJdare har styrelsen en ledningsgrupp OCh en styrgrupp till stöd för sitt arbete. Ledningsgruppen består av fem Pl!!rsoner fran ingiende parter och har en beredande funktion till styrelser\. Styrgruppen beslår av fyra personer och har till uppgift att följa öch stödja projekten for att!akel'6talla all projekten genomfors effektivt Styrgruppen fungerar också som referensgrupp vid nya projeklansokningar Alla fyra parter är representerade i ledningsgl'\.lppen OCh styrgruppen. I velks;unhelsplanen for året som gått anges eu ston antal aktivitet6/" som föfbundet avsåg an genomföra under årel. I årsredovisningen gås samuiga aktiviteter Igenom och det gors li~ n en presentation av om förbundet genomfört insatsen 500'11 syftet med defls.amma. De insatser som genomförts under året och som kan soneras under stodja samverl<.an mellen somvlhkansparfema ar bland annat att uppmuntra och informera intem ioom samverkan. de myndigheter och andra relevanta aktörer om samordningsfört>undets möjligheter för ideer och att skapa nya insatser, alt sprida Inlormatiorl om samordningsförbundet och dess verk. semhet genom hemsjda och nyhelsorev Silmt 311 informera om förbundet och dess verksamhet nos de samverkande myndigheterna och hos andra relevanta aktörer. Förbul'\Clet har t illsammans med!amordnlngsforbundet i 8ctkyrka genomfon fyra seminaner i utbildningssyfte_ T otalt har Cirka 500 personer dehaq~ I dessa seminarier som hafl olika teman. Bland annat har ell semlnilnum gel'lomförts som handlade om psykossjukdomar odl ett annal om h~ en framgångsrikt fofändringsarbele bedrivs pa basta sll\l. Ett övergripande syfte med seminariema har ock.sa varit att få handläggare kån de olika huvudinnnen I fot bundet att motas och utbyta erfarenheter och bygga mitvef1<. Enligt uppgift Iinf"16 det ett behov om fortsatta salsningar inom OrTlradel. Aret som gålt har också i stor utstråci<nlng handlat om bildandet av ett nytt samordningsför bund ti llsammans med Botkyr'rla och Salem, Beslut fattades under hosten av respektive styrelse och den l januari 2013 startade det nya förbundet sin verksamhet. Eli av syftena är alt an blittre nå ut till de individer som är i behov av Insats via samordningsförbundets försorg 3.3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov OlIV nmordnam rllh.1billterlngsins3tser och som syftar till att desini uppnår eller f örblttrllr sin förmåga.lit utföra föt'\lärvsarbete Under aret som gätt har förbundet finansierat 10 projekt, varav två har avslulals under året och Ivå nya projekt har startats

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun I 11 ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige o O O 1 2 3 Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD14/01738 Uppdnr 827 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568 00 599 - Organisationsnummer: 222000 2568 LANDSTINGET DAlARNA INK. 2011-04- 29. D N R.. l;,; P. //!.!.!..y..~.f...... SKR...!....... KOD.':1.!.!!... ~.9..l... -. Samordningsförbundet.. Insa VASTERDALARNA

Läs mer

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA . 1::> IlJ\GA LS 139 Organisationsnummer: 222000-2568 LANDSTINGET DALARNA INK. 2011-04- 29. DNR...f:.c.P..P/P..!.Y.f?... Si

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen

Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen ~ilaga L~ ~ 135 Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen REVISIONSllERX'rTELSE FÖR AR 2010 Snmo rd uingsförbunde

Läs mer

pwc 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1. Inledning 1.1 Uppdrag och förvaltning Som ligger till grund för uttbrmningen av revisionsberättelsen,

pwc 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1. Inledning 1.1 Uppdrag och förvaltning Som ligger till grund för uttbrmningen av revisionsberättelsen, dels om eventuella åtgärder med anledning av granskningens resultat. och förvaltning Som ligger till grund för uttbrmningen av revisionsberättelsen, PM är att informera styrelsen och revisorerna om den

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Västerbergslagens Samordningsförbund. Årsredovisning 2011-12-31. Granskning av. Jennie Femros

REVISIONSRAPPORT. Västerbergslagens Samordningsförbund. Årsredovisning 2011-12-31. Granskning av. Jennie Femros 000398 REVISIONSRAPPORT Västerbergslagens Samordningsförbund Granskning av Årsredovisning 2011-12-31 Mars 2012 Jennie Femros 000399 pwc 1 Inledning Vi avlämnar hänned dokumentation över granskningen år

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning 2015-04-24 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna från medlemmarna Landstinget Blekinge, Blekinge läns

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros 000354 REVISIONSRAPPORT Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Granskning av Årsredovisning 2011-12-31 l\1ars 2012 Jennie Fernros 000355 l. Inledning Vi avjämnar härmed dokumentation över granskningen

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning Huddinge kommun svar på revisionsskrivelse

Granskning av årsbokslut och årsredovisning Huddinge kommun svar på revisionsskrivelse KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 juni 2014 KS-2014/783.912 1 (4) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2013 - Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2013 - Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/574.912 Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer