meddelad i Norrtälje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-03-15 meddelad i Norrtälje"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Norrtälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ewa Tvengström Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Lars-Åke Forsberg, Lyckselevägen 138 1tr Vällingby Offentlig försvarare: Advokat Herman Johnell Advokatfirman Herman Johnell Box Norrtälje SLUT Åtalet ogillas. Förverkande och beslag Yrkandet om förverkande av i beslag tagna spelmaskiner ogillas. Beslagen hävs (Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsliggare BG13768, nr 1-9). Ersättning 1. Lars-Åke Forsberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 585 kr varav 525 kr avser reseersättning och 60 kr avser traktamente. 2. Herman Johnell tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. Kostnaden för försvararen ska stanna på staten. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 5 Narvagatan måndag - fredag Norrtälje E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

2 2 YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat att Lars-Åke Forsberg ska dömas enligt 54 1 st 1 lotterilagen (1994:1000) för BROTT MOT LOTTERILAGEN enligt följande gärningspåstående. Lars-Åke Forsberg har under perioden 1 april-22 maj 2008 i Video Citys lokaler på Billborgsgatan 10 i Norrtälje uppsåtligen eller av grov oaktsamhet olovligen anordnat lotteri för allmänheten genom att låta ställa upp nio spelmaskiner i butiken. Åklagaren har också yrkat att nio spelmaskiner som tagits i beslag ska förklaras förverkade jämlikt 58 lotterilagen. Yrkandet i sin helhet riktar sig mot Lars-Åke Forsberg och när det gäller de fem sk. Bomben-maskinerna mot Jensigame se. UTREDNINGEN Lars-Erik Forsberg har förnekat gärningen. Han har förklarat att de i beslag tagna maskinerna inte tillhör honom och att han inte gör anspråk på dem. Jensigame se har bestritt yrkandet om förverkande av de maskiner som tillhör bolaget, dvs. de fem sk. Bomben-maskinerna och har yrkat att beslaget av dessa maskiner hävs (beslagspunkterna 1, 2, 3, 6 och 9). Bolaget har inte haft någon erinran beträffandet yrkandet avseende de övriga maskinerna under åberopande av att dessa inte tillhör bolaget. Som grund för sin inställning har Jensigame se anfört att lotteriet är lagligt eftersom det inte är anordnat i Sverige och därmed inte tillståndspliktigt. Jensigame se har även anfört att väsentliga delar av lotterilagen inte har notifierats (anmälts) till EUkommissionen och därmed saknar verkan.

3 3 Lars-Erik Forsberg och Jens Göransson, ställföreträdare för Jensigame se, har hörts. Som skriftlig bevisning har åklagaren åberopat beslagsprotokoll och syn på fotografier över beslagtagna spelmaskiner. Genom utredningen är inledningsvis följande klarlagt. Nio spelmaskiner har varit uppställda i Video Citys lokaler under perioden den 1 april den 22 maj Tillstånd att anordna lotteri för allmänheten med de dessa nio maskiner har inte meddelats. Lars-Åke Forsberg har uppgett att han tog över verksamheten Video City i augusti 2007 och att maskinerna då redan fanns där. Fem av maskinerna är s.k. Bomben-maskiner och tillhör Jensigame se. Fyra av maskinerna är s.k. Lottilott-maskiner. Ingen har gjort anspråk på dessa maskiner och det är oklart vem de tillhör. Vid förhören har vidare lämnats följande uppgifter. Lars-Åke Forsberg: Video Citys verksamhet innebar uthyrning av filmer samt försäljning av läsk och godis. Innan han tog över videobutiken jobbade han i byggbranschen. Han har ingen ekonomisk eller juridisk utbildning. Spelmaskinerna följde med på köpet när han tog över verksamheten. Det var endast de fem Bombenmaskinerna som användes. De övriga maskinerna, de fyra Lottilott-maskinerna, var aldrig igång. När han tog över rörelsen försäkrade den tidigare ägaren honom om att det fanns tillstånd för spelmaskinerna, men han fick inga papper på det. Han gjorde inga fler försök att utreda frågan om maskinernas laglighet. Han sålde verksamheten i oktober 2009 och jobbar idag med snöröjning. Spelen bestod av vanliga datorer utrustade med en sedelläsare. Det var fråga om kasinospel som spelades via Internet med kontantinsatser. Han tror att man kunde vinna upp till kr och eventuella vinster betalades ut av personalen i butiken från en separat kassa.

4 4 Representanter från bolaget Scanbet försäkrade honom om att allt var lagligt. När han tog över rörelsen skrev han på ett kontrakt med Scanbet där det bl. a. stod att maskinerna var lagliga enligt internetlagen. En representant för Scanbet kom sedan till butiken varje eller varannan månad och servade automaterna, gjorde avräkning och skötte redovisningen. Jens Göransson: Han är företrädare för Jensigame se som äger de fem beslagtagna Bomben-maskinerna. Jensigame se är ett europabolag som har sitt huvudkontor och säte i Tjeckien. Bolaget bedriver verksamhet i flera länder både i och utanför Europa. Det finns varken något kontor eller någon personal i Sverige. Servrarna är fysiskt placerade i Tjeckien. Om man drar ut sladden till maskinerna fungerar de inte. Det är ett annat bolag vid namn Scanbet (numer Scandic Gaming) som ingått avtal med entreprenörerna i de olika länderna, bl.a. Sverige. Även Scanbet har säte i Tjeckien. I Scanbets kontrakt med Lars-Åke Forsberg fanns en skriftlig redovisning av bolagets uppfattning av rättsläget, dvs. att de aktuella Bomben-maskinerna var helt lagliga. I redovisningen hänvisades till uttalanden från Lotteriinspektionen och Finansdepartementet samt till avgöranden från Högsta domstolen, Svea hovrätt och EG-domstolen. Bolaget anser än i dag att maskinerna inte kräver tillstånd från svenska myndigheter. Bomben-maskinerna består av en dator och spelet bedrivs på en server. De spel som erbjuds är bl.a. Black Jack, poker och sådana spel som man kan spela på t.ex. Svenskaspel.se och Ladbrokes.com. Jensigame se har servrar i Tjeckien, England och Ungern. Spelmaskinerna är kopplade till en centralserver i Tjeckien där bokföringssystemet finns. Vinstutbetalningen sker manuellt av en funktionär på plats. Bomben-maskinerna är således inte spelautomater eftersom inget spel sker i själva maskinen, utan alla transaktioner bokförs på servern i Tjeckien. Samma spel kan spelas från vilken persondator som helst. Då krävs dock att insatserna görs via bankkort. Enligt uppgift från Lotteriinspektionen är dessa spelmaskiner tillåtna. Maskinerna är värda ungefär kr/st idag.

5 5 SKÄL Skuldfrågan Åklagaren har i sitt gärningspåstående använt sig av begreppet spelmaskiner, ett begrepp som varken finns definierat eller omnämnt i lotterilagen. Tingsrätten har dock för enkelhetens skull genomgående använt sig av det begrepp som gärningsbeskrivningen innefattar. I gärningsbeskrivningen har åklagaren vidare påstått att Lars-Åke Forsberg anordnat lotteri för allmänheten genom att låta ställa upp dessa spelmaskiner. Någon beskrivning av hur anordnandet i övrigt skulle ha gått till eller hur spelen varit konstruerade har inte angetts. Under Jensigame se:s sakframställan och genom förhöret med Jens Göransson och har dock klarhet bringats i dessa avseenden. Lotterilagens tillämpningsområde stadgas i 1-2 lotterilagen. Lagens definitioner framgår av 3 8. I 21 a framgår att lotterier som anordnas i samband med sändning i radio eller television eller på annat sätt förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor är att anse som egentliga lotterier. I 1 föreskrivs att lagen är tillämplig på lotterier som anordnas för allmänheten. I förarbetena till lagen (prop. 2001/02:153 s. 16 f.) anförs följande om rekvisitet anordnas. I samband med att möjligheten ges att anordna lotterier via helt nya distributionskanaler än de traditionella aktualiseras frågan om lotterilagens tillämplighet på lotterier som inte anordnas i Sverige. Lagrådet har i detta sammanhang framhållit att frågan om var ett Internetlotteri är anordnat är av avgörande betydelse bl.a. när det gäller att bedöma om svensk lotterilagstiftning över huvud taget är tillämplig. I 1 lotterilagen föreskrivs att lagen är tillämplig på spel som anordnas för allmänheten. I 1982 års lotterilag angavs uttryckligen att lagen gällde lotterier som anordnas inom landet. Ingenting i förarbetena till den nu gällande lotterilagen tyder på att någon ändring i sak i detta hänseende varit avsedd. Utgångspunkten får därför alltjämt anses vara att den svenska lotterilagen endast skall tillämpas på lotterier som anordnas här i landet. När det gäller att fastställa om ett lotteri som finns att tillgå över exempelvis Internet skall anses anordnat här i landet bör avseende fästas vid följande omständigheter.

6 6 Anordnandet av ett Internetspel kan inte sällan hänföras till flera olika länder. Spelanordnaren kan exempelvis ha sitt bolag registrerat i ett land, bedriva sin verksamhet och ha sitt huvudkontor i ett annat land samtidigt som spelservern står uppställd i ett tredje land. Att ta placeringen av den tekniska utrustningen till utgångspunkt för bedömningen förefaller mindre lämpligt. Dels kan det mot bakgrund av dagens tekniska möjligheter vara svårt att bestämma den tekniska utrustningens geografiska placering. Dels är det mycket enkelt att snabbt flytta den till annan ort. I stället torde anordnandet av lotteriet i ett sådant fall som det ovan nämnda få hänföras till det land där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Vid bedömningen av denna senare fråga framstår det som naturligt att den del av verksamheten som omfattar organiserandet och ledningen av verksamheten tillmäts särskild vikt. Ytterst är detta dock frågor som får avgöras i rättstillämpningen. Åklagaren och Jensigame se har hänvisat till en dom från Göta hovrätt (dom den 18 november 2009 i mål B ) som har behandlat frågan om var ett lotteri skulle anses anordnat i ett liknande fall som detta. I Göta hovrätts dom hade spelmaskinerna varit uppställda i Sverige, insatserna hade gjorts i Sverige, spelandet hade skett i Sverige och vinsterna hade betalats ut i Sverige. Hovrätten ansåg därför att lotteriet inte kunde anses anordnat någon annanstans än i Sverige. Enbart det förhållandet att servern funnits i Tjeckien ändrade inte hovrättens bedömning. I nu aktuellt fall har även andra omständigheter framkommit med bäring på var lotteriet ska anses anordnat. Jens Göransson har uppgett att Jensigame se är ett europabolag vars huvudsakliga verksamhet bedrivs i Tjeckien och att bolaget även har sitt säte där. Han har också uppgett att bolaget bedriver verksamhet i en rad länder både i och utanför Europa. Vidare har han uppgett att bolaget har servrar i flera länder och att bolaget varken har något kontor eller någon personal i Sverige. Hans uppgifter har inte ifrågasatts av åklagaren. Enligt propositionen är det mindre lämpligt att ta placeringen av den tekniska utrustningen till utgångspunkt för bedömningen om var lotteriet ska anses anordnat. Enligt propositionen ska istället särskild vikt tillmätas var organisationen och led-

7 7 ningen av verksamheten sker. Annat har inte framkommit än att bolagets huvudsakliga verksamhet bedrivs i Tjeckien. Utredningen i målet ger sammantaget vid handen att de aktuella Internetspelen kan hänföras till flera olika länder. Även om insatserna och knapptryckningarna sker på datorer placerade i Sverige är det i en server i Tjeckien som resultatet lottas fram. Organisationen och ledningen av verksamheten är också att hänföra till Tjeckien. Vinsterna betalas dock ut i Sverige. Var den huvudsakliga verksamheten bedrivs är i ett fall som detta därmed inte helt enkelt att avgöra. Annat har inte framkommit än att Lars-Åke Forsberg i samband med övertagandet av spelmaskinerna i kontraktet från Scanbet har fått information om att olika myndigheter och domstolar har ansett denna form av lotteri lagligt i Sverige trots att tillstånd inte erhållits. Även om det kan anses oaktsamt att inte ytterligare kontrollera fakta mot bakgrund av att informationen lämnades av en part som företrädde maskinägaren, kan Lars-Åke Forsberg i sammanhanget inte sägas ha förfarit med uppsåt eller av grov oaktsamhet. Åtalet ska därför ogillas. När det gäller Lottilott-maskinerna har åklagaren inte motbevisat Lars-Åke Forsbergs påstående om att dessa maskiner inte var i drift. Hur dessa maskiner fungerade har inte heller klarlagts. Beträffande dessa har det därför inte visats att det förekommit något anordnande av lotteriverksamhet alls. Åtalet ska därför ogillas även i denna del. Förverkandeyrkandena Med hänsyn till utgången i skuldfrågan ska yrkandet om förverkande av spelmaskinerna ogillas och beslagen hävas.

8 8 Övriga frågor Herman Johnell ska tillerkännas begärd ersättning. Mot bakgrund av utgången i målet ska denna kostnad stanna på staten. Lars-Åke Forsberg har därmed också rätt till ersättning för resa och traktamente enligt 31 kap 2 rättegångsbalken och 7 förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. Han har dock inte rätt till ersättning för förlorad inkomst. Jensigame se ska tillerkännas ersättning enligt principerna för de bestämmelser som gäller för tilltalad som frikänns i mål där åklagaren för talan. Rätt till ersättning av allmänna medel föreligger därmed för Jensigame se för kostnader för ombud om kostnaderna skäligen varit motiverade för tillvaratagande av Jensigame se:s rätt. Ersättning till frikänd tilltalad för anlitande av försvarare bestäms normalt med utgångspunkt i brottmålstaxans timkostnadsnorm. Denna bör emellertid kunna frångås, när målets beskaffenhet eller annan särskild anledning föranleder därtill. Aktuellt mål har rört ett speciellt ämnesområde och förhållandevis svårbedömda frågeställningar har aktualiserats. Det har framkommit att Bo Thorvinger har särskilda insikter och erfarenheter på lotterilagens område. Bo Thorvinger har utfört sitt uppdrag på ett skickligt och sakkunnigt sätt och hans insatser har varit av betydelse för målets utgång. Yrkad ersättning för arvode och utlägg får anses skäliga för tillvaratagande av Jensigame se:s rätt i målet. Av tingsrättens protokoll framgår tingsrättens beslut beträffande Jens Göranssons yrkande om ersättning för sin inställelse. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Dv 400) Överklagande med hänsyn till mellankommande helg senast den 6 april 2010 ställs till Svea hovrätt men ges in till tingsrätten. Ylva Myhrberg

9 Bilaga 1 Bilaga ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE I BROTTMÅL DV Producerat av Domstolsverket Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. I vilka fall krävs prövningstillstånd? Brottmålsdelen Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan. Enskilt anspråk (skadeståndstalan) För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall

10 1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller 2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten. Beslut i övriga frågor Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt 6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida l (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mälm meddelad i Stockholm den 22 november 2012 B 2535-11 KLAGANDE Mohamed Houssein Ali, 580404-2215 Tensta Allé 29 163 64 Spånga Ombud: Advokat Krister Jansson Solna Advokatbyrå

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

2012-05-07 meddelad i Helsingborg

2012-05-07 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Göran Olsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad SOFIA Charlotta Kroon, 850902-1906 Bergsgård Spannarp 12 432 77

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Claes Harrysson, 510112-3254 Valutavägen 1 129 34 Hägersten Ombud: Advokaten Magnus Ullman och jur.kand. Henrik Ljungholm Lindskog Malmström Advokatbyrå KB

Läs mer

2010-06-11 meddelad i Göteborg

2010-06-11 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 2840-10 2010-06-11 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand Internationella åklagarkammaren i Göteborg 1. Målsägande Catrine. Målsägandebiträde:

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Juan PABLO Costaneda Henao, 770714-0575

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer