Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se"

Transkript

1 Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon

2 Patientsäkerhetslagen (2010:659) Bakgrund och framtid

3 Klagomålsinstanser Patientnämnden Socialstyrelsen (klagomål + lex Maria) Patientförsäkringen (LÖF) Läkemedelsförsäkringen Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

4 Bakgrund Betänkande av patientsäkerhetsutredningen, SOU 2008:117 Översyn från ett patientsäkerhetsperspektiv av den lagstiftning som omfattar tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen och ansvarssystemet inom hälsooch sjukvården

5 Grundinställning Nuvarande regelverk stödjer inte hög patientsäkerhet och sätter inte patienternas erfarenheter i centrum Ett repressivt system gagnar inte hög patientsäkerhet Säkerhetsarbetet i vården måste i första hand ha ett systemperspektiv och bedrivas proaktivt

6 Grundprinciper Den som bedriver hälso- och sjukvård är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att patienten inte ska drabbas av vårdskada. Patienternas erfarenheter ska tas tillvara Skyldighet för vårdpersonal att rapportera tillbud Vårdgivarens ansvar att utreda och åtgärda tillbud

7 Definition av vårdskada 1 kap. 5 patientsäkerhetslagen (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälsooch sjukvården. Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som 1. är bestående och inte ringa, eller 2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

8 Skyldigheter för vårdgivare Att informera patienten när vårdskada inträffat Att informera patienter vilka åtgärder som vidtagits för att det inte ska inträffa igen Att informera om vilka möjligheter det finns att få ersättning, om Socialstyrelsen samt om Patientnämnden Att dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete och årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse Att ge patienten möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet

9 3 kap. 10 patientsäkerhetslagen Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 3. vilka resultat som har uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

10 Proposition 2009/10:210 Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att: förstärka vårdgivarens kontroll över patientsäkerhetsarbetet i verksamheten Socialstyrelsens tillsyn över verksamheten underlättas tillgodose informationsbehovet hos andra intressenter som allmänheten, patienter andra vårdgivare och patientorganisationer

11 Proposition 2009/10:210 I patientsäkerhetsberättelsen ska anges vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten Det kan vara att rutiner har förändrats, att utbildnings- och träningsmöjligheter har tillskapats eller att nya tekniska stödsystem har införts Berättelsen ska innehålla en beskrivning av vilka resultat som uppnåtts, exempelvis att följsamheten till rutiner har ökat

12 Patientsäkerhetsberättelsens innehåll SOSFS 2011:9 7 kap. 2 Hur ansvaret enligt patientsäkerhetslagen har fördelats hos vårdgivaren Hur patientsäkerheten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats (analys av uppgifter från patientnämnder) Hur samverkan har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada Hur risker för vårdskada har hanterats

13 Patientsäkerhetsberättelsens innehåll SOSFS 2011:9 7 kap. 2 Hur rapporter enligt patientsäkerhetslagen har rapporterats Hur inkomna klagomål och synpunkter som har betydelse för patientsäkerheten har hanterats Hur många händelser som har utretts enligt patientsäkerhetslagen under föregående år Hur många vårdskador som har bedömts som allvarliga

14 Patientsäkerhetsberättelsens innehåll SOSFS 2011:9 7 kap. 3 Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad 1. att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och 2. att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en mall hur en patientsäkerhetsberättelse kan se ut

15 Nytt i lagen HSAN HSANs funktion att utdela disciplinpåföljder (varning och erinran) försvinner HSAN blir kvar att pröva prövotider, deslegitimering och indragen förskrivningsrätt

16 Klagomål överförs från HSAN till SoS Denna typ av klagomål ska hanteras av Socialstyrelsen fr.o.m. 1 januari 2011 Nationell enhet vid Socialstyrelsen som tittar på ärenden bredare, Enskilda klagomål Möjlighet för SoS att utdela kritik Möjlighet att överklaga Socialstyrelsens beslut utretts i Ds 2011:36 (Får överklagas till förvaltningsdomstol 1 januari 2013)

17 Riskindivider Skyldighet för vårdgivare att till Socialstyrelsen rapportera hälso- och sjukvårdspersonal som utgör fara för patientsäkerheten Grov brottslighet utgöra grund för återkallelse av legitimation Utökade möjligheter för Socialstyrelsen att yrka om treårig prövotid och deslegitimering Prövotid som beslutas av HSAN ska åtföljas av en handlingsplan

18 Nytt i lagen - Patientmedverkan Patienterna ska involveras på ett tydligare sätt i patientsäkerhetsarbetet Handbok Socialstyrelsen Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig Ny handbok till patienter Min guide till säker vård Flertal handböcker från SKL

19 Patientnämnden Din oberoende instans för utredning av problem i vården

20 Patientnämndens verksamhet Är reglerad i lag, lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet Patientnämndens verksamhet är politiskt styrd

21 Ledamöter och ersättare Ledamöter Ordf Lena Appelgren (KD) Solna V ordf Barbro Nordgren (S) Haninge Daniel Lassnäs (M) Jordbro Lena Huss (FP) Hägersten Juan Carlos Cebrian (S) Farsta Ersättare Eva Klingström (M) Solna Staffan Sjödén (M) Stockholm Margareta Cantell (C) Sollentuna Eleonor Eriksson(S) Stenhamra Ulla-Liza Blom (S) Stockholm

22 Tjänstemän 20 st. Förvaltningschef Förvaltningsjurist Sjuksköterska Sjukgymnast Expedition Sakkunnig - Läkare Socionom Tandhygienist Arbetsterapeut

23 Patientnämndens uppgifter Stödja och hjälpa patienter/anhöriga Främja kontakter mellan patienter/personal Arbeta förebyggande Förordna stödpersoner

24 Patientnämndens verksamhetsområde Landstingets hälso- och sjukvård Kommunernas hälso- och sjukvård enl HSL Privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kommun eller har uppdrag enligt nationella taxan Folktandvården, den tandvård som landstinget finansierar, privata tandhygienister och Distriktstandvården

25 Vårdsynpunkter Databas Registrering Statistik och rapporter

26 Antal ärenden per klagoinstans i Sverige Patientnämnden Patientförsäkringen Ansvarsnämnden Lex Maria

27 Antal ärenden per klagoinstans i Stockholms län Patientnämnden Patientförsäkringen Ansvarsnämnden Lex Maria

28 Patientärenden Behandling Bemötande Tillgänglighet Omvårdnad Samverkan Ekonomi Juridik Information Administration Rådgivning

29 Antal ärenden per problemområde, SLL Behandling Tillgänglighet Bemötande Ekonomi Juridik Administration Information Omvårdnad Samverkan Rådgivning etc

30 Antal ärenden per vårdtyp Akutsjukhus Primärvård Psykiatrisk vård Specialistvård Tandvård Övrig vård Kommunal vård Geriatrik Handikapp-hab Utom SLL, avtal

31 Kommunal vård 88 ärenden 2010 Ofta närstående som anmäler Mest klagomål gällande omvårdnad och behandling Behandlingsfrågorna omfattar utebliven eller ofullständig behandling och bristande medicinering

32 Hur hanteras ärenden? Alla ärenden redovisas öppet för förtroendevalda i avidentifierad form inte namn på patienten men däremot ofta vårdinrättning

33 Vad händer om en patient anmäler till patientnämndens förvaltning? Nämnden tar oftast in ett yttrande från berörd hälso- och sjukvårdspersonal, ofta yttrar sig även verksamhetschef, chefläkare eller MAS eller motsvarande Yttranden går via ledningen för sjukvården och tandvården, tex stadsdelsdirektören, äldrechefen Man är skyldig att svara på begäran om yttrande Svaret delges alltid patienten/anmälaren Bra svar från MAS Ofta bristande dokumentation

34 När ni skriver svar Tänk på att svaret går till patienten/anmälaren Skriv inga komplicerade medicinska termer utan enkel svenska så att patienten förstår Inga kränkande omdömen till anmälaren, visa respekt Beklaga gärna och tillmötesgå patientens synpunkter

35 Resultat av Patientnämndens verksamhet Många ärenden leder till rutinförbättringar patientens synpunkter är viktiga som led i kvalitetsutvecklingen I de flesta fall blir anmälaren nöjd med vårdens svar i en del fall inkommer genmäle Vissa ärenden blir Principärenden eller Proaktiva ärenden

36 Principärenden Ärenden som är vanligt förekommande, särskilt allvarliga där nämndens ledamöter fattar beslut om uppföljning och redovisning från verksamheten

37 Exempel på principärenden Kost på sjukhus PaN tillskrivit alla sjukhus i regionen Ersättning för inställda operationer/fått fel läkemedel Ökat antal klagomål mot en specifik psykiatrisk verksamhet

38 Proaktiva ärenden Ärenden där problem löst på ett sätt som bidragit till att förbättra patientsäkerheten och som andra vårdgivare skulle kunna använda i sitt eget patientsäkerhetsarbete

39 Exempel på proaktivt ärende Blodtryckskontroll inför operation Information kring insättning av P-stavar

40 Patientnämnden har inga befogenheter Att kritisera hälso- och sjukvårdspersonal Att påverka enskild patients vård och behandling och t.ex. hävda att viss vård eller behandling ska vara aktuell Att driva patienters ärenden opartiskt roll

41 Ändringar i lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. 1 januari 2011

42 2 Lag om patientnämndsverksamhet Nämnderna ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården genom att 1. hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården, 2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, 3. hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, samt 4. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter.

43 2 Lag om patientnämndsverksamhet Nämnderna ska informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet.

44 4 Lag om patientnämndsverksamhet Nämnderna ska göra Socialstyrelsen uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn. Nämnderna ska senast den sista februari varje år till Socialstyrelsen lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheten under föregående år.

45 Patientnämndens förändrande arbetssätt

46 Patientsäkerhet - Vårdskada Den nya definitionen av vårdskada används där inte obehag längre finns med Patientsäkerhet kommer fortsättningsvis att registreras som ett bevaknings område Vårdskadeblankett uppföljning av patientsäkerhet Följa upp om Lex Maria anmälningar sker efter blanketten Informera anmälaren om möjlighet att anmäla till Socialstyrelsen

47 Vårdskadeblankett Har en vårdskada inträffat? Har det förelegat risk för en vårdskada? Om någon av ovanstående frågor besvarats med ja: Har avvikelserapportering gjort? Har händelseanalys genomförts? Har anmälan enligt Lex Maria gjorts? Har någon övrig åtgärd vidtagits med anledning av händelsen? Om någon övrig åtgärd vidtagits, vad?

48 Information till Socialstyrelsen Avstämning i databasen Vårdsynpunkter åtminstone varje kvartal Vid behov sända över denna information till Socialstyrelsen Informationen ska vara av övergripande slag och inte avse enskilda patienter Enskilda ärenden skickas över när anmälaren så önskar

49 Informationsinsatser 1.intensifiera insatser mot hälso- och sjukvårdspersonalen - skyldiga att informera om patientnämnden vid vårdskada 2. mot allmänheten tillsammans med andra patientnämnder, hemsida etc. 3. Intresseorganisationer etc.

50 Tillsammans kan vi göra vården bättre Tack!

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund 2010 Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 1 Utgåva X, 2010 Från den 1 januari 2011 gäller ett nytt system för anmälningar mot hälso- och sjukvårdspersonal. Disciplinpåföljderna (erinran och varning)

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Om jag blir anmäld. Råd och hjälp från Sveriges läkarförbund

Om jag blir anmäld. Råd och hjälp från Sveriges läkarförbund Om jag blir anmäld Råd och hjälp från Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund 2002 1 SVERIGES LÄKARFÖRBUND, 2002 TEXT: FÖRHANDLINGSAVDELNINGEN TRYCK: TRYCKINDUSTRI, SOLNA 2002 2 Om jag blir anmäld

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

En patientförsäkring för alla VILKA VI ÄR OCH VAD VI GÖR

En patientförsäkring för alla VILKA VI ÄR OCH VAD VI GÖR En patientförsäkring för alla VILKA VI ÄR OCH VAD VI GÖR MED FOKUS PÅ KUNDEN Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) är ett rikstäckande försäkrings bolag som har till huvuduppgift att försäkra

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Betänkande av Utredningen om betalningsansvarslagen Stockholm 2015 SOU 2015:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård Möjligheter till förbättringsarbete Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden 2 (60) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa:

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år

Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/735.732 1 (10) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av ramavtal särskilt

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Vård för papperslösa Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer