COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Sammanfattning och värdepappersnot 8 maj TURBO-warranter Obegränsade TURBO-warranter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Sammanfattning och värdepappersnot 8 maj 2013. TURBO-warranter Obegränsade TURBO-warranter"

Transkript

1 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Sammanfattning och värdepappersnot 8 maj 2013 rörande TURBO-warranter Obegränsade TURBO-warranter Detta dokument innefattar en sammanfattning ( Sammanfattningen ) och en värdepappersnot ( Värdepappersnot ) och tillsammans med Commerzbank Aktiengesellschafts registreringsdokument av den 12 december 2012, det första tillägget av den 20 december 2012, det andra tillägget av den 22 februari 2013, det tredje tillägget av den 5 april 2013, det fjärde tillägget av den 30 april 2013 och eventuella framtida tillägg ( Registreringsdokument ) utgör det ett grundprospekt ( Grundprospekt ) i enlighet med artikel 5 (4) i direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) med ändringar (som inkluderar ändringarna genom direktiv 2010/73/EU ( Ändringsdirektivet för prospektdirektivet av 2010 ) i den utsträckning som sådana ändringar har genomförts i en relevant medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)), som det genomförts genom relevanta bestämmelser i EU:s medlemsstater, i samband med kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 ( Kommissionens förordning ). Ovan nämnda dokument som utgör Grundprospektet har registrerats hos Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin ) och kommer att publiceras i elektronisk form på Emittentens webbplats (www.commerzbank.com).

2 SAMMANFATTNING Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7). Dessa punkter är Den här sammanfattningen innehåller alla Punkter som måste ingå i en sammanfattning för den här typen av värdepapper och emittent. Det kan förekomma glapp i numreringen av Punkterna i de fall då Punkterna inte behöver anges. Även om det krävs information om en Punkt i sammanfattningen på grund av typen av värdepapper och Emittent kan det hända att relevant information om Punkten saknas. I så fall inkluderas en kort beskrivning av Punkten i sammanfattningen, tillsammans med icke tillämpligt. Vissa bestämmelser i sammanfattningen anges inom parentes. Sådan information kommer att kompletteras eller, om den inte är relevant, raderas i samband med olika värdepappersemissioner, och den fullständiga sammanfattningen i samband med sådan värdepappersemission bifogas de relevanta slutliga villkoren. Avsnitt A Inledning och varningar Punkt Beskrivning av Punkt Upplysningskrav A.1 Varningar Den här sammanfattningen bör läsas som en introduktion till grundprospektet ( Grundprospektet ) och relevanta Slutliga Villkor. Investerare bör basera sina beslut att investera i värdepapperen som emitteras enligt detta Grundprospekt ( Warranterna ) mot beaktande av Grundprospektet i sin helhet och de relevanta Slutliga Villkoren. Om ett anspråk gällande informationen i Grundprospektet skulle framställas i en domstol i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, kan den investerare som framställer anspråket enligt den nationella lagstiftningen i medlemsstaten själv bli tvungen att bekosta översättningen av detta Grundprospekt och de Slutliga Villkoren innan rättsprocessen inleds. Civilrättsligt ansvar gäller endast för de personer som har sammanställt sammanfattningen, samt eventuell översättning, och endast om sammanfattningen är vilseledande, oriktig eller inkonsekvent i kombination med övriga delar av Grundprospektet, eller om den när den läses tillsammans med övriga delar i Grundprospektet inte ger all nödvändig nyckelinformaiton. A.2 Medgivande att använda Prospektet [ inte tillämpligt Emittenten har inte beviljat en finansiell förmedlare rätten att använda Grundprospektet och de Slutliga Villkoren för återförsäljning eller slutlig placering av Warranterna.] [[Emittenten beviljar härmed en finansiell förmedlare rätten att använda Grundprospektet och de Slutliga Villkoren för återförsäljning och slutlig placering av Warranterna.] [Emittenten beviljar härmed nedanstående finansiella förmedlare rätten att använda Grundprospektet och de Slutliga Villkoren för återförsäljning eller slutlig placering av Warranterna: [finansiella förmedlares namn och adress)]]

3 Erbjudandeperioden inom vilken finansiella förmedlare kan genomföra återförsäljning eller slutlig placering av Warranterna omfattar endast den tid som Grundprospektet och de Slutliga Villkoren är giltiga i enlighet med artikel 9 i Prospektdirektivet, så som det genomförts i den relevanta Medlemsstaten [och under perioden [startdatum] till [slutdatum]]. Medgivande att använda Grundprospektet och de Slutliga Villkoren gäller endast i följande Medlemsstat(-er): [relevant(-a) Medlemsstat(-er)] Medgivande att använda Grundprospektet inklusive eventuella tillägg samt eventuella motsvarande Slutliga Villkor lämnas förutsatt att (i) detta Grundprospekt och de tillhörande Slutliga Villkoren levereras till presumtiva investerare tillsammans med eventuella tillägg som publicerats före sådan leverans och (ii) att finansiella förmedlare vid användning av Grundprospektet och tillhörande Slutliga Villkor ser till att samtliga gällande lagar och förordningar som är i kraft i respektive jurisdiktion följs. Om ett erbjudande lämnas av en finansiell förmedlare ska den finansiella förmedlaren tillhandahålla information till investerarna om de villkor som gäller för erbjudandet vid den tidpunkten.]

4 Avsnitt B Emittent Punkt Beskrivning av Punkt Upplysningskrav B.1 Emittentens registrerade firma och kommersiella namn B.2 Säte/Juridisk form/ Lagstiftning/ Inregistreringsland Bankens registrerade firma är COMMERZBANK Aktiengesellschaft ( Emittenten, Banken eller Commerzbank, tillsammans med dess dotterbolag Commerzbankkoncernen eller Koncernen ) och det kommersiella namnet på Banken är Commerzbank. Bankens huvudkontor ligger i Frankfurt am Main. Adressen är Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), Frankfurt am Main, Tyskland. Commerzbank är ett aktiebolag bildat enligt tysk lag. B.4b Kända trender som påverkar Emittenten och Emittentens bransch De globala finansmarknadskriserna och statsskuldskriserna i synnerhet i euroområdet har tidigare satt stor press på Commerzbank nettotillgångar, finansiella ställning och rörelseresultat och det kan antas att Commerzbank även i framtiden kan drabbas av väsentliga negativa effekter, i synnerhet om kriserna åter skulle förvärras. B.5 Organisationsstruktur B.9 Vinstprognoser eller uppskattningar B.10 Anmärkningar i revisionsberättelsen B.12 Utvald finansiell information Commerzbank är moderbolag i Commerzbankkoncernen. Commerzbankkoncernen har direkt och indirekt aktiedeltagande i olika företag. - inte tillämpligt Emittenten gör för närvarande inga vinstprognoser eller uppskattningar. - inte tillämpligt PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main ( PwC ) har reviderat årsredovisningarna för räkenskapsåret 2012 samt koncernredovisningen för räkenskapsåren 2011 och 2012 och lämnade rena revisionsberättelser i alla fallen. Dessutom har PwC granskat Commerzbanks delårsrapport i sammandrag per den 31 mars 2013 och lämnat en granskningsrapport. Nedanstående tabell innehåller en översikt över Commerzbankkoncernens balans- och resultaträkning, som hämtats från de reviderade koncernredovisningarna per den 31 december 2011 respektive 2012, som upprättats i enlighet med IFRS, samt från delårsrapporten per den 31 mars 2013 (granskad): Balansräkning 31 december december 31 mars Tillgångar (MEUR) Kassareserv Banktillgodohavande Kundfordringar Värdejustering portföljsäkring av verkligt värde Positivt verkligt värde av säkringsderivat

5 Rörelsetillgångar Finansiella investeringar Innehav i företag som redovisas med kapitalandelsmetoden Immateriella tillgångar Anläggningstillgångar Investeringsfastigheter Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning Aktuella skattefordringar Uppskjutna skattetillgångar Övriga tillgångar Summa Skulder och eget kapital (MEUR) Skulder till banker Skulder till kunder Säkerställda skulder Värdejustering portföljsäkring av verkligt värde Negativt verkligt värde av säkringsderivat Rörelseskulder Avsättningar Aktuella skatteskulder Uppskjutna skatteskulder Skulder från avyttringsgrupper som innehas för försäljning Övriga skulder Efterställt kapital Hybridkapital Eget kapital Summa Resultaträkning (MEUR) 31 december december mars 31 mars ) 2013 Räntenetto Avsättningar för (1 390) låneförluster... (1 660) (212) (267) Räntenetto efter avsättningar för låneförluster... Provisionsnetto Nettointäkter och nettoresultat av säkringsredovisning... Nettointäkter från (3 611) investeringar (176) (6) Aktuellt resultat från företag som redovisas med kapitalandelsmetoden... Övrigt resultat (77) 21 (62) Rörelsekostnader Omstruktureringskostnader Nettovinst eller nettoförlust från försäljning av --- (268) avyttringsgrupper...

6 Resultat före skatt (24) Inkomstskatt (240) Koncernens resultat (69) 1) Siffror för föregående år omräknade på grund av att den ändrade IAS 19 och andra upplysningsändringar tillämpades för första gången. Utöver vad som anges i B.13 har inga väsentliga negativa förändringar ägt rum i Commerzbanks framtidsutsikter sedan den 31 december Utöver vad som anges i B.13 har inga negativa förändringar ägt rum i Commerzbankkoncernens finansiella situation sedan den 31 mars B.13 Nya händelser I november 2012 publicerade Commerzbank sina strategiska och finansiella mål för tiden fram till Commerzbank planerar alltså att under de närmaste åren anpassa sin affärsmodell efter de ändrade ramvillkoren för finansbranschen. Inom ramen för företagets strategiska agenda för tiden fram till 2016 avser Commerzbank investera över två miljarder euro för att öka intäktskraften i kärnverksamheten inom segmenten privatkunder, Mittelstandsbank, Företag & Marknader och Central- och Östeuropa. Dessutom ska kostnaderna hållas stabila och kapitalbasen optimeras ytterligare genom att ytterligare effektivitetsåtgärder implementeras. I samband med implementeringen av den strategiska agendan för tiden fram till 2016 har Commerzbanks Styrelse antagit ett policyuttalande om de planerade arbetsnedskärningarna som publicerades i februari Det finns planer på att minska antalet heltidstjänster med tjänster inom filialnätverket för privatkundsverksamheten till slutet av Sammantaget finns det planer på att minska antalet heltidstjänster i koncernen med mellan till tjänster till slutet av Den 13 mars 2013 meddelade Commerzbank att man planerar att i förtid återbetala tillskottet från Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) på cirka 1,6 miljarder euro och från Allianz på 750 miljoner euro. Av det skälet genomförde man i ett första steg den 22 april 2013 en kapitalminskning i form av en sammanläggning av aktier till kvoten 10:1. I ett ytterligare steg genomfördes en kapitalökning som registrerades i det kommersiella registret i den lokala domstolen i Frankfurt am Main den 28 maj Totalt nya aktier emitterades till en teckningskurs på 4,50 euro per aktie. Tillskotten från SoFFin och Allianz återbetalades i sin helhet den 31 maj Aktiekapitalet i Commerzbank uppgår nu till ,00 euro, fördelade på innehavaraktier utan nominellt värde. B.14 Emittentens beroende av andra enheter inom koncernen B.15 Emittentens huvudaktiviteter, huvudmarknader - inte tillämpligt Som anges i punkt B.5 är Commerzbank moderbolag i Commerzbankkoncernen. Commerzbankkoncernens aktiviteter inriktar sig på att tillhandahålla ett brett utbud av produkter och finansiella tjänster till privata, små och medelstora företag samt institutionella kunder i Tyskland, vilket

7 även inkluderar kontoadministration, betalningstransaktioner, utlånings-, spar- och investeringsprodukter, värdepapperstjänster samt kapitalmarknads- och investment banking-produkter och tjänster. Dessutom är Koncernen aktiv inom specialsektorer, t.ex. leasing. Som en del av sin strategi att erbjuda heltäckande finansiella tjänster erbjuder Koncernen också andra finansiella tjänster tillsammans med samarbetspartner, i synnerhet byggsparlån, kapitalförvaltning och försäkring. Koncernen utökar även sin ställning som en av de största exportfinansiärerna i Tyskland. Utöver verksamheten i Tyskland verkar Koncernen även i Central- och Östeuropa via dotterföretag, filialer och investeringar. Den 30 september 2012 delades Commerzbankkoncernen upp i fem segment Privatkunder, Mittelstandsbank, Central- och Östeuropa, Företag & Marknader samt Non Core Assets (NCA) och Övrig verksamhet och Konsolidering. Privatkunder, Mittelstandsbank, Central- och Östeuropa och Företag & Marknader utgör tillsammans med segmentet Övrig verksamhet och Konsolidering kärnbanken i Commerzbankkoncernen. NCA-segmentet är Koncernens interna reduceringsenhet som sedan den 9 augusti 2012 innehåller Commercial Real Estate Financing och Ship Finance samt de verksamheter som klassificerades som icke-kärnverksamhet den 30 mars 2012, och Public Finance-portföljen. Juridiskt sett kommer f.d. Eurohypo Aktiengesellschaft behålla Commercial Real Estate Financing-portföljen samt Public Finance-portföljen. Den 31 augusti 2012 bytte Eurohypo Aktiengesellschaft namn till Hypothekenbank Frankfurt AG. Hypothekenbank Frankfurts kärnverksamhet och privata kunder (privat byggfinansiering) integrerades i segmentet Privatkunder i kärnbanken. Dessutom integrerades koncerndivisionen Commerz Real i segmentet Privatkunder i kärnbanken. Från och med den 1 juli 2012 är Enheten för Portföljomstrukturering (PRU) inte längre ett separat segment. Väsentliga delar av den återstående portföljen överfördes till segmentet Företag & Marknader i kärnbanken. Den 30 juli 2012 nådde Commerzbank en överenskommelse med Ukrainian Smart Group om försäljning av sin andel på cirka 96 % i Ukrainian Bank Forum. Transaktionen godkändes av tillsynsmyndigheterna i slutet av oktober B.16 Stora aktieägare Baserat på upplysningar om aktieägare enligt avsnitt 21ff. i den tyska värdepappersmarknadslagen (WpHG) äger nedanstående aktieägare mer än tre procent av stamaktierna i Commerzbank: Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin)/Förbundsrepubliken Tyskland: 17,15 % The Capital Group Companies: 3,37 %

8 Avsnitt C Värdepapper 1 TURBO-warranter som är kopplade till [Aktier][Index][Metaller][Terminskontrakt][Växelkurser] Punkt Beskrivning av Punkt Upplysningskrav C.1 Värdepapperstyp och - klass/isin (Security identification number) Värdepapperstyp/-form TURBO-warranter [CALL][PUT][***] kopplade till [underliggande tillgång***] ( Warranter ) [[Warrant-serierna] [Warranterna] representeras av en global innehavarwarrant.] [[Warrant-serierna] [Warranterna] emitteras i dematerialiserad form.] ISIN-kod [ISIN-/lokal kod***] C.2 Värdepappersvaluta C.5 Begränsningar i värdepapperens fria överlåtbarhet C.8 Rättigheter i samband med värdepapperen (däribland värdepapperens rangordning och begränsningar i de rättigheterna) [Warrant-serierna] [Warranterna] emitteras i [valuta]. inte tillämpligt Warranterna får överlåtas fritt. Gällande lag för Värdepapperen Warranterna kommer att regleras av och tolkas i enlighet med tysk lag. Upprättandet av Warranterna kan regleras av lagarna i den jurisdiktion där det Clearingssystem som anges i respektive Slutliga Villkor ligger. Rättigheter i samband med värdepapperen Återbetalning Warranter ger investeraren rätt att erhålla betalning av ett Kontantbelopp. Kontantbeloppet ska vara lika med (i) det belopp med vilket Referenspriset för den Underliggande Tillgången på Värderingsdagen [CALL-warranter:][överstiger] [PUTwarranter:][överstigs av] [serier:][överstiger (Typ CALL) eller överstigs av (Typ PUT)] Lösenkursen multiplicerat med (ii) Multiplikatorn, varefter resultatet av en sådan beräkning ska omräknas till [valuta] om så behövs. [aktier som underliggande tillgång:][under löptiden för [respektive serie av] Warranterna erhåller investeraren ingen utdelningsbetalning från det företag som emitterar de Aktier som är underliggande tillgång till Warranterna.] 1 Användning av "***" i avsnitt C betyder att den relevanta informationen i de olika värdepappersserierna kan presenteras i en tabell.

9 Justeringar och Förtida Uppsägning Under särskilda omständigheter har Emittenten rätt att genomföra vissa justeringar. Utöver detta kan Emittenten ha rätt att säga upp Warranterna i förtid om en särskild händelse inträffar. Värdepapperens rangordning De förpliktelser som Warranterna ger upphov till utgör direkta, ovillkorade och ej säkerställda (nicht dinglich besichert) förpliktelser för Emittenten, som om inte annat anges i gällande lag rangordnas minst pari passu med Emittentens andra underordnade och ej säkerställda (nicht dinglich besichert) förpliktelser. C.11 Notering och handel på en reglerad eller motsvarande marknad [Emittenten avser att ansöka om notering och handel av [alla serier av] Warranterna på den reglerade marknaden i [Euronext Paris S.A.] [Euronext Brussels N.V./S.A.] [Euronext Amsterdam N.V.] [Madrid Stock Exchange] [Barcelona Stock Exchange] [Nordic Derivatives Exchange Stockholm] [Nordic Derivatives Exchange Helsinki] [Nordic Derivatives Exchange Oslo] [Nasdaq OMX Stockholm] [Nasdaq OMX Helsinki] [Luxembourg Stock Exchange] [Luxembourg Stock Exchange] [ ] från och med [datum].] [ inte tillämpligt [Alla serier av] Warranterna kommer inte att noteras och handlas på en reglerad marknad.] [andra bestämmelser] C.15 Den Underliggande Tillgångens inflytande på värdepapperens värde: Utbetalning av Kontantbeloppet kommer i väsentlig utsträckning bero på den Underliggande Tillgångens avkastning under Warranternas löptid. I detalj: [CALL-warranter:][Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen till och med Värderingsdagen aldrig varit lika med eller under ( Knockout-händelsen ) får investeraren Kontantbeloppet ( CA ) beräknat enligt följande formel: CA = (Underliggande Tillgång slutlig - Lösenkursen) x Multiplikatorn [x 1/FX] där Underliggande Tillgång slutlig = den Underliggande Tillgångens Referenspris på Värderingsdagen [uttryckt i [valuta]] Lösenkurs = [lösenkurs] Multiplikator = [multiplikator] [FX = Relevant omräkningskurs] [index eller terminskontrakt som underliggande tillgång:][i beräkningar i samband med dessa Villkor ska en [procentenhet][indexenhet] av den Underliggande Tillgången vara lika med 1,00 [EUR][valuta ].]

10 Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen till och med Värderingsdagen minst en gång varit lika med eller under Knockout-händelsen ( Knockout-händelsen ) [förfaller Warranterna värdelösa][blir Kontantbeloppet lika med [eurocent] [valuta] per Warrant]. [PUT-warranter:][ Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen till och med Värderingsdagen aldrig varit lika med eller över ( Knockout-händelsen ) får investeraren Kontantbeloppet ( CA ) beräknat enligt följande formel: CA = (Lösenkurs - Underliggande Tillgång slutlig ) x Multiplikator [x 1/FX] där Underliggande Tillgång slutlig = den Underliggande Tillgångens Referenspris på Värderingsdagen [uttryckt i [valuta]] Lösenkurs = [lösenkurs] Multiplikator = [multiplikator] [FX = Relevant omräkningskurs] [index eller terminskontrakt som underliggande tillgång:][i beräkningar i samband med dessa Villkor ska en [procentenhet][indexenhet] av den Underliggande Tillgången vara lika med 1,00 [EUR][valuta].] Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen till och med Värderingsdagen minst en gång varit lika med eller över Knockout-händelsen ( Knockout-händelsen ) [förfaller Warranterna värdelösa][blir Kontantbeloppet lika med [eurocent] [valuta] per Warrant]. [serier:][om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen till och med Värderingsdagen aldrig varit lika med eller under (CALL-warranter) eller lika med eller över (PUTwarranter) *** ( Knockout-händelsen ) får investeraren Kontantbeloppet ( CA ) beräknat enligt följande formel: CA = (Underliggande Tillgång slutlig - Lösenkursen) x Multiplikatorn [x 1/FX] (Typ CALL) CA = (Lösenkurs - Underliggande Tillgång slutlig ) x Multiplikator [x 1/FX] (Typ PUT) där Underliggande Tillgång slutlig = den Underliggande Tillgångens Referenspris på Värderingsdagen [uttryckt i [valuta]] Lösenkurs = [lösenkurs***] Multiplikator = [multiplikator***]

11 Typ = [FX = [typ***] Relevant omräkningskurs] [index eller terminskontrakt som underliggande tillgång:][i beräkningar i samband med dessa Villkor ska en [procentenhet][indexenhet] av den Underliggande Tillgången vara lika med 1,00 [EUR][valuta].] Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen till och med Värderingsdagen minst en gång varit lika med eller under (CALL-warranter) eller lika med eller över (PUT-warranter) Knockout-händelsen ( Knockout-händelsen ) [förfaller Warranterna värdelösa][blir Kontantbeloppet lika med [eurocent] [valuta] per Warrant]. [aktier, index, metaller eller terminskontrakt som underliggande tillgång:][ Relevant omräkningskurs betyder [Warranter utan quanto-element):][priset för 1,00 [EUR] [valuta] i [USD][utländsk valuta], som handlas på International Interbank Spot Market på Värderingsdagen vid sådan tidpunkt då Referenspriset på den Underliggande Tillgången fastställs och publiceras.] [Warranter med quanto-element:] 1,00 [EUR] [valuta]/1,00 [USD][utländsk valuta].] [växelkurs som underliggande tillgång:][ Relevant omräkningskurs innebär [Referenspriset på Värderingsdagen] [[Relevant kurs för [EUR/JPY][EUR/[motvaluta]] på Värderingsdagen] [priset för 1,00 [EUR] [valuta] i CNH, som handlas på International Interbank Spot Market på Värderingsdagen vid en sådan tidpunkt då Referenspriset fastställs och publiceras]:] C.16 Värderingsdag Inlösendag C.17 Beskrivning av avveckling i samband med värdepapperen C.18 Leverans (avräkning på Inlösendagen) Inlösendag [inlösendag***] [Alla serier av] Warranterna som säljs kommer att levereras på Betalningsdagen via Clearingsystemet i enlighet med gällande lokal marknadspraxis. Alla utestående belopp ska betalas till Warrantinnehavarna senast på Avvecklingsdagen efter det datum som anges i Villkoren. Sådana betalningar ska göras till Betalningsagenten för överföring till Clearingsystemet eller enligt Clearingsystemets instruktioner för kreditering av relevant kontoinnehavare. Betalning till Clearingsystemet eller i enlighet med Clearingsystemets instruktioner ska befria Emittenten från dess betalningsskyldigheter enligt Warranterna med beloppet för sådan betalning. Avräkningsdag innebär den [ordningstal] Betalningsbankdagen efter ett relevant datum. Betalningsbankdag innebär [en dag på vilken Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET-systemet) och Clearingsystemet avräknar betalningar i Emitteringsvalutan.] [en dag på vilken kommersiella banker är öppna (hanterar valuta och inlåning i utländsk valuta) i [ort] [och Frankfurt am Main] och på vilken

12 Clearingsystemet avräknar betalningar i Emissionsvalutan.] C.19 Slutligt Referenspris på den Underliggande Tillgången [aktie:][den senaste kursen på den Underliggande Tillgången som fastställdes och publicerades av Börsen på Värderingsdagen (officiell stängningskurs).] [andra bestämmelser] [index:][den senaste nivå på den Underliggande Tillgången som fastställdes och publicerades av Indexsponsorn på Värderingsdagen (officiell stängningsnivå).] [andra bestämmelser] [metall:][den första spotkursen på ett fine troy ounce (31,1035 g) av den Underliggande Tillgången noterat i US-dollar som London Banking Fixing på [sida] (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) på Värderingsdagen.] [ London Bullion Market PM Fixing för ett fine troy ounce (31,1035 g) av den Underliggande Tillgången noterat i US-dollar och publicerat på (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) på Värderingsdagen.] [annan bestämmelse] [terminskontrakt:][avräkningskursen][infoga annan kurs] på den Underliggande Tillgången så som den fastställs och publiceras av Terminsbörsen [i procentenheter] på Värderingsdagen.] [andra bestämmelser] [växelkurs:][den officiella referenskursen för euro i [US-dollar ( USD )] [[motvaluta] ( [förkortning] )] som den fastställs av Europeiska centralbanken och publiceras på Värderingsdagen på Reuters sida ECB37 ( ECB:s Referenskurs ).] [Växelkursen beräknas genom att multiplicera (i) växelkursen USD/CNH uttryckt i Chinese Offshore Yuan ( CNH ) för 1,00 US-dollar ( USD ) som den fastställs av Thomson Reuters Treasury Markets Association på en dag vid eller omkring kl (Hongkong-tid) och publiceras på Reuters sida CNHFIX= (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) och (ii) kursen för 1,00 [EUR][valuta] i USD, som den handlas på International Interbank Spot Market vid sådan tidpunkt.] [Den kurs som uttrycks i [japanska yen ( JPY )][[motvaluta] ( [förkortning] )] för 1,00 [US-dollar ( USD )][[basvaluta] ( [förkortning] )] på Värderingsdagen kommer att beräknas genom att den Relevanta kursen för [EUR/JPY][EUR/[motvaluta]] uttryckt i [JPY][motvaluta] för 1,00 EUR delas med Relevant kurs för [EUR/USD][EUR/[basvaluta]] uttryckt i [USD][basvaluta] för 1,00 EUR.] [Växelkursen för USD/CNH uttryckt i Chinese Offshore Yuan ( CNH ) för 1,00 US-dollar ( USD ) som den fastställs av Thomson Reuters Treasury Markets Association på en dag vid eller omkring kl (Hongkong-tid) och publiceras på Reuters sida CNHFIX= (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida).] [andra bestämmelser]

13 C.20 Typ av underliggande tillgång och detaljer, om det går att inhämta information om den underliggande tillgången De tillgångar som är underliggande tillgångar till [de olika serierna av Warranter ] [Warranterna] är [aktie, företag, ISIN***] [index, indexsponsor, ISIN] [metall] [terminskontrakt, sida, förfallodag] [växelkurs] ( Underliggande Tillgång ). Information om den Underliggande Tillgången finns på webbplatsen ***.

14 Obegränsade TURBO-warranter som är kopplade till [Aktier][Index][Metaller][Terminskontrakt][Växelkurser] Punkt Beskrivning av Punkt Upplysningskrav C.1 Värdepapperstyp och - klass/isin (Security identification number) Värdepapperstyp/-form Obegränsade TURBO-warranter [CALL][PUT][***] kopplade till [underliggande tillgång***] ( Warranter ) [[Warrant-serierna] [Warranterna] representeras av en global innehavarwarrant.] [[Warrant-serierna] [Warranterna] emitteras i dematerialiserad form.] ISIN-kod [ISIN-/lokal kod***] C.2 Värdepappersvaluta C.5 Begränsningar i värdepapperens fria överlåtbarhet C.8 Rättigheter i samband med värdepapperen (däribland värdepapperens rangordning och begränsningar i de rättigheterna) [Warrant-serierna] [Warranterna] emitteras i [valuta]. inte tillämpligt Warranterna får överlåtas fritt. Gällande lag för Värdepapperen Warranterna kommer att regleras av och tolkas i enlighet med tysk lag. Upprättandet av Warranterna kan regleras av lagarna i den jurisdiktion där det Clearingssystem som anges i respektive Slutliga Villkor ligger. Rättigheter i samband med värdepapperen Återbetalning Warranter ger investeraren rätt att erhålla betalning av ett Kontantbelopp. Kontantbeloppet ska vara lika med (i) det belopp med vilket Referenspriset för den Underliggande Tillgången på Värderingsdagen [CALL-warranter:][överstiger] [PUTwarranter:][överstigs av] [serier:][överstiger (Typ CALL) eller överstigs av (Typ PUT)] gällande Lösenkurs multiplicerat med (ii) Multiplikatorn, varefter resultatet av en sådan beräkning ska omräknas till [valuta] om så behövs. [aktier som underliggande tillgång:][under löptiden för [respektive serie av] Warranterna erhåller investeraren ingen utdelningsbetalning från det företag som emitterar de Aktier som är underliggande tillgång till Warranterna.] Justeringar och Förtida Uppsägning Under särskilda omständigheter har Emittenten rätt att genomföra vissa justeringar. Utöver detta kan Emittenten ha rätt att säga upp Warranterna i förtid om en särskild händelse inträffar.

15 Värdepapperens rangordning De förpliktelser som Warranterna ger upphov till utgör direkta, ovillkorade och ej säkerställda (nicht dinglich besichert) förpliktelser för Emittenten, som om inte annat anges i gällande lag rangordnas minst pari passu med Emittentens andra underordnade och ej säkerställda (nicht dinglich besichert) förpliktelser. C.11 Notering och handel på en reglerad eller motsvarande marknad [Emittenten avser att ansöka om notering och handel av [alla serier av] Warranterna på den reglerade marknaden i [Euronext Paris S.A.] [Euronext Brussels N.V./S.A.] [Euronext Amsterdam N.V.] [Madrid Stock Exchange] [Barcelona Stock Exchange] [Nordic Derivatives Exchange Stockholm] [Nordic Derivatives Exchange Helsinki] [Nordic Derivatives Exchange Oslo] [Nasdaq OMX Stockholm] [Nasdaq OMX Helsinki] [Luxembourg Stock Exchange] [Luxembourg Stock Exchange] [ ] från och med [datum].] [ inte tillämpligt [Alla serier av] Warranterna kommer inte att noteras och handlas på en reglerad marknad.] [andra bestämmelser] C.15 Den Underliggande Tillgångens inflytande på värdepapperens värde: Utbetalning av Kontantbeloppet kommer i väsentlig utsträckning bero på den Underliggande Tillgångens avkastning under Warranternas löptid. I detalj: [CALL-warranter:][Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen aldrig varit lika med eller under ( Knockout-händelsen ) får investeraren Kontantbeloppet ( CA ) beräknat enligt följande formel: CA = (Underliggande Tillgång slutlig - Lösenkursen) x Multiplikatorn [x 1/FX] där Underliggande Tillgång slutlig = den Underliggande Tillgångens Referenspris på Värderingsdagen [uttryckt i [valuta]] Lösenkurs = den Lösenkurs som gäller på Värderingsdagen Lösenkursen ändras varje kalenderdag mellan Emissionsdagen och den relevanta Värderingsdagen. Lösenkursen på en kalenderdag ( T ) ska motsvara Lösenkursen på den föregående kalenderdagen ( T-1 ), plus det Justeringsbelopp som gäller på T-1. Lösenkursen på Emissionsdagen ska vara [lösenkurs] Multiplikator = [multiplikator] [FX = Relevant omräkningskurs] [index eller terminskontrakt som underliggande tillgång:][i

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7). Den här sammanfattningen innehåller alla Punkter som måste ingå i

Läs mer

Svensk översättning av sammanfattningen

Svensk översättning av sammanfattningen Följande översättning av sammanfattningen till svenska har alternativ och/eller platshållare som markerats hakparentes eller i kursiv still vad beträffar de värdepapper som kan komma att emitteras i enlighet

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

ANNEX. Avsnitt A Introduktion och varningar

ANNEX. Avsnitt A Introduktion och varningar ANNEX Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska vara med i en sammanfattning

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 12 juni 2015 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

SAMMANFATTNING AVSNITT A: INTRODUKTION OCH VARNINGAR

SAMMANFATTNING AVSNITT A: INTRODUKTION OCH VARNINGAR SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska ingå

Läs mer

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET GRUNDPROSPEKT Daterat 24 april 2015 för emission av BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT under EMISSIONSPROGRAMMET av XBT Provider AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) Certifikaten garanteras av KnCGroup AB

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna sammanfattning är en översättning av den uppdaterade sammanfattningen av programmet från det kompletterande prospektet daterat 7 december 2012, gjord helt på ansvar av de personer som är ansvariga

Läs mer

EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA

EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till E.7).

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna sammanfattning är en översättning av den uppdaterade sammanfattningen av programmet från det kompletterande prospektet daterat 5 juli 2013, gjord helt på ansvar av de personer som är ansvariga för

Läs mer

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1

Läs mer

Avsnitt A Introduktion och varningar

Avsnitt A Introduktion och varningar SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar består av informationskrav uppställda i "Punkter". Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs

Läs mer

Inledande informationstext

Inledande informationstext NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Inledande informationstext SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2015:2 Dessa slutliga villkor ( Slutliga

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 13 juni 2014 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

Sammanfattning SAMMANFATTNING Sammanfattningen baseras på informationskrav enligt punkterna nedan. Dessa är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs

Läs mer

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade 'punkter'. Dessa punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade 'punkter'. Dessa punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade 'punkter'. Dessa punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå

Läs mer

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET Sammanfattningar ska upprättas mot bakgrund av tvingande informationskrav kallade Punkter. Dessa Punkter ska vara uppställda i nummerföljd i Avsnitt A - E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 7 maj 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Ledarbank:

Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 7 maj 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Ledarbank: Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 7 maj 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken Capital Markets SEB Emissionsinstitut:

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag.

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Castellum AB:s (publ) Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000

Läs mer

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram ARRANGÖR SEB 2015-07-17 Viktig Information Detta prospekt ( Grundprospektet ) avser Skandinaviska Enskilda

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

Slutliga Villkor Bevis

Slutliga Villkor Bevis Datum för Slutliga Villkor: -10-28 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för Bevis ABUSA6E SWE utgivna under Swedbank AB:s Program för Bevis Definitioner i dessa Slutliga Villkor ska

Läs mer

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Detta prospekt ( Grundprospektet ) avseende E. J:or Capital AB:s ( Capital ) emissionsprogram

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter

Läs mer

Peab Finans AB (publ)

Peab Finans AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 19 maj 2014. Peab Finans AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om tre miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av

Läs mer

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET Sammanfattningar ska upprättas mot bakgrund av tvingande informationskrav kallade Punkter. Dessa Punkter ska vara uppställda i nummerföljd i Avsnitt A - E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET. Avsnitt A Introduktion och Varningar

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET. Avsnitt A Introduktion och Varningar SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter

Läs mer

Inledande informationstext

Inledande informationstext NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2014:3 FI Inledande informationstext Dessa slutliga villkor

Läs mer