COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Sammanfattning och värdepappersnot 8 maj TURBO-warranter Obegränsade TURBO-warranter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Sammanfattning och värdepappersnot 8 maj 2013. TURBO-warranter Obegränsade TURBO-warranter"

Transkript

1 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Sammanfattning och värdepappersnot 8 maj 2013 rörande TURBO-warranter Obegränsade TURBO-warranter Detta dokument innefattar en sammanfattning ( Sammanfattningen ) och en värdepappersnot ( Värdepappersnot ) och tillsammans med Commerzbank Aktiengesellschafts registreringsdokument av den 12 december 2012, det första tillägget av den 20 december 2012, det andra tillägget av den 22 februari 2013, det tredje tillägget av den 5 april 2013, det fjärde tillägget av den 30 april 2013 och eventuella framtida tillägg ( Registreringsdokument ) utgör det ett grundprospekt ( Grundprospekt ) i enlighet med artikel 5 (4) i direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) med ändringar (som inkluderar ändringarna genom direktiv 2010/73/EU ( Ändringsdirektivet för prospektdirektivet av 2010 ) i den utsträckning som sådana ändringar har genomförts i en relevant medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)), som det genomförts genom relevanta bestämmelser i EU:s medlemsstater, i samband med kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 ( Kommissionens förordning ). Ovan nämnda dokument som utgör Grundprospektet har registrerats hos Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin ) och kommer att publiceras i elektronisk form på Emittentens webbplats (www.commerzbank.com).

2 SAMMANFATTNING Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7). Dessa punkter är Den här sammanfattningen innehåller alla Punkter som måste ingå i en sammanfattning för den här typen av värdepapper och emittent. Det kan förekomma glapp i numreringen av Punkterna i de fall då Punkterna inte behöver anges. Även om det krävs information om en Punkt i sammanfattningen på grund av typen av värdepapper och Emittent kan det hända att relevant information om Punkten saknas. I så fall inkluderas en kort beskrivning av Punkten i sammanfattningen, tillsammans med icke tillämpligt. Vissa bestämmelser i sammanfattningen anges inom parentes. Sådan information kommer att kompletteras eller, om den inte är relevant, raderas i samband med olika värdepappersemissioner, och den fullständiga sammanfattningen i samband med sådan värdepappersemission bifogas de relevanta slutliga villkoren. Avsnitt A Inledning och varningar Punkt Beskrivning av Punkt Upplysningskrav A.1 Varningar Den här sammanfattningen bör läsas som en introduktion till grundprospektet ( Grundprospektet ) och relevanta Slutliga Villkor. Investerare bör basera sina beslut att investera i värdepapperen som emitteras enligt detta Grundprospekt ( Warranterna ) mot beaktande av Grundprospektet i sin helhet och de relevanta Slutliga Villkoren. Om ett anspråk gällande informationen i Grundprospektet skulle framställas i en domstol i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, kan den investerare som framställer anspråket enligt den nationella lagstiftningen i medlemsstaten själv bli tvungen att bekosta översättningen av detta Grundprospekt och de Slutliga Villkoren innan rättsprocessen inleds. Civilrättsligt ansvar gäller endast för de personer som har sammanställt sammanfattningen, samt eventuell översättning, och endast om sammanfattningen är vilseledande, oriktig eller inkonsekvent i kombination med övriga delar av Grundprospektet, eller om den när den läses tillsammans med övriga delar i Grundprospektet inte ger all nödvändig nyckelinformaiton. A.2 Medgivande att använda Prospektet [ inte tillämpligt Emittenten har inte beviljat en finansiell förmedlare rätten att använda Grundprospektet och de Slutliga Villkoren för återförsäljning eller slutlig placering av Warranterna.] [[Emittenten beviljar härmed en finansiell förmedlare rätten att använda Grundprospektet och de Slutliga Villkoren för återförsäljning och slutlig placering av Warranterna.] [Emittenten beviljar härmed nedanstående finansiella förmedlare rätten att använda Grundprospektet och de Slutliga Villkoren för återförsäljning eller slutlig placering av Warranterna: [finansiella förmedlares namn och adress)]]

3 Erbjudandeperioden inom vilken finansiella förmedlare kan genomföra återförsäljning eller slutlig placering av Warranterna omfattar endast den tid som Grundprospektet och de Slutliga Villkoren är giltiga i enlighet med artikel 9 i Prospektdirektivet, så som det genomförts i den relevanta Medlemsstaten [och under perioden [startdatum] till [slutdatum]]. Medgivande att använda Grundprospektet och de Slutliga Villkoren gäller endast i följande Medlemsstat(-er): [relevant(-a) Medlemsstat(-er)] Medgivande att använda Grundprospektet inklusive eventuella tillägg samt eventuella motsvarande Slutliga Villkor lämnas förutsatt att (i) detta Grundprospekt och de tillhörande Slutliga Villkoren levereras till presumtiva investerare tillsammans med eventuella tillägg som publicerats före sådan leverans och (ii) att finansiella förmedlare vid användning av Grundprospektet och tillhörande Slutliga Villkor ser till att samtliga gällande lagar och förordningar som är i kraft i respektive jurisdiktion följs. Om ett erbjudande lämnas av en finansiell förmedlare ska den finansiella förmedlaren tillhandahålla information till investerarna om de villkor som gäller för erbjudandet vid den tidpunkten.]

4 Avsnitt B Emittent Punkt Beskrivning av Punkt Upplysningskrav B.1 Emittentens registrerade firma och kommersiella namn B.2 Säte/Juridisk form/ Lagstiftning/ Inregistreringsland Bankens registrerade firma är COMMERZBANK Aktiengesellschaft ( Emittenten, Banken eller Commerzbank, tillsammans med dess dotterbolag Commerzbankkoncernen eller Koncernen ) och det kommersiella namnet på Banken är Commerzbank. Bankens huvudkontor ligger i Frankfurt am Main. Adressen är Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), Frankfurt am Main, Tyskland. Commerzbank är ett aktiebolag bildat enligt tysk lag. B.4b Kända trender som påverkar Emittenten och Emittentens bransch De globala finansmarknadskriserna och statsskuldskriserna i synnerhet i euroområdet har tidigare satt stor press på Commerzbank nettotillgångar, finansiella ställning och rörelseresultat och det kan antas att Commerzbank även i framtiden kan drabbas av väsentliga negativa effekter, i synnerhet om kriserna åter skulle förvärras. B.5 Organisationsstruktur B.9 Vinstprognoser eller uppskattningar B.10 Anmärkningar i revisionsberättelsen B.12 Utvald finansiell information Commerzbank är moderbolag i Commerzbankkoncernen. Commerzbankkoncernen har direkt och indirekt aktiedeltagande i olika företag. - inte tillämpligt Emittenten gör för närvarande inga vinstprognoser eller uppskattningar. - inte tillämpligt PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main ( PwC ) har reviderat årsredovisningarna för räkenskapsåret 2012 samt koncernredovisningen för räkenskapsåren 2011 och 2012 och lämnade rena revisionsberättelser i alla fallen. Dessutom har PwC granskat Commerzbanks delårsrapport i sammandrag per den 31 mars 2013 och lämnat en granskningsrapport. Nedanstående tabell innehåller en översikt över Commerzbankkoncernens balans- och resultaträkning, som hämtats från de reviderade koncernredovisningarna per den 31 december 2011 respektive 2012, som upprättats i enlighet med IFRS, samt från delårsrapporten per den 31 mars 2013 (granskad): Balansräkning 31 december december 31 mars Tillgångar (MEUR) Kassareserv Banktillgodohavande Kundfordringar Värdejustering portföljsäkring av verkligt värde Positivt verkligt värde av säkringsderivat

5 Rörelsetillgångar Finansiella investeringar Innehav i företag som redovisas med kapitalandelsmetoden Immateriella tillgångar Anläggningstillgångar Investeringsfastigheter Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning Aktuella skattefordringar Uppskjutna skattetillgångar Övriga tillgångar Summa Skulder och eget kapital (MEUR) Skulder till banker Skulder till kunder Säkerställda skulder Värdejustering portföljsäkring av verkligt värde Negativt verkligt värde av säkringsderivat Rörelseskulder Avsättningar Aktuella skatteskulder Uppskjutna skatteskulder Skulder från avyttringsgrupper som innehas för försäljning Övriga skulder Efterställt kapital Hybridkapital Eget kapital Summa Resultaträkning (MEUR) 31 december december mars 31 mars ) 2013 Räntenetto Avsättningar för (1 390) låneförluster... (1 660) (212) (267) Räntenetto efter avsättningar för låneförluster... Provisionsnetto Nettointäkter och nettoresultat av säkringsredovisning... Nettointäkter från (3 611) investeringar (176) (6) Aktuellt resultat från företag som redovisas med kapitalandelsmetoden... Övrigt resultat (77) 21 (62) Rörelsekostnader Omstruktureringskostnader Nettovinst eller nettoförlust från försäljning av --- (268) avyttringsgrupper...

6 Resultat före skatt (24) Inkomstskatt (240) Koncernens resultat (69) 1) Siffror för föregående år omräknade på grund av att den ändrade IAS 19 och andra upplysningsändringar tillämpades för första gången. Utöver vad som anges i B.13 har inga väsentliga negativa förändringar ägt rum i Commerzbanks framtidsutsikter sedan den 31 december Utöver vad som anges i B.13 har inga negativa förändringar ägt rum i Commerzbankkoncernens finansiella situation sedan den 31 mars B.13 Nya händelser I november 2012 publicerade Commerzbank sina strategiska och finansiella mål för tiden fram till Commerzbank planerar alltså att under de närmaste åren anpassa sin affärsmodell efter de ändrade ramvillkoren för finansbranschen. Inom ramen för företagets strategiska agenda för tiden fram till 2016 avser Commerzbank investera över två miljarder euro för att öka intäktskraften i kärnverksamheten inom segmenten privatkunder, Mittelstandsbank, Företag & Marknader och Central- och Östeuropa. Dessutom ska kostnaderna hållas stabila och kapitalbasen optimeras ytterligare genom att ytterligare effektivitetsåtgärder implementeras. I samband med implementeringen av den strategiska agendan för tiden fram till 2016 har Commerzbanks Styrelse antagit ett policyuttalande om de planerade arbetsnedskärningarna som publicerades i februari Det finns planer på att minska antalet heltidstjänster med tjänster inom filialnätverket för privatkundsverksamheten till slutet av Sammantaget finns det planer på att minska antalet heltidstjänster i koncernen med mellan till tjänster till slutet av Den 13 mars 2013 meddelade Commerzbank att man planerar att i förtid återbetala tillskottet från Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) på cirka 1,6 miljarder euro och från Allianz på 750 miljoner euro. Av det skälet genomförde man i ett första steg den 22 april 2013 en kapitalminskning i form av en sammanläggning av aktier till kvoten 10:1. I ett ytterligare steg genomfördes en kapitalökning som registrerades i det kommersiella registret i den lokala domstolen i Frankfurt am Main den 28 maj Totalt nya aktier emitterades till en teckningskurs på 4,50 euro per aktie. Tillskotten från SoFFin och Allianz återbetalades i sin helhet den 31 maj Aktiekapitalet i Commerzbank uppgår nu till ,00 euro, fördelade på innehavaraktier utan nominellt värde. B.14 Emittentens beroende av andra enheter inom koncernen B.15 Emittentens huvudaktiviteter, huvudmarknader - inte tillämpligt Som anges i punkt B.5 är Commerzbank moderbolag i Commerzbankkoncernen. Commerzbankkoncernens aktiviteter inriktar sig på att tillhandahålla ett brett utbud av produkter och finansiella tjänster till privata, små och medelstora företag samt institutionella kunder i Tyskland, vilket

7 även inkluderar kontoadministration, betalningstransaktioner, utlånings-, spar- och investeringsprodukter, värdepapperstjänster samt kapitalmarknads- och investment banking-produkter och tjänster. Dessutom är Koncernen aktiv inom specialsektorer, t.ex. leasing. Som en del av sin strategi att erbjuda heltäckande finansiella tjänster erbjuder Koncernen också andra finansiella tjänster tillsammans med samarbetspartner, i synnerhet byggsparlån, kapitalförvaltning och försäkring. Koncernen utökar även sin ställning som en av de största exportfinansiärerna i Tyskland. Utöver verksamheten i Tyskland verkar Koncernen även i Central- och Östeuropa via dotterföretag, filialer och investeringar. Den 30 september 2012 delades Commerzbankkoncernen upp i fem segment Privatkunder, Mittelstandsbank, Central- och Östeuropa, Företag & Marknader samt Non Core Assets (NCA) och Övrig verksamhet och Konsolidering. Privatkunder, Mittelstandsbank, Central- och Östeuropa och Företag & Marknader utgör tillsammans med segmentet Övrig verksamhet och Konsolidering kärnbanken i Commerzbankkoncernen. NCA-segmentet är Koncernens interna reduceringsenhet som sedan den 9 augusti 2012 innehåller Commercial Real Estate Financing och Ship Finance samt de verksamheter som klassificerades som icke-kärnverksamhet den 30 mars 2012, och Public Finance-portföljen. Juridiskt sett kommer f.d. Eurohypo Aktiengesellschaft behålla Commercial Real Estate Financing-portföljen samt Public Finance-portföljen. Den 31 augusti 2012 bytte Eurohypo Aktiengesellschaft namn till Hypothekenbank Frankfurt AG. Hypothekenbank Frankfurts kärnverksamhet och privata kunder (privat byggfinansiering) integrerades i segmentet Privatkunder i kärnbanken. Dessutom integrerades koncerndivisionen Commerz Real i segmentet Privatkunder i kärnbanken. Från och med den 1 juli 2012 är Enheten för Portföljomstrukturering (PRU) inte längre ett separat segment. Väsentliga delar av den återstående portföljen överfördes till segmentet Företag & Marknader i kärnbanken. Den 30 juli 2012 nådde Commerzbank en överenskommelse med Ukrainian Smart Group om försäljning av sin andel på cirka 96 % i Ukrainian Bank Forum. Transaktionen godkändes av tillsynsmyndigheterna i slutet av oktober B.16 Stora aktieägare Baserat på upplysningar om aktieägare enligt avsnitt 21ff. i den tyska värdepappersmarknadslagen (WpHG) äger nedanstående aktieägare mer än tre procent av stamaktierna i Commerzbank: Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin)/Förbundsrepubliken Tyskland: 17,15 % The Capital Group Companies: 3,37 %

8 Avsnitt C Värdepapper 1 TURBO-warranter som är kopplade till [Aktier][Index][Metaller][Terminskontrakt][Växelkurser] Punkt Beskrivning av Punkt Upplysningskrav C.1 Värdepapperstyp och - klass/isin (Security identification number) Värdepapperstyp/-form TURBO-warranter [CALL][PUT][***] kopplade till [underliggande tillgång***] ( Warranter ) [[Warrant-serierna] [Warranterna] representeras av en global innehavarwarrant.] [[Warrant-serierna] [Warranterna] emitteras i dematerialiserad form.] ISIN-kod [ISIN-/lokal kod***] C.2 Värdepappersvaluta C.5 Begränsningar i värdepapperens fria överlåtbarhet C.8 Rättigheter i samband med värdepapperen (däribland värdepapperens rangordning och begränsningar i de rättigheterna) [Warrant-serierna] [Warranterna] emitteras i [valuta]. inte tillämpligt Warranterna får överlåtas fritt. Gällande lag för Värdepapperen Warranterna kommer att regleras av och tolkas i enlighet med tysk lag. Upprättandet av Warranterna kan regleras av lagarna i den jurisdiktion där det Clearingssystem som anges i respektive Slutliga Villkor ligger. Rättigheter i samband med värdepapperen Återbetalning Warranter ger investeraren rätt att erhålla betalning av ett Kontantbelopp. Kontantbeloppet ska vara lika med (i) det belopp med vilket Referenspriset för den Underliggande Tillgången på Värderingsdagen [CALL-warranter:][överstiger] [PUTwarranter:][överstigs av] [serier:][överstiger (Typ CALL) eller överstigs av (Typ PUT)] Lösenkursen multiplicerat med (ii) Multiplikatorn, varefter resultatet av en sådan beräkning ska omräknas till [valuta] om så behövs. [aktier som underliggande tillgång:][under löptiden för [respektive serie av] Warranterna erhåller investeraren ingen utdelningsbetalning från det företag som emitterar de Aktier som är underliggande tillgång till Warranterna.] 1 Användning av "***" i avsnitt C betyder att den relevanta informationen i de olika värdepappersserierna kan presenteras i en tabell.

9 Justeringar och Förtida Uppsägning Under särskilda omständigheter har Emittenten rätt att genomföra vissa justeringar. Utöver detta kan Emittenten ha rätt att säga upp Warranterna i förtid om en särskild händelse inträffar. Värdepapperens rangordning De förpliktelser som Warranterna ger upphov till utgör direkta, ovillkorade och ej säkerställda (nicht dinglich besichert) förpliktelser för Emittenten, som om inte annat anges i gällande lag rangordnas minst pari passu med Emittentens andra underordnade och ej säkerställda (nicht dinglich besichert) förpliktelser. C.11 Notering och handel på en reglerad eller motsvarande marknad [Emittenten avser att ansöka om notering och handel av [alla serier av] Warranterna på den reglerade marknaden i [Euronext Paris S.A.] [Euronext Brussels N.V./S.A.] [Euronext Amsterdam N.V.] [Madrid Stock Exchange] [Barcelona Stock Exchange] [Nordic Derivatives Exchange Stockholm] [Nordic Derivatives Exchange Helsinki] [Nordic Derivatives Exchange Oslo] [Nasdaq OMX Stockholm] [Nasdaq OMX Helsinki] [Luxembourg Stock Exchange] [Luxembourg Stock Exchange] [ ] från och med [datum].] [ inte tillämpligt [Alla serier av] Warranterna kommer inte att noteras och handlas på en reglerad marknad.] [andra bestämmelser] C.15 Den Underliggande Tillgångens inflytande på värdepapperens värde: Utbetalning av Kontantbeloppet kommer i väsentlig utsträckning bero på den Underliggande Tillgångens avkastning under Warranternas löptid. I detalj: [CALL-warranter:][Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen till och med Värderingsdagen aldrig varit lika med eller under ( Knockout-händelsen ) får investeraren Kontantbeloppet ( CA ) beräknat enligt följande formel: CA = (Underliggande Tillgång slutlig - Lösenkursen) x Multiplikatorn [x 1/FX] där Underliggande Tillgång slutlig = den Underliggande Tillgångens Referenspris på Värderingsdagen [uttryckt i [valuta]] Lösenkurs = [lösenkurs] Multiplikator = [multiplikator] [FX = Relevant omräkningskurs] [index eller terminskontrakt som underliggande tillgång:][i beräkningar i samband med dessa Villkor ska en [procentenhet][indexenhet] av den Underliggande Tillgången vara lika med 1,00 [EUR][valuta ].]

10 Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen till och med Värderingsdagen minst en gång varit lika med eller under Knockout-händelsen ( Knockout-händelsen ) [förfaller Warranterna värdelösa][blir Kontantbeloppet lika med [eurocent] [valuta] per Warrant]. [PUT-warranter:][ Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen till och med Värderingsdagen aldrig varit lika med eller över ( Knockout-händelsen ) får investeraren Kontantbeloppet ( CA ) beräknat enligt följande formel: CA = (Lösenkurs - Underliggande Tillgång slutlig ) x Multiplikator [x 1/FX] där Underliggande Tillgång slutlig = den Underliggande Tillgångens Referenspris på Värderingsdagen [uttryckt i [valuta]] Lösenkurs = [lösenkurs] Multiplikator = [multiplikator] [FX = Relevant omräkningskurs] [index eller terminskontrakt som underliggande tillgång:][i beräkningar i samband med dessa Villkor ska en [procentenhet][indexenhet] av den Underliggande Tillgången vara lika med 1,00 [EUR][valuta].] Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen till och med Värderingsdagen minst en gång varit lika med eller över Knockout-händelsen ( Knockout-händelsen ) [förfaller Warranterna värdelösa][blir Kontantbeloppet lika med [eurocent] [valuta] per Warrant]. [serier:][om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen till och med Värderingsdagen aldrig varit lika med eller under (CALL-warranter) eller lika med eller över (PUTwarranter) *** ( Knockout-händelsen ) får investeraren Kontantbeloppet ( CA ) beräknat enligt följande formel: CA = (Underliggande Tillgång slutlig - Lösenkursen) x Multiplikatorn [x 1/FX] (Typ CALL) CA = (Lösenkurs - Underliggande Tillgång slutlig ) x Multiplikator [x 1/FX] (Typ PUT) där Underliggande Tillgång slutlig = den Underliggande Tillgångens Referenspris på Värderingsdagen [uttryckt i [valuta]] Lösenkurs = [lösenkurs***] Multiplikator = [multiplikator***]

11 Typ = [FX = [typ***] Relevant omräkningskurs] [index eller terminskontrakt som underliggande tillgång:][i beräkningar i samband med dessa Villkor ska en [procentenhet][indexenhet] av den Underliggande Tillgången vara lika med 1,00 [EUR][valuta].] Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen till och med Värderingsdagen minst en gång varit lika med eller under (CALL-warranter) eller lika med eller över (PUT-warranter) Knockout-händelsen ( Knockout-händelsen ) [förfaller Warranterna värdelösa][blir Kontantbeloppet lika med [eurocent] [valuta] per Warrant]. [aktier, index, metaller eller terminskontrakt som underliggande tillgång:][ Relevant omräkningskurs betyder [Warranter utan quanto-element):][priset för 1,00 [EUR] [valuta] i [USD][utländsk valuta], som handlas på International Interbank Spot Market på Värderingsdagen vid sådan tidpunkt då Referenspriset på den Underliggande Tillgången fastställs och publiceras.] [Warranter med quanto-element:] 1,00 [EUR] [valuta]/1,00 [USD][utländsk valuta].] [växelkurs som underliggande tillgång:][ Relevant omräkningskurs innebär [Referenspriset på Värderingsdagen] [[Relevant kurs för [EUR/JPY][EUR/[motvaluta]] på Värderingsdagen] [priset för 1,00 [EUR] [valuta] i CNH, som handlas på International Interbank Spot Market på Värderingsdagen vid en sådan tidpunkt då Referenspriset fastställs och publiceras]:] C.16 Värderingsdag Inlösendag C.17 Beskrivning av avveckling i samband med värdepapperen C.18 Leverans (avräkning på Inlösendagen) Inlösendag [inlösendag***] [Alla serier av] Warranterna som säljs kommer att levereras på Betalningsdagen via Clearingsystemet i enlighet med gällande lokal marknadspraxis. Alla utestående belopp ska betalas till Warrantinnehavarna senast på Avvecklingsdagen efter det datum som anges i Villkoren. Sådana betalningar ska göras till Betalningsagenten för överföring till Clearingsystemet eller enligt Clearingsystemets instruktioner för kreditering av relevant kontoinnehavare. Betalning till Clearingsystemet eller i enlighet med Clearingsystemets instruktioner ska befria Emittenten från dess betalningsskyldigheter enligt Warranterna med beloppet för sådan betalning. Avräkningsdag innebär den [ordningstal] Betalningsbankdagen efter ett relevant datum. Betalningsbankdag innebär [en dag på vilken Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET-systemet) och Clearingsystemet avräknar betalningar i Emitteringsvalutan.] [en dag på vilken kommersiella banker är öppna (hanterar valuta och inlåning i utländsk valuta) i [ort] [och Frankfurt am Main] och på vilken

12 Clearingsystemet avräknar betalningar i Emissionsvalutan.] C.19 Slutligt Referenspris på den Underliggande Tillgången [aktie:][den senaste kursen på den Underliggande Tillgången som fastställdes och publicerades av Börsen på Värderingsdagen (officiell stängningskurs).] [andra bestämmelser] [index:][den senaste nivå på den Underliggande Tillgången som fastställdes och publicerades av Indexsponsorn på Värderingsdagen (officiell stängningsnivå).] [andra bestämmelser] [metall:][den första spotkursen på ett fine troy ounce (31,1035 g) av den Underliggande Tillgången noterat i US-dollar som London Banking Fixing på [sida] (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) på Värderingsdagen.] [ London Bullion Market PM Fixing för ett fine troy ounce (31,1035 g) av den Underliggande Tillgången noterat i US-dollar och publicerat på (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) på Värderingsdagen.] [annan bestämmelse] [terminskontrakt:][avräkningskursen][infoga annan kurs] på den Underliggande Tillgången så som den fastställs och publiceras av Terminsbörsen [i procentenheter] på Värderingsdagen.] [andra bestämmelser] [växelkurs:][den officiella referenskursen för euro i [US-dollar ( USD )] [[motvaluta] ( [förkortning] )] som den fastställs av Europeiska centralbanken och publiceras på Värderingsdagen på Reuters sida ECB37 ( ECB:s Referenskurs ).] [Växelkursen beräknas genom att multiplicera (i) växelkursen USD/CNH uttryckt i Chinese Offshore Yuan ( CNH ) för 1,00 US-dollar ( USD ) som den fastställs av Thomson Reuters Treasury Markets Association på en dag vid eller omkring kl (Hongkong-tid) och publiceras på Reuters sida CNHFIX= (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) och (ii) kursen för 1,00 [EUR][valuta] i USD, som den handlas på International Interbank Spot Market vid sådan tidpunkt.] [Den kurs som uttrycks i [japanska yen ( JPY )][[motvaluta] ( [förkortning] )] för 1,00 [US-dollar ( USD )][[basvaluta] ( [förkortning] )] på Värderingsdagen kommer att beräknas genom att den Relevanta kursen för [EUR/JPY][EUR/[motvaluta]] uttryckt i [JPY][motvaluta] för 1,00 EUR delas med Relevant kurs för [EUR/USD][EUR/[basvaluta]] uttryckt i [USD][basvaluta] för 1,00 EUR.] [Växelkursen för USD/CNH uttryckt i Chinese Offshore Yuan ( CNH ) för 1,00 US-dollar ( USD ) som den fastställs av Thomson Reuters Treasury Markets Association på en dag vid eller omkring kl (Hongkong-tid) och publiceras på Reuters sida CNHFIX= (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida).] [andra bestämmelser]

13 C.20 Typ av underliggande tillgång och detaljer, om det går att inhämta information om den underliggande tillgången De tillgångar som är underliggande tillgångar till [de olika serierna av Warranter ] [Warranterna] är [aktie, företag, ISIN***] [index, indexsponsor, ISIN] [metall] [terminskontrakt, sida, förfallodag] [växelkurs] ( Underliggande Tillgång ). Information om den Underliggande Tillgången finns på webbplatsen ***.

14 Obegränsade TURBO-warranter som är kopplade till [Aktier][Index][Metaller][Terminskontrakt][Växelkurser] Punkt Beskrivning av Punkt Upplysningskrav C.1 Värdepapperstyp och - klass/isin (Security identification number) Värdepapperstyp/-form Obegränsade TURBO-warranter [CALL][PUT][***] kopplade till [underliggande tillgång***] ( Warranter ) [[Warrant-serierna] [Warranterna] representeras av en global innehavarwarrant.] [[Warrant-serierna] [Warranterna] emitteras i dematerialiserad form.] ISIN-kod [ISIN-/lokal kod***] C.2 Värdepappersvaluta C.5 Begränsningar i värdepapperens fria överlåtbarhet C.8 Rättigheter i samband med värdepapperen (däribland värdepapperens rangordning och begränsningar i de rättigheterna) [Warrant-serierna] [Warranterna] emitteras i [valuta]. inte tillämpligt Warranterna får överlåtas fritt. Gällande lag för Värdepapperen Warranterna kommer att regleras av och tolkas i enlighet med tysk lag. Upprättandet av Warranterna kan regleras av lagarna i den jurisdiktion där det Clearingssystem som anges i respektive Slutliga Villkor ligger. Rättigheter i samband med värdepapperen Återbetalning Warranter ger investeraren rätt att erhålla betalning av ett Kontantbelopp. Kontantbeloppet ska vara lika med (i) det belopp med vilket Referenspriset för den Underliggande Tillgången på Värderingsdagen [CALL-warranter:][överstiger] [PUTwarranter:][överstigs av] [serier:][överstiger (Typ CALL) eller överstigs av (Typ PUT)] gällande Lösenkurs multiplicerat med (ii) Multiplikatorn, varefter resultatet av en sådan beräkning ska omräknas till [valuta] om så behövs. [aktier som underliggande tillgång:][under löptiden för [respektive serie av] Warranterna erhåller investeraren ingen utdelningsbetalning från det företag som emitterar de Aktier som är underliggande tillgång till Warranterna.] Justeringar och Förtida Uppsägning Under särskilda omständigheter har Emittenten rätt att genomföra vissa justeringar. Utöver detta kan Emittenten ha rätt att säga upp Warranterna i förtid om en särskild händelse inträffar.

15 Värdepapperens rangordning De förpliktelser som Warranterna ger upphov till utgör direkta, ovillkorade och ej säkerställda (nicht dinglich besichert) förpliktelser för Emittenten, som om inte annat anges i gällande lag rangordnas minst pari passu med Emittentens andra underordnade och ej säkerställda (nicht dinglich besichert) förpliktelser. C.11 Notering och handel på en reglerad eller motsvarande marknad [Emittenten avser att ansöka om notering och handel av [alla serier av] Warranterna på den reglerade marknaden i [Euronext Paris S.A.] [Euronext Brussels N.V./S.A.] [Euronext Amsterdam N.V.] [Madrid Stock Exchange] [Barcelona Stock Exchange] [Nordic Derivatives Exchange Stockholm] [Nordic Derivatives Exchange Helsinki] [Nordic Derivatives Exchange Oslo] [Nasdaq OMX Stockholm] [Nasdaq OMX Helsinki] [Luxembourg Stock Exchange] [Luxembourg Stock Exchange] [ ] från och med [datum].] [ inte tillämpligt [Alla serier av] Warranterna kommer inte att noteras och handlas på en reglerad marknad.] [andra bestämmelser] C.15 Den Underliggande Tillgångens inflytande på värdepapperens värde: Utbetalning av Kontantbeloppet kommer i väsentlig utsträckning bero på den Underliggande Tillgångens avkastning under Warranternas löptid. I detalj: [CALL-warranter:][Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen aldrig varit lika med eller under ( Knockout-händelsen ) får investeraren Kontantbeloppet ( CA ) beräknat enligt följande formel: CA = (Underliggande Tillgång slutlig - Lösenkursen) x Multiplikatorn [x 1/FX] där Underliggande Tillgång slutlig = den Underliggande Tillgångens Referenspris på Värderingsdagen [uttryckt i [valuta]] Lösenkurs = den Lösenkurs som gäller på Värderingsdagen Lösenkursen ändras varje kalenderdag mellan Emissionsdagen och den relevanta Värderingsdagen. Lösenkursen på en kalenderdag ( T ) ska motsvara Lösenkursen på den föregående kalenderdagen ( T-1 ), plus det Justeringsbelopp som gäller på T-1. Lösenkursen på Emissionsdagen ska vara [lösenkurs] Multiplikator = [multiplikator] [FX = Relevant omräkningskurs] [index eller terminskontrakt som underliggande tillgång:][i

16 beräkningar i samband med dessa Villkor ska en [procentenhet][indexenhet] av den Underliggande Tillgången vara lika med 1,00 [EUR][valuta].] Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen minst varit lika med eller under Knockouthändelsen ( Knockout-händelsen ) ska det Kontantbelopp som Emittenten bestämmer efter eget gottfinnande (billiges Ermessen, 315 i den tyska civillagen (BGB)) [vara noll] [vara lika med minst [eurocent] [valuta] per Warrant. Knockout-händelsen för den första Justeringsperioden ska motsvara [Knockout-händelsen]. För varje ytterligare justeringsperiod ska Knockout-händelsen fastställas på nytt. Emittenten kommer att fastställa den efter eget gottfinnande (billiges Ermessen, 315 i den tyska civillagen (BGB)), och med hänsyn till rådande marknadsvillkor (i synnerhet volatiliteten).] [PUT-warranter:][ Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen aldrig varit lika med eller över ( Knockout-händelsen ) får investeraren Kontantbeloppet ( CA ) beräknat enligt följande formel: CA = (Lösenkurs - Underliggande Tillgång slutlig ) x Multiplikator [x 1/FX] där Underliggande Tillgång slutlig = den Underliggande Tillgångens Referenspris på Värderingsdagen [uttryckt i [valuta]] Lösenkurs = den Lösenkurs som gäller på Värderingsdagen Lösenkursen ändras varje kalenderdag mellan Emissionsdagen och den relevanta Värderingsdagen. Lösenkursen på en kalenderdag ( T ) ska motsvara Lösenkursen på den föregående kalenderdagen ( T-1 ), plus det Justeringsbelopp som gäller på T-1. Lösenkursen på Emissionsdagen ska vara [lösenkurs] Multiplikator = [multiplikator] [FX = Relevant omräkningskurs] [index eller terminskontrakt som underliggande tillgång:][i beräkningar i samband med dessa Villkor ska en [procentenhet][indexenhet] av den Underliggande Tillgången vara lika med 1,00 [EUR][valuta].] Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen minst varit lika med eller över Knockouthändelsen ( Knockout-händelsen ) ska det Kontantbelopp som Emittenten bestämmer efter eget gottfinnande (billiges Ermessen, 315 i den tyska civillagen (BGB)), [vara noll] [vara lika med minst [eurocent] [valuta] per Warrant. Knockout-händelsen för den första Justeringsperioden ska motsvara [Knockout-händelsen]. För varje ytterligare

17 justeringsperiod ska Knockout-händelsen fastställas på nytt. Emittenten kommer att fastställa den efter eget gottfinnande (billiges Ermessen, 315 i den tyska civillagen (BGB)), och med hänsyn till rådande marknadsvillkor (i synnerhet volatiliteten).] [serier:][om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen aldrig varit lika med eller under (CALL-warranter) eller lika med eller över (PUT-warranter) *** ( Knockouthändelsen ) får investeraren Kontantbeloppet ( CA ) beräknat enligt följande formel: CA = (Underliggande Tillgång slutlig - Lösenkursen) x Multiplikatorn [x 1/FX] (Typ CALL) CA = (Lösenkurs - Underliggande Tillgång slutlig ) x Multiplikator [x 1/FX] (Typ PUT) där Underliggande Tillgång slutlig = den Underliggande Tillgångens Referenspris på Värderingsdagen [uttryckt i [valuta]] Lösenkurs = den Lösenkurs som gäller på Värderingsdagen Lösenkursen ändras varje kalenderdag mellan Emissionsdagen och den relevanta Värderingsdagen. Lösenkursen på en kalenderdag ( T ) ska motsvara Lösenkursen på den föregående kalenderdagen ( T-1 ), plus det Justeringsbelopp som gäller på T-1. Lösenkursen på Emissionsdagen ska vara [lösenkurs***] Multiplikator = [multiplikator***] Typ = [FX = [typ***] Relevant omräkningskurs] [index eller terminskontrakt som underliggande tillgång:][i beräkningar i samband med dessa Villkor ska en [procentenhet][indexenhet] av den Underliggande Tillgången vara lika med 1,00 [EUR][valuta].] Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen minst en gång varit lika med eller under (CALLwarranter) eller lika med eller över (PUT-warranter) Knockouthändelsen ( Knockout-händelsen ), [ska det Kontantbelopp som Emittenten bestämmer efter eget gottfinnande (billiges Ermessen, 315 i den tyska civillagen (BGB)), [vara noll] [vara lika med minst [eurocent] [valuta] per Warrant]. Knockout-händelsen för den första Justeringsperioden ska motsvara [Knockout-händelsen***]. För varje ytterligare justeringsperiod ska Knockout-händelsen fastställas på nytt. Emittenten kommer att fastställa den efter eget gottfinnande (billiges Ermessen, 315 i den tyska civillagen (BGB)), och med hänsyn till

18 rådande marknadsvillkor (i synnerhet volatiliteten).] [aktier, index, metaller eller terminskontrakt som underliggande tillgång:][ Relevant omräkningskurs betyder [Warranter utan quanto-element):][priset för 1,00 [EUR] [valuta] i [USD][utländsk valuta], som handlas på International Interbank Spot Market på Värderingsdagen vid sådan tidpunkt då Referenspriset på den Underliggande Tillgången fastställs och publiceras.] [Warranter med quanto-element:] 1,00 [EUR] [valuta]/1,00 [USD][utländsk valuta].] [växelkurs som underliggande tillgång:][ Relevant omräkningskurs innebär [Referenspriset på Värderingsdagen] [[Relevant kurs för [EUR/JPY][EUR/[motvaluta]] på Värderingsdagen] [priset för 1,00 [EUR] [valuta] i CNH, som handlas på International Interbank Spot Market på Värderingsdagen vid en sådan tidpunkt då Referenspriset fastställs och publiceras]:] C.16 Värderingsdag Inlösendag C.17 Beskrivning av avveckling i samband med värdepapperen C.18 Leverans (avräkning på Inlösendagen) Inlösendag [inlösendag***] [Alla serier av] Warranterna som säljs kommer att levereras på Betalningsdagen via clearingsystemet i enlighet med gällande lokal marknadspraxis. Alla utestående belopp ska betalas till Warrantinnehavarna senast Avvecklingsdagen efter det datum som anges i Villkoren. Sådana betalningar ska göras till Betalningsagenten för överföring till Clearingsystemet eller enligt Clearingsystemets instruktioner för kreditering av relevant kontoinnehavare. Betalning till Clearingsystemet eller i enlighet med Clearingsystemets instruktioner ska befria Emittenten från dess betalningsskyldigheter enligt Warranterna med beloppet för sådan betalning. Avräkningsdag innebär den [ordningstal] Betalningsbankdagen efter ett relevant datum. Betalningsbankdag innebär [en dag på vilken Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET-systemet) och Clearingsystemet avräknar betalningar i Emitteringsvalutan.] [en dag på vilken kommersiella banker är öppna (hanterar valuta och inlåning i utländsk valuta) i [ort] [och Frankfurt am Main] och på vilken Clearingsystemet avräknar betalningar i Emissionsvalutan.] C.19 Slutligt Referenspris på den Underliggande Tillgången [aktie:][den senaste kursen på den Underliggande Tillgången som fastställdes och publicerades av Börsen på Värderingsdagen (officiell stängningskurs).] [andra bestämmelser] [index:][den senaste nivå på den Underliggande Tillgången som fastställdes och publicerades av Indexsponsorn på Värderingsdagen (officiell stängningsnivå).] [andra bestämmelser] [metall:][den första spotkursen på ett fine troy ounce (31,1035 g) av den Underliggande Tillgången noterat i US-dollar som London Banking Fixing på [sida] (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) på Värderingsdagen.] [ London Bullion Market PM Fixing för ett fine

19 troy ounce (31,1035 g) av den Underliggande Tillgången noterat i US-dollar och publicerat på (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) på Värderingsdagen.] [annan bestämmelse] [terminskontrakt:][avräkningskursen][infoga annan kurs] på den Underliggande Tillgången så som den fastställs och publiceras av Terminsbörsen [i procentenheter] på Värderingsdagen.] [andra bestämmelser] [valutakontrakt:][den officiella referenskursen för euro i [US-dollar ( USD )] [[motvaluta] ( [förkortning] )] som den fastställs av Europeiska centralbanken och publiceras på Värderingsdagen på Reuters sida ECB37 ( ECB:s Referenskurs ).] [Växelkursen beräknas genom att multiplicera (i) växelkursen USD/CNH uttryckt i Chinese Offshore Yuan ( CNH ) för 1,00 US-dollar ( USD ) som den fastställs av Thomson Reuters Treasury Markets Association på en dag vid eller omkring kl (Hongkong-tid) och publiceras på Reuters sida CNHFIX= (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) och (ii) kursen för 1,00 [EUR][valuta] i USD, som den handlas på International Interbank Spot Market vid sådan tidpunkt.] [Den kurs som uttrycks i [japanska yen ( JPY )][[motvaluta] ( [förkortning] )] för 1,00 [US-dollar ( USD )][[basvaluta] ( [förkortning] )] på Värderingsdagen kommer att beräknas genom att den Relevanta kursen för [EUR/JPY][EUR/[motvaluta]] uttryckt i [JPY][motvaluta] för 1,00 EUR delas med relevant kurs för [EUR/USD][EUR/[basvaluta]] uttryckt i [USD][basvaluta] för 1,00 EUR.] [Växelkursen för USD/CNH uttryckt i Chinese Offshore Yuan ( CNH ) för 1,00 US-dollar ( USD ) som den fastställs av Thomson Reuters Treasury Markets Association på en dag vid eller omkring kl (Hongkong-tid) och publiceras på Reuters sida CNHFIX= (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida).] [andra bestämmelser] C.20 Typ av underliggande tillgång och detaljer, om det går att inhämta information om den underliggande tillgången De tillgångar som är underliggande tillgångar till [de olika serierna av Warranter ] [Warranterna] är [aktie, företag, ISIN***] [index, indexsponsor, ISIN] [metall] [terminskontrakt, sida, förfallodag] [växelkurs] ( Underliggande Tillgång ). Information om den Underliggande Tillgången finns på webbplatsen ***.

20 Obegränsade BEST TURBO-warranter som är kopplade till [Aktier][Index][Metaller][Terminskontrakt][Växelkurser] Punkt Beskrivning av Punkt Upplysningskrav C.1 Värdepapperstyp och - klass/isin (Security identification number) Värdepapperstyp/-form Obegränsade BEST TURBO-warranter [CALL][PUT][***] kopplade till [underliggande tillgång***] ( Warranter ) [[Warrant-serierna] [Warranterna] representeras av en global innehavarwarrant.] [[Warrant-serierna] [Warranterna] emitteras i dematerialiserad form.] ISIN-kod [ISIN-/lokal kod***] C.2 Värdepappersvaluta C.5 Begränsningar i värdepapperens fria överlåtbarhet C.8 Rättigheter i samband med värdepapperen (däribland värdepapperens rangordning och begränsningar i de rättigheterna) [Warrant-serierna] [Warranterna] emitteras i [valuta]. inte tillämpligt Warranterna får överlåtas fritt. Gällande lag för Värdepapperen Warranterna kommer att regleras av och tolkas i enlighet med tysk lag. Upprättandet av Warranterna kan regleras av lagarna i den jurisdiktion där det Clearingssystem som anges i respektive Slutliga Villkor ligger. Rättigheter i samband med värdepapperen Återbetalning Warranter ger investeraren rätt att erhålla betalning av ett Kontantbelopp. Kontantbeloppet ska vara lika med (i) det belopp med vilket Referenspriset för den Underliggande Tillgången på Värderingsdagen [CALL-warranter:][överstiger] [PUTwarranter:][överstigs av] [serier:][överstiger (Typ CALL) eller överstigs av (Typ PUT)] gällande Lösenkurs multiplicerat med (ii) Multiplikatorn, varefter resultatet av en sådan beräkning ska omräknas till [valuta] om så behövs. [aktier som underliggande tillgång:][under löptiden för [respektive serie av] Warranterna erhåller investeraren ingen utdelningsbetalning från det företag som emitterar de Aktier som är underliggande tillgång till Warranterna.] Justeringar och Förtida Uppsägning Under särskilda omständigheter har Emittenten rätt att genomföra vissa justeringar. Utöver detta kan Emittenten ha rätt att säga upp Warranterna i förtid om en särskild händelse inträffar.

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas er. Dessa er är numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7). Den här sammanfattningen innehåller alla er som måste ingå i en sammanfattning

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7). Den här sammanfattningen innehåller alla Punkter som måste ingå i

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Arcam AB Fingerprint Cards AB Ser. B Med noteringsdag: 14 aug 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB ORIFLAME COSMETICS SA Seamless Distribution AB Ser. B SDB Med noteringsdag: 18 aug

Läs mer

Råvarucertifikat LONG PALL H

Råvarucertifikat LONG PALL H Råvarucertifikat LONG PALL H Avseende: Terminskontrakt palladium Noteringsdag: 13 juni 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 24 okt 2014 1 Slutliga Villkor - Turbowarrant Dessa Slutliga Villkor har

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

Certifikat BULL ALU HA

Certifikat BULL ALU HA www.handelsbanken.no/bullbear Certifikat BULL ALU HA Avseende: Terminskontrakt aluminium ( AH ) Med emissionsdag: 7 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

Tillägg 2013:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2013:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2013:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

BULL KAFFE H. Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010

BULL KAFFE H. Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010 BULL KAFFE H Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Stora Enso Abp aktie

Stora Enso Abp aktie Handelsbanken säljwarrant Stora Enso Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 23.4.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BULL VESTAS 2 II För Instrument skall gälla Allmänna Villkor

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 27 november 2013 diarienr 13-11945 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 4 februari 2014 Tilläggsprospektet diarienr 14-1432 Swedbank Hypotek AB (publ)

Läs mer

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14. 19.6.2015 L 154/15 RIKTLINJER EURPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BEAR/BULL RÅVARER För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Sammanfattning SAMMANFATTNING Sammanfattningen baseras på informationskrav enligt punkterna nedan. Dessa är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 15-2503 Stockholm 20 februari 2015 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 12 januari 2009 för Standardwarranter som anknyter till Aktier, Index, Valutor, Ädelmetaller och Råvaruderivat och Turbowarranter som anknyter

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator.

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator. Riktlinjer Från och med 2014-05-31 1(5) Riktlinjer för rapportering av värdepappersemissioner giltiga från och med 2014-05-31 I Riksbankens författningssamling, RBFS 2012:1 ges riktlinjer om vilken typ

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 485

SAMMANFATTNING avseende lån 485 SAMMANFATTNING avseende lån 485 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: ABB Ltd H & M Hennes & Mauritz AB OMXS30 Index Skandinaviska Enskilda Banken AB Volvo AB Med noteringsdag:

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 476

SAMMANFATTNING avseende lån 476 SAMMANFATTNING avseende lån 476 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning. Power and productivity for a better world

ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning. Power and productivity for a better world ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning Power and productivity for a better world Om ABB Ett ökande behov av energi och dess inverkan på miljön är de stora utmaningarna under detta århundrade.

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: ABB Ltd. Alfa Laval AB. Autoliv Inc.

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: ABB Ltd. Alfa Laval AB. Autoliv Inc. E. Öhman J:or Capital AB Warranter Slutliga villkor för utfärdande av Warranter avseende: ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. SDB ASSA ABLOY AB Ser. B Atlas Copco AB Ser. A AstraZeneca PLC Boliden AB Electrolux

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mini futures är högriskplaceringar

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

LONG OMXC H. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor. Avseende: OMX Copenhagen 20 Cap GI

LONG OMXC H. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor. Avseende: OMX Copenhagen 20 Cap GI LONG OMXC H Avseende: OMX Copenhagen 20 Cap GI Noteringsdag: 17 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat BULL och BEAR ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:27 2010-12-23

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:27 2010-12-23 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:27 2010-12-23 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5082

Slutliga Villkor avseende lån 5082 Slutliga Villkor avseende lån 5082 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 482

SAMMANFATTNING avseende lån 482 SAMMANFATTNING avseende lån 482 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker. Avseende: Ericsson, Telefonab. L M ser. B, Volvo AB ser. B

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker. Avseende: Ericsson, Telefonab. L M ser. B, Volvo AB ser. B Warranter Avseende: Ericsson, Telefonab. L M ser. B, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 28 april 2015 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Unlimited Turbos. educatedtrading.bnpparibas.se. Broschyren utgör marknadsföringsmaterial

Unlimited Turbos. educatedtrading.bnpparibas.se. Broschyren utgör marknadsföringsmaterial Unlimited Turbos educatedtrading.bnpparibas.se En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Unlimited turbos är

Läs mer

SAMMANFATTNING. ETFS Metal Securities Limited. ETFS Metallrelaterade Värdepapper. Prospektsammanfattning

SAMMANFATTNING. ETFS Metal Securities Limited. ETFS Metallrelaterade Värdepapper. Prospektsammanfattning SAMMANFATTNING ETFS Metal Securities Limited ETFS Metallrelaterade Värdepapper Prospektsammanfattning Grundprospekt daterat 6 augusti 2015 för emission av ETFS Metallrelaterade Värdepapper Sammanfattningar

Läs mer