COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Sammanfattning och värdepappersnot 8 maj TURBO-warranter Obegränsade TURBO-warranter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Sammanfattning och värdepappersnot 8 maj 2013. TURBO-warranter Obegränsade TURBO-warranter"

Transkript

1 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Sammanfattning och värdepappersnot 8 maj 2013 rörande TURBO-warranter Obegränsade TURBO-warranter Detta dokument innefattar en sammanfattning ( Sammanfattningen ) och en värdepappersnot ( Värdepappersnot ) och tillsammans med Commerzbank Aktiengesellschafts registreringsdokument av den 12 december 2012, det första tillägget av den 20 december 2012, det andra tillägget av den 22 februari 2013, det tredje tillägget av den 5 april 2013, det fjärde tillägget av den 30 april 2013 och eventuella framtida tillägg ( Registreringsdokument ) utgör det ett grundprospekt ( Grundprospekt ) i enlighet med artikel 5 (4) i direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) med ändringar (som inkluderar ändringarna genom direktiv 2010/73/EU ( Ändringsdirektivet för prospektdirektivet av 2010 ) i den utsträckning som sådana ändringar har genomförts i en relevant medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)), som det genomförts genom relevanta bestämmelser i EU:s medlemsstater, i samband med kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 ( Kommissionens förordning ). Ovan nämnda dokument som utgör Grundprospektet har registrerats hos Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin ) och kommer att publiceras i elektronisk form på Emittentens webbplats (www.commerzbank.com).

2 SAMMANFATTNING Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7). Dessa punkter är Den här sammanfattningen innehåller alla Punkter som måste ingå i en sammanfattning för den här typen av värdepapper och emittent. Det kan förekomma glapp i numreringen av Punkterna i de fall då Punkterna inte behöver anges. Även om det krävs information om en Punkt i sammanfattningen på grund av typen av värdepapper och Emittent kan det hända att relevant information om Punkten saknas. I så fall inkluderas en kort beskrivning av Punkten i sammanfattningen, tillsammans med icke tillämpligt. Vissa bestämmelser i sammanfattningen anges inom parentes. Sådan information kommer att kompletteras eller, om den inte är relevant, raderas i samband med olika värdepappersemissioner, och den fullständiga sammanfattningen i samband med sådan värdepappersemission bifogas de relevanta slutliga villkoren. Avsnitt A Inledning och varningar Punkt Beskrivning av Punkt Upplysningskrav A.1 Varningar Den här sammanfattningen bör läsas som en introduktion till grundprospektet ( Grundprospektet ) och relevanta Slutliga Villkor. Investerare bör basera sina beslut att investera i värdepapperen som emitteras enligt detta Grundprospekt ( Warranterna ) mot beaktande av Grundprospektet i sin helhet och de relevanta Slutliga Villkoren. Om ett anspråk gällande informationen i Grundprospektet skulle framställas i en domstol i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, kan den investerare som framställer anspråket enligt den nationella lagstiftningen i medlemsstaten själv bli tvungen att bekosta översättningen av detta Grundprospekt och de Slutliga Villkoren innan rättsprocessen inleds. Civilrättsligt ansvar gäller endast för de personer som har sammanställt sammanfattningen, samt eventuell översättning, och endast om sammanfattningen är vilseledande, oriktig eller inkonsekvent i kombination med övriga delar av Grundprospektet, eller om den när den läses tillsammans med övriga delar i Grundprospektet inte ger all nödvändig nyckelinformaiton. A.2 Medgivande att använda Prospektet [ inte tillämpligt Emittenten har inte beviljat en finansiell förmedlare rätten att använda Grundprospektet och de Slutliga Villkoren för återförsäljning eller slutlig placering av Warranterna.] [[Emittenten beviljar härmed en finansiell förmedlare rätten att använda Grundprospektet och de Slutliga Villkoren för återförsäljning och slutlig placering av Warranterna.] [Emittenten beviljar härmed nedanstående finansiella förmedlare rätten att använda Grundprospektet och de Slutliga Villkoren för återförsäljning eller slutlig placering av Warranterna: [finansiella förmedlares namn och adress)]]

3 Erbjudandeperioden inom vilken finansiella förmedlare kan genomföra återförsäljning eller slutlig placering av Warranterna omfattar endast den tid som Grundprospektet och de Slutliga Villkoren är giltiga i enlighet med artikel 9 i Prospektdirektivet, så som det genomförts i den relevanta Medlemsstaten [och under perioden [startdatum] till [slutdatum]]. Medgivande att använda Grundprospektet och de Slutliga Villkoren gäller endast i följande Medlemsstat(-er): [relevant(-a) Medlemsstat(-er)] Medgivande att använda Grundprospektet inklusive eventuella tillägg samt eventuella motsvarande Slutliga Villkor lämnas förutsatt att (i) detta Grundprospekt och de tillhörande Slutliga Villkoren levereras till presumtiva investerare tillsammans med eventuella tillägg som publicerats före sådan leverans och (ii) att finansiella förmedlare vid användning av Grundprospektet och tillhörande Slutliga Villkor ser till att samtliga gällande lagar och förordningar som är i kraft i respektive jurisdiktion följs. Om ett erbjudande lämnas av en finansiell förmedlare ska den finansiella förmedlaren tillhandahålla information till investerarna om de villkor som gäller för erbjudandet vid den tidpunkten.]

4 Avsnitt B Emittent Punkt Beskrivning av Punkt Upplysningskrav B.1 Emittentens registrerade firma och kommersiella namn B.2 Säte/Juridisk form/ Lagstiftning/ Inregistreringsland Bankens registrerade firma är COMMERZBANK Aktiengesellschaft ( Emittenten, Banken eller Commerzbank, tillsammans med dess dotterbolag Commerzbankkoncernen eller Koncernen ) och det kommersiella namnet på Banken är Commerzbank. Bankens huvudkontor ligger i Frankfurt am Main. Adressen är Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), Frankfurt am Main, Tyskland. Commerzbank är ett aktiebolag bildat enligt tysk lag. B.4b Kända trender som påverkar Emittenten och Emittentens bransch De globala finansmarknadskriserna och statsskuldskriserna i synnerhet i euroområdet har tidigare satt stor press på Commerzbank nettotillgångar, finansiella ställning och rörelseresultat och det kan antas att Commerzbank även i framtiden kan drabbas av väsentliga negativa effekter, i synnerhet om kriserna åter skulle förvärras. B.5 Organisationsstruktur B.9 Vinstprognoser eller uppskattningar B.10 Anmärkningar i revisionsberättelsen B.12 Utvald finansiell information Commerzbank är moderbolag i Commerzbankkoncernen. Commerzbankkoncernen har direkt och indirekt aktiedeltagande i olika företag. - inte tillämpligt Emittenten gör för närvarande inga vinstprognoser eller uppskattningar. - inte tillämpligt PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main ( PwC ) har reviderat årsredovisningarna för räkenskapsåret 2012 samt koncernredovisningen för räkenskapsåren 2011 och 2012 och lämnade rena revisionsberättelser i alla fallen. Dessutom har PwC granskat Commerzbanks delårsrapport i sammandrag per den 31 mars 2013 och lämnat en granskningsrapport. Nedanstående tabell innehåller en översikt över Commerzbankkoncernens balans- och resultaträkning, som hämtats från de reviderade koncernredovisningarna per den 31 december 2011 respektive 2012, som upprättats i enlighet med IFRS, samt från delårsrapporten per den 31 mars 2013 (granskad): Balansräkning 31 december december 31 mars Tillgångar (MEUR) Kassareserv Banktillgodohavande Kundfordringar Värdejustering portföljsäkring av verkligt värde Positivt verkligt värde av säkringsderivat

5 Rörelsetillgångar Finansiella investeringar Innehav i företag som redovisas med kapitalandelsmetoden Immateriella tillgångar Anläggningstillgångar Investeringsfastigheter Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning Aktuella skattefordringar Uppskjutna skattetillgångar Övriga tillgångar Summa Skulder och eget kapital (MEUR) Skulder till banker Skulder till kunder Säkerställda skulder Värdejustering portföljsäkring av verkligt värde Negativt verkligt värde av säkringsderivat Rörelseskulder Avsättningar Aktuella skatteskulder Uppskjutna skatteskulder Skulder från avyttringsgrupper som innehas för försäljning Övriga skulder Efterställt kapital Hybridkapital Eget kapital Summa Resultaträkning (MEUR) 31 december december mars 31 mars ) 2013 Räntenetto Avsättningar för (1 390) låneförluster... (1 660) (212) (267) Räntenetto efter avsättningar för låneförluster... Provisionsnetto Nettointäkter och nettoresultat av säkringsredovisning... Nettointäkter från (3 611) investeringar (176) (6) Aktuellt resultat från företag som redovisas med kapitalandelsmetoden... Övrigt resultat (77) 21 (62) Rörelsekostnader Omstruktureringskostnader Nettovinst eller nettoförlust från försäljning av --- (268) avyttringsgrupper...

6 Resultat före skatt (24) Inkomstskatt (240) Koncernens resultat (69) 1) Siffror för föregående år omräknade på grund av att den ändrade IAS 19 och andra upplysningsändringar tillämpades för första gången. Utöver vad som anges i B.13 har inga väsentliga negativa förändringar ägt rum i Commerzbanks framtidsutsikter sedan den 31 december Utöver vad som anges i B.13 har inga negativa förändringar ägt rum i Commerzbankkoncernens finansiella situation sedan den 31 mars B.13 Nya händelser I november 2012 publicerade Commerzbank sina strategiska och finansiella mål för tiden fram till Commerzbank planerar alltså att under de närmaste åren anpassa sin affärsmodell efter de ändrade ramvillkoren för finansbranschen. Inom ramen för företagets strategiska agenda för tiden fram till 2016 avser Commerzbank investera över två miljarder euro för att öka intäktskraften i kärnverksamheten inom segmenten privatkunder, Mittelstandsbank, Företag & Marknader och Central- och Östeuropa. Dessutom ska kostnaderna hållas stabila och kapitalbasen optimeras ytterligare genom att ytterligare effektivitetsåtgärder implementeras. I samband med implementeringen av den strategiska agendan för tiden fram till 2016 har Commerzbanks Styrelse antagit ett policyuttalande om de planerade arbetsnedskärningarna som publicerades i februari Det finns planer på att minska antalet heltidstjänster med tjänster inom filialnätverket för privatkundsverksamheten till slutet av Sammantaget finns det planer på att minska antalet heltidstjänster i koncernen med mellan till tjänster till slutet av Den 13 mars 2013 meddelade Commerzbank att man planerar att i förtid återbetala tillskottet från Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) på cirka 1,6 miljarder euro och från Allianz på 750 miljoner euro. Av det skälet genomförde man i ett första steg den 22 april 2013 en kapitalminskning i form av en sammanläggning av aktier till kvoten 10:1. I ett ytterligare steg genomfördes en kapitalökning som registrerades i det kommersiella registret i den lokala domstolen i Frankfurt am Main den 28 maj Totalt nya aktier emitterades till en teckningskurs på 4,50 euro per aktie. Tillskotten från SoFFin och Allianz återbetalades i sin helhet den 31 maj Aktiekapitalet i Commerzbank uppgår nu till ,00 euro, fördelade på innehavaraktier utan nominellt värde. B.14 Emittentens beroende av andra enheter inom koncernen B.15 Emittentens huvudaktiviteter, huvudmarknader - inte tillämpligt Som anges i punkt B.5 är Commerzbank moderbolag i Commerzbankkoncernen. Commerzbankkoncernens aktiviteter inriktar sig på att tillhandahålla ett brett utbud av produkter och finansiella tjänster till privata, små och medelstora företag samt institutionella kunder i Tyskland, vilket

7 även inkluderar kontoadministration, betalningstransaktioner, utlånings-, spar- och investeringsprodukter, värdepapperstjänster samt kapitalmarknads- och investment banking-produkter och tjänster. Dessutom är Koncernen aktiv inom specialsektorer, t.ex. leasing. Som en del av sin strategi att erbjuda heltäckande finansiella tjänster erbjuder Koncernen också andra finansiella tjänster tillsammans med samarbetspartner, i synnerhet byggsparlån, kapitalförvaltning och försäkring. Koncernen utökar även sin ställning som en av de största exportfinansiärerna i Tyskland. Utöver verksamheten i Tyskland verkar Koncernen även i Central- och Östeuropa via dotterföretag, filialer och investeringar. Den 30 september 2012 delades Commerzbankkoncernen upp i fem segment Privatkunder, Mittelstandsbank, Central- och Östeuropa, Företag & Marknader samt Non Core Assets (NCA) och Övrig verksamhet och Konsolidering. Privatkunder, Mittelstandsbank, Central- och Östeuropa och Företag & Marknader utgör tillsammans med segmentet Övrig verksamhet och Konsolidering kärnbanken i Commerzbankkoncernen. NCA-segmentet är Koncernens interna reduceringsenhet som sedan den 9 augusti 2012 innehåller Commercial Real Estate Financing och Ship Finance samt de verksamheter som klassificerades som icke-kärnverksamhet den 30 mars 2012, och Public Finance-portföljen. Juridiskt sett kommer f.d. Eurohypo Aktiengesellschaft behålla Commercial Real Estate Financing-portföljen samt Public Finance-portföljen. Den 31 augusti 2012 bytte Eurohypo Aktiengesellschaft namn till Hypothekenbank Frankfurt AG. Hypothekenbank Frankfurts kärnverksamhet och privata kunder (privat byggfinansiering) integrerades i segmentet Privatkunder i kärnbanken. Dessutom integrerades koncerndivisionen Commerz Real i segmentet Privatkunder i kärnbanken. Från och med den 1 juli 2012 är Enheten för Portföljomstrukturering (PRU) inte längre ett separat segment. Väsentliga delar av den återstående portföljen överfördes till segmentet Företag & Marknader i kärnbanken. Den 30 juli 2012 nådde Commerzbank en överenskommelse med Ukrainian Smart Group om försäljning av sin andel på cirka 96 % i Ukrainian Bank Forum. Transaktionen godkändes av tillsynsmyndigheterna i slutet av oktober B.16 Stora aktieägare Baserat på upplysningar om aktieägare enligt avsnitt 21ff. i den tyska värdepappersmarknadslagen (WpHG) äger nedanstående aktieägare mer än tre procent av stamaktierna i Commerzbank: Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin)/Förbundsrepubliken Tyskland: 17,15 % The Capital Group Companies: 3,37 %

8 Avsnitt C Värdepapper 1 TURBO-warranter som är kopplade till [Aktier][Index][Metaller][Terminskontrakt][Växelkurser] Punkt Beskrivning av Punkt Upplysningskrav C.1 Värdepapperstyp och - klass/isin (Security identification number) Värdepapperstyp/-form TURBO-warranter [CALL][PUT][***] kopplade till [underliggande tillgång***] ( Warranter ) [[Warrant-serierna] [Warranterna] representeras av en global innehavarwarrant.] [[Warrant-serierna] [Warranterna] emitteras i dematerialiserad form.] ISIN-kod [ISIN-/lokal kod***] C.2 Värdepappersvaluta C.5 Begränsningar i värdepapperens fria överlåtbarhet C.8 Rättigheter i samband med värdepapperen (däribland värdepapperens rangordning och begränsningar i de rättigheterna) [Warrant-serierna] [Warranterna] emitteras i [valuta]. inte tillämpligt Warranterna får överlåtas fritt. Gällande lag för Värdepapperen Warranterna kommer att regleras av och tolkas i enlighet med tysk lag. Upprättandet av Warranterna kan regleras av lagarna i den jurisdiktion där det Clearingssystem som anges i respektive Slutliga Villkor ligger. Rättigheter i samband med värdepapperen Återbetalning Warranter ger investeraren rätt att erhålla betalning av ett Kontantbelopp. Kontantbeloppet ska vara lika med (i) det belopp med vilket Referenspriset för den Underliggande Tillgången på Värderingsdagen [CALL-warranter:][överstiger] [PUTwarranter:][överstigs av] [serier:][överstiger (Typ CALL) eller överstigs av (Typ PUT)] Lösenkursen multiplicerat med (ii) Multiplikatorn, varefter resultatet av en sådan beräkning ska omräknas till [valuta] om så behövs. [aktier som underliggande tillgång:][under löptiden för [respektive serie av] Warranterna erhåller investeraren ingen utdelningsbetalning från det företag som emitterar de Aktier som är underliggande tillgång till Warranterna.] 1 Användning av "***" i avsnitt C betyder att den relevanta informationen i de olika värdepappersserierna kan presenteras i en tabell.

9 Justeringar och Förtida Uppsägning Under särskilda omständigheter har Emittenten rätt att genomföra vissa justeringar. Utöver detta kan Emittenten ha rätt att säga upp Warranterna i förtid om en särskild händelse inträffar. Värdepapperens rangordning De förpliktelser som Warranterna ger upphov till utgör direkta, ovillkorade och ej säkerställda (nicht dinglich besichert) förpliktelser för Emittenten, som om inte annat anges i gällande lag rangordnas minst pari passu med Emittentens andra underordnade och ej säkerställda (nicht dinglich besichert) förpliktelser. C.11 Notering och handel på en reglerad eller motsvarande marknad [Emittenten avser att ansöka om notering och handel av [alla serier av] Warranterna på den reglerade marknaden i [Euronext Paris S.A.] [Euronext Brussels N.V./S.A.] [Euronext Amsterdam N.V.] [Madrid Stock Exchange] [Barcelona Stock Exchange] [Nordic Derivatives Exchange Stockholm] [Nordic Derivatives Exchange Helsinki] [Nordic Derivatives Exchange Oslo] [Nasdaq OMX Stockholm] [Nasdaq OMX Helsinki] [Luxembourg Stock Exchange] [Luxembourg Stock Exchange] [ ] från och med [datum].] [ inte tillämpligt [Alla serier av] Warranterna kommer inte att noteras och handlas på en reglerad marknad.] [andra bestämmelser] C.15 Den Underliggande Tillgångens inflytande på värdepapperens värde: Utbetalning av Kontantbeloppet kommer i väsentlig utsträckning bero på den Underliggande Tillgångens avkastning under Warranternas löptid. I detalj: [CALL-warranter:][Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen till och med Värderingsdagen aldrig varit lika med eller under ( Knockout-händelsen ) får investeraren Kontantbeloppet ( CA ) beräknat enligt följande formel: CA = (Underliggande Tillgång slutlig - Lösenkursen) x Multiplikatorn [x 1/FX] där Underliggande Tillgång slutlig = den Underliggande Tillgångens Referenspris på Värderingsdagen [uttryckt i [valuta]] Lösenkurs = [lösenkurs] Multiplikator = [multiplikator] [FX = Relevant omräkningskurs] [index eller terminskontrakt som underliggande tillgång:][i beräkningar i samband med dessa Villkor ska en [procentenhet][indexenhet] av den Underliggande Tillgången vara lika med 1,00 [EUR][valuta ].]

10 Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen till och med Värderingsdagen minst en gång varit lika med eller under Knockout-händelsen ( Knockout-händelsen ) [förfaller Warranterna värdelösa][blir Kontantbeloppet lika med [eurocent] [valuta] per Warrant]. [PUT-warranter:][ Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen till och med Värderingsdagen aldrig varit lika med eller över ( Knockout-händelsen ) får investeraren Kontantbeloppet ( CA ) beräknat enligt följande formel: CA = (Lösenkurs - Underliggande Tillgång slutlig ) x Multiplikator [x 1/FX] där Underliggande Tillgång slutlig = den Underliggande Tillgångens Referenspris på Värderingsdagen [uttryckt i [valuta]] Lösenkurs = [lösenkurs] Multiplikator = [multiplikator] [FX = Relevant omräkningskurs] [index eller terminskontrakt som underliggande tillgång:][i beräkningar i samband med dessa Villkor ska en [procentenhet][indexenhet] av den Underliggande Tillgången vara lika med 1,00 [EUR][valuta].] Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen till och med Värderingsdagen minst en gång varit lika med eller över Knockout-händelsen ( Knockout-händelsen ) [förfaller Warranterna värdelösa][blir Kontantbeloppet lika med [eurocent] [valuta] per Warrant]. [serier:][om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen till och med Värderingsdagen aldrig varit lika med eller under (CALL-warranter) eller lika med eller över (PUTwarranter) *** ( Knockout-händelsen ) får investeraren Kontantbeloppet ( CA ) beräknat enligt följande formel: CA = (Underliggande Tillgång slutlig - Lösenkursen) x Multiplikatorn [x 1/FX] (Typ CALL) CA = (Lösenkurs - Underliggande Tillgång slutlig ) x Multiplikator [x 1/FX] (Typ PUT) där Underliggande Tillgång slutlig = den Underliggande Tillgångens Referenspris på Värderingsdagen [uttryckt i [valuta]] Lösenkurs = [lösenkurs***] Multiplikator = [multiplikator***]

11 Typ = [FX = [typ***] Relevant omräkningskurs] [index eller terminskontrakt som underliggande tillgång:][i beräkningar i samband med dessa Villkor ska en [procentenhet][indexenhet] av den Underliggande Tillgången vara lika med 1,00 [EUR][valuta].] Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen till och med Värderingsdagen minst en gång varit lika med eller under (CALL-warranter) eller lika med eller över (PUT-warranter) Knockout-händelsen ( Knockout-händelsen ) [förfaller Warranterna värdelösa][blir Kontantbeloppet lika med [eurocent] [valuta] per Warrant]. [aktier, index, metaller eller terminskontrakt som underliggande tillgång:][ Relevant omräkningskurs betyder [Warranter utan quanto-element):][priset för 1,00 [EUR] [valuta] i [USD][utländsk valuta], som handlas på International Interbank Spot Market på Värderingsdagen vid sådan tidpunkt då Referenspriset på den Underliggande Tillgången fastställs och publiceras.] [Warranter med quanto-element:] 1,00 [EUR] [valuta]/1,00 [USD][utländsk valuta].] [växelkurs som underliggande tillgång:][ Relevant omräkningskurs innebär [Referenspriset på Värderingsdagen] [[Relevant kurs för [EUR/JPY][EUR/[motvaluta]] på Värderingsdagen] [priset för 1,00 [EUR] [valuta] i CNH, som handlas på International Interbank Spot Market på Värderingsdagen vid en sådan tidpunkt då Referenspriset fastställs och publiceras]:] C.16 Värderingsdag Inlösendag C.17 Beskrivning av avveckling i samband med värdepapperen C.18 Leverans (avräkning på Inlösendagen) Inlösendag [inlösendag***] [Alla serier av] Warranterna som säljs kommer att levereras på Betalningsdagen via Clearingsystemet i enlighet med gällande lokal marknadspraxis. Alla utestående belopp ska betalas till Warrantinnehavarna senast på Avvecklingsdagen efter det datum som anges i Villkoren. Sådana betalningar ska göras till Betalningsagenten för överföring till Clearingsystemet eller enligt Clearingsystemets instruktioner för kreditering av relevant kontoinnehavare. Betalning till Clearingsystemet eller i enlighet med Clearingsystemets instruktioner ska befria Emittenten från dess betalningsskyldigheter enligt Warranterna med beloppet för sådan betalning. Avräkningsdag innebär den [ordningstal] Betalningsbankdagen efter ett relevant datum. Betalningsbankdag innebär [en dag på vilken Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET-systemet) och Clearingsystemet avräknar betalningar i Emitteringsvalutan.] [en dag på vilken kommersiella banker är öppna (hanterar valuta och inlåning i utländsk valuta) i [ort] [och Frankfurt am Main] och på vilken

12 Clearingsystemet avräknar betalningar i Emissionsvalutan.] C.19 Slutligt Referenspris på den Underliggande Tillgången [aktie:][den senaste kursen på den Underliggande Tillgången som fastställdes och publicerades av Börsen på Värderingsdagen (officiell stängningskurs).] [andra bestämmelser] [index:][den senaste nivå på den Underliggande Tillgången som fastställdes och publicerades av Indexsponsorn på Värderingsdagen (officiell stängningsnivå).] [andra bestämmelser] [metall:][den första spotkursen på ett fine troy ounce (31,1035 g) av den Underliggande Tillgången noterat i US-dollar som London Banking Fixing på [sida] (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) på Värderingsdagen.] [ London Bullion Market PM Fixing för ett fine troy ounce (31,1035 g) av den Underliggande Tillgången noterat i US-dollar och publicerat på (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) på Värderingsdagen.] [annan bestämmelse] [terminskontrakt:][avräkningskursen][infoga annan kurs] på den Underliggande Tillgången så som den fastställs och publiceras av Terminsbörsen [i procentenheter] på Värderingsdagen.] [andra bestämmelser] [växelkurs:][den officiella referenskursen för euro i [US-dollar ( USD )] [[motvaluta] ( [förkortning] )] som den fastställs av Europeiska centralbanken och publiceras på Värderingsdagen på Reuters sida ECB37 ( ECB:s Referenskurs ).] [Växelkursen beräknas genom att multiplicera (i) växelkursen USD/CNH uttryckt i Chinese Offshore Yuan ( CNH ) för 1,00 US-dollar ( USD ) som den fastställs av Thomson Reuters Treasury Markets Association på en dag vid eller omkring kl (Hongkong-tid) och publiceras på Reuters sida CNHFIX= (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) och (ii) kursen för 1,00 [EUR][valuta] i USD, som den handlas på International Interbank Spot Market vid sådan tidpunkt.] [Den kurs som uttrycks i [japanska yen ( JPY )][[motvaluta] ( [förkortning] )] för 1,00 [US-dollar ( USD )][[basvaluta] ( [förkortning] )] på Värderingsdagen kommer att beräknas genom att den Relevanta kursen för [EUR/JPY][EUR/[motvaluta]] uttryckt i [JPY][motvaluta] för 1,00 EUR delas med Relevant kurs för [EUR/USD][EUR/[basvaluta]] uttryckt i [USD][basvaluta] för 1,00 EUR.] [Växelkursen för USD/CNH uttryckt i Chinese Offshore Yuan ( CNH ) för 1,00 US-dollar ( USD ) som den fastställs av Thomson Reuters Treasury Markets Association på en dag vid eller omkring kl (Hongkong-tid) och publiceras på Reuters sida CNHFIX= (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida).] [andra bestämmelser]

13 C.20 Typ av underliggande tillgång och detaljer, om det går att inhämta information om den underliggande tillgången De tillgångar som är underliggande tillgångar till [de olika serierna av Warranter ] [Warranterna] är [aktie, företag, ISIN***] [index, indexsponsor, ISIN] [metall] [terminskontrakt, sida, förfallodag] [växelkurs] ( Underliggande Tillgång ). Information om den Underliggande Tillgången finns på webbplatsen ***.

14 Obegränsade TURBO-warranter som är kopplade till [Aktier][Index][Metaller][Terminskontrakt][Växelkurser] Punkt Beskrivning av Punkt Upplysningskrav C.1 Värdepapperstyp och - klass/isin (Security identification number) Värdepapperstyp/-form Obegränsade TURBO-warranter [CALL][PUT][***] kopplade till [underliggande tillgång***] ( Warranter ) [[Warrant-serierna] [Warranterna] representeras av en global innehavarwarrant.] [[Warrant-serierna] [Warranterna] emitteras i dematerialiserad form.] ISIN-kod [ISIN-/lokal kod***] C.2 Värdepappersvaluta C.5 Begränsningar i värdepapperens fria överlåtbarhet C.8 Rättigheter i samband med värdepapperen (däribland värdepapperens rangordning och begränsningar i de rättigheterna) [Warrant-serierna] [Warranterna] emitteras i [valuta]. inte tillämpligt Warranterna får överlåtas fritt. Gällande lag för Värdepapperen Warranterna kommer att regleras av och tolkas i enlighet med tysk lag. Upprättandet av Warranterna kan regleras av lagarna i den jurisdiktion där det Clearingssystem som anges i respektive Slutliga Villkor ligger. Rättigheter i samband med värdepapperen Återbetalning Warranter ger investeraren rätt att erhålla betalning av ett Kontantbelopp. Kontantbeloppet ska vara lika med (i) det belopp med vilket Referenspriset för den Underliggande Tillgången på Värderingsdagen [CALL-warranter:][överstiger] [PUTwarranter:][överstigs av] [serier:][överstiger (Typ CALL) eller överstigs av (Typ PUT)] gällande Lösenkurs multiplicerat med (ii) Multiplikatorn, varefter resultatet av en sådan beräkning ska omräknas till [valuta] om så behövs. [aktier som underliggande tillgång:][under löptiden för [respektive serie av] Warranterna erhåller investeraren ingen utdelningsbetalning från det företag som emitterar de Aktier som är underliggande tillgång till Warranterna.] Justeringar och Förtida Uppsägning Under särskilda omständigheter har Emittenten rätt att genomföra vissa justeringar. Utöver detta kan Emittenten ha rätt att säga upp Warranterna i förtid om en särskild händelse inträffar.

15 Värdepapperens rangordning De förpliktelser som Warranterna ger upphov till utgör direkta, ovillkorade och ej säkerställda (nicht dinglich besichert) förpliktelser för Emittenten, som om inte annat anges i gällande lag rangordnas minst pari passu med Emittentens andra underordnade och ej säkerställda (nicht dinglich besichert) förpliktelser. C.11 Notering och handel på en reglerad eller motsvarande marknad [Emittenten avser att ansöka om notering och handel av [alla serier av] Warranterna på den reglerade marknaden i [Euronext Paris S.A.] [Euronext Brussels N.V./S.A.] [Euronext Amsterdam N.V.] [Madrid Stock Exchange] [Barcelona Stock Exchange] [Nordic Derivatives Exchange Stockholm] [Nordic Derivatives Exchange Helsinki] [Nordic Derivatives Exchange Oslo] [Nasdaq OMX Stockholm] [Nasdaq OMX Helsinki] [Luxembourg Stock Exchange] [Luxembourg Stock Exchange] [ ] från och med [datum].] [ inte tillämpligt [Alla serier av] Warranterna kommer inte att noteras och handlas på en reglerad marknad.] [andra bestämmelser] C.15 Den Underliggande Tillgångens inflytande på värdepapperens värde: Utbetalning av Kontantbeloppet kommer i väsentlig utsträckning bero på den Underliggande Tillgångens avkastning under Warranternas löptid. I detalj: [CALL-warranter:][Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen aldrig varit lika med eller under ( Knockout-händelsen ) får investeraren Kontantbeloppet ( CA ) beräknat enligt följande formel: CA = (Underliggande Tillgång slutlig - Lösenkursen) x Multiplikatorn [x 1/FX] där Underliggande Tillgång slutlig = den Underliggande Tillgångens Referenspris på Värderingsdagen [uttryckt i [valuta]] Lösenkurs = den Lösenkurs som gäller på Värderingsdagen Lösenkursen ändras varje kalenderdag mellan Emissionsdagen och den relevanta Värderingsdagen. Lösenkursen på en kalenderdag ( T ) ska motsvara Lösenkursen på den föregående kalenderdagen ( T-1 ), plus det Justeringsbelopp som gäller på T-1. Lösenkursen på Emissionsdagen ska vara [lösenkurs] Multiplikator = [multiplikator] [FX = Relevant omräkningskurs] [index eller terminskontrakt som underliggande tillgång:][i

16 beräkningar i samband med dessa Villkor ska en [procentenhet][indexenhet] av den Underliggande Tillgången vara lika med 1,00 [EUR][valuta].] Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen minst varit lika med eller under Knockouthändelsen ( Knockout-händelsen ) ska det Kontantbelopp som Emittenten bestämmer efter eget gottfinnande (billiges Ermessen, 315 i den tyska civillagen (BGB)) [vara noll] [vara lika med minst [eurocent] [valuta] per Warrant. Knockout-händelsen för den första Justeringsperioden ska motsvara [Knockout-händelsen]. För varje ytterligare justeringsperiod ska Knockout-händelsen fastställas på nytt. Emittenten kommer att fastställa den efter eget gottfinnande (billiges Ermessen, 315 i den tyska civillagen (BGB)), och med hänsyn till rådande marknadsvillkor (i synnerhet volatiliteten).] [PUT-warranter:][ Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen aldrig varit lika med eller över ( Knockout-händelsen ) får investeraren Kontantbeloppet ( CA ) beräknat enligt följande formel: CA = (Lösenkurs - Underliggande Tillgång slutlig ) x Multiplikator [x 1/FX] där Underliggande Tillgång slutlig = den Underliggande Tillgångens Referenspris på Värderingsdagen [uttryckt i [valuta]] Lösenkurs = den Lösenkurs som gäller på Värderingsdagen Lösenkursen ändras varje kalenderdag mellan Emissionsdagen och den relevanta Värderingsdagen. Lösenkursen på en kalenderdag ( T ) ska motsvara Lösenkursen på den föregående kalenderdagen ( T-1 ), plus det Justeringsbelopp som gäller på T-1. Lösenkursen på Emissionsdagen ska vara [lösenkurs] Multiplikator = [multiplikator] [FX = Relevant omräkningskurs] [index eller terminskontrakt som underliggande tillgång:][i beräkningar i samband med dessa Villkor ska en [procentenhet][indexenhet] av den Underliggande Tillgången vara lika med 1,00 [EUR][valuta].] Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen minst varit lika med eller över Knockouthändelsen ( Knockout-händelsen ) ska det Kontantbelopp som Emittenten bestämmer efter eget gottfinnande (billiges Ermessen, 315 i den tyska civillagen (BGB)), [vara noll] [vara lika med minst [eurocent] [valuta] per Warrant. Knockout-händelsen för den första Justeringsperioden ska motsvara [Knockout-händelsen]. För varje ytterligare

17 justeringsperiod ska Knockout-händelsen fastställas på nytt. Emittenten kommer att fastställa den efter eget gottfinnande (billiges Ermessen, 315 i den tyska civillagen (BGB)), och med hänsyn till rådande marknadsvillkor (i synnerhet volatiliteten).] [serier:][om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen aldrig varit lika med eller under (CALL-warranter) eller lika med eller över (PUT-warranter) *** ( Knockouthändelsen ) får investeraren Kontantbeloppet ( CA ) beräknat enligt följande formel: CA = (Underliggande Tillgång slutlig - Lösenkursen) x Multiplikatorn [x 1/FX] (Typ CALL) CA = (Lösenkurs - Underliggande Tillgång slutlig ) x Multiplikator [x 1/FX] (Typ PUT) där Underliggande Tillgång slutlig = den Underliggande Tillgångens Referenspris på Värderingsdagen [uttryckt i [valuta]] Lösenkurs = den Lösenkurs som gäller på Värderingsdagen Lösenkursen ändras varje kalenderdag mellan Emissionsdagen och den relevanta Värderingsdagen. Lösenkursen på en kalenderdag ( T ) ska motsvara Lösenkursen på den föregående kalenderdagen ( T-1 ), plus det Justeringsbelopp som gäller på T-1. Lösenkursen på Emissionsdagen ska vara [lösenkurs***] Multiplikator = [multiplikator***] Typ = [FX = [typ***] Relevant omräkningskurs] [index eller terminskontrakt som underliggande tillgång:][i beräkningar i samband med dessa Villkor ska en [procentenhet][indexenhet] av den Underliggande Tillgången vara lika med 1,00 [EUR][valuta].] Om priset på den Underliggande Tillgången från och med Emissionsdagen minst en gång varit lika med eller under (CALLwarranter) eller lika med eller över (PUT-warranter) Knockouthändelsen ( Knockout-händelsen ), [ska det Kontantbelopp som Emittenten bestämmer efter eget gottfinnande (billiges Ermessen, 315 i den tyska civillagen (BGB)), [vara noll] [vara lika med minst [eurocent] [valuta] per Warrant]. Knockout-händelsen för den första Justeringsperioden ska motsvara [Knockout-händelsen***]. För varje ytterligare justeringsperiod ska Knockout-händelsen fastställas på nytt. Emittenten kommer att fastställa den efter eget gottfinnande (billiges Ermessen, 315 i den tyska civillagen (BGB)), och med hänsyn till

18 rådande marknadsvillkor (i synnerhet volatiliteten).] [aktier, index, metaller eller terminskontrakt som underliggande tillgång:][ Relevant omräkningskurs betyder [Warranter utan quanto-element):][priset för 1,00 [EUR] [valuta] i [USD][utländsk valuta], som handlas på International Interbank Spot Market på Värderingsdagen vid sådan tidpunkt då Referenspriset på den Underliggande Tillgången fastställs och publiceras.] [Warranter med quanto-element:] 1,00 [EUR] [valuta]/1,00 [USD][utländsk valuta].] [växelkurs som underliggande tillgång:][ Relevant omräkningskurs innebär [Referenspriset på Värderingsdagen] [[Relevant kurs för [EUR/JPY][EUR/[motvaluta]] på Värderingsdagen] [priset för 1,00 [EUR] [valuta] i CNH, som handlas på International Interbank Spot Market på Värderingsdagen vid en sådan tidpunkt då Referenspriset fastställs och publiceras]:] C.16 Värderingsdag Inlösendag C.17 Beskrivning av avveckling i samband med värdepapperen C.18 Leverans (avräkning på Inlösendagen) Inlösendag [inlösendag***] [Alla serier av] Warranterna som säljs kommer att levereras på Betalningsdagen via clearingsystemet i enlighet med gällande lokal marknadspraxis. Alla utestående belopp ska betalas till Warrantinnehavarna senast Avvecklingsdagen efter det datum som anges i Villkoren. Sådana betalningar ska göras till Betalningsagenten för överföring till Clearingsystemet eller enligt Clearingsystemets instruktioner för kreditering av relevant kontoinnehavare. Betalning till Clearingsystemet eller i enlighet med Clearingsystemets instruktioner ska befria Emittenten från dess betalningsskyldigheter enligt Warranterna med beloppet för sådan betalning. Avräkningsdag innebär den [ordningstal] Betalningsbankdagen efter ett relevant datum. Betalningsbankdag innebär [en dag på vilken Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET-systemet) och Clearingsystemet avräknar betalningar i Emitteringsvalutan.] [en dag på vilken kommersiella banker är öppna (hanterar valuta och inlåning i utländsk valuta) i [ort] [och Frankfurt am Main] och på vilken Clearingsystemet avräknar betalningar i Emissionsvalutan.] C.19 Slutligt Referenspris på den Underliggande Tillgången [aktie:][den senaste kursen på den Underliggande Tillgången som fastställdes och publicerades av Börsen på Värderingsdagen (officiell stängningskurs).] [andra bestämmelser] [index:][den senaste nivå på den Underliggande Tillgången som fastställdes och publicerades av Indexsponsorn på Värderingsdagen (officiell stängningsnivå).] [andra bestämmelser] [metall:][den första spotkursen på ett fine troy ounce (31,1035 g) av den Underliggande Tillgången noterat i US-dollar som London Banking Fixing på [sida] (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) på Värderingsdagen.] [ London Bullion Market PM Fixing för ett fine

19 troy ounce (31,1035 g) av den Underliggande Tillgången noterat i US-dollar och publicerat på (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) på Värderingsdagen.] [annan bestämmelse] [terminskontrakt:][avräkningskursen][infoga annan kurs] på den Underliggande Tillgången så som den fastställs och publiceras av Terminsbörsen [i procentenheter] på Värderingsdagen.] [andra bestämmelser] [valutakontrakt:][den officiella referenskursen för euro i [US-dollar ( USD )] [[motvaluta] ( [förkortning] )] som den fastställs av Europeiska centralbanken och publiceras på Värderingsdagen på Reuters sida ECB37 ( ECB:s Referenskurs ).] [Växelkursen beräknas genom att multiplicera (i) växelkursen USD/CNH uttryckt i Chinese Offshore Yuan ( CNH ) för 1,00 US-dollar ( USD ) som den fastställs av Thomson Reuters Treasury Markets Association på en dag vid eller omkring kl (Hongkong-tid) och publiceras på Reuters sida CNHFIX= (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) och (ii) kursen för 1,00 [EUR][valuta] i USD, som den handlas på International Interbank Spot Market vid sådan tidpunkt.] [Den kurs som uttrycks i [japanska yen ( JPY )][[motvaluta] ( [förkortning] )] för 1,00 [US-dollar ( USD )][[basvaluta] ( [förkortning] )] på Värderingsdagen kommer att beräknas genom att den Relevanta kursen för [EUR/JPY][EUR/[motvaluta]] uttryckt i [JPY][motvaluta] för 1,00 EUR delas med relevant kurs för [EUR/USD][EUR/[basvaluta]] uttryckt i [USD][basvaluta] för 1,00 EUR.] [Växelkursen för USD/CNH uttryckt i Chinese Offshore Yuan ( CNH ) för 1,00 US-dollar ( USD ) som den fastställs av Thomson Reuters Treasury Markets Association på en dag vid eller omkring kl (Hongkong-tid) och publiceras på Reuters sida CNHFIX= (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida).] [andra bestämmelser] C.20 Typ av underliggande tillgång och detaljer, om det går att inhämta information om den underliggande tillgången De tillgångar som är underliggande tillgångar till [de olika serierna av Warranter ] [Warranterna] är [aktie, företag, ISIN***] [index, indexsponsor, ISIN] [metall] [terminskontrakt, sida, förfallodag] [växelkurs] ( Underliggande Tillgång ). Information om den Underliggande Tillgången finns på webbplatsen ***.

20 Obegränsade BEST TURBO-warranter som är kopplade till [Aktier][Index][Metaller][Terminskontrakt][Växelkurser] Punkt Beskrivning av Punkt Upplysningskrav C.1 Värdepapperstyp och - klass/isin (Security identification number) Värdepapperstyp/-form Obegränsade BEST TURBO-warranter [CALL][PUT][***] kopplade till [underliggande tillgång***] ( Warranter ) [[Warrant-serierna] [Warranterna] representeras av en global innehavarwarrant.] [[Warrant-serierna] [Warranterna] emitteras i dematerialiserad form.] ISIN-kod [ISIN-/lokal kod***] C.2 Värdepappersvaluta C.5 Begränsningar i värdepapperens fria överlåtbarhet C.8 Rättigheter i samband med värdepapperen (däribland värdepapperens rangordning och begränsningar i de rättigheterna) [Warrant-serierna] [Warranterna] emitteras i [valuta]. inte tillämpligt Warranterna får överlåtas fritt. Gällande lag för Värdepapperen Warranterna kommer att regleras av och tolkas i enlighet med tysk lag. Upprättandet av Warranterna kan regleras av lagarna i den jurisdiktion där det Clearingssystem som anges i respektive Slutliga Villkor ligger. Rättigheter i samband med värdepapperen Återbetalning Warranter ger investeraren rätt att erhålla betalning av ett Kontantbelopp. Kontantbeloppet ska vara lika med (i) det belopp med vilket Referenspriset för den Underliggande Tillgången på Värderingsdagen [CALL-warranter:][överstiger] [PUTwarranter:][överstigs av] [serier:][överstiger (Typ CALL) eller överstigs av (Typ PUT)] gällande Lösenkurs multiplicerat med (ii) Multiplikatorn, varefter resultatet av en sådan beräkning ska omräknas till [valuta] om så behövs. [aktier som underliggande tillgång:][under löptiden för [respektive serie av] Warranterna erhåller investeraren ingen utdelningsbetalning från det företag som emitterar de Aktier som är underliggande tillgång till Warranterna.] Justeringar och Förtida Uppsägning Under särskilda omständigheter har Emittenten rätt att genomföra vissa justeringar. Utöver detta kan Emittenten ha rätt att säga upp Warranterna i förtid om en särskild händelse inträffar.

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas er. Dessa er är numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7). Den här sammanfattningen innehåller alla er som måste ingå i en sammanfattning

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant er Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Seadrill Ltd, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Swedbank AB (publ) Program för Bevis TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 28 juni 2013 diarienr 13-5865 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 19 juli 2013 Tilläggsprospektets diarienr 13-7958 Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Läs mer

Spreadcertifikat Ericsson B, Nokia

Spreadcertifikat Ericsson B, Nokia Spreadcertifikat Ericsson B, Nokia Avseende: Long: Aktie, Ericsson B Short: Aktie, Nokia Oyj (SEK) Noteringsdag: 12 januari 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de värdepapper ( Värdepapperen eller Certifikaten ) som emitteras

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB Ser. B Med noteringsdag: 12 mar 2014 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga Villkor

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Boliden AB SSAB AB Ser. A Med noteringsdag: 27 mars 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa korrigerade

Läs mer

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Certifikat Avseende: ABB LTD, Astrazeneca PLC, Fotrum OYJ, Investor AB serie B, Sampo OYJ serie A, Statoil ASA, Svenska Handelsbanken AB serie A, Teliasonera AB, Telenor ASA, Tryg A/S Emissionsdag: 25

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7). Den här sammanfattningen innehåller alla Punkter som måste ingå i

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014 Certifikat Autocall Avseende: Fortum och Stora Enso Med emissionsdag: 18 februari 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007: NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:1 2007-06-27 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea

Läs mer

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Slutliga Villkor certifikat Tillväxt Avseende: Med noteringsdag: 10 november 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker Warranter Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med Noteringsdag: 5 juli 2016 Slutliga

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker er Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med Noteringsdag: 24 maj 2016 Slutliga Villkor - Dessa Slutliga

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Arcam AB Fingerprint Cards AB Ser. B Med noteringsdag: 14 aug 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB ORIFLAME COSMETICS SA Seamless Distribution AB Ser. B SDB Med noteringsdag: 18 aug

Läs mer

Råvarucertifikat LONG PALL H

Råvarucertifikat LONG PALL H Råvarucertifikat LONG PALL H Avseende: Terminskontrakt palladium Noteringsdag: 13 juni 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Certifikat BULL ICA X3 H

Certifikat BULL ICA X3 H Certifikat BULL ICA X3 H Avseende: ICA Gruppen AB Noteringsdag: 29 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 5 april 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa korrigerade slutliga

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

MINILONG. Avseende: EUR/SEK. Med noteringsdag: 22 februari 2011

MINILONG. Avseende: EUR/SEK. Med noteringsdag: 22 februari 2011 MINILONG Avseende: EUR/SEK Med noteringsdag: 22 februari 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 29 april

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: OMXS30 Index. Med noteringsdag:

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: OMXS30 Index. Med noteringsdag: E. Öhman J:or Capital AB Warranter Slutliga villkor för utfärdande av Warranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 13 dec 2013 Slutliga Villkor Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Tillägg 2015:2 (Fi Dnr 16-3974) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Kreditcertifikat SHBC CX39F

Kreditcertifikat SHBC CX39F Kreditcertifikat SHBC CX39F Avseende: itraxx Crossover Series 19 Index Likviddag: 22 augusti 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Indexcertifikat. Avseende: Med Emissionsdag: 13 maj 2013. Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble.

Indexcertifikat. Avseende: Med Emissionsdag: 13 maj 2013. Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble. Indexcertifikat Avseende: Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble. Med Emissionsdag: 13 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant-

Läs mer

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 15-2553 Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen )

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 24 okt 2014 1 Slutliga Villkor - Turbowarrant Dessa Slutliga Villkor har

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Blackpearl Resources Inc SDB SAS AB Med noteringsdag: 14 juni 2012 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa

Läs mer

Certifikat BULL ALU HA

Certifikat BULL ALU HA www.handelsbanken.no/bullbear Certifikat BULL ALU HA Avseende: Terminskontrakt aluminium ( AH ) Med emissionsdag: 7 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

Tillägg 2013:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2013:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2013:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat GULD H Avseende: Terminskontrakt guld ( GC ) Med emissionsdag: 3 juni 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat GULD H Avseende: Terminskontrakt guld ( GC ) Med emissionsdag: 3 juni 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat GULD H Avseende: Terminskontrakt guld ( GC ) Med emissionsdag: 3 juni 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program LEGAL#10843794v1 2014-05-06 Dnr 14-6242 Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program Detta dokument utgör ett tillägg till Sandvik AB:s (publ) ( Sandvik ) grundprospekt för MTN-program

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 5,5 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

BULL KAFFE H. Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010

BULL KAFFE H. Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010 BULL KAFFE H Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BULL VESTAS 2 II För Instrument skall gälla Allmänna Villkor

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Konsoliderad TEXT CONSLEG: 2000D /01/2004. producerad via CONSLEG-systemet. av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer

Konsoliderad TEXT CONSLEG: 2000D /01/2004. producerad via CONSLEG-systemet. av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer SV Konsoliderad TEXT producerad via CONSLEG-systemet av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sidor: 6 < Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Turbowarranter Slutliga villkor avseende utfärdande av Turbowarranter avseende: Black Earth Farming Ltd Lundin Mining Corporation OMXS30 Index RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT

Läs mer

Stora Enso Abp aktie

Stora Enso Abp aktie Handelsbanken säljwarrant Stora Enso Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 23.4.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

4 Resumé 1. 4.1 Bakgrund och syfte med utfärdandet. Utfärdaren gör potentiella investerare uppmärksamma på:

4 Resumé 1. 4.1 Bakgrund och syfte med utfärdandet. Utfärdaren gör potentiella investerare uppmärksamma på: 4 Resumé 1 Utfärdaren gör potentiella investerare uppmärksamma på: att denna resumé bör läsas som en introduktion till prospektet, att varje beslut om att investera i obligationerna skall grunda sig på

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 27 november 2013 diarienr 13-11945 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 4 februari 2014 Tilläggsprospektet diarienr 14-1432 Swedbank Hypotek AB (publ)

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2016

Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Tillämpningen av EBAs GSII-anvisning Dnr FIVA 8/01.00/2016 Utfärdade 28.4.2016 Gäller från 1.6.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017 TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017 DISTRIBUTION AV DETTA TILLÄGG OCH TECKNING AV NYA STAMAKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER,

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BEAR/BULL RÅVARER För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer