Läge för hållbar utveckling. AkzoNobel i Stenungsund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läge för hållbar utveckling. AkzoNobel i Stenungsund"

Transkript

1 Läge för hållbar utveckling AkzoNobel i Stenungsund

2 3 En viktig del av livet i området Innehåll Alla mindre orter är beroende av de företag som bedriver verksamhet där. Stenungsund är inget undantag. Vi på AkzoNobel i Stenungsund vet att det är ett stort ansvar att vara en av kommunens ledande arbetsgivare. Företagets konkurrenskraft på den internationella marknaden är helt avgörande inte bara för AkzoNobels framgångar utan också för ett antal människor som bor och lever i vårt närområde. Hos oss pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att vi ska behålla vår världsledande position inom våra verksamhetsområden. Det är ett långsiktigt arbete och ett långsiktigt ansvar. 04 Aktiva ingredienser i vardagen 06 Hjärtat i anläggningen 4 6 Alla mindre orter är beroende av de företag som bedriver verksamhet där. Stenungsund är inget undantag. Vi på AkzoNobel i Stenungsund vet att det är ett stort ansvar att vara en av kommunens ledande arbetsgivare. Företagets konkurrenskraft på den internationella marknaden är helt avgörande inte bara för AkzoNobels framgångar utan också för ett antal människor som bor och lever i vårt närområde. Hos oss pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att vi ska behålla vår världsledande position inom våra verksamhetsområden. Det är ett långsiktigt arbete och ett långsiktigt ansvar. 08 Här handlar det om yta 10 Vi reagerar på det mesta 12 Bättre form och funktion 14 Här utvecklar vi framtidens produkter Det är inte många som vet vad ord som ytkemiska applikationer, etenoxid och etylenaminer egentligen betyder. Etenoxidfabriken är Site Stenungsunds mest centrala punkt. Etenoxid är huvudkomponent i många av de produkter som tillverkas inom anläggningen Surface Chemistry-fabriken är inriktad på ytaktiva ämnen med många användningsområden, alltifrån rengöringsmedel, asfaltsbeläggningar, foderpellets till gruvindustri. Etylenaminer och etanolaminer är synnerligen reaktiva ämnen och har förmågan att förändra egenskaperna hos kemiska produkter. Foto: Bergslagsbild

3 5 Självklart är vi certifierade Våra anläggningar i Stenungsund är byggda för att producera högkvalitativa produkter med så låg miljöpåverkan som det bara är möjligt. Självklart är vi kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO Vi har också ett certifierat energiledningssystem enligt SS sedan 2006, och vi deltar i energimyndighetens program för energieffektivisering. Anläggningens verksamhet omfattas också av handel med utsläppsrätter (koldioxid). AkzoNobel i Stenungsund Aktiva ingredienser i vardagen Det är inte många som vet vad ord som ytkemiska applikationer, etenoxid och etylenaminer egentligen betyder. Säger vi istället tvättmedel, kylarvätska, schampo eller asfalt så blir bilden klarare. Då blir begreppen en del av vår egen vardag. Det är precis så AkzoNobel arbetar. Vi utvecklar, tillverkar och levererar aktiva beståndsdelar för massor av produkter som väldigt många människor runt om i världen an vänder och har nytta av varje dag. Ständiga förbättringar Vi bedriver ständigt förbättringsarbete. Både när det gäller processteknik och själva produktionsanläggningarna. På så sätt ser vi till att det inte bara är vi själva och våra barn som kan leva och trivas i Stenungsund utan också våra barnbarns barn. För framtiden Att skydda människor, djurliv och miljön är en naturlig del av vårt dagliga arbete. Att utveckla nya produkter för marknaden och att tillhandahålla dem snabbt och kostnadseffektivt är av avgörande betydelse för vår verksamhet. Och för att se till att produkterna hanteras och används på ett säkert sätt under hela livscykeln, är produktomsorg precis lika viktigt som att ta ekonomiska, tekniska och kommersiella hänsyn. Vi anser att det är ett mycket större ansvar att leverera rätt kemi än att enbart sälja produkter, något som återspeglas i vårt engagemang kring Ansvar & Omsorg, Produktomsorg och REACH (EU:s gemensamma kemikalielagstiftning). Stor omsorg om det vi tillverkar och hanterar Vi är anslutna till Ansvar & Omsorg Responsible Care som stödjer vår pågående strävan att förbättra ansvarsfull hantering av kemikalier. Ansvar & Omsorg finns i 46 länder och representerar över 85 pro cent av världens kemiproduktion. Produktomsorg innebär att hälso-, säkerhets- och miljöhänsyn byggs in hela vägen från design, tillverkning och distribution fram till hur produkterna återanvänds eller tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Transporter Vi har gjort stora förbättringar av transportarbetet sedan 2000-talets början. Andelen lastbilstransporter har minskat till förmån för fartyg och tåg, i och med att vi har utnyttjat samlastning och intermodala transportslag. Vi utvecklar och förbättrar ytterligare genom att ställa krav på transportörerna och följa upp hur de optimerar AkzoNobels transporter. Full kontroll på miljön I kontrollen av den yttre miljön hanterar vi analys, uppföljning och rapportering. Med engagemang och handhavande förbättrar vi successivt våra miljöprestanda. Vår destruktionsugn förbränner förorenat vatten från de olika processerna, liksom organiska rester och ventilationsgaser. Rökgaserna tvättas därefter med vatten. Ångplymen som strömmar ur skorstenen är huvudsakligen vattenånga och ett tecken på att anläggningen fungerar som den ska. Kväveutsläppet till vatten har reducerats med 85 procent under en femårsperiod mellan 2002 och 2007, tack vare installation av en helt ny destruktionsugn.

4 7 Etenoxidträdet. Genom att låta etenoxid reagera med olika ämnen som markeras vid rötterna kan man tillverka alla de olika föreningar som är markerade i grenarna. Dessa ämnen används sedan i de produkter som är skrivna ute vid bladen. Etylenoxid är ett annat namn för etenoxid. Etenoxidfabriken Hjärtat i anläggningen Etenoxidfabriken är Site Stenungsunds mest centrala punkt. Etenoxid är huvudkomponent i många av de produkter som tillverkas inom anläggningen. Etenoxid ingår som en nyckelingrediens i tillverk ning av etoxilat, cellulosaderivat, etanol- och etylenaminer. Med hjälp av etenoxid tillverkas också etylenglykoler. Glykol som sedan används i tillverkning av bland annat kylarvätska, sprängämne och lösningsmedel. Etenoxid bildas genom att eten och syre förenas i en reaktiv process. Vid reaktionen bildas också koldioxid och vatten. Den rena etenoxiden leds efter avdrivning och destillation till lagertankar. Den avskilda koldioxiden levereras vidare för tillverkning av kolsyra. Etylenglykolerna framställs genom att etenoxid får reagera i en process med stort vattenöverskott. Slutprodukterna är glykollösning och vatten. Vattnet avskiljs och den huvudsakliga slutprodukten är monoetylenglykol.

5 9 Surface Chemistry-fabriken Här handlar det om yta Surface Chemistry-fabriken som är inriktad på ytaktiva ämnen har tillverkning och förädling i två delar, EMU och specialtensider STF. Här utgår vi från 150 olika råvaror, som till största delen består av förnybara vegetabiliska och animaliska fetter och oljor, för att tillverka cirka 300 olika slutprodukter. Produkter som sedan används som funktionella beståndsdelar i allt från biobränslen, rengöringsmedel, asfaltsbeläggningar, foderpellets, växtskydd och inom gruvindustrin. Produktion i världsklass Hur kan vi beskriva en typisk process? Vår idé är att skräddarsy specifika molekyler för specifika ändamål. Därför varierar processen när det gäller utrustning, råvaror och reagenter, men rent generellt kan den beskrivas så här: För att få fram rätt produkt kan det krävas flera reaktioner och en produkt från en fabrik kan bli råvara för en annan process inom Surface Chemistry. En produkt kan också bestå av en blandning av flera olika kemikalier som alla kombineras för att få exakt rätt produkt för ett speciellt användningsområde. Alkoxilering och specialtensider EMU har ett reaktorsystem för alkoxilering. I fyra parallella reaktorer reageras till exempel amider, alkoholer, aminer och fettsyror med etenoxid eller propenoxid. STF har tre olika reaktorlinor specialtensidreaktorlinan, kalciumlinan och neutralisationsreaktorlinan. Här tillverkas bland annat alkylglukosider, som är exempel på den nya tidens gröna tensider. Dessa baseras på glukos, d v s socker. Ett stort antal olika reaktioner genomförs, ofta i flera steg, och slutprodukterna karakteriseras av deras olika funktionella ytkemiska grupper.

6 11 Aminfabriken Vi reagerar på det mesta Etylenaminer och etanolaminer är synnerligen reaktiva ämnen och har förmågan att förändra egenskaperna hos kemiska produkter. De kan göra produkter mjukare, fastare eller smidigare. De kan förhindra koagulering eller öka flödet. Tack vare detta kan våra kunder tillverka produkter som används för så vitt skilda saker som rengöring, tvätt, textilmjukgöring, växtskydd och vägbeläggning. Det mesta du möter i din vardag kosmetika, läkemedel, hushållspapper, färg, lim och tvättmedel, för att bara nämna en del, kan tillverkas med hjälp av våra aminer. Den etenoxidbaserade etylenaminprocessen har utvecklats av AkzoNobel och har många fördelar jämfört med äldre processer. Miljöpåverkan är låg, energiförbrukningen är låg och produktiviteten är hög. Patenterad produktionsprocess Aminfabriken består i huvudsak av två pro duktionsprocesser, etanolaminprocessen och etylen aminprocessen. Etanolaminer bildas genom att etenoxid och ammoniak reageras med varandra. Slutprodukten är framför allt monoetanolamin huvudkomponenten i tillverkning av etylenaminer. Etylenaminer och etanol aminer är förutom ytterst reaktiva också mycket brandfarliga ämnen. Därför är hela aminfabriken byggd med speciell hänsyn tagen till hantering av giftiga och brandfarliga ämnen. Etylenaminer tillverkas i sin tur genom att monoetanolamin och ammoniak reageras under högt tryck och vid hög temperatur i närvaro av vätgas och en katalysator.

7 13 I byggapplikationerna används våra produkter för att förbättra konsistens, stabilitet och bearbetningsegenskaper. Forskning och utveckling, Cellulosic Specialties Bättre form och funktion De produkter vi utvecklar i Stenungsund används i många sammanhang där man vill kunna påverka de reologiska egenskaperna. Reologi kan sägas vara en produkts flytegenskaper. De huvudsakliga användningsområdena är som förtjockare i vattenbaserad färg, i gips för byggändamål och i cementbaserad kakelfix. Om man blandar bomull, som i stort sett består av ren cellulosa, med vatten får man en tjock gröt. Bomullen löser sig inte i vatten, men om man behandlar cellulosan kemiskt på rätt sätt kan man göra den vattenlöslig. förtjockare med trä- eller bomullscellulosa som bas. Det finns ett antal egenskaper som är viktiga för att en färg ska fungera bra och där förtjockaren påverkar. Viktiga egenskaper: lätt att röra om skvätta minimalt när man målar med roller ha god täckförmåga inte rinna flyta ut till ett jämnt skick I Kina Cellulosa är en naturlig polymer, som är en viktig beståndsdel i växter. Människan lärde sig tidigt att utnyttja dess egenskaper. Fibrer från till exempel bomull, hampa och lin användes i textilier och rep. I Kina var man först med att använda cellulosa i papper. För ungefär hundra år sedan upptäckte man att detta gör den utmärkt som förtjockare för olika användningsområden. I många länder tillverkas nu för tiden flera olika vattenlösliga Dessa egenskaper är inte alltid förenliga, utan det är nödvändigt att hitta bra kompromisser. Vårt arbete har som mål att utveckla produkter som gör våra kunders färg så bra som möjligt.

8 15 Forskning och utveckling, Surface Chemistry Här utvecklar vi framtidens produkter Utvecklingen av olika typer av ytkemiska produkter är grunden i surface chemistry, ytkemi. Redan uttrycket i sig självt säger en del om vad vi håller på med: förändrar ytors kemiska sammansättning använder en process där molekyler hakar sig fast i ytan En tensid kan definieras som ett material med syfte att minska ytspänningen i vatten även vid mycket låg koncentration. Generellt är tensider kemikalier som, när de löses i vatten eller vätskor, placerar sig i mellanrummet mellan vätskan och den fasta partikeln som t ex smuts eller fett och separerar dem. Tensider kan också användas för att bilda skum. Det finns många olika typer av tensider. Alla är på samma gång vatten- och fettavstötande och de liknar alla varandra molekulärt. Majonnäs eller aioli är faktiskt olja- och vattenemulsioner där äggulor används som emulgeringsmedel genom att du långsamt tillsätter dem under omrörning. Det här är processer som vi har industrialiserat för till exempel rengöring. Vi använder dem för att: minska vattnets ytspänning för att få bättre fuktande egenskaper och frigöra smuts från ytan emulgera fetter lösa upp fasta partiklar och pigment tvättmaskinen på en lägre temperatur och ändå nå samma (eller bättre) tvättresultat. Våra produkter gör det också möjligt att använda mindre mängd kemikalier i jordbruket, minska den energi som behövs vid pumpning av vätskor (i oljefält till exempel) eller underlätta separation av mineraler vid gruvdrift. Uppskattar du en god sås till din middag? Ytkemiska processer är en förutsättning för att lyckas med många recept som du kanske har testat i köket. Tensider bidrar till att bryta ner ett ämne i mindre partiklar för att få en större yta att bättre reagera med en annan. Ett exempel är tvättmedel som gör det möjligt att köra Foto: Bergslagsbild

9 We re the largest global paints and coatings company and a major producer of specialty chemicals. We supply industries worldwide with quality ingredients for life s essentials. We think about the future, but act in the present. We re passionate about developing sustainable anwers for our customers. Based in Amsterdam, the Netherlands, we have 60,000 employees working in more than 80 countries all committed to excellence and delivering Tomorrow s Answers Today. The information presented herein is true and accurate to the best of our knowledge, but without any guarantee unless explicitly given. Since the conditions of use are beyond our control, we disclaim any liability, including patent infringement, incurred in connection with the use of these product data or suggestions Akzo Nobel NV. All rights reserved. Tomorrow s Answers Today is a trademark of Akzo Nobel NV. Akzo Nobel Functional Chemicals AB Akzo Nobel Surface Chemistry AB SE Stenungsund, Sweden T: com/ea _010909

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

MER RAFFINERADE PRODUKTER

MER RAFFINERADE PRODUKTER FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:09 MER RAFFINERADE PRODUKTER Vedbaserade bioraffinaderier höjer kilovärdet på trädet Vedbaserade Bioraffinaderier En fördjupningsstudie om

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Textilier med ett smutsigt förflutet

Textilier med ett smutsigt förflutet Rapport nr 17 Textilier med ett smutsigt förflutet Miljöpåverkan vid tillverkningen av hemtextilier som importeras till Sverige SwedWatch SwedWatch Textilier med ett smutsigt förflutet SwedWatch är en

Läs mer

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Bioraffinaderier för ett grönt Sverige en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept 1 Förord Denna forsknings- och innovationsagenda har

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

från källa till konsument

från källa till konsument från källa till konsument Oljans betydelse...4 Varför är oljan viktig?... 4 Begreppet energi... 4 Oljan i världen... 5 Oljan i Sverige... 5 Oljeprodukters användningsområden...7 Bensin... 7 Dieselbränsle...

Läs mer

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor Vi förenklar människors vardagsresor NU BLIR VI NOBINA! Från och med den 1 december byter samtliga bolag inom Concordia Bus-koncernen (utom Swebus Express) namn till Nobina. Med det nya varumärket får

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Best.nr. 511 003 Sundbyberg, mars 2011 Utgivare:

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Här rattas molnfabriken

Här rattas molnfabriken SYSAV 3.13 E.ON: Här rattas molnfabriken Väder och ekonomi styr Heleneholmsverket Säker kryssning med TT-Line tung batterivinst Boliden BERGSÖE återvinner BLY UR BATTERIER Tre gånger effektivare än att

Läs mer

Vi gör det enklare att må bra

Vi gör det enklare att må bra Vi gör det enklare att må bra Apoteket på två minuter Apoteket erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och hälsotjänster. Vi vill förebygga ohälsa, förbättra användningen av

Läs mer

Svenska skor ger spår i miljön

Svenska skor ger spår i miljön SwedWatch Rapport nr 32 Svenska skor ger spår i miljön En granskning av miljöeffekter från garverier i Syd SwedWatch SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden frivilligorganisation, vars uppgift

Läs mer

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN Del 2. Bakgrundsinformation och Stefan Uppenberg, Mats Almemark, Magnus Brandel, Lars-Gunnar Lindfors, Hans-Olof Marcus, Håkan Stripple, Alexandra Wachtmeister, Lars Zetterberg

Läs mer

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Innehållsförteckning ABB 3 ACO HUD Nordic 5 Akzo Nobel 9 Ecohelix 11 FOI 13 GE Healthcare 15 Holmen Paper AB 17 Innventia (och lite om Alfa Laval) 19 Metso 21

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer