DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET"

Transkript

1 DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

2

3 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6 Information om verksamheten... 6 Fakta och siffror Väsentliga händelser under perioden Intäkternas geografiska fördelning... 6 Köpta fordringar...7 Kostnader...7 Finansnetto...7 Skatter...7 Kassaflöde och investeringar... 7 Forskning och utveckling... 7 Finansiering...7 Icke-finansiella resultatområden... 8 Marknadsutsikter... 8 Styrelsen... 8 Moderbolaget... 9 Händelser efter periodens utgång... 9 Nyckeltal... 9 Riskhantering och finansiella risker Medarbetare Förslag till vinstdisposition Finansiella rapporter - koncernen Finansiella rapporter - moderbolaget NOTER Not 1 Allmänt Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Not 3 Hantering av finansiella risker Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper Not 5 Intäkternas geografiska fördelning...35 Not 6 Revisionsarvoden Not 7 Ersättning till anställda och information om medarbetare Not 8 Finansiella intäkter och kostnader...36 Not 9 Skatt Not 10 Köpta fordringar Not 11 Kundfordringar...39 Not 12 Eget kapital och övrigt tillskjutet kapital...39 Not 13 Upplåning...40 Not 14 Uppslupna kostnader och forutbetalda intäkter Not 15 Närståendetransaktioner Not 16 Händelser efter periodens utgång Not 17 Resultatandelar i koncernföretag Signaturer Revisionsberättelse...44 Finansiell kalender...45 Kontakt... 46

4 4 DDM TREASURY SWEDEN AB (PUBL) DDM Treasury Sweden AB (publ) DDM Treasury Sweden AB:s (DDM Treasury) moderbolag är DDM Group AG (DDM Group), baserat i Baar i Schweiz. DDM Group bildades 2007 av Kent Hansson när han lämnade Intrum Justitia-koncernen efter 17 års anställning. När Kent slutade var han verkställande direktör för Intrum Justitias europeiska företag för köpta fordringar. Eftersom banker och finansinstitut styrs av regleringar söker de ständigt efter ett sätt att förbättra kapitalrelationer och optimera balansräkningarna. Detta innefattar avyttringar av nödlidande tillgångar. Det ger DDM Group, en nischaktör i branschen för att köpa och förvalta förfallna konsumentfordringar, möjligheter att erbjuda de säljande bankerna likviditet. DDM Group fokuserar i huvudsak på mindre, förfallna konsumentfordringar där gäldenären inte har betalat av på sin skuld under 1-5 år. DDM Group får rabatt på sina förvärv av portföljer från finansinstitut. Denna rabatt ger DDM Group utrymme att förhandla fram realistiska avbetalningsplaner med gäldenärerna. DDM Group riktar in sig på portföljer med ett marknadsvärde på 1-20 MEUR. Sedan starten har DDM varit framgångsrikt när det gäller värderingen av förfallna fordringar. En disciplinerad inköpsprocess säkerställer effektiv verksamhet och tillåter inkassering i linje med prognoserna. Värderingen av ett potentiellt portföljköp med fordringar baseras på kvantitativa modeller med koppling till en referensdatabas och beaktar kriterier som legala förutsättningar, postnummer, storlek på fordran, låntagarens ålder samt tidigare betalningshistorik och leverantörstyp. DDM Groups databas omfattar alla huvudmarknader med aktuell och historisk information på enskild nivå och transaktionsnivå. DDM Group har över 1,8 miljoner stycken fordringar, motsvarande totalt cirka 1 miljard euro med en genomsnittlig fordran på cirka kronor. DDM Groups etablerade relationer med de stora finansinstituten innebär att DDM Group erbjuds att delta i majoriteten av anbuden på förfallna fordringar. Dessutom ger befintliga affärsrelationer med marknadsaktörer möjligheter till affärer och gynnsamma förutsättningar för DDM Group i anbudsprocesserna. DDM Group utför själv inte någon intern inkasseringsverksamhet. Inkassering av konsumentskulder hanteras av utvalda och välrenommerade lokala inkasseringsföretag. Provision som betalas till inkasseringsföretag är i huvudsak resultatbaserad och ökar när fordringarna är äldre och svårare att inkassera.

5 5 VD KOMMENTAR VD:s kommentar Sedan 2007 har DDM Group AG ( DDM ) hjälpt banker med att reducera sina balansräkningar genom att köpa deras förfallna fordringar. På detta sätt kan DDM erbjuda finansmarknaden likviditet och samtidigt bistå konsumenter med att hantera sin skuldsättning. Idag är DDM en ledande investerare i förfallna konsumentfordringar med ursprung i östra Europa. Med vår bas i schweiziska Baar har vi en utmärkt utgångspunkt för den centrala organisationen med en geografisk placering som ger oss möjlighet att snabbt kunna möta kunder och partners i olika hörn av Europa, något som ofta är avgörande i de anbudsprocesser vi deltar i. DDMs affärsprinciper bygger på ett betydande marknadskunnande. Tillsammans har ledningsgruppen mer än 50 års erfarenhet av hantering av förfallna fordringar och vi har varit delaktiga i tusentals transaktioner i fler än 25 länder. Denna kombination av kunskap och praktisk erfarenhet från större västeuropeiska bolag ger oss möjlighet att skapa stora värden för våra intressenter. Genom att köpa förfalla konsumentskulder kan vi underlätta för bolag och banker att få betalt betydligt fortare än vid traditionell inkassering. Genom att vi har respekt för gäldenärens individuella situation och arbetar med målet att hitta den bästa metoden för dem kan vi dessutom få dem att löpande betala sin skuld. År 2013 var ett betydelsefullt år för DDM. Vi var framgångsrika med att intressera externa kreditinvesterare för vår strategi att investera i portföljer med rumänska och ryska konsumentfordringar. Med vår svenska bakgrund var det logiskt att vända sig till de nordiska marknaderna för att stärka vår finansiering. I juni 2013 emitterade DDM Treasury Sweden AB (publ), ett av DDM Holding helägt dotterbolag, en obligation i svenska kronor på den svenska marknaden och tog därmed ett första steg i riktning mot en mer publik position. Även om vårt första anbud var något under säljarens förväntning accepterades vårt bud eftersom vi kunde visa vår finansiella kapacitet och erfarenhet från att utföra inkassoprocessen på ett professionellt sätt. Under 2013 hade vi möjligheter att investera något snabbare än initialt planerat och presenterat för investerare i obligationen. I det scenariot hade vi räknat med förlust i början av perioden, men redan i slutet av året kunde vi redovisa en liten vinst. Vi har haft en hög investeringsnivå och även för 2014 ser vi ett bra inflöde av portföljer. Vi har verksamhet i tillväxtmarknader, speciellt i centrala och östra Europa, och här kommer vi att stärka vår position under Efter att ägarna till vår obligation i början av 2014 gav sitt godkännande kan vi dessutom snart etablera oss på nya marknader. Vi bedömer att aktiveteten och inflödet av affärsmöjligheter kommer att vara god under Dessutom förväntar vi oss att kunna lämna anbud på några stora portföljer som vi bedömer kommer att erbjudas marknaden. Jag började mitt arbete som vd och koncernchef i början av tredje kvartalet Samtidigt tog tidigare vd och koncernchefen Kent Hansson positionen som styrelseordförande i DDM Group AG. Mitt första möte med DDMs ledande befattningshavare var i min tidigare position då vi samarbetade kring investeringar som bolaget gjorde Min första tid med DDM har varit mycket givande och vi fortsätter att ständigt stärka DDM för att säkra en väl fungerande och stabil organisation som kan leverera uthållig och lönsam tillväxt. Avslutningsvis till jag tacka alla våra investerare, partners och medarbetare för deras fortsatta stöd och nära samarbete. Vi ser alla fram emot ett 2014 som ännu ett år av tillväxt och investeringsmöjligheter med bra avkastning. Baar, den 28 februari 2014 Gustav Hultgren Obligationslånet togs emot bra av investerarna och vi uppskattar det intresse de visar för vår verksamhet och att flera intressenter vill veta mer om våra affärer och möjligheter att växa i utvalda marknader. Tidpunkten för obligationsemissionen visade sig vara utmärkt då den sammanföll med att en stor internationell bank beslutade att lämna den rumänska marknaden och därmed ville sälja hela sin portfölj med konsumentfordringar.

6 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i DDM Treasury Sweden (publ) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Information om verksamheten DDM Treasury Sweden AB (publ) (organisationsnummer ) med säte i Stockholm är ett publikt aktiebolag. Bolaget bildades den 13 november 2012 men bedrev ingen verksamhet det första räkenskapsåret Under 2013 bytte DDM Treasury Sweden AB (publ) namn från det tidigare namnet, Goldcup 8035 AB. Den nuvarande verksamheten inleddes i juli 2013 med förvärvet av dotterbolaget DDM Invest XX AG och en framgångsrik notering av ett obligationslån med en räntesats om 13 procent på den svenska marknadsplatsen NDX. DDM Treasury Sweden AB är ett helägt dotterbolag till DDM Group AG som bildades i Baar i Schweiz DDM Group har genom organisk tillväxt vuxit till att bli en av Europas ledande investerare i portföljer med köpta fordringar. Fakta och siffror Koncernens nettointäkter under året uppgick till TSEK. DDM Treasury, med dotterbolaget DDM Invest XX AG, bildades 2013 och detta är koncernens första räkenskapsår, vilket innebär att inga jämförelsesiffror redovisas för koncernen. Rörelseresultatet uppgick till TSEK. Nettoomsättning och rörelseresultat inkluderar omvärderingar av köpta fordringar uppgående till TSEK. Rörelseresultatet påverkades av kostnader hänförliga till emission och notering av obligationslån om totalt TSEK, vilka har aktiverats i balansräkningen. Årets resultat före skatt uppgick till TSEK och nettoresultatet till TSEK. Väsentliga händelser under räkenskapsåret I slutet av juni 2013 gav DDM Treasury ut ett seniort säkerställt obligationslån med ett rambelopp om 500 MSEK och en årlig löpande ränta om 13 procent. I ett första skede emitterades ett lån om 200 MSEK, följt av ytterligare placering om 100 MSEK. Detta var DDM:s första lånefinansiering genom en obligationsemission och intresset från kreditinvesterare var mycket positivt. Under hösten godkände Finansinspektionen obligationsprospektet, och obligationen kunde därmed i december framgångsrikt noteras på den svenska marknadsplatsen NDX i enlighet med bolagets avsikt. Sedan emissionen av obligationslånet har DDM investerat betydligt snabbare än den plan som presenterades inför emissionen. I slutet av sommaren genomfördes en betydande investering om TSEK i en rumänsk portfölj med köpta fordringar. Investeringen i den rumänska portföljen utvecklas starkt och är i linje med våra prognoser. Vid sidan av denna investering har DDM Treasury noterat ett bra inflöde av affärer och har haft möjlighet att genomföra investeringar enligt planerade volymer och avkastningskrav. Intäkternas geografiska fördelning De två huvudsakliga geografiska marknaderna är Rumänien och Ryssland. DDM Treasury och DDM Groups verksamhet rapporteras och följs inte upp internt per geografisk region. Varje enskild investering bedöms utifrån respektive specifika villkor samt de värderingar och prognoser som sätts vid tidpunkten för investeringen.

7 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Köpta fordringar Verksamheten benämnd Köpta fordringar innefattar förvärv under det nominella värdet av portföljer med köpta konsumentfordringar, varefter DDM Treasury driver in fordringarna i samarbete med lokala inkassoföretag. Enligt den definitionen motsvarar intäkterna för köpta fordringar 100 procent av koncernens nettoomsättning. Investeringsnivån i köpta fordringar utvecklades bra på de båda kärnmarknaderna, Ryssland och Rumänien, med investeringar uppgående strax över TSEK. Omvärderingar påverkade resultatet positivt, med TSEK för Under året har graden av inkasserade fordringar i DDM Treasurys totala portfölj varit stabil. Detta som ett resultat av strategin att fokusera investeringarna på portföljer från kända säljare och portföljer där DDM har tillräckligt med historisk referensinformation. Kostnader Administrationskostnader utgjordes i huvudsak av kostnader av engångskaraktär avseende koncernens bildande, och notering av obligationen. Finansnetto Finansnettot uppgick till TSEK. Valutadifferenser har haft en positiv effekt på finansnettot med TSEK. Skatter Årets skattekostnad motsvarade 17 procent av resultatet före skatt. DDM Treasurys bedömning är att skattekostnaden under de närmaste åren kommer att ligga kring procent av resultatet före skatt varje år. Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till TSEK. Kassaflödet påverkades positivt genom obligationsemissionen och god inkassering på befintliga portföljer. Årets investeringar i köpta fordringar uppgick till TSEK. Forskning och utveckling DDM Treasury bedriver ingen forsknings- och utvecklingsverksamhet. All IT-utveckling som krävs för analys, prissättning, investering och aktiv portföljförvaltning utförs av DDM Group. Finansiering Per 31 december 2013 uppgick nettoskulden till TSEK. Eget kapital uppgick till TSEK. Koncernens nettoskuld består av det obligationslån som noterades 2013 samt förlagslån om TSEK. Rambeloppet för det seniort säkerställda obligationslånet som emitterades under året uppgick till högst TSEK, varav TSEK har utnyttjats. Samtliga upptagna lån är ställda i SEK. Bolagets investeringar i konsumentkrediter är huvudsakligen i rubel, euro och lei. Se även not 10 och 13. Kapitaltäckningsgaranti Moderbolaget DDM Group AG har ställt ut en kapitaltäckningsgaranti som stipulerar, att DDM Treasurys egna kapital vid varje tidpunkt från den 20 juni 2013 till den 31 december ska vara intakt och detsamma som dess ursprungliga aktiekapital. DDM Treasury har bedömt att det inte funnits anledning att utnyttja denna garanti under 2013.

8 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Icke-finansiella resultatområden DDM Treasurys roll i samhället Bolaget erbjuder en plattform för ekonomisk tillväxt genom att ge företag och banker möjlighet att hantera sin kreditexponering. DDM Treasury tar sitt ansvar i samhället genom att hjälpa företag och konsumenter att strukturera om och optimera sina lån och skulder. Affärsetik DDM Groups värderingar fungerar som vägledning för hur affärerna med bolagets klienter och kunder hanteras. De etiska reglerna behandlar främst en respektfull inställning till klienter och kunder. Arbetsvillkor Medarbetarna har rätt till säkra och hälsosamma arbetsplatser, samt marknadsmässiga anställningsvillkor. Män och kvinnor ges likvärdiga förutsättningar. En hållbar och kommersiellt framgångsrik verksamhet är beroende av skickliga och motiverade medarbetare. Miljö Som ett tjänsteföretag har DDM Group rent allmänt begränsade möjligheter att påverka miljön, även om bolaget strävar efter att agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt där så är möjligt. DDM Group bedriver ingen verksamhet som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Marknadsutsikter Våra kärnmarknader kännetecknas av betydande regionala skillnader och stor osäkerhet kring den makroekonomiska situationen i flera länder. DDM påverkas negativt av en kraftigt försvagad makroekonomisk situation i Europa och/eller Ryssland med ökad arbetslöshet och svagare valutakurser. DDM bedömer att koncernens strategiska fokus är väl anpassat till marknadsutvecklingen, där säljande bolag har ett ökande behov av skapa starkare och mer förutsägbara kassaflöden samt söka alternativa finansieringsformer genom att exempelvis sälja portföljer med kundfordringar. Dessa trender kan gynna DDM Treasury i det längre perspektivet. DDM lämnar inga prognoser. Styrelsen Enligt DDM Treasurys bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio medlemmar med högst tio suppleanter. Samtliga medlemmar väljs av årsstämman.

9 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Moderbolaget Moderbolagets verksamhet omfattar ägande av dotterbolaget, DDM Invest XX AG, och att tillhandahålla finansiering för dotterbolagets investeringar i portföljer med köpta fordringar genom emission av finansiella instrument. Finansieringen tillhandahålls genom företagsinterna lån. Moderbolaget redovisar ingen omsättning för året och har övriga externa kostnader främst av engångskaraktär i samband med bildandet av koncernen och notering av obligationen. Moderbolaget hade kostnader om TSEK främst avseende obligationsemissionen. I samband med årsbokslutet har en anteciperad utdelning på TSEK intäktsförts. Utgifterna för noteringen har aktiverats och redovisas tillsammans med obligationen i balansräkningen. Vid årets utgång hade moderbolaget TSEK i likvida medel. Moderbolaget hade inga anställda under året. Händelser efter periodens gång I december inledde bolaget en process genom sin agent för obligationslånet, Corp Nordic. Obligationsinnehavarna ombads att ta ställning till vissa justeringar i villkoren, hänförliga till de länder DDM kan köpa skuldportföljer. Obligationsinnehavarna godkände de föreslagna ändringarna och DDM kan därmed, i tillägg till Rumänien och Ryssland, nu förvärva fordringar i Kroatien, Montenegro, Serbien, Slovenien och Ungern. Under de första månaderna 2014 har flera valutor i tillväxtmarknaderna noterat betydande volatilitet. Som en följd av att DDM gör sina investeringar i vissa av dessa valutor och enligt lånevillkoren inte har möjlighet att säkra valutaexponeringar har bolaget betydande orealiserade valutakursförluster i portföljerna. I det korta perspektivet noterar bolaget också att resultatet från inkassoverksamheten påverkas till följd av gäldenärernas reaktion på valutarörelserna i de olika marknaderna. Det är inte ovanligt med sådana kortfristiga effekter, bedömningen är att detta kommer normaliseras över tid. DDM noterar ett fortsatt bra utbud av affärsmöjligheter, även om årets första månader är säsongsmässigt svaga. DDM bedömer att det finns en god potential i bolagets kärnmarknader och att gällande investeringsplan kan genomföras avseende investeringsvolymer för att nå förväntad lönsamhetsnivå. Nyckeltal, TSEK (såvida annat inte anges) 2013 Intäkter Rörelseresultat (EBIT), % Rörelsemarginal, % 93,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar i köpta fordringar Justerat eget kapital/summa tillgångar, % 17

10 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Riskhantering och finansiella risker Riskhantering sköts av medarbetare och ledning på DDM Group AG, vilka rapporterar till styrelsen enligt den policy som styrelsen antagit. DDM Group identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker avseende DDM Treasurys löpande verksamhet. Styrelsen fastställer och antar en övergripande finanspolicy för riskhantering. Denna policy är uppdelad i flera delar som behandlar olika områden, t.ex. valutarisk, ränterisk, kreditrisk, likviditetsrisk, risk avseende köpta fordringar samt finansieringsrisk. DDM Treasury rapporterar om efterlevnad med och status för finanspolicyn i termer av olika finansiella risker. DDM Treasury definierar risk som alla faktorer som kan ha en negativ inverkan på bolagets förmåga att uppnå affärsmål. All affärsverksamhet är förknippad med risk. För att risken ska kunna hanteras på ett balanserat sätt, måste den först identifieras och bedömas. DDM Treasurys riskhantering sköts av medarbetare och ledning på DDM Group, där risker bedöms på ett systematiskt sätt. Följande sammanfattning innehåller exempel på riskfaktorer som anses vara särskilt viktiga för DDM Treasurys framtida utveckling men den är absolut inte fulltäckande. Konjunktursvängningar Inkasseringen av fordringar påverkas negativt av en försvagad ekonomi. Men DDM bedömer att bolaget historiskt sett har påverkats mindre av konjunktursvängningar än många andra sektorer. Risker som avser förändringar i ekonomiska förutsättningar hanteras genom löpande bevakning av varje lands ekonomiska situation och utveckling. Ändringar i regelverk När det gäller risker som avser ändringar i regelverk på bolagets marknader bevakar DDM löpande myndigheters arbete i syfte att kunna påtala potentiellt negativa effekter och att arbeta för gynnsamma ändringar av regelverken. Ändringar i regelverk kan påverka resultatet på kort sikt, men på lång sikt anpassas verksamheten efter de nya förutsättningarna. Marknadsrisker DDM Treasurys finansieringsrisker och finansiella risker hanteras av DDM Group AG enligt den policy som fastställts av styrelsen. Policyn innehåller regler för hur verksamheten ska skötas, delegering av risker samt för mätning, identifiering och rapportering av risker samt begränsning av dessa risker. Verksamheten är koncentrerad till DDM Group AG i Schweiz och därmed uppnås stordriftsfördelar vid prissättning av finansiella transaktioner. I varje land där DDM investerar är nettoomsättning och större delen av rörelsekostnaderna noterade i lokala valutor, vilket innebär att valutafluktuationer har en relativt liten inverkan på rörelseresultatet. Nettoomsättning och kostnader i nationell valuta säkras därmed på ett naturligt sätt, vilket begränsar transaktionsexponeringen. När positioner i balansräkningen, som är noterade i utländska valutor, räknas om till SEK uppstår en omräkningsexponering som påverkar värdet för investerarna. För ytterligare information om valutaexponering, se not 10. Likviditetsrisk DDM Treasury har placerat sina likvida tillgångar i etablerade finansinstitut där risken för förlust betraktas som mycket liten. DDM Treasurys likvida medel består enbart av banktillgodohavanden. DDM Group upprättar regelbundet likviditetsprognoser med syftet att optimera likvida medel, så att så att nettoräntekostnaden och valutakurserna minimeras utan att det försvårar möjligheten att uppfylla externa åtaganden.

11 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kreditrisker Som del av den normala verksamheten ådrar sig DDM Treasury utlägg för porto, kostnader hos domstolar, kostnader för juridiska ombud, kronofogdemyndigheter och liknande utlägg som är nödvändiga för att inkasseringen ska kunna utföras. I vissa fall kan dessa utlägg vidaredebiteras och drivas in från gäldenärer. I den dagliga verksamheten inkasserar DDM:s samarbetspartner medel till kundmedelskonton innan beloppen betalas vidare till DDM Treasury. Belopp som bedöms kunna bli återvunna från en solvent motpart redovisas som tillgångar i balansräkningen. Inneboende risker vid köp av fordringar I syfte att minimera riskerna i verksamheten fattas investeringsbeslut med försiktighet. Fokus ligger på små och medelstora portföljer med relativt låga snittbelopp per fordran, för att öka riskspridningen. År 2013 var genomsnittligt nominellt värde per ärende cirka SEK. Förvärv av portföljer görs normalt från kunder med vilka DDM har en långsiktig relation och som därför har en god kunskap om fordringarna i fråga. Förvärven innefattar främst osäkrade krediter, vilket minskar kapitalbehovet och i hög grad förenklar administrationen jämfört med om fordringar med ställda säkerheter skulle förvärvas. Portföljer med köpta skulder köps normalt till priser som ligger avsevärt under fordringarnas nominella värde, och DDM Treasury erhåller hela det belopp som inkasseras, inklusive räntor och avgifter, efter avdrag för kostnader som avser inkasseringen av fordringarna. DDM har avkastningskrav på portföljerna med köpta fordringar. Inför ett förvärv görs en noggrann bedömning baserat på en prognos för framtida inbetalningar (inkasserade belopp) från portföljen. I beräkningarna har DDM hjälp av sin långa erfarenhet av inkassohantering och sina scoringmodeller. Scoring innebär att konsumentens betalningsförmåga bedöms med hjälp av statistisk analys, samt förslag på de åtgärder som krävs för att uppnå optimal avkastning. DDM anser därför att bolaget har den kompetens som krävs för att bedöma dessa typer av förfallna fordringar. För att underlätta inköp av större portföljer till attraktiva risknivåer samarbetar DDM med andra institut och delar då på investering och vinst. Riskerna sprids ytterligare genom förvärv av förfallna fordringar av kunder i olika branscher och olika länder. Finansieringsrisk DDM Treasurys obligationslån har ett antal finansiella villkor/konvenanter, inklusive gränsvärden för vissa finansiella nyckeltal. Ledningen för DDM bevakar noga dessa finansiella nyckeltal, så att åtgärder snabbt kan vidtas om det finns en risk för att ett eller flera gränsvärden är på väg att överskridas. Samtliga sådana nyckeltal uppfylldes Mer information om hantering av finansiella risker på DDM Treasury finns i not 3. Medarbetare DDM Treasury har inga anställda. Alla som arbetar med verksamheten på DDM Treasury är anställda DDM Group och är baserade i Baar i Schweiz. DDM Group AG debiterar DDM Treasury en förvaltningsavgift för sitt arbete enligt obligationsvillkoren.

12 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat 0 Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att resultatet disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa För mer information hänvisar vi till de finansiella rapporterna nedan.

13 13 FINANSIELLA RAPPORTER Finansiella rapporter KONCERNENS RESULTATRÄKNING Belopp i heltal kronor (SEK) Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Administrationskostnader 6, Övriga intäkter Rörelseresultat (EBIT) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat från finansiella poster Resultat före skatt Skatt Årets resultat

14 14 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET Årets resultat Övrigt totalresultat för året Poster som inte ska återföras i resultaträkningen Poster som senare kan återföras i resultaträkningen: Omräkningsdifferenser Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt Summa totalresultat för året Resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Summa totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Resultat per aktie före utspädning, SEK 23 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 23

15 15 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING Belopp i heltal kronor (SEK) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Övriga anläggningstillångar Köpta fordringar Summa övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kortfristiga fordringar på övriga koncernbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Belopp i heltal kronor (SEK) Not EGET KAPITAL 12 Eget kapital och reserver hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital och reserver hänförligt till moderbolagets aktieägare SKULDER Långfristiga skulder Obligationslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till andra koncernbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 16 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Belopp i heltal kronor (SEK) Hänförligt till moderbolagets aktieägare Not Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel, inkl. årets resultat Totalt eget kapital Ingående balans per Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Årets totalresultat Transaktioner med aktieägare Upptagna förlagslån klassificerade som eget kapital Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per

17 17 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNENS RAPPORT ÖVER ÅRETS KASSAFLÖDEN Belopp i heltal kronor (SEK) Not Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster - Återläggning av amorteringar Omvärdering av köpta fordringar Övriga ej kassaflödespåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar i dotterbolag Köp av fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid årets slut

18 18 FINANSIELLA RAPPORTER Moderbolaget MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Belopp i heltal kronor (SEK) Not Administrationskostnader 6, Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernbolag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster, netto Resultat före skatt Årets resultat

19 19 FINANSIELLA RAPPORTER MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET Övrigt totalresultat för året Årets resultat Övrigt totalresultat för året: Poster som inte ska återföras i resultaträkningen Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt Summa totalresultat för året

20 20 FINANSIELLA RAPPORTER MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Belopp i heltal kronor (SEK) Not TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Fordringar hos koncernbolag Summa finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Belopp i heltal kronor (SEK) Not Eget kapital 12 Aktiekapital Balanserat resultat inklusive årets resultat Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Obligationslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa lortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerhet Ansvarsförbindelser

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6

Läs mer

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014 MULTINATIONAL INVESTOR AND MANAGER OF DISTRESSED ASSETS INNEHÅLL DDM Treasury

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Juli-December 2013

Delårsrapport Juli-December 2013 Delårsrapport Juli-December 2013 Delårsrapport Juli-December 2013 Koncernens nettoomsättning för perioden juli-december 2013 uppgick till 31 373 TSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 29 438 TSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun 2016 31 dec 2016, organisationsnummer 5590664636 ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL), ORG NR 5590664636 Styrelsen

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

XBT Provider AB (publ)

XBT Provider AB (publ) Delårsrapport för XBT Provider AB (publ) För perioden 2016-01-01-2016-06-30 Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr 2016-06-30 2015-12-31 delår helår Nettoomsättning 884

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer