DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET"

Transkript

1 DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

2

3 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6 Information om verksamheten... 6 Fakta och siffror Väsentliga händelser under perioden Intäkternas geografiska fördelning... 6 Köpta fordringar...7 Kostnader...7 Finansnetto...7 Skatter...7 Kassaflöde och investeringar... 7 Forskning och utveckling... 7 Finansiering...7 Icke-finansiella resultatområden... 8 Marknadsutsikter... 8 Styrelsen... 8 Moderbolaget... 9 Händelser efter periodens utgång... 9 Nyckeltal... 9 Riskhantering och finansiella risker Medarbetare Förslag till vinstdisposition Finansiella rapporter - koncernen Finansiella rapporter - moderbolaget NOTER Not 1 Allmänt Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Not 3 Hantering av finansiella risker Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper Not 5 Intäkternas geografiska fördelning...35 Not 6 Revisionsarvoden Not 7 Ersättning till anställda och information om medarbetare Not 8 Finansiella intäkter och kostnader...36 Not 9 Skatt Not 10 Köpta fordringar Not 11 Kundfordringar...39 Not 12 Eget kapital och övrigt tillskjutet kapital...39 Not 13 Upplåning...40 Not 14 Uppslupna kostnader och forutbetalda intäkter Not 15 Närståendetransaktioner Not 16 Händelser efter periodens utgång Not 17 Resultatandelar i koncernföretag Signaturer Revisionsberättelse...44 Finansiell kalender...45 Kontakt... 46

4 4 DDM TREASURY SWEDEN AB (PUBL) DDM Treasury Sweden AB (publ) DDM Treasury Sweden AB:s (DDM Treasury) moderbolag är DDM Group AG (DDM Group), baserat i Baar i Schweiz. DDM Group bildades 2007 av Kent Hansson när han lämnade Intrum Justitia-koncernen efter 17 års anställning. När Kent slutade var han verkställande direktör för Intrum Justitias europeiska företag för köpta fordringar. Eftersom banker och finansinstitut styrs av regleringar söker de ständigt efter ett sätt att förbättra kapitalrelationer och optimera balansräkningarna. Detta innefattar avyttringar av nödlidande tillgångar. Det ger DDM Group, en nischaktör i branschen för att köpa och förvalta förfallna konsumentfordringar, möjligheter att erbjuda de säljande bankerna likviditet. DDM Group fokuserar i huvudsak på mindre, förfallna konsumentfordringar där gäldenären inte har betalat av på sin skuld under 1-5 år. DDM Group får rabatt på sina förvärv av portföljer från finansinstitut. Denna rabatt ger DDM Group utrymme att förhandla fram realistiska avbetalningsplaner med gäldenärerna. DDM Group riktar in sig på portföljer med ett marknadsvärde på 1-20 MEUR. Sedan starten har DDM varit framgångsrikt när det gäller värderingen av förfallna fordringar. En disciplinerad inköpsprocess säkerställer effektiv verksamhet och tillåter inkassering i linje med prognoserna. Värderingen av ett potentiellt portföljköp med fordringar baseras på kvantitativa modeller med koppling till en referensdatabas och beaktar kriterier som legala förutsättningar, postnummer, storlek på fordran, låntagarens ålder samt tidigare betalningshistorik och leverantörstyp. DDM Groups databas omfattar alla huvudmarknader med aktuell och historisk information på enskild nivå och transaktionsnivå. DDM Group har över 1,8 miljoner stycken fordringar, motsvarande totalt cirka 1 miljard euro med en genomsnittlig fordran på cirka kronor. DDM Groups etablerade relationer med de stora finansinstituten innebär att DDM Group erbjuds att delta i majoriteten av anbuden på förfallna fordringar. Dessutom ger befintliga affärsrelationer med marknadsaktörer möjligheter till affärer och gynnsamma förutsättningar för DDM Group i anbudsprocesserna. DDM Group utför själv inte någon intern inkasseringsverksamhet. Inkassering av konsumentskulder hanteras av utvalda och välrenommerade lokala inkasseringsföretag. Provision som betalas till inkasseringsföretag är i huvudsak resultatbaserad och ökar när fordringarna är äldre och svårare att inkassera.

5 5 VD KOMMENTAR VD:s kommentar Sedan 2007 har DDM Group AG ( DDM ) hjälpt banker med att reducera sina balansräkningar genom att köpa deras förfallna fordringar. På detta sätt kan DDM erbjuda finansmarknaden likviditet och samtidigt bistå konsumenter med att hantera sin skuldsättning. Idag är DDM en ledande investerare i förfallna konsumentfordringar med ursprung i östra Europa. Med vår bas i schweiziska Baar har vi en utmärkt utgångspunkt för den centrala organisationen med en geografisk placering som ger oss möjlighet att snabbt kunna möta kunder och partners i olika hörn av Europa, något som ofta är avgörande i de anbudsprocesser vi deltar i. DDMs affärsprinciper bygger på ett betydande marknadskunnande. Tillsammans har ledningsgruppen mer än 50 års erfarenhet av hantering av förfallna fordringar och vi har varit delaktiga i tusentals transaktioner i fler än 25 länder. Denna kombination av kunskap och praktisk erfarenhet från större västeuropeiska bolag ger oss möjlighet att skapa stora värden för våra intressenter. Genom att köpa förfalla konsumentskulder kan vi underlätta för bolag och banker att få betalt betydligt fortare än vid traditionell inkassering. Genom att vi har respekt för gäldenärens individuella situation och arbetar med målet att hitta den bästa metoden för dem kan vi dessutom få dem att löpande betala sin skuld. År 2013 var ett betydelsefullt år för DDM. Vi var framgångsrika med att intressera externa kreditinvesterare för vår strategi att investera i portföljer med rumänska och ryska konsumentfordringar. Med vår svenska bakgrund var det logiskt att vända sig till de nordiska marknaderna för att stärka vår finansiering. I juni 2013 emitterade DDM Treasury Sweden AB (publ), ett av DDM Holding helägt dotterbolag, en obligation i svenska kronor på den svenska marknaden och tog därmed ett första steg i riktning mot en mer publik position. Även om vårt första anbud var något under säljarens förväntning accepterades vårt bud eftersom vi kunde visa vår finansiella kapacitet och erfarenhet från att utföra inkassoprocessen på ett professionellt sätt. Under 2013 hade vi möjligheter att investera något snabbare än initialt planerat och presenterat för investerare i obligationen. I det scenariot hade vi räknat med förlust i början av perioden, men redan i slutet av året kunde vi redovisa en liten vinst. Vi har haft en hög investeringsnivå och även för 2014 ser vi ett bra inflöde av portföljer. Vi har verksamhet i tillväxtmarknader, speciellt i centrala och östra Europa, och här kommer vi att stärka vår position under Efter att ägarna till vår obligation i början av 2014 gav sitt godkännande kan vi dessutom snart etablera oss på nya marknader. Vi bedömer att aktiveteten och inflödet av affärsmöjligheter kommer att vara god under Dessutom förväntar vi oss att kunna lämna anbud på några stora portföljer som vi bedömer kommer att erbjudas marknaden. Jag började mitt arbete som vd och koncernchef i början av tredje kvartalet Samtidigt tog tidigare vd och koncernchefen Kent Hansson positionen som styrelseordförande i DDM Group AG. Mitt första möte med DDMs ledande befattningshavare var i min tidigare position då vi samarbetade kring investeringar som bolaget gjorde Min första tid med DDM har varit mycket givande och vi fortsätter att ständigt stärka DDM för att säkra en väl fungerande och stabil organisation som kan leverera uthållig och lönsam tillväxt. Avslutningsvis till jag tacka alla våra investerare, partners och medarbetare för deras fortsatta stöd och nära samarbete. Vi ser alla fram emot ett 2014 som ännu ett år av tillväxt och investeringsmöjligheter med bra avkastning. Baar, den 28 februari 2014 Gustav Hultgren Obligationslånet togs emot bra av investerarna och vi uppskattar det intresse de visar för vår verksamhet och att flera intressenter vill veta mer om våra affärer och möjligheter att växa i utvalda marknader. Tidpunkten för obligationsemissionen visade sig vara utmärkt då den sammanföll med att en stor internationell bank beslutade att lämna den rumänska marknaden och därmed ville sälja hela sin portfölj med konsumentfordringar.

6 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i DDM Treasury Sweden (publ) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Information om verksamheten DDM Treasury Sweden AB (publ) (organisationsnummer ) med säte i Stockholm är ett publikt aktiebolag. Bolaget bildades den 13 november 2012 men bedrev ingen verksamhet det första räkenskapsåret Under 2013 bytte DDM Treasury Sweden AB (publ) namn från det tidigare namnet, Goldcup 8035 AB. Den nuvarande verksamheten inleddes i juli 2013 med förvärvet av dotterbolaget DDM Invest XX AG och en framgångsrik notering av ett obligationslån med en räntesats om 13 procent på den svenska marknadsplatsen NDX. DDM Treasury Sweden AB är ett helägt dotterbolag till DDM Group AG som bildades i Baar i Schweiz DDM Group har genom organisk tillväxt vuxit till att bli en av Europas ledande investerare i portföljer med köpta fordringar. Fakta och siffror Koncernens nettointäkter under året uppgick till TSEK. DDM Treasury, med dotterbolaget DDM Invest XX AG, bildades 2013 och detta är koncernens första räkenskapsår, vilket innebär att inga jämförelsesiffror redovisas för koncernen. Rörelseresultatet uppgick till TSEK. Nettoomsättning och rörelseresultat inkluderar omvärderingar av köpta fordringar uppgående till TSEK. Rörelseresultatet påverkades av kostnader hänförliga till emission och notering av obligationslån om totalt TSEK, vilka har aktiverats i balansräkningen. Årets resultat före skatt uppgick till TSEK och nettoresultatet till TSEK. Väsentliga händelser under räkenskapsåret I slutet av juni 2013 gav DDM Treasury ut ett seniort säkerställt obligationslån med ett rambelopp om 500 MSEK och en årlig löpande ränta om 13 procent. I ett första skede emitterades ett lån om 200 MSEK, följt av ytterligare placering om 100 MSEK. Detta var DDM:s första lånefinansiering genom en obligationsemission och intresset från kreditinvesterare var mycket positivt. Under hösten godkände Finansinspektionen obligationsprospektet, och obligationen kunde därmed i december framgångsrikt noteras på den svenska marknadsplatsen NDX i enlighet med bolagets avsikt. Sedan emissionen av obligationslånet har DDM investerat betydligt snabbare än den plan som presenterades inför emissionen. I slutet av sommaren genomfördes en betydande investering om TSEK i en rumänsk portfölj med köpta fordringar. Investeringen i den rumänska portföljen utvecklas starkt och är i linje med våra prognoser. Vid sidan av denna investering har DDM Treasury noterat ett bra inflöde av affärer och har haft möjlighet att genomföra investeringar enligt planerade volymer och avkastningskrav. Intäkternas geografiska fördelning De två huvudsakliga geografiska marknaderna är Rumänien och Ryssland. DDM Treasury och DDM Groups verksamhet rapporteras och följs inte upp internt per geografisk region. Varje enskild investering bedöms utifrån respektive specifika villkor samt de värderingar och prognoser som sätts vid tidpunkten för investeringen.

7 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Köpta fordringar Verksamheten benämnd Köpta fordringar innefattar förvärv under det nominella värdet av portföljer med köpta konsumentfordringar, varefter DDM Treasury driver in fordringarna i samarbete med lokala inkassoföretag. Enligt den definitionen motsvarar intäkterna för köpta fordringar 100 procent av koncernens nettoomsättning. Investeringsnivån i köpta fordringar utvecklades bra på de båda kärnmarknaderna, Ryssland och Rumänien, med investeringar uppgående strax över TSEK. Omvärderingar påverkade resultatet positivt, med TSEK för Under året har graden av inkasserade fordringar i DDM Treasurys totala portfölj varit stabil. Detta som ett resultat av strategin att fokusera investeringarna på portföljer från kända säljare och portföljer där DDM har tillräckligt med historisk referensinformation. Kostnader Administrationskostnader utgjordes i huvudsak av kostnader av engångskaraktär avseende koncernens bildande, och notering av obligationen. Finansnetto Finansnettot uppgick till TSEK. Valutadifferenser har haft en positiv effekt på finansnettot med TSEK. Skatter Årets skattekostnad motsvarade 17 procent av resultatet före skatt. DDM Treasurys bedömning är att skattekostnaden under de närmaste åren kommer att ligga kring procent av resultatet före skatt varje år. Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till TSEK. Kassaflödet påverkades positivt genom obligationsemissionen och god inkassering på befintliga portföljer. Årets investeringar i köpta fordringar uppgick till TSEK. Forskning och utveckling DDM Treasury bedriver ingen forsknings- och utvecklingsverksamhet. All IT-utveckling som krävs för analys, prissättning, investering och aktiv portföljförvaltning utförs av DDM Group. Finansiering Per 31 december 2013 uppgick nettoskulden till TSEK. Eget kapital uppgick till TSEK. Koncernens nettoskuld består av det obligationslån som noterades 2013 samt förlagslån om TSEK. Rambeloppet för det seniort säkerställda obligationslånet som emitterades under året uppgick till högst TSEK, varav TSEK har utnyttjats. Samtliga upptagna lån är ställda i SEK. Bolagets investeringar i konsumentkrediter är huvudsakligen i rubel, euro och lei. Se även not 10 och 13. Kapitaltäckningsgaranti Moderbolaget DDM Group AG har ställt ut en kapitaltäckningsgaranti som stipulerar, att DDM Treasurys egna kapital vid varje tidpunkt från den 20 juni 2013 till den 31 december ska vara intakt och detsamma som dess ursprungliga aktiekapital. DDM Treasury har bedömt att det inte funnits anledning att utnyttja denna garanti under 2013.

8 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Icke-finansiella resultatområden DDM Treasurys roll i samhället Bolaget erbjuder en plattform för ekonomisk tillväxt genom att ge företag och banker möjlighet att hantera sin kreditexponering. DDM Treasury tar sitt ansvar i samhället genom att hjälpa företag och konsumenter att strukturera om och optimera sina lån och skulder. Affärsetik DDM Groups värderingar fungerar som vägledning för hur affärerna med bolagets klienter och kunder hanteras. De etiska reglerna behandlar främst en respektfull inställning till klienter och kunder. Arbetsvillkor Medarbetarna har rätt till säkra och hälsosamma arbetsplatser, samt marknadsmässiga anställningsvillkor. Män och kvinnor ges likvärdiga förutsättningar. En hållbar och kommersiellt framgångsrik verksamhet är beroende av skickliga och motiverade medarbetare. Miljö Som ett tjänsteföretag har DDM Group rent allmänt begränsade möjligheter att påverka miljön, även om bolaget strävar efter att agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt där så är möjligt. DDM Group bedriver ingen verksamhet som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Marknadsutsikter Våra kärnmarknader kännetecknas av betydande regionala skillnader och stor osäkerhet kring den makroekonomiska situationen i flera länder. DDM påverkas negativt av en kraftigt försvagad makroekonomisk situation i Europa och/eller Ryssland med ökad arbetslöshet och svagare valutakurser. DDM bedömer att koncernens strategiska fokus är väl anpassat till marknadsutvecklingen, där säljande bolag har ett ökande behov av skapa starkare och mer förutsägbara kassaflöden samt söka alternativa finansieringsformer genom att exempelvis sälja portföljer med kundfordringar. Dessa trender kan gynna DDM Treasury i det längre perspektivet. DDM lämnar inga prognoser. Styrelsen Enligt DDM Treasurys bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio medlemmar med högst tio suppleanter. Samtliga medlemmar väljs av årsstämman.

9 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Moderbolaget Moderbolagets verksamhet omfattar ägande av dotterbolaget, DDM Invest XX AG, och att tillhandahålla finansiering för dotterbolagets investeringar i portföljer med köpta fordringar genom emission av finansiella instrument. Finansieringen tillhandahålls genom företagsinterna lån. Moderbolaget redovisar ingen omsättning för året och har övriga externa kostnader främst av engångskaraktär i samband med bildandet av koncernen och notering av obligationen. Moderbolaget hade kostnader om TSEK främst avseende obligationsemissionen. I samband med årsbokslutet har en anteciperad utdelning på TSEK intäktsförts. Utgifterna för noteringen har aktiverats och redovisas tillsammans med obligationen i balansräkningen. Vid årets utgång hade moderbolaget TSEK i likvida medel. Moderbolaget hade inga anställda under året. Händelser efter periodens gång I december inledde bolaget en process genom sin agent för obligationslånet, Corp Nordic. Obligationsinnehavarna ombads att ta ställning till vissa justeringar i villkoren, hänförliga till de länder DDM kan köpa skuldportföljer. Obligationsinnehavarna godkände de föreslagna ändringarna och DDM kan därmed, i tillägg till Rumänien och Ryssland, nu förvärva fordringar i Kroatien, Montenegro, Serbien, Slovenien och Ungern. Under de första månaderna 2014 har flera valutor i tillväxtmarknaderna noterat betydande volatilitet. Som en följd av att DDM gör sina investeringar i vissa av dessa valutor och enligt lånevillkoren inte har möjlighet att säkra valutaexponeringar har bolaget betydande orealiserade valutakursförluster i portföljerna. I det korta perspektivet noterar bolaget också att resultatet från inkassoverksamheten påverkas till följd av gäldenärernas reaktion på valutarörelserna i de olika marknaderna. Det är inte ovanligt med sådana kortfristiga effekter, bedömningen är att detta kommer normaliseras över tid. DDM noterar ett fortsatt bra utbud av affärsmöjligheter, även om årets första månader är säsongsmässigt svaga. DDM bedömer att det finns en god potential i bolagets kärnmarknader och att gällande investeringsplan kan genomföras avseende investeringsvolymer för att nå förväntad lönsamhetsnivå. Nyckeltal, TSEK (såvida annat inte anges) 2013 Intäkter Rörelseresultat (EBIT), % Rörelsemarginal, % 93,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar i köpta fordringar Justerat eget kapital/summa tillgångar, % 17

10 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Riskhantering och finansiella risker Riskhantering sköts av medarbetare och ledning på DDM Group AG, vilka rapporterar till styrelsen enligt den policy som styrelsen antagit. DDM Group identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker avseende DDM Treasurys löpande verksamhet. Styrelsen fastställer och antar en övergripande finanspolicy för riskhantering. Denna policy är uppdelad i flera delar som behandlar olika områden, t.ex. valutarisk, ränterisk, kreditrisk, likviditetsrisk, risk avseende köpta fordringar samt finansieringsrisk. DDM Treasury rapporterar om efterlevnad med och status för finanspolicyn i termer av olika finansiella risker. DDM Treasury definierar risk som alla faktorer som kan ha en negativ inverkan på bolagets förmåga att uppnå affärsmål. All affärsverksamhet är förknippad med risk. För att risken ska kunna hanteras på ett balanserat sätt, måste den först identifieras och bedömas. DDM Treasurys riskhantering sköts av medarbetare och ledning på DDM Group, där risker bedöms på ett systematiskt sätt. Följande sammanfattning innehåller exempel på riskfaktorer som anses vara särskilt viktiga för DDM Treasurys framtida utveckling men den är absolut inte fulltäckande. Konjunktursvängningar Inkasseringen av fordringar påverkas negativt av en försvagad ekonomi. Men DDM bedömer att bolaget historiskt sett har påverkats mindre av konjunktursvängningar än många andra sektorer. Risker som avser förändringar i ekonomiska förutsättningar hanteras genom löpande bevakning av varje lands ekonomiska situation och utveckling. Ändringar i regelverk När det gäller risker som avser ändringar i regelverk på bolagets marknader bevakar DDM löpande myndigheters arbete i syfte att kunna påtala potentiellt negativa effekter och att arbeta för gynnsamma ändringar av regelverken. Ändringar i regelverk kan påverka resultatet på kort sikt, men på lång sikt anpassas verksamheten efter de nya förutsättningarna. Marknadsrisker DDM Treasurys finansieringsrisker och finansiella risker hanteras av DDM Group AG enligt den policy som fastställts av styrelsen. Policyn innehåller regler för hur verksamheten ska skötas, delegering av risker samt för mätning, identifiering och rapportering av risker samt begränsning av dessa risker. Verksamheten är koncentrerad till DDM Group AG i Schweiz och därmed uppnås stordriftsfördelar vid prissättning av finansiella transaktioner. I varje land där DDM investerar är nettoomsättning och större delen av rörelsekostnaderna noterade i lokala valutor, vilket innebär att valutafluktuationer har en relativt liten inverkan på rörelseresultatet. Nettoomsättning och kostnader i nationell valuta säkras därmed på ett naturligt sätt, vilket begränsar transaktionsexponeringen. När positioner i balansräkningen, som är noterade i utländska valutor, räknas om till SEK uppstår en omräkningsexponering som påverkar värdet för investerarna. För ytterligare information om valutaexponering, se not 10. Likviditetsrisk DDM Treasury har placerat sina likvida tillgångar i etablerade finansinstitut där risken för förlust betraktas som mycket liten. DDM Treasurys likvida medel består enbart av banktillgodohavanden. DDM Group upprättar regelbundet likviditetsprognoser med syftet att optimera likvida medel, så att så att nettoräntekostnaden och valutakurserna minimeras utan att det försvårar möjligheten att uppfylla externa åtaganden.

11 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kreditrisker Som del av den normala verksamheten ådrar sig DDM Treasury utlägg för porto, kostnader hos domstolar, kostnader för juridiska ombud, kronofogdemyndigheter och liknande utlägg som är nödvändiga för att inkasseringen ska kunna utföras. I vissa fall kan dessa utlägg vidaredebiteras och drivas in från gäldenärer. I den dagliga verksamheten inkasserar DDM:s samarbetspartner medel till kundmedelskonton innan beloppen betalas vidare till DDM Treasury. Belopp som bedöms kunna bli återvunna från en solvent motpart redovisas som tillgångar i balansräkningen. Inneboende risker vid köp av fordringar I syfte att minimera riskerna i verksamheten fattas investeringsbeslut med försiktighet. Fokus ligger på små och medelstora portföljer med relativt låga snittbelopp per fordran, för att öka riskspridningen. År 2013 var genomsnittligt nominellt värde per ärende cirka SEK. Förvärv av portföljer görs normalt från kunder med vilka DDM har en långsiktig relation och som därför har en god kunskap om fordringarna i fråga. Förvärven innefattar främst osäkrade krediter, vilket minskar kapitalbehovet och i hög grad förenklar administrationen jämfört med om fordringar med ställda säkerheter skulle förvärvas. Portföljer med köpta skulder köps normalt till priser som ligger avsevärt under fordringarnas nominella värde, och DDM Treasury erhåller hela det belopp som inkasseras, inklusive räntor och avgifter, efter avdrag för kostnader som avser inkasseringen av fordringarna. DDM har avkastningskrav på portföljerna med köpta fordringar. Inför ett förvärv görs en noggrann bedömning baserat på en prognos för framtida inbetalningar (inkasserade belopp) från portföljen. I beräkningarna har DDM hjälp av sin långa erfarenhet av inkassohantering och sina scoringmodeller. Scoring innebär att konsumentens betalningsförmåga bedöms med hjälp av statistisk analys, samt förslag på de åtgärder som krävs för att uppnå optimal avkastning. DDM anser därför att bolaget har den kompetens som krävs för att bedöma dessa typer av förfallna fordringar. För att underlätta inköp av större portföljer till attraktiva risknivåer samarbetar DDM med andra institut och delar då på investering och vinst. Riskerna sprids ytterligare genom förvärv av förfallna fordringar av kunder i olika branscher och olika länder. Finansieringsrisk DDM Treasurys obligationslån har ett antal finansiella villkor/konvenanter, inklusive gränsvärden för vissa finansiella nyckeltal. Ledningen för DDM bevakar noga dessa finansiella nyckeltal, så att åtgärder snabbt kan vidtas om det finns en risk för att ett eller flera gränsvärden är på väg att överskridas. Samtliga sådana nyckeltal uppfylldes Mer information om hantering av finansiella risker på DDM Treasury finns i not 3. Medarbetare DDM Treasury har inga anställda. Alla som arbetar med verksamheten på DDM Treasury är anställda DDM Group och är baserade i Baar i Schweiz. DDM Group AG debiterar DDM Treasury en förvaltningsavgift för sitt arbete enligt obligationsvillkoren.

12 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat 0 Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att resultatet disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa För mer information hänvisar vi till de finansiella rapporterna nedan.

13 13 FINANSIELLA RAPPORTER Finansiella rapporter KONCERNENS RESULTATRÄKNING Belopp i heltal kronor (SEK) Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Administrationskostnader 6, Övriga intäkter Rörelseresultat (EBIT) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat från finansiella poster Resultat före skatt Skatt Årets resultat

14 14 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET Årets resultat Övrigt totalresultat för året Poster som inte ska återföras i resultaträkningen Poster som senare kan återföras i resultaträkningen: Omräkningsdifferenser Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt Summa totalresultat för året Resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Summa totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Resultat per aktie före utspädning, SEK 23 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 23

15 15 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING Belopp i heltal kronor (SEK) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Övriga anläggningstillångar Köpta fordringar Summa övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kortfristiga fordringar på övriga koncernbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Belopp i heltal kronor (SEK) Not EGET KAPITAL 12 Eget kapital och reserver hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital och reserver hänförligt till moderbolagets aktieägare SKULDER Långfristiga skulder Obligationslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till andra koncernbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 16 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Belopp i heltal kronor (SEK) Hänförligt till moderbolagets aktieägare Not Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel, inkl. årets resultat Totalt eget kapital Ingående balans per Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Årets totalresultat Transaktioner med aktieägare Upptagna förlagslån klassificerade som eget kapital Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per

17 17 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNENS RAPPORT ÖVER ÅRETS KASSAFLÖDEN Belopp i heltal kronor (SEK) Not Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster - Återläggning av amorteringar Omvärdering av köpta fordringar Övriga ej kassaflödespåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar i dotterbolag Köp av fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid årets slut

18 18 FINANSIELLA RAPPORTER Moderbolaget MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Belopp i heltal kronor (SEK) Not Administrationskostnader 6, Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernbolag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster, netto Resultat före skatt Årets resultat

19 19 FINANSIELLA RAPPORTER MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET Övrigt totalresultat för året Årets resultat Övrigt totalresultat för året: Poster som inte ska återföras i resultaträkningen Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt Summa totalresultat för året

20 20 FINANSIELLA RAPPORTER MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Belopp i heltal kronor (SEK) Not TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Fordringar hos koncernbolag Summa finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Belopp i heltal kronor (SEK) Not Eget kapital 12 Aktiekapital Balanserat resultat inklusive årets resultat Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Obligationslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa lortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerhet Ansvarsförbindelser

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Org.nr 516406-0104 FOREX Bank Årsredovisning 2012 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2012

GE Money Bank Årsredovisning 2012 GE Money Bank Årsredovisning 2012 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i Eget Kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank GE Money Bank Årsredovisning 2011 GE Money Bank Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Rapport över förändring i Eget Kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. ÅRSREDOVISNING 2013 Vi vill att alla ska längta hem. IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB INNEHÅLL 5 VD HAR ORDET 6 VÅR VISION 7 VÅR HISTORIA 8 VÅRA FASTIGHETER 16 SÅ HÄR JOBBAR VI 19 VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer