Västtrafiks årsredovisning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västtrafiks årsredovisning 2012"

Transkript

1 Västtrafiks årsredovisning 2012

2

3 VI TROR PÅ FRAMTIDEN NU SATSAR VI STORT 22 nya pendeltåg Nya spårvagnar 12 nya regiontåg Fler busskörfält Längre tåg 3 nya expressbusslinjer Realtidsinformation vid pendelparkeringar Upprustade perronger Fler stombusslinjer Upprustade pendeltågstationer Mer trafik Tätare turer i spårvagnstrafiken Fler turer Göteborg Vänersborg 3

4 2012 startade vi en ny resa för Västtrafik 2012 handlade mycket om att kraftsamla, planera, finansiera och informera om det som ska hända Ur den aspekten blev det något av ett mellanår. Men framför allt var 2012 året då vi startade en ny resa för Västtrafik. Nu är den Lars Backström faktiska expansionen av kollektivtrafiken inledd med sikte på en fördubbling av resandet till Västtrafik har en tydlig roll som en proaktiv och ledande part i utvecklingen av Västra Götalands vision om det goda livet. Största trafikomläggningen någonsin Den 9 december 2012 blev ett historiskt datum. Över en natt genomförde vi den största trafikomläggningen någonsin i kollektivtrafiken i Västsverige. Investeringar för en kvarts miljard togs i bruk för att möta den resandeökning som förväntas komma efter att trängselskatten infördes i januari I december fick våra resenärer utökad tåg- och spårvagnstrafik, nya expressbusslinjer och tätare bussturer. Med 34 nya tåg för 2,5 miljarder kan tågtrafiken växa. Alependeln är den första nya pendeltågslinjen i Västsverige på 20 år och den kommer att bidra till ökad inpendling med tåg till Göteborg. Det nya dubbelspåret mellan Göteborg och Vänersborg/Trollhättan knyter samman två arbetsmarknadsregioner. Kunde möta ett ökat resande Trafikomläggningen var minutiöst förberedd och fungerade bra. Nästa steg togs den 7 januari 2013 och även det gick som planerat: Vi klarade av att möta det ökande resandet när trängselskatten infördes. En av framgångsfaktorerna i båda fallen har varit det utmärkta samarbete som vi haft med trafikföretagen, Trafikkontoret i Göteborg och Trafikverket. Resandet ökade med 19 procent på tre år Resandeökningen för 2012 stannar på blygsamma 1 procent. Det beror på att vi inte gjorde några särskilda satsningar inför Allt var inriktat på 2013 och införandet av trängselskatten. Mot bakgrund av att satsningarna varierar är det mer relevant att se resandeökningen i ett treårsperspek tiv. Mellan 2010 och 2012 ökade resandet med 19 procent. Det är ett bra resultat i förhållande till vårt fördubblingsmål. Från 2013 och framåt blir det intressant att se effekterna av vårt ökade trafikutbud och av trängselskatten. Enskilda händelser under 2012 Bland enskilda händelser under 2012 tycker jag att förbättringarna av punktligheten står ut. Vi har blivit bättre inom alla trafikslag. En händelse, som trots sin omfattning passerade ganska obemärkt förbi, var att DSB Väst lämnade sitt uppdrag att driva tågtrafiken i Västsverige. De hade missbedömt kostnaderna för att hålla den kvalitet som de utlovat i sitt anbud till oss och de fick ekonomiska problem. Ny operatör från den 1 maj blev SJ och det är anmärkningsvärt hur smidigt bytet gick. Våra resenärer märkte knappt att det hände. Efter sommaren fick vi oväntat besked från Trafikverket om att vår planerade tågtrafik med Alependeln inte skulle få plats på grund av trängsel på Göteborgs central. Beskedet tvingade fram justeringar, men vi kunde ändå köra den planerade tågtrafiken. De första månaderna med Alependeln har för övrigt gått mycket bra. Arbetet går in i en ny fas Efter trafikomläggningen har Västtrafiks arbete gått in i en ny fas. Vi har jobbat med kniven mot strupen under en ganska lång period, men nu ska vi konsolidera och vi gör det på en högre nivå än tidigare. Utmaningen blir att göra den nya nivån till vårt normalläge. Jag känner tillförsikt. Det finns ett framgångsrecept i vårt sätt att jobba och det ska vi ta vara på. Vi vet hur man skapar tydliga och attraktiva målbilder. Förmågan att visualisera framgång tar vi med oss i nästa steg och där kommer både kundnöjdhet och Västtrafiks varumärke att få framskjutna positioner. Lars Backström vd Västtrafik AB 4

5 VÅR VISION: ATT VARA DET NATURLIGA VALET NÄR MAN RESER 5

6 Vi gör förändringar med sikte på fördubbling Punktligheten och utförd trafik enligt tidtabell blir bättre hela tiden. Fortlöpande kundundersökningar, ombord och kopplade till senaste re - san, visar att kundnöjdheten ligger mellan 86 och 95 procent. Vi har aldrig tidigare vetat så Mikael Olsson mycket om vad våra kunder tycker om oss och vi har aldrig tidigare arbetat så målinriktat som vi gör nu, säger Mikael Olsson som är chef för Västtrafiks leveransenhet. Mätningar och uppföljningar När Mikael Olsson beskriver resultaten av leverans - enhetens arbete handlar det mycket om siffror. Punktlighet, utförd trafik och kundnöjdhet hamnar i centrum. Till det kommer uppföljningar av fordonsparkens ålder, kontrollbesiktningar och fordonsstandard. Trafikföretagen i näst intill alla avtal lämnar månadsrapporter till oss och tack vare det har vi fått en otroligt bra uppföljning. Punktligheten blir bättre hela tiden även om vi fortfarande har en bit kvar att gå för att nå målen. När det gäller utförd trafik enligt tidtabell ligger vi mycket nära vårt mål för busstrafiken. Att nå målen för spårvagnar och tåg är svårare av rent praktiska skäl, men vi är på god väg. Vad tycker kunderna? Genom månadsvisa mätningar i Kollektivtrafikbarometern får vi löpande bilder av kundnöjdheten. Dessutom gör Västtrafik egna mätningar fyra gånger per år ombord på fordon som går i stora avtal som stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille, expressbussarna i Göteborgsområdet, linje 100 Borås Göteborg, pendeltåg och regiontåg. I intervjuer får kunderna svara på frågor om bland annat trygghet, personalens uppträdande och kunskaper, förarens körstil, hållplatsutrop, information och pålitlighet. Enkäterna ger en tydlig bild av hur nöjda kunderna är totalt sett. Resultaten påverkar den kundnöjdhetsbonus som finns i många avtal mellan trafikföretag och Västtrafik. Allt syftar till att vi ska få fler nöjda kunder och till att fördubbla resandet till 2025, berättar Mikael Olsson. Samspel utifrån gemensam värdegrund Trafikföretagen och Västtrafik har gemensamma mål. Om resandet utvecklas positivt tjänar de på det och vi på Västtrafik når våra mål om ökat kollektivt resande. Samspelet vilar på en gemensam värdegrund av tillit, nytänkande, samspel, mod och lyhördhet som vi är överens om med samtliga trafikföretag. Funktionsupphandlingar är ett begrepp som är på väg in. Tvåstadstrafiken är ett pilotprojekt på det området. Där ligger ett större ansvar för trafikplanering, lokal marknadsföring och försäljning på trafikföretaget. Resandeincitamentet har blivit större och kvalitetsuppföljningen är tydligare och bättre. Med utgångspunkt från pilotprojektet i Tvåstad har Hisingstrafiken upphandlats på samma sätt. Bättre fordonsstandard Mikael Olsson ser tätare samarbete, nya avtal och bättre kvalitetsrevisioner som delar av förklaringen till att bussparkens standard, underhåll och service har blivit bättre passerade 56 procent av bussarna som kör för oss kontrollbesiktningen utan anmärkning var motsvarande siffra uppe i 77 procent. Åldersfördelningen av de närmare bussarna såg vid årsskiftet 2012/2013 ut så här: 60 % var max 5 år 33 % var 5 10 år 6 % var 10 år eller äldre. Så här såg det ut när det gällde andra funktioner i bussarna 2012/2013: Luftkonditionering 74 % Låggolv med ramp 82 % Inre hållplatsutrop 80 % Inre hållplatsskylt 80 % Automatisk brandsläckning i motorrummet 97 % Alkolås 78 %. Proaktiva insatser Standardhöjningarna är viktiga. Vi måste hela tiden vara proaktiva, se framåt och fundera över vad vi kan göra för att kollektivtrafiken ska bli ännu bättre. Detta är en uppgift som vi delar med trafikföretagen. För om vi inte gör det tillsammans vilka ska då göra det 6

7 NYA PENDELTÅG FLER BUSSKÖRFÄLT MUNKEBÄCKSLÄNKEN FLER REGIONTÅG 7

8 Alla var på tårna i den historiska trafikomläggningen Trafikomläggningen den 9 december gick som planerat, tack vare noggranna förberedelser, bra samarbete mellan alla inblandade parter och mycket tät uppföljning. Alla levererade som de skulle och vi höjde oss över hela linjen, Andreas Almquist konstaterar Andreas Almquist, utvecklingschef på Västtrafik. Många osäkra faktorer Inför omläggningen tog Västtrafik bland annat vara på erfarenheterna från införandet av trängselskatt i Stockholm. Uppgifterna därifrån talade om en förväntad resandeökning i kollektivtrafiken på mellan åtta och tio procent. Men det var på generell nivå, betonar Andreas Almquist. Det skulle mycket väl kunna bli 20 procents ökning på några platser medan det på andra platser kanske inte skulle bli någon ökning alls. Vi gjorde kapacitetsstudier, men det fanns många osäkra faktorer. Det var inte möjligt att göra en säker bedömning av hur stort resandet efter trafikomläggningen skulle bli. För att möta osäkerheten, kompletterade vi den ordinarie trafiken med en flexibel fordonsflotta på 40 bussar. Den resursen skulle ge oss kapacitet och säkerhet att direkt kunna matcha dagliga lokala behov. Åtgärder i infrastrukturen Vid sidan av alla förändringarna i trafiken, gällde att ett helt batteri av åtgärder inom infrastrukturen skulle fungera vid omläggningen. Framför allt nya och ombyggda terminaler, hållplatser och pendelparkeringar för resenärerna. Och nya busskörfält för att göra kollektivtrafiken snabbare och mer attraktiv. Vi hade enorm respekt för komplexiteten i utmaningen som låg framför oss. Inte minst för att det var så mycket som samtidigt måste finnas på plats och hänga ihop för att hela trafikomläggningen skulle fungera. Dagliga avstämningar Omedelbart efter trafikomläggningen drog ett program med dagliga avstämningar igång. Samtliga trafikföretag i Göteborgsområdet rapporterade varje dag om bland annat beläggningen på sina fordon. Kundservice rapporterade om reaktioner från resenärerna. Utöver det gjorde Västtrafik varje vecka 400 telefonintervjuer med resenärer som gav sin syn på omläggningen. Vi fick fortlöpande en väldigt god bild av läget, berättar Andreas Almquist. Med stöd av detta kunde vi fatta snabba beslut om nödvändiga förändringar. Veckan före jul hamnade Västtrafik i ett sådant läge. Fler fordon än planerat hade rullats ut för att möta förväntade behov i Göteborg. Detta, tillsammans med extrem biltrafik i centrum, skapade kaos på Polhemsplatsen i närheten av Centralstationen. Efter ett par dagar hade Västtrafik tillsammans med trafikföretagen och Trafikkontoret i Göteborgs stad löst problemet genom att skapa alternativa färdvägar. Alla var på tårna. Samarbetet fungerade utmärkt mellan alla parter. Framgångsrecept Trafikföretagens snabba återkopplingar hade stor del i framgångsreceptet. Stor del i framgången fick också de 40 bussarna som gjorde att trafiken hela tiden kunde anpassas efter behoven. Den täta rapporteringen glesades ut mot slutet av januari, men den finns fortfarande kvar som ett komplement till trafikföretagens ordinarie månadsrapporter. Trimningen rullar vidare. Tidtabellerna anpassas efter verkligheten och det nya linjenätet kommer att utvärderas i ett samarbete mellan trafikföretagen och Västtrafik. 8

9 NYA EXPRESSBUSSLINJER FLER PENDELPARKERINGAR NYA STATIONER 9

10 Vi arbetar med fokus på att nå ut till kunderna 2012 gjorde vi rekordstora marknadsföringsinsatser för att hitta nya kunder. Årets provåkarkampanj var den största i sitt slag hittills i landet, berättar Maria Björner Brauer som är chef för Västtrafiks försäljnings- och marknadsenhet. Här lyfter hon fram Maria Björner Brauer några av årets främsta aktiviteter. Lättare att hitta rätt på hemsidan Att göra om hemsidan var viktigt. Den är vår enskilt största kanal för marknadsföring och information hade den i genomsnitt besökare per dag. Med ny design är det lättare att orientera sig och få fram den information man söker. Vi har haft en särskild tanke på att göra det enklare för våra nya kunder att hitta och förstå kollektivtrafiken. Information inför trafikomläggningen För att lyckas med trafikomläggningen i december var det viktigt att i förväg informera kunderna om förändringarna. Därför fick hushåll längs de största stråken in mot Göteborg ett Jätteviktigt kuvert i brevlådan i november. Genombrott i företagsförsäljningen Företagsförsäljningen startade på allvar i januari Genombrottet i försäljningen kom på hösten, efter reklamkampanjen som pågick i två veckor i oktober. Kampanjen gjorde företagskortet känt. Vanligast är att arbetsgivaren ger de anställda möjlighet att köpa årskort med nettolöneavdrag. På sikt tror jag att företagskortet kan bli mycket stort. Enklare än att betala sina vardagsresor via avdrag på lönen kan det knappast bli personer gjorde provresor Vår provåkarkampanj i höstas riktade sig till bilägare anmälde intresse av att få provåka i två veckor och fick chansen att testa. Erfarenheterna från den förra provåkarkampanjen visar att ungefär var tredje kund som aktiverade sitt kort väljer att fortsätta resa med oss när provtiden var över. Fokus på bilpendlare till Göteborg Fokus när vi sökte nya kunder 2012, låg framför allt på dem som arbetspendlar med bil in mot Göteborg. Vi vill ge dem möjligheter att prova att resa med oss. Vår erfarenhet säger att det är då som många upptäcker att det fungerar bra. En annan väg att nå vår målgrupp går via arbetsgivarna. Då når vi även dem som inte är bilägare, bland andra dem som har tjänstebil. Kundinformationen ska bli ännu bättre Under 2012 satte vi ännu större fokus på att förbättra störningsinformationen, säger Ronny Thörnqvist, chef för Västtrafiks Kundinformationscenter, KIC. För att få en mer stabil organisation har alla som arbetar med Ronny Thörnqvist störningsinformation blivit tillsvidareanställda. De är numera specialiserade och helt fokuserade på störningar. Personalpoolen som är gemensam med Nils Ericsonterminalen säkrar att det alltid finns rätt bemanning. På knappt två år har vi tiodubblat antalet utrop om störningar i stadstrafiken i Göteborg. Ökningen beror inte på att störningarna har blivit tio gånger fler, utan på att vi är bättre och snabbare på att informera. Störningsinformation i mobilen Sättet att nå ut förändras i takt med tekniken. Vid störningar är det naturligt för kunderna att söka information via sina mobiltelefoner. Därför finns det sedan 2012 en flik i Västtrafiks reseplanerarapp där trafikstörningar omedelbart kommer upp. För att få mer effektiv kommunikation med trafikföretagen har vi också infört ett nytt radiosystem. Via masskommunikation når vi ut direkt till alla trafikledningar i Göteborg samtidigt. Kundservicetjänster Inom kundservice fortsätter arbetet med att förbättra kundbemötandet genom ökat fokus på brev- och mejlsvar, och uppföljning. 10

11 INFORMATIONSKAMPANJ FÖRETAGSKORT PROVÅKARKAMPANJ FÖR BILÄGARE 11

12 Bilden av ett företag som gör stor nytta i samhället Vision Västtrafiks vision är att vara det naturliga valet när man reser. Vägen dit går genom att kunderna väljer Västtrafik för att de vill, inte för att de måste. Under året har satsningar gjorts för att förbättra punktlighet och pålitlighet. Det är faktorer som framför allt påverkar nöjdheten med senaste resan. Under kommande år blir arbetet med Västtrafiks varumärke allt viktigare för att nå uppsatta mål. Affärsidé På uppdrag av ägaren, Västra Götalandsregionen, organiserar och utvecklar Västtrafik kollektivtrafiken i Västra Götaland genom att ta reda på invånarnas resbehov och köpa den trafik som behövs. Verksamheten finansieras med biljettintäkter och ägarersättning. Strategi Detta är vår strategi för att nå de övergripande resandemålen: Sänka tröskeln till kollektivt resande. Låta våra resenärer hjälpa oss att prioritera. Erbjuda modern kollektivtrafik med kommersiellt driv. Övergripande mål Västtrafiks övergripande mål är att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region. Utöver detta finns följande delmål och strategier: 1. Resandet fördubblas. För att nå målet ska vi sänka restidskvoten, öka resmöjligheterna, utveckla biljettsortimentet, underlätta det kommersiella tillträdet, planera för hela resan och införa incitament. 2. Nöjdhet procent. För att nå målet ska vi öka pålitlighet och punktlighet, utveckla ett minsta utbud, utveckla biljettsortimentet och stärka varumärket. 3. Förbättra för alla resenärsgrupper. För att nå målet ska vi förbättra samverkan, utveckla prioriterat nät, förenkla resandet, öka tryggheten, införa kvalitetsuppföljning och öka jämlikheten. 4. Miljöpåverkan minskas. För att nå målet ska vi påverka val av färdmedel och följa Västtrafiks miljöoch klimatstrategi. Samtliga mål ska följas upp med hjälp av indikatorer. Västtrafik under en dag (i genomsnitt) Cirka personer reser med Västtrafik Cirka resor i den vanliga kollektivtrafiken Cirka resor med anropsstyrd trafik Fordonen kör mil (= 9,5 varv runt jorden) Cirka besökare på hemsidan Cirka beställningar till beställningscentralen Cirka samtal till kundservice Reseplaneraren används cirka gånger. Fakta om Västtrafik Huvudkontor i Skövde Lokalkontor i Borås, Göteborg, Vänersborg och Skövde 6,8 miljarder kronor i omsättning 254 anställda bussar 91 tåg 262 spårvagnar 33 båtar 750 bilar och specialfordon Cirka 900 linjer Cirka hållplatser Drygt gillare på Västtrafiks Facebooksida Vd Lars Backström har cirka följare på Twitter kunder i Västtrafiks kundregister. Västtrafik gör stor samhällsnytta Varje krona som samhället satsade på Västtrafik 2012 gav 1:75 kronor tillbaka. Den totala samhällsnyttan värderas till 4,5 miljarder kronor. Samhällsnytta (miljoner kr) Säkrare resor Bättre luft 668 Färre p-platser 530 Bättre hälsa 65 Mindre vägslitage 19 Summa

13 SÄKRARE RESOR BÄTTRE LUFT BÄTTRE HÄLSA MINDRE VÄGSLITAGE 13

14 VÄSTTRAFIKS LEDNINGSGRUPP fakta om Västtrafik BAKRE RADEN (från vänster) Lars Backström, vd Roger Vahnberg, vice vd Andreas Almquist, enhetschef utveckling FRÄMRE RADEN (från vänster) Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning & marknad Lena Jovén, kommunikationschef Mikael Olsson, enhetschef leverans Sara Frank, ekonomidirektör ORGANISATION 14

15 VI ÄR MED OCH UTVECKLAR DET GODA LIVET I VÄSTRA GÖTALAND 15

16 VÄSTTRAFIKS STYRELSE fakta om Västtrafik Nanna Siwerts Tulinius (FP), Lerum 2 Max Andersson (MP), Göteborg 3 Ulla Persson, styrelsesekreterare 4 Leif Blomqvist (S), Västra Frölunda, ordförande 5 Jan-Erik Wallin (M), Vara 6 Tore Hult (S), Alingsås 7 Ulf Olsson (S), Borås 8 Lars Backström, vd 9 Britt-Marie Andrén Karlsson (S), Ellös 10 Soili Brunberg (MP), Hisings Backa 16

17 Maj Steen (M), Borås 12 Erling Andersson (C), Uddevalla 13 Mimmi von Troil (M), Göteborg, vice ordförande Ej med på bild: Benny Strandberg (KD), Kungälv Conny Johansson (S), Falköping Eva Abrahamsson, (M), Smögen Ewa Hamberg (V), Göteborg 17

18 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Västtrafik AB, org. nr , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari december Alla uppgifter avser år 2012 om inte annat anges. Siffror inom parentes avser motsvarande värde föregående år. Ägarförhållande Västtrafik AB ägs till 100 % av Västra Götalandsregionen från och med Bolaget bildades och verksamheten startade Då förvärvades aktierna i länstrafikbolagen Göteborgsregionens Lokaltrafik AB, Göteborgs och Bohus Läns Trafik AB, Älvsborgstrafiken AB samt Skaraborgs Läns Trafik AB från de dåvarande ägarna. Samtidigt övertogs stadstrafiken i Göteborg från Göteborgs Stad. Under 2006 fusionerades samtliga dotterbolag med moderbolaget. Fram till ägdes bolaget av Västra Götalandsregionen tillsammans med de 49 kommunerna i regionen. Uppdrag Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Västtrafik är en utförarorganisation och Kollektivtrafiknämnden är beställarorganisation. Anpassningen till nya förutsättningar har påbörjats under året. Västtrafiks mission är att förenkla vardagen för de många människorna genom att erbjuda kollektiva resor till arbete, studier och fritid. Därigenom spelar Västtrafik en ledande roll. Västtrafiks vision är att vara det naturliga valet när man reser, där kunderna väljer Västtrafik för att de vill och inte för att de måste. Organisation Västtrafik driver kollektivtrafik i Västra Götalandsregionen. Successivt under 2011 och med de sista större förändringarna i början av 2012 har Västtrafik förändrat sin organisation. Den tidigare mer geografiskt inriktade organisationen har nu riktats mer mot att förstärka ett process- och kundorienterat arbetssätt. Västtrafik är nu tydligare fokuserat på utförarrollen det vill säga leveransen av kollektivtrafik. I Västtrafiks huvudprocesser skapa resmöjligheter och säkerställa resekvalitet finns det som är av värde för kunden. Stödprocesserna stödjer huvudprocesserna. Flerårsöversikt Antal miljoner resor * Omsättning (mnkr) Ägarersättning (mnkr) Självfinansieringsgrad 54 %** 53 % 54 % 54 % 54 % Soliditet 9 % 8 % 10 % 11 % 10 % Antal anställda * Ändrad beräkningsmetod har minskat antal delresor 2011 med 10 miljoner delresor. ** 2012 exkluderar beräkningen effekten av garantiersättning från DSB Väst AB. Inkluderas denna motsvarar självfinansieringsgraden 55 %. Utgångspunkten för utvecklingen av kollektivtrafiken inom Västra Götalandsregionen är Trafikförsörjningsprogrammet, som beslutas av Regionfullmäktige. Kollektivtrafiknämnden ger, med programmet som bas, Västtrafik ett årligt uppdrag. Västtrafik har avtal med Hallandstrafiken AB att operativt sköta kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun. Västtrafik har även enskilda avtal med 41 kommuner om att förse dess invånare med färdtjänst. Verksamheten finansieras huvudsakligen av biljettintäkter, driftsbidrag från Västra Götalandsregionen, ersättning från berörda kommuner och statliga bidrag. 18

19 Viktiga händelser under året 2012 Från och med 1 januari ägs Västtrafik till 100 % av Västra Götalandsregionen och organiseras under Kollektivtrafiknämnden. Organiseringen av kollektivtrafiken och möjligheten till att bedriva kommersiell linjetrafik är resultatet av en ny kollektivtrafiklag (Lagen om kollektivtrafik). Den 1 januari tar för första gången en kommersiell aktör ansvar för trafik i enlighet med denna lag. Det avser flygbusstrafiken mellan Göteborg och Landvetter respektive mellan Göteborg och Säve. 7 januari sker den årliga prisjusteringen för 2012 med en genomsnittlig ökning motsvarande 5,5 %. 1 maj skiftas avtalet avseende större delen av tågtrafiken i Västsverige från DSB Väst AB till SJ Götalandståg AB. Med hjälp av särskilt finansiellt tillskott från Västra Götalandsregionen utökar Västtrafik trafiken från och med maj med två nya tågavgångar mellan Trollhättan och Göteborg samt en ny busslinje mellan Älvängen och Volvo Torslanda. I slutet av juni tar Västtrafiks styrelse beslut om trafikplan Kollektivtrafiken i och kring Göteborg kommer byggas ut för att ta emot de nya resenärerna som förväntas i och med trängselskattens införande januari Bruttokostnaden för utökningarna beräknas till 242 mnkr. I augusti tar Västtrafik över ägandet av det första av 22 nya pendeltåg av modell X61 Coradia Lirex. I augusti startar Västtrafik den första delen av kampanjen Vi älskar bilister. Kampanjen är dels ett led i att uppnå målet om fördubblat resande och dels en del av den informationsinsats som görs under hösten inför de stora trafikförändringarna och införandet av trängselskatt i Göteborgsområdet i början av I september beslutas det första Trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen av Regionfullmäktige. Som en del av Västsvenska paketet färdigställs under hösten ett antal pendelparkeringar som ger parkeringsmöjligheter för ett stort antal cyklar och bilar. Den 30 september genomför Västtrafik en tidigarelagd prisjustering med i genomsnitt 6,4 %. Justeringen är beslutad som en åtgärd för bolaget att uppnå ett utfall i balans med budgeten. Under oktober, november och december fortsätter Västtrafik med kampanjer samt informationsinsatser inom olika områden såsom provåkarkort, autoladda och företagskort. Under december startar ett nytt trafikavtal för busstrafiken i Tvåstad. Avtalet är det första i enlighet med de nya nationella avtalsrekommendationerna och ökar därmed graden av samarbete mellan Västtrafik och trafikföretaget. 9 december invigs den nya pendeltågslinjen Alependeln. 9 december sker en historiskt stor satsning och omläggning av trafiken i och kring Göteborg. Trafikförändringarna i kronor räknat motsvarar en kostnadsmassa på cirka en miljard kronor. 19

20 Resandet Under 2012 gjordes 261 miljoner resor med Västtrafik. För jämförelse har resandet 2011 justerats för ny stämplingsbenägenhet inom pendeltågstrafiken och förändrad redovisning av resandet inom spårvagnstrafiken. Inklusive denna påverkan visar Västtrafiks resande en ökning med 1 %. Generellt är utvecklingen positiv för de mer långväga resorna inom regiontrafiken, där bland annat tågtrafiken ingår. En svagare utveckling syns dock för korta resor, där särskilt spårvagnstrafiken i Göteborg visat en avmattning med -3 %. Övriga trafikslag förutom spårvagn visar en positiv utveckling jämfört med föregående år. I delregionerna ökar resorna i Sjuhärad med +7 %. Ökningen hänförs dels till stadstrafiken i Borås, dels till expressbussen mellan Borås och Göteborg. Resandet inom Göteborgsområdet är oförändrat samtidigt som resandet i Fyrbodal och Skaraborg minskar med -3 % respektive -1 %, vilket främst förklaras med färre skolresor. I Fyrbodal påverkas resorna även av arbetsmarknadssituationen i Trollhätteområdet. Jämfört med målen för det långsiktiga fördubblingsarbetet ligger antalet resor med Västtrafik väl till. I förhållande till de mål som finns upptagna i det nya Trafikförsörjningsprogrammet är utvecklingen dock något lägre under Resandeutveckling (1 000-tal delresor) med utfall justerat för korrigerad stämplingsbenägenhet Utfall Mål Trafikförsörjningsprogram Mål Fördubbling Biljettintäkter/försäljning Västtrafik redovisar en positiv försäljnings- och intäktsutveckling för 2012 jämfört med Förändringen förklaras dock i sin helhet av genomförda prisjusteringar, tillköp och ändrad beräkning. Utvecklingen är liknande för såväl kontoresor/värdekort som för periodkort. Det är emellertid en något mer positiv utveckling för enkelbiljetter än för såväl periodkort som kontoladdning och sms-biljetter. Biljettintäkterna ökade under 2012 totalt sett med 9,8 %. Prisjusteringar har genomförts två gånger under året. Dels den ordinarie prisökningen som genomfördes i januari med i genomsnitt 5,5 % samt dels en tidigarelagd prisökning som gjordes under hösten 2012 med i genomsnitt 6,4 % som påverkade årets intäkter med cirka 1 % har förändringar gjorts gällande redovisningen av biljettintäkter avseende tillköp. Detta har sin bakgrund i skatteväxlingen som gjordes i samband med att Västtrafik fick Västra Götalandsregionen som ensam ägare. Dessa förändringar har påverkat biljettintäkterna positivt med 2 %. En engångsupplösning av skuld till resenär har påverkat biljettintäkterna i december 2012 med cirka 30 mnkr. Biljettintäkter Löpande 12-månaders värde, år år Intäkter Budget Under 2012 har en förändring av principerna för fördelning av intäkter per linje och därmed fördelning av intäkter per trafikslag genomförts. Förändringen är föranledd av ändrad ägarstruktur och stödjer verksamhetens behov, medan den tidigare syftade till att fördela intäkter rätt för respektive ägare enligt avtal. Detta gör att direkt jämförelse med tidigare år av stads-, lokal- respektive regiontrafik är svår. Utvecklingen för biljettintäkterna bedöms med hänsyn till prisförändringar, tillköp och förändrad beräkning dock i stort vara oförändrad för samtliga produktområden. 20

21 Biljettintäkter per produktområde mnkr Stadstrafik Lokaltrafik Regiontrafik Kostnader De direkta trafikkostnaderna, det vill säga ersättningen till entreprenörerna, ökade under året med drygt 7 %. Ökningen beror främst på indexuppräkning av entreprenörsavtal, satsningar på ny trafik och nya avtal efter upphandling. Entreprenörsavtalen löper över långa tidsperioder. I avtalen ingår de index som ska korrigeras under löptiden. Även relativt små indexförändringar ger stora kostnadsförändringar för Västtrafik eftersom de påverkar en stor del av kostnadsmassan Indexutveckling Utvecklingen per korttyp visar en ökning mot föregående år för såväl värdekort som för periodkort, samtidigt som det är en stor ökning av skolkort (+23%). Totalt ökar biljettintäkterna med 232 mnkr. Exkluderas effekten av förändrad princip för redovisning av tillköp fördelas ökningen jämt mellan värdekort och periodkort samtidigt som skolkort visar en intäkt i nivå med föregående år. Biljettintäkter per korttyp 125% 120% 115% 110% 105% 100% PPI AKI KPI mnkr Värdekort Periodkort Skolkort Övrigt Investeringar och finansiering Det totala investeringsbeloppet uppgår till 813 mnkr (704) varav 396 mnkr (142) avser investeringar som under året blev färdigställda. 417 mnkr (561) var förändring av pågående investeringar och förskottsbetalningar. Statsbidragen för de färdigställda investeringarna uppgick till 336 mnkr (1) som till större delen är hänförlig till tåginvesteringar. Investeringsbeloppet fördelas med 12 mnkr (53) på trafiknära infrastruktur, 769 mnkr (29) på tågfordon inklusive komponenter, 14 mnkr (28) på betalsystemet och 3 mnkr (22) på immateriella tillgångar. I trafiknära infrastruktur ingick bland annat terminalbyggnader och väderskydd. I pågående arbete ingår även förskottsbetalningar på sammanlagt 542 mnkr för 6 Reginatåg och 11 Coradia Lirex. Den långfristiga upplåningen från Västra Götalandsregionen är mnkr (1 650) och skulden avseende de finansiella leasingavtalen uppgår till 107 mnkr (111). 21

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (14) Styrelsen och verkställande direktören för Intropris AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - Styrelsen och verkställande direktören för Ellen AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer