Västtrafiks årsredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västtrafiks årsredovisning 2012"

Transkript

1 Västtrafiks årsredovisning 2012

2

3 VI TROR PÅ FRAMTIDEN NU SATSAR VI STORT 22 nya pendeltåg Nya spårvagnar 12 nya regiontåg Fler busskörfält Längre tåg 3 nya expressbusslinjer Realtidsinformation vid pendelparkeringar Upprustade perronger Fler stombusslinjer Upprustade pendeltågstationer Mer trafik Tätare turer i spårvagnstrafiken Fler turer Göteborg Vänersborg 3

4 2012 startade vi en ny resa för Västtrafik 2012 handlade mycket om att kraftsamla, planera, finansiera och informera om det som ska hända Ur den aspekten blev det något av ett mellanår. Men framför allt var 2012 året då vi startade en ny resa för Västtrafik. Nu är den Lars Backström faktiska expansionen av kollektivtrafiken inledd med sikte på en fördubbling av resandet till Västtrafik har en tydlig roll som en proaktiv och ledande part i utvecklingen av Västra Götalands vision om det goda livet. Största trafikomläggningen någonsin Den 9 december 2012 blev ett historiskt datum. Över en natt genomförde vi den största trafikomläggningen någonsin i kollektivtrafiken i Västsverige. Investeringar för en kvarts miljard togs i bruk för att möta den resandeökning som förväntas komma efter att trängselskatten infördes i januari I december fick våra resenärer utökad tåg- och spårvagnstrafik, nya expressbusslinjer och tätare bussturer. Med 34 nya tåg för 2,5 miljarder kan tågtrafiken växa. Alependeln är den första nya pendeltågslinjen i Västsverige på 20 år och den kommer att bidra till ökad inpendling med tåg till Göteborg. Det nya dubbelspåret mellan Göteborg och Vänersborg/Trollhättan knyter samman två arbetsmarknadsregioner. Kunde möta ett ökat resande Trafikomläggningen var minutiöst förberedd och fungerade bra. Nästa steg togs den 7 januari 2013 och även det gick som planerat: Vi klarade av att möta det ökande resandet när trängselskatten infördes. En av framgångsfaktorerna i båda fallen har varit det utmärkta samarbete som vi haft med trafikföretagen, Trafikkontoret i Göteborg och Trafikverket. Resandet ökade med 19 procent på tre år Resandeökningen för 2012 stannar på blygsamma 1 procent. Det beror på att vi inte gjorde några särskilda satsningar inför Allt var inriktat på 2013 och införandet av trängselskatten. Mot bakgrund av att satsningarna varierar är det mer relevant att se resandeökningen i ett treårsperspek tiv. Mellan 2010 och 2012 ökade resandet med 19 procent. Det är ett bra resultat i förhållande till vårt fördubblingsmål. Från 2013 och framåt blir det intressant att se effekterna av vårt ökade trafikutbud och av trängselskatten. Enskilda händelser under 2012 Bland enskilda händelser under 2012 tycker jag att förbättringarna av punktligheten står ut. Vi har blivit bättre inom alla trafikslag. En händelse, som trots sin omfattning passerade ganska obemärkt förbi, var att DSB Väst lämnade sitt uppdrag att driva tågtrafiken i Västsverige. De hade missbedömt kostnaderna för att hålla den kvalitet som de utlovat i sitt anbud till oss och de fick ekonomiska problem. Ny operatör från den 1 maj blev SJ och det är anmärkningsvärt hur smidigt bytet gick. Våra resenärer märkte knappt att det hände. Efter sommaren fick vi oväntat besked från Trafikverket om att vår planerade tågtrafik med Alependeln inte skulle få plats på grund av trängsel på Göteborgs central. Beskedet tvingade fram justeringar, men vi kunde ändå köra den planerade tågtrafiken. De första månaderna med Alependeln har för övrigt gått mycket bra. Arbetet går in i en ny fas Efter trafikomläggningen har Västtrafiks arbete gått in i en ny fas. Vi har jobbat med kniven mot strupen under en ganska lång period, men nu ska vi konsolidera och vi gör det på en högre nivå än tidigare. Utmaningen blir att göra den nya nivån till vårt normalläge. Jag känner tillförsikt. Det finns ett framgångsrecept i vårt sätt att jobba och det ska vi ta vara på. Vi vet hur man skapar tydliga och attraktiva målbilder. Förmågan att visualisera framgång tar vi med oss i nästa steg och där kommer både kundnöjdhet och Västtrafiks varumärke att få framskjutna positioner. Lars Backström vd Västtrafik AB 4

5 VÅR VISION: ATT VARA DET NATURLIGA VALET NÄR MAN RESER 5

6 Vi gör förändringar med sikte på fördubbling Punktligheten och utförd trafik enligt tidtabell blir bättre hela tiden. Fortlöpande kundundersökningar, ombord och kopplade till senaste re - san, visar att kundnöjdheten ligger mellan 86 och 95 procent. Vi har aldrig tidigare vetat så Mikael Olsson mycket om vad våra kunder tycker om oss och vi har aldrig tidigare arbetat så målinriktat som vi gör nu, säger Mikael Olsson som är chef för Västtrafiks leveransenhet. Mätningar och uppföljningar När Mikael Olsson beskriver resultaten av leverans - enhetens arbete handlar det mycket om siffror. Punktlighet, utförd trafik och kundnöjdhet hamnar i centrum. Till det kommer uppföljningar av fordonsparkens ålder, kontrollbesiktningar och fordonsstandard. Trafikföretagen i näst intill alla avtal lämnar månadsrapporter till oss och tack vare det har vi fått en otroligt bra uppföljning. Punktligheten blir bättre hela tiden även om vi fortfarande har en bit kvar att gå för att nå målen. När det gäller utförd trafik enligt tidtabell ligger vi mycket nära vårt mål för busstrafiken. Att nå målen för spårvagnar och tåg är svårare av rent praktiska skäl, men vi är på god väg. Vad tycker kunderna? Genom månadsvisa mätningar i Kollektivtrafikbarometern får vi löpande bilder av kundnöjdheten. Dessutom gör Västtrafik egna mätningar fyra gånger per år ombord på fordon som går i stora avtal som stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille, expressbussarna i Göteborgsområdet, linje 100 Borås Göteborg, pendeltåg och regiontåg. I intervjuer får kunderna svara på frågor om bland annat trygghet, personalens uppträdande och kunskaper, förarens körstil, hållplatsutrop, information och pålitlighet. Enkäterna ger en tydlig bild av hur nöjda kunderna är totalt sett. Resultaten påverkar den kundnöjdhetsbonus som finns i många avtal mellan trafikföretag och Västtrafik. Allt syftar till att vi ska få fler nöjda kunder och till att fördubbla resandet till 2025, berättar Mikael Olsson. Samspel utifrån gemensam värdegrund Trafikföretagen och Västtrafik har gemensamma mål. Om resandet utvecklas positivt tjänar de på det och vi på Västtrafik når våra mål om ökat kollektivt resande. Samspelet vilar på en gemensam värdegrund av tillit, nytänkande, samspel, mod och lyhördhet som vi är överens om med samtliga trafikföretag. Funktionsupphandlingar är ett begrepp som är på väg in. Tvåstadstrafiken är ett pilotprojekt på det området. Där ligger ett större ansvar för trafikplanering, lokal marknadsföring och försäljning på trafikföretaget. Resandeincitamentet har blivit större och kvalitetsuppföljningen är tydligare och bättre. Med utgångspunkt från pilotprojektet i Tvåstad har Hisingstrafiken upphandlats på samma sätt. Bättre fordonsstandard Mikael Olsson ser tätare samarbete, nya avtal och bättre kvalitetsrevisioner som delar av förklaringen till att bussparkens standard, underhåll och service har blivit bättre passerade 56 procent av bussarna som kör för oss kontrollbesiktningen utan anmärkning var motsvarande siffra uppe i 77 procent. Åldersfördelningen av de närmare bussarna såg vid årsskiftet 2012/2013 ut så här: 60 % var max 5 år 33 % var 5 10 år 6 % var 10 år eller äldre. Så här såg det ut när det gällde andra funktioner i bussarna 2012/2013: Luftkonditionering 74 % Låggolv med ramp 82 % Inre hållplatsutrop 80 % Inre hållplatsskylt 80 % Automatisk brandsläckning i motorrummet 97 % Alkolås 78 %. Proaktiva insatser Standardhöjningarna är viktiga. Vi måste hela tiden vara proaktiva, se framåt och fundera över vad vi kan göra för att kollektivtrafiken ska bli ännu bättre. Detta är en uppgift som vi delar med trafikföretagen. För om vi inte gör det tillsammans vilka ska då göra det 6

7 NYA PENDELTÅG FLER BUSSKÖRFÄLT MUNKEBÄCKSLÄNKEN FLER REGIONTÅG 7

8 Alla var på tårna i den historiska trafikomläggningen Trafikomläggningen den 9 december gick som planerat, tack vare noggranna förberedelser, bra samarbete mellan alla inblandade parter och mycket tät uppföljning. Alla levererade som de skulle och vi höjde oss över hela linjen, Andreas Almquist konstaterar Andreas Almquist, utvecklingschef på Västtrafik. Många osäkra faktorer Inför omläggningen tog Västtrafik bland annat vara på erfarenheterna från införandet av trängselskatt i Stockholm. Uppgifterna därifrån talade om en förväntad resandeökning i kollektivtrafiken på mellan åtta och tio procent. Men det var på generell nivå, betonar Andreas Almquist. Det skulle mycket väl kunna bli 20 procents ökning på några platser medan det på andra platser kanske inte skulle bli någon ökning alls. Vi gjorde kapacitetsstudier, men det fanns många osäkra faktorer. Det var inte möjligt att göra en säker bedömning av hur stort resandet efter trafikomläggningen skulle bli. För att möta osäkerheten, kompletterade vi den ordinarie trafiken med en flexibel fordonsflotta på 40 bussar. Den resursen skulle ge oss kapacitet och säkerhet att direkt kunna matcha dagliga lokala behov. Åtgärder i infrastrukturen Vid sidan av alla förändringarna i trafiken, gällde att ett helt batteri av åtgärder inom infrastrukturen skulle fungera vid omläggningen. Framför allt nya och ombyggda terminaler, hållplatser och pendelparkeringar för resenärerna. Och nya busskörfält för att göra kollektivtrafiken snabbare och mer attraktiv. Vi hade enorm respekt för komplexiteten i utmaningen som låg framför oss. Inte minst för att det var så mycket som samtidigt måste finnas på plats och hänga ihop för att hela trafikomläggningen skulle fungera. Dagliga avstämningar Omedelbart efter trafikomläggningen drog ett program med dagliga avstämningar igång. Samtliga trafikföretag i Göteborgsområdet rapporterade varje dag om bland annat beläggningen på sina fordon. Kundservice rapporterade om reaktioner från resenärerna. Utöver det gjorde Västtrafik varje vecka 400 telefonintervjuer med resenärer som gav sin syn på omläggningen. Vi fick fortlöpande en väldigt god bild av läget, berättar Andreas Almquist. Med stöd av detta kunde vi fatta snabba beslut om nödvändiga förändringar. Veckan före jul hamnade Västtrafik i ett sådant läge. Fler fordon än planerat hade rullats ut för att möta förväntade behov i Göteborg. Detta, tillsammans med extrem biltrafik i centrum, skapade kaos på Polhemsplatsen i närheten av Centralstationen. Efter ett par dagar hade Västtrafik tillsammans med trafikföretagen och Trafikkontoret i Göteborgs stad löst problemet genom att skapa alternativa färdvägar. Alla var på tårna. Samarbetet fungerade utmärkt mellan alla parter. Framgångsrecept Trafikföretagens snabba återkopplingar hade stor del i framgångsreceptet. Stor del i framgången fick också de 40 bussarna som gjorde att trafiken hela tiden kunde anpassas efter behoven. Den täta rapporteringen glesades ut mot slutet av januari, men den finns fortfarande kvar som ett komplement till trafikföretagens ordinarie månadsrapporter. Trimningen rullar vidare. Tidtabellerna anpassas efter verkligheten och det nya linjenätet kommer att utvärderas i ett samarbete mellan trafikföretagen och Västtrafik. 8

9 NYA EXPRESSBUSSLINJER FLER PENDELPARKERINGAR NYA STATIONER 9

10 Vi arbetar med fokus på att nå ut till kunderna 2012 gjorde vi rekordstora marknadsföringsinsatser för att hitta nya kunder. Årets provåkarkampanj var den största i sitt slag hittills i landet, berättar Maria Björner Brauer som är chef för Västtrafiks försäljnings- och marknadsenhet. Här lyfter hon fram Maria Björner Brauer några av årets främsta aktiviteter. Lättare att hitta rätt på hemsidan Att göra om hemsidan var viktigt. Den är vår enskilt största kanal för marknadsföring och information hade den i genomsnitt besökare per dag. Med ny design är det lättare att orientera sig och få fram den information man söker. Vi har haft en särskild tanke på att göra det enklare för våra nya kunder att hitta och förstå kollektivtrafiken. Information inför trafikomläggningen För att lyckas med trafikomläggningen i december var det viktigt att i förväg informera kunderna om förändringarna. Därför fick hushåll längs de största stråken in mot Göteborg ett Jätteviktigt kuvert i brevlådan i november. Genombrott i företagsförsäljningen Företagsförsäljningen startade på allvar i januari Genombrottet i försäljningen kom på hösten, efter reklamkampanjen som pågick i två veckor i oktober. Kampanjen gjorde företagskortet känt. Vanligast är att arbetsgivaren ger de anställda möjlighet att köpa årskort med nettolöneavdrag. På sikt tror jag att företagskortet kan bli mycket stort. Enklare än att betala sina vardagsresor via avdrag på lönen kan det knappast bli personer gjorde provresor Vår provåkarkampanj i höstas riktade sig till bilägare anmälde intresse av att få provåka i två veckor och fick chansen att testa. Erfarenheterna från den förra provåkarkampanjen visar att ungefär var tredje kund som aktiverade sitt kort väljer att fortsätta resa med oss när provtiden var över. Fokus på bilpendlare till Göteborg Fokus när vi sökte nya kunder 2012, låg framför allt på dem som arbetspendlar med bil in mot Göteborg. Vi vill ge dem möjligheter att prova att resa med oss. Vår erfarenhet säger att det är då som många upptäcker att det fungerar bra. En annan väg att nå vår målgrupp går via arbetsgivarna. Då når vi även dem som inte är bilägare, bland andra dem som har tjänstebil. Kundinformationen ska bli ännu bättre Under 2012 satte vi ännu större fokus på att förbättra störningsinformationen, säger Ronny Thörnqvist, chef för Västtrafiks Kundinformationscenter, KIC. För att få en mer stabil organisation har alla som arbetar med Ronny Thörnqvist störningsinformation blivit tillsvidareanställda. De är numera specialiserade och helt fokuserade på störningar. Personalpoolen som är gemensam med Nils Ericsonterminalen säkrar att det alltid finns rätt bemanning. På knappt två år har vi tiodubblat antalet utrop om störningar i stadstrafiken i Göteborg. Ökningen beror inte på att störningarna har blivit tio gånger fler, utan på att vi är bättre och snabbare på att informera. Störningsinformation i mobilen Sättet att nå ut förändras i takt med tekniken. Vid störningar är det naturligt för kunderna att söka information via sina mobiltelefoner. Därför finns det sedan 2012 en flik i Västtrafiks reseplanerarapp där trafikstörningar omedelbart kommer upp. För att få mer effektiv kommunikation med trafikföretagen har vi också infört ett nytt radiosystem. Via masskommunikation når vi ut direkt till alla trafikledningar i Göteborg samtidigt. Kundservicetjänster Inom kundservice fortsätter arbetet med att förbättra kundbemötandet genom ökat fokus på brev- och mejlsvar, och uppföljning. 10

11 INFORMATIONSKAMPANJ FÖRETAGSKORT PROVÅKARKAMPANJ FÖR BILÄGARE 11

12 Bilden av ett företag som gör stor nytta i samhället Vision Västtrafiks vision är att vara det naturliga valet när man reser. Vägen dit går genom att kunderna väljer Västtrafik för att de vill, inte för att de måste. Under året har satsningar gjorts för att förbättra punktlighet och pålitlighet. Det är faktorer som framför allt påverkar nöjdheten med senaste resan. Under kommande år blir arbetet med Västtrafiks varumärke allt viktigare för att nå uppsatta mål. Affärsidé På uppdrag av ägaren, Västra Götalandsregionen, organiserar och utvecklar Västtrafik kollektivtrafiken i Västra Götaland genom att ta reda på invånarnas resbehov och köpa den trafik som behövs. Verksamheten finansieras med biljettintäkter och ägarersättning. Strategi Detta är vår strategi för att nå de övergripande resandemålen: Sänka tröskeln till kollektivt resande. Låta våra resenärer hjälpa oss att prioritera. Erbjuda modern kollektivtrafik med kommersiellt driv. Övergripande mål Västtrafiks övergripande mål är att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region. Utöver detta finns följande delmål och strategier: 1. Resandet fördubblas. För att nå målet ska vi sänka restidskvoten, öka resmöjligheterna, utveckla biljettsortimentet, underlätta det kommersiella tillträdet, planera för hela resan och införa incitament. 2. Nöjdhet procent. För att nå målet ska vi öka pålitlighet och punktlighet, utveckla ett minsta utbud, utveckla biljettsortimentet och stärka varumärket. 3. Förbättra för alla resenärsgrupper. För att nå målet ska vi förbättra samverkan, utveckla prioriterat nät, förenkla resandet, öka tryggheten, införa kvalitetsuppföljning och öka jämlikheten. 4. Miljöpåverkan minskas. För att nå målet ska vi påverka val av färdmedel och följa Västtrafiks miljöoch klimatstrategi. Samtliga mål ska följas upp med hjälp av indikatorer. Västtrafik under en dag (i genomsnitt) Cirka personer reser med Västtrafik Cirka resor i den vanliga kollektivtrafiken Cirka resor med anropsstyrd trafik Fordonen kör mil (= 9,5 varv runt jorden) Cirka besökare på hemsidan Cirka beställningar till beställningscentralen Cirka samtal till kundservice Reseplaneraren används cirka gånger. Fakta om Västtrafik Huvudkontor i Skövde Lokalkontor i Borås, Göteborg, Vänersborg och Skövde 6,8 miljarder kronor i omsättning 254 anställda bussar 91 tåg 262 spårvagnar 33 båtar 750 bilar och specialfordon Cirka 900 linjer Cirka hållplatser Drygt gillare på Västtrafiks Facebooksida Vd Lars Backström har cirka följare på Twitter kunder i Västtrafiks kundregister. Västtrafik gör stor samhällsnytta Varje krona som samhället satsade på Västtrafik 2012 gav 1:75 kronor tillbaka. Den totala samhällsnyttan värderas till 4,5 miljarder kronor. Samhällsnytta (miljoner kr) Säkrare resor Bättre luft 668 Färre p-platser 530 Bättre hälsa 65 Mindre vägslitage 19 Summa

13 SÄKRARE RESOR BÄTTRE LUFT BÄTTRE HÄLSA MINDRE VÄGSLITAGE 13

14 VÄSTTRAFIKS LEDNINGSGRUPP fakta om Västtrafik BAKRE RADEN (från vänster) Lars Backström, vd Roger Vahnberg, vice vd Andreas Almquist, enhetschef utveckling FRÄMRE RADEN (från vänster) Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning & marknad Lena Jovén, kommunikationschef Mikael Olsson, enhetschef leverans Sara Frank, ekonomidirektör ORGANISATION 14

15 VI ÄR MED OCH UTVECKLAR DET GODA LIVET I VÄSTRA GÖTALAND 15

16 VÄSTTRAFIKS STYRELSE fakta om Västtrafik Nanna Siwerts Tulinius (FP), Lerum 2 Max Andersson (MP), Göteborg 3 Ulla Persson, styrelsesekreterare 4 Leif Blomqvist (S), Västra Frölunda, ordförande 5 Jan-Erik Wallin (M), Vara 6 Tore Hult (S), Alingsås 7 Ulf Olsson (S), Borås 8 Lars Backström, vd 9 Britt-Marie Andrén Karlsson (S), Ellös 10 Soili Brunberg (MP), Hisings Backa 16

17 Maj Steen (M), Borås 12 Erling Andersson (C), Uddevalla 13 Mimmi von Troil (M), Göteborg, vice ordförande Ej med på bild: Benny Strandberg (KD), Kungälv Conny Johansson (S), Falköping Eva Abrahamsson, (M), Smögen Ewa Hamberg (V), Göteborg 17

18 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Västtrafik AB, org. nr , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari december Alla uppgifter avser år 2012 om inte annat anges. Siffror inom parentes avser motsvarande värde föregående år. Ägarförhållande Västtrafik AB ägs till 100 % av Västra Götalandsregionen från och med Bolaget bildades och verksamheten startade Då förvärvades aktierna i länstrafikbolagen Göteborgsregionens Lokaltrafik AB, Göteborgs och Bohus Läns Trafik AB, Älvsborgstrafiken AB samt Skaraborgs Läns Trafik AB från de dåvarande ägarna. Samtidigt övertogs stadstrafiken i Göteborg från Göteborgs Stad. Under 2006 fusionerades samtliga dotterbolag med moderbolaget. Fram till ägdes bolaget av Västra Götalandsregionen tillsammans med de 49 kommunerna i regionen. Uppdrag Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Västtrafik är en utförarorganisation och Kollektivtrafiknämnden är beställarorganisation. Anpassningen till nya förutsättningar har påbörjats under året. Västtrafiks mission är att förenkla vardagen för de många människorna genom att erbjuda kollektiva resor till arbete, studier och fritid. Därigenom spelar Västtrafik en ledande roll. Västtrafiks vision är att vara det naturliga valet när man reser, där kunderna väljer Västtrafik för att de vill och inte för att de måste. Organisation Västtrafik driver kollektivtrafik i Västra Götalandsregionen. Successivt under 2011 och med de sista större förändringarna i början av 2012 har Västtrafik förändrat sin organisation. Den tidigare mer geografiskt inriktade organisationen har nu riktats mer mot att förstärka ett process- och kundorienterat arbetssätt. Västtrafik är nu tydligare fokuserat på utförarrollen det vill säga leveransen av kollektivtrafik. I Västtrafiks huvudprocesser skapa resmöjligheter och säkerställa resekvalitet finns det som är av värde för kunden. Stödprocesserna stödjer huvudprocesserna. Flerårsöversikt Antal miljoner resor * Omsättning (mnkr) Ägarersättning (mnkr) Självfinansieringsgrad 54 %** 53 % 54 % 54 % 54 % Soliditet 9 % 8 % 10 % 11 % 10 % Antal anställda * Ändrad beräkningsmetod har minskat antal delresor 2011 med 10 miljoner delresor. ** 2012 exkluderar beräkningen effekten av garantiersättning från DSB Väst AB. Inkluderas denna motsvarar självfinansieringsgraden 55 %. Utgångspunkten för utvecklingen av kollektivtrafiken inom Västra Götalandsregionen är Trafikförsörjningsprogrammet, som beslutas av Regionfullmäktige. Kollektivtrafiknämnden ger, med programmet som bas, Västtrafik ett årligt uppdrag. Västtrafik har avtal med Hallandstrafiken AB att operativt sköta kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun. Västtrafik har även enskilda avtal med 41 kommuner om att förse dess invånare med färdtjänst. Verksamheten finansieras huvudsakligen av biljettintäkter, driftsbidrag från Västra Götalandsregionen, ersättning från berörda kommuner och statliga bidrag. 18

19 Viktiga händelser under året 2012 Från och med 1 januari ägs Västtrafik till 100 % av Västra Götalandsregionen och organiseras under Kollektivtrafiknämnden. Organiseringen av kollektivtrafiken och möjligheten till att bedriva kommersiell linjetrafik är resultatet av en ny kollektivtrafiklag (Lagen om kollektivtrafik). Den 1 januari tar för första gången en kommersiell aktör ansvar för trafik i enlighet med denna lag. Det avser flygbusstrafiken mellan Göteborg och Landvetter respektive mellan Göteborg och Säve. 7 januari sker den årliga prisjusteringen för 2012 med en genomsnittlig ökning motsvarande 5,5 %. 1 maj skiftas avtalet avseende större delen av tågtrafiken i Västsverige från DSB Väst AB till SJ Götalandståg AB. Med hjälp av särskilt finansiellt tillskott från Västra Götalandsregionen utökar Västtrafik trafiken från och med maj med två nya tågavgångar mellan Trollhättan och Göteborg samt en ny busslinje mellan Älvängen och Volvo Torslanda. I slutet av juni tar Västtrafiks styrelse beslut om trafikplan Kollektivtrafiken i och kring Göteborg kommer byggas ut för att ta emot de nya resenärerna som förväntas i och med trängselskattens införande januari Bruttokostnaden för utökningarna beräknas till 242 mnkr. I augusti tar Västtrafik över ägandet av det första av 22 nya pendeltåg av modell X61 Coradia Lirex. I augusti startar Västtrafik den första delen av kampanjen Vi älskar bilister. Kampanjen är dels ett led i att uppnå målet om fördubblat resande och dels en del av den informationsinsats som görs under hösten inför de stora trafikförändringarna och införandet av trängselskatt i Göteborgsområdet i början av I september beslutas det första Trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen av Regionfullmäktige. Som en del av Västsvenska paketet färdigställs under hösten ett antal pendelparkeringar som ger parkeringsmöjligheter för ett stort antal cyklar och bilar. Den 30 september genomför Västtrafik en tidigarelagd prisjustering med i genomsnitt 6,4 %. Justeringen är beslutad som en åtgärd för bolaget att uppnå ett utfall i balans med budgeten. Under oktober, november och december fortsätter Västtrafik med kampanjer samt informationsinsatser inom olika områden såsom provåkarkort, autoladda och företagskort. Under december startar ett nytt trafikavtal för busstrafiken i Tvåstad. Avtalet är det första i enlighet med de nya nationella avtalsrekommendationerna och ökar därmed graden av samarbete mellan Västtrafik och trafikföretaget. 9 december invigs den nya pendeltågslinjen Alependeln. 9 december sker en historiskt stor satsning och omläggning av trafiken i och kring Göteborg. Trafikförändringarna i kronor räknat motsvarar en kostnadsmassa på cirka en miljard kronor. 19

20 Resandet Under 2012 gjordes 261 miljoner resor med Västtrafik. För jämförelse har resandet 2011 justerats för ny stämplingsbenägenhet inom pendeltågstrafiken och förändrad redovisning av resandet inom spårvagnstrafiken. Inklusive denna påverkan visar Västtrafiks resande en ökning med 1 %. Generellt är utvecklingen positiv för de mer långväga resorna inom regiontrafiken, där bland annat tågtrafiken ingår. En svagare utveckling syns dock för korta resor, där särskilt spårvagnstrafiken i Göteborg visat en avmattning med -3 %. Övriga trafikslag förutom spårvagn visar en positiv utveckling jämfört med föregående år. I delregionerna ökar resorna i Sjuhärad med +7 %. Ökningen hänförs dels till stadstrafiken i Borås, dels till expressbussen mellan Borås och Göteborg. Resandet inom Göteborgsområdet är oförändrat samtidigt som resandet i Fyrbodal och Skaraborg minskar med -3 % respektive -1 %, vilket främst förklaras med färre skolresor. I Fyrbodal påverkas resorna även av arbetsmarknadssituationen i Trollhätteområdet. Jämfört med målen för det långsiktiga fördubblingsarbetet ligger antalet resor med Västtrafik väl till. I förhållande till de mål som finns upptagna i det nya Trafikförsörjningsprogrammet är utvecklingen dock något lägre under Resandeutveckling (1 000-tal delresor) med utfall justerat för korrigerad stämplingsbenägenhet Utfall Mål Trafikförsörjningsprogram Mål Fördubbling Biljettintäkter/försäljning Västtrafik redovisar en positiv försäljnings- och intäktsutveckling för 2012 jämfört med Förändringen förklaras dock i sin helhet av genomförda prisjusteringar, tillköp och ändrad beräkning. Utvecklingen är liknande för såväl kontoresor/värdekort som för periodkort. Det är emellertid en något mer positiv utveckling för enkelbiljetter än för såväl periodkort som kontoladdning och sms-biljetter. Biljettintäkterna ökade under 2012 totalt sett med 9,8 %. Prisjusteringar har genomförts två gånger under året. Dels den ordinarie prisökningen som genomfördes i januari med i genomsnitt 5,5 % samt dels en tidigarelagd prisökning som gjordes under hösten 2012 med i genomsnitt 6,4 % som påverkade årets intäkter med cirka 1 % har förändringar gjorts gällande redovisningen av biljettintäkter avseende tillköp. Detta har sin bakgrund i skatteväxlingen som gjordes i samband med att Västtrafik fick Västra Götalandsregionen som ensam ägare. Dessa förändringar har påverkat biljettintäkterna positivt med 2 %. En engångsupplösning av skuld till resenär har påverkat biljettintäkterna i december 2012 med cirka 30 mnkr. Biljettintäkter Löpande 12-månaders värde, år år Intäkter Budget Under 2012 har en förändring av principerna för fördelning av intäkter per linje och därmed fördelning av intäkter per trafikslag genomförts. Förändringen är föranledd av ändrad ägarstruktur och stödjer verksamhetens behov, medan den tidigare syftade till att fördela intäkter rätt för respektive ägare enligt avtal. Detta gör att direkt jämförelse med tidigare år av stads-, lokal- respektive regiontrafik är svår. Utvecklingen för biljettintäkterna bedöms med hänsyn till prisförändringar, tillköp och förändrad beräkning dock i stort vara oförändrad för samtliga produktområden. 20

21 Biljettintäkter per produktområde mnkr Stadstrafik Lokaltrafik Regiontrafik Kostnader De direkta trafikkostnaderna, det vill säga ersättningen till entreprenörerna, ökade under året med drygt 7 %. Ökningen beror främst på indexuppräkning av entreprenörsavtal, satsningar på ny trafik och nya avtal efter upphandling. Entreprenörsavtalen löper över långa tidsperioder. I avtalen ingår de index som ska korrigeras under löptiden. Även relativt små indexförändringar ger stora kostnadsförändringar för Västtrafik eftersom de påverkar en stor del av kostnadsmassan Indexutveckling Utvecklingen per korttyp visar en ökning mot föregående år för såväl värdekort som för periodkort, samtidigt som det är en stor ökning av skolkort (+23%). Totalt ökar biljettintäkterna med 232 mnkr. Exkluderas effekten av förändrad princip för redovisning av tillköp fördelas ökningen jämt mellan värdekort och periodkort samtidigt som skolkort visar en intäkt i nivå med föregående år. Biljettintäkter per korttyp 125% 120% 115% 110% 105% 100% PPI AKI KPI mnkr Värdekort Periodkort Skolkort Övrigt Investeringar och finansiering Det totala investeringsbeloppet uppgår till 813 mnkr (704) varav 396 mnkr (142) avser investeringar som under året blev färdigställda. 417 mnkr (561) var förändring av pågående investeringar och förskottsbetalningar. Statsbidragen för de färdigställda investeringarna uppgick till 336 mnkr (1) som till större delen är hänförlig till tåginvesteringar. Investeringsbeloppet fördelas med 12 mnkr (53) på trafiknära infrastruktur, 769 mnkr (29) på tågfordon inklusive komponenter, 14 mnkr (28) på betalsystemet och 3 mnkr (22) på immateriella tillgångar. I trafiknära infrastruktur ingick bland annat terminalbyggnader och väderskydd. I pågående arbete ingår även förskottsbetalningar på sammanlagt 542 mnkr för 6 Reginatåg och 11 Coradia Lirex. Den långfristiga upplåningen från Västra Götalandsregionen är mnkr (1 650) och skulden avseende de finansiella leasingavtalen uppgår till 107 mnkr (111). 21

Västtrafiks årsredovisning 2010

Västtrafiks årsredovisning 2010 Västtrafiks årsredovisning 2010 2 Innehåll Detta är Västtrafik 4 Vd:s inledning 6 Försäljning 8 Kundservice 10 Trafik 12 Samhällsnytta 14 Styrelse 16 Ledningsgrupp och organisation 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen.

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Sida 1(21) Årsredovisning 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2011 1 ÅRSREDOVISNING 2011 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK ÅRSREDOVISNING 2011 Värmlandstrafik AB Organisationsnummer 55 62 06-4641. TEXT: Johnny Albenius, Lars Bull, Torbjörn

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Årsredovisning 2008 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Styrelsen och verkställande direktören för Göteborgs Spårvägar AB avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Audit 3 Tax 4 Consulting 4 Financial Advisory 4 Medarbetare 4-5

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro.

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro. Året i korthet Lean som arbetssätt 2010 påbörjade vi införandet av lean och ständiga förbättringar. Ett smidigare arbetssätt som strävar till att den som står närmast problemet har mandat att lösa problemet

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G

Å R S R E D OV I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2002 Prisvärt mode för många människor. Året som gått Ledningsgruppens kommentar 4 Mötet med kunden Målgrupp och sortiment 7 Butiker och marknadsföring 9 Marknad och försäljning 9 Bakom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641

ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 Text: Lars Bull, Tommy Utterberg, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Året i korthet 717 Mkr Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 717 Mkr (705). 318 Mkr Orderingången uppgick till 318 Mkr (274).

Året i korthet 717 Mkr Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 717 Mkr (705). 318 Mkr Orderingången uppgick till 318 Mkr (274). Årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL Året i korthet 3 VD har ordet 4 Stockholm den uppkopplade staden 6 Stockholmarna 8 Samhällsnyttan 12 Operatörerna 16 Förvaltningsberättelse 21 Koncernens resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer