Sid 1 (32) TillT KulturnämndK. den. Johan Westin Kulturdirektör. Administrativ chef. av en dessa. Verksamhetsplan. Bilaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sid 1 (32) TillT KulturnämndK. den. Johan Westin Kulturdirektör. Administrativ chef. av en dessa. Verksamhetsplan. Bilaga"

Transkript

1 Kulturförvaltningenn Tjänsteutlåtande Dnr: 1.1/4630/2013 Sid 1 (32) TillT KulturnämndK den Kulturförvaltningenn Verksamhetsplan 2014 Förslag till beslut 1. anta förslag till verksamhetsplan 2014 och överlämna planen till kommunstyrelsen 2. till kommunstyrelsen anmäla omföring av investeringsbudget till 2014 gällande Liljevalchs konsthalll om sammanlagt 4,0 mnkr 3. anta verksamhetsavdelningarnas kvalisgarantier 2014 Berit Svedberg Johan Westin Kulturdirektör Administrativ chef Läsanvisning Kulturförvaltningen fortsätter sitt långsiktiga arbete med att leda l mot effekter. Syf är att ändra fokus till det vi vill att våra målgrupper ska få ut av våraa verksamheter snarare än att beskriva allt vi gör. Kulturförvaltningen har under respektive inriktningsmål tagitt fram en eller flera nämndmål. Under respektive nämndmål framgår det vilken eller vilkaa nämndmålet riktar sigg emot. Varje nämndmål består av en beskrivningstext, ett antal åtaganden och förväntat resultat av dessa åtaganden. Åtagandena är de samma som återfinns i respektive avdelnings verksamhetsplan. Respektive avdelnings verksamhets- plan anmäls till Kulturnämnden i början av Bilagor: Bilaga 01 KunKuf Bilaga 02 Jämställdhets- och mångfaldsplan Bilaga 03 Handlingsplan mot diskriminering och trakasserierr Bilaga 04 Aktivisplan Bilaga 05 ROV-processer 06 ROV-indikatorerr Bilaga 07 Internkontrollplann Bilaga 08 Kvalisgarantier Bilaga 09 Styrande dokument Bilaga

2 Sid 2 (32) Inledning Kulturnämndens uppgifter och utmaningar Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med m yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Barn och ungas rätt till eget skapande och möjligheter att delta i kultur ärr extra viktigt. Vi ska främja allas möjlighet till kulturupplevel- som är en egen förvaltning och Kulturförvaltningen som rymmer en rad verksamheter: Stock- ser, bildning och till att utveckla skapandets förmågor. Kulturnämnden ansvarar för huvuddelen av stadens kulturverks amheter genom Stadsarkivet holms stadsbibliotek, Stadsmuseet, Medeltidsmuseett och Stockholmsforskningen, Liljevalchs konsthall och Stockholm konst, Kulturskolan Stockholm samt evenemangen Kulturnatt, Kuldet fria turfestivalen, We are Sthlm och medborgarskapsceremonin den 6 juni. Kulturnämnden ska skapa goda förutsättningar för både stadens egna institutioner och kulturlivet att erbjuda kulturupplevelser av hög kvali till alla i Stockholm. Kulturnämnden ska följa och främja utvecklingen av kulturlivet och ansvara för kultur- ochh utvecklingsstödet till kulturell verksamhet samt bidragen till lokalförvaltande organisationer och folkbildningen. Kulturförvaltningenn tolkar som sitt uppdrag att arbeta för att allaa i Stockholm tar del av ett kulturliv som är angeläget och av hög kvali. Ambitionen är att kulturen ska växa i takt med att staden växer. Kreativi, mångfald och konstnärlig kvali ska s prägla och stödja sam- och hällets utveckling. Samtidigt ska s stadens kulturhistoriska värdenn bevaras, levandegöras förmedlas så att Stockholm och dess människor äger ett levandee kulturarv som används och utvecklas. Kulturvision Kommunfullmäktige har beslutat att alla stadens verksamheter ska s omfattas av kulturvisionen. Kulturvisionen tar avstamp i visionen om ett Stockholm i världsklass Den angerr bland annat att Stockholm är en välkomnande stad som är fylld av vibrerande energi och kreativi - där den mänskliga mångfalden ger staden sin egen själ och många identier. Staden är dess människor. Stockholm ska leda kulturutvecklingen i regionen och skapa evenemang och kulturutbyten av internationell toppklass. Staden ska möjliggöra ett konstnärligt starkt s och obundet profession- och tu- ellt kulturliv. Nyskapande, entreprenörer och innovationer ska stimuleras och kulturristlivets aktörer ska samverkaa för marknadsföring av Stockholmm som den kreativa huvudsta- att ändra den i Skandinavien. Att leda mot effekter Kulturförvaltningenn har påbörjat ett långsiktigt arbete att leda mot m effekter.. Syf är fokus till vad våra målgrupperr ska få ut avv våra verksamheter snarare än attt beskriva allt vi gör. Med fokus på de effekter vi kan uppnå blir både styrningenn av verksamheterna och me- som besökt en av våra kulturinstitutioner eller eleven som får undervisningg vid Kultursko- lan? ger ett tydligare uppdrag. Genom förbättrad och inbyggd uppföljningu g och utvärdering kan verksamheterna också bättre anpassa utbud och kommunika ation till de behov som finns. ningsskapandet för medarbetarna tydligare. Att fråga sig Vad ska s ha hänt hos en besökare Att leda mot effekter är ett förhållningssätt för hur verksamhetenn ska ledas och följas upp som mycket väl passar in i stadens modell ILS för styrning. I denna verksamhetsplan finns

3 Sid 3 (32) förslag till elva stycken nämndmål som utgår från detta sätt att tänka. t Avdelningarna formule-f Målgrupper Den övergripande målgruppen är alla i Stockholm, dvs. stockholmare, besökare och turister och allaa de som verkar i Stockholm på olika sätt. Ett viktigt arbete är att under 2014 definiera förvaltningens målgrupper och vilka som är mest angelägna för de olika verksamheterna. Barn och unga är en prioriterad grupp men även äldre i äldreomsorgen och funktionsnedsatta uppges som prioriterade grupper i budgeten för Kultur och fritid för alla rar åtaganden som är delmål och sedan aktivier som ska åstadkomma måluppfyllelse. Under 2014 avslutas det omfattande kompetensutvecklingsprojek Kulturr och fritid för f alla! En del aktivier genomförs i början av året. En rad aktivier ska s också leva vidare i Stock- resul- holms kulturförvaltning och Botkyrkas kultur- och fritidsförvaltning. Följeforskningens tat ligger till grund för de strategier projek lämnar efter sig, bland annat: Uppdatera och utveckla förvaltningens jämställdhet och mångfaldsplan. Ta fram ett chefsutvecklingsprogram för förvaltningens chefer Systematisera mätning av vårt bemötande med s.k. Mystery Visitors Implementera bemötandeguiden Använda metoder för uppföljning och dialog hos våra målgrupper m Utmaningar Stockholm växer, inte bara i antal utan i kunskap, komplexi och o mångfald. Förvaltningens huvudsakliga utmaning handlar om hur kulturlivet ska utvecklass i samma takt som Stockholm växer. Det är en tillgång, om man förmår ta tillvara den. Både egna verksamheter, institution- för- er och det fria kulturlivet möter utmaningar när staden expanderar och kulturens villkor ändras. Sådana exempel är hurr kulturen ska ta plats i nya stadsdelsområdenn eller hur digitali- seringenn kan innebära både möjligheter och utmaningar för till exempel e biblioteket. Andra utmaningar rör hyresutveckling och behovet av lokalunderhåll. Kompetensmässigt innebär förändringarna inom kulturlivet, demografin och stadsutvecklingen nya behov av kompetens- behöver vara insattt och förberedd kring de möjligheter som framtiden erbjuder. Stockholmaren med rötter i hela världen ska känna igen sig i såväl kulturens innehåll och ut- försörjning i framtiden. Sammantaget innebär framtidsutmaningarna att kulturförvaltningen tryck som i de medarbetare hen möter. Ett Stockholm i världsklass inspireras av och inspirerar omvärlden. Internationella arenan Kulturens möjligheter och villkor förändras snabbt. Det som sker på den internationella are- me- nan påverkar kulturlivet i Stockholm. Dett gäller till exempel områden som digitalisering, dieutveckling, upphovsrätter, kulturanslag g, teknik och transporter. När möjligheten attt resa eller på distans uppleva kvaliskultur förenklas, ökar tillgängligheten till en internationell repertoar. Det skapar förväntningar om ett kulturliv som speglarr den kultur r som finns i andra delar av världen. För att vara en kulturelltt attraktiv stad i världenn krävs att Stockholm är en dynamisk plats att verka på, besöka och samarbeta med. När svensk film, design och litteratur har internationella framgångarr skapas förväntningar på ett Stockholm som kan katalysera denna potential.

4 Sid 4 (32) Särskilda satsningar I budgeten anges särskilda satsningar för 2014, bland annat: Lässatsning Lässatsning inom Stockholms stadsbibliotek delas upp i två delar. Dels en satsning attt stödja och stärka hela stadens förskolor i arbete med barns språkutveckling. Dels en satsning på barn och unga i ytterstaden och inom våra växtplatsområden i stadsdelarna. Open streets Evenemangsavdelningen kommer att intaa en aktiv och operativ roll i genomförandet av "Open Streets" i nära samarbete med Trafikkontoret. Varje helg under sommaren skall en central gata stängas av för biltrafik och fyllas med kultur, idrott och evenemang avv olika slag. Aktivi- Kulturårr för barn och unga erna kommer attt genomföras i samarbete med andra evenemang, näringslivet och kulturen. Kommunikationsstaben ansvarar för projektledning och samordning av satsningen på kultur för barn och unga under 2014 och Med ett kulturår ska barn och ungaa i ännu högre grad få möjlighet till kultur både genom egett skapande och genom att ta del avv professionell kuli ögon- tur. Projek ska ta avstamp i stadens program för barn- och ungdomskultur Kultur höjd, det ska ha ett mångfaldsperspektiv och ska nå barn och unga i hela Stockholms stad. s Satsningen ska dels lyfta fram befintlig barn- och ungdomskultur, dels förstärka med nya ak- tivier. Satsningen genomförs i samarbete med Kulturhuset Stadsteaternn och utbildningsförvaltning- sammanhang och visar på möjligheten och potentialen i att använda musik som verktyg för en. El Sistema El Sistema bygger på visionenn om musikens förmåga att få människor att växa i ett socialt social, kulturell och mänsklig utveckling,, att stärka gemenskape en liksom barnens och ungdogrupper, möjlighet att delta och vara en aktiv och attraktiv del i kulturlivet så att barn och unga får till- marnas självkänsla och identi. El Sistema ska ge familjer i socioekonomiskt svaga gång tilll nya förebilder och blir bekanta med ett professionellt kulturliv. k El Sistema ska, som i Venezuela, bidra till att göra samhället mera socialt hållbart, stärka demokratiutvecklingen och öka integrationen. El Sistema kommer under årett att fördubbla sin verksamhet ochh detta kommer att göras på ett strategiskt och hållbart sätt. Växtplatsområdena som t ex Husby, Bredäng/Skärholmen samt ytterligare en växtplats är i fokus. Avdelningarnas uppdrag Evenemangsavdelningen Med staden och det offentliga rummet som kuliss och med visionen att Stockholm 2030 är en evenemangs- och upplevelsestad i världsklass, kommer evenemangsavdelningen fortsätta utmen veckla de egna evenemangen. Genom ett aktivt samarbete både med stadens kulturliv även med näringslivet och stadens förvaltningar kommer evenemangsavdelningen genomföra och stödja andra evenemang. Evenemang gsavdelningen ska bjuda Stockholmarna och besökar- na på ett brett kulturutbud i syfte att stärka stadens image. Med ökade besökssiffror och nöjda besökare kommer evenemangsavdelningen att intensifiera och fördjupa f arbe.

5 Sid 5 (32) Kulturskolan Skapande i alla dess former erbjuds ungdomar med skilda bakgrunder och intressen genom att arbe med att utveckla Kulturskolan fortsätter. Kulturskolan ska erbjuda undervisning av hög kvali i kulturella färdigheter till Stockholms barn och ungdomar, 6-22 år, på deras fri- tid. Fokus bör läggas på att finna metoderr för att erbjuda fler barn och ungaa plats i Kultursko- lans undervisning. Kulturskolans verksamhet ska omfamna mångkulturellaa miljöer och särskilt satsa på att locka barn och ungdomarr i ytterstadsdelar. Kulturskolan erbjuder ca elevplatser under året och gläder Stockholmarna med cirka stora och små evenemang varje år. Kulturskolan finns nära eleverna. Skolan erbjuder ettt brett utbudd inom de esiska ämnena musik och sång, teater och musikal, dans och cirkus, konst och media, m och riktar sig till allti- funktionsnedsättning. Kulturskolans utbud ska vara väl känt inom målgruppen. Undervisning- en leds av lärare med hög ämneskompetens och arbetssätten kännetecknas av ett stort deltaga- från nybörjare till avancerade. Dessutom finns specialkompetens för barn och unga med rinflytande och en anpassning till varje barns eller ungdoms ochh grupps förutsättningar och behov. Deltagande i kulturskoleverksamhet bidrar till utvecklingg av såväl konstnärliga som sociala förmågor i ett livslångtt perspektiv. Med ettt tydligt fokus på resultat för målgruppen i verksamhetsplanering, genomförande och uppföljning på allaa nivåer införs en ny organisation i Kulturskolan fr.o.m. augusti En effektiv, modern och omvärldsorienterad organisation baserad på p teambaserat arbetssätt och en tydlig rollfördelning. Syft är att skapa maximalt värde för eleverna. e Arbe sker utifrån inriktningen i den av kulturnämnden fastställda strategiska planen, Kulturskola 2030, och slutsatserna från den översyn av Kulturskolan som genomfördess under Kulturstrategiska staben Kulturstrategiska stabens uppdrag är att bidra till att alla i Stockholm deltarr i ett kulturliv som känns angeläget och håller hög kvali. Arbe omfattar fördelning av stödd till det fria kulturoch föreningslivet samt kulturstrategiska frågor. Det strategiska arbe utvecklar och samord- att nar förvaltningens omvärldsbevakning och långsiktiga strategier. Staben har ansvar för samordna förvaltningens ambitioner i stadsutvecklingen. I uppdraget ingår att via olika stödvara en former och utvecklingsinsatserr bidra till att det fria kulturlivet och o föreningslivet ska väsentlig del av stadens kulturliv, präglat av hög kvali, mångfald i kulturella uttryck, bredd i antalett aktörer och tillgängligt för alla. Som stockholmare och besökare ska man kunna delta i ett kulturliv som känns att det är "för mig". Kulturstrategiska staben s processleder Växtplats- Husby, Tensta, Farsta, Skärholmen och Bredäng. Liljevalchs konsthall / Stockholm konst projek som handlar om att samordna s och utväxla stadens resurser i fem stadsdelsområden; Liljevalchs är Stockholms vackraste utställningsmiljö och stockholmarnas egen konsthall som visar konst och form i minst fyra stora utställningar om året. Liljevalchs utställningsprogram vänder sig både tilll den breda publiken och till de som är särskilt intresserade av vissa konstnärskap eller konst- och formriktningar. Detta avspeglar sig i utställningarna för 2014: : Vårsa- från longen, Ung Vårsalong, (Market), Berit Lindfeldt, Makers Move 11 konsthantverkare Sverige och Norge, samt Vera Nilsson. Stockholm konsts uppdragsgivare/beställare är kommunala bolag, förvaltningar och byggher- rar. Avdelningen arbetar med nya offentliga verk tilll gator, parker, bostadsområden och torg,

6 Sid 6 (32) och med inköp av konst som placeras bland annat på arbetsplatser, förskolor, skolor och äldreboenden inleds på allvar det mångåriga och omfattande konstnärliga gestalt- ningsarbe för bland andra stadens storaa stadsutvecklingsområden Hagastaden och stafäl-, och det konstnärliga gestaltningsarbe för stadens och Sveriges nav: Slussen. Under 2014 fortsätter planeringen av en utbyggnad och upprustning av Liljevalchs med mål att stå klart till 2016 när konsthallen fyller 100 år. Stadsmuseet, Medeltidsmuseet & Stockholmsforskningen Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen är stadens kollektiva minne. Samoch an- lingar, dokumentation, Faktarummet, utställningar, webb, visningar, stadsvandringar nan programverksamhet bidrarr sammantaget till att stockholmar re intresserar sig för och enga- arbe- gerar sig i sin stad. Känslan för Stockholm genomsyrar hela verksamheten.. Avdelningen tar aktivt både med att vara synliga och angelägna för Stockholmare på många håll i staden men också med att hitta sätt att lära kännaa besökarnaa och öka deras medverkan i verksamhet- Utställningen handlar om brott, straff ochh trygghet i Stockholm och syftar till att belysa en en. Under 2014 dominerar den stora utställningssatsningen Skuggsidan på båda museerna. angelägen storstadsfråga för att ge kunskap, skapa engagemang och visa påå möjligheter att påverka kommer också planeringenn för en ny utställning att a inledas som ska vara basen i det framtida ombyggda Stadsmuseet. Stockholm är en stad som förändras. Stora och omvälvande byggprojekt pågår på många plat- ser i staden. I exempelvis omdaningen avv Slussen har Stadsmuseet flera roller som verk- samhetsutövare, antikvariska experter ochh som den instans som för framtiden dokumenterar den kommande förändringen. Planeringenn för ombyggnaden av Stadsmuseet fortsätterr under 2014 liksom den omflyttning av personal som är en förutsättnin g för att ökaa den publika ytan i Stadsmuseet. Stockholms stadsbibliotek När människor i rörelse möterr bibliotek i rörelse är allt möjligt ; så lyder utgångspunkten för Stockholms stads biblioteksplan. Planen antogs av Stockholms kommunfullmäktige och anger riktning för den övergripande utvecklingen av stadens samtliga bibliotek. Stockholms stadsbiblioteks (SSB) strategi för utveckling bygger på närhet till stockholmarna; tillsammans med stockholmarnaa skapas angelägen, tillgänglig och effektiv biblioteksservice som inspirerar till lärande, läsande och reflektion. För 2014 poängteras att böcker och bibliotek är centrala delar i Stockholms kulturpolitik. Stockholmarna är en mångfacetterad målgrupp, med olika förutsättningar, intressen och behov och alla skall erbjudas fri och jämlik tillgång till SSB:s service. Under 2014 ges papperslösa och personer utan fast adress tillgång till lånekortt med tillhörande service. Biblioteken präglas av både bredd och spets och skall ta tillvaraa de unika resurser som finns på platsen och i omgivningen. Under 2014 genomförs och planeras flera ny- och ombyggnat- inför renovering och ombyggnation av Stadsbiblioteket på Sveavägen. Parallellt fortsätter utvecklingen av det digitala biblioteket och alla biblioteks servicenivå anpassas utifrån när ioner av bibliotek. Bland annat det nyskapande biblioteket i Kista Galleria samt planeringen och var behoven är störst. Under 2014 skall SSB nå fler och nya användare i allmänhet, men m i synnerhet barn och unga boende i ytterstaden och framförallt i växtplatsprojeks utvalda områden. Det vill säga bo-

7 Sid 7 (32) ende i Farsta, Skärholmen, Bredäng, Husby och Tensta. Satsningen avser även Rinkeby. Ge- de satsningar som samtidigt sker inom Stockholms grund- och gymnasieskog kolor. nom att fokusera på förskolebarn samt barn och ungas fritid skaa SSB:s satsning komplettera Genom samverkan med externa parter tillförs biblioteken nya kompetenserr och infallsvinklar med målet att effektivt nå ny publik Samtidigt som barn och unga tydligt prioriteras skall SSB vara tillgängligt för alla och användarna spegla mångfalden i Stockholms befolkning. I sta- dens budget poängteras insatser för personer med funktionsnedsättning och äldre som i ak- lyck- tiva former har stöd från staden. Även för dessa krävs riktade insatser för att SSB skall as med det målet att spegla stadens mångfald. Barn och unga är dock likväll den mest priorite- rade målgruppen; genom att nå ett barn skapas förutsättningar att påverka ett helt livs läsva- för nor. KF:s inriktningsmål: 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och o växande stad boende, företagande och besök Kulturförvaltningenn bidrar till kommunfullmäktiges mål och visionen om ett Stockholm i världsklass genom att erbjuda ett rikt kulturliv med både bredd och o spets. Kulturen harr en mycket viktig roll i stadens ambition att vara mångsidig och upplevelserik, växande och innode krea- vativ samt medborgarnas Stockholm. Kulturlivet har en strategisk roll för att utveckla tiva näringarna, medverka i stadsutvecklingen och skapa mötesplatser bådee för stockholmarna och för besökarna. Kulturen bidrar till en dynamisk storstad i internationelll framkant. En stad med god livskvali innehåller kultur i världsklass. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Företag väljer att etablera sigg i Stockholm framför andra städer i norra Europa Kreativaa miljöer med kreativa människor görr Stockholm intressant som etableringsplats, vilket bidrar till den ekonomiska tillväxten. Förvaltningens egna kulturinstitutionerr har en rad olika samarbeten med näringslivet och andra kulturinstitutioner. smål Andel upphandlad verksamhet i konkurrens 0 % 37 % Nämndmål: Kulturutövare upplever goda villkor för konstnärlig och kulturell verksamhet i Stockholm Beskrivning Med stöd till konstnärlig och kulturell produktion av hög kvali kvalificerar vi stadens konstnärliga värde och stärkerr dess attraktionskraft. Kulturaktör rer väljer attt verka i Stockholm med en stark drivkraft att nå publiken/deltagarna. Kulturförvaltningen samverkar med Kul- turdirekt och andraa förvaltningar och bolag. Förvaltningen leder och driverr projekt och pro-

8 Sid 8 (32) cesser inom stadsutvecklingsområdet i dialog och nätverkande med m nyckelpersoner i andra förvaltningar och bolag. Kloka beslut, som bidrar tilll goda villkor för kultur och konstnärligt skapande fattas i alla berörda förvaltningaf ar och bolag. Förväntat resultatt Kulturaktörer väljer att verka i Stockholm. VP kommentar Kulturstrategiska staben åtar sig: s Konst- och kulturskapare tar plats i hela Stockholm Professionella konst och kulturskapare genomför program i hela staden. Nya platser för kultur etableras Beslut, som bidrar till goda villkor för kultur och konstnärligt skapande, fattas i berörda för- valtningar och bolag. smål Antal kulturaktörer som söker stöd Tertial Kulturföretagares etablering i Stockholm 2 % KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.6 Stockholmarna är nöjda medd kultur- och idrottsmöjligheterna i Stock- holm Kulturverksamheterna bidrar till att åstadkomma ett fritt och öppet kulturliv i Stockholm med hög kvali, stor mångfald och bättre tillgänglighet för alla både genom förvaltningens egna verksamheter och med hjälp av bidrag till det fria kultur- och föreningslivet. smål Det fria kulturlivets intäkter exkl. offentliga bidrag 40 % Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms kulturlivv 87 % Ungdomars nöjdhet med möjligheterna till eget utövande av kultur- 51 aktivier tas fram av nämnden 87% 51% Nämndmål: Alla i Stockholm tar del av ett kulturliv som är angeläget och avv hög kvali Beskrivning Kulturen är en dynamisk, utmanande och h obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Kul- turbegreppet kan tolkas på många sätt: Kulturen har ett egenvärde som kan ge olika mening till olika människor Kulturen skapar samhällsnytta och ett institutionellt värde genom kulturinstitutionernas ex-

9 Sid 9 (32) istens. Kulturen har ett funktionellt värde, t ex genom att bidra till att skapa välfärd, tillväxt, hälsa, kunskaper och insikter, utbildning, lek, rekreation, image m.m. Nämndmålet är också kulturförvaltningens övergripande uppdrag. Verksamheten finnss till för alla i Stockholm, dvs. både invånare, i besökare och företagare, men följande målgrupper är särskilt prioriterade: Barn och unga Personer med funktionsnedsättningar Äldre inom äldreomsorgen Nya målgrupper, dvs. att nå och angå dem som inte redan tidigare har hittat till kulturlivet. Våra besökare och våra eleverr ska bättre spegla mångfalden somm finns i befolkningen, vilket även påverkar vårt utbud. Kulturen ska bli angelägenn för fler. Förväntat resultatt Våra befintliga målgrupper anser att dett finns ett utbud som ärr angeläget för dem Fler medborgare och besökare i Stockholm är delaktiga i ett angeläget kulturliv av hög kva- li. Fler barn och unga är delaktiga i ett angeläget kulturliv av högg kvali Fler personer med funktionsnedsättningar är delaktiga i ett angeläget kulturliv av hög kvali- befolkning. Fler nya besökaree och eleverr medför att t delaktigheten i kulturlivet bättre speglar Stockholms Aktivi Arbeta för att ta fram indikatorer kopplat till nämndmålet Identifiera och definiera målgrupper Startdatum Slutdatum Nämndmål: Barn och unga i Kulturskolan upptäcker, utvecklar och uttrycker sin konstnär- lighet och skapande förmåga Beskrivning Kulturskolans utbud är en blandning av tradition och förnyelse inom i de esiska uttryckssät- andra. Utbudet förändras och aktualiseras s utifrån de önskemål som kommer fram i dialogen med målgruppen. Det finns förutsättningar inom respektive ämne att arbetaa med fördjupning. Deltagande i kulturskoleverksamhet bidrar till utveckling av såväl konstnärliga som sociala förmågor i ett livslångt perspektiv. Förväntat resultatt Eleverna tillägnar sig kunskap och förmåga att skapaa inom konstnärliga ämnen. De är nöjda ten och innebär en möjlighet för f eleverna a att utveckla sin skapande förmågaa i möte med med verksamheten, känner sig inspireradee och har roligt tillsammans. Eleverna kännerr sig sedda och uppskattade för den de är. De ges förutsättningar att självständigs gt utöva kultur. Eleverna tycker attt lärarna lyssnar och attt de kan påverka undervisningen. De känner glädje

10 Sid 10 (32) och får en ökad självkänsla genom att delta i den utåtriktade verksamheten.. De får positiva upplevelser och erfarenheter av att ingå i ett större konstnärligt sammanhans ng tillsammans med andra. VP kommentar Kulturskolan åtar sig: Eleverna tycker att kulturskoleverksamheten ger dem kunskaper och upplevelser som de har glädje av. Lärarnaa planerar och genomför undervisningen utifrån ämnesplanerna. Undervisningen är en blandning av tradition och förnyelse f inom de esiska uttryckssätten. Det finns förutsätt- fram i dialogen med målgruppen förändrar vi utbudet. Lärarna har ett individualiserat för- ningar inom respektive ämne att arbeta med fördjupning. Utifrån de önskemål som kommer hållningssätt utifrån de förutsättningar gruppen ger. Eleverna framträder vid utställningar, konserter och föreställningar runt om i staden Alla elever erbjuds att delta i minst en föreställning, utställning eller konsert per år och sam- produktioner för hela Kulturskolan. Ävenn uppspel/evenemang i mindre format är av stort värde och vi är måna om att hålla en högg kvali på alla nivåer. Eleverna är delaktiga och har inflytande över undervisningen. Lärarnaa har ett individualiserat förhållningssätt och försöker lyhört möta varje barn utifrån dess behov och önskemål utifrån de möjligheter samspelet i gruppen ger. Eleverna inspireras till att ta egna initiativ och utmanas att taa eget ansvar för sitt lärande. arbeten sker mellan olika ämnen. Evenemangen genomförs både lokalt ochh i gemensamma smål Antal belagda elevplatser under årett i kulturskolans verksamhet Nämndmål: Med stadens offentliga torg och gator som kuliss och evenemangen som platt- Beskrivning Med stadens offentliga torg och gator som kuliss och evenemangen som plattform, öka intres- form, öka intresset och synliggöra kulturen för stockholmare och besökare set och synliggöra kulturen förr stockholmare och besökare Förväntat resultatt Stockholmare och besökares kunskap om kulturutbudet i Stockholm ökar. Publiken blir överraskad och upplever något nytt och spännandee eller nya ställen. Antalet besökare till evenemangen ökar och andelen nya besökare blir fler. VP kommentar Evenemangsavdelningen åtar sig: Stockholms evenemangsstrategi utvecklas Evenemangsavdelningen deltar i utvecklingen genom att aktivt medverka m som operativt stöd

11 Sid 11 (32) för stadens förvaltningar och bolag inom evenemangsfrågor. Festivalerna presenterarr det etablerade och det nya, okända och lyfterr fram den mångfald avv kultur somm finns i Stockholm. Kulturnatt Stockholm Öka kunskapen om kulturutbudet i Stockholm. Att besökarna blir överraskade och upplever något nytt och spännande samt tar stegett och besöker ställen de inte varit förut. Stockholms Kulturfestival Stockholms Kulturfestival ska vara en generös, kulturell, lättillgänglig och attraktiv kulturfest som lockar till sig stockholmare och turister i olika generatione er. Festivalen ska innehålla alla genrer - högt och lågt, brett och exklusivt, svenskt och internationellt. Stockholmss Kultur- festival ska vara branschledande och i ständig utveckling.

12 Sid 12 (32) We Are Sthlm We Are Sthlm, ska fortsätta vara Europass största och världens bästa b ungdomsfestival. Festi- känsla där allt är möjligt. Festivalen roar, engagerar och inspirerar genomm ett brett och ex- valen är en gratis, inspirerande, välkomnande, trendsättande festival med internationell klusivt program inom kultur, idrott, IT, samhälle och miljö för alla a ungdomar i Stockholm mellan år. Medborgarskapsceremonin 6 juni De nya medborgarna, deras familj och vänner upplever en värdig och välkomnande cere- kul- moni. Open streets Varje helg under sommaren skall en central gata stängas av förr biltrafik och fyllas med tur, idrott och evenemang av olika slag. Aktivierna kommer att a genomföras i samarbete med andra evenemang, näringslivet och kulturen. smål Antal besök Deltagande institutioner Nämndmål: Stockholmare och besökare har tillgång till och berörss av konstt både på konsthallen Liljevalchs och i konstnärligt gestaltade offentliga o rum runt om i staden Beskrivning Stockholmarna upplever stadens konstnärliga och kulturella verksamheter som angelägna, av hög kvali och tillgängliga. Liljevalchs konsthall ger kulturell stimulanss för en bred mål- liksom grupp av stockholmare och gästande besökare med olika smakinriktningar. Förväntat resultatt Mer konst i stadenss offentliga rum, utomhus och inomhus. Stockholms stads beställaree internationella och lokala utövare inom den offentliga konstens fält får större kunskap om verksamhetsområdet. Internationellt och nationellt verksamma aktörer a inomm offentlig konst får kunskap om Stockholms stads 1%-regel. Fler besökare. VP kommentar Liljevalchs/Stockholm konst åtar sig: Enprocentsregelnn efterlevs och konst av högsta kvali tillkommer därmed för alla stockholmare, oavsett förutsättningar med avseende på till exempel e uppväxtförhållan- den, genus och etnici, på allmän platsmark och i skolor, äldreboendeä en och Stock- holms stads övriga arbetsplatser när staden bygger om- till eller e nytt i egen regi. Mer konst i stadenss offentliga rum, utomhus och inomhus.

13 Sid 13 (32) Stockholmare och besökare uppfattar Liljevalchs som en inspirerandee aktör på konst- scenen, nutid, dåtid och framtid. Liljevalchs synlighet ökar. Fler tar del av Liljevalchs utställningar. Fler följer Liljevalchs digitalaa medier. Antalet besökande barn ökar via pedagogiska projekt Bistå stadsdels- och fackförvaltningar samt kommunala bolag med konstkunskap Stockholm konst finns till som en resurs för de förvaltningar, stadsdelar och kommunala bolämplig lag som vill ha råd om införskaffning av ny konst och ansvarar för f att nya verk får en placering. I samband med invigningen avv varje nytt verk, sker en kunskapsförmedlande överlämning till beställaren/brukaren av verken. Stadsmuseet, medeltidsmuseett och Stockholmsforskningen åtar sig: Stadens konstsamling och stadens konst på allmän plats berikar alla i Stockholm. Stadens synliga konst är välvårdad till glädje för allaa i Stockholm. Stadens konst är synlig i stadens lokaler och utomhus på allmänn plats samtt i utställningar. Stadens konst är synlig i det offentliga konstlivet och väcker engagemang nationellt och inter- nationellt. smål Antal besök Nämndmål: Stockholmarna läser, lär och reflekterar Beskrivning Stockholmarna läser, lär och reflektera. I detta skall Stockholmss stadsbibliotek (SSB) vara stockholmarens partner i vardagen. Ett förvänt resultat som delvis följs uppp genom fem över- för- gripande indikatorer. Nämndmålet bryts även ner i sex åtaganden med egnaa tillhörande väntade resultat. Genom ytterligare indikatorer och en mängd konkreta aktivier kopplade till respektive åtagande bryts planering och uppföljningen sedann ner i SSB: :s egna verksam- för hetsplan. Nedan redovisas de fyra åtaganden som direkt fokuserar på vad SSB skall åstadkomma stockholmarna. Vidare finns i avdelningens egen verksamhetsplan två ytterligare åtagandena som berör Internationella Biblioteket och h Regionbibliotek Stockholm. Verksamheter som s till stor del har nationella och regionala finansiärer, uppdrag, målgrupper och uppföljningsrutiner. Under 2014 ser SSB över relationen mellan dessa verksamheters olika huvudmän, uppdrag och uppföljning. Konkret efterfrågas i Stockholms stads budget för 2014 ett utökat samarbete mellan regionens kommuner i syfte att öka invånarnas gemensamma tillgång till bibliotek. Under året initierarr och utreder Regionbiblioteket förutsättningarna för detta. Förväntat resultatt Stockholmarna använder Stockholms stadsbibliotek som en partner i sin vardag för läsande, lärande och reflektion.

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

(FP):1. Kulturnämnden: kulturförvaltningen. Konsten och kulturen är för en liberal både medel och mål för individens och samhällets frihet.

(FP):1. Kulturnämnden: kulturförvaltningen. Konsten och kulturen är för en liberal både medel och mål för individens och samhällets frihet. (FP):1 Kulturnämnden: kulturförvaltningen Konsten och kulturen är för en liberal både medel och mål för individens och samhällets frihet. Den enskilda människans rätt att forma sitt eget liv och definiera

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Kultur i ögonhöjd För, med och av barn och unga.

Kultur i ögonhöjd För, med och av barn och unga. Kultur i ögonhöjd För, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskultur i Stockholms stad. Kulturförvaltningen Barn och ungdomar som får utveckla alla sina språk, som blir lyssnade på och

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Uppföljning av Program för delaktighet

Uppföljning av Program för delaktighet Uppföljning av Program för delaktighet FO:s årsrapport 2014 Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Sveriges

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

KULTUR I ÖGONHÖJD. - för, med och av barn och unga

KULTUR I ÖGONHÖJD. - för, med och av barn och unga KULTUR I ÖGONHÖJD - för, med och av barn och unga Grafisk form: Andrzej Olas Foto: Anders Hviid, Andrzej Olas samt stadens och förvaltningens bildmaterial Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Kulturstad i förändring... 3 Kulturrapport helt kort!... 5

Kulturstad i förändring... 3 Kulturrapport helt kort!... 5 Innehåll Kulturstad i förändring... 3 Kulturrapport helt kort!... 5 Del 1 Kulturen i Stockholm... 7 Stockholm växer!... 8 Kulturen i stadsplaneringen... 9 Kultur i hela staden...11 Stockholm i Europa...14

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA INNEHÅLL Kulturpolitisk bakgrund...3 Kulturens roll i samhället...4 Vision & ledord...6 Sammanfattning...6 Kulturpris och Kulturstipendium...7 Kulturarvet...7 Biblioteket...8 Barn- och Ungdomskulturen...8

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer