Sid 1 (32) TillT KulturnämndK. den. Johan Westin Kulturdirektör. Administrativ chef. av en dessa. Verksamhetsplan. Bilaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sid 1 (32) TillT KulturnämndK. den. Johan Westin Kulturdirektör. Administrativ chef. av en dessa. Verksamhetsplan. Bilaga"

Transkript

1 Kulturförvaltningenn Tjänsteutlåtande Dnr: 1.1/4630/2013 Sid 1 (32) TillT KulturnämndK den Kulturförvaltningenn Verksamhetsplan 2014 Förslag till beslut 1. anta förslag till verksamhetsplan 2014 och överlämna planen till kommunstyrelsen 2. till kommunstyrelsen anmäla omföring av investeringsbudget till 2014 gällande Liljevalchs konsthalll om sammanlagt 4,0 mnkr 3. anta verksamhetsavdelningarnas kvalisgarantier 2014 Berit Svedberg Johan Westin Kulturdirektör Administrativ chef Läsanvisning Kulturförvaltningen fortsätter sitt långsiktiga arbete med att leda l mot effekter. Syf är att ändra fokus till det vi vill att våra målgrupper ska få ut av våraa verksamheter snarare än att beskriva allt vi gör. Kulturförvaltningen har under respektive inriktningsmål tagitt fram en eller flera nämndmål. Under respektive nämndmål framgår det vilken eller vilkaa nämndmålet riktar sigg emot. Varje nämndmål består av en beskrivningstext, ett antal åtaganden och förväntat resultat av dessa åtaganden. Åtagandena är de samma som återfinns i respektive avdelnings verksamhetsplan. Respektive avdelnings verksamhets- plan anmäls till Kulturnämnden i början av Bilagor: Bilaga 01 KunKuf Bilaga 02 Jämställdhets- och mångfaldsplan Bilaga 03 Handlingsplan mot diskriminering och trakasserierr Bilaga 04 Aktivisplan Bilaga 05 ROV-processer 06 ROV-indikatorerr Bilaga 07 Internkontrollplann Bilaga 08 Kvalisgarantier Bilaga 09 Styrande dokument Bilaga

2 Sid 2 (32) Inledning Kulturnämndens uppgifter och utmaningar Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med m yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Barn och ungas rätt till eget skapande och möjligheter att delta i kultur ärr extra viktigt. Vi ska främja allas möjlighet till kulturupplevel- som är en egen förvaltning och Kulturförvaltningen som rymmer en rad verksamheter: Stock- ser, bildning och till att utveckla skapandets förmågor. Kulturnämnden ansvarar för huvuddelen av stadens kulturverks amheter genom Stadsarkivet holms stadsbibliotek, Stadsmuseet, Medeltidsmuseett och Stockholmsforskningen, Liljevalchs konsthall och Stockholm konst, Kulturskolan Stockholm samt evenemangen Kulturnatt, Kuldet fria turfestivalen, We are Sthlm och medborgarskapsceremonin den 6 juni. Kulturnämnden ska skapa goda förutsättningar för både stadens egna institutioner och kulturlivet att erbjuda kulturupplevelser av hög kvali till alla i Stockholm. Kulturnämnden ska följa och främja utvecklingen av kulturlivet och ansvara för kultur- ochh utvecklingsstödet till kulturell verksamhet samt bidragen till lokalförvaltande organisationer och folkbildningen. Kulturförvaltningenn tolkar som sitt uppdrag att arbeta för att allaa i Stockholm tar del av ett kulturliv som är angeläget och av hög kvali. Ambitionen är att kulturen ska växa i takt med att staden växer. Kreativi, mångfald och konstnärlig kvali ska s prägla och stödja sam- och hällets utveckling. Samtidigt ska s stadens kulturhistoriska värdenn bevaras, levandegöras förmedlas så att Stockholm och dess människor äger ett levandee kulturarv som används och utvecklas. Kulturvision Kommunfullmäktige har beslutat att alla stadens verksamheter ska s omfattas av kulturvisionen. Kulturvisionen tar avstamp i visionen om ett Stockholm i världsklass Den angerr bland annat att Stockholm är en välkomnande stad som är fylld av vibrerande energi och kreativi - där den mänskliga mångfalden ger staden sin egen själ och många identier. Staden är dess människor. Stockholm ska leda kulturutvecklingen i regionen och skapa evenemang och kulturutbyten av internationell toppklass. Staden ska möjliggöra ett konstnärligt starkt s och obundet profession- och tu- ellt kulturliv. Nyskapande, entreprenörer och innovationer ska stimuleras och kulturristlivets aktörer ska samverkaa för marknadsföring av Stockholmm som den kreativa huvudsta- att ändra den i Skandinavien. Att leda mot effekter Kulturförvaltningenn har påbörjat ett långsiktigt arbete att leda mot m effekter.. Syf är fokus till vad våra målgrupperr ska få ut avv våra verksamheter snarare än attt beskriva allt vi gör. Med fokus på de effekter vi kan uppnå blir både styrningenn av verksamheterna och me- som besökt en av våra kulturinstitutioner eller eleven som får undervisningg vid Kultursko- lan? ger ett tydligare uppdrag. Genom förbättrad och inbyggd uppföljningu g och utvärdering kan verksamheterna också bättre anpassa utbud och kommunika ation till de behov som finns. ningsskapandet för medarbetarna tydligare. Att fråga sig Vad ska s ha hänt hos en besökare Att leda mot effekter är ett förhållningssätt för hur verksamhetenn ska ledas och följas upp som mycket väl passar in i stadens modell ILS för styrning. I denna verksamhetsplan finns

3 Sid 3 (32) förslag till elva stycken nämndmål som utgår från detta sätt att tänka. t Avdelningarna formule-f Målgrupper Den övergripande målgruppen är alla i Stockholm, dvs. stockholmare, besökare och turister och allaa de som verkar i Stockholm på olika sätt. Ett viktigt arbete är att under 2014 definiera förvaltningens målgrupper och vilka som är mest angelägna för de olika verksamheterna. Barn och unga är en prioriterad grupp men även äldre i äldreomsorgen och funktionsnedsatta uppges som prioriterade grupper i budgeten för Kultur och fritid för alla rar åtaganden som är delmål och sedan aktivier som ska åstadkomma måluppfyllelse. Under 2014 avslutas det omfattande kompetensutvecklingsprojek Kulturr och fritid för f alla! En del aktivier genomförs i början av året. En rad aktivier ska s också leva vidare i Stock- resul- holms kulturförvaltning och Botkyrkas kultur- och fritidsförvaltning. Följeforskningens tat ligger till grund för de strategier projek lämnar efter sig, bland annat: Uppdatera och utveckla förvaltningens jämställdhet och mångfaldsplan. Ta fram ett chefsutvecklingsprogram för förvaltningens chefer Systematisera mätning av vårt bemötande med s.k. Mystery Visitors Implementera bemötandeguiden Använda metoder för uppföljning och dialog hos våra målgrupper m Utmaningar Stockholm växer, inte bara i antal utan i kunskap, komplexi och o mångfald. Förvaltningens huvudsakliga utmaning handlar om hur kulturlivet ska utvecklass i samma takt som Stockholm växer. Det är en tillgång, om man förmår ta tillvara den. Både egna verksamheter, institution- för- er och det fria kulturlivet möter utmaningar när staden expanderar och kulturens villkor ändras. Sådana exempel är hurr kulturen ska ta plats i nya stadsdelsområdenn eller hur digitali- seringenn kan innebära både möjligheter och utmaningar för till exempel e biblioteket. Andra utmaningar rör hyresutveckling och behovet av lokalunderhåll. Kompetensmässigt innebär förändringarna inom kulturlivet, demografin och stadsutvecklingen nya behov av kompetens- behöver vara insattt och förberedd kring de möjligheter som framtiden erbjuder. Stockholmaren med rötter i hela världen ska känna igen sig i såväl kulturens innehåll och ut- försörjning i framtiden. Sammantaget innebär framtidsutmaningarna att kulturförvaltningen tryck som i de medarbetare hen möter. Ett Stockholm i världsklass inspireras av och inspirerar omvärlden. Internationella arenan Kulturens möjligheter och villkor förändras snabbt. Det som sker på den internationella are- me- nan påverkar kulturlivet i Stockholm. Dett gäller till exempel områden som digitalisering, dieutveckling, upphovsrätter, kulturanslag g, teknik och transporter. När möjligheten attt resa eller på distans uppleva kvaliskultur förenklas, ökar tillgängligheten till en internationell repertoar. Det skapar förväntningar om ett kulturliv som speglarr den kultur r som finns i andra delar av världen. För att vara en kulturelltt attraktiv stad i världenn krävs att Stockholm är en dynamisk plats att verka på, besöka och samarbeta med. När svensk film, design och litteratur har internationella framgångarr skapas förväntningar på ett Stockholm som kan katalysera denna potential.

4 Sid 4 (32) Särskilda satsningar I budgeten anges särskilda satsningar för 2014, bland annat: Lässatsning Lässatsning inom Stockholms stadsbibliotek delas upp i två delar. Dels en satsning attt stödja och stärka hela stadens förskolor i arbete med barns språkutveckling. Dels en satsning på barn och unga i ytterstaden och inom våra växtplatsområden i stadsdelarna. Open streets Evenemangsavdelningen kommer att intaa en aktiv och operativ roll i genomförandet av "Open Streets" i nära samarbete med Trafikkontoret. Varje helg under sommaren skall en central gata stängas av för biltrafik och fyllas med kultur, idrott och evenemang avv olika slag. Aktivi- Kulturårr för barn och unga erna kommer attt genomföras i samarbete med andra evenemang, näringslivet och kulturen. Kommunikationsstaben ansvarar för projektledning och samordning av satsningen på kultur för barn och unga under 2014 och Med ett kulturår ska barn och ungaa i ännu högre grad få möjlighet till kultur både genom egett skapande och genom att ta del avv professionell kuli ögon- tur. Projek ska ta avstamp i stadens program för barn- och ungdomskultur Kultur höjd, det ska ha ett mångfaldsperspektiv och ska nå barn och unga i hela Stockholms stad. s Satsningen ska dels lyfta fram befintlig barn- och ungdomskultur, dels förstärka med nya ak- tivier. Satsningen genomförs i samarbete med Kulturhuset Stadsteaternn och utbildningsförvaltning- sammanhang och visar på möjligheten och potentialen i att använda musik som verktyg för en. El Sistema El Sistema bygger på visionenn om musikens förmåga att få människor att växa i ett socialt social, kulturell och mänsklig utveckling,, att stärka gemenskape en liksom barnens och ungdogrupper, möjlighet att delta och vara en aktiv och attraktiv del i kulturlivet så att barn och unga får till- marnas självkänsla och identi. El Sistema ska ge familjer i socioekonomiskt svaga gång tilll nya förebilder och blir bekanta med ett professionellt kulturliv. k El Sistema ska, som i Venezuela, bidra till att göra samhället mera socialt hållbart, stärka demokratiutvecklingen och öka integrationen. El Sistema kommer under årett att fördubbla sin verksamhet ochh detta kommer att göras på ett strategiskt och hållbart sätt. Växtplatsområdena som t ex Husby, Bredäng/Skärholmen samt ytterligare en växtplats är i fokus. Avdelningarnas uppdrag Evenemangsavdelningen Med staden och det offentliga rummet som kuliss och med visionen att Stockholm 2030 är en evenemangs- och upplevelsestad i världsklass, kommer evenemangsavdelningen fortsätta utmen veckla de egna evenemangen. Genom ett aktivt samarbete både med stadens kulturliv även med näringslivet och stadens förvaltningar kommer evenemangsavdelningen genomföra och stödja andra evenemang. Evenemang gsavdelningen ska bjuda Stockholmarna och besökar- na på ett brett kulturutbud i syfte att stärka stadens image. Med ökade besökssiffror och nöjda besökare kommer evenemangsavdelningen att intensifiera och fördjupa f arbe.

5 Sid 5 (32) Kulturskolan Skapande i alla dess former erbjuds ungdomar med skilda bakgrunder och intressen genom att arbe med att utveckla Kulturskolan fortsätter. Kulturskolan ska erbjuda undervisning av hög kvali i kulturella färdigheter till Stockholms barn och ungdomar, 6-22 år, på deras fri- tid. Fokus bör läggas på att finna metoderr för att erbjuda fler barn och ungaa plats i Kultursko- lans undervisning. Kulturskolans verksamhet ska omfamna mångkulturellaa miljöer och särskilt satsa på att locka barn och ungdomarr i ytterstadsdelar. Kulturskolan erbjuder ca elevplatser under året och gläder Stockholmarna med cirka stora och små evenemang varje år. Kulturskolan finns nära eleverna. Skolan erbjuder ettt brett utbudd inom de esiska ämnena musik och sång, teater och musikal, dans och cirkus, konst och media, m och riktar sig till allti- funktionsnedsättning. Kulturskolans utbud ska vara väl känt inom målgruppen. Undervisning- en leds av lärare med hög ämneskompetens och arbetssätten kännetecknas av ett stort deltaga- från nybörjare till avancerade. Dessutom finns specialkompetens för barn och unga med rinflytande och en anpassning till varje barns eller ungdoms ochh grupps förutsättningar och behov. Deltagande i kulturskoleverksamhet bidrar till utvecklingg av såväl konstnärliga som sociala förmågor i ett livslångtt perspektiv. Med ettt tydligt fokus på resultat för målgruppen i verksamhetsplanering, genomförande och uppföljning på allaa nivåer införs en ny organisation i Kulturskolan fr.o.m. augusti En effektiv, modern och omvärldsorienterad organisation baserad på p teambaserat arbetssätt och en tydlig rollfördelning. Syft är att skapa maximalt värde för eleverna. e Arbe sker utifrån inriktningen i den av kulturnämnden fastställda strategiska planen, Kulturskola 2030, och slutsatserna från den översyn av Kulturskolan som genomfördess under Kulturstrategiska staben Kulturstrategiska stabens uppdrag är att bidra till att alla i Stockholm deltarr i ett kulturliv som känns angeläget och håller hög kvali. Arbe omfattar fördelning av stödd till det fria kulturoch föreningslivet samt kulturstrategiska frågor. Det strategiska arbe utvecklar och samord- att nar förvaltningens omvärldsbevakning och långsiktiga strategier. Staben har ansvar för samordna förvaltningens ambitioner i stadsutvecklingen. I uppdraget ingår att via olika stödvara en former och utvecklingsinsatserr bidra till att det fria kulturlivet och o föreningslivet ska väsentlig del av stadens kulturliv, präglat av hög kvali, mångfald i kulturella uttryck, bredd i antalett aktörer och tillgängligt för alla. Som stockholmare och besökare ska man kunna delta i ett kulturliv som känns att det är "för mig". Kulturstrategiska staben s processleder Växtplats- Husby, Tensta, Farsta, Skärholmen och Bredäng. Liljevalchs konsthall / Stockholm konst projek som handlar om att samordna s och utväxla stadens resurser i fem stadsdelsområden; Liljevalchs är Stockholms vackraste utställningsmiljö och stockholmarnas egen konsthall som visar konst och form i minst fyra stora utställningar om året. Liljevalchs utställningsprogram vänder sig både tilll den breda publiken och till de som är särskilt intresserade av vissa konstnärskap eller konst- och formriktningar. Detta avspeglar sig i utställningarna för 2014: : Vårsa- från longen, Ung Vårsalong, (Market), Berit Lindfeldt, Makers Move 11 konsthantverkare Sverige och Norge, samt Vera Nilsson. Stockholm konsts uppdragsgivare/beställare är kommunala bolag, förvaltningar och byggher- rar. Avdelningen arbetar med nya offentliga verk tilll gator, parker, bostadsområden och torg,

6 Sid 6 (32) och med inköp av konst som placeras bland annat på arbetsplatser, förskolor, skolor och äldreboenden inleds på allvar det mångåriga och omfattande konstnärliga gestalt- ningsarbe för bland andra stadens storaa stadsutvecklingsområden Hagastaden och stafäl-, och det konstnärliga gestaltningsarbe för stadens och Sveriges nav: Slussen. Under 2014 fortsätter planeringen av en utbyggnad och upprustning av Liljevalchs med mål att stå klart till 2016 när konsthallen fyller 100 år. Stadsmuseet, Medeltidsmuseet & Stockholmsforskningen Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen är stadens kollektiva minne. Samoch an- lingar, dokumentation, Faktarummet, utställningar, webb, visningar, stadsvandringar nan programverksamhet bidrarr sammantaget till att stockholmar re intresserar sig för och enga- arbe- gerar sig i sin stad. Känslan för Stockholm genomsyrar hela verksamheten.. Avdelningen tar aktivt både med att vara synliga och angelägna för Stockholmare på många håll i staden men också med att hitta sätt att lära kännaa besökarnaa och öka deras medverkan i verksamhet- Utställningen handlar om brott, straff ochh trygghet i Stockholm och syftar till att belysa en en. Under 2014 dominerar den stora utställningssatsningen Skuggsidan på båda museerna. angelägen storstadsfråga för att ge kunskap, skapa engagemang och visa påå möjligheter att påverka kommer också planeringenn för en ny utställning att a inledas som ska vara basen i det framtida ombyggda Stadsmuseet. Stockholm är en stad som förändras. Stora och omvälvande byggprojekt pågår på många plat- ser i staden. I exempelvis omdaningen avv Slussen har Stadsmuseet flera roller som verk- samhetsutövare, antikvariska experter ochh som den instans som för framtiden dokumenterar den kommande förändringen. Planeringenn för ombyggnaden av Stadsmuseet fortsätterr under 2014 liksom den omflyttning av personal som är en förutsättnin g för att ökaa den publika ytan i Stadsmuseet. Stockholms stadsbibliotek När människor i rörelse möterr bibliotek i rörelse är allt möjligt ; så lyder utgångspunkten för Stockholms stads biblioteksplan. Planen antogs av Stockholms kommunfullmäktige och anger riktning för den övergripande utvecklingen av stadens samtliga bibliotek. Stockholms stadsbiblioteks (SSB) strategi för utveckling bygger på närhet till stockholmarna; tillsammans med stockholmarnaa skapas angelägen, tillgänglig och effektiv biblioteksservice som inspirerar till lärande, läsande och reflektion. För 2014 poängteras att böcker och bibliotek är centrala delar i Stockholms kulturpolitik. Stockholmarna är en mångfacetterad målgrupp, med olika förutsättningar, intressen och behov och alla skall erbjudas fri och jämlik tillgång till SSB:s service. Under 2014 ges papperslösa och personer utan fast adress tillgång till lånekortt med tillhörande service. Biblioteken präglas av både bredd och spets och skall ta tillvaraa de unika resurser som finns på platsen och i omgivningen. Under 2014 genomförs och planeras flera ny- och ombyggnat- inför renovering och ombyggnation av Stadsbiblioteket på Sveavägen. Parallellt fortsätter utvecklingen av det digitala biblioteket och alla biblioteks servicenivå anpassas utifrån när ioner av bibliotek. Bland annat det nyskapande biblioteket i Kista Galleria samt planeringen och var behoven är störst. Under 2014 skall SSB nå fler och nya användare i allmänhet, men m i synnerhet barn och unga boende i ytterstaden och framförallt i växtplatsprojeks utvalda områden. Det vill säga bo-

7 Sid 7 (32) ende i Farsta, Skärholmen, Bredäng, Husby och Tensta. Satsningen avser även Rinkeby. Ge- de satsningar som samtidigt sker inom Stockholms grund- och gymnasieskog kolor. nom att fokusera på förskolebarn samt barn och ungas fritid skaa SSB:s satsning komplettera Genom samverkan med externa parter tillförs biblioteken nya kompetenserr och infallsvinklar med målet att effektivt nå ny publik Samtidigt som barn och unga tydligt prioriteras skall SSB vara tillgängligt för alla och användarna spegla mångfalden i Stockholms befolkning. I sta- dens budget poängteras insatser för personer med funktionsnedsättning och äldre som i ak- lyck- tiva former har stöd från staden. Även för dessa krävs riktade insatser för att SSB skall as med det målet att spegla stadens mångfald. Barn och unga är dock likväll den mest priorite- rade målgruppen; genom att nå ett barn skapas förutsättningar att påverka ett helt livs läsva- för nor. KF:s inriktningsmål: 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och o växande stad boende, företagande och besök Kulturförvaltningenn bidrar till kommunfullmäktiges mål och visionen om ett Stockholm i världsklass genom att erbjuda ett rikt kulturliv med både bredd och o spets. Kulturen harr en mycket viktig roll i stadens ambition att vara mångsidig och upplevelserik, växande och innode krea- vativ samt medborgarnas Stockholm. Kulturlivet har en strategisk roll för att utveckla tiva näringarna, medverka i stadsutvecklingen och skapa mötesplatser bådee för stockholmarna och för besökarna. Kulturen bidrar till en dynamisk storstad i internationelll framkant. En stad med god livskvali innehåller kultur i världsklass. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Företag väljer att etablera sigg i Stockholm framför andra städer i norra Europa Kreativaa miljöer med kreativa människor görr Stockholm intressant som etableringsplats, vilket bidrar till den ekonomiska tillväxten. Förvaltningens egna kulturinstitutionerr har en rad olika samarbeten med näringslivet och andra kulturinstitutioner. smål Andel upphandlad verksamhet i konkurrens 0 % 37 % Nämndmål: Kulturutövare upplever goda villkor för konstnärlig och kulturell verksamhet i Stockholm Beskrivning Med stöd till konstnärlig och kulturell produktion av hög kvali kvalificerar vi stadens konstnärliga värde och stärkerr dess attraktionskraft. Kulturaktör rer väljer attt verka i Stockholm med en stark drivkraft att nå publiken/deltagarna. Kulturförvaltningen samverkar med Kul- turdirekt och andraa förvaltningar och bolag. Förvaltningen leder och driverr projekt och pro-

8 Sid 8 (32) cesser inom stadsutvecklingsområdet i dialog och nätverkande med m nyckelpersoner i andra förvaltningar och bolag. Kloka beslut, som bidrar tilll goda villkor för kultur och konstnärligt skapande fattas i alla berörda förvaltningaf ar och bolag. Förväntat resultatt Kulturaktörer väljer att verka i Stockholm. VP kommentar Kulturstrategiska staben åtar sig: s Konst- och kulturskapare tar plats i hela Stockholm Professionella konst och kulturskapare genomför program i hela staden. Nya platser för kultur etableras Beslut, som bidrar till goda villkor för kultur och konstnärligt skapande, fattas i berörda för- valtningar och bolag. smål Antal kulturaktörer som söker stöd Tertial Kulturföretagares etablering i Stockholm 2 % KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.6 Stockholmarna är nöjda medd kultur- och idrottsmöjligheterna i Stock- holm Kulturverksamheterna bidrar till att åstadkomma ett fritt och öppet kulturliv i Stockholm med hög kvali, stor mångfald och bättre tillgänglighet för alla både genom förvaltningens egna verksamheter och med hjälp av bidrag till det fria kultur- och föreningslivet. smål Det fria kulturlivets intäkter exkl. offentliga bidrag 40 % Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms kulturlivv 87 % Ungdomars nöjdhet med möjligheterna till eget utövande av kultur- 51 aktivier tas fram av nämnden 87% 51% Nämndmål: Alla i Stockholm tar del av ett kulturliv som är angeläget och avv hög kvali Beskrivning Kulturen är en dynamisk, utmanande och h obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Kul- turbegreppet kan tolkas på många sätt: Kulturen har ett egenvärde som kan ge olika mening till olika människor Kulturen skapar samhällsnytta och ett institutionellt värde genom kulturinstitutionernas ex-

9 Sid 9 (32) istens. Kulturen har ett funktionellt värde, t ex genom att bidra till att skapa välfärd, tillväxt, hälsa, kunskaper och insikter, utbildning, lek, rekreation, image m.m. Nämndmålet är också kulturförvaltningens övergripande uppdrag. Verksamheten finnss till för alla i Stockholm, dvs. både invånare, i besökare och företagare, men följande målgrupper är särskilt prioriterade: Barn och unga Personer med funktionsnedsättningar Äldre inom äldreomsorgen Nya målgrupper, dvs. att nå och angå dem som inte redan tidigare har hittat till kulturlivet. Våra besökare och våra eleverr ska bättre spegla mångfalden somm finns i befolkningen, vilket även påverkar vårt utbud. Kulturen ska bli angelägenn för fler. Förväntat resultatt Våra befintliga målgrupper anser att dett finns ett utbud som ärr angeläget för dem Fler medborgare och besökare i Stockholm är delaktiga i ett angeläget kulturliv av hög kva- li. Fler barn och unga är delaktiga i ett angeläget kulturliv av högg kvali Fler personer med funktionsnedsättningar är delaktiga i ett angeläget kulturliv av hög kvali- befolkning. Fler nya besökaree och eleverr medför att t delaktigheten i kulturlivet bättre speglar Stockholms Aktivi Arbeta för att ta fram indikatorer kopplat till nämndmålet Identifiera och definiera målgrupper Startdatum Slutdatum Nämndmål: Barn och unga i Kulturskolan upptäcker, utvecklar och uttrycker sin konstnär- lighet och skapande förmåga Beskrivning Kulturskolans utbud är en blandning av tradition och förnyelse inom i de esiska uttryckssät- andra. Utbudet förändras och aktualiseras s utifrån de önskemål som kommer fram i dialogen med målgruppen. Det finns förutsättningar inom respektive ämne att arbetaa med fördjupning. Deltagande i kulturskoleverksamhet bidrar till utveckling av såväl konstnärliga som sociala förmågor i ett livslångt perspektiv. Förväntat resultatt Eleverna tillägnar sig kunskap och förmåga att skapaa inom konstnärliga ämnen. De är nöjda ten och innebär en möjlighet för f eleverna a att utveckla sin skapande förmågaa i möte med med verksamheten, känner sig inspireradee och har roligt tillsammans. Eleverna kännerr sig sedda och uppskattade för den de är. De ges förutsättningar att självständigs gt utöva kultur. Eleverna tycker attt lärarna lyssnar och attt de kan påverka undervisningen. De känner glädje

10 Sid 10 (32) och får en ökad självkänsla genom att delta i den utåtriktade verksamheten.. De får positiva upplevelser och erfarenheter av att ingå i ett större konstnärligt sammanhans ng tillsammans med andra. VP kommentar Kulturskolan åtar sig: Eleverna tycker att kulturskoleverksamheten ger dem kunskaper och upplevelser som de har glädje av. Lärarnaa planerar och genomför undervisningen utifrån ämnesplanerna. Undervisningen är en blandning av tradition och förnyelse f inom de esiska uttryckssätten. Det finns förutsätt- fram i dialogen med målgruppen förändrar vi utbudet. Lärarna har ett individualiserat för- ningar inom respektive ämne att arbeta med fördjupning. Utifrån de önskemål som kommer hållningssätt utifrån de förutsättningar gruppen ger. Eleverna framträder vid utställningar, konserter och föreställningar runt om i staden Alla elever erbjuds att delta i minst en föreställning, utställning eller konsert per år och sam- produktioner för hela Kulturskolan. Ävenn uppspel/evenemang i mindre format är av stort värde och vi är måna om att hålla en högg kvali på alla nivåer. Eleverna är delaktiga och har inflytande över undervisningen. Lärarnaa har ett individualiserat förhållningssätt och försöker lyhört möta varje barn utifrån dess behov och önskemål utifrån de möjligheter samspelet i gruppen ger. Eleverna inspireras till att ta egna initiativ och utmanas att taa eget ansvar för sitt lärande. arbeten sker mellan olika ämnen. Evenemangen genomförs både lokalt ochh i gemensamma smål Antal belagda elevplatser under årett i kulturskolans verksamhet Nämndmål: Med stadens offentliga torg och gator som kuliss och evenemangen som platt- Beskrivning Med stadens offentliga torg och gator som kuliss och evenemangen som plattform, öka intres- form, öka intresset och synliggöra kulturen för stockholmare och besökare set och synliggöra kulturen förr stockholmare och besökare Förväntat resultatt Stockholmare och besökares kunskap om kulturutbudet i Stockholm ökar. Publiken blir överraskad och upplever något nytt och spännandee eller nya ställen. Antalet besökare till evenemangen ökar och andelen nya besökare blir fler. VP kommentar Evenemangsavdelningen åtar sig: Stockholms evenemangsstrategi utvecklas Evenemangsavdelningen deltar i utvecklingen genom att aktivt medverka m som operativt stöd

11 Sid 11 (32) för stadens förvaltningar och bolag inom evenemangsfrågor. Festivalerna presenterarr det etablerade och det nya, okända och lyfterr fram den mångfald avv kultur somm finns i Stockholm. Kulturnatt Stockholm Öka kunskapen om kulturutbudet i Stockholm. Att besökarna blir överraskade och upplever något nytt och spännande samt tar stegett och besöker ställen de inte varit förut. Stockholms Kulturfestival Stockholms Kulturfestival ska vara en generös, kulturell, lättillgänglig och attraktiv kulturfest som lockar till sig stockholmare och turister i olika generatione er. Festivalen ska innehålla alla genrer - högt och lågt, brett och exklusivt, svenskt och internationellt. Stockholmss Kultur- festival ska vara branschledande och i ständig utveckling.

12 Sid 12 (32) We Are Sthlm We Are Sthlm, ska fortsätta vara Europass största och världens bästa b ungdomsfestival. Festi- känsla där allt är möjligt. Festivalen roar, engagerar och inspirerar genomm ett brett och ex- valen är en gratis, inspirerande, välkomnande, trendsättande festival med internationell klusivt program inom kultur, idrott, IT, samhälle och miljö för alla a ungdomar i Stockholm mellan år. Medborgarskapsceremonin 6 juni De nya medborgarna, deras familj och vänner upplever en värdig och välkomnande cere- kul- moni. Open streets Varje helg under sommaren skall en central gata stängas av förr biltrafik och fyllas med tur, idrott och evenemang av olika slag. Aktivierna kommer att a genomföras i samarbete med andra evenemang, näringslivet och kulturen. smål Antal besök Deltagande institutioner Nämndmål: Stockholmare och besökare har tillgång till och berörss av konstt både på konsthallen Liljevalchs och i konstnärligt gestaltade offentliga o rum runt om i staden Beskrivning Stockholmarna upplever stadens konstnärliga och kulturella verksamheter som angelägna, av hög kvali och tillgängliga. Liljevalchs konsthall ger kulturell stimulanss för en bred mål- liksom grupp av stockholmare och gästande besökare med olika smakinriktningar. Förväntat resultatt Mer konst i stadenss offentliga rum, utomhus och inomhus. Stockholms stads beställaree internationella och lokala utövare inom den offentliga konstens fält får större kunskap om verksamhetsområdet. Internationellt och nationellt verksamma aktörer a inomm offentlig konst får kunskap om Stockholms stads 1%-regel. Fler besökare. VP kommentar Liljevalchs/Stockholm konst åtar sig: Enprocentsregelnn efterlevs och konst av högsta kvali tillkommer därmed för alla stockholmare, oavsett förutsättningar med avseende på till exempel e uppväxtförhållan- den, genus och etnici, på allmän platsmark och i skolor, äldreboendeä en och Stock- holms stads övriga arbetsplatser när staden bygger om- till eller e nytt i egen regi. Mer konst i stadenss offentliga rum, utomhus och inomhus.

13 Sid 13 (32) Stockholmare och besökare uppfattar Liljevalchs som en inspirerandee aktör på konst- scenen, nutid, dåtid och framtid. Liljevalchs synlighet ökar. Fler tar del av Liljevalchs utställningar. Fler följer Liljevalchs digitalaa medier. Antalet besökande barn ökar via pedagogiska projekt Bistå stadsdels- och fackförvaltningar samt kommunala bolag med konstkunskap Stockholm konst finns till som en resurs för de förvaltningar, stadsdelar och kommunala bolämplig lag som vill ha råd om införskaffning av ny konst och ansvarar för f att nya verk får en placering. I samband med invigningen avv varje nytt verk, sker en kunskapsförmedlande överlämning till beställaren/brukaren av verken. Stadsmuseet, medeltidsmuseett och Stockholmsforskningen åtar sig: Stadens konstsamling och stadens konst på allmän plats berikar alla i Stockholm. Stadens synliga konst är välvårdad till glädje för allaa i Stockholm. Stadens konst är synlig i stadens lokaler och utomhus på allmänn plats samtt i utställningar. Stadens konst är synlig i det offentliga konstlivet och väcker engagemang nationellt och inter- nationellt. smål Antal besök Nämndmål: Stockholmarna läser, lär och reflekterar Beskrivning Stockholmarna läser, lär och reflektera. I detta skall Stockholmss stadsbibliotek (SSB) vara stockholmarens partner i vardagen. Ett förvänt resultat som delvis följs uppp genom fem över- för- gripande indikatorer. Nämndmålet bryts även ner i sex åtaganden med egnaa tillhörande väntade resultat. Genom ytterligare indikatorer och en mängd konkreta aktivier kopplade till respektive åtagande bryts planering och uppföljningen sedann ner i SSB: :s egna verksam- för hetsplan. Nedan redovisas de fyra åtaganden som direkt fokuserar på vad SSB skall åstadkomma stockholmarna. Vidare finns i avdelningens egen verksamhetsplan två ytterligare åtagandena som berör Internationella Biblioteket och h Regionbibliotek Stockholm. Verksamheter som s till stor del har nationella och regionala finansiärer, uppdrag, målgrupper och uppföljningsrutiner. Under 2014 ser SSB över relationen mellan dessa verksamheters olika huvudmän, uppdrag och uppföljning. Konkret efterfrågas i Stockholms stads budget för 2014 ett utökat samarbete mellan regionens kommuner i syfte att öka invånarnas gemensamma tillgång till bibliotek. Under året initierarr och utreder Regionbiblioteket förutsättningarna för detta. Förväntat resultatt Stockholmarna använder Stockholms stadsbibliotek som en partner i sin vardag för läsande, lärande och reflektion.

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan Kommunikationsstaben

Verksamhetsplan Kommunikationsstaben KULTURFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATIONSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTAND E SID 1 (7) 2012-04-11 Handläggare: Anna Klynning Telefon: 08-508 31919 Till Kulturnämnden Inledning Under 2012 kommer kommunikaitonsstaben arbeta

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor. Svar på remiss från kommunstyrelsen Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2017-10-24 Handläggare Eva Stenstam Telefon: 08-508 31989 Till Kulturnämnden 2017-11-14 Skolprogram för Stockholms stads förskolor

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

(FP):1. Kulturnämnden: kulturförvaltningen. Konsten och kulturen är för en liberal både medel och mål för individens och samhällets frihet.

(FP):1. Kulturnämnden: kulturförvaltningen. Konsten och kulturen är för en liberal både medel och mål för individens och samhällets frihet. (FP):1 Kulturnämnden: kulturförvaltningen Konsten och kulturen är för en liberal både medel och mål för individens och samhällets frihet. Den enskilda människans rätt att forma sitt eget liv och definiera

Läs mer

Verksamhetsplan Kulturförvaltningen

Verksamhetsplan Kulturförvaltningen KULTURNÄMNDEN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare: Johan Westin Telefon: 08-508 31 902 Till KuN 2012-12-13 Kulturnämnden Nr 5 TJÄNSTEUTLÅTAND E DNR 1.1/5385/2012 SID 1 (35) 2012-12-03 Verksamhetsplan Kulturförvaltningen

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

5 Kulturförvaltningens underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 Dnr. 1.1/557/2014

5 Kulturförvaltningens underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 Dnr. 1.1/557/2014 Kulturnämnden 2014-04-08 Sida 7 (40) 5 Kulturförvaltningens underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 Dnr. 1.1/557/2014 Beslut Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag: 1.

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Kulturnämndens miljöhandlingsplan

Kulturnämndens miljöhandlingsplan KULTURFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATIONSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-11-28 Handläggare: Helene Mårtenson Telefon: 0850831980 Till Kulturnämnden KuN 2012-12-13 Nr 16 Kulturnämndens miljöhandlingsplan

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Mitt i City förskolor

Mitt i City förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Giltig fr.o.m..2010-01-01 Mitt i City förskolor Ingress Varje barn har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ständigt uppmuntras och stärkas

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Verksamhetsrapport avstämning av projektet El Sistema Stockholm

Verksamhetsrapport avstämning av projektet El Sistema Stockholm Kulturförvaltningen El Sistema Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-25 Handläggare Marion Hauge-Lindberg Telefon: 08-508 31 841 Till Kulturnämnden 2014-06-10 Nr 9 Verksamhetsrapport avstämning av projektet

Läs mer

Stockholms stads kulturvision

Stockholms stads kulturvision Stockholms stads kulturvision stockholm.se Stockholms stads kulturvision Datum: 30 maj 2012 Dnr: 328-1850/2011 Kontaktperson: Anna Klynning Stockholms stads kulturvision 3 (9) KULTURVISION Stockholm ska

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Kulturplan för Tallkrogens skola läsåret 2012/2013

Kulturplan för Tallkrogens skola läsåret 2012/2013 Kulturplan för Tallkrogens skola läsåret 2012/2013 Vision Den innevarande kultursatsningen ska på sikt leda till en kulturprofil där det är väl synligt att skolan prioriterar detta område sammantaget med

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Remissvar på Motion (2013:71) av Mats Berglund m.fl. om en ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar

Remissvar på Motion (2013:71) av Mats Berglund m.fl. om en ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-01-21 Handläggare Monica Christensen Loutsinen Telefon: 08-508 31921 Till Kulturnämnden 2014-02-04 Nr 7 Remissvar på Motion

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

På liv och död. aktivt lärande av, med och för barn och unga. Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014

På liv och död. aktivt lärande av, med och för barn och unga. Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014 På liv och död aktivt lärande av, med och för barn och unga Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014 SFHM:s uppdrag Statens försvarshistoriska museer (SFHM) har till uppgift

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm stad

Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm stad Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm stad Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm November

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 20 april 2009 Beslut i kommunfullmäktige Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012 Avsikten med planen är att göra hela stadens

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Blackebergs förskolor

Blackebergs förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Blackebergs förskolor Ing re ss Övergripande bild av verksamheten. Vår verksamhet är till för barn mellan 1-5 år och deras familjer i Blackeberg och Södra Ängby.

Läs mer

Remissvar på Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga, program för barnoch ungdomskultur

Remissvar på Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga, program för barnoch ungdomskultur 18 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-25 Handläggare: Jacky Cohen Barbro Lindberg Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 130418 Remissvar på Kultur i

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm stad

Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm stad Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm stad Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm November

Läs mer

Uppföljning av Program för delaktighet

Uppföljning av Program för delaktighet Uppföljning av Program för delaktighet FO:s årsrapport 2014 Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Sveriges

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan UTKAST 1: 2017-09-11 Läroplan för förskolan 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Förskolan ingår i skolväsendet. Enligt skollagen (2010:800)

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer