2011 ÅRSREDOVISNING. Entreprenad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011 ÅRSREDOVISNING. Entreprenad"

Transkript

1 2011 ÅRSREDOVISNING JM Entreprenad AB är ett helägt dotterbolag i JM-koncernen verksamt i Stockholms län.vi arbetar med professionella beställare inom områdena anläggning, husbyggnad, mur- och putsarbeten. Totalt är vi cirka 470 medarbetare som tillsammans omsätter cirka 2 mdkr. Långsiktighet, öppenhet och förtroende är nyckelord som speglar alla våra relationer med kunder, arbetskamrater och samarbetspartners. Entreprenad

2 Bra förutsättningar framöver Det har minst sagt varit ett händelserikt år. I början av året spåddes att byggkonjunkturen bottnat för att sakta påbörja en återhämtning, med bostadsbyggande som det stora dragloket. Den totala byggmarknaden förväntades växa med ca 5 %. Med facit i hand så stämde ovanstående relativt bra. Vi har sett en stor efterfrågan på marknaden under året. Orderingången hos samtliga större byggföretag har varit god med uppgångar om cirka tio procent i snitt och ökande intäktsvolymer. För JME har orderingången varit god, med en orderstock som ökat nitton procent. För att möta en ökad efterfrågan och större produktionsvolym så har antalet anställda ökat med tjugo procent till 478 anställda per sista december. Långsiktigt bra förutsättningar på marknaden Stockholm har växt med cirka fyrtio tusen nya invånare per år de sista åren. I den regionala utvecklingsplanen för Stockholm planeras för cirka fem miljoner (två idag) stockholmare år Förutsättningar för en fortsatt god utveckling på byggmarknaden finns alltså! Förutsättningar 2012 Byggmarknaden i Sverige förväntas under det kommande året ligga still utan tillväxt. Jag kan själv konstatera att några av våra, främst privata, kunder intagit en något mer avvaktande position det senaste halvåret. Oron på de finansiella marknaderna världen över påverkar investeringsviljan i dagsläget. Det positiva är att konsulterna har fullt upp. Projekteringsindex för vår Stockholmsmarknad var upp trettionio procent i november 2011 jämfört med samma period året innan. Det finns alltså en hel del projekt som kommer när oron lagt sig. Fokus under året Under det gångna året har vi jobbat med att fylla igen luckor i organisationen inom alla enheter och vi inleder året med en orderstock fylld av fina projekt som vi ska producera under året blir ett år för konsolidering, med fokus på att få in alla nya medarbetare på ett bra sätt i organisationen och fortsätta att utbilda i hur vi genomför våra projekt. Vi ska fortsätta arbetet med att få ihop lagen i våra projekt och att genomföra våra projekt inom rätt tid, till rätt kvalitet och till rätt kostnad (läs låg) samtidigt som kunden upplever att de får en enkel resa. Klarar vi detta så har vi en utmärkt bas att bygga vidare på när marknaden återigen vänder uppåt. Jag ser fram emot ett händelserikt Stockholm mars Fredric Kastevik Verkställande direktör

3 Styrelsen och verkställande direktören för JM Entreprenad AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Kassaflödesanalys Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Underskrifter sida

4 3(12) 1(12) Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolagets inriktning är entreprenadverksamhet inom hus-, väg- och anläggningsbyggande samt fasadarbeten. Geografiskt verkar företaget inom Stockholms län. Samverkansentreprenader och långsiktigt samarbete med både koncerninterna och externa beställare eftersträvas och bedrivs i stor omfattning. Merparten av projekten utförs dock fortfarande åt våra kunder som traditionella general- och totalentreprenader. Företaget bedriver även viss projektutveckling av industrimark på strategiskt belägen mark som även kan fungera som logistikcenter för övrig verksamhet. Företaget är ett helägt dotterföretag till JM AB (publ), org.nr med säte i Stockholm. JM Entreprenad AB omfattas av den koncernredovisning som JM AB (publ) upprättar. Året som gått Det gångna året har inneburit ökade intäkter med försämrad marginal. Vi har under året avslutat projekt som genererat ett sämre resultat. En konsekvens av projekt som ackvirerats i långkonjunktur med hård konkurrens och som utsatts för ökat kostnadstryck. Marknaden återhämtade sig under året och vår produktionsvolym ökade, vilket inneburit att vi ökat antalet anställda med tjugo procent till 478 anställda per sista december. JM Entreprenad AB blev under 2010 ISO-certifierade enligt ISO 9001 och 14001, vilket bekräftar att bolaget har ett effektivt kvalitets- och ledningssystem. Certifieringen har redan givit önskad effekt i form av stora fördelar inom främst offentliga upphandlingar. Omfattande pågående projekt : två deletapper av nya motorvägen E18 Hjulsta-Kista åt Trafikverket exploateringsarbeten på Lidingö åt JM Bostad Stockholm grovplanering för kommande verksamhetsområden på Ekobacken, Värmdö kommun exploateringsarbeten för flerbostadshus i Bromma åt Stockholm stad nyproduktion av flerbostadshus i Stockholm åt JM Bostad Stockholm äldreboende på Lidingö åt JM Fastighetsutveckling gator och ledningar i Hammarby Sjöstad åt Stockholm stad åt Nacka och Sollentuna kommuner utförs om- och tillbyggnad av skolor mark- och betongarbeten inom raffinaderiområdet i Nynäshamn åt extern beställare Större projekt som pågått under året: ombyggnad av Gamla Riksarkivet på Riddarholmen, åt Statens Fastighetsverk nybyggnad av hyreslägenheter i Åkersberga åt Armada Bostäder AB påbyggnad av befintlig bostadsfastighet i Stockholm åt Fastighets AB Järntornet nyproduktion av flerbostadshus åt JM Bostad Stockholm i Bromma och i Värmdö kommun nyproduktion av skola åt Sollentuna kommun mark- och betongarbeten inom raffinaderiområdet i Nynäshamn åt extern beställare Orderingång Företaget har under året erhållit flera nya uppdrag, varav de största är samverkansentreprenad för ombyggnad av skola i Stockholm (SISAB), och och tillbyggnad av Pir F Västra på Arlanda (Swedavia), gator och ledningar (Tyresö och Nacka kommuner) samt mark- och spårarbeten för tvärbanans utbyggnad i Bromma (AB Storstockholms Lokaltrafik). Totalt sett är företaget löpande verksamt på ett hundratal byggarbetsplatser inom Stockholms län.

5 2(12) 4(12) Marknadsutsikter Oron på den finansiella marknaden världen över påverkar investeringsviljan i dagsläget. Byggmarknaden i Sverige förväntas under det kommande året ligga stilla utan tillväxt. Företaget har en god orderstock och kommer ha en hög produktionsvolym under kommande år. Ett minskat utbud av projekt innebär dock osäkerhet i produktionsvolymen för Vid utgången av 2011 var orderstocken mkr (1 332) med en orderingång under året motsvarande mkr (2 077). Orderstock och orderingång ökar med arton procent respektive åtta procent. Risker och osäkerhetsfaktorer Entreprenadverksamheten i företaget handlar till stor del om att hantera risker. Kunderna är många till antalet och samarbete i projekten sker enligt flera olika entreprenad- och ersättningsformer. Riskerna varierar mellan de olika entreprenadformerna och är också beroende av projektens tidsaspekt och komplexitet. För att säkerställa att JM Entreprenad AB inte åtar sig projekt med stora risktaganden så utförs systematisk riskbedömning innan och i samband med ackvisition samt löpande i produktionsfasen. JM Entreprenad AB utför även finansiella motpartsbedömningar av kunder och leverantörer för att säkerställa att de kan leva upp till åtaganden i kontrakt. En intensifiering av dessa bedömningar inleddes hösten 2008 i samband med den ekonomiska krisen. Resultat och ställning (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Rörelsemarginal 4,1% 6,3% 6,5% Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Till årsstämmans förfogande står följande: Balanserad vinst Koncernbidrag Årets resultat Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , disponeras enligt följande: Utdelning Balanseras i ny räkning Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.

6 3(12) Resultaträkning Belopp i Tkr Not Nettoomsättning Produktions- och driftskostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter från finansiella omsättningstillgångar 38 3 Räntekostnader och liknande resultat poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat

7 4(12) Balansräkning Belopp i Tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Exploateringsfastigheter 5 5 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga räntebärande fordringar hos koncernföretag Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 5(12) Balansräkning Belopp i Tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier ) Bundna reserver / Reservfond Fritt eget kapital Fria reserver / balanserat resultat Periodens resultat Avsättningar Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder till koncernföretag Aktuell skatteskuld Fakturerad men ej upparbetad intäkt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

9 6(12) Kassaflödesanalys Belopp i Tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar och nedskrivningar Övriga ej kassaflödespåverkande poster Kassaflöde rörelsen före räntor och skatt Erhållen ränta 38 3 Erlagd ränta och övriga finansiella kostnader Betald skatt Kassaflöde rörelsen efter räntor och skatt Investering i exploateringsfastigheter m.m. -5 Ökning(-)/Minskning(+) kundfordringar Ökning(-)/Minskning(+) övriga kortfristiga fordringar Ökning(+)/Minskning(-) leverantörsskulder Ökning(+)/Minskning(-) övriga kortfristiga skulder Kassaflöde före investeringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar -479 Sålda materiella anläggningstillgångar 3 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

10 7(12) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Samtliga belopp är i tkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt RR 10 Entreprenaduppdrag. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Datorer Bilar och andra transportmedel 5 år 3 år 5 år Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas flyta in. Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. För entreprenadprojekt tillämpas succesiv vinstavräkning i enlighet med RR 10 Entreprenadupprag. Pågående arbeten Bolaget vinstavräknar, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteuppdrag med fast pris i takt med att arbetet utförs, så kallad successiv vinstavräkning. Vid beräkning av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget.

11 8(12) Skatt Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare kallad Betald skatt) är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas genom att temporära skillnader, på balansdagen, mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder multipliceras med relevant skattesats. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Garantireserv En avsättning redovisas när den underliggande produkten eller tjänsten har sålts. Leasing Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året. Ersättning till revisorer Kostnader för revision har belastat moderlaget JM AB Koncernbidrag och aktieägartillskott Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. Koncernuppgifter Av årets inköp avser tkr (20 332) inköp från andra koncernföretag. Av årets försäljning avser tkr ( ) försäljning till andra koncernföretag.

12 9(12) Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Varav män 93% 94% Könsfördelning i företagsledningen Styrelsen, andel kvinnor 0% 14% Övriga ledande befattningshavare, andel kvinnor 14% 14% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD (varav tantiem) (702) (1 568) Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) (27 112) (25 042) Av bolagets pensionskostnader avser 517 tkr (f.å. 440) gruppen styrelse och VD. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 3,7% 4,3% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 26% 52% Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid: Sjukfrånvaron fördelad efter kön: Män 3,8% 4,4% Kvinnor 1,3% 3,0% Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori: 29 år eller yngre 3,4% 2,9% år 3,4% 4,6% 50 år eller äldre 4,2% 4,6%

13 10(12) Not 2 Skatt på periodens resultat Aktuell skatt Skatt hänförlig till lämnat koncernbidrag Skatt på grund av ändrad taxering Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader Not 3 Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 479 Försäljningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Försäljningar Redovisat värde vid årets slut Not 4 Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt avser temporära skillnader på bolagets garantiavsättning Not 5 Upparbetad men ej fakturerad intäkt Ackumulerad à conto fakturering i pågående arbeten Upparbetade intäkter i pågående arbeten

14 11(12) Not 6 Eget kapital Aktie- Reserv- Fritt eget kapital fond kapital Utgående balans enligt balansräkningen för föregående år Koncernbidrag Skatteeffekt i koncernbidrag Periodens resultat Vid årets slut Aktieägartillskott har tidigare lämnats om tkr. Not 7 Avsättningar Garantiavsättningar Not 8 Fakturerad men ej upparbetad intäkt Ackumulerad à conto fakturering i pågående arbeten Upparbetade intäkter i pågågende arbeten Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen lön Upplupna semesterlöner Upplupna sociala kostnader Övrigt Not 10 Ansvarsförbindelser Ställda garantier i anslutning till uppdrag

15 12(12) 16(16) Stockholm Johan Skoglund Urban Lilja Lars-Olof Höglund Ordförande Per Johansson Thomas Mattsson Fredric Kastevik Verkställande direktör Fredrik Johansson Vår revisionsberättelse har lämnats Ernst & Young AB Jonas Svensson Auktoriserad revisor

16

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2002 Siemens AB

Årsredovisning 2002 Siemens AB s Årsredovisning 2002 Siemens AB Styrelsen och verkställande direktören för Siemens AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2001-30 september 2002 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Årsberättelse NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2008 Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Elkraft Vi arbetar med nät och anläggningar för distribution och transmission inom 0,4 220 kv.

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla

INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla ÅRSREDOVISNING 2009 /LOGGA/ Org.nr Innehållsförteckning 1 Verksamheten i korthet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning - koncern 5 Balansräkning - koncern 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB För dig. För miljön. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Sturestadens Fastighets AB (organisationsnummer 556167-2063) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för år 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se KPMG AB Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se Innehåll Förvaltningsberättelse...3 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer...12 Revisionsberättelse... 20 Årsredovisning KPMG 2012/2013 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer