SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden (33) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 28 januari 2014, kl Monica Sporrong (S), ordförande Johnny Wackt (KD) Gunnel Johansson (C), utom 17 Seth Andersson (S) Anders Johansson (M) Kristofer Flood (M) Martin Cronholm (MP), utom 14 Karl-Egon Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för Bo Josefsson (S) Linnea Graab (M), tjänstgörande ersättare för Matti Moberg (FP) Anna Karin Slunge (S), tjänstgörande ersättare för Martin Cronholm, 14 Marie Olsson (C), tjänstgörande ersättare för Gunnel Johansson, 17 Övriga närvarande Anna-Karin Slunge (S), ej tjänstgörande ersättare, 1-13, Marie Olsson (C), ej tjänstgörande ersättare, 1-16, 18 Kristina Ågren (S) ej tjänstgörande ersättare Ivar Pettersson, miljö- och byggchef Helen Svensson, miljöinspektör, 5-6 Dörte Schuldt, miljöinspektör, 16 Catarina Kristensson, miljöstrateg, 9-10 Robbie Danielsson, bygginspektör, 14 Johan Krantz, bygginspektör, 10, 13 Örjan Carlström, konsult, 7 Bo Josefsson, ej tjänstgörande ersättare, 15 Malin Albertsson, administratör, 15 Monica Vilsson, administratör, 15 Utses att justera Karl-Egon Karlssson Paragrafer 1-18 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ivar Pettersson Monica Sporrong Karl-Egon Karlsson Utdragsbestyrkande

2 Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden ANSLAG / BEVIS Organ Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Paragrafer 1-18 Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd Underskrift Malin Albertsson Utdragsbestyrkande

3 Miljö- och byggnämnden /004M 3 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns med följande ändringar: Tillkommande ärende: 16. Yttrande angående överklagande av Länsstyrelsens i Jönköpings län beslut ang saneringsanmälan avseende fastigheterna Tor 9 och 10 i Vaggeryds kommun 17. Fråga om täkt 18. Ansökan om ändring av lov för upplag och materialgård inom fastigheten Fåglabäck 2:6 Ärendets handläggare: Ivar Pettersson

4 Miljö- och byggnämnden /005M 4 Meddelanden Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. Ärendebeskrivning 1. Länsstyrelsens beslut : Prövning av beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av tre enbostadshus inom fastigheten Skjutebo 1:4 2. Länsstyrelsens meddelande 2012:33: Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 3. Länsstyrelsens meddelande 2013:23: Regional miljöövervakning: Utvärdering av landskapet 4. Länsstyrelsens missiv : Överklagande av Länsstyrelsens beslut 6 december 2013, , angående bygglov på fastigheten Åkers-Grytås 1:2 5. Mark- och miljödomstolens beslut : Bygglov för vindkraftverk på fastigheten Åkers-Grytås 1:2 6. Polisens tillståndsbevis : Tillstånd till skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område, Mark- och miljödomstolens protokoll : Bygglov för tillbyggnad av ensbostadshus med entré på fastigheten Örnen 8 8. Livsmedelsverket : Stöd vid utredning av matförgiftningsutbrott i vardag och kris 9. Folkhälsomyndigheten information 10. Länsstyrelsens meddelande : Anmälan om installation av automatisk in- och utmatning av virke i impregneringstub, Skogshyltan 1:5, AB Tenhults impregneringsverk 11. Länsstyrelsens beslut : Tillstånd till nedgrävning av död häst och beslut om avgift (Häradsö 1:16) Forts..

5 Miljö- och byggnämnden /005M HS Kraft: Minnesanteckningar Vaggeryds vindbrukspark 13. Länsstyrelsens meddelande : Meddelande till följd av samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för Vaggeryds vindbrukspark på fastigheterna Uljeshult 1:2 m fl 14. Länsstyrelsens beslut : Saneringsanmälan avseende fastigheterna Tor 9 och Länsstyrelsens missiv : Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 12 december 2013 angående saneringsanmälan avseende fastigheterna Tor 9 och Länsstyrelsens delbeslut : Bygglov för vindkraftverk, gårdsverk, inom fastigheten Hagstad 1:14 i Vaggeryds kommun; nu fråga om avskrivning 17. Länsstyrelsens missiv : Överklagande av Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut den 6 december 2013 angående uppförande av tre vindkraftverk på fastigheten Hagstad 1: Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, underrättelse : Ansökan om markavvattning mm inom fastigheten Stödstorp 2:1 19. Statistik, färdigställda och pågående bostäder Länsstyrelsens beslut : Beslut i fråga om miljöpåverkan från planerad verksamhet vid torvtäkt på Stavamossen i Vaggeryds, Värnamo och Sävsjö kommun 21. Länsstyrelsens beslut : Efterbehandlad och slutbesiktigad täkt på fastigheterna Svenarum 4:1 och 1: Länsstyrelsens beslut : Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion på fastigheten Norra Hult 1:6 23. Länsstyrelsens beslut : Tillstånd enligt 16 djurskyddslagen, häst (Jönköpings Vaggeryds Travsällskap) 24. Länsstyrelsens beslut : Framflyttad tid för anslutning av enskilda avlopp till kommunalt avloppsnät (Åker) Forts..

6 Miljö- och byggnämnden /005M Länsstyrelsens beslut : Strandskyddsdispens för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Skjutebo 1:4 26. Energimyndighetens meddelande : Beslut om riksintresse vindbruk Justerad driftbudgetram år 2014 med anledning av överföring av bostadsanpassning till socialnämnden 28. Länsstyrelsens beslut : Tillstånd till restaurering av klockstapeln på Skillingaryds kyrkogård 29. Länsstyrelsens beslut : Tillstånd till ny värmeanläggning i Åkers kyrka 30. Länsstyrelsens beslut : Samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken (1998:808) om förläggning av kabel mellan Alshult 1:8 och Pukarp 1:4 31. Rapport från periodisk besiktning , Waggeryd Cell AB 32. Miljödepartementet, regeringsbeslut : Beslut om att utse Natura 2000-områden till särskilda bevarandeområden

7 Miljö- och byggnämnden /014M 7 Delegationsbeslut Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. Ärendebeskrivning: Bilaga 1 Miljöärenden Bilaga 2 Byggärenden

8 Miljö- och byggnämnden /007M 8 Kurser och konferenser Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. Ärendebeskrivning: - Klimatkonferensen i Jönköping Livsstil, ekonomi och teknik för att möta klimatutmaningen Klimatrådet i Jönköpings län anordnar Klimatkonferensen för elfte året i rad i Jönköping. Konferensen har fokus på hur vi kan möta klimatutmaningen med hjälp av förändringar i vår livsstil, ekonomi och tekniska innovationer. För att ge ännu fler möjlighet att vara med så flyttas konferensen i år till Elmia. Ärendets handläggare: Ivar Pettersson

9 Miljö- och byggnämnden /535M 9 Återkallande av tillstånd att själv tömma slamavskiljare NN tillstånd , dnr , att själv tömma slamavskiljare på fastigheterna XX återkallas eftersom slamtömning inte har utförts i enlighet med gällande miljö- och smittskyddslagstiftning. Fastigheterna ska från och med år 2014 ha kommunalt slamtömningsabonnemang. Beslutet tas med hänvisning till miljöbalken (MB) kap 2 2, 3 och 5 samt smittskyddslagen kap 2 1 och Naturvårdsverkets föreskrift om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (SNFS 1994:2). Ärendebeskrivning Fastighetsägare - NN Miljö- och byggförvaltningen konstaterade , vid inspektion på fastigheten XX, att slam från slamavskiljare hade släppts ut i skogen. Från skogsvägen kändes en tydlig avloppslukt som kunde följas fram till utsläppsplatsen. Utseendet på utsläppsplatsen skilde sig från omgivningen. Markytan var svart med småbitar av något vitt. På marken hittades också två tamponger. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljade 1995 NN dispens från kommunens renhållningsordning för att själv, med egen utrustning, tömma avloppsbrunnarna på fastigheterna XX och XX. NN äger båda fastigheterna och bor på fastigheten XX. Lagstiftning I kap 2 MB finns allmänna hänsynsregler som ska följas av alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd. Enligt 2 är man skyldig att skaffa sig den kunskap som behövs, med hänsyn till åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Forts..

10 Miljö- och byggnämnden /535M 10 Av 3 framgår att man är skyldig att utföra de skyddsåtgärder iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skador och olägenheter. Enligt 5, MB s hushållnings- och kretsloppsprincip, ska alla som vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi. Enligt kap 5 2c i nu gällande renhållningsordning för Vaggeryds kommun kan innehavare av jordbruksfastigheter ges dispens att själv tömma och sprida slam från egen slamavskiljare på egen fastighet. Förutsättningar för att dispens ska kunna ges är bl.a. att slam sprids och myllas ned på brukad åkermark inom ett dygn, och att omhändertagandet sker utan risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Även av MB kap framgår att miljö- och byggnämnden kan tillåta fastighetsinnehavare att själv ta hand om avfall som annars ska tas om hand av kommunen, om det kan göras på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön. I NSFS 1994:2 framgår av 1 att syftet med föreskriften är att reglera användningen av avloppsslam inom jordbruket på ett sådant sätt att skadliga effekter på mark, vegetation, djur och människor hindras, samtidigt som en riktig användning av slam uppmuntras. Hur och på vilka åker-/ odlingsmarker avloppsslam får användas regleras i 6 och 7 i föreskriften. Avloppsslam ska behandlas innan de används i jordbruket. Obehandlat avloppsslam får användas endast om det brukas ned senast inom ett dygn från spridningen och användningen inte leder till olägenheter för närboende. Enligt smittskyddslagen kap 2 1 ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smitta. Motivering Enligt nu gällande renhållningsordning för Vaggeryds kommun kan dispens för egen slamtömning endast ges jordbruksinnehavare för tömning av egen slamavskiljare. Med egen slamavskiljare avses endast den egna bostadens slamavskiljare, inte slamavskiljare för andra bostäder som ägs av jordbruksinnehavaren. Den enda anledningen till att miljö- och byggnämnden kan bevilja dispens för egen slamtömning är möjliggöra kretslopp av näringsämnen. Ett godtagbart kretslopp av näringsämnen förutsätter att avloppsslam sprids i enlighet med NSFS 1994:2. Forts..

11 Miljö- och byggnämnden /535M 11 Tillståndet till eget omhändertagande av slam gavs Nämndens beslut förenades inte med några villkor, men även i den då gällande lagstiftning fanns bestämmelser om hur avfall ska hanteras. Enligt 3 i då gällande renhållningslag (1975:596, ändrad 1985:427) ska avfall hanteras på sådant sätt att det inre uppkommer olägenheter från hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt. SNFS 1994:2 hade trätt i kraft när slamtömningsdispensen gavs, 6 och 7 har inte ändrats sedan dess. Istället för att se avloppsslammet som en resurs och få till ett kretslopp av näringsämnen har slamdispensen använts till kvittblivning i skogen. Utsläpp av avloppsslam i skogen innebär stor risk för smittspridning och andra skadliga effekter på mark, vegetation, djur och människor. NN slamtömningsdispens ska återkallas. De båda slamavskiljarna på fastigheterna ska från och med 2014 tömmas av kommunen. Kommunicering Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut, daterat , som tillställts NN, för kännedom och möjlighet till yttrande. Något yttrande har inte inkommit. Ärendets handläggare: Helen Svensson Besvärshänvisning Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämnden, som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden, Vaggeryds kommun, Box 43, Skillingaryd. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och byggnämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, postadress och telefonnummer.

12 Miljö- och byggnämnden /027M 12 Tillsynsplan uppföljning Miljö- och byggnämnden har tagit del av uppföljningen av tillsynsplanen för år 2013 och godkänner denna. Ärendebeskrivning: Miljö- och byggnämnden ska för varje år upprätta en tillsynsplan för nämndens verksamhetsområde. Planen ska ange vad nämnd och förvaltning ska lägga sina tillsynsresurser på. Uppföljning av tillsynsplanen för år 2013 redovisas. Det konstateras att verksamheten har varit händelsestyrd och endast en liten del av planerad miljötillsyn har kunnat utföras. Ärendets handläggare: Helen Svensson

13 Miljö- och byggnämnden /012M 13 Ansökan om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag år 2014 Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna upprättad ansökan om statsbidrag till kalkning år 2014 och inge denna till länsstyrelsen. Ärendebeskrivning Vaggeryds kommun ska ansöka om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag år Kalkningsplanen för åren har reviderats för år 2014 och ansökan har upprättats i enlighet med denna. Kommunfullmäktige har, , godkänt kalkningsplanen samt att stå för den egna insatsen för fyraårsperioden Ärendets handläggare: Örjan Carlström

14 Miljö- och byggnämnden /002M 14 Attesträtt 2014 Befattningshavare inom miljö- och byggförvaltningen får rätt att attestera konton (ID) under år 2014 enligt bilaga. Ärendebeskrivning: Miljö- och byggnämnden ska årligen fatta beslut om attesträtt. Ärendets handläggare: Ivar Pettersson

15 Miljö- och byggnämnden /389B 15 Ansökan om strandskyddsdispens för friggebod inom fastigheten Mölnarp 1:20 Miljö- och byggnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b för friggebod inom fastigheten Mölnarp 1:20 vid Linnesjön. Särskilt skäl för att medge dispens är enligt 7 kap. 18c MB, punkt 1 att marken redan är ianspråktagen. Tomtplatsen avgränsas, enligt miljöbalken 7 kap 18 f, i fastighetsgräns, enligt kartbilaga som är daterad Sökande: NN Ärendebeskrivning: Ansökan avser strandskyddsdispens för friggebod vid Linnesjön inom fastigheten Mölnarp 1:20. En befintlig äldre friggebod ersätts med denna nyare friggeboden på samma plats. Byggnaden föreslås ligga inom strandskyddszonen om 100 m från Linnesjön. Yttrande beträffande strandskyddet har upprättats av miljöstrateg Beredningen föreslår nämnden att medge strandskyddsdispens för friggebod. Giltighetstid: Meddelad dispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag besluten vann laga kraft. Upplysningar: Länsstyrelsen har rätt att pröva beslutet om strandskyddsdispens inom 3 veckor från det att beslutet kommit in till Länsstyrelsen.

16 Miljö- och byggnämnden /389B 16 Avgifter: Strandskyddsdispens: 1500:- Ärendets handläggare: Catarina Kristensson

17 Miljö- och byggnämnden /370B 17 Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för ombyggnad av befintlig båtbrygga och nybyggnad av båtbrygga inom fastigheten Bondstorp 3:55 Miljö- och byggnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b för två pirar samt en iläggningsplats för båtar inom Bondstorp 3:55, enligt bifogad karta daterad Särskilt skäl för att medge dispens är enligt 7 kap. 18c MB, punkt 1 och 3, att området redan är ianspråktaget i och med att det finns en brygga sedan tidigare och att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området. Dispensområdet avgränsas till de ytor som pirarna och platsen för båtiläggningen omfattar enligt kartbilaga daterad Miljö- och byggnämnden beslutar att medge liten avvikelse från detaljplan, fastställd , och bevilja bygglov samt lämna startbesked för ombyggnad av befintlig båtbrygga, nybyggnad av båtbrygga och ramp inom fastigheten Bondstorp 3:55. Sökande: Sörängens Samfällighetsförening c/o NN, Bondstorp Sörängsliden 22, Månsarp. Ärendebeskrivning: Sökt byggnation avviker från detaljplan, fastställd , genom att placering av ny brygga och ramp sker marginellt utanför avsatt område. Principskiss över båtbrygga har inkommit. Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att medge strandskyddsdispens, liten avvikelse och bevilja bygglov för ombyggnad av befintlig båtbrygga, nybyggnad av båtbrygga och ramp för iläggning av båtar. Yttrande beträffande strandskyddet har upprättats av miljöstrateg. Upplysning: Anmälan om vattenverksamhet ska göras till länsstyrelsen. Forts

18 Miljö- och byggnämnden /370B 18 Förutsättningar för beslut: Ansökan om bygglov inkom: Principskiss inkom: Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden som underlag för slutbesked: uppfylld kontrollplan slutanmälan ska lämnas in på bifogad blankett Giltighetstid: Beviljat bygglov och meddelad dispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag besluten vann laga kraft. Upplysningar: Länsstyrelsen har rätt att pröva beslutet om strandskyddsdispens inom 3 veckor från det att beslutet kommit in till Länsstyrelsen. Meddelas: Ägare till fastigheterna Bondstorp 1:19, Bondstorp 1:20, Bondstorp 16:1 och Bondstorp 3:55. Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 : Det aktuella byggprojektet har bedömts vara av ett sådant slag att tekniskt samråd inte behöver hållas och att kontrollansvarig inte behöver utses. Arbetena får påbörjas, men bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Anordningarna får tas i bruk före slutbesked utfärdats. Slutbesked skrivs ut när samtliga handlingar insänts till miljö- och byggnämnden. Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. Avgifter: Bygglovavgift inkl underrättelse: 4479:- Strandskyddsdispens: 1500:- Ärendets handläggare: Johan Krantz

19 Miljö- och byggnämnden /250B 19 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Ekeryd 1:25 Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på tomt A inom fastigheten Ekeryd 1:25. Sökande: NN Ärendebeskrivning: Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med inredd vind på varsin avstyckad tomt. Översiktsplanen anger inga allmänna intressen för aktuellt område förutom att föreslagna placering av bostadshusen är belägna inom område av riksintresse för kulturmiljövård (fornlämningsområde). Inom aktuellt område finns inga kända fornlämningar. Hur vatten och avlopp löses ska redovisas i samband med bygglovansökan. Enskild avloppsanläggning kräver nämndens tillstånd. Yttrande angående ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på tomt A har inhämtats från Ekeryd 1:2. Ska en tomt avstyckas för mindre djurhållning bör tomten vara 3 Ha eller större än 3 Ha. Tomterna har inritats skalenligt på karta. Husens ungefärliga placering har redovisats. En ny karta inkom Den norra tomten, A, är nu 2,5 Ha och den södra tomten, B, är nu 2600 m². Positivt förhandsbesked för tomt B gavs av Miljö-och byggnämnden Beredningen föreslår nämnden att lämna positivt förhandsbesked för tomt A. Yttrande från berörda grannar till den nya tomten A och husplaceringen ska inhämtas av miljö- och byggnämnden. Forts

20 Miljö- och byggnämnden /250B 20 Yttrande har inhämtats från XX, utan synpunkter. Berörd granne XX har framfört synpunkter. Yttrandet har kommunicerats med sökanden för eventuell kommentar. Svar inkom Sökanden flyttar huset och infartsvägen åt nordost. Giltighetstid: Beviljat förhandsbesked är bindande vid prövning av bygglov som görs inom två år. Meddelas: Ägarna till fastigheterna Ekeryd 1:2, Ekeryd 1:5, Ekeryd 1:38, Ekeryd 1:20 och Ekeryd 1:42. Avgift: Förhandsbesked: 3560:- Ärendets handläggare: Ivar Pettersson

21 Miljö- och byggnämnden /278B 21 Bostadsanpassningsbidrag, XX Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag för montering av halkfri golvmatta, med stöd av 6 BAB (Lag om bostadsanpassningsbidrag m.m.) med följande motivering: Enligt 6 BAB lämnas bostadanpassningsbidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Bostaden är ändamålsenlig som bostad för sökanden. Ärendebeskrivning: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag och intyg från arbetsterapeut har inkommit till miljö- och byggnämnden. Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för följande åtgärder: - montering av halkfri golvmatta i hygienutrymme - borttagning av trösklar mellan hall kök och hall vardagsrum - montering av handtag i duschutrymme - åtgärda nivåskillnad mellan lägenhet och balkong Beviljat bostadsanpassningsbidrag gällande: - borttagning av trösklar mellan hall kök och hall vardagsrum - montering av handtag i duschutrymme - åtgärda nivåskillnad mellan lägenhet och balkong Se beslut nr: BAB Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag för montering av halkfri golvmatta, med stöd av 6 BAB (Lag om bostadsanpassningsbidrag m.m.) med följande motivering: Enligt 6 BAB lämnas bostadanpassningsbidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Bostaden är ändamålsenlig som bostad för sökanden. Forts

22 Miljö- och byggnämnden /278B 22 Kommunicering: Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut, daterat , som tillställts sökanden, för kännedom och möjlighet till yttrande. Något yttrande från sökanden har inte inkommit. Ärendets handläggare: Johan Krantz. Besvärshänvisning Detta beslut kan överklagas till förvaltningsrätten. Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämnden, som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden, Vaggeryds kommun, Box 43, Skillingaryd. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och byggnämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslut. Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, postadress och telefonnummer.

23 Miljö- och byggnämnden /363B 23 Bostadsanpassningsbidrag, XX Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bostadsanpassningsbidrag för ramp och plattläggning till en kostnad av :-. Sökanden kan själv välja typ av anpassningsåtgärd för att möjliggöra att bostaden blir tillgänglig, t ex genom installation av hiss. Sökanden får då själv bekosta merkostnaden om kostnaden för den anpassningsåtgärd som väljs överstiger bostadsanpassningsbidragets belopp. Sökanden får själv bekosta underhåll av hiss. Ärendebeskrivning: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag och intyg från arbetsterapeut har inkommit till miljö- och byggnämnden. Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för installation av ramp till entrén och breddning av dörr till hygienutrymme. Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bostadsanpassningsbidrag för ramp och plattläggning till en kostnad av :-. Skälig kostnad för installation av ramp och plattläggning uppgår till :-. Kommunens projekteringskostnad uppgår till 3 200:- och oförutsedda kostnader uppskattas till 3 200:-. På uppdrag av sökande beställs arbetet för breddning av dörr till hygienutrymme av miljö- och byggnämnden och utbetalas till vald entreprenör av miljö- och byggnämnden efter avslutat arbete. Upplysning: Sökanden kan själv välja typ av anpassningsåtgärd för att möjliggöra att bostaden blir tillgänglig, t ex genom installation av hiss. Sökanden får då själv bekosta merkostnaden om kostnaden för den anpassningsåtgärd som väljs överstiger bostadsanpassningsbidragets belopp. Sökanden får själv bekosta underhåll av hiss. Sökanden får själv ombesörja beställning av arbete för vald anpassningsåtgärd till entré. När arbetet är färdigställt ska kostnaderna för åtgärderna redovisas med fakturor eller liknande. För eget arbete utgår inget bidrag. Sökanden betalar själv fakturan från hantverkaren. Forts

24 Miljö- och byggnämnden /363B 24 Installation av hiss är anmälningspliktigt enligt plan- och bygglagen. Anmälan ska inges till kommunen innan hissinstallation påbörjas. Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut, daterat , som tillställts sökanden, för kännedom och möjlighet till yttrande. Sökanden har inkommit med ett muntligt yttrande. Ärendets handläggare: Johan Krantz

25 Miljö- och byggnämnden /006B 25 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage inom fastigheten Stödstorp 2:1, avst från Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage inom fastigheten Stödstorp 2:1, avst från. Sökande: NN Ärendebeskrivning: Sökt byggnation är belägen utanför detaljplanelagt område. Gällande översiktsplan (2002) anger inga allmänna intressen på platsen. Ny översiktplan (2012) anger utredningsområde för vattentäkt. Färgsättning och kompletterad planritning har inkommit. Anmäld kontrollansvarig är NN. Byggnaden kommer anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Miljö- och byggnämndens beredning är positiv till ansökan. Martin Cronholm(MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Upplysning: Miljö- och byggnämnden beslutade , 38, att områdesbestämmelser ska upprättas för området. Bestämmelserna kommer t ex att innehålla bestämmelser om fastigheters storlek och utökad bygglovplikt. Djurhållning förekommer inom området. Golv i vardagsrum bör ligga i nivå med golv i kök för att utrymmet ska vara tillgängligt för t ex en person med nedsatt rörelseförmåga. Forts

26 Miljö- och byggnämnden /006B 26 Nedanstående föreskrifter ska följas: tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan utfärdas, byggherren och kontrollansvariga ska närvara vid tekniskt samråd, byggherren kontaktar bygginspektören för bokning av tid för samråd teknisk beskrivning ska inges före det tekniska samrådet förslag till utvändig färgsättning har inkommit förslag till kontrollplan ska inges före tekniskt samråd, nämnden ska fastställa kontrollplanen i startbeskedet slutanmälan ska lämnas in på bifogad blankett Giltighetstid: Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft. Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Meddelas: Ägarna till fastigheterna Stödstorp 1:1, Stödstorp 2:1, Stödstorp 2:3 och Stödstorp 2:8. Upplysningar avseende startbesked: Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut om startbesked lämnats. Enligt lagen om byggfelsförsäkring (SFS 1993:320) ska en byggfelsförsäkring finnas vid nybyggnad. Redovisning av byggnadens specifika energianvändning ska inlämnas till miljö- och byggnämnden innan startbesked kan lämnas. Enligt 11 kap Plan- och bygglagen ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. Avgifter: Bygglovavgift inkl underrättelse: 14140:- Ärendets handläggare: Robbie Danielsson

27 Miljö- och byggnämnden /181M 27 Det papperslösa samhället, digital kallelse och handlingar Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. Ledamöter som har frågor om användning/hantering av läsplattan kan vända sig till IT-enheten. Ärendebeskrivning: Miljö- och byggnämnden har totalt köpt in 20 läsplattor Samsung Galaxy Tab till nämndens ledamöter samt till förvaltningen. Läsplattan tillhör Vaggeryds kommun och kvitteras ut av ledamöterna, som skriver på ett avtal om lån av läsplattan. Avtalstiden är tillsvidare under den period som ledamoten innehar det politiska uppdraget i nämnden. Christian Larsson och Tomas Johannson från IT-enheten informerar om hur man använder/hanterar och vilket ansvar ledamoten har för läsplattan. Ärendets tidigare handläggning: Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Ärendets handläggare: Ivar Pettersson

28 Miljö- och byggnämnden /396M 28 Yttrande angående överklagande av Länsstyrelsens i Jönköpings län beslut ang saneringsanmälan avseende fastigheterna Tor 9 och 10 i Vaggeryds kommun Mål nr M Miljö- och byggnämnden motsätter sig det som yrkas i målet. Miljö- och byggnämnden anser att en långtgående sanering måste göras för att kort- och långsiktigt skydda människors hälsa och miljö. För att nå detta skydd bör sanering inom hela området ske till nivå för känslig markanvändning. I anmälan står att mätbara åtgärdsmål är att representativa halter inte ska överskrida platsspecifika riktvärden för några ämnen. Om åtgärdsmålet är att representativa halter, som beräknas på analyser från hela området, inte ska överskrida platsspecifika riktvärden kommer halter som är betydligt högre än de föreslagna platsspecifika riktvärdena kunna lämnas kvar efter sanering. Detta är inte acceptabelt. Miljö- och byggnämnden anser att beräkningen av representativa halter för området är felaktig. Området borde ha delats in i delområden efter föroreningsgrad, dvs förorenade delområden och områden där provtagning inte visat på föroreningar. Kostnader för de i anmälan angivna saneringsalternativen har inte redovisats. Området är för närvarande helt obebyggt vilket underlättar sanering betydligt. Ärendebeskrivning Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen har förelagt miljö- och byggnämnden att yttra sig över innehållet i Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB överklagande av Länsstyrelsen i Jönköpings län beslut. Enligt föreläggandet ska det av yttrandet framgå om miljö- och byggnämnden medger eller motsätter sig det som yrkas i målet. Om miljö- och byggnämnden motsätter sig yrkandet bör skälen för anges för detta. Miljö- och byggnämnden bör också ange om nämnden har några bevis som nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2010-11-23 1(25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 23 november 2010, kl 14.00-15.15 Per Pettersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-15 Sida 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-15 Sida 1 (11) 2014-12-15 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndag 15 december 2014, klockan 14.00 15.25 Beslutande Tobias Nordlander (S) Ordförande Johanna Skottman (S) Markku Ollila (S) Erkki

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

2007-06-19 1(35) Miljö- och byggnämnden. Kommunkontoret, Skillingaryd ANSLAG/BEVIS. Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida

2007-06-19 1(35) Miljö- och byggnämnden. Kommunkontoret, Skillingaryd ANSLAG/BEVIS. Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 2007-06-19 1(35) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, 2007-06-19, kl. 14.00 16.50 Beslutande Övriga deltagande Per Pettersson (kd), ordförande Per-Jonny Krohn (s) Gunnel Johansson (c) Bo Josefsson (s)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-06-20 82 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 juni 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-03-21 1 (14)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-03-21 1 (14) 2013-03-21 1 (14) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 21 mars 2013, klockan 09.00-10.30 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordf. Börjee Ahlin (S) Per Jörgensen (S) Benny Andersson

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 14 oktober 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-10-07 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-10-14 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer