SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden (33) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 28 januari 2014, kl Monica Sporrong (S), ordförande Johnny Wackt (KD) Gunnel Johansson (C), utom 17 Seth Andersson (S) Anders Johansson (M) Kristofer Flood (M) Martin Cronholm (MP), utom 14 Karl-Egon Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för Bo Josefsson (S) Linnea Graab (M), tjänstgörande ersättare för Matti Moberg (FP) Anna Karin Slunge (S), tjänstgörande ersättare för Martin Cronholm, 14 Marie Olsson (C), tjänstgörande ersättare för Gunnel Johansson, 17 Övriga närvarande Anna-Karin Slunge (S), ej tjänstgörande ersättare, 1-13, Marie Olsson (C), ej tjänstgörande ersättare, 1-16, 18 Kristina Ågren (S) ej tjänstgörande ersättare Ivar Pettersson, miljö- och byggchef Helen Svensson, miljöinspektör, 5-6 Dörte Schuldt, miljöinspektör, 16 Catarina Kristensson, miljöstrateg, 9-10 Robbie Danielsson, bygginspektör, 14 Johan Krantz, bygginspektör, 10, 13 Örjan Carlström, konsult, 7 Bo Josefsson, ej tjänstgörande ersättare, 15 Malin Albertsson, administratör, 15 Monica Vilsson, administratör, 15 Utses att justera Karl-Egon Karlssson Paragrafer 1-18 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ivar Pettersson Monica Sporrong Karl-Egon Karlsson Utdragsbestyrkande

2 Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden ANSLAG / BEVIS Organ Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Paragrafer 1-18 Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd Underskrift Malin Albertsson Utdragsbestyrkande

3 Miljö- och byggnämnden /004M 3 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns med följande ändringar: Tillkommande ärende: 16. Yttrande angående överklagande av Länsstyrelsens i Jönköpings län beslut ang saneringsanmälan avseende fastigheterna Tor 9 och 10 i Vaggeryds kommun 17. Fråga om täkt 18. Ansökan om ändring av lov för upplag och materialgård inom fastigheten Fåglabäck 2:6 Ärendets handläggare: Ivar Pettersson

4 Miljö- och byggnämnden /005M 4 Meddelanden Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. Ärendebeskrivning 1. Länsstyrelsens beslut : Prövning av beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av tre enbostadshus inom fastigheten Skjutebo 1:4 2. Länsstyrelsens meddelande 2012:33: Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 3. Länsstyrelsens meddelande 2013:23: Regional miljöövervakning: Utvärdering av landskapet 4. Länsstyrelsens missiv : Överklagande av Länsstyrelsens beslut 6 december 2013, , angående bygglov på fastigheten Åkers-Grytås 1:2 5. Mark- och miljödomstolens beslut : Bygglov för vindkraftverk på fastigheten Åkers-Grytås 1:2 6. Polisens tillståndsbevis : Tillstånd till skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område, Mark- och miljödomstolens protokoll : Bygglov för tillbyggnad av ensbostadshus med entré på fastigheten Örnen 8 8. Livsmedelsverket : Stöd vid utredning av matförgiftningsutbrott i vardag och kris 9. Folkhälsomyndigheten information 10. Länsstyrelsens meddelande : Anmälan om installation av automatisk in- och utmatning av virke i impregneringstub, Skogshyltan 1:5, AB Tenhults impregneringsverk 11. Länsstyrelsens beslut : Tillstånd till nedgrävning av död häst och beslut om avgift (Häradsö 1:16) Forts..

5 Miljö- och byggnämnden /005M HS Kraft: Minnesanteckningar Vaggeryds vindbrukspark 13. Länsstyrelsens meddelande : Meddelande till följd av samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för Vaggeryds vindbrukspark på fastigheterna Uljeshult 1:2 m fl 14. Länsstyrelsens beslut : Saneringsanmälan avseende fastigheterna Tor 9 och Länsstyrelsens missiv : Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 12 december 2013 angående saneringsanmälan avseende fastigheterna Tor 9 och Länsstyrelsens delbeslut : Bygglov för vindkraftverk, gårdsverk, inom fastigheten Hagstad 1:14 i Vaggeryds kommun; nu fråga om avskrivning 17. Länsstyrelsens missiv : Överklagande av Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut den 6 december 2013 angående uppförande av tre vindkraftverk på fastigheten Hagstad 1: Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, underrättelse : Ansökan om markavvattning mm inom fastigheten Stödstorp 2:1 19. Statistik, färdigställda och pågående bostäder Länsstyrelsens beslut : Beslut i fråga om miljöpåverkan från planerad verksamhet vid torvtäkt på Stavamossen i Vaggeryds, Värnamo och Sävsjö kommun 21. Länsstyrelsens beslut : Efterbehandlad och slutbesiktigad täkt på fastigheterna Svenarum 4:1 och 1: Länsstyrelsens beslut : Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion på fastigheten Norra Hult 1:6 23. Länsstyrelsens beslut : Tillstånd enligt 16 djurskyddslagen, häst (Jönköpings Vaggeryds Travsällskap) 24. Länsstyrelsens beslut : Framflyttad tid för anslutning av enskilda avlopp till kommunalt avloppsnät (Åker) Forts..

6 Miljö- och byggnämnden /005M Länsstyrelsens beslut : Strandskyddsdispens för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Skjutebo 1:4 26. Energimyndighetens meddelande : Beslut om riksintresse vindbruk Justerad driftbudgetram år 2014 med anledning av överföring av bostadsanpassning till socialnämnden 28. Länsstyrelsens beslut : Tillstånd till restaurering av klockstapeln på Skillingaryds kyrkogård 29. Länsstyrelsens beslut : Tillstånd till ny värmeanläggning i Åkers kyrka 30. Länsstyrelsens beslut : Samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken (1998:808) om förläggning av kabel mellan Alshult 1:8 och Pukarp 1:4 31. Rapport från periodisk besiktning , Waggeryd Cell AB 32. Miljödepartementet, regeringsbeslut : Beslut om att utse Natura 2000-områden till särskilda bevarandeområden

7 Miljö- och byggnämnden /014M 7 Delegationsbeslut Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. Ärendebeskrivning: Bilaga 1 Miljöärenden Bilaga 2 Byggärenden

8 Miljö- och byggnämnden /007M 8 Kurser och konferenser Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. Ärendebeskrivning: - Klimatkonferensen i Jönköping Livsstil, ekonomi och teknik för att möta klimatutmaningen Klimatrådet i Jönköpings län anordnar Klimatkonferensen för elfte året i rad i Jönköping. Konferensen har fokus på hur vi kan möta klimatutmaningen med hjälp av förändringar i vår livsstil, ekonomi och tekniska innovationer. För att ge ännu fler möjlighet att vara med så flyttas konferensen i år till Elmia. Ärendets handläggare: Ivar Pettersson

9 Miljö- och byggnämnden /535M 9 Återkallande av tillstånd att själv tömma slamavskiljare NN tillstånd , dnr , att själv tömma slamavskiljare på fastigheterna XX återkallas eftersom slamtömning inte har utförts i enlighet med gällande miljö- och smittskyddslagstiftning. Fastigheterna ska från och med år 2014 ha kommunalt slamtömningsabonnemang. Beslutet tas med hänvisning till miljöbalken (MB) kap 2 2, 3 och 5 samt smittskyddslagen kap 2 1 och Naturvårdsverkets föreskrift om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (SNFS 1994:2). Ärendebeskrivning Fastighetsägare - NN Miljö- och byggförvaltningen konstaterade , vid inspektion på fastigheten XX, att slam från slamavskiljare hade släppts ut i skogen. Från skogsvägen kändes en tydlig avloppslukt som kunde följas fram till utsläppsplatsen. Utseendet på utsläppsplatsen skilde sig från omgivningen. Markytan var svart med småbitar av något vitt. På marken hittades också två tamponger. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljade 1995 NN dispens från kommunens renhållningsordning för att själv, med egen utrustning, tömma avloppsbrunnarna på fastigheterna XX och XX. NN äger båda fastigheterna och bor på fastigheten XX. Lagstiftning I kap 2 MB finns allmänna hänsynsregler som ska följas av alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd. Enligt 2 är man skyldig att skaffa sig den kunskap som behövs, med hänsyn till åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Forts..

10 Miljö- och byggnämnden /535M 10 Av 3 framgår att man är skyldig att utföra de skyddsåtgärder iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skador och olägenheter. Enligt 5, MB s hushållnings- och kretsloppsprincip, ska alla som vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi. Enligt kap 5 2c i nu gällande renhållningsordning för Vaggeryds kommun kan innehavare av jordbruksfastigheter ges dispens att själv tömma och sprida slam från egen slamavskiljare på egen fastighet. Förutsättningar för att dispens ska kunna ges är bl.a. att slam sprids och myllas ned på brukad åkermark inom ett dygn, och att omhändertagandet sker utan risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Även av MB kap framgår att miljö- och byggnämnden kan tillåta fastighetsinnehavare att själv ta hand om avfall som annars ska tas om hand av kommunen, om det kan göras på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön. I NSFS 1994:2 framgår av 1 att syftet med föreskriften är att reglera användningen av avloppsslam inom jordbruket på ett sådant sätt att skadliga effekter på mark, vegetation, djur och människor hindras, samtidigt som en riktig användning av slam uppmuntras. Hur och på vilka åker-/ odlingsmarker avloppsslam får användas regleras i 6 och 7 i föreskriften. Avloppsslam ska behandlas innan de används i jordbruket. Obehandlat avloppsslam får användas endast om det brukas ned senast inom ett dygn från spridningen och användningen inte leder till olägenheter för närboende. Enligt smittskyddslagen kap 2 1 ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smitta. Motivering Enligt nu gällande renhållningsordning för Vaggeryds kommun kan dispens för egen slamtömning endast ges jordbruksinnehavare för tömning av egen slamavskiljare. Med egen slamavskiljare avses endast den egna bostadens slamavskiljare, inte slamavskiljare för andra bostäder som ägs av jordbruksinnehavaren. Den enda anledningen till att miljö- och byggnämnden kan bevilja dispens för egen slamtömning är möjliggöra kretslopp av näringsämnen. Ett godtagbart kretslopp av näringsämnen förutsätter att avloppsslam sprids i enlighet med NSFS 1994:2. Forts..

11 Miljö- och byggnämnden /535M 11 Tillståndet till eget omhändertagande av slam gavs Nämndens beslut förenades inte med några villkor, men även i den då gällande lagstiftning fanns bestämmelser om hur avfall ska hanteras. Enligt 3 i då gällande renhållningslag (1975:596, ändrad 1985:427) ska avfall hanteras på sådant sätt att det inre uppkommer olägenheter från hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt. SNFS 1994:2 hade trätt i kraft när slamtömningsdispensen gavs, 6 och 7 har inte ändrats sedan dess. Istället för att se avloppsslammet som en resurs och få till ett kretslopp av näringsämnen har slamdispensen använts till kvittblivning i skogen. Utsläpp av avloppsslam i skogen innebär stor risk för smittspridning och andra skadliga effekter på mark, vegetation, djur och människor. NN slamtömningsdispens ska återkallas. De båda slamavskiljarna på fastigheterna ska från och med 2014 tömmas av kommunen. Kommunicering Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut, daterat , som tillställts NN, för kännedom och möjlighet till yttrande. Något yttrande har inte inkommit. Ärendets handläggare: Helen Svensson Besvärshänvisning Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämnden, som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden, Vaggeryds kommun, Box 43, Skillingaryd. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och byggnämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, postadress och telefonnummer.

12 Miljö- och byggnämnden /027M 12 Tillsynsplan uppföljning Miljö- och byggnämnden har tagit del av uppföljningen av tillsynsplanen för år 2013 och godkänner denna. Ärendebeskrivning: Miljö- och byggnämnden ska för varje år upprätta en tillsynsplan för nämndens verksamhetsområde. Planen ska ange vad nämnd och förvaltning ska lägga sina tillsynsresurser på. Uppföljning av tillsynsplanen för år 2013 redovisas. Det konstateras att verksamheten har varit händelsestyrd och endast en liten del av planerad miljötillsyn har kunnat utföras. Ärendets handläggare: Helen Svensson

13 Miljö- och byggnämnden /012M 13 Ansökan om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag år 2014 Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna upprättad ansökan om statsbidrag till kalkning år 2014 och inge denna till länsstyrelsen. Ärendebeskrivning Vaggeryds kommun ska ansöka om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag år Kalkningsplanen för åren har reviderats för år 2014 och ansökan har upprättats i enlighet med denna. Kommunfullmäktige har, , godkänt kalkningsplanen samt att stå för den egna insatsen för fyraårsperioden Ärendets handläggare: Örjan Carlström

14 Miljö- och byggnämnden /002M 14 Attesträtt 2014 Befattningshavare inom miljö- och byggförvaltningen får rätt att attestera konton (ID) under år 2014 enligt bilaga. Ärendebeskrivning: Miljö- och byggnämnden ska årligen fatta beslut om attesträtt. Ärendets handläggare: Ivar Pettersson

15 Miljö- och byggnämnden /389B 15 Ansökan om strandskyddsdispens för friggebod inom fastigheten Mölnarp 1:20 Miljö- och byggnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b för friggebod inom fastigheten Mölnarp 1:20 vid Linnesjön. Särskilt skäl för att medge dispens är enligt 7 kap. 18c MB, punkt 1 att marken redan är ianspråktagen. Tomtplatsen avgränsas, enligt miljöbalken 7 kap 18 f, i fastighetsgräns, enligt kartbilaga som är daterad Sökande: NN Ärendebeskrivning: Ansökan avser strandskyddsdispens för friggebod vid Linnesjön inom fastigheten Mölnarp 1:20. En befintlig äldre friggebod ersätts med denna nyare friggeboden på samma plats. Byggnaden föreslås ligga inom strandskyddszonen om 100 m från Linnesjön. Yttrande beträffande strandskyddet har upprättats av miljöstrateg Beredningen föreslår nämnden att medge strandskyddsdispens för friggebod. Giltighetstid: Meddelad dispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag besluten vann laga kraft. Upplysningar: Länsstyrelsen har rätt att pröva beslutet om strandskyddsdispens inom 3 veckor från det att beslutet kommit in till Länsstyrelsen.

16 Miljö- och byggnämnden /389B 16 Avgifter: Strandskyddsdispens: 1500:- Ärendets handläggare: Catarina Kristensson

17 Miljö- och byggnämnden /370B 17 Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för ombyggnad av befintlig båtbrygga och nybyggnad av båtbrygga inom fastigheten Bondstorp 3:55 Miljö- och byggnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b för två pirar samt en iläggningsplats för båtar inom Bondstorp 3:55, enligt bifogad karta daterad Särskilt skäl för att medge dispens är enligt 7 kap. 18c MB, punkt 1 och 3, att området redan är ianspråktaget i och med att det finns en brygga sedan tidigare och att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området. Dispensområdet avgränsas till de ytor som pirarna och platsen för båtiläggningen omfattar enligt kartbilaga daterad Miljö- och byggnämnden beslutar att medge liten avvikelse från detaljplan, fastställd , och bevilja bygglov samt lämna startbesked för ombyggnad av befintlig båtbrygga, nybyggnad av båtbrygga och ramp inom fastigheten Bondstorp 3:55. Sökande: Sörängens Samfällighetsförening c/o NN, Bondstorp Sörängsliden 22, Månsarp. Ärendebeskrivning: Sökt byggnation avviker från detaljplan, fastställd , genom att placering av ny brygga och ramp sker marginellt utanför avsatt område. Principskiss över båtbrygga har inkommit. Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att medge strandskyddsdispens, liten avvikelse och bevilja bygglov för ombyggnad av befintlig båtbrygga, nybyggnad av båtbrygga och ramp för iläggning av båtar. Yttrande beträffande strandskyddet har upprättats av miljöstrateg. Upplysning: Anmälan om vattenverksamhet ska göras till länsstyrelsen. Forts

18 Miljö- och byggnämnden /370B 18 Förutsättningar för beslut: Ansökan om bygglov inkom: Principskiss inkom: Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden som underlag för slutbesked: uppfylld kontrollplan slutanmälan ska lämnas in på bifogad blankett Giltighetstid: Beviljat bygglov och meddelad dispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag besluten vann laga kraft. Upplysningar: Länsstyrelsen har rätt att pröva beslutet om strandskyddsdispens inom 3 veckor från det att beslutet kommit in till Länsstyrelsen. Meddelas: Ägare till fastigheterna Bondstorp 1:19, Bondstorp 1:20, Bondstorp 16:1 och Bondstorp 3:55. Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 : Det aktuella byggprojektet har bedömts vara av ett sådant slag att tekniskt samråd inte behöver hållas och att kontrollansvarig inte behöver utses. Arbetena får påbörjas, men bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Anordningarna får tas i bruk före slutbesked utfärdats. Slutbesked skrivs ut när samtliga handlingar insänts till miljö- och byggnämnden. Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. Avgifter: Bygglovavgift inkl underrättelse: 4479:- Strandskyddsdispens: 1500:- Ärendets handläggare: Johan Krantz

19 Miljö- och byggnämnden /250B 19 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Ekeryd 1:25 Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på tomt A inom fastigheten Ekeryd 1:25. Sökande: NN Ärendebeskrivning: Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med inredd vind på varsin avstyckad tomt. Översiktsplanen anger inga allmänna intressen för aktuellt område förutom att föreslagna placering av bostadshusen är belägna inom område av riksintresse för kulturmiljövård (fornlämningsområde). Inom aktuellt område finns inga kända fornlämningar. Hur vatten och avlopp löses ska redovisas i samband med bygglovansökan. Enskild avloppsanläggning kräver nämndens tillstånd. Yttrande angående ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på tomt A har inhämtats från Ekeryd 1:2. Ska en tomt avstyckas för mindre djurhållning bör tomten vara 3 Ha eller större än 3 Ha. Tomterna har inritats skalenligt på karta. Husens ungefärliga placering har redovisats. En ny karta inkom Den norra tomten, A, är nu 2,5 Ha och den södra tomten, B, är nu 2600 m². Positivt förhandsbesked för tomt B gavs av Miljö-och byggnämnden Beredningen föreslår nämnden att lämna positivt förhandsbesked för tomt A. Yttrande från berörda grannar till den nya tomten A och husplaceringen ska inhämtas av miljö- och byggnämnden. Forts

20 Miljö- och byggnämnden /250B 20 Yttrande har inhämtats från XX, utan synpunkter. Berörd granne XX har framfört synpunkter. Yttrandet har kommunicerats med sökanden för eventuell kommentar. Svar inkom Sökanden flyttar huset och infartsvägen åt nordost. Giltighetstid: Beviljat förhandsbesked är bindande vid prövning av bygglov som görs inom två år. Meddelas: Ägarna till fastigheterna Ekeryd 1:2, Ekeryd 1:5, Ekeryd 1:38, Ekeryd 1:20 och Ekeryd 1:42. Avgift: Förhandsbesked: 3560:- Ärendets handläggare: Ivar Pettersson

21 Miljö- och byggnämnden /278B 21 Bostadsanpassningsbidrag, XX Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag för montering av halkfri golvmatta, med stöd av 6 BAB (Lag om bostadsanpassningsbidrag m.m.) med följande motivering: Enligt 6 BAB lämnas bostadanpassningsbidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Bostaden är ändamålsenlig som bostad för sökanden. Ärendebeskrivning: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag och intyg från arbetsterapeut har inkommit till miljö- och byggnämnden. Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för följande åtgärder: - montering av halkfri golvmatta i hygienutrymme - borttagning av trösklar mellan hall kök och hall vardagsrum - montering av handtag i duschutrymme - åtgärda nivåskillnad mellan lägenhet och balkong Beviljat bostadsanpassningsbidrag gällande: - borttagning av trösklar mellan hall kök och hall vardagsrum - montering av handtag i duschutrymme - åtgärda nivåskillnad mellan lägenhet och balkong Se beslut nr: BAB Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag för montering av halkfri golvmatta, med stöd av 6 BAB (Lag om bostadsanpassningsbidrag m.m.) med följande motivering: Enligt 6 BAB lämnas bostadanpassningsbidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Bostaden är ändamålsenlig som bostad för sökanden. Forts

22 Miljö- och byggnämnden /278B 22 Kommunicering: Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut, daterat , som tillställts sökanden, för kännedom och möjlighet till yttrande. Något yttrande från sökanden har inte inkommit. Ärendets handläggare: Johan Krantz. Besvärshänvisning Detta beslut kan överklagas till förvaltningsrätten. Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämnden, som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden, Vaggeryds kommun, Box 43, Skillingaryd. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och byggnämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslut. Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, postadress och telefonnummer.

23 Miljö- och byggnämnden /363B 23 Bostadsanpassningsbidrag, XX Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bostadsanpassningsbidrag för ramp och plattläggning till en kostnad av :-. Sökanden kan själv välja typ av anpassningsåtgärd för att möjliggöra att bostaden blir tillgänglig, t ex genom installation av hiss. Sökanden får då själv bekosta merkostnaden om kostnaden för den anpassningsåtgärd som väljs överstiger bostadsanpassningsbidragets belopp. Sökanden får själv bekosta underhåll av hiss. Ärendebeskrivning: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag och intyg från arbetsterapeut har inkommit till miljö- och byggnämnden. Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för installation av ramp till entrén och breddning av dörr till hygienutrymme. Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bostadsanpassningsbidrag för ramp och plattläggning till en kostnad av :-. Skälig kostnad för installation av ramp och plattläggning uppgår till :-. Kommunens projekteringskostnad uppgår till 3 200:- och oförutsedda kostnader uppskattas till 3 200:-. På uppdrag av sökande beställs arbetet för breddning av dörr till hygienutrymme av miljö- och byggnämnden och utbetalas till vald entreprenör av miljö- och byggnämnden efter avslutat arbete. Upplysning: Sökanden kan själv välja typ av anpassningsåtgärd för att möjliggöra att bostaden blir tillgänglig, t ex genom installation av hiss. Sökanden får då själv bekosta merkostnaden om kostnaden för den anpassningsåtgärd som väljs överstiger bostadsanpassningsbidragets belopp. Sökanden får själv bekosta underhåll av hiss. Sökanden får själv ombesörja beställning av arbete för vald anpassningsåtgärd till entré. När arbetet är färdigställt ska kostnaderna för åtgärderna redovisas med fakturor eller liknande. För eget arbete utgår inget bidrag. Sökanden betalar själv fakturan från hantverkaren. Forts

24 Miljö- och byggnämnden /363B 24 Installation av hiss är anmälningspliktigt enligt plan- och bygglagen. Anmälan ska inges till kommunen innan hissinstallation påbörjas. Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut, daterat , som tillställts sökanden, för kännedom och möjlighet till yttrande. Sökanden har inkommit med ett muntligt yttrande. Ärendets handläggare: Johan Krantz

25 Miljö- och byggnämnden /006B 25 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage inom fastigheten Stödstorp 2:1, avst från Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage inom fastigheten Stödstorp 2:1, avst från. Sökande: NN Ärendebeskrivning: Sökt byggnation är belägen utanför detaljplanelagt område. Gällande översiktsplan (2002) anger inga allmänna intressen på platsen. Ny översiktplan (2012) anger utredningsområde för vattentäkt. Färgsättning och kompletterad planritning har inkommit. Anmäld kontrollansvarig är NN. Byggnaden kommer anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Miljö- och byggnämndens beredning är positiv till ansökan. Martin Cronholm(MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Upplysning: Miljö- och byggnämnden beslutade , 38, att områdesbestämmelser ska upprättas för området. Bestämmelserna kommer t ex att innehålla bestämmelser om fastigheters storlek och utökad bygglovplikt. Djurhållning förekommer inom området. Golv i vardagsrum bör ligga i nivå med golv i kök för att utrymmet ska vara tillgängligt för t ex en person med nedsatt rörelseförmåga. Forts

26 Miljö- och byggnämnden /006B 26 Nedanstående föreskrifter ska följas: tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan utfärdas, byggherren och kontrollansvariga ska närvara vid tekniskt samråd, byggherren kontaktar bygginspektören för bokning av tid för samråd teknisk beskrivning ska inges före det tekniska samrådet förslag till utvändig färgsättning har inkommit förslag till kontrollplan ska inges före tekniskt samråd, nämnden ska fastställa kontrollplanen i startbeskedet slutanmälan ska lämnas in på bifogad blankett Giltighetstid: Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft. Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Meddelas: Ägarna till fastigheterna Stödstorp 1:1, Stödstorp 2:1, Stödstorp 2:3 och Stödstorp 2:8. Upplysningar avseende startbesked: Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut om startbesked lämnats. Enligt lagen om byggfelsförsäkring (SFS 1993:320) ska en byggfelsförsäkring finnas vid nybyggnad. Redovisning av byggnadens specifika energianvändning ska inlämnas till miljö- och byggnämnden innan startbesked kan lämnas. Enligt 11 kap Plan- och bygglagen ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. Avgifter: Bygglovavgift inkl underrättelse: 14140:- Ärendets handläggare: Robbie Danielsson

27 Miljö- och byggnämnden /181M 27 Det papperslösa samhället, digital kallelse och handlingar Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. Ledamöter som har frågor om användning/hantering av läsplattan kan vända sig till IT-enheten. Ärendebeskrivning: Miljö- och byggnämnden har totalt köpt in 20 läsplattor Samsung Galaxy Tab till nämndens ledamöter samt till förvaltningen. Läsplattan tillhör Vaggeryds kommun och kvitteras ut av ledamöterna, som skriver på ett avtal om lån av läsplattan. Avtalstiden är tillsvidare under den period som ledamoten innehar det politiska uppdraget i nämnden. Christian Larsson och Tomas Johannson från IT-enheten informerar om hur man använder/hanterar och vilket ansvar ledamoten har för läsplattan. Ärendets tidigare handläggning: Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Ärendets handläggare: Ivar Pettersson

28 Miljö- och byggnämnden /396M 28 Yttrande angående överklagande av Länsstyrelsens i Jönköpings län beslut ang saneringsanmälan avseende fastigheterna Tor 9 och 10 i Vaggeryds kommun Mål nr M Miljö- och byggnämnden motsätter sig det som yrkas i målet. Miljö- och byggnämnden anser att en långtgående sanering måste göras för att kort- och långsiktigt skydda människors hälsa och miljö. För att nå detta skydd bör sanering inom hela området ske till nivå för känslig markanvändning. I anmälan står att mätbara åtgärdsmål är att representativa halter inte ska överskrida platsspecifika riktvärden för några ämnen. Om åtgärdsmålet är att representativa halter, som beräknas på analyser från hela området, inte ska överskrida platsspecifika riktvärden kommer halter som är betydligt högre än de föreslagna platsspecifika riktvärdena kunna lämnas kvar efter sanering. Detta är inte acceptabelt. Miljö- och byggnämnden anser att beräkningen av representativa halter för området är felaktig. Området borde ha delats in i delområden efter föroreningsgrad, dvs förorenade delområden och områden där provtagning inte visat på föroreningar. Kostnader för de i anmälan angivna saneringsalternativen har inte redovisats. Området är för närvarande helt obebyggt vilket underlättar sanering betydligt. Ärendebeskrivning Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen har förelagt miljö- och byggnämnden att yttra sig över innehållet i Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB överklagande av Länsstyrelsen i Jönköpings län beslut. Enligt föreläggandet ska det av yttrandet framgå om miljö- och byggnämnden medger eller motsätter sig det som yrkas i målet. Om miljö- och byggnämnden motsätter sig yrkandet bör skälen för anges för detta. Miljö- och byggnämnden bör också ange om nämnden har några bevis som nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2010-11-23 1(25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 23 november 2010, kl 14.00-15.15 Per Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27 025 Forsbo 17: 1 - Förbud mot att tillföra förorenade massor på fastigheten samt upphävande av tidigare delegationsbeslut...2 026 Yttrande till Lantmäteriet - Samråd

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer