SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden (33) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 28 januari 2014, kl Monica Sporrong (S), ordförande Johnny Wackt (KD) Gunnel Johansson (C), utom 17 Seth Andersson (S) Anders Johansson (M) Kristofer Flood (M) Martin Cronholm (MP), utom 14 Karl-Egon Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för Bo Josefsson (S) Linnea Graab (M), tjänstgörande ersättare för Matti Moberg (FP) Anna Karin Slunge (S), tjänstgörande ersättare för Martin Cronholm, 14 Marie Olsson (C), tjänstgörande ersättare för Gunnel Johansson, 17 Övriga närvarande Anna-Karin Slunge (S), ej tjänstgörande ersättare, 1-13, Marie Olsson (C), ej tjänstgörande ersättare, 1-16, 18 Kristina Ågren (S) ej tjänstgörande ersättare Ivar Pettersson, miljö- och byggchef Helen Svensson, miljöinspektör, 5-6 Dörte Schuldt, miljöinspektör, 16 Catarina Kristensson, miljöstrateg, 9-10 Robbie Danielsson, bygginspektör, 14 Johan Krantz, bygginspektör, 10, 13 Örjan Carlström, konsult, 7 Bo Josefsson, ej tjänstgörande ersättare, 15 Malin Albertsson, administratör, 15 Monica Vilsson, administratör, 15 Utses att justera Karl-Egon Karlssson Paragrafer 1-18 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ivar Pettersson Monica Sporrong Karl-Egon Karlsson Utdragsbestyrkande

2 Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden ANSLAG / BEVIS Organ Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Paragrafer 1-18 Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd Underskrift Malin Albertsson Utdragsbestyrkande

3 Miljö- och byggnämnden /004M 3 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns med följande ändringar: Tillkommande ärende: 16. Yttrande angående överklagande av Länsstyrelsens i Jönköpings län beslut ang saneringsanmälan avseende fastigheterna Tor 9 och 10 i Vaggeryds kommun 17. Fråga om täkt 18. Ansökan om ändring av lov för upplag och materialgård inom fastigheten Fåglabäck 2:6 Ärendets handläggare: Ivar Pettersson

4 Miljö- och byggnämnden /005M 4 Meddelanden Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. Ärendebeskrivning 1. Länsstyrelsens beslut : Prövning av beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av tre enbostadshus inom fastigheten Skjutebo 1:4 2. Länsstyrelsens meddelande 2012:33: Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 3. Länsstyrelsens meddelande 2013:23: Regional miljöövervakning: Utvärdering av landskapet 4. Länsstyrelsens missiv : Överklagande av Länsstyrelsens beslut 6 december 2013, , angående bygglov på fastigheten Åkers-Grytås 1:2 5. Mark- och miljödomstolens beslut : Bygglov för vindkraftverk på fastigheten Åkers-Grytås 1:2 6. Polisens tillståndsbevis : Tillstånd till skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område, Mark- och miljödomstolens protokoll : Bygglov för tillbyggnad av ensbostadshus med entré på fastigheten Örnen 8 8. Livsmedelsverket : Stöd vid utredning av matförgiftningsutbrott i vardag och kris 9. Folkhälsomyndigheten information 10. Länsstyrelsens meddelande : Anmälan om installation av automatisk in- och utmatning av virke i impregneringstub, Skogshyltan 1:5, AB Tenhults impregneringsverk 11. Länsstyrelsens beslut : Tillstånd till nedgrävning av död häst och beslut om avgift (Häradsö 1:16) Forts..

5 Miljö- och byggnämnden /005M HS Kraft: Minnesanteckningar Vaggeryds vindbrukspark 13. Länsstyrelsens meddelande : Meddelande till följd av samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för Vaggeryds vindbrukspark på fastigheterna Uljeshult 1:2 m fl 14. Länsstyrelsens beslut : Saneringsanmälan avseende fastigheterna Tor 9 och Länsstyrelsens missiv : Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 12 december 2013 angående saneringsanmälan avseende fastigheterna Tor 9 och Länsstyrelsens delbeslut : Bygglov för vindkraftverk, gårdsverk, inom fastigheten Hagstad 1:14 i Vaggeryds kommun; nu fråga om avskrivning 17. Länsstyrelsens missiv : Överklagande av Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut den 6 december 2013 angående uppförande av tre vindkraftverk på fastigheten Hagstad 1: Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, underrättelse : Ansökan om markavvattning mm inom fastigheten Stödstorp 2:1 19. Statistik, färdigställda och pågående bostäder Länsstyrelsens beslut : Beslut i fråga om miljöpåverkan från planerad verksamhet vid torvtäkt på Stavamossen i Vaggeryds, Värnamo och Sävsjö kommun 21. Länsstyrelsens beslut : Efterbehandlad och slutbesiktigad täkt på fastigheterna Svenarum 4:1 och 1: Länsstyrelsens beslut : Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion på fastigheten Norra Hult 1:6 23. Länsstyrelsens beslut : Tillstånd enligt 16 djurskyddslagen, häst (Jönköpings Vaggeryds Travsällskap) 24. Länsstyrelsens beslut : Framflyttad tid för anslutning av enskilda avlopp till kommunalt avloppsnät (Åker) Forts..

6 Miljö- och byggnämnden /005M Länsstyrelsens beslut : Strandskyddsdispens för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Skjutebo 1:4 26. Energimyndighetens meddelande : Beslut om riksintresse vindbruk Justerad driftbudgetram år 2014 med anledning av överföring av bostadsanpassning till socialnämnden 28. Länsstyrelsens beslut : Tillstånd till restaurering av klockstapeln på Skillingaryds kyrkogård 29. Länsstyrelsens beslut : Tillstånd till ny värmeanläggning i Åkers kyrka 30. Länsstyrelsens beslut : Samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken (1998:808) om förläggning av kabel mellan Alshult 1:8 och Pukarp 1:4 31. Rapport från periodisk besiktning , Waggeryd Cell AB 32. Miljödepartementet, regeringsbeslut : Beslut om att utse Natura 2000-områden till särskilda bevarandeområden

7 Miljö- och byggnämnden /014M 7 Delegationsbeslut Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. Ärendebeskrivning: Bilaga 1 Miljöärenden Bilaga 2 Byggärenden

8 Miljö- och byggnämnden /007M 8 Kurser och konferenser Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. Ärendebeskrivning: - Klimatkonferensen i Jönköping Livsstil, ekonomi och teknik för att möta klimatutmaningen Klimatrådet i Jönköpings län anordnar Klimatkonferensen för elfte året i rad i Jönköping. Konferensen har fokus på hur vi kan möta klimatutmaningen med hjälp av förändringar i vår livsstil, ekonomi och tekniska innovationer. För att ge ännu fler möjlighet att vara med så flyttas konferensen i år till Elmia. Ärendets handläggare: Ivar Pettersson

9 Miljö- och byggnämnden /535M 9 Återkallande av tillstånd att själv tömma slamavskiljare NN tillstånd , dnr , att själv tömma slamavskiljare på fastigheterna XX återkallas eftersom slamtömning inte har utförts i enlighet med gällande miljö- och smittskyddslagstiftning. Fastigheterna ska från och med år 2014 ha kommunalt slamtömningsabonnemang. Beslutet tas med hänvisning till miljöbalken (MB) kap 2 2, 3 och 5 samt smittskyddslagen kap 2 1 och Naturvårdsverkets föreskrift om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (SNFS 1994:2). Ärendebeskrivning Fastighetsägare - NN Miljö- och byggförvaltningen konstaterade , vid inspektion på fastigheten XX, att slam från slamavskiljare hade släppts ut i skogen. Från skogsvägen kändes en tydlig avloppslukt som kunde följas fram till utsläppsplatsen. Utseendet på utsläppsplatsen skilde sig från omgivningen. Markytan var svart med småbitar av något vitt. På marken hittades också två tamponger. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljade 1995 NN dispens från kommunens renhållningsordning för att själv, med egen utrustning, tömma avloppsbrunnarna på fastigheterna XX och XX. NN äger båda fastigheterna och bor på fastigheten XX. Lagstiftning I kap 2 MB finns allmänna hänsynsregler som ska följas av alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd. Enligt 2 är man skyldig att skaffa sig den kunskap som behövs, med hänsyn till åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Forts..

10 Miljö- och byggnämnden /535M 10 Av 3 framgår att man är skyldig att utföra de skyddsåtgärder iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skador och olägenheter. Enligt 5, MB s hushållnings- och kretsloppsprincip, ska alla som vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi. Enligt kap 5 2c i nu gällande renhållningsordning för Vaggeryds kommun kan innehavare av jordbruksfastigheter ges dispens att själv tömma och sprida slam från egen slamavskiljare på egen fastighet. Förutsättningar för att dispens ska kunna ges är bl.a. att slam sprids och myllas ned på brukad åkermark inom ett dygn, och att omhändertagandet sker utan risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Även av MB kap framgår att miljö- och byggnämnden kan tillåta fastighetsinnehavare att själv ta hand om avfall som annars ska tas om hand av kommunen, om det kan göras på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön. I NSFS 1994:2 framgår av 1 att syftet med föreskriften är att reglera användningen av avloppsslam inom jordbruket på ett sådant sätt att skadliga effekter på mark, vegetation, djur och människor hindras, samtidigt som en riktig användning av slam uppmuntras. Hur och på vilka åker-/ odlingsmarker avloppsslam får användas regleras i 6 och 7 i föreskriften. Avloppsslam ska behandlas innan de används i jordbruket. Obehandlat avloppsslam får användas endast om det brukas ned senast inom ett dygn från spridningen och användningen inte leder till olägenheter för närboende. Enligt smittskyddslagen kap 2 1 ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smitta. Motivering Enligt nu gällande renhållningsordning för Vaggeryds kommun kan dispens för egen slamtömning endast ges jordbruksinnehavare för tömning av egen slamavskiljare. Med egen slamavskiljare avses endast den egna bostadens slamavskiljare, inte slamavskiljare för andra bostäder som ägs av jordbruksinnehavaren. Den enda anledningen till att miljö- och byggnämnden kan bevilja dispens för egen slamtömning är möjliggöra kretslopp av näringsämnen. Ett godtagbart kretslopp av näringsämnen förutsätter att avloppsslam sprids i enlighet med NSFS 1994:2. Forts..

11 Miljö- och byggnämnden /535M 11 Tillståndet till eget omhändertagande av slam gavs Nämndens beslut förenades inte med några villkor, men även i den då gällande lagstiftning fanns bestämmelser om hur avfall ska hanteras. Enligt 3 i då gällande renhållningslag (1975:596, ändrad 1985:427) ska avfall hanteras på sådant sätt att det inre uppkommer olägenheter från hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt. SNFS 1994:2 hade trätt i kraft när slamtömningsdispensen gavs, 6 och 7 har inte ändrats sedan dess. Istället för att se avloppsslammet som en resurs och få till ett kretslopp av näringsämnen har slamdispensen använts till kvittblivning i skogen. Utsläpp av avloppsslam i skogen innebär stor risk för smittspridning och andra skadliga effekter på mark, vegetation, djur och människor. NN slamtömningsdispens ska återkallas. De båda slamavskiljarna på fastigheterna ska från och med 2014 tömmas av kommunen. Kommunicering Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut, daterat , som tillställts NN, för kännedom och möjlighet till yttrande. Något yttrande har inte inkommit. Ärendets handläggare: Helen Svensson Besvärshänvisning Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämnden, som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden, Vaggeryds kommun, Box 43, Skillingaryd. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och byggnämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, postadress och telefonnummer.

12 Miljö- och byggnämnden /027M 12 Tillsynsplan uppföljning Miljö- och byggnämnden har tagit del av uppföljningen av tillsynsplanen för år 2013 och godkänner denna. Ärendebeskrivning: Miljö- och byggnämnden ska för varje år upprätta en tillsynsplan för nämndens verksamhetsområde. Planen ska ange vad nämnd och förvaltning ska lägga sina tillsynsresurser på. Uppföljning av tillsynsplanen för år 2013 redovisas. Det konstateras att verksamheten har varit händelsestyrd och endast en liten del av planerad miljötillsyn har kunnat utföras. Ärendets handläggare: Helen Svensson

13 Miljö- och byggnämnden /012M 13 Ansökan om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag år 2014 Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna upprättad ansökan om statsbidrag till kalkning år 2014 och inge denna till länsstyrelsen. Ärendebeskrivning Vaggeryds kommun ska ansöka om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag år Kalkningsplanen för åren har reviderats för år 2014 och ansökan har upprättats i enlighet med denna. Kommunfullmäktige har, , godkänt kalkningsplanen samt att stå för den egna insatsen för fyraårsperioden Ärendets handläggare: Örjan Carlström

14 Miljö- och byggnämnden /002M 14 Attesträtt 2014 Befattningshavare inom miljö- och byggförvaltningen får rätt att attestera konton (ID) under år 2014 enligt bilaga. Ärendebeskrivning: Miljö- och byggnämnden ska årligen fatta beslut om attesträtt. Ärendets handläggare: Ivar Pettersson

15 Miljö- och byggnämnden /389B 15 Ansökan om strandskyddsdispens för friggebod inom fastigheten Mölnarp 1:20 Miljö- och byggnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b för friggebod inom fastigheten Mölnarp 1:20 vid Linnesjön. Särskilt skäl för att medge dispens är enligt 7 kap. 18c MB, punkt 1 att marken redan är ianspråktagen. Tomtplatsen avgränsas, enligt miljöbalken 7 kap 18 f, i fastighetsgräns, enligt kartbilaga som är daterad Sökande: NN Ärendebeskrivning: Ansökan avser strandskyddsdispens för friggebod vid Linnesjön inom fastigheten Mölnarp 1:20. En befintlig äldre friggebod ersätts med denna nyare friggeboden på samma plats. Byggnaden föreslås ligga inom strandskyddszonen om 100 m från Linnesjön. Yttrande beträffande strandskyddet har upprättats av miljöstrateg Beredningen föreslår nämnden att medge strandskyddsdispens för friggebod. Giltighetstid: Meddelad dispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag besluten vann laga kraft. Upplysningar: Länsstyrelsen har rätt att pröva beslutet om strandskyddsdispens inom 3 veckor från det att beslutet kommit in till Länsstyrelsen.

16 Miljö- och byggnämnden /389B 16 Avgifter: Strandskyddsdispens: 1500:- Ärendets handläggare: Catarina Kristensson

17 Miljö- och byggnämnden /370B 17 Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för ombyggnad av befintlig båtbrygga och nybyggnad av båtbrygga inom fastigheten Bondstorp 3:55 Miljö- och byggnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b för två pirar samt en iläggningsplats för båtar inom Bondstorp 3:55, enligt bifogad karta daterad Särskilt skäl för att medge dispens är enligt 7 kap. 18c MB, punkt 1 och 3, att området redan är ianspråktaget i och med att det finns en brygga sedan tidigare och att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området. Dispensområdet avgränsas till de ytor som pirarna och platsen för båtiläggningen omfattar enligt kartbilaga daterad Miljö- och byggnämnden beslutar att medge liten avvikelse från detaljplan, fastställd , och bevilja bygglov samt lämna startbesked för ombyggnad av befintlig båtbrygga, nybyggnad av båtbrygga och ramp inom fastigheten Bondstorp 3:55. Sökande: Sörängens Samfällighetsförening c/o NN, Bondstorp Sörängsliden 22, Månsarp. Ärendebeskrivning: Sökt byggnation avviker från detaljplan, fastställd , genom att placering av ny brygga och ramp sker marginellt utanför avsatt område. Principskiss över båtbrygga har inkommit. Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att medge strandskyddsdispens, liten avvikelse och bevilja bygglov för ombyggnad av befintlig båtbrygga, nybyggnad av båtbrygga och ramp för iläggning av båtar. Yttrande beträffande strandskyddet har upprättats av miljöstrateg. Upplysning: Anmälan om vattenverksamhet ska göras till länsstyrelsen. Forts

18 Miljö- och byggnämnden /370B 18 Förutsättningar för beslut: Ansökan om bygglov inkom: Principskiss inkom: Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden som underlag för slutbesked: uppfylld kontrollplan slutanmälan ska lämnas in på bifogad blankett Giltighetstid: Beviljat bygglov och meddelad dispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag besluten vann laga kraft. Upplysningar: Länsstyrelsen har rätt att pröva beslutet om strandskyddsdispens inom 3 veckor från det att beslutet kommit in till Länsstyrelsen. Meddelas: Ägare till fastigheterna Bondstorp 1:19, Bondstorp 1:20, Bondstorp 16:1 och Bondstorp 3:55. Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 : Det aktuella byggprojektet har bedömts vara av ett sådant slag att tekniskt samråd inte behöver hållas och att kontrollansvarig inte behöver utses. Arbetena får påbörjas, men bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Anordningarna får tas i bruk före slutbesked utfärdats. Slutbesked skrivs ut när samtliga handlingar insänts till miljö- och byggnämnden. Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. Avgifter: Bygglovavgift inkl underrättelse: 4479:- Strandskyddsdispens: 1500:- Ärendets handläggare: Johan Krantz

19 Miljö- och byggnämnden /250B 19 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Ekeryd 1:25 Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på tomt A inom fastigheten Ekeryd 1:25. Sökande: NN Ärendebeskrivning: Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med inredd vind på varsin avstyckad tomt. Översiktsplanen anger inga allmänna intressen för aktuellt område förutom att föreslagna placering av bostadshusen är belägna inom område av riksintresse för kulturmiljövård (fornlämningsområde). Inom aktuellt område finns inga kända fornlämningar. Hur vatten och avlopp löses ska redovisas i samband med bygglovansökan. Enskild avloppsanläggning kräver nämndens tillstånd. Yttrande angående ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på tomt A har inhämtats från Ekeryd 1:2. Ska en tomt avstyckas för mindre djurhållning bör tomten vara 3 Ha eller större än 3 Ha. Tomterna har inritats skalenligt på karta. Husens ungefärliga placering har redovisats. En ny karta inkom Den norra tomten, A, är nu 2,5 Ha och den södra tomten, B, är nu 2600 m². Positivt förhandsbesked för tomt B gavs av Miljö-och byggnämnden Beredningen föreslår nämnden att lämna positivt förhandsbesked för tomt A. Yttrande från berörda grannar till den nya tomten A och husplaceringen ska inhämtas av miljö- och byggnämnden. Forts

20 Miljö- och byggnämnden /250B 20 Yttrande har inhämtats från XX, utan synpunkter. Berörd granne XX har framfört synpunkter. Yttrandet har kommunicerats med sökanden för eventuell kommentar. Svar inkom Sökanden flyttar huset och infartsvägen åt nordost. Giltighetstid: Beviljat förhandsbesked är bindande vid prövning av bygglov som görs inom två år. Meddelas: Ägarna till fastigheterna Ekeryd 1:2, Ekeryd 1:5, Ekeryd 1:38, Ekeryd 1:20 och Ekeryd 1:42. Avgift: Förhandsbesked: 3560:- Ärendets handläggare: Ivar Pettersson

21 Miljö- och byggnämnden /278B 21 Bostadsanpassningsbidrag, XX Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag för montering av halkfri golvmatta, med stöd av 6 BAB (Lag om bostadsanpassningsbidrag m.m.) med följande motivering: Enligt 6 BAB lämnas bostadanpassningsbidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Bostaden är ändamålsenlig som bostad för sökanden. Ärendebeskrivning: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag och intyg från arbetsterapeut har inkommit till miljö- och byggnämnden. Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för följande åtgärder: - montering av halkfri golvmatta i hygienutrymme - borttagning av trösklar mellan hall kök och hall vardagsrum - montering av handtag i duschutrymme - åtgärda nivåskillnad mellan lägenhet och balkong Beviljat bostadsanpassningsbidrag gällande: - borttagning av trösklar mellan hall kök och hall vardagsrum - montering av handtag i duschutrymme - åtgärda nivåskillnad mellan lägenhet och balkong Se beslut nr: BAB Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag för montering av halkfri golvmatta, med stöd av 6 BAB (Lag om bostadsanpassningsbidrag m.m.) med följande motivering: Enligt 6 BAB lämnas bostadanpassningsbidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Bostaden är ändamålsenlig som bostad för sökanden. Forts

22 Miljö- och byggnämnden /278B 22 Kommunicering: Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut, daterat , som tillställts sökanden, för kännedom och möjlighet till yttrande. Något yttrande från sökanden har inte inkommit. Ärendets handläggare: Johan Krantz. Besvärshänvisning Detta beslut kan överklagas till förvaltningsrätten. Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämnden, som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden, Vaggeryds kommun, Box 43, Skillingaryd. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och byggnämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslut. Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, postadress och telefonnummer.

23 Miljö- och byggnämnden /363B 23 Bostadsanpassningsbidrag, XX Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bostadsanpassningsbidrag för ramp och plattläggning till en kostnad av :-. Sökanden kan själv välja typ av anpassningsåtgärd för att möjliggöra att bostaden blir tillgänglig, t ex genom installation av hiss. Sökanden får då själv bekosta merkostnaden om kostnaden för den anpassningsåtgärd som väljs överstiger bostadsanpassningsbidragets belopp. Sökanden får själv bekosta underhåll av hiss. Ärendebeskrivning: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag och intyg från arbetsterapeut har inkommit till miljö- och byggnämnden. Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för installation av ramp till entrén och breddning av dörr till hygienutrymme. Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bostadsanpassningsbidrag för ramp och plattläggning till en kostnad av :-. Skälig kostnad för installation av ramp och plattläggning uppgår till :-. Kommunens projekteringskostnad uppgår till 3 200:- och oförutsedda kostnader uppskattas till 3 200:-. På uppdrag av sökande beställs arbetet för breddning av dörr till hygienutrymme av miljö- och byggnämnden och utbetalas till vald entreprenör av miljö- och byggnämnden efter avslutat arbete. Upplysning: Sökanden kan själv välja typ av anpassningsåtgärd för att möjliggöra att bostaden blir tillgänglig, t ex genom installation av hiss. Sökanden får då själv bekosta merkostnaden om kostnaden för den anpassningsåtgärd som väljs överstiger bostadsanpassningsbidragets belopp. Sökanden får själv bekosta underhåll av hiss. Sökanden får själv ombesörja beställning av arbete för vald anpassningsåtgärd till entré. När arbetet är färdigställt ska kostnaderna för åtgärderna redovisas med fakturor eller liknande. För eget arbete utgår inget bidrag. Sökanden betalar själv fakturan från hantverkaren. Forts

24 Miljö- och byggnämnden /363B 24 Installation av hiss är anmälningspliktigt enligt plan- och bygglagen. Anmälan ska inges till kommunen innan hissinstallation påbörjas. Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut, daterat , som tillställts sökanden, för kännedom och möjlighet till yttrande. Sökanden har inkommit med ett muntligt yttrande. Ärendets handläggare: Johan Krantz

25 Miljö- och byggnämnden /006B 25 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage inom fastigheten Stödstorp 2:1, avst från Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage inom fastigheten Stödstorp 2:1, avst från. Sökande: NN Ärendebeskrivning: Sökt byggnation är belägen utanför detaljplanelagt område. Gällande översiktsplan (2002) anger inga allmänna intressen på platsen. Ny översiktplan (2012) anger utredningsområde för vattentäkt. Färgsättning och kompletterad planritning har inkommit. Anmäld kontrollansvarig är NN. Byggnaden kommer anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Miljö- och byggnämndens beredning är positiv till ansökan. Martin Cronholm(MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Upplysning: Miljö- och byggnämnden beslutade , 38, att områdesbestämmelser ska upprättas för området. Bestämmelserna kommer t ex att innehålla bestämmelser om fastigheters storlek och utökad bygglovplikt. Djurhållning förekommer inom området. Golv i vardagsrum bör ligga i nivå med golv i kök för att utrymmet ska vara tillgängligt för t ex en person med nedsatt rörelseförmåga. Forts

26 Miljö- och byggnämnden /006B 26 Nedanstående föreskrifter ska följas: tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan utfärdas, byggherren och kontrollansvariga ska närvara vid tekniskt samråd, byggherren kontaktar bygginspektören för bokning av tid för samråd teknisk beskrivning ska inges före det tekniska samrådet förslag till utvändig färgsättning har inkommit förslag till kontrollplan ska inges före tekniskt samråd, nämnden ska fastställa kontrollplanen i startbeskedet slutanmälan ska lämnas in på bifogad blankett Giltighetstid: Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft. Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Meddelas: Ägarna till fastigheterna Stödstorp 1:1, Stödstorp 2:1, Stödstorp 2:3 och Stödstorp 2:8. Upplysningar avseende startbesked: Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut om startbesked lämnats. Enligt lagen om byggfelsförsäkring (SFS 1993:320) ska en byggfelsförsäkring finnas vid nybyggnad. Redovisning av byggnadens specifika energianvändning ska inlämnas till miljö- och byggnämnden innan startbesked kan lämnas. Enligt 11 kap Plan- och bygglagen ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. Avgifter: Bygglovavgift inkl underrättelse: 14140:- Ärendets handläggare: Robbie Danielsson

27 Miljö- och byggnämnden /181M 27 Det papperslösa samhället, digital kallelse och handlingar Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. Ledamöter som har frågor om användning/hantering av läsplattan kan vända sig till IT-enheten. Ärendebeskrivning: Miljö- och byggnämnden har totalt köpt in 20 läsplattor Samsung Galaxy Tab till nämndens ledamöter samt till förvaltningen. Läsplattan tillhör Vaggeryds kommun och kvitteras ut av ledamöterna, som skriver på ett avtal om lån av läsplattan. Avtalstiden är tillsvidare under den period som ledamoten innehar det politiska uppdraget i nämnden. Christian Larsson och Tomas Johannson från IT-enheten informerar om hur man använder/hanterar och vilket ansvar ledamoten har för läsplattan. Ärendets tidigare handläggning: Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Ärendets handläggare: Ivar Pettersson

28 Miljö- och byggnämnden /396M 28 Yttrande angående överklagande av Länsstyrelsens i Jönköpings län beslut ang saneringsanmälan avseende fastigheterna Tor 9 och 10 i Vaggeryds kommun Mål nr M Miljö- och byggnämnden motsätter sig det som yrkas i målet. Miljö- och byggnämnden anser att en långtgående sanering måste göras för att kort- och långsiktigt skydda människors hälsa och miljö. För att nå detta skydd bör sanering inom hela området ske till nivå för känslig markanvändning. I anmälan står att mätbara åtgärdsmål är att representativa halter inte ska överskrida platsspecifika riktvärden för några ämnen. Om åtgärdsmålet är att representativa halter, som beräknas på analyser från hela området, inte ska överskrida platsspecifika riktvärden kommer halter som är betydligt högre än de föreslagna platsspecifika riktvärdena kunna lämnas kvar efter sanering. Detta är inte acceptabelt. Miljö- och byggnämnden anser att beräkningen av representativa halter för området är felaktig. Området borde ha delats in i delområden efter föroreningsgrad, dvs förorenade delområden och områden där provtagning inte visat på föroreningar. Kostnader för de i anmälan angivna saneringsalternativen har inte redovisats. Området är för närvarande helt obebyggt vilket underlättar sanering betydligt. Ärendebeskrivning Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen har förelagt miljö- och byggnämnden att yttra sig över innehållet i Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB överklagande av Länsstyrelsen i Jönköpings län beslut. Enligt föreläggandet ska det av yttrandet framgå om miljö- och byggnämnden medger eller motsätter sig det som yrkas i målet. Om miljö- och byggnämnden motsätter sig yrkandet bör skälen för anges för detta. Miljö- och byggnämnden bör också ange om nämnden har några bevis som nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2010-11-23 1(25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 23 november 2010, kl 14.00-15.15 Per Pettersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-19896-575 Sida 1 (4) Magnus Bernhardsson Karlavägen 92 A 115 22 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-08-28 2017-2582 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Sökande: P&s Kalmar AB

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Åsa Joelsson, bygglovshandläggare Mikael Granath, utredningssekreterare Tomas Isaksson, miljö- och Pontus Wätterbäck, miljö- och byggchef

Åsa Joelsson, bygglovshandläggare Mikael Granath, utredningssekreterare Tomas Isaksson, miljö- och Pontus Wätterbäck, miljö- och byggchef Vansbro Tid och plats Järnarummet, onsdagen den 18juni 2014 kl. 10.00-10.30 Beslutande Sven Blom, C, ordf. Pernilla Gomersson, C Renate Särnmo, S Tjg ersättare Martin Stornils, S Övriga deltagare Utses

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen 1 (9) Plats och tid Silen, 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt-Olof Lorentzon, Ordförande (KD) Åke Nilsson, V Ordförande (S) Anders Västsäter (KD) Bertil Andersson (C) Karl-Erik Andersson (C)

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Delegationsbeslut Miljö- och byggnadskontoret 2015-11-12 Bygglovsenheten Sidan 1 av 3 Anders Lidgren Dnr 2015.970 Beslut D 1340 DINNESEN,JONAS RUNBOVÄGEN 2 A 192 48 SOLLENTUNA Beslut om bygglov för tillbyggnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer