SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden (25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 23 november 2010, kl Per Pettersson (kd), ordförande Per-Jonny Krohn (s) Gunnel Johansson (c) Bo Josefsson (s) Jerry Karlsson (fp) Seth Anderson (s) Karl-Egon Karlsson (s), ersättare för Björn Edvinsson (s) Karl-Erik Carlsson (fp), ersättare för Kristofer Flood (m) Jan-Erik Aronsson (m), ersättare för Mats Oskarsson (m) Anita Chestersson (s), ej tjänstgörande ersättare Marie Olsson (c), ej tjänstgörande ersättare Ivar Pettersson, miljö- och byggchef Helen Svensson, miljöinspektör, 240 Örjan Carlström, uppdrag, 231 Utses att justera Seth Andersson Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ivar Pettersson Per Pettersson Seth Andersson Utdragsbestyrkande

2 Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden ANSLAG / BEVIS Organ Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Paragrafer Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd Underskrift Ann-Christin Holmgren Utdragsbestyrkande

3 Miljö- och byggnämnden /015M 3 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns med följande ändringar: Strykning av ärende: 8. Rasten 1:7, ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av garage 10. Göken 1, bygganmälan för installation av eldstad i jordkällare 12. Skruven 8, brandfarlig vara Tillkommande ärenden: 16. Idrottsplatsen 1, ansökan om bygglov för nybyggnad av tak över läktare 17. Gisslaköp 1:20, anmälan om nedskräpning 18. Fråga från ledamot

4 Miljö- och byggnämnden /016M 4 Meddelande Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. Ärendebeskrivning 1. Åklagarmyndighetens beslut : Miljöbrott (Ljungberg 2:6) 2. Länsstyrelsens beslut : Anmälan att ta jordbruksmark ur produktion enligt 12 kap 9 miljöbalken (1998:808) på fastigheten Galtås 2:3 i Vaggeryds kommun 3. Länsstyrelsens beslut : Återkallelse av tillstånd, Fameco Group AB 4. Polismyndigheten : Tillståndsbevis enligt ordningslagen Julmarknader, Länsstyrelsens beslut : Samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken (1998:808) om förläggning av kabel mellan fastigheterna Björnaryd 1:2 och Broddarp 1:3 6. Naturvårdsverkets rapport: Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan 7. Information Kraftstationer i Hok 8. Länsstyrelsens yttrande : Överklagande av Miljöprövningsdelegationens beslut den 9 september 2010 angående ändring av villkor i beslut rörande dispens enligt NFS 2001:11 för Stacke Hydraulik 9. Länsstyrelsens beslut : Tillstånd enligt 7 kap 28 a miljöbalken (1998:808) för utbyggnad av Sydvästlänken genom Natura området Dala- och Knekta mosse, Vaggeryd och Värnamo kommuner 10. Länsstyrelsens beslut : Beslut om skogsbruksåtgärder som berör fornlämning RAÅ-nr 125 i Svenarum socken på fastighet Svenstorp 1:4 11. Miljö- och byggförvaltningen: Tips inför Julbordet Forts..

5 Miljö- och byggnämnden /016M Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, Dom : Angående fastställande av slutliga villkor för Neova AB:s verksamhet 13. Länsstyrelsens beslut : Bildande av naturreservatet Hatten i Sävsjö och Vaggeryds kommuner

6 Miljö- och byggnämnden /017M 6 Delegationsbeslut Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. Ärendebeskrivning Bilaga 1 Miljöärenden Bilaga 2 Byggärenden

7 Miljö- och byggnämnden /003M 7 Kurser och konferenser Miljö- och byggnämnden beslutar att ledamöterna deltar i utbildning för nyvalda på Jönköpings kommun den 19 jan och 9 mars Ärendebeskrivning: Utbildning för nyvalda, Jönköping kommun, 19 jan och 9 mars personer är preliminär anmälda. Ärendets handläggare: Ivar Pettersson

8 Miljö- och byggnämnden /145M 8 Kalkningsentreprenad Miljö- och byggnämnden beslutar att anta Movab AB som entreprenör för kalkning under tiden enligt anbud daterat Ärendebeskrivning Upphandling av kalkningsentreprenad har skett i samverkan mellan kommunerna Gislaved, Gnosjö, Habo, Hjo, Jönköping, Mullsjö, Sävsjö, Tranemo, Vaggeryd och Värnamo. Vaggeryds kommun har ansvarat för upphandlingen. Ett anbud har erhållits. Ärendets tidigare handläggning En preliminär kalkningsplan för åren har tagits fram. Planen har antagits av kommunfullmäktige. Avtalet med entreprenör gäller även under innevarande år. Upphandling av ny entreprenad görs gemensamt för kommunerna Gislaved, Gnosjö, Habo, Hjo, Jönköping, Mullsjö, Sävsjö, Tranemo, Vaggeryd och Värnamo för perioden Ärendets handläggare: Örjan Carlström

9 Miljö- och byggnämnden /132B 9 Ansökan om bygglov för uteplats med tak Denna paragraf berör myndighetsutövning mot enskild och finns därför inte med här. Protokollet finns i sin helhet på miljö- och byggförvaltningen.

10 Miljö- och byggnämnden /304B 10 Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av enbostadshus, samt rivning av befintlig byggnad vid sjön Eckern inom fastigheten Löveryd 1:6 i Vaggeryds kommun Miljö- och byggnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b och att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Löveryd 1:6 invid sjön Eckern. Tomtplatsavgränsningen, enligt 7 kap 18 f miljöbalken, är fastighetsgränsen enligt bifogad karta. Särskilt skäl att bevilja strandskyddsdispens är att tomten redan är ianspråktagen. Sökande: Benny Jensen, Storgatan 18, Vaggeryd Ärendebeskrivning: Översiktsplanen för Vaggeryds kommun anger inga allmänna intressen för aktuellt område. Befintligt fritidshus ska rivas. Grannars yttrande, Löveryd 1:7 och 1:3 beträffande byggnationen föreligger. Yttrande avseende strandskydd är upprättat av miljöinspektör och stadsarkitekt. Avloppsanläggning är beslutad. Nedanstående föreskrifter ska följas: bygganmälan ska inges, minst tre veckor före påbörjan kvalitetsansvarig klass Enkel, ska inges före påbörjan teknisk beskrivning ska inges före påbörjan förslag till utvändig färgsättning ska inges samråd skall hållas, kontakta byggnadsinspektör i god tid före påbörjan kontrollplan skall inges, nämnden ska besluta om kontrollplanen begäran om utstakning ska ske på bifogad blankett anmälan om påbörjan inges på bifogad blankett anmälan om färdigställande inges på bifogad blankett Forts

11 Miljö- och byggnämnden /304B 11 Delges: Löveryd 1:3 Löveryd 1:7 Giltighetstid: Beviljat lov och dispens upphör gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Upplysningar: Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd redovisats enligt 9 kap. 12 i plan- och bygglagen. Beräkning över byggnadens specifika energianvändning inlämnas till miljö- och byggnämnden före påbörjan. Länsstyrelsen har rätt att pröva beslutet om strandskyddsdispens inom 3 veckor från det att beslutet kommit in till länsstyrelsen. Avgifter: Bygglov: Bygganmälan: Utstakning: Strandskyddsdispens: 4 punkter 4640:- 5104:- 5177:- 1300:- Ärendets handläggare: Emma Gansberg

12 Miljö- och byggnämnden /324B 12 Ansökan om bygglov för anläggande av gröntipp inom fastigheten Pålen 1:1 Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för anläggande av gröntipp inom fastigheten Pålen 1:1, invid Giraffen 1. Sökande: Vaggeryds kommun, tekniska kontoret. Ärendebeskrivning: Befintlig gröntipp belägen väster om järnvägen flyttas till öster om järnvägen. Sökt åtgärd är placerad på mark för allmänt ändamål. Ovdaskogsvägens korsning med järnvägen stängs i samband med att projektet med planfria korsningar i Skillingaryd slutförs. Grannes yttrande, Giraffen 1, beträffande närhet till tomtgräns föreligger. Nedanstående föreskrifter ska följas: anmälan om påbörjan inges på bifogad blankett anmälan om färdigställande inges på bifogad blankett Delges: Giraffen 1: Einars Trä, Fabriksgatan 45, Skillingaryd Giltighetstid: Beviljat lov upphör gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Avgifter: Bygglov: 1100:- Ärendets handläggare: Emma Gansberg

13 Miljö- och byggnämnden /235B 13 Överklagat beslut, 195/2010, avseende ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med förråd Denna paragraf berör myndighetsutövning mot enskild och finns därför inte med här. Protokollet finns i sin helhet på miljö- och byggförvaltningen.

14 Miljö- och byggnämnden /122M 14 Hok 2:65 - byggnadsrester efter brand Denna paragraf berör myndighetsutövning mot enskild och finns därför inte med här. Protokollet finns i sin helhet på miljö- och byggförvaltningen.

15 Miljö- och byggnämnden /306M 17 Hubbestad 4:1 och 3:7- byggnadsrester efter brand Denna paragraf berör myndighetsutövning mot enskild och finns därför inte med här. Protokollet finns i sin helhet på miljö- och byggförvaltningen.

16 Miljö- och byggnämnden /338B 19 Ansökan om bygglov för nybyggnad av en stallbyggnad och en byggnad för utselningsboxar inom fastigheten Stödstorp 2:2 Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av en stallbyggnad och en byggnad för utselningsboxar inom fastigheten Stödstorp 2:2. Sökande: Jönköping-Vaggeryds Travsällskap, Box 82, Vaggeryd Ärendebeskrivning: Byggnaderna placeras i linje med tidigare stallbyggnader i söder (se bifogad situationsplan). Färgsättning lika befintliga stallbyggnader, röd slamfärg på väggarna och svart trapetskorrugerad plåt på taken. Taklutningen på de nya byggnaderna bör vara lika som på befintliga stallbyggnader. Nedanstående föreskrifter ska följas: bygganmälan ska inges, minst tre veckor före påbörjan kvalitetsansvarig klass Normal, ska inges före påbörjan teknisk beskrivning ska inges före påbörjan förslag till utvändig färgsättning ska inges samråd skall hållas, kontakta byggnadsinspektör i god tid före påbörjan utstakning ska ske, beställs på bifogad blankett kontrollplan skall inges, nämnden ska besluta om kontrollplanen brandskyddsdokumentation ska upprättas anmälan om påbörjan inges på bifogad blankett anmälan om färdigställande inges på bifogad blankett Giltighetstid: Beviljat lov upphör gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Avgifter: Bygglov: Bygganmälan: Utstakning: 8 resp 4 p. 4060:- 6380:- 9145:- Ärendets handläggare: Jan-Olof Forsman

17 Miljö- och byggnämnden /342B 20 Ansökan om bygglov för nybyggnad av tak över läktare inom fastigheten Idrottsplatsen 1 Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för tak över åskådarläktare inom fastigheten Idrottsplatsen 1. Sökande: Vaggeryds Idrottsplats c/o Stefan Ottosson, Box 31, Vaggeryd. Ärendebeskrivning: Ingen erinran. Nedanstående föreskrifter ska följas: bygganmälan ska inges, minst tre veckor före påbörjan kvalitetsansvarig klass Normal, ska inges före påbörjan teknisk beskrivning ska inges före påbörjan kontrollplan skall inges, nämnden ska besluta om kontrollplanen anmälan om påbörjan inges på bifogad blankett anmälan om färdigställande inges på bifogad blankett Delges: Fastighetsägaren: Vaggeryds kommun, kommunledningskontoret Giltighetstid: Beviljat lov upphör gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Avgifter: Bygglov: Bygganmälan: 1218:- 696:- Ärendets handläggare: Emma Gansberg

18 Miljö- och byggnämnden /406M 21 Gisslaköp 1:20 nedskräpning Denna paragraf berör myndighetsutövning mot enskild och finns därför inte med här. Protokollet finns i sin helhet på miljö- och byggförvaltningen.

19 Miljö- och byggnämnden /073M 25 Fråga från ledamot Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. Ärendebeskrivning Karl-Egon Karlsson (s) frågar om mark som inte får bebyggas, s k prickmark, och detaljplaner. Förvaltningens svar: Detaljplaner upprättas av miljö- och byggförvaltningen på uppdrag av miljöoch byggnämnden och de antas av miljö- och byggnämnden eller godkänns av miljö- och byggnämnden och antas av kommunfullmäktige. Ärendets tidigare handläggning Miljö- och byggnämnden Ärendets handläggare: Ivar Pettersson

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer