Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen"

Transkript

1 Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen.

2

3 INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Introduktion... 2 Friskrivningsklausul... 2 Anmärkningar Säkerhetsinformation Driftsäkerhet... 3 Säkerhetsföreskrifter som ska följas...4 Miljöer där maskinen kan användas... 4 Hantering av strömkablar och stickkontakter...5 Hantering av huvudenheten... 7 Hantering av maskinens inre delar... 9 Installation av projektor på vägg eller i tak...9 Om batterierna...10 Om lampan Flytta skrivaren Maskinens säkerhetsetiketter...14 Platser för VARNINGS- och FÖRSIKTIGT-etiketterna Symboler för huvudströmbrytare Information om den här maskinen Lagar och förordningar Ursprungsinformation för CE-märkning (gäller endast EU-länder)...17 Information om utländska dotterbolag och bullernivåer Användarinformation om elektrisk och elektronisk utrustning Amnärkning gällande batteri- och/eller ackumulatorsymbol (Avser endast EU-länder)

4 Hur handboken ska läsas Introduktion Den här handboken innehåller detaljerade instruktioner och anmärkningar om drift och användning av den här maskinen. För din egen säkerhet, läs den här handboken noga innan du använder maskinen. Förvara handboken lättillgängligt för framtida referens. Friskrivningsklausul Under inga omständigheter kan företaget hållas ansvarigt för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador som orsakats p.g.a. felaktigt handhavande av maskinen. Anmärkningar Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Vissa illustrationer i handboken kan avvika något från din maskin. Tillverkaren är inte ansvarig för skador eller kostnader som uppstår till följd av användning av delar som inte är originaldelar tillsammans med era kontorsprodukter. 2

5 1. Säkerhetsinformation Det här kapitlet beskriver maskinens säkerhetsinformation. Driftsäkerhet I den här handboken används följande symboler: Anger en potentiellt farlig situation som, om föreskrifterna inte följs, kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Anger en potentiellt farlig situation. Om denna varning ignoreras kan det leda till person- eller egendomsskador. 3

6 1. Säkerhetsinformation Säkerhetsföreskrifter som ska följas Det här avsnittet förklarar säkerhetsföreskrifter som alltid ska följas när maskinen används. Miljöer där maskinen kan användas Det här avsnittet förklarar säkerhetsåtgärder avseende de miljöer där maskinen kan användas. Placera inte vaser, blomkrukor, koppar, toalettartiklar, mediciner, små metalföremål, eller behållare som innehåller vatten eller mågon annan vätska, på eller i närheten av den här maskinen. Brand eller elektriska stötar kan uppstå om sådana föremål/ämnen hamnar i maskinen. Förvara maskinen och dess tillbehör utom räckhåll för barn. Om maskinen står i närheten av barn kan den orsaka skada. Skydda maskinen ifrån från fukt och damm. Annars kan den orsaka brand eller elstöt. Placera inga föremål på maskinen. Om du gör det kan maskinen välta och eventuellt orsaka skador. Ställ inte maskinen på ett ostadigt eller lutande underlag. Om den välter kan det leda till skador. Placera eller använd inte maskinen på en plats där den kan bli blöt av till exempel regn eller snö, eller nära vatten. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Håll ansikte och händer borta från luftutsläppet. Om du håller ansikte eller händer för nära luftutsläppet kan du få brännskador av den varma luften som blåser ut. 4

7 Säkerhetsföreskrifter som ska följas Använd inte maskinen på mjukt material som papper eller tyg som kan sugas in i fläkten. Det kan orsaka att maskinen överhettas, vilket kan leda till att den går sönder, bränns eller orsakar brand. Placera inte maskinen på en plats med dåligt luftgenomflöde. Det kan orsaka brand eftersom komponenter inuti maskinen kan överhettas. Placera eller förvara inte maskinen på en plats där den utsätts för direkt solljus eller där det kan bli för varmt. Värmen kan göra att de yttre delarna deformeras eller slits eller att interna delar påverkas negativt. Det kan orsaka brand. Placera inte material som är värmekänsliga i närheten av maskinens luftventiler. Luftutsläppen kan släppa ut varm luft som kan orsaka skada på maskinenen eller en olycka. Blockera inte maskinens ventiler. Det kan orsaka brand till följd av överhettade interna komponenter. Hantering av strömkablar och stickkontakter Det här avsnittet förklarar säkerhetsföreskrifter för hantering av strömkablar och stickkontakter. Använd inte andra strömkällor än de som stämmer överens med specifikationerna i den här handboken. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Strömkabeln får inte skadas, brytas eller modifieras. Du bör inte heller placera tunga föremål på strömkabeln, dra i kabeln eller böja den för mycket. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. 5

8 1. Säkerhetsinformation Att röra stiften på strömkabelns kontakt med något metalliskt föremål medför risk för brand och elektriska stötar. Strömkabeln som leveras med maskinen är endast avsedd för denna maskin. Använd den inte med andra maskiner. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Det är farligt att röra elkabelns stickkontakt med blöta händer. Det kan leda till elektriska stötar. Var noga med att koppla ur kontakten från vägguttaget minst en gång om året och kontrollera följande: Brännmärken på stickkontakten. Stickkontaktens stift är deformerade. Om något av ovanstående uppstår ska du inte använda stickkontakten och sedan kontakta din sälj- eller servicerepresentant. Att använda stickkontakten utgör risk för brand eller elektrisk stöt. Var noga med att koppla ur strömkabeln från vägguttaget åtminstone en gång per år och kontrollera följande: Strömkabelns inre trådar syns, är trasiga etc. Strömkabelns hölje har en spricka eller märke. Strömen går av och på när du böjer strömkabeln. Del av strömkabeln blir het. Strömkabeln är skadad. Om något av ovanstående uppstår ska du inte använda strömkabeln och sedan kontakta din sälj- eller servicerepresentant. Att använda en skadad strömkabel utgör risk för brand eller elektriska stötar. Använd inte anslutningskabeln om den är deformerad, sprucken eller trasig. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Om anslutningskabeln är deformerad, sprucken eller trasig ska du kontakta din servicetekniker och be att få en ny kabel. 6

9 Säkerhetsföreskrifter som ska följas Om du använder förlängningssladd eller grenuttag får du inte ansluta utrustning som drar mer ström än vad förlängningssladden eller grenuttaget är anpassade för. Om maxkapaciteten överskrids kan det orsaka värmeutveckling som kan leda till att det börjar brinna. Tryck in stickkontakten hela vägen in i eluttaget. Använd inte ett eluttag med en lös anslutning. Det kan resultera i överhettning. Anslut strömkabeln till sockeln. Om strömkabeln inte ansluts korrekt kan det leda till rökbildning, brand eller elektriska stötar. Om maskinen inte ska användas under flera dagar eller längre tid, ska stickkontakten dras ut ur vägguttaget. Dra alltid i kontakten och inte i kabeln när du kopplar ur strömkabeln ur vägguttaget. Om du drar i sladden kan strömkabeln skadas. Att använda en skadad strömkabel utgör risk för brand eller elektriska stötar. Dra ur stickkontakten ur vägguttaget och rengör kontaktstiften och området omkring dem minst en gång per år. Om damm samlas på kontakten kan det utgöra en brandrisk. Koppla alltid ur strömkabeln ur vägguttaget vid underhåll av maskinen. Placera inte strömkabeln och anslutningskabeln så att någon kan snubbla på dem. Maskinen kan välta och orsaka skada. Strömförsörjning V, 1,7A eller mer, 50/60Hz Se till att strömkabeln ansluts till en strömkälla av ovannämnd typ. Hantering av huvudenheten Det här avsnittet förklarar säkerhetsföreskrifter för hantering av huvudenheten. 7

10 1. Säkerhetsinformation Om maskinen avger rök eller lukt eller om den uppträder ovanligt ska du stänga av strömmen omedelbart. Se till att dra ut strömkabeln ur vägguttaget när du har stängt av strömmen. Kontakta sedan din servicerepresentant och rapportera problemet. Använd inte maskinen. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Om metallobjekt, eller vatten/annan vätska kommer in i maskinen ska du stänga av strömmen omedelbart. Se till att dra ut strömkabeln ur vägguttaget när du har stängt av strömmen. Kontakta sedan din servicerepresentant och rapportera problemet. Använd inte maskinen. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Rör inte vid maskinen om det åskar i närheten. Det kan leda till elektriska stötar. Nedan förklaras de varningstexter som finns på plastförpackningar som den här produkten levereras i. Förvara alltid polyetenmaterial (påsar etc.) som levereras med maskinen utom räckhåll för små barn. Det kan uppstå kvävningsrisk om plasten kommer in kontakt med andningsvägarna. Om maskinen välter eller om ett lock eller annan del går sönder måste maskinen omedelbart stängas av. Se till att dra ut strömkabeln ur vägguttaget när du har stängt av strömmen. Kontakta sedan din servicerepresentant och rapportera problemet. Använd inte maskinen. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Enheten kan vara mycket varm när den stängs av, i synnerhet luftventiler samt enhetens nedre del där lampan sitter. Undvik att röra vid dessa områden. Då riskerar du brännskador. Placera inte maskinen ovanpå annan utrustning eller annan utrustning på maskinen. Gör du det riskerar du att det blir för varmt inuti maskinen eller att den andra utrustingen går sönder. 8

11 Säkerhetsföreskrifter som ska följas Höj inte volymen om du inte lyssnar samtidigt. Sänk också volymen innan du stänger av strömmen eftersom ett högt ljud kan höras när du slår på strömmen och detta kan orsaka hörselskador. Hantering av maskinens inre delar Det här avsnittet innehåller säkerhetsföreskrifter för hantering av maskinens inre delar. Avlägsna inte lock/luckor eller skruvar som inte nämns i den här handboken. Det finns högspänningskomponenter inuti maskinen som kan orsaka elektriska stötar. Kontakta din servicetekniker om någon av maskinens interna delar kräver underhåll, justering eller reparation. Ta inte isär eller modifiera maskinen. Det kan orsaka skada eller funktionsstörning. Om maskinens inre inte rengörs regelbundet kan damm ansamlas. Om det samlas för mycket damm inuti maskinen kan det leda till brand eller maskinhaveri. Be serviceteknikern om information om, och avgifter för rengöring av maskinens inre. Installation av projektor på vägg eller i tak Försök inte att rengöra eller byta ut delar på en maskin som är monterad högt uppe på en vägg eller i taket. Det kan leda till att projektorn faller och orsakar skada. Öppna inte lampskyddet på en maskin som är monterad på en vägg eller i ett tak. Det kan leda till att lampskyddet faller av. Om lampan är trasig kan glasbitar falla ner och orsaka skada. Kontakta din återförsäljare eller en servicetekniker för rengöring eller byte av delar för en maskin som är monterad på en vägg eller i taket. Om maskinen är felaktigt monterad på en vägg eller i taket kan den falla ner och orsaka skada. Kontakta din återförsäljare eller servicetekniker om du vill montera en maskin på en vägg eller i taket. 9

12 1. Säkerhetsinformation Blockera inte maskinens ventiler. Det kan orsaka brand till följd av överhettade interna komponenter. För användare Installera inte projektorn själv. Kontakta din återförsäljare eller servicetekniker om du vill montera projektorn på en vägg eller i taket. För återförsäljare eller servicetekniker Använd konsoler som är starka nog att bära projektorn. Projektorn väger ca 3,0 kg (6,7 lb.). Projektorn måste installeras på en plats som är robust nog att bära hela tyngden av projektorn och dess konsoler. Använd enbart de skruvar (tre M4 16 skruvar) som medföljer projektorn för att fästa konsolerna vid projektorn. Se till att du använder alla tre av projektors skruvhål för att fästa konsolerna. Skruvhålens placering visas i illustrationen nedan. Se till att skruvarna dras åt ordentligt. CZE130 Om batterierna Förklarar hur du ska hantera batterier. 10

13 Säkerhetsföreskrifter som ska följas För trygg och säker användning bör du följa rekommendationerna angående batterier nedan. Felaktig användning av batterierna kan orsaka brand eller skada till följd av att batterierna läcker eller exploderar. Använd endast de batterier som anges. Blanda inte batterier av olika sort eller olika ålder. Sätt i batterierna enligt polaritet ( / ). Ladda inte icke-uppladdningsbara batterier. Utsätt inte batterierna för värme, eld eller vatten. Sammankoppla inte batteriets positiva och negativa poler med en ledare. Avlägsna batterier som är förbrukade eller äldre än den användningsperiod som anges. Ta ut batterier som inte ska användas under en längre tid. Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Barn riskerar att svälja eller kvävas av batterier. Om det inträffar, kontakta omedelbart läkare. Om ett batteri har läckt Om du råkar få läckage från ett batteri på huden sköljer du omedelbart huden i vatten och kontaktar sedan läkare. Torka av läckaget med hushållspapper och var noga med att inte komma när det. Blötlägg hushållspappret som du använde i vatten och kasta det sedan som brännbart avfall. Om lampan Förklarar hur du ska hantera lampan. Titta inte in i projiceringsfönstret eller ventilen när maskinen är påslagen. Det starka ljuset kan vara skadligt för dina ögon. Var extra försiktig om barn befinner sig i närheten. Slå av strömmen och vänta i minst en timme tills maskinen har svalnat helt innan du byter lampa. Om den inte har svalnat helt kan du bränna eller skada dig på grund av att insidan av maskinen och lampan är varm. Om du byter lampa utan att först dra ut strömkabeln ur eluttaget kan det leda till elektriska stötar eller explosion. Var försiktig när du hanterar den förbrukade lampan så att den inte går sönder. Om den går sönder, kan det orsaka skada. 11

14 1. Säkerhetsinformation Maskinen har en kvicksilverlampa som har ett högt tryck när den är på. Lampan har följande egenskaper, så se till att hantera den varsamt. Om lampan exploderar och du skadar dig på glasskivorna, alternativt andas in eller tror att du har fått glaspartiklar och/eller kvicksilverånga i ögonen, ska du omedelbart kontakta läkare. Stötar kan leda till att lampans livslängd förkortas eller att lampan exploderar. Om lampan exploderar kan den ge ifrån sig en hög smäll. Hur lång tid det tar innan en lampa slutar fungera eller exploderar beror på varje enskild lampa och dess driftsförhållanden. Det finns en risk att en lampa exploderar redan första gången den används. Om du använder lampan under längre tid än den är avsedd att användas ökar explosionsrisken. Om lampan exploderar kan bitar av krossat glas spridas inuti maskinen, alternativt matas ut från ventilerna eller andra öppningar. Om lampan exploderar kan en ytterst liten mängd kvicksilverånga i lampkolven, liksom trasiga glasbitar matas ut från ventilerna eller andra öppningar. Blockera inte projektionsljuset när det är på. Att göra så kan leda till att den del som blockerar projektionsljuset skadas, försämras alternativt orsakar brännskador eller brand. Det reflekterade ljuset kan hetta upp projektionsfönstret och leda till att maskinen inte fungerar korrekt. För att tillfälligt avbryta projektionen, väljer du Mikrofon av-funktionen. För ett längre avbrott, stänger du av maskinen. När du byter lampa, var noga med att alltid använda en ny, dedikerad ersättningslampa. Om du använder en lampa som inte är avsedd för en projektor kan det resultera i explosion och skador. Om en lampa har exploderat Om lampan exploderar drar du ur strömkabeln från projektorn och lämnar rummet efter att ha sett till att det är ordentligt ventilerat. Om lampan exploderar och du tror att du har andats in eller fått glaspartiklar alternativt kvicksilverånga i ögonen ska du omedelbart kontakta läkare. Städa upp runt projektorn. Var försiktig så att du inte skär dig på eventuella glasskärvor. Kasta bort all mat som förvarats i närheten av projektorn. Be din servicetekniker att byta lampa och besiktiga projektorn. 12

15 Säkerhetsföreskrifter som ska följas Flytta skrivaren I det här avsnittet förklaras säkerhetsföreskrifterna som gäller när du flyttar på maskinen. Dra ur strömkabeln ur väggkontakten innan du flyttar maskinen. När du flyttar maskinen bör du se till att strömkabeln inte skadas under maskinen. Att inte vidta dessa försiktighetsåtgärde kan orsaka brand eller elektriska stötar. 13

16 1. Säkerhetsinformation Maskinens säkerhetsetiketter Platser för VARNINGS- och FÖRSIKTIGT-etiketterna Den här maskinen har etiketter för VARNING och FÖRSIKTIGT enligt nedan. Följ instruktionerna och hantera maskinen enligt föreskrifterna för din säkerhets skull. 1 CZE129 1 CLM005 Titta inte in i projiceringsfönstret medan projektorn är påslagen. Det starka ljuset kan vara skadligt för dina ögon. Placera inte något på projiceringsfönstret. Det kan bli väldigt hett och orsaka brand eller brännskada. För att tillfälligt dölja skärmbilden, välj Mikrofon av-funktionen. 14

17 Maskinens säkerhetsetiketter 2 3 CZE106 2 CZE155 Rör ej! Ytan kan vara mycket varm. 3 CZE124 För att byta lampan, koppla först ur strömkabeln och vänta sedan minst 1 timme. Lampan kan vara trasig. Se upp för glasskärvor. Symboler för huvudströmbrytare Betydelsen av symbolerna för maskinens strömbrytare är enligt följande: : VÄNTELÄGE 15

18 16 1. Säkerhetsinformation

19 2. Information om den här maskinen Det här kapitlet presenterar lagar och förordningar som rör den här maskinen. Lagar och förordningar Ursprungsinformation för CE-märkning (gäller endast EU-länder) Tillverkare: Ricoh Co., Ltd. 3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo , Japan Importör: Ricoh Europe PLC 20 Triton Street, London. NW1 3BF, Storbritannien Information om utländska dotterbolag och bullernivåer I enlighet med kraven för "UL-EU-symbolen", visas uppgifter om EU-kontor eller försäljningsföretag nedan. Utländska dotterbolag Ricoh Europe PLC 20 Triton Street, London. NW1 3BF, Storbritannien Bullernivåer Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(a) oder weniger gemäss EN ISO 7779 Användarinformation om elektrisk och elektronisk utrustning Användare i de länder där denna symbol som visas i det här avsnittet har specificerats i nationell lagstiftning angående insamling och hantering av elektronikavfall Våra produkter innehåller komponenter av hög kvalitet och de är utformade för att underlätta återvinning. 17

20 2. Information om den här maskinen Våra produkter eller produktförpackningar är märkta med nedanstående symbol. Symbolen visar att produkten inte får behandlas som vanligt avfall. Den måste återlämnas via avsedd återvinningscentral. Genom att följa anvisningar försäkrar du dig om att produkten hanteras korrekt och medverkar till att minska eventuell miljöpåverkan och människors ohälsa genom olämplig hantering. Produktåtervinning bidrar till att bevara naturresurser och skydda miljön. Mer information om hur produkten återvinns finns hos återförsäljaren. Alla övriga användare Kontakta återförsäljaren när produkten ska kasseras. Endast för Turkiet Amnärkning gällande batteri- och/eller ackumulatorsymbol (Avser endast EUländer) I enlighet med Batteridirektiv 2006/66/EC Artikel 20 Information för slutanvändare bilaga II, ska batterier och ackumulatorer förses med ovanstående symbol. Denna symbol anger att begagnade batterier och ackumulatorer ska inlämnas i butiken eller på återvinningscentral och inte slängas i hushållsavfallet. I Europa finns särskilda insamlingssystem, inte bara för gamla elektriska och elektronsika produkter utan även för använda batterier och ackumulatorer. Se till att avyttra gamla batterier och ackumulatorer korrekt och enligt gällande normer och krav. 18

21 MEMO 19

22 MEMO 20 SV SE Y

23 2013 Ricoh Co., Ltd.

24 SV SE Y

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Bruksanvisning. Spis SK6551

Bruksanvisning. Spis SK6551 SV Bruksanvisning Spis SK6551 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången 6 Häll daglig användning 7 Häll - Råd och tips 7 Häll underhåll

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA Läs före användning. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD Läs när ytterligare information behövs. NYTTOSÖMMAR BILAGA Datorstyrd symaskin Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs dessa säkerhetsanvisningar

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Inledning Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv som bränslen, som lösningsmedel eller som rengöringsmedel. För det mesta klarar

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Sub8 ANVÄNDARMANUAL VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Bruksanvisning Kroppssammansättningsmätare BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kroppssammansättningsmätare Tack för att du har köpt denna kroppssammansättningsmätare.

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer