Förvaltningsberättelse Koncernens resultaträkning Koncernens balansräkning Koncernens kassaflödesanalys... 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse... 3. Koncernens resultaträkning... 5. Koncernens balansräkning... 6. Koncernens kassaflödesanalys... 8"

Transkript

1 årsredovisning 2012

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 5 Koncernens balansräkning... 6 Koncernens kassaflödesanalys... 8 Partistyrelsens resultaträkning... 9 Partistyrelsens balansräkning Partistyrelsens kassaflödesanalys Noter till resultat- och balansräkning... 13

3 Förvaltningsberättelse Verkställande utskottet för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti med organisationsnummer får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning avseende verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 31 december Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 inleddes med ett byte av partiordförande. Partistyrelsen utsåg Stefan Löfven till ny ordförande vid sitt sammanträde den 27 januari. Den nya och förminskade sammanhållna kansliorganisation som etablerades under 2011 har löpande under 2012 fortsatt att utveckla fungerande arbetsformer till stöd för partiledningen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Verksamheten under 2012 har i hög grad inriktats på 2013 års partikongress, med ett omfattande arbete med riktlinjer, motionsutlåtanden, framtidsprogram och förslag till nytt partiprogram. Sammanlagt motioner hade kommit in vid motionstidens utgång. Verksamhetens kostnader under 2012 har kunnat täckas av årets intäkter, och ett mindre överskott bidrar till att stärka partiets ekonomiska ställning på längre sikt. Antalet medlemmar ökar och låg vid slutet av året nära nivån Avkastningsfonden gav under 2012 ett realt överskott på 9,7 procent. Det innebär ytterligare ett positivt bidrag till att fondens sammantagna resultat ligger tydligt över det mål som partistyrelsen satt upp för kapitalförvaltningen. Framtida händelser 2013 Den största händelsen för partiet under 2013 blir den ordinarie kongressen i Göteborg den 3-7 april. Detta blir ett avgörande tillfälle för partiets fortsatta politikutveckling. Strategin inför valet 2014 kommer också att preciseras under Under hösten kommer en särskild valorganisation att sättas igång. Partistyrelsens och koncernens ekonomiska resultat Socialdemokratiska partistyrelsen utgör tillsammans med dotterföretag en koncern, där partistyrelsen är moderförening. Socialdemokratiska partistyrelsens och koncernens ekonomiska resultat samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar. 3

4 Fastighets AB Adolf Fredrik-koncernen Bolaget ägs till 100 procent av Socialdemokraterna. Bolaget är moderbolag i en koncern som består av två helägda dotterbolag, Socialdemokraternas Hus AB och Ros-Press AB. Fastighets AB Adolf Fredrik har bedrivit uthyrning och förvaltning av lokaler i kv. Adonis 7, Stockholm. En omfattande ombyggnad/renovering tillika modernisering av flera av kontorslokalerna har genomförts under året. SSU har tillkommit som hyresgäst vilket innebär att alla kontorslokaler är uthyrda. Verksamheten i Socialdemokraternas Hus AB består i att organisera och sköta kontorsserviceverksamheten för i första hand de hyresgäster som hyr kontorslokaler i Adonis, på Sveavägen 68 i Stockholm. Ros-Press AB utgör en underkoncern som inte bedriver någon aktiv verksamhet. AiP Media Produktion AB AiP Media Produktion AB ägs till 100 procent av Socialdemokraterna. Bolagets affärsidé är att på uppdrag och kommersiella villkor producera information och medier åt i första hand arbetarrörelsen och närstående organisationer och företag. Kärnverksamheten är framställning av socialdemokraternas nyhetstidningar Aktuellt i Politiken (AiP), Stockholms Tidningen och Ny Tid i Göteborgsområdet. De utkommer i tabloidform en gång i veckan. Utöver tabloidtidningarna producerar AiP Media Produktion AB Socialdemokrater för Tro och Solidaritets tidning Broderskap (Tro & Politik). AiP Media Produktion AB har under 2012 fortsatt att prioritera arbetet med utgivningen av Aktuellt i Politiken, Stockholms Tidningen och Ny Tid Göteborgsområdet. Tack vare den produktion som sker i AiP Sidverkstad regi och god kostnadskontroll kunde AiP Media Produktion AB presentera ett positivt resultat även under Därmed har bolaget gett överskott nio år i rad och har fortsatt en tämligen stark ekonomisk ställning. 4

5 Koncernens resultaträkning Beloppen i tkr Intäkter Not Nettoomsättning Medlemsavgifter Anslag och gåvor Statligt stöd Lotterier Övriga rörelseintäkter Summa Kostnader Kostnader för varor och tjänster i produktion Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- o nedskrivningar materiella anläggningstillgångar Summa Resultat före finansiella poster Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar Övriga ränteintäkter och liknande poster Övriga räntekostnader och liknande poster Summa Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Fördelning av årets resultat Förändring fonder klassificerade som eget kapital Kvarstående belopp efter dispositioner

6 Koncernens balansräkning Beloppen i tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar 14 Byggnader och mark Maskiner och inventarier Summa Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 Koncernens balansräkning Beloppen i tkr Eget kapital och skulder Not Eget kapital 13 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Avkastningsfond Balanserat resultat Summa Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

8 Koncernens kassaflödesanalys Beloppen i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Realisationsresultat Förändringar räntefordran/ränteskuld Förändringar i avsättningar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning av fordringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Kassaflöde överföring riksdagsgruppens verksamhet Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång

9 Partistyrelsens resultaträkning Beloppen i tkr Verksamhetens intäkter Not Medlemsavgifter Anslag och gåvor Statligt stöd Lotterier Övriga verksamhetsintäkter Summa Verksamhetens kostnader Verksamhetskostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar Övriga ränteintäkter och liknande poster Övriga räntekostnader och liknande poster Summa Resultat efter finansiella poster Årets resultat Fördelning av årets resultat Årets resultat från resultaträkningen Avsättningar och dispositioner av årets resultat Kvarstående belopp efter dispositioner

10 Partistyrelsens balansräkning Beloppen i tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterföretag Fordringar hos dotterföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos dotterföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 Partistyrelsens balansräkning Beloppen i tkr Eget kapital och skulder Not Eget kapital 13 Ändamålsbestämda medel Fonder och reserverade medel Summa Fritt eget kapital Avkastningsfond Balanserat resultat Summa Summa eget kapital Avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till dotterföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser

12 Partistyrelsens kassaflödesanalys Beloppen i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Realisationsresultat Förändringar räntefordran/ränteskuld Förändringar i avsättningar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning av fordringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Kassaflöde överföring riksdagsgruppens verksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång

13 Noter till resultat- och balansräkning Belopp i tkr om inget annat anges Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd. Vissa klassificeringar har ändrats i balans- och resultaträkningarna från föregående år. Jämförelsesiffrorna för föregående år är därmed ändrade. I övrigt är principerna oförändrade med föregående år. Intäkter Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Sponsring intäktsförs över den period sponsringen avser, om sådan tid är bestämd. I annat fall sker intäktsföring när betalning erhållits eller om avtal normalt finns vid fakturering. Försäljning av tjänster intäktsförs normalt vid utförandet. Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Med gåvor avses främst insamlade medel från privatpersoner, organisationer och företag. Begreppet bidrag används främst för medel som erhållits av externa bidragsgivare efter ansökan. Gåvor och bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen finns löften om bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning. Lotteriintäkter från Lotteribyrån intäktsförs det räkenskapsår intäkten bedömts tjänats in. En estimering av beloppet görs i bokslut på grundval av uppgift från preliminär avstämning av lotterier bedrivna under räkenskapsåret. Bidrag från kommuner, landsting, stat m fl Samtliga bidrag från kommuner, landsting, stat m fl redovisas i enlighet med BFN R5 om statliga stöd, dvs. de intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas. Bidrag skuldförs därför till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Det statliga partistödet betalas ut från partibidragsnämnden och avser att täcka kostnaderna i partiets verksamhet. Detta stöd är inte förenat med återbetalningskrav och intäktsförs därför löpande under verksamhetsåret. Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader. Redovisning av förpliktelser/avsättningar En utgift bokförs i resultaträkningen när föreningen har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd eller liknande. Då uppkommer en skuld. Den förpliktigande händelsen är mycket sällan endast ett styrelsebeslut eller liknande eftersom det inte resulterat i en juridisk 13

14 förpliktelse gentemot tredje man. I samband med bokslut periodiseras dessa juridiskt bindande åtaganden till kostnader. Donerade tillgångar Tillgångar, framför allt fastigheter, aktier och andra värdepapper, som doneras till föreningen värderas till ett försiktigt beräknat marknadsvärde vid gåvotillfället och bokas som en omsättningstillgång om tillgången skall avyttras snarast möjligt, Om syftet är att behålla tillgången redovisas den som materiell eller finansiell anläggningstillgång. Den intäkt som uppstår vid värderingen till marknadsvärde redovisas bland föreningens intäkter. Realisationsvinst/-förlust vid en senare försäljning redovisas bland föreningens kostnader om tillgången avyttras kort efter att gåvan erhållits. Finansiella investeringar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Vid värderingen tillämpas denna princip på portföljen som helhet, vilket innebär att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom portföljen. Aktier och andelar som erhållits genom testamente eller gåva värderas till ett försiktigt beräknat marknadsvärde vid gåvotillfället. Ofta kan en börskurs användas. Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas vid förvärvet till anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras så att den effektiva räntan vid förvärvet är konstant över innehavstiden. Övriga långfristiga obligationer värderas till anskaffningsvärde. Fordringar Upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t ex terminssäkring, används terminskursen. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparationer och underhåll redovisas som kostnader. 14

15 Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier 5 år Datainventarier 3 år I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella hyresavtal). Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderorganisationen Socialdemokraterna Partistyrelsen direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. Koncernens resultaträkning har upprättats med en funktionsindelad uppställningsform då det bedöms ge en mer rättvisande bild av koncernens resultat med hänvisning till ÅRL 2 kap 2-3. Not 2 Medlemsavgifter Den medlemsavgift som den enskilde medlemmen betalar till Socialdemokraterna, är uppbyggd i fyra delar. Partiets olika organisationsled socialdemokratiska föreningar, arbetarekommuner, partidistrikt och partiet centralt beslutar själva om vardera sin del av medlemsavgiften. Det gör att den totala medlemsavgiften varierar mellan olika delar av landet. I de flesta medlemsavgifter hänförs 100 kronor (90 kr år 2011) till partistyrelsens centrala verksamhet, vilket är den andel som redovisas här. Antal inbetalda avgifter till partistyrelsen var st. Socialdemokraterna hade 2012 totalt medlemmar ( år 15

16 2011). Den stora skillnaden mellan antalet medlemmar och antalet inbetalade avgifter beror på att tre grupper medlemmar inte betalar avgift till partiet centralt: avgiftsbefriade, nya medlemmar (det första året) och de som är med i partiet via en sidoorganisation. I summan för medlemsavgifter ingår också avgifter från lokala fackliga organisationer, vilka såsom organisationer är anslutna till partiet. Organisationsanslutningsavgifterna uppgår till 414 tkr 2012 (451 tkr år 2011). Not 3 Anslag och gåvor Partistyrelsen Fackliga anslag Byggnadsarbetareförbundet Elektrikerförbundet Fastighetsanställdas Förbund GS Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch Handelsanställdas Förbund Hotell och Restaurang Facket Industrifacket Metall Kommunalarbetareförbundet Livsmedelarbetareförbundet Målareförbundet Pappersindustriarbetareförbundet Seko - Facket för Service o Kommunikation LO Summa fackliga anslag Anslag i form av personella resurser Inga Inga Bidrag till kampfonden Från privatpersoner, givare (8 121 givare 2011) 1) Övriga insamlingar Summa bidrag till kampfonden Övriga verksamhetsbidrag Mandatstöd från Svenska Kyrkan Anslag från Sveriges kommuner och landsting Anslag från Nordisk Rådets S-grupp Anslag från FAFO för Nordiska Modellen Anslag från egna stiftelser

17 Övriga bidrag Summa övriga bidrag Anslag och gåvor totalt ) Bidrag från privatpersoner överstigande kronor: Belopp i kronor Lars Kvick, Tungelsta lämnade en privatperson gåva till partiet överstigande kronor. Not 4 Statligt stöd Partistyrelsen Basstöd till partigrupper i riksdagen Stöd till politiska sekreterare Stöd till kostnader för riksdagsledamöters utrikes resor Bidrag till riksdagsledamöters språkutbildning Partistöd Kanslistöd grundstöd och tilläggsstöd Summa Not 5 Lotterier Socialdemokraterna och SSU innehar tillstånd att driva Kombilotteriet. Detta sker i ett enkelt bolag tillsammans med A-lotterierna. Partistyrelsens andel av intäkter och kostnader uppgår till: Partistyrelsen Intäkt för försålda lotter Vinster Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga intäkter Rörelseresultat Finansiella intäkter Resultatandel Kombilotteriet Överskott från annan lotteriverksamhet Överförs till kommande lotterier Summa

18 Not 6 Övriga verksamhetsintäkter Partistyrelsen Koncerninterna intäkter Kansliavgifter riksdagsledamöter Försäljning 1 maj märken Intäkter för tidskriften Tiden Vidarefakturerade kostnader Medlemsavgifter till SAMAK Årsavgifter till vidareutbildnings- och trygghetsfond Årsavgifter till teknikfond Resultatjustering avsättningar Övriga verksamhetsintäkter Summa Not 7 Verksamhetskostnader Partistyrelsen Lokalkostnader Kontors- och förvaltningskostnader m m Resor och konferenskostnader m m Information (t ex organisations- och medlemsutveckling) Telefoni och porto Externa tjänster och konsulttjänster Anslag till sidoorganisationer Anslag till partidistrikt och arbetarekommuner Övriga anslag Medlemsavgifter Summa 2) ) Varav koncerninterna kostnader Not 8 Anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Koncernen Medelantalet anställda Kvinnor, tillsvidareanställda 72,9 92,0 Män, tillsvidareanställda 50,3 59,3 Kvinnor, visstidsanställda 1,6 0,7 Män, visstidsanställda 2,1 0,8 Totalt 126,9 152,8 18

19 Forts. not 8 Anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Koncernen Löner och ersättningar Förtroendevald ledning Styrelse och VD Anställd personal Summa löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag Pensionskostnader förtroendevald ledning Pensionskostnader styrelse och VD Pensionskostnader anställd personal Summa sociala avgifter och pensionskostnader Partistyrelsen Medelantalet anställda Kvinnor, tillsvidareanställda 63,0 80,0 Män, tillsvidareanställda 41,9 48,3 Kvinnor, visstidsanställda 1,6 4,7 Män, visstidsanställda 2,1 0,8 Totalt 108,6 133,8 Löner och ersättningar Förtroendevald ledning Anställd personal Övriga uppdragstagare Summa löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag Pensionskostnader, ledningen Pensionskostnader, anställd personal Pensionskostnader, övriga uppdragstagare Summa sociala avgifter och pensionskostnader Reserverade avgångsavtal förtroendevald ledning Reserverade avgångsavtal anställda Förändring av pensionsstiftelsekapital Övriga personalkostnader Summa personalkostnader

20 Forts. not 8 Ersättningar till den förtroendevalda ledningen Beslut om arvoden och trygghetsvillkor för förtroendevalda funktioner inom partiet fattas av den av partistyrelsen utsedda Arvodeskommittén utifrån fastställda riktlinjer. Med förtroendevalda funktioner avses i huvudsak partiledning, gruppledning och vissa arvodesberättigade uppdrag för den socialdemokratiska riksdagsgruppen. I de fall vederberörande ej erhåller fortsatt förtroende av det organ som utsett den förtroendevalde eller vederbörande själv väljer att avgå på grund av förtroendekonflikt prövas frågan om trygghetsvillkor av Arvodeskommittén. I de fall trygghetsersättning skulle komma i fråga kan detta maximalt utbetalas under en tolvmånadersperiod. Koncernen könsfördelning Styrelser och Verkställande utskottet Kvinnor 6 6 Män 6 6 Totalt Verkställande direktör samt andra ledande befattningshavare Kvinnor 7 5 Män 5 5 Totalt Partistyrelsen könsfördelning Ledamöter i Verkställande Utskottet Kvinnor 4 4 Män 3 3 Totalt 7 7 Ledamöter i partikansliets ledningsgrupp Kvinnor 6 5 Män 4 3 Totalt 10 8 Not 9 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Koncernen Avskrivning byggnader Avskrivning maskiner och inventarier Avskrivning datorer Nedskrivning Summa

21 Forts. not 9 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Partistyrelsen Avskrivning maskiner och inventarier Avskrivning datorer Nedskrivning Summa Not 10 Resultat från övriga värdepapper och fordringar Koncernen Utdelning på aktier och andelar Resultat försäljningar av långfristiga värdepapper Räntor från ränteobligationer Summa Partistyrelsen Utdelning på aktier och andelar Resultat försäljningar av långfristiga värdepapper Ränteintäkter från dotterföretag Räntor från ränteobligationer Summa Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande poster Koncernen Resultat försäljningar av kortfristiga placeringar Ränteintäkter från kortfristiga placeringar Övriga räntor Summa Partistyrelsen Resultat försäljningar av kortfristiga placeringar Ränteintäkter från kortfristiga placeringar Övriga räntor Summa

22 Not 12 Skatt på årets resultat Koncernen Aktuell skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Summa Not 13 Eget kapital och fördelning av årets resultat Koncernen Bundna Balanserat reserver resultat Totalt Belopp vid årets ingång Årets resultat Avsättning till fonder i partistyrelsen Utnyttjande av fonder i partistyrelsen Förskjutning mellan fria och bundna reserver Belopp vid årets utgång Partistyrelsen Årets dispositioner Avsättning till avkastningsfond Avsättning till kongressfond Avsättning till/upplösning av valfond Avsättning till EU-valfond Upplösning av ombyggnadsfond Summa resultatdispositioner Partistyrelsen Ändamåls- Avkastn.- Balanserat best. medel fond resultat Totalt Belopp vid årets ingång Förändring av bundna och fria reserver Årets resultat Avsättning till fonder Utnyttjande av fonder Belopp vid årets utgång Ändamålsbestämda medel Valfond EU-valfond Kongressfond Summa

23 Not 14 Materiella anläggningstillgångar Koncernen Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående planenliga avskrivningar Årets planenliga avskrivningar Utgående ackumulerade planenliga avskrivningar Utgående planenligt restvärde Inventarier Ingående anskaffningsvärden Tillkommande anskaffningsvärden Soc. riksdagsgruppen Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående planenliga avskrivningar Tillkommande anskaffningsvärden Soc. riksdagsgruppen Försäljningar och utrangeringar Årets planenliga avskrivningar Utgående ackumulerade planenliga avskrivningar Utgående planenligt restvärde Partistyrelsen Inventarier Ingående anskaffningsvärden Tillkommande anskaffningsvärden Soc. riksdagsgruppen Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående planenliga avskrivningar Tillkommande ack. avskrivningar Soc. riksdagsgruppen Försäljningar och utrangeringar Årets planenliga avskrivningar Utgående ackumulerade planenliga avskrivningar Utgående planenligt restvärde

24 Not 15 Aktier och andelar i dotterföretag - Partistyrelsen Företagets namn Org.nr Säte Fastighetsaktiebolaget Adolf Fredrik Stockholm AiP Media Produktion AB Stockholm Aktier Ägarandel Antal aktier Aktiekapital Bokfört värde Fastighetsaktiebolaget Adolf Fredrik 100 % AiP Media Produktion AB 100 % Summa aktier Övriga innehav AB Folkets Hus, Stockholm Bommersvik AB Stödföreningen för Gershedens Folkets Hus 10-0 Folkrörelsernas Lotteribyrå Ekonomisk förening Not 16 Fordringar hos dotterföretag Partistyrelsen Ingående bokfört värde fordringar Fast. AB Adolf Fredrik Amortering, avgående fordringar Utgående bokfört värde Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Ingående bokfört värde Investeringar Avyttringar Summa Redovisat värde Marknadsvärde Direktägda aktier i svenska börsföretag Aktiefonder Hedgefonder Strukturerade produkter Ränteobligationer Räntefonder Summa

25 Forts not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav Partistyrelsen Ingående bokfört värde Investeringar Avyttringar Summa Redovisat värde Marknadsvärde Direktägda aktier i svenska börsföretag Aktiefonder Hedgefonder Strukturerade produkter Ränteobligationer Räntefonder Summa Not 18 Andra långfristiga fordringar Koncernen Ingående bokfört värde fordringar Amorteringar, avgående fordringar Utgående bokfört värde Not 19 Fordringar och skulder hos dotterföretag Partistyrelsen - fordringar Socialdemokraternas Hus AB 61 0 AiP Media Produktion AB Summa Partistyrelsen - skulder Socialdemokraternas Hus AB Fastighets AB Adolf Fredrik AB AiP Media Produktion AB Summa

26 Not 20 Övriga kortfristiga fordringar Koncernen Fordringar hos anställda Skattekonto Övriga poster Summa Partistyrelsen Fordringar hos anställda Skattekonto Övriga poster Summa Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Förutbetalda försäkringspremier Förutbetalda prenumerationskostnader Upplupna lotteriintäkter Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa Partistyrelsen Förutbetalda hyreskostnader 5 6 Förutbetalda försäkringspremier Förutbetalda prenumerationskostnader Upplupna lotteriintäkter Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa Not 22 Kortfristiga placeringar Partistyrelsen Bokfört värde Marknadsvärde Företagscertifikat Ränteobligationer Bankkontohavande Summa

27 Not 23 Avsättningar Partistyrelsen Avsättningar för omställningsavtal personal Avsättning för verksamhet i SKL-gruppen Avsättning för verksamhet i kyrkomötesgruppen Avsättning för verksamhet i SAMAK Avsättning för partigemensam vidareutbildningsfond Avsättning för partigemensam teknikfond Summa Särskilda ekonomiska redovisningar för verksamhetsåret finns upprättade för varje grupp och fond. Dessa redovisningar rapporteras till respektive styrelser. Not 24 Skulder till kreditinstitut Koncernen Ingående bokfört värde skulder 0 - Upptaget lån hos kreditinstitut Utgående bokfört värde Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Not 25 Skatteskuld/skattefordran Partistyrelsen Särskild löneskatt på pensionskostnader Inbetald preliminärskatt under året Skatt hänförlig till tidigare år Summa Not 26 Övriga kortfristiga skulder Koncernen Skulder till partidistrikt Personalens källskatt Moms Övriga poster Summa

28 Forts. not 26 Övriga kortfristiga skulder Partistyrelsen Skulder till partidistrikt Personalens källskatt Övriga poster Summa Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalt partistöd Förutbetalda hyror Förutbetalda prenumerationer Övriga poster Summa Partistyrelsen Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalt partistöd Förutbetalda prenumerationer Övriga upplupna kostnader Summa Not 28 Ställda säkerheter Ställda säkerheter i koncernen avser fastighetsinteckningar i Fastighets AB Adolf Fredrik. Not 29 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser i Socialdemokraterna och koncernen avser borgensförbindelse för Unga Örnars förpliktelser enligt kreditförsäkring hos PRI Pensionsgaranti. 28

29 29

30

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Intäktsredovisning 2013

Intäktsredovisning 2013 Stockholm 2013-04-01 Intäktsredovisning 2013 enligt partigemensam överenskommelse 2 (5) Gemensam intäktsredovisning för riksdagspartiernas centrala verksamhet De politiska partierna i Sveriges Riksdag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LINDORMEN 2. Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LINDORMEN 2. Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. 1(11) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LINDORMEN 2 Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vid

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(18) Göteborgs Curlingklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer