Förvaltningsberättelse Koncernens resultaträkning Koncernens balansräkning Koncernens kassaflödesanalys... 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse... 3. Koncernens resultaträkning... 5. Koncernens balansräkning... 6. Koncernens kassaflödesanalys... 8"

Transkript

1 årsredovisning 2012

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 5 Koncernens balansräkning... 6 Koncernens kassaflödesanalys... 8 Partistyrelsens resultaträkning... 9 Partistyrelsens balansräkning Partistyrelsens kassaflödesanalys Noter till resultat- och balansräkning... 13

3 Förvaltningsberättelse Verkställande utskottet för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti med organisationsnummer får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning avseende verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 31 december Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 inleddes med ett byte av partiordförande. Partistyrelsen utsåg Stefan Löfven till ny ordförande vid sitt sammanträde den 27 januari. Den nya och förminskade sammanhållna kansliorganisation som etablerades under 2011 har löpande under 2012 fortsatt att utveckla fungerande arbetsformer till stöd för partiledningen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Verksamheten under 2012 har i hög grad inriktats på 2013 års partikongress, med ett omfattande arbete med riktlinjer, motionsutlåtanden, framtidsprogram och förslag till nytt partiprogram. Sammanlagt motioner hade kommit in vid motionstidens utgång. Verksamhetens kostnader under 2012 har kunnat täckas av årets intäkter, och ett mindre överskott bidrar till att stärka partiets ekonomiska ställning på längre sikt. Antalet medlemmar ökar och låg vid slutet av året nära nivån Avkastningsfonden gav under 2012 ett realt överskott på 9,7 procent. Det innebär ytterligare ett positivt bidrag till att fondens sammantagna resultat ligger tydligt över det mål som partistyrelsen satt upp för kapitalförvaltningen. Framtida händelser 2013 Den största händelsen för partiet under 2013 blir den ordinarie kongressen i Göteborg den 3-7 april. Detta blir ett avgörande tillfälle för partiets fortsatta politikutveckling. Strategin inför valet 2014 kommer också att preciseras under Under hösten kommer en särskild valorganisation att sättas igång. Partistyrelsens och koncernens ekonomiska resultat Socialdemokratiska partistyrelsen utgör tillsammans med dotterföretag en koncern, där partistyrelsen är moderförening. Socialdemokratiska partistyrelsens och koncernens ekonomiska resultat samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar. 3

4 Fastighets AB Adolf Fredrik-koncernen Bolaget ägs till 100 procent av Socialdemokraterna. Bolaget är moderbolag i en koncern som består av två helägda dotterbolag, Socialdemokraternas Hus AB och Ros-Press AB. Fastighets AB Adolf Fredrik har bedrivit uthyrning och förvaltning av lokaler i kv. Adonis 7, Stockholm. En omfattande ombyggnad/renovering tillika modernisering av flera av kontorslokalerna har genomförts under året. SSU har tillkommit som hyresgäst vilket innebär att alla kontorslokaler är uthyrda. Verksamheten i Socialdemokraternas Hus AB består i att organisera och sköta kontorsserviceverksamheten för i första hand de hyresgäster som hyr kontorslokaler i Adonis, på Sveavägen 68 i Stockholm. Ros-Press AB utgör en underkoncern som inte bedriver någon aktiv verksamhet. AiP Media Produktion AB AiP Media Produktion AB ägs till 100 procent av Socialdemokraterna. Bolagets affärsidé är att på uppdrag och kommersiella villkor producera information och medier åt i första hand arbetarrörelsen och närstående organisationer och företag. Kärnverksamheten är framställning av socialdemokraternas nyhetstidningar Aktuellt i Politiken (AiP), Stockholms Tidningen och Ny Tid i Göteborgsområdet. De utkommer i tabloidform en gång i veckan. Utöver tabloidtidningarna producerar AiP Media Produktion AB Socialdemokrater för Tro och Solidaritets tidning Broderskap (Tro & Politik). AiP Media Produktion AB har under 2012 fortsatt att prioritera arbetet med utgivningen av Aktuellt i Politiken, Stockholms Tidningen och Ny Tid Göteborgsområdet. Tack vare den produktion som sker i AiP Sidverkstad regi och god kostnadskontroll kunde AiP Media Produktion AB presentera ett positivt resultat även under Därmed har bolaget gett överskott nio år i rad och har fortsatt en tämligen stark ekonomisk ställning. 4

5 Koncernens resultaträkning Beloppen i tkr Intäkter Not Nettoomsättning Medlemsavgifter Anslag och gåvor Statligt stöd Lotterier Övriga rörelseintäkter Summa Kostnader Kostnader för varor och tjänster i produktion Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- o nedskrivningar materiella anläggningstillgångar Summa Resultat före finansiella poster Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar Övriga ränteintäkter och liknande poster Övriga räntekostnader och liknande poster Summa Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Fördelning av årets resultat Förändring fonder klassificerade som eget kapital Kvarstående belopp efter dispositioner

6 Koncernens balansräkning Beloppen i tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar 14 Byggnader och mark Maskiner och inventarier Summa Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 Koncernens balansräkning Beloppen i tkr Eget kapital och skulder Not Eget kapital 13 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Avkastningsfond Balanserat resultat Summa Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

8 Koncernens kassaflödesanalys Beloppen i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Realisationsresultat Förändringar räntefordran/ränteskuld Förändringar i avsättningar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning av fordringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Kassaflöde överföring riksdagsgruppens verksamhet Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång

9 Partistyrelsens resultaträkning Beloppen i tkr Verksamhetens intäkter Not Medlemsavgifter Anslag och gåvor Statligt stöd Lotterier Övriga verksamhetsintäkter Summa Verksamhetens kostnader Verksamhetskostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar Övriga ränteintäkter och liknande poster Övriga räntekostnader och liknande poster Summa Resultat efter finansiella poster Årets resultat Fördelning av årets resultat Årets resultat från resultaträkningen Avsättningar och dispositioner av årets resultat Kvarstående belopp efter dispositioner

10 Partistyrelsens balansräkning Beloppen i tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterföretag Fordringar hos dotterföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos dotterföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 Partistyrelsens balansräkning Beloppen i tkr Eget kapital och skulder Not Eget kapital 13 Ändamålsbestämda medel Fonder och reserverade medel Summa Fritt eget kapital Avkastningsfond Balanserat resultat Summa Summa eget kapital Avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till dotterföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser

12 Partistyrelsens kassaflödesanalys Beloppen i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Realisationsresultat Förändringar räntefordran/ränteskuld Förändringar i avsättningar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning av fordringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Kassaflöde överföring riksdagsgruppens verksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång

13 Noter till resultat- och balansräkning Belopp i tkr om inget annat anges Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd. Vissa klassificeringar har ändrats i balans- och resultaträkningarna från föregående år. Jämförelsesiffrorna för föregående år är därmed ändrade. I övrigt är principerna oförändrade med föregående år. Intäkter Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Sponsring intäktsförs över den period sponsringen avser, om sådan tid är bestämd. I annat fall sker intäktsföring när betalning erhållits eller om avtal normalt finns vid fakturering. Försäljning av tjänster intäktsförs normalt vid utförandet. Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Med gåvor avses främst insamlade medel från privatpersoner, organisationer och företag. Begreppet bidrag används främst för medel som erhållits av externa bidragsgivare efter ansökan. Gåvor och bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen finns löften om bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning. Lotteriintäkter från Lotteribyrån intäktsförs det räkenskapsår intäkten bedömts tjänats in. En estimering av beloppet görs i bokslut på grundval av uppgift från preliminär avstämning av lotterier bedrivna under räkenskapsåret. Bidrag från kommuner, landsting, stat m fl Samtliga bidrag från kommuner, landsting, stat m fl redovisas i enlighet med BFN R5 om statliga stöd, dvs. de intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas. Bidrag skuldförs därför till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Det statliga partistödet betalas ut från partibidragsnämnden och avser att täcka kostnaderna i partiets verksamhet. Detta stöd är inte förenat med återbetalningskrav och intäktsförs därför löpande under verksamhetsåret. Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader. Redovisning av förpliktelser/avsättningar En utgift bokförs i resultaträkningen när föreningen har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd eller liknande. Då uppkommer en skuld. Den förpliktigande händelsen är mycket sällan endast ett styrelsebeslut eller liknande eftersom det inte resulterat i en juridisk 13

14 förpliktelse gentemot tredje man. I samband med bokslut periodiseras dessa juridiskt bindande åtaganden till kostnader. Donerade tillgångar Tillgångar, framför allt fastigheter, aktier och andra värdepapper, som doneras till föreningen värderas till ett försiktigt beräknat marknadsvärde vid gåvotillfället och bokas som en omsättningstillgång om tillgången skall avyttras snarast möjligt, Om syftet är att behålla tillgången redovisas den som materiell eller finansiell anläggningstillgång. Den intäkt som uppstår vid värderingen till marknadsvärde redovisas bland föreningens intäkter. Realisationsvinst/-förlust vid en senare försäljning redovisas bland föreningens kostnader om tillgången avyttras kort efter att gåvan erhållits. Finansiella investeringar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Vid värderingen tillämpas denna princip på portföljen som helhet, vilket innebär att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom portföljen. Aktier och andelar som erhållits genom testamente eller gåva värderas till ett försiktigt beräknat marknadsvärde vid gåvotillfället. Ofta kan en börskurs användas. Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas vid förvärvet till anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras så att den effektiva räntan vid förvärvet är konstant över innehavstiden. Övriga långfristiga obligationer värderas till anskaffningsvärde. Fordringar Upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t ex terminssäkring, används terminskursen. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparationer och underhåll redovisas som kostnader. 14

15 Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier 5 år Datainventarier 3 år I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella hyresavtal). Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderorganisationen Socialdemokraterna Partistyrelsen direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. Koncernens resultaträkning har upprättats med en funktionsindelad uppställningsform då det bedöms ge en mer rättvisande bild av koncernens resultat med hänvisning till ÅRL 2 kap 2-3. Not 2 Medlemsavgifter Den medlemsavgift som den enskilde medlemmen betalar till Socialdemokraterna, är uppbyggd i fyra delar. Partiets olika organisationsled socialdemokratiska föreningar, arbetarekommuner, partidistrikt och partiet centralt beslutar själva om vardera sin del av medlemsavgiften. Det gör att den totala medlemsavgiften varierar mellan olika delar av landet. I de flesta medlemsavgifter hänförs 100 kronor (90 kr år 2011) till partistyrelsens centrala verksamhet, vilket är den andel som redovisas här. Antal inbetalda avgifter till partistyrelsen var st. Socialdemokraterna hade 2012 totalt medlemmar ( år 15

16 2011). Den stora skillnaden mellan antalet medlemmar och antalet inbetalade avgifter beror på att tre grupper medlemmar inte betalar avgift till partiet centralt: avgiftsbefriade, nya medlemmar (det första året) och de som är med i partiet via en sidoorganisation. I summan för medlemsavgifter ingår också avgifter från lokala fackliga organisationer, vilka såsom organisationer är anslutna till partiet. Organisationsanslutningsavgifterna uppgår till 414 tkr 2012 (451 tkr år 2011). Not 3 Anslag och gåvor Partistyrelsen Fackliga anslag Byggnadsarbetareförbundet Elektrikerförbundet Fastighetsanställdas Förbund GS Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch Handelsanställdas Förbund Hotell och Restaurang Facket Industrifacket Metall Kommunalarbetareförbundet Livsmedelarbetareförbundet Målareförbundet Pappersindustriarbetareförbundet Seko - Facket för Service o Kommunikation LO Summa fackliga anslag Anslag i form av personella resurser Inga Inga Bidrag till kampfonden Från privatpersoner, givare (8 121 givare 2011) 1) Övriga insamlingar Summa bidrag till kampfonden Övriga verksamhetsbidrag Mandatstöd från Svenska Kyrkan Anslag från Sveriges kommuner och landsting Anslag från Nordisk Rådets S-grupp Anslag från FAFO för Nordiska Modellen Anslag från egna stiftelser

17 Övriga bidrag Summa övriga bidrag Anslag och gåvor totalt ) Bidrag från privatpersoner överstigande kronor: Belopp i kronor Lars Kvick, Tungelsta lämnade en privatperson gåva till partiet överstigande kronor. Not 4 Statligt stöd Partistyrelsen Basstöd till partigrupper i riksdagen Stöd till politiska sekreterare Stöd till kostnader för riksdagsledamöters utrikes resor Bidrag till riksdagsledamöters språkutbildning Partistöd Kanslistöd grundstöd och tilläggsstöd Summa Not 5 Lotterier Socialdemokraterna och SSU innehar tillstånd att driva Kombilotteriet. Detta sker i ett enkelt bolag tillsammans med A-lotterierna. Partistyrelsens andel av intäkter och kostnader uppgår till: Partistyrelsen Intäkt för försålda lotter Vinster Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga intäkter Rörelseresultat Finansiella intäkter Resultatandel Kombilotteriet Överskott från annan lotteriverksamhet Överförs till kommande lotterier Summa

18 Not 6 Övriga verksamhetsintäkter Partistyrelsen Koncerninterna intäkter Kansliavgifter riksdagsledamöter Försäljning 1 maj märken Intäkter för tidskriften Tiden Vidarefakturerade kostnader Medlemsavgifter till SAMAK Årsavgifter till vidareutbildnings- och trygghetsfond Årsavgifter till teknikfond Resultatjustering avsättningar Övriga verksamhetsintäkter Summa Not 7 Verksamhetskostnader Partistyrelsen Lokalkostnader Kontors- och förvaltningskostnader m m Resor och konferenskostnader m m Information (t ex organisations- och medlemsutveckling) Telefoni och porto Externa tjänster och konsulttjänster Anslag till sidoorganisationer Anslag till partidistrikt och arbetarekommuner Övriga anslag Medlemsavgifter Summa 2) ) Varav koncerninterna kostnader Not 8 Anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Koncernen Medelantalet anställda Kvinnor, tillsvidareanställda 72,9 92,0 Män, tillsvidareanställda 50,3 59,3 Kvinnor, visstidsanställda 1,6 0,7 Män, visstidsanställda 2,1 0,8 Totalt 126,9 152,8 18

19 Forts. not 8 Anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Koncernen Löner och ersättningar Förtroendevald ledning Styrelse och VD Anställd personal Summa löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag Pensionskostnader förtroendevald ledning Pensionskostnader styrelse och VD Pensionskostnader anställd personal Summa sociala avgifter och pensionskostnader Partistyrelsen Medelantalet anställda Kvinnor, tillsvidareanställda 63,0 80,0 Män, tillsvidareanställda 41,9 48,3 Kvinnor, visstidsanställda 1,6 4,7 Män, visstidsanställda 2,1 0,8 Totalt 108,6 133,8 Löner och ersättningar Förtroendevald ledning Anställd personal Övriga uppdragstagare Summa löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag Pensionskostnader, ledningen Pensionskostnader, anställd personal Pensionskostnader, övriga uppdragstagare Summa sociala avgifter och pensionskostnader Reserverade avgångsavtal förtroendevald ledning Reserverade avgångsavtal anställda Förändring av pensionsstiftelsekapital Övriga personalkostnader Summa personalkostnader

20 Forts. not 8 Ersättningar till den förtroendevalda ledningen Beslut om arvoden och trygghetsvillkor för förtroendevalda funktioner inom partiet fattas av den av partistyrelsen utsedda Arvodeskommittén utifrån fastställda riktlinjer. Med förtroendevalda funktioner avses i huvudsak partiledning, gruppledning och vissa arvodesberättigade uppdrag för den socialdemokratiska riksdagsgruppen. I de fall vederberörande ej erhåller fortsatt förtroende av det organ som utsett den förtroendevalde eller vederbörande själv väljer att avgå på grund av förtroendekonflikt prövas frågan om trygghetsvillkor av Arvodeskommittén. I de fall trygghetsersättning skulle komma i fråga kan detta maximalt utbetalas under en tolvmånadersperiod. Koncernen könsfördelning Styrelser och Verkställande utskottet Kvinnor 6 6 Män 6 6 Totalt Verkställande direktör samt andra ledande befattningshavare Kvinnor 7 5 Män 5 5 Totalt Partistyrelsen könsfördelning Ledamöter i Verkställande Utskottet Kvinnor 4 4 Män 3 3 Totalt 7 7 Ledamöter i partikansliets ledningsgrupp Kvinnor 6 5 Män 4 3 Totalt 10 8 Not 9 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Koncernen Avskrivning byggnader Avskrivning maskiner och inventarier Avskrivning datorer Nedskrivning Summa

21 Forts. not 9 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Partistyrelsen Avskrivning maskiner och inventarier Avskrivning datorer Nedskrivning Summa Not 10 Resultat från övriga värdepapper och fordringar Koncernen Utdelning på aktier och andelar Resultat försäljningar av långfristiga värdepapper Räntor från ränteobligationer Summa Partistyrelsen Utdelning på aktier och andelar Resultat försäljningar av långfristiga värdepapper Ränteintäkter från dotterföretag Räntor från ränteobligationer Summa Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande poster Koncernen Resultat försäljningar av kortfristiga placeringar Ränteintäkter från kortfristiga placeringar Övriga räntor Summa Partistyrelsen Resultat försäljningar av kortfristiga placeringar Ränteintäkter från kortfristiga placeringar Övriga räntor Summa

22 Not 12 Skatt på årets resultat Koncernen Aktuell skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Summa Not 13 Eget kapital och fördelning av årets resultat Koncernen Bundna Balanserat reserver resultat Totalt Belopp vid årets ingång Årets resultat Avsättning till fonder i partistyrelsen Utnyttjande av fonder i partistyrelsen Förskjutning mellan fria och bundna reserver Belopp vid årets utgång Partistyrelsen Årets dispositioner Avsättning till avkastningsfond Avsättning till kongressfond Avsättning till/upplösning av valfond Avsättning till EU-valfond Upplösning av ombyggnadsfond Summa resultatdispositioner Partistyrelsen Ändamåls- Avkastn.- Balanserat best. medel fond resultat Totalt Belopp vid årets ingång Förändring av bundna och fria reserver Årets resultat Avsättning till fonder Utnyttjande av fonder Belopp vid årets utgång Ändamålsbestämda medel Valfond EU-valfond Kongressfond Summa

23 Not 14 Materiella anläggningstillgångar Koncernen Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående planenliga avskrivningar Årets planenliga avskrivningar Utgående ackumulerade planenliga avskrivningar Utgående planenligt restvärde Inventarier Ingående anskaffningsvärden Tillkommande anskaffningsvärden Soc. riksdagsgruppen Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående planenliga avskrivningar Tillkommande anskaffningsvärden Soc. riksdagsgruppen Försäljningar och utrangeringar Årets planenliga avskrivningar Utgående ackumulerade planenliga avskrivningar Utgående planenligt restvärde Partistyrelsen Inventarier Ingående anskaffningsvärden Tillkommande anskaffningsvärden Soc. riksdagsgruppen Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående planenliga avskrivningar Tillkommande ack. avskrivningar Soc. riksdagsgruppen Försäljningar och utrangeringar Årets planenliga avskrivningar Utgående ackumulerade planenliga avskrivningar Utgående planenligt restvärde

24 Not 15 Aktier och andelar i dotterföretag - Partistyrelsen Företagets namn Org.nr Säte Fastighetsaktiebolaget Adolf Fredrik Stockholm AiP Media Produktion AB Stockholm Aktier Ägarandel Antal aktier Aktiekapital Bokfört värde Fastighetsaktiebolaget Adolf Fredrik 100 % AiP Media Produktion AB 100 % Summa aktier Övriga innehav AB Folkets Hus, Stockholm Bommersvik AB Stödföreningen för Gershedens Folkets Hus 10-0 Folkrörelsernas Lotteribyrå Ekonomisk förening Not 16 Fordringar hos dotterföretag Partistyrelsen Ingående bokfört värde fordringar Fast. AB Adolf Fredrik Amortering, avgående fordringar Utgående bokfört värde Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Ingående bokfört värde Investeringar Avyttringar Summa Redovisat värde Marknadsvärde Direktägda aktier i svenska börsföretag Aktiefonder Hedgefonder Strukturerade produkter Ränteobligationer Räntefonder Summa

25 Forts not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav Partistyrelsen Ingående bokfört värde Investeringar Avyttringar Summa Redovisat värde Marknadsvärde Direktägda aktier i svenska börsföretag Aktiefonder Hedgefonder Strukturerade produkter Ränteobligationer Räntefonder Summa Not 18 Andra långfristiga fordringar Koncernen Ingående bokfört värde fordringar Amorteringar, avgående fordringar Utgående bokfört värde Not 19 Fordringar och skulder hos dotterföretag Partistyrelsen - fordringar Socialdemokraternas Hus AB 61 0 AiP Media Produktion AB Summa Partistyrelsen - skulder Socialdemokraternas Hus AB Fastighets AB Adolf Fredrik AB AiP Media Produktion AB Summa

26 Not 20 Övriga kortfristiga fordringar Koncernen Fordringar hos anställda Skattekonto Övriga poster Summa Partistyrelsen Fordringar hos anställda Skattekonto Övriga poster Summa Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Förutbetalda försäkringspremier Förutbetalda prenumerationskostnader Upplupna lotteriintäkter Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa Partistyrelsen Förutbetalda hyreskostnader 5 6 Förutbetalda försäkringspremier Förutbetalda prenumerationskostnader Upplupna lotteriintäkter Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa Not 22 Kortfristiga placeringar Partistyrelsen Bokfört värde Marknadsvärde Företagscertifikat Ränteobligationer Bankkontohavande Summa

27 Not 23 Avsättningar Partistyrelsen Avsättningar för omställningsavtal personal Avsättning för verksamhet i SKL-gruppen Avsättning för verksamhet i kyrkomötesgruppen Avsättning för verksamhet i SAMAK Avsättning för partigemensam vidareutbildningsfond Avsättning för partigemensam teknikfond Summa Särskilda ekonomiska redovisningar för verksamhetsåret finns upprättade för varje grupp och fond. Dessa redovisningar rapporteras till respektive styrelser. Not 24 Skulder till kreditinstitut Koncernen Ingående bokfört värde skulder 0 - Upptaget lån hos kreditinstitut Utgående bokfört värde Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Not 25 Skatteskuld/skattefordran Partistyrelsen Särskild löneskatt på pensionskostnader Inbetald preliminärskatt under året Skatt hänförlig till tidigare år Summa Not 26 Övriga kortfristiga skulder Koncernen Skulder till partidistrikt Personalens källskatt Moms Övriga poster Summa

28 Forts. not 26 Övriga kortfristiga skulder Partistyrelsen Skulder till partidistrikt Personalens källskatt Övriga poster Summa Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalt partistöd Förutbetalda hyror Förutbetalda prenumerationer Övriga poster Summa Partistyrelsen Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalt partistöd Förutbetalda prenumerationer Övriga upplupna kostnader Summa Not 28 Ställda säkerheter Ställda säkerheter i koncernen avser fastighetsinteckningar i Fastighets AB Adolf Fredrik. Not 29 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser i Socialdemokraterna och koncernen avser borgensförbindelse för Unga Örnars förpliktelser enligt kreditförsäkring hos PRI Pensionsgaranti. 28

29 29

30

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Sjöfartsverket Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Sveriges akademikers centralorganisation, Saco Org. nr 802000-0850. Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Sveriges akademikers centralorganisation, Saco Org. nr 802000-0850. Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1/21 Sveriges akademikers centralorganisation, Saco Org. nr 802000-0850 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen för Saco avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning & koncernredovisning för Svenska Missionskyrkan

Årsredovisning & koncernredovisning för Svenska Missionskyrkan Årsredovisning & koncernredovisning för Svenska Missionskyrkan Räkenskapsåret 2008-09-01 till 2009-08-31 Förvaltningsberättelse Kyrkostyrelsen avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Svenska

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Innehåll. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

Innehåll. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. 2008 Innehåll 3 Förvaltningsberättelse 5 Koncernresultaträkning 6 Koncernbalansräkning 8 Koncernens förändringar i eget kapital 8 Kassaflödesanalys för koncernen 9 s resultatberäkning 10 s balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB Org nr 556722-7318

Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB Org nr 556722-7318 Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB För räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning- koncern 4 Balansräkning- koncern 5 Ställda

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556717-1367 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2005

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2005 1 LightLab Sweden AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2005 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

årsredovisning och koncernredovisning räkenskapsåret

årsredovisning och koncernredovisning räkenskapsåret årsredovisning och koncernredovisning 2007 räkenskapsåret 2 3 Done Management and Systems AB Org nr 556567-4941 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Org nr 556717-1367 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(25) Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Läs mer

visning 2011 Årsredo

visning 2011 Årsredo Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse 2011 Svenska Kommunalarbetareförbundet är en ideell organisation bestående av medlemmar som är anställda hos kommuner, landsting, församlingar och andra arbetsgivare

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning 2010 Dala Kraft AB Org nr 556132-9466 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011 Årsredovisning för 2011 2 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning för Precomp Solutions

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ledarnas årsredovisning 2013 Ledarnas årsredovisning 2013

ledarnas årsredovisning 2013 Ledarnas årsredovisning 2013 ledarnas årsredovisning 2013 Ledarnas årsredovisning 2013 2013 Ledarna 1 Styrelsen och verkställande direktören för Ledarna får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013

Läs mer

ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING. och. 2012-01-01--2012-12-31 för. Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset 802011-1582

ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING. och. 2012-01-01--2012-12-31 för. Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset 802011-1582 ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2012-01-01--2012-12-31 för Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset Årsredovisning omfattar Sida Förvaltningsberättelse 2-4 Koncernens resultaträkning 5 Koncernens balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Org nr: Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Årsredovisning. Vivida Assistans AB

Årsredovisning. Vivida Assistans AB Årsredovisning för Vivida Assistans AB 556666-3265 Räkenskapsåret 2 14-1 - 1-2 14-1 2-31 Innehållsförteckning - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys 8 - Tilläggsupplysningar

Läs mer

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset Org nr 802011 1582

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset Org nr 802011 1582 02 INNEHÅLL INNEHÅLL 03 Förvaltningsberättelse Foto: Martin von Krogh 08 Flerårsjämförelse 09 Koncernresultaträkning 10 Koncernbalansräkning 12 Kassaflödesanalys för koncernen 13 Moderstiftelsens resultaträkning

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2013-31 december 2014

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2013-31 december 2014 Styrelsen och verkställande direktören för St. Petersburg Property Company AB org.nr. 556911-8275 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2013-31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Tillväxt och positivt rörelseresultat före avskrivningar

Tillväxt och positivt rörelseresultat före avskrivningar Årsredovisning 2010 Tillväxt och positivt rörelseresultat före avskrivningar Sammanfattning helåret 2010 Förvärv av Hedbergs Guld & Silver skapade omsättningstillväxt på 19 %. Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

2011 - Ett stort evenemangsår!

2011 - Ett stort evenemangsår! 2011 - Ett stort evenemangsår! Arenabolaget ska bidra till att Linköping är en attraktiv stad för såväl invånare som besökare utifrån. Med ett brett utbud av evenemang och mötesplatser ska invånare ha

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(25) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida

Läs mer