DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 'to åjip j &

4 VERDENSKRIGEN DET KONGELIGE BIBLIOTEK

5 JUL. H. WEST. KRIGSGALENSKAP OCH ANNAT av En DANSK i SCHWEIZ. AV FÖRFATTAREN OCH FORLAGET, ERNST FINCKH I BASEL, BEMYNDIGAD ÖVERSÄTTNING. Iflf AKTIEBOL AGET CHELTUS & Co. STOCKHOL M. Pris 60 öre

6 Av samme författare ha utgivlts bl. a.:»deutschland, der Störenfried.» Förlag: Ferd. Wyss, Bern. (Schweizisk edition, pris 60 rappen.) Förlag: Jul. Hoffmann, Stuttgart. (Tysk edition tusendet. Pris 60 pfg.) Utdrag ur pressen:»politiken», Köpenhamn:»West har nedlagt ett imponerandc och oegennyttigt arbe^e pa au vcrka i upplysningssyfte.»»appenzeller Volksfreund», (Schweiz): ^».... Skriften bidrager avsevärt till bättre forståelse for tyskt väsen och tysk anda....»»der Landbote», Winterthur (Schweiz): >.... Boken gör iutryck av den största ärlighet...»schaffhausen Intelligenzblatt», (Schweiz): >. Vad författarcn yttrar om den mycket omtalta tyska milltarismen, hör tili det büsta och förnuftigaste som av ntländska pennor skrivits i dessa frågor.»»berner Tageblatt», (Schweiz):».... Författaren uppvisar dct orätta och falska 1 de omdomen om tyska forhållanden, som grunda sig på motståndarnes skildringar.»»erlanger Tagblatt»:». Boken framvisar förvanansvärt mycket fakta pa endas* 4 tryckark, skickligt liopställda....»»staats-anzeiger für Württemberg»: >. Författaren är en oerhört berest och kunnig man....»»casseler Allgemeine Zeitung»:. av en neutral med ovanlig vidsynthet och den mesi omfattande forståelse för tysk art och tyskt väsen West Männer till vårt tyska folk, dess kulturella, ekonomiska och sociala varde som ingen annan utlänning...»fränkische Nachrichten»:».... Broschyren är kortfattad, klar, saklig och scihkunnuj shriven och efterlämnar hos läsaren ett övertygande intryck... >»Süddeutsche Zeitung»:. En rikhaltig, förträfflig, aktuell skrift....»

7 Krigsgalenskap och annat Jul. H. West. J, av En DANSK i SCHWEIZ. Av författaren och forlaget, ERNST FINCKH I BASEL, bemvndigad översättning. X AKTIEBOL AGET CUELIUS & Co. STOCKHOLM.

8 STOCKHOLM A.-B. P.A. NYMANS EFTERTRÄDARE 1918.

9 FÖRORD. A lltifrån krigets början överösa Tysklands tiender det tyska folket med sanningslösa beskyllningar. T 30 års tid har jag le vat och verkat i Tyskland liälften av denna tid i en yrkesverksamhet, som båttre än andra sysselsättningar bereder tillfälle att låra känna folket i dess viisen och dess liv. Jag vet därföre av egna erfarenheter och iakttagelser, hum vanvettiga dessa beskyllningar och påståenden äro. Jag skulle anse det som fegt och ovärdigt, om jag då lugnt skulle höra på i stallet for att i ritt och öppet uppträda till forsvar för sanningen. I nder hela kriget har jag så gott jag kunnat och ofta med betydande penningeuppoffringar bemödat mig att vederlägga dessa osannfärdiga utfall mot tyskheten och detta vanställande av fakta. Det har skett bl. a. genom min skrift: Tyskland, fredsstöraren» och genom en följd av artiklar i talrika europeiska dagstidningar. Nyligen avsände jag, med korta mellantider, tran Zürich och Köpenhamn till omkring 800 europeiska tidningar artiklar på tyska, danska ocli svenska, vilka hade samma syfte. Det intresse, som dessa artiklar väckt, har föranlett mig att i denna lilla skrift sammanföra ett antal av dem. Zürich. Jill. H. West, Ingcnjör.

10 Badpolitik. (Början av januari 1918.) Uet var förra sommaren. \ i stodo på badhusbryggan och lato solen bryna vår liv. Framför oss utbredde sig mitt danska hemlands täcka landskapsbild: glittrande vatten med flitiga seglare, som stvrde sin väg genom det trånga sundet melian öarna _ grönskande äng och skog, gulnande åkrar och, strödda mellan dem, tili hälften gömda i trädgårdarna, boningshusen med sina vita murar och o-lünsande fönsterrutor under mörka halmtak eller röda tegeltak. Och nedanför oss drogo den inbrytande flodens kristallklara böljoi förbi. Då sade läkaren, jute tili börden: men det maste Ni dock medgiva, att tyskarne skändligt behandla alia främmande folk, som de råda over. Då äro engelsmännen helt annorlunda. Hurn behandla de icke indiernar 1 Dem lämna d( full frihet att begagna sitt språk, utöva sin religion och leva som de vilja enligt sina egna seder och bruk. Jag har själv levat i Indien under åratal. Har Ni då också haft tillfälle att göra er väl förtrogen med Indiens forhållanden r 1 > Åliio, det tror jag nog.» '»Då förundrar det mig, att Ni år så hantor*l öfver det satt, på hvilket engelsmännen behandla landets befolkning.»

11 ;>»Hur så?» Hörde Ni ingenting om, att hungersnödperiodernas antal i Indien har på ett liemskt sätt tilltagit, sedan engelsmännen blifvit herrar i landet?» Ah bevars, det är väl inte sämre nu, än det var i forna tider.»»jaså? Jag har last motsatsen bland annat i den bekanta boken av sir William Digby:»Prosperous British India» (I)et blomstrande brittiska Indien): Från 11 :te till 16:de århundradet genomgick Indien elva perioder av hungersnød; i 17:de århundradet tre; i 18:de århundradet fyra; från år 1800 till år 1825 fem med 1 miljon döda; från 1825 till 1850: tuå med 0,5 miljoner döda; från 1850 till 1875: sex med 5 miljoner döda, ocli från 1875 till 1900 ciderton hungerperioder med 26 miljoner döda. Jag vill påminna er om, att Britisk Ostindiska Kompaniet sedan mitten av det 18:de och Brittiska regeringen sedan mitten av det 19:de århundradet lade sin hand over Indien.» Ja, men vad ha de indiska hungertiderna att göra med det engelska herraväldet?» Jo, det skall jag berätta er: Därom har jag liist intressanta framställningar av indiern Grangarao Bramputr. Han stiger ungefär så: Fordom härskade uti Indien de despotiska Rajahs, som ansågo sig för oinskränkta herrar över allt och alia och godtyckligt och efter plötsliga infall förfogade över undersåtens liv och död. Men om de också röjde enskilda personer ur vagen, så sörjde de alltid bättre för oss, än vad den brittiska regeringen gör, som låter oss massvis svälta ihjäl. Ar det icke en skam, att denna regering, som förfogar över modärna transport- och samfärdsmedel och ståtar med

12 den största handelsflotta i världen, icke är i stand att sätta en dämm för hungertiderna, genom vilka mil joner människor lida en eländig svältdöd? I nder de gamla tider, då rajah-furstarne regerade, forekom ej sådant i någon liknande utsträckning, ehuru dessa furstar icke hade några järnbanor och ångbåtar till sitt förfogande. Eajaherna voro såsom fader ocli moder, vi voro deras barn. De sörjde för vår miring, såsom det också heter i ett gammalt indiskt ordspråk. Yarje undersåte maste på den tiden lämna tiondedelen av sina inkomster åt rajahn, som använde dessa stora summor tili upprättande av väldiga magasiner och oerhörda livsmedelsförrad. I tider av missväxt eller annan nöd skapade han offentliga inrättningar, byggde fästningar, kolossala skvddsgravar, palatser, vägar o. s. v. och krävde hjälp tili andra allmänna arbeten. 1 gengäld öppnade han sina forrådskamrar och gav folket bröd. Sådana voro våra fäder; de sörjde för oss. Nu måste vi svälta ihjäl. Icke ens under den vårsta hungersnöd få vi någon befrielse från skatter. ()m vi ej kunna betala dem, såljer man vår jord.» Så overgår så småningom indiskt land i engelska händer, och det indiska folket utarmas.» Detta blev för stärkt för doktorn. Han vände sig bort for att i böljorna svalka sina upprörda känslor.»solen brande för stärkt», tyckte han. När läkaren hade kastat sig i vattnet, sade advokaten, som hittills tyst ahört samtalet: Ar det verkligen rena fakta, det dar som Ni liar berättat, herr West?

13 »Ja, ni kan ju själv undersöka saken hos sir William Digby. Han är förvisso ett pålitligt vittne. För övrigt kan jag, om det intresserar er, åberopa många flera sådana saker och många tiera sådana engelska vittnesbörd. De årliga inkomster, som den engelska staten drager från Indien belöpa sig till 40 millioner pund sterling! En milliard francs om året! Detta är narapå lika mvcket som liela den brittiska krigsmarinen årligen kostar. Därtill kommer det, som ämbetsmän i Indien, engelska jordägare, köpmän, industri-idkare o. s. v. tillföra moderlandet i överskott oeh vinster. 1 )å måste ju Indien utarmas. Rajahf urstarne togo från indierna tiondelen av deras inkomst, således 10 procent. Enligt U. Wyndmans bok, The Bankruptcy of India», måste till den nuvarande (brittiska) regeringen det indiska folket i skatter oft'ra omkring en fjärdedel av sina inkomster. I många distrikt av det Brittiska Indien är inkomstskatten ännu högre, ända upp till 65 procent av inkomsten alltså nära två tredjedelar. Lyckliga Indien! För min del är jag glad över att icke höra till de indiska skattebetalarna. Förmodligen är Ni det också.» Sedan vande jag mig och gick att uppsöka läkaren. 7 Då vi åter stodo fredligt tillsammans på badhusbryggan, frågade jag läkaren:»nå, herr doktor, anser Ni fortfarande, att engelsmännen behandla indierna så underbart välv Den engelska regeringen tager årligen 40 millioner pund sterling ur landet, så att folket utarmas och millioner av innevånarna dö av hunger. Så sörjer

14 8 England för indiernas lekamligci väl; ocli på samma sätt forhaller det sig med deras andliga väl. Före Indiens underkuvande hade varje indisk by sin skola nu för tiden galler detta ej ens 0111 var tredje. > >.Ja, göra då tyskarna annorlunda i sina kolonier? Ja, det göra de visst. Under den korta tid, de över huvud ägt några kolonier, hava de dår för de färgade infödda uppråttat mer ån 4,000 skolor, dår mer ån 210,000 fårgade lårjungar erhålla undervisning.» Då måste läkaren åter avkyla sig i vattnet och når han återkom, gick han genast till sin hytt. Hur år det William Bryan, den amerikanske statssekreteraren, såger i sin korta framstållning över»british Rule in India», som han skrev efter återkomsten från en studieresa i Indien: Del brittiska herravåldet i Indien år mycket värre, mycket orätlvisare och tynger mycket svårare på folket, ån jag någonsin liade anat. Meningsutbyte. (Mitten av januari 1918.) \Ji voro på hemvåg från ett samkvåm och våntade på spårvagnen. En av Köpenhamnsherrarne sade: >:I)et år dock ett faktum att tyskarna i 40 års tid förberett detta krig.»»ja, svarade jag, de liava före kriget årligen utgivit ånda till 22 mark per huvud för militåriska åndamål.»»vad för något? Så mycket! Ja, säg själv, om inte detta år förskräckligt!

15 Jo, visserligen och Frankrike utgav årligen ända till 30 mark och England over 33 mark alltså en halv gang mer än Tyskland för militäriska andamål. Frankrike och England ging o sedan länge i spetsen för folken, når det gållde krigskostnader. Nej, vad säger Ni, det har jag inte vetat. Men Ni vet kanske, att Tyskland fore kriget uttog endast 53 å 55 procent av den manliga befolkningen tili militärtjänst Frankrike däremot 90 procent. >Nittio procent! Ar det verkligen så?» Alldeles säkert. Yisste ni icke det heller?» N ej». Då skulle det verkligen vara lårorikt för mig att få liöra, på vilka sakförhällanden Ni stöder edert påstående, att det är just Tyskland, som har förberett detta krig.»nåja, det läser man ju varenda dag i tidniugarna.» Jaså! Och delta är nog för er? Då kom spårvagnen. 9 5 ]\Ien miss Cavell!! Det kommer man dock ejifrån, sade frun i huset, då vi sutto till bords därute i villan vid det blåa Sundet. Medlidande och smärta dallrade i hennes milda stämma. Det föreföll mig, som om jag i liennes ord hörde ett helt neutralt folk av full rättsövertygelse rikta en anklagelse mot grannen för rättskränkning och grymhet.»hur så, min fru?» Jo, niir jag betänker: Att avrätta en kvinna

16 10 som mitt ibland fienderna ägnat sig åt godhet och mildhet, såsom miss Cavell - Om forlåtelse, nådig frun, har icke miss Cavell missbrukat just godheten och mildheten, då hon, i skydd av denna dräkt begick handlingar, som krigets lag överallt belägger med dödsstraffv ; Ja, men, hr West, är detta bevisat också?» Ingen av oss har last rattegångshandlingarna eller ähört förhandlingarna inför krigsrätten eller last en sanningstrogen redogörelse för dem, ty sådana förhandlingar äro hemliga i enlighet med alia länders krigslagar. Ingen av oss vet någonting noggrannt därom. Men jag har för egen del en annan grund. I tolv år har jag vid tyska domstolar varit edsvuren sakkunnig, även vid denna bekanta preussiska överdomstol, till vilken mjölnaren i Sanssouci i fast förtroende till landets lagar en gång hänvisade sin konung, då denne hotade, att han kunde med våld fråntaga honom kvarnen: Ja Eders Majestät, 0111 kammarrätten i Berlin icke funnes. Jag känner därföre det tyska rättsväsendet ganska väl. Om jag nu för tillfället sammanfattar de erfarenheter, som jag under dessa år i talrika processer och på grund av sorgfälligaste studium av rättegängshandlingarna har samlat, så kan jag alideles icke föreställa mig, att tyska domare utan otvetydiga bevis skulle liava dömt miss Cavell tili döden.» Ja, min herre, men att avrätta en kuinna! Ar icke detta gräsligt?» Nåja, men fransmännen liava avråttat tre fruntimmer för spioneri.»»ack detta har Ni säkerligen last endast i tyska tidningar.

17 11 Nej, jag ber, i frauska ocli italienska tidningar.» Men i våra tidningar har jag ingenting liist därom. Det är inte omöjligt.» Tilder tiden har antalet ökats. Tills nu hava fransmännen avrättat sex ocli belgierna en kvinna för spioneri. Har är den fullständiga förteckningen: 1. Belgiskan Julia van Wautesghem, dömd av tredje belgiska häravdelningen, avrättad i Löwen den 18 augusti Tyskan Margareta Schmitt, avrättad i Nancy i mars Tyskan Ottilie Moss, avrättad i Bourges i maj Tyskan Felicie (Louise) Pfaadt, dömd d. 10 juli 1916 av krigsrätten i Marseille, avrättad på skytteplatsen Pharao vid Marseille d. 20 aug. 191 <>. o. Fransyskan Antoinette Dufais, änka efter i ichilly, dömd av den andra franska krigsrätten d. 21 dec (se L'Humanité for d. 21 dec. 1916). 6. Holländskan fru Margareta Zell (konstnärsnamn Mata Mary, även Mac Lead) dömd d. 24 juli 1917 av 3:dje krigsrätten i Paris, avrättad i Yincennes d. 15 okt Fransyskan Marie Antoinette Arico, kailad Kegina Diana, dömd d. 10 sept av krigsrätten i Marseille (?), avrättad i Marseille d. 5 jan Sedan bolschevikerna i Ryssland ryckt makten till sig, beslöt den amerikanska regeringen att tilis

18 vidare inställa utförseln till Byssland. Regeringen vill veta så berättade»associated Press» d. 2'2 nov i vems händer de amerikanska varorna råka vid sin ankomst till Ryssland. ()m bolschevikerna stanna vid styret ocii genomföra sitt program om fred med Tyskland sei kommer utföiselforbudet att kvarstå.» Denna underrättelse har av amerikanska krigshandelsdepartementet blivit bestridd. Den ryske överkommendanten, general I)uclionin, bekräftade emellertid, kort innan lian foil, att den amerikanska regeringen nttalat denna liotelse. Anna Ryssland, som efter fredsslntet då skall tvin gas, att från Tyskland täcka sitt behov av industrivaror! Och hurn lyckliga skola ej de amerikanska indnstriidkarna bliva, då de få beliålla sina till\eikningar och ej nödgas att försälja dem åt de ryska förrädarne! I)etta är icke hån, det är allvarligt menat: Jag vill visa det: Jag reste vid ett tillfälle med ett snälltag 1 ett neutralt land. I vagnen satt en dam med sina två halvvuxna barn, en son ocli en dottei. Innan \Ait tåg avgått, gick ett godståg långsamt förbi, draget av ett lokomotiv med namnskylt från en lysk lokomotivfabrik. Sonen npplåste namnet högt ocli f raiu " kailade därmed en hjärtslitande klagosuck från modern:»ack ja vi arma människor, som ej kunna reda oss utan tyskarne!. Hon hade alideles rätt den stackars kvmnan! ^ Detta har som bekant skett genom freden i Brest-Litovsk.

19 Jag är övertygad, att hon skulle ha kännt sig mycket bättre tili mods, om vårt snalltåg hade dragits av ett engelskt lokomotiv i stallet för av ett tgskt, och om den plysch, som vi sutto på och den klädning lion bar, hade blivit färgad med franska färgstoffer i stallet för med tyska. Huru mycket, mycket lyckligare skulle lion då ej hava känt sig! Huru skulle icke då hennes liv varit mycket, mycket skönare! Tro ej att jag skämtar det är verkligen djupt årligt menat, ty jag har i mitt liv verkligen träffat många människor som varit till denna grad dumma. Sedan mer an ett halft år tillbaka förkunnar ententen var tredje eller fjiirde månad, att nu är enheten au der as krigsfronter uppnådd. Hittilis har detta emellertid varit ett löst tal, ty Lloyd George sade i sitt Paristal d. 12 nov. 1917:»Vi hava fattat en iindlös mängd beslut, men vi hava icke utfört dem. I denna viktiga fråga hava vi aldrig tagit steget från ord till handling, från talandet till strategien.» Kallar Lloyd George detta kanske för fronternas enhet? Knappast, ty han sade vidare: Felet kommer sig uteslutande av brist på verklig enhet i de allierade landernas krigsledning.»»vi föra ej ett krig utan fyra krig.» Svåriglieterna och bakslagen voro följden av bristen på samarbete mellan de allierade.» Men mi skall det bliva allvar så forkunnade Lloyd George i Paris för oåterkalleligen sista gangen; ty han hotar med att: han kunde icke längre bära ansvaret för statsskeppets ledning, om

20 14 icke derma gång strategisk enhet och samarbete ernåddes. Denna gång skall de allierades krigsråd hjälpa. Därom sade.lloyd George i sitt Paristal av den 12 nov. 1917, att -Han skall hava den avgörande makten i fråga om samarbetet mellan de militäriska krafterna». Och i sitt tal i underhuset veckan darpå d. 19 nov sade han:»jag anser att det vore ett fei att giva krigsrådet exekutiv myndighet. Alltså: Krigsrådet skall hava överbefälet (Paris) men det får icke utdela några befallningar (underhuset). Här måste man bliva något betänksam. Om Lloyd George detta klara, målmedvetna huvud i denna grundlag - gande fråga icke ens är enig med sig själv, hur skall lian då kunna bliva enig med sina allierade V * Dessa Lloyd Georges båda tal Paris 12 n 1917 och Underhuset l9 / n 1917 måste var och e/i, som vill bilda sig en mening om den krigspolitiska utvecklingen läsa i deras ordalydelse de äro världshistoriska dokumenter, mästerliga tal, i vilken en viljestark, klarseende intelligens och högt begåvad talare med brutal öppenhet, såsom han själv säger, framlägger sitt mål i korta, klara satser ocli hänsynslöst säger allt eller nåstan allt som måste sägas för att försvaga motståndarne till detta mål. Och likväl måste man just på grund av Lloyd Georges tal betvivla huruvida fronternas enhet denna gång blir bättre ombesörjd än förut. Ty av hans framställningar tinner man tydligt nog^ huru ntomordentligt stora svårigheterna

21 15 Uro, som ställa sig emot fronternas enhet, de allierades enighet och samarbete. Av Lloyd Georges egna framställningar får man rent av det mtrycket, att svårigheterna äro oövervinneliga. T. o. m. den viljestarke Lloyd George vågade icke trots sin brutala öppenhet» att fritt uttala sig i olika frågor; darpå hänvisar lian själv i sitt tal. Han sade t. ex.: > Jag är i högsta måtto obeniigen för en generalissimus över de allierades samtliga stridskrafter och detta av skäl, som det icke är önskuärt ait nu ingå på. Detta system skulle icke funktionera. Det skulle framkalla starka slitningar och detta icke blott mellan härarne utan likaså mellan lolken och regeringarna. Centralmakterna hava övervimnit sadana betankligheter. De hava förtroendeiullt lagt generalissimns-makten i Hindenburgs liänder.» * 1 å årsbanketten i»british Empire Producers Organisation >> d. 8 nov höll ordföranden i Lanthushållningskammaren mr Prothero ett bevekande allvarligt tal, vari han lugnt och sakligt hän- \ isade på Lnglands ekonomiska försvagande och dess livsmedelssvårigheter. > Jag har skildrat lägets alhar utan överdrift; jag kan t. o. m. siiga: med a\sikt utan överdrift.» Dessa ord kan man endast så forstå, att läget i England är ännu allvarligare än mr Prothero framställde det, och hans framstälilling var dock enligt Times redogörelse allvarlig nog. Till slut sade talaren: Vi hava nu en (nationeil) enhet, sådan som aldrig förr, en enhet, som utgör det värdefullaste av våra nationella klenoder, ehuru det ser ut, som om alia ej

22 1(> vore medvetna därom. Men shall deiuia enhet India stånd inför hungern? Var och en må svara efter sin uppfattning; jag vill ej giva nagot svar, men tanken på, att hungern år obeveklig, tuingande egoistisk, o forsonlig, blind, döv och obarmhårtig.» Mr Prothero tycks ej skåda med synnerlig tillförsikt in i framtiden. Och Lloyd George tycks ocksa smånmgom förlora sin tillförsikt. Da han i no\. återkommit från Italien, sade han den li' no\ i sitt stora tal i Underhuset:.lag varsnar bekymmer vid horisonten... Det gives blott två saker, som kan tillfoga oss nederlag. Det ena är undervattensbåten... Vad är det andra? Det är bristen på enighet.» Varsnar Lloyd George dessa bekymmer veikligen blott vid horisonten"? Beträffande undervattensbåten kan ju detta bokstavligen stämma; men bristen på enighet? Enligt vad man dagligen kan låsa i engelska tidningar trodde jag, att spöket dock något närmare hade ryckt honom in på livet. På ett möte, som 1,500 parlamentsledamöter av Englands konservativa och unionistiska toreningar höllo i London d. 31 nov sade Bonar Law. Före kriget blevo i Tyskland alla böcker förbjudna som gillade ett folkförbund och avrustning». Detta påstående är icke sant det kan jag ay egen kännedom med bestämdhet säga.»jag har t'*')r Hera år sedan i Berlin själv offentliggjort en sådan skrift det var ett öppet brev tili den ryske zaien, vilket fann stor spridning i ledande politiska^ och industriella kretsar. Ingen människa har lagt någon svårighet i vagen för denna skrift.

23 17 Falska profeter. (Slutet av januari 1918.) 1 ien som vill segra raåste akta sig för: 1. Att underskatta tienden; 2. Overskatta sin egen kraft; 3. Missforstå fiendens avsikter. Hava ententens statsmän vaktat sig för dessa fel? Ne j> tviirtom! De hava under hela kriget alltjiimt begått dessa tel. Jag vill anföra några av de svåraste exemplen: Den 8 aug sade sir Edward Grey i Underhuset: Om vi deltaga i kriget, så skola vi hava att atstå föga mer, tin om vi hålla oss overksamma.» Så Witt föreställde sig Grey segern över tyskarne! Och i dag uppgå Englands forluster i döda oeh sårade till millioner, dess krigskostnader överstiga 100 milliarder mark, oeh redan ligger nära hälften av dess handelsflotta med allt det gods, den bar, på havets hotten. Den 21 september 1914 sade den brittiske sjöministern mr Winston Churchill i ett tal i Glasgow: Om de tyska fartygen ej komma ut till strid, så skola de utgrävas liksom råttorna ur halet. Oeh sedan? Då angrepo tyska t'artyg gång på gang den engelska östkusten utan att få syn på några råttjagare. Dessa höllo sig västerut gömda i säkra hamnar mellan skotska klippor på andra sidan, dar tienden icke var att vänta. Så miss

24 18 tog sig den, som skulle leda Englands viktigaste vapen, den mäktiga engelska fiottan. Oeh samma engelske profet, mr Winston Churchill, vilken såsom engelsk marinminister och upphovsman till Dardanellfalttåget var bättre underrättad om kamp- och stridsforhållandena vid Dardanellerna än någon annan i England yttrade den 7 juni 1915 i Dundee: : Hamiltons armé och amiral Robecks flotta hava (vid Dardanellerna) bloit få mil kvar till en seger, sådan som delta krig ånnu icke haft att uppvisa. I den ligger sammanstörtandet av ett fientligt kejsarrike, förintelsen av en fientlig flotta och en fientlig armé och förstörelsen av en världsberömd huvudstad. Jag talar om denna seger såsom ett ly sande oeh gigantiskt faktum, som avgör Englands öde.» Så lydde Churchills stova ord och glänsande profetior! Och verkligheten t (Wer ett halft år stannade engelsmännen och fransmännen vid Dardanellerna, skiida blott några få mil från segern för att sedan, den 14 december 1915, i natt och dimma avtåga och giva den mest glänsande segern under detta krig förlorad! Och samme profet, mr \\ inston C hurchill, som nu är ammunitionsminister, vågar, trots det att han med profetior av denna beskaffenhet gjort så grundligt fiasko, i dag åter offentligen upptråda och i samma ton profetera vidare, samt finner ännu otroligare även nu villiga ålxorare och högljutt bi fall. Den 11 januari 1918 talade han i Ame-

25 19 rican Luncheon Club i London:»Ni få emeller icke tro, att jag hyser den minsta brist på förtroende till krigets slutliga utgång (bravorop). Jag är säker att vi kunna vinna jag är säker att vi kunna förverkliga det fullständiga, förädlande ocb inspirerande program, som presidenten Wilson liai bjudit oss (hurrarop), om vi utnyttja alla de hjälp-w källor, som stå till vart förfogande, och füllt utnyttja dem och på intet sätt hålla oss tillbaka därifran (hurrarop). Så berättar»times» ordagrannt d. 12 januari Maste icke varje allvarlig man, som besinningsi'ullt f öl jer händelserna, fråga sig: Hur är det möjligt, jitt världserfarne man, som dessa engelsmän och amerikanare, som njuta formånen att deltaga i American Luncheon Clubs» bankett, ännu kunna i'opa hurra åt en profet, vilken så grundligt misstagit sig som \\ inston Churchill, när han slår omkring sig med fortsatta högthygande förutsägelser? Men svaret ligger för människokännaren så fort\ i\ lat nära: Når lidelserna äro uppjagade, slukar ;i\cn den allvarligaste man med lidelsefull hunger å\ en de vansinnigaste förutsägelser, om de blott motsvara hans egna önskningar. 1 ill nyåret 1916 utlovade presidenten Poincaré at de franska soldaterna»seger och återkomst till den husliga hården under det nya året 1916». * )ch den förre franske ministerpresidenten Bar-

26 20 tlwii skrev i»matin»: ; Året 1916 skall bliva det avgörande året året 1916 skall bliva vittne till vår seger och vår befrielse. > På samma siitt skrevo Temps, Figaro m. ti. Men 1916 såg ej uppfyllelsen av denna profetia och ej 1917 heller. Den 24 oktober 1917 höll sir Edward Carson i Portsmouth ett stort tal, i vilket lian bl. a. sade: Tror Ni att Österrike fortfarande har tor avsikt att angripa? 'lag vet, att så icke är fallet, och det är intet lättfärdigt yttrande av mig. (Se»Times av , sid. 8, spalt 4). Och samma dag, nästan samma timme, började tyskar och österrikare sitt angrepp mot den italienska fronten! Sa föga kände Englands ledande statsmån tiendens avsikt. J Italien var man visserligen båttre underrättad, ty samma 24 okt. yttrade den italienske krigsministern i parlamentet: Angreppet må komma; vi frukta det ej. Han fruktade det ej, men centralmakterna fråntogo honom li kval 250,000 man, 3,000 kanoner och 12,000 kvadratkilometer land. Så högeligen anderskattade den italienska krigsministern sina tiender så högeligen överskattade han sma egna härars kratter. Måste man icke förundra sig, att pariamenten tillåta sådana man att en enda dag långre stanna i am betet v I) en 4 jannari 1917 talade Lloyd Üeorge om de få förskräckliga månader, som ännn skilja oss

27 21 från den slutgiltiga segern. Sedan dess äro icke»få utan fulla tretlon förskräckliga månader förgångna utan att ententen kommit avsevärvnärraare segern. Nog med exempel. Med sådana och liknande förutsägelser och löften, av vilka icke ett enda gått i uppfyllelse, hava de alia Asquith, Grey, Halfour, Bonar Law, Lloyd George, Poincaré, Barthou, Briand, Pichon, Salandra, Sonnino under heia kriget frikostigt och lättsinnigt slagit omkring sig, nåstan i varje krigstal, som de hava hållit. Och ingen har dragit dessa falska profeter tili räkenskap, ingen har forehållit dem deras bedrägliga försäkringar, ty de sade och lovade ju just det, som alia deras åhorare gärna ville höra och gärna tro, och därföre trodde man dem. Och mera ;in så: man tror dem ännu i dag till och med om de lova att taga ned himmelen. Detta framgår tillräckligt av det bifall, som Churchill ännu den 11 januari 1918 skördade av sina nyaste profetior. Wilsons arbetarevänlighet. (Mitten av februari 1918.) [ ett av sina senaste tal yttrade presidenten Wilson, att han ville komma de tyska arbetarna tili hjälp, skaft'a dem större rättigheter och båttre levnadsvillkor. Detta yttrande förtjänar att nårmare skarskådas.

28 22 Jag känner noga de tyska arbetarnes läge. Sedan 30 år tillbaka tillhör jag den tyska industrien, och under de senaste 12 åren har jag i de tyska länderna ordnat omkring 100 industriella verk. Och att jag av egen iakttagelse känner även den amerikanska industriens forhållanden, det har den tongivande pressen i två världsdelar bekräftat vid bedömandet av min skrift: Hie Europa Hie Amerika. Stödd på dessa insikter ville jag rikta följande frågor till presidenten Wilson: 1. Vilken regering, mr Wilson, har enligt Eder uppfattning gjort mest för de arbetande klassernas välfärd: Förenta staternas demokratiska regering eller Tysklands byråkratiska och militärbesmittade regering? 2. Finnes det i liela världen någon annan regering, som har gjort så mycket för arbetarklassens välfärd, som den tyska riksregeringen har gjort? 3. Känner Ni, mr Wilson, den tyska lagstadgade arbetareförsäkringen? Vet Ni, att i Tyska riket samtliga laut- och industriarbetare, allt tjänstefolk och samtliga små och medelstora funktionärer i industriella och handelsforétag åtnjuta försäkring vid sjukdom, invaliditet och ålderdomssvaghet vid krigsutbrott nära en tredjedel au Tysklands hela befolkning? Vet Ni, att det tyska riket till dessa försäkringstagare år 1913 utbetalade mer lin 8 ) millioner mark i försäkringspengar? Ivan edert land, mr Wilson, eller något annat land i världen, vare sig demokratiskt eller icke demokratiskt, uppvisa något liknande? 4. Känner Ni, mr Wilson, de tyska yrkesdomstolarna, dessa särskilda rättsinstanser för tvister melian industriarbetare och deras arbetsgivare?

29 2; >» domstolar, som äro inrättade för att lütt och billigt förhjälpa arbetarne tili deras rätl? I)eras antal belöper sig till omkring 1,000. De avgjorde år 1943 mer än 120,000 tvister mellan arbetare ocli arbetsgivare, därav l)lott 18,000 genom domslnt, de övriga (mer än fem sjättedelar) genom medling mellan parterna och förlikning. Och dessa mål nppvisa endast en del av arbetet. Yrkesdomstolarna verka nämligen i forstå rummet förebyggande och medlande, i det att de på forfrågningar skriftliga, muntliga, telefonistiska giva upplysning och forklaring, så att i de fiesta fall någon rättstvist ej behöver komma ifråga. Kostnaderna äro obetydliga, upplysningar kostnadsfria. Klagomålsanmalan kostar vanligen 1 3 mark. Och dessa domstolar arbeta snabbt: M er än hit If ten av alia klagomål avgöras inom två veckor, en ytterligare fjärdedel inom en månad. Har ni, herr president, något liknande i arbetarnes intresse att uppvisa i Amerika? 5. Känner Ni, mr Wilson, de tyska lagarna och förordningarna angående försäkring mot olycksfall och sjukdomsfall i det industriella arbetet? Vet Ni i hur hög grad det tyska arbetet av lärlingar, ynglingar och kvinnor lagenligt inskränkes för att skydda dem mot fysisk överansträngning och exploatering? Ar det eder bekant, vilket slort och sorgfälligt arbete den tyska regeringen har utfört och fortfarande utför genom inspektionen över industriarbetet, för att skydda industriarbetarne från skada tili sin hälsa genom arbetet? O. Känner Ni, mr Wilson, det tyska industrieller undervisningsväsendet? Känner Ni de tyska fortsättningsskolorna med deras obligatoriska skolgång för lärlingar och unga arbetare, som eljest

30 24 för länge sedan hava lämnat skolan? Är det Eder over huvnd bekant, att Tyskland före kriget tor det allmänna undervisningsväsendet årligen utgav 13 mark pr caput av befolkningen, då däremot England för samma ändamäl utgav endast S,s mark, Frankrike t. o. m. endast G.7 mark? 7. Har Ni, mr Wilson, aldrig hört något därom, att Tysklands sociala lagstiftning tjänar alia andra länders till monster? 8. Ar det Eder bekant, mr Wilson, att grunden till denna den tyska regeringens omsorg om arbetarne är uppskattningen av människan med hennes arbetskraft erkännandet av att varje arbetare med sin arbetsskicklighet, sin arbetserfarenhef och sina fackkunskaper lika så väl representerar ett nationalekonomiskt värde, som varje maskin och varje annat arbetsverktyg, och att den tyska regeringen målmedvetet och ihärdigt strävar att utueckla och skydda detta folkets värde? Nämn mig, mr Wilson, ett annat land, dar regeringen på grund av denna insikt har utfört så mycket faktiskt och nyttigt cirbete som den tyska! Jag känner intet sådant land, ehuru jag farit tämligen mycket omkring i världen. Efter de frågor, som jag har riktat till Eder, skall Ni, mr Wilson, och varje kännare av amerikanska industriforhållanden väl forstå, vad jag menar, då jag sager till Eder: Mr Wilson Ni vill hjälpa de tyska arbetarne! Hjälp hellre de amerikanska dar behövs eder hjälp båttre. Kanske känner Ni det goda engelska ordspråket: Charity begins at home.

31 Englands nöd. I iå för två år sedan tyskarne blevo nödgade att 1 ' inskriinka sitt levnadssätt, och surrogat-epidemien började att gripa omkring sig i Tyskland, då hånade och jublade den engelska pressen: lyskland går under'. Sedan hava två år gått, och Tyskland har icke gått under! Nu berätta åter de engelska tidningarna dagligen, och t. o. m. utförligt, om inskränkningar, ransoneringar, nya surrogater o. s. v.; men det förra gycklet och hånet har upphört, ty forhållandena hava iindrat sig: Underrättelserna gälla nu ej 1 angre Tyskland utan England. Nyligen liiste jag i Morning Post» av d , sid. 3, en hel rad av dylika meddelanden, av vilka jag i korthet vill återgiva tre: 1. Livsmedelsministern meddelar på forfrågan, att det iir tillåtet att i hoteller, restauranger och klubbar för sötning av drycker tillhandahålla sackarin såsom ersättning för socker. Det befintliga forrådet av sackarin iir begriinsat, men man hoppas, att större partier snart inträffa. 2. Så liinge kriget varar, finnes ingen utsikt tili förbättring av sockertillgången, som sedan i våras har utgjort endast 25 procent av förbrukn ingen 1915». 3. Brigadgeneralen Colvin, medlem av parlamentet, meddelar, att han iir sysselsatt med undersökningar av konstgjort korn, som iir framställt av drägg, oxblod och avfall och skall användas såsom

32 26 hönsfoder. Uppfinnaren, kapten Moor, uppgiver, att det utgör en värdefull ersättning för naturligt korn. Greneralen hoppas, att derma uppfattning skall befinnas riktig. Så fortsatter det spalt för spalt: Odling av potatis, ransoneringssystem, livsmedelskort för permitterade soldater, pappersbrist, mjölk åt mödrar och barn, odling av tomater o. s. v. spalt för spalt, dag för dag Ur samma nummer av»morning Post återgiver jag ordagrant ett fjärde meddelande. Det lyder: Potatisbrödets värde: Livsmedelsministeriets Food Economy Departement liade i går i Grosvenor House utställt prov av potatisbröd. Dessa prov voro av olika potatishalt: 12/\ procent, 25 procent, 33 1 /> 3 procent oeli 90 procent. Till några av proven hade använts kokt potatis. Till andra hade potatisen i rått tillstånd blivit tinriven och sedan blandad med mjöl och i åter andra prov hade även skålen medtagits. > Det framhölls av dr Campbell, en av de sakkunniga i ministeriet, att potatisen har ett ganska liögt näringsvärde, och att potatisbröd av en söt, nötliknande smak vore mycket mera mattande än vanligt bröd (much more satisfying). Ser man på bara: Detta är ju riktiga kalaskakor! Nar tyskarne tor två år sedan i rattan tid införde brödkort och det s. k. K-brödet (bröd av två tredjedelar råg och en tredjedel potatis), da gycklade och hånade de engelska tidningarna! Och mi, mi lovprisa de sitt eget 50-procentiga potatisbröd! Beror detta kanske på högre sädeshalt (;">() / 0) eller iir det skålen, som det beror på?

33 27 Engelsmännen borde snart inöva den bekanta tyska studentsangen med den latinska refrängen:»0 quoe mutatio remm!» (Vilken tingens forandring!) Dar ser man ännu en gång, vad en sorgfällig och vederbörlig undersökning dock liar för ett stort värde. Xu hava engelsmännen, genom officiella nndersökningar kommit därhän att potatis har ett mycket högt näringsvärde! Tyskarne veta visserligen detta redan sedan åtskilliga århundraden; men likväl hava de ännu icke lyckats att av potatis få ett så förträffligt kalasbröd, som dr Campbell kau få! Det ovannämnda meddelandet i»morning post» lyder i fortsättningen: Dr Campbell sade även: Om det mjöl, som i England förbrukas tillsättes med blott 10 procent potatis, så skulle man redan därmed spara 150,000 tons mjöl. Därmed skulle 54 skepp på 5,000 tons vardera bliva fria. På detta sätt ser alltså»det tyska u-båtskrigets fiasko» ut! * * * Må man ej missforstå mig. Jag vill ickc håna det engelska folkets nöd, tv sådant vore gement. M ina ord rikta sig blott mot dessa råa månniskor i England, som sedan två år tillbaka i tal ocli skrift forhåna det tyska folket, emedan det nödgas äta 33-procentigt potatisbröd. Xu prisa dessa överty-

34 28 gelsetrogna herrar inför det engelska tolket t. o. m. 50-procentigt potatisbröd såsom varande»sotaktigt ocli nötliknande tili smaken» och»mycket raera mättande än vanligt bröd». Sä ligga förhällandena mi! Luftangrepp. (Slutet av mars 1918.) Vngående tyska Hygmaskiners angrepp på Paris - den 30 och 31 januari 1918 berättade»matin»: Yädret var synnerligen gynnsamt. M yndigheterna hade väntat angreppet och därföre träftat alia försiktighetsmålt. Omkring kl. 112 på natten iippnådde flygmaskinerna, omkring 60 till antalet, Paris, och kl. 1.20, alltså först efter omkring ett par timmcir, avliigsnade de sig, sedan de hade nedkastat 14,000 kilogram bomber. En flygmaskin blev nedskj uten. Vilken respekt får man ej här för Parismyndigheternas forsiktighetsmått! Matin» skrev vidare: Bara gå på! Att sprida torstöring och död i öppna städer det är bochernas sed.» Är Paris en öppen stad»?»lag trodde hittills, att Paris var stärkt befästat. Däremot vet jag av egen iakttagelse, att Frankfurt a. M., Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Frei-

35 2J> burg i Br. och Stuttgart äro obcfästade. Jag lmr bott i veckor och månader i vardera av dessa stader med undantag av Karlsruhe och kännar dem och deras omgivning mycket noga. Mot dessa öppna städer hava franska och engelska tlygare den ena gången efter den andra slungat sina bomber. Jag har själv upplevat Hera av dessa angrepp.»matin har väl glömt, att den tyska härledningen den 17 okt genom trådlos telegraf hotade att angripa Paris med stora luft-eskadrar, om fransmännen skulle fortsätta sina bombanfall på öppna tyska städer langt utanför operationsområdet. Denna varning tjänade tili ingenting. 1 vårtom angrepo franska fly gare på julaf tonen Mannheim och under loppet av januari Trier, Heidelberg, Rastatt, Karlsruhe och Freiburg i Br. allt öppna städer utanför operationsområdet, tröget efter Matin's formel:»bara gå på! Död och förstöring i öppna städer! Matin har väl glömt, att franska och engelska üvgare den 22j juni 11)10 nedkastade sina bomber på Festplatz i Karlsruhe, dar, liksom alia år, efter gammal sed stadens kvinnor och barn begingo Kristi lekamensfesten ett anfall, som fick den påfoljden, att 110 kvinnor och barn dödades och 123 kvinnor och barn sårades! Yet Matin» ingenting om, att franska tlygare hava hemsökt exempelvis den öppna staden Frei-

36 ;>><) burg i Breisgau mer än nittio ganger? När man förehöll en fransk officer, att lian och lians kamrater hade beskjutit universitetet, universitetskliniken, ett lasarett o. s. v. med bomber, svarade han: >:/ Jet år oss (tildeles l i kg i II igt, vad vi traf Ja, endast vi träffa bocher! Om jag lämnar åsido fallet Karlsruhe, så är det påfallande, att antalet av människooffer vid tyska flygares angrepp på engelska och franska städer är mvcket större, än när franska och engelska flygare komma till Tyskland. Orsaken till detta forhållande är påtaglig: Befolkningen i de tyska städerna lyder militärbefälets anvisningar och råd ocli stannar under luftangreppet om möjligt i källrarne där de äro skyddade mot granatskärvorna från sina egna försvarsvapen. I motsats härtill betona de franska och engelska tidningarna fortfarande sin inhemska befolknings mod, då den icke tanker på att uppsöka något skydd utan på gatorna nyfiket betraktar skådespelet. Den som en gang har hört det oavbrutna knastrandet av försvarsvapnen vid ett luftangrepp, lian vet, huru lättfärdigt sådana åskådare utsätta sig för faran, och huru betydligt de själva äro skuld till olyckan, om de falla offer för sin egen försvarseld. Den 23 okt. 11)17 hölls i London en domstolsforhandling, i vilken vittnen hordes angående fjorton otter för det senaste Zeppelinangreppet. Vid forhandlingens borjan yttrade domaren:

37 31 Om dessa förluster av oskyldiga liv skulle lora därtill, att engelsmännen beslöte att för framtiden ej hava minsta forbindelse med de tvska kreaturen tv de äro ingenting annat varken i handel, ])olitik, samhällsliv eller ekonomi, då säger jag, hava dessa förluster av liv ej varit forgaves. (Se Times 24 / )..Jag skulle vilja fråga denne Londondomare: Känner Ni, Sir, den dar minnesvården i Pretoria med den gripande inskriften: At minnet av våra kära hustrur och barn? Detta är minnesvården over 22,000 boerkvinnor och boerbarn, som under boerkriget blevo i engelsk uård på det sättet förplägade, att de dogo au hunger! Jag vill erinra Eder om ioljande: Engelsmännen inspärrade under boerkriget 74,000 kvinnor och barn i koncentrationslager och förplägade dem planmässigt på det sätt, att niira en tredjedel tillsammans 22,000 personer långsamt piagades tili döds, långsamt dogo av hunger! Och de övriya ledo föga mindre. På denna väg nådde engelsmännen sitt mål: den underkastelse av boerna, som med vapen ej hade lyckats dem. Känner Ni, Sir, boerrepublikernas sista slatshandlingde båda republikernas församlade folkrepresentanter beslöto att sträcka vapen och anforde som skäl därtill bland annat följande: Bortförandet i koncentrationsläger av våra fångna familjer har lett till ett oerhört tillstånd au lidanden och sjukdomar, så att på ganska kort tid omkring 22,000 av våra kära hava dött och den fruktansvärda utsikten återstår att vid fortsättning av kriget hela vårt släkte på detta sätt skulle utdö.

38 M enar Ni, Sir, att ni efter detta liar någon riitt iitt råka i vredesmod över tyska grymheter? Jag raenar: Nej! Huru djupt hava ej människorna sjunkit i detta krig! Vad skall man siiga om, att en domare, soni borde hålla på sin värdighet, betscknar ett annat folk samt och synnerligen såsom kreatur (beasts); och om att ett helt folk, som en gång med stolthet och ej utan berättigande kallade sig»la grande Nation», betecknar grannfolket med ordet»svin hundar» (boches)! Simpla skymford, sådana som kreatur och svinli undar», tillhöra gatpoj kårnes språk. Till dessas kulturstadium liava de nedstigit, som ok vad a motståndaren med dylika skällsord. Den daglige lögnaren. (Början av april 11)IH.) I^n for mig okänd man, som last mina för kort 1 tid sedan framställda frågor till presidenten Wilson angående arbetareskydd i Tyskland, skickar mig»dailv Mail» for den 18 februari 1918 med hänvisning tili den första ledande artikeln med overskrift»just Why» (just därför). Avslutningen på denna artikel lyder: > Det är nyttigt att vi i en sådan tid som den närvarande erinra oss, varför vi stricht och för vilkel mål vi kämpa; och de ord av irir Rudyard Kip-

39 33 ling, som ställts i spetsen för denna artikel, giua oss svar i klara och enkla ordalag.y Kudyard Kiplings ord, med vilka artikeln begynner, äro dessa:»vi kämpa emot ett arbete, som under tvang av gisslet eller bajonettspetsen varar 18 timmar om dygnet, och som slutar med en hunds död och en hunds begravning. Vi kämpa för att man, kvinnor och barn icke skola pinas, brännas och stvmpas. Under hunnernas regemente skulle mannen åter bliva det naturliga bytet för sin bättre beväpnade granne och kvinnan det enkla verktyget för fortsatt afvel och mannens vällust. På arbetet skulle man slå in huvudskålen, om det vågade att göra svårigheter det skulle hetsas tili döds, om det ej av sig självt frivilligt hetsade sig tili döds.» Mr Kudyard Kipling! Jag staller Eder såsom diktare så oändligen högt. Edra arbeten hava berett mig många sköna stunder av den renaste njutning. Därföre gör det mig i djupet av min sjal ont att nu nödgas uppträda emot Eder. Men det måste jag för sanningens skull. De beskyllningar, som Ni utslungar emot tyskarne (som Ni kallar för»hunner»), äro så oerhörda, så stridande mot verkligheten, att de kunnat skrivas endast under förutsättning av den fullständigaste okunnigliet om tyska forhållanden, eller också äro de medvetna osanningar, d. v. s. rena lögner. Var je upplyst människa i heia världen vet, att 1 yskland på det sociala och på arbetareskyddslagstiftningens område står i spetsen för folken. Det ' K^ifitgalenikap.

40 34 måste även Ni veta, mr Rudyard Kipling, och darföre kan jag ej draga mer än en slutsats: >:Ni har medvetet talat osanning Ni har ljugit. Over dessa Rudyard Kiplings oerhörda beskyllningar mot Tyskland skriver»daily Mail» en ledande artikel, som den satter främst i sitt blad. Detta är kännetecknande. Var och en vet, att folket i London allmänt kallar»daily Mail» för»the Daily Liar» (den dagliga lögnaren). Därföre passa Rudyard Kiplings vansinniga beskyllningar förträffligt in i denna tidning, ty»lika barn leka bäst», säger ett känt ordspråk. Men än vidare:»daily Mail» besvarar frågan»varför strida vi, och för vilket mål kämpa vir 1» med Kiplings vansinniga beskyllningar mot Tyskland. Alltså: För de oförnuftiga lögner, som Daily Mail" avtrycker, kämpar England! Är detta för mycket sagt? Nej. Det engelska folket kämpar huvudsakligen för att nedslå det Tyskland, som den engelske lögnfursten lord Northcliffe i sina lögnblad med > Daily Mail» i spetsen sedan åratal gycklande håller för det engelska folkets ögon. Detta är svåra beskyllningar, men jag vill bevisa dem: 1. Mitt forstå bevis är Londons befolkning.»är det sannt, eller är det osannt, att»daily Mail» i det londonska folkspråket kallas»the daily Liar»,»den daglige lögnaren?>

41 2. Mitt andra vittne är greve Lalaing, f. d. belgiskt sändebud i London. Den 24 maj 1907 skrev han till hr Davignon, belgisk utrikesminister:»en viss del av pressen, hår bekant under namnet den y>gula» pressen, bar till stor del ansvaret för den fientliga stämningen mellan de båda nalionerna (Tyskland ocli England). Vad kan man också vänta av en journalist sådan som mr Harmsworth, den nuvarande lord Northcliffe utgivare av»daily- Mail»,»Daily Mirror»,»Daily Express», >:Evening News» och AYeekly Dispatch» som i en interview för»matin» yttrade:»ja, vi avsky tyskarne och detta av allt hjärta. De göra sig förhatade i liela Europa. Jag skall ej tillåta, att min tidning avtrycker ens det ringaste, som kunde stöta Frankrike; men jag tål icke heller, att de upptaga något alls, som kunde vara angenämt för tyskarne.» Detta slag av journalister, utgivare av billiga och i vidsträckta kretsar lästa blad, förfalska efter behag ett helt folks mening." Det är klart, att det officiella England i tysthet driver en tysk-fientlig politik, som går ut på Tysklands isolering, och att konung Edward icke har forsmått att ställa sitt personliga inflytande i denna idés tjänst; men det är säkerligen ganska farligt att på ett så uppenbart sätt förgifta den offentliga meningen, som den oansvariga press gör, om vilken det här är fråga.» 3. Mitt tredje vittne är baron Greindl, f. d. belgiskt sändebud i Berlin. Han skrev den 28 mars 1907 till baron Favereau, vid tillfället belgisk utrikesminister:»i )en engelska pressen fortsätter sitt fortalsfålttåg med större förbittring än någonsin.. Den ser Tysk-

42 lands hand överallt, dar någonting för England oangenämt forekommer. Efter behov uppdiktar man hela historier, såsom t. ex. den påstådda planen på en stangning av Östersjön. Allt detta sker i det ögonblick, då England utsår tvedräkt, i det England söker påtvinga Haagkonferensen icke en utredning angående dess egen avrustning ntan blott angående dess motståndares, och därmed åstadkomma en minskning av Europas säkerhet.» Med sådana vittnesmål kunde jag fortsätta i tim tal. Daily Mail»»den daglige lögnaren» är det blad, på vilket den forne mr Harmsworth, den nuvarande lord Northcliffe, klättrade i höjden. Härefter kan man göra sig en föreställning om sanningskärleken hos lord NorthclifEe ocli alla de tidnmgar, som åro beroende av hans utomoidentliga affärsduktighet. Mer än någon annan engelsman har lord Northcliffe rätt att i sin adliga vapensköld inskriva det engelska ordspråket:»right or wrong niv country!» Om jag försvarar rått eller orått, är likgiltigt mitt land är det en da viktiga. Om engelsmännen begärligt sluka lord Nortliclift'es lögner, emedan han sager, vad de gärna vilja höra, så är detta der as sak. Men de andra tolken, i dag sårskilt de neutrala, borde akta sig för att blint^ tro på lord N orthcliffes och alla hans drabanters lögner. Därmed tjäna de icke sitt lands in tre ssen.

43 37 Jag tänker ofta på en liten upplevelse i ett engelskt liem. Modren tormanacle, allvarligt ocli uttrycksfullt, sin lille son, som hade låtit en osanning undfalla sig:»du skall icke ljuga ljug aldrig! Att ljuga ar det förskräckligaste i världen» (»Dont lie! Never lie! To lie, that is the most awtul thing in the world!») Smärtan over den lille brottslingens forsyndelse gav åt moderns stämma denna allvarligt vemodiga klang, som träffade gossens sinne på rätta stallet. Jag har i England npplevat mycket och iakttagit mycket, som till inneliållet överensstämde med denna lilla händelse och hos mig väckte en sårdeles aktning för det engelska folkets stråvan till sanningskärlek. Och mi! Nu läser jag alia dagar i de engelska tidningarna beskyllningar och påståenden angående Tyskland och tyskarne beskyllningar, som stå i den bestämdaste och krassaste motsats mot verkliglieten ocli mot mina egna iakttagelser beskyllningar, som enligt mina egna iakttagelser uro fullståndigt lwpljugna. Så har jag blivit tvungen att upphöra med min aktning för den engelska sanningskärleken. Mr Wilson och de neutrales rätt. (Mitten av april 191 S.) Den 15 maj 1915 undervisade mr Wilson den tyska regeringen i folkrätt i följande ordalag:»amerikanska medborgare handla inom gränserna för sina obestridliga rättigheter, när de på

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EUdirektivet 2012/13/EU

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Frankrike 1780-talet KRIS

Frankrike 1780-talet KRIS Frankrike 1780-talet Kolonialhandel Upplysningen, Paris centrum Franska modespråk i Europa Frankrike 1780-talet Folkrikast i Europa Absoluta furstemakten KRIS Frankrike Politiska orsaker- L ancien regime

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01)

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) SIDA 1/6 ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) Vilka är det som döljer sig bakom allt hat som grasserar på internet? Insidan har träffat näthataren Erik Walfridsson

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Idag istället för en gång

Idag istället för en gång Idag istället för en gång FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT LUKAS 4:16 22 Det är säkert många som tycker, att adventstiden är förfärlig och blir den inte längre och längre? Är det inte irriterande att se jäktade

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)?

FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)? FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)? I en centralbanksekonomi är det några förhållandevis få hemliga och insynsskyddade privatpersoner som kontrollerar tillverkningen av nästan alla pengar (minst

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen.

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen. Kapitel 1 ljuden: -Hörde du ljudet? Det låter som en apa sa Grevert. - Nej vadå? Sa Kossan. -Nej det var inget sa Grevert. Det var under kemitimmen som Grevert hörde konstiga ljud från golvet. Grevert

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer