SÖNDAGEN DEN 2 OKTOBER 1910.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖNDAGEN DEN 2 OKTOBER 1910."

Transkript

1 : (39) J r c/f 3:J : ar J bildades i öteb o r g d e n f ö r s t a» ö r e n i n g för b i s t å n d åt vanföra» vårt l a n d ä g e r g e n o m initiativ af d e n v a r m h j ä r t a d e l ä k a r e n o c h m ä n n i s k o v ä n n e n lof a r l a n d e r a n m a r k s o m h a r ä r a n af a t t v a r a det första land på jorden hvilket ordnat e f f e k t i v hjälp för vanföra o c h l e m l ä s t a d e vid l ä k a r e k o n g r e s s e n i ö p e n h a m n d å a r b e t s s k o l a n för v a n f ö r a d ä r s t ä d e s i c k e b l o t t u t s t ä l l d e a l s t e r af s i n a e l e v e r s flit o c h förmåga utan satte kongressens ledamöter i t i l l f ä l l e a t t å s e e t t t i o t a l af d e s s a e l e v e r i fullt a r b e t e u n d e r h j ä l p t a af d e för d e m u p p f u n n a a r b e t s m e t o d e r n a t ä n d e s i h a n s för a l l nöd ö m m a n d e hjärta medlidandets längtan a t t till e g e t l a n d o c h e g e n v e r k n i n g s k r e t s öfverbringa de h ä p n a d s v ä c k a n d e g o d a resultat han tagit i betraktande å s k e d d e r e d a n t v e n n e å r senare då öteb o r g s s k o l a för v a n f ö r a ö p p n a d e s för s i n a t v å första elever t t k v a r t s sekel h a r förgått s e d a n dess j u g u f e m å r af o f ö r t r ö t t a d n i t ä l s k a n o c h k a m p m o t s v å r i g h e t e r m e n o c k s å af f r a m g å n g och förkofran e d vanföreanstalten i ö p e n h a m n till f ö r e b i l d h v i l k e n ä n n u ä r den främsta och bäst organiserade i världen o c h s o m k a n s ä g a s h a u p p n å t t sitt f ö r e s ä t t a mål att ingen o b e m e d l a d vanför i hela landet behöfver gå utan hjälp arbetar också cfåofa&för föra /' va/= (föfcfron? föreningen i öteborg ch båda anstalternas syfte ä r a t t f ö r h j ä l p a d e v a n f ö r a till s t ö r s t a möjliga arbetsduglighet och kroppsliga hälsa s a m t d ä r i g e n o m till e n l y c k l i g a r e t i l l v a r o o c h f ö r m å g a a t t f ö r s ö r j a s i g själfva e t t a syfte n å s o c k i v i d s t r ä c k t o m f a t t n i n g g e n o m insiktsfull k i r u r g i s k - o r t o p e d i s k b e h a n d l i n g g e n o m a n s k a f f a n d e af l ä m p l i g a b a n d a g e r o c h k o n s t g j o r d a l e m m a r m m s a m t g e n o m bib r i n g a n d e af k u n s k a p o c h f ä r d i g h e t i för olika individer afpassade yrken b i l e u m s g å f v a k r till v a n f ö r e v å r d e n s befrämjande inland där staten u t o m l å n o c h a n d r a f ö r d e l a r gifvit ett a n s l a g p å m a r k till n y b y g g n a d elgien ajern och a d e n m e d säte i e i d e l b e r g r s a k e n till a t t a n m a r k a l l t j ä m t g å r f r ä m s t i ledet o c h att v a n f ö r e s a k e n d ä r s t ä d e s haft större f r a m g å n g ä n annorstädes är att staten vid d e b å d a sista r i k s d a g a r n a till om- o c h t i l l b y g g n a d beviljat t i l l s a m m a n s kr s a m t till a n s t a l t e n s drift k r å r l i g e n och att hela nationen som en m a n k o m m i t den till m ö t e s m e d a n s l a g o c h g å f v o r i f o r m af p e n g a r l e g a t fri l ä k a r e v å r d b a d m e d i c i n å n g b å t s - o c h j ä r n v ä g s b i l j e t t e r för h j ä l p s ö k a n d e från landsorten pressomtalanden årliga bidrag m m elsingborg bildades år och i t o c k h o l m å r 8 9 0» ö r e n i n g a r för b i s t å n d å t v a n f ö r a» m e n h a r i n g e n af d e m a t t b e r ö m m a sig öfver en m e d a n s t a l t e n f ö r b u n d e n k l i n i k o c h p o l i k l i n i k s o m l ä m n a r fri v å r d o c h fria b a n d a g e r t t h v i l k e t n y t t f ö r e t a g som helst h a r svårt att k ä m p a sig fram är gifvet e n d å a m f u n d e t för b i s t å n d åt v a n f ö r a i ö p e n h a m n å r 8 7 b ö r j a d e sin v e r k s a m h e t m e d 7 0 d r i k a s s a n t r o d d e väl i n g e n a t t d e n h a s t i g t n o g s k u l l e blifva e n v ä r l d s i n s t i t u t i o n m a n a n d e till e f t e r f ö l j d i s k i l d a l ä n d e r v e r i g e f ö r s t af a l l a o r g e d ä r k o n u n g s c a r s k ä n k t e n o r s k a f o l k e t s ju- ö r att ö t e b o r g s vanföreanstalt trots minimalt statsanslag och h o p a d e svårigheter s t ä n d i g t g å t t f r a m å t h a r d e n a t t t a c k a ej allen a s t lof a r l a n d e r s e n t u s i a s m för s i n s a k och sega i h ä r d i g h e t vid dess g e n o m f ö r a n d e u t a n o c k d e k r a f t e r s o m t a g i t u p p h a n s ädlaste lifsgärning när d ö d e n ryckte den ur h a n s h ä n d e r e f r ä m s t a l ä k a r e f ö r m å g o r ino m s a m h ä l l e t h a ställt sig i k l i n i k e n s o c h poliklinikens tjänst dess y p p e r s t a m ä n suttit i styrelsen f s t ö r s t a v i k t h a r o c k v a r i t a t t fru l i c e o n t h r o n h v i l k e n u t b i l d a t s till sitt k a l l i ö p e n h a m n och varit anstaltens f ö r e s t å n d a r i n n a 485 -

2 J 40 J J J : J J»» J J J J J - X»» J 0 J J J J - J J J J J JJÉ J J J J! X J J J J J J J X Wl lé e som köpa utaf osenfors hafregryn och afre-undhetsmjöl lå alltid full valuta för sina penningar illverkas under läkarekontroll och erhålles uti alla välsorterade speceriaffärer artilager i tockholn hos ktiebolaget Wahlund & renblad ördsammast ktiebolaget oaenfors rak & ya alakvarnar osenion 486 nree arumärke

3 hemmet ftt kapitel konstens om tillvaratagandet skönhetsvärden dagliga risbelönad tidens morgon var ju naturen människornas h e m m e n i själfförsvar i b e g ä r a t t v e r k a och l å t a t a n k e n b i l d a s k a p a d e d e m e r och m e r sin egen v ä r l d b l a n d h a d e format d e n i likhet m e d n a t u r e n e n k e l t s a k l i g t och d o c k f a n t a s i fullt o c h s k ö n t ej m i n s t d e folkslag s o m stått henne närmast b l a n d h a b å d e vilja och h a n d v a r i t fumliga t o r r a och t r ö g a och m a n s e r h u r glädjelöst d e t blir bland har skönh e t e n b l o m m a t r i k t och d o c k ä d e l t som u n d e r gotiken ibland har man trott blotta rikedomen v a r a s k ö n och det m e n i n g s l ö s a h a r blifvit s k r y t och s m a k l ö s h e t e t ä r k a n s k e därför s k ö n h e t e n så ofta k a l l a s l y x t y m a n h a r blott uppdrifvit effekten och ej s e t t d e n e n k l a s k ö n h e t e n u t a n som u n g e a r f ö r a k t a t o r d e l i a s salt och b r ö d et ä r s a n n e r l i g e n a t t g r y m t m i s s k ä n n a och s k a d a s k ö n h e t e n n ä r m a n blott a n s e r l y x e n d e t obehöfliga k r u m e l u r e n som s k ö n och j a g t r o r d e n n a u p p f a t t n i n g h a r s t ö r s t a s k u l d e n till a t t s k ö n h e t s s i n n e t hos oss m ä n n i s k o r g r u m l a t s så s o m d e t gjort ärigenom h a r man i s t r i d mot n a t u r e n försummat den e n k l a g r u n den och sin d a g l i g a s t e omgifning eller hvilk e t ofta blir ä n fulare ö f v e r h o p a t d e n m e d lyx ch s o m d e t finnes h e m d ä r l y x e n blifvit en v ä r d e m ä t a r e p å v ä l s t å n d e t och s k r y t e t ä r n å g o t g a n s k a m ä n s k l i g t blir l y x e n n a t u r l i g t v i s r i k l i g e n s o m e n m ä n n i s k a s t i l l g å n g a r ej alltid ä r o s å r i k l i g a f å r a l l d e n n a l y x som s å ljuft u n d e r b l å s e r ä g a r e n s själfkänsla ej v a r a för d y r ch d e n blir d u s s i n v e r k m a s k i n g o d s kr*m en m å n g e n u n d r a r o m d e t b e t y d e r s å m y c k e t för d e n som ej ser s k i l l n a d e n m e l l a n d e t ä k t a och o ä k t a et betyder dock ganska m y c k e t t y b e g r e p p e n f ö r v i r r a s och g e n o m a t t ständigt se d e n okänsliga och intetsägande form s o m ä r d u s s i n k r a m e t s förlora v i l ä t t k ä n s l a n för den v e r k l i g t s k ö n a d e n som förm å r a t t u p p e n b a r a oss n å g o t mm et gamla ordet: " ä g mig med hvem d u u m g å s och j a g skall s ä g a dig h u r u d a n du ä r " gäller ej b l o t t v å r t u m g ä n g e m e d m ä n n i s k o r u t a n o c k s å h v a d ö g a t ser och vill e n o m a t t b a r a s e e t t h e m k a n m a n j u ofta gissa s i g till den m ä n n i s k a s o m h a r o r d n a t d e t a n s e r ej b l o t t om h o n h e l s t vill d e n ljusa glädjen eller d e t t y s t a a l l v a r e t o m h o n ä r s k r y t s a m eller a n s p r å k s l ö s v e r k s a m eller likg i l t i g u t a n m å n g a fler sidor af h e n n e s v ä s e n bli b e l y s t a u s k i n p å s t å r j u till och m e d a t t smaken ä r en moralisk egenskap e n n u ä r d e t h e l t s ä k e r t m å n g e n s o m inv ä n d e r a t t m a n ej alltid h a r så r i k a t i l l g å n g a r a t t m a n k a n få allt s o m m a n vill h a d e t e n h u r ofta h a r m a n p l o t t r a t b o r t sin s k ä r f p å en hel del s m å s a k e r s o m m a n t y c k e r ä r o billiga och s å d ä r g a n s k a trefliga i stället för a t t s p a r a ihop till n å g o t m a n v e r k l i g t h å l l e r af och s o m e r s ä t t e r allt det a n d r a? u r ofta ä r d o c k ej d e t ä k t a och v a c k r a l å n g t b i l l i g a r e ä n s m a k l ö s h e t e n m e d sin p r e tention? J a g har sett hem med gentila plyschmöbler k r i s t a l l k r o n o r och s p e g l a r som s a n n e r l i g e n g ö r a e t t t o m t o c h s m a k l ö s t i n t r y c k och e n e n k e l kammare m e d bomullsklädda pinnmöbler där allt a n d a t s e t t s ä r e g e t b e h a g f e n e n d a ä l s k a d e t s n i n g p å v ä g g e n ser m a n g l ä d j e n a t t offra n å g o t för k o n s t e n s s k ö n h e t s v ä r d e a n ser h u r b ö c k e r n a i sin h y l l a b r u k a fattas m e d t a c k s a m m a och k ä r l e k s f u l l a h ä n d e r och k a n s k e h ö r m a n n å g r a t o n e r från p i a n o t eller fiolen som ä n m e r förklara d e t h e l a enom d e s l ä t v ä f d a g a r d i n e r n a får m a n e n u n d e r b a r förn i m m e l s e af d a g s l j u s e t o c h b l o m m a n i sitt glas p å b o r d e t ä r s t ä l l d s å a t t d a g e r n bäst förk l a r a r h e n n e s s k ö n h e t e t förefaller som m ä n n i s k o r n a d ä r i n n e i r ö r e l s e och v ä s e n fått i n t r y c k af sin omgifning ä r h a r m a n haft s i n n e t ö p p e t ej b l o t t för k o n s t e n s s k ö n h e t s v ä r d e n u t a n o c k s å för lifvets ch l i k s o m m a n ej r ä t t k a n t i l l g o d o g ö r a s i g kons t e n om m a n ä r blind för d e t v a c k r a i lifvet lika v i s s t ä r a t t k o n s t e n v i d g a r och fördjupar v å r blick för n a t u r e n s o c h lifvets s k ö n h e t e t t a ä r ej b l o t t fallet m e d den afbildande k o n s t e n u t a n äfven m e d d e n o r n a m e n t a l a s o m d i r e k t u t a n i d é a s s o c i a t i o n e r höjer f o r m s i n n e t och f ö r m å g a n a t t s a m m a n f a t t a och ö f v e r b l i c k a arwin beklagar a t t h a n försummat sin k ä n s l a för d e t s k ö n a och p å s t å r a t t " f ö r l u s t e n af e s t e t i s k t s i n n e ä r en förlust af l y c k a s a n n o likt till s k a d a för i n t e l l i g e n s e n o c h s a n n o l i k a r e för d e n m o r a l i s k a k a r a k t ä r e n d ä r i g e n o m a t t d e n f ö r s v a g a r v å r t känslolif" i k s o m m a n i viss g r a d k a n u p p f o s t r a sig till a t t v a r a l y c k l i g g e n o m a t t b e k ä m p a s i n a o tvändigt blå invändigt hvita - r a a l j e r a d e = tarka = = = = = risbilliga vårt lif af vea lson n annan uppsats som härrör frän fru ary athhorsis penna - som bekant eröfrade fru priset i en föregående tåfling har pä grund af sina värdefulla egenskaper tilldelats mention och skall publiceras i ett följande nummer mänadstäfling har redaktionen haft glädjen mottaga ett stort antal prisskrifter hvarur som prisbelönad uppsats framgått nedanstående artikel författad af lärarinnan vid löjdföreningens skola i öteborg fröken vea lson s k ö n h e t e n s kraft k ä n t h u r d e n i m ö r k a s t u n d e r lyft t i l l v a r o n och t ä n d t e n oförklarlig l y c k a förstår a t t d e n ä r e n a f lifvets u p p b y g g a n d e m a k t e r r o v i n o g finkänsliga och v a k n a se vi h u r s k ö n h e t e n lefver i allt t t s t o r s l a g e t l a n d s k a p» t r å l a r af s k ö n h e t m e n den k a r g a l j u n g h e d e n h a r o c k s å s i n och alla b l o m m o r blad och i n s e k t e r m o s s a n i s b l o m m a n s n ö s t j ä r n a n ä r o beu n d r a n s v ä r d t formade etenskapen visar oss h u r f o r m e r n a ä r o b e t i n g a d e af n y t t a n u t t a l a n y t t a n e n h v i l k e n s e g e r för d e t s k ö n a a t t s å g e n o m s t r å l a allt! et sköna är både naturens ande och händer et k a n äfven v a r a m ä n niskans uppsats för af å t o s s s o m h o r i l d u t t r y c k e r sig " f ö r s t å v ä l l u s t e n af e t t s t y c k e b r ö d " och ej för njutn i n g e n fordra allt d e t t a b e s t y r som oftast söndrar tiden i e t t hem s å a t t intet högre skönh e t s v ä r d e d ä r får sitt h e m v i s t å t o s s p å alla o m r å d e n o d l a s m a k e n s å a t t vi u p p f a t t a det o l i k a r t a d e och oftare k o m m a vi a t t f ö r u n d r a s och fröjdas öfver d e n r i k e d o m som ä r t i l l v a r o n s det hvita glänsande videt i din e n k l a k o r g s t o l i det i n h e m s k a b o n a d e v i r k e t eller d e n k a r a k t ä r s f u l l t h a m r a d e m e t a l l e n skall d u finna en e g e n a r t a d s k ö n h e t liksom i r o s e n b l a d e t s h ä r l i g t l e f v a n d e väfnad eller i luftens friska doft e d d e n n a u p p f a t t n i n g t r a k t a vi ej sfter d e t f a n e r a d e h v a r k e n i m ö b l e r eller k ä n s l o r ej efter d e t t i l l k r å n g l a d e och fördomsfulla i b o h a g eller v a n o r o c h s å b ö r h v a r d a g s m a s k i n e r i e t bli e n k l a r e o c h l ä m n a n å g o t r u m äfven för konstens skönhetsvärden a n k e n s kraft och s k ö n h e t s k o l a lifva och s t ä r k a oss och k r i n g d i k t k o n s t e n s m ä k t i g a o c h förfinade s k a p e l s e r skall familjen k u n n a s a m l a s k i l d r i n g e n af de olika lif s o m l e f v a t s skall ge oss en v i d a r e s y n p å v å r t e g e t och s k ä r p a v å r k ä n s l a för dem som o m g e o s s ha a n i n v ä n d e r a t t d e olika g e n e r a t i o n e r n a s å olika s m a k a t t d e e j k o m m a öfverens erebos alt är lika billigt som det är läckert och godt eneralagent: ustaf lase öteborg & tockholm s v a g h e t e r u n d e r t r y c k a s i t t d å l i g a l y n n e och ej l å t a f ö r t r e t l i g h e t e n j ä s a öfver och g e n o m a t t t a v a r a p å lifvets ljus och s t y r k a s å k a n m a n ock g e n o m a t t h a sin d a g l i g a o m g i f n i n g v a c k e r u p p f o s t r a sitt e s t e t i s k a s i n n e e föreningar som nyss bildats i sträfvan a t t f ö r s k ö n a e t t p a r af v å r a s t ä d e r b o r d e finnas i alla t y s ä k e r t h a v å r a fula g a t o r och b y g g n a d e r n e d s t ä m t o c h förslöat i n å n g a s i n n e n rkitekturen k a n j u genom enkla medel ge s k ö n h e t s v ä r d e n som n å d e v i d a s t e k r e t s a r e t fula d e n n a a l i b a n s försoffande m a s s a m å s t e p å alla p u n k t e r b e r ö r a s af r i e l s trolls p ö a t t i n t e t af v å r a s i n n e n och i följd däraf i n g e n af v å r a k ä n s l o r får s l ö a till e n främst ä r d e t h e m m e n som behöfva s k ö n h e t e n s lif t y d e t ä r d ä r v i få d e flesta i n t r y c k e n och d ä r v i s k o l a h ä m t a k r a f t e r m vi d ä r i själfva h v a r d a g e n h a s k ö n h e t s v ä r d e n o m k r i n g o s s i d e e n k l a t i n g e n och h v a r k e n t i l l å t a n å g r a s m u t s e n s eller fulhetens s k r ä p v r å r t r o r j a g ej b l o t t v å r t lynng~i>lif l j u s a r e u t a n o c k s å a t t v å r t s k ö n h e t s s i n n e - rflrr m e r l e f v a n d e en l å t oss a l d r i g s t å stilla^lej h e l t f a s t n a i v å r i n o m h u s s k ö n h e t l å t oss ej i d e l i g e n p y n t a och s t ä d a o c h h v a r s t u n d a n s t r ä n g a oss för a t t få d e t s å förträffligt u n d e r v å r t t a k a t t vi ej h i n n a offra e n v a c k e r d a g u t e i n a t u r e n s v i d a v ä r l d som d o c k r y m m e r m ä s t e r v e r k s t ö r r e än våra egna 487

4 eller kunna förstå hvarandra en de måste ha hänsyn om de äro bildade måste göra ansatser att förstå hvarandra om de gemensamma rummen skola bli ett hem tankeutbytet och förståelsen skall bådas uppfattning fördjupas och verkligen bli deras egen et skall bli tid att odla och höra musiken denna underbara skönhet som så omedelbart talar till oss och väfver sina ögonblickliga men starka stämningar öfver hemmet könheten finnes i rikt mått och väntar blott på att bli löst ur vår likgiltighets förtrollning onsten har många skatter som äro skrinlagda för våra lata känslors och tankars skull yckligtvis göres nu mycket för att sprida konstens alla arter emslöjdsföreningarnas betydelse är oskattbar och når allt vidare kretsar liksom de billiga upplagorna af äkta böcker och reproducerade konstverk öreningar arbeta för städernas förskönande och skolors prydande med konstverk folkkonserter anordnas konstnärer ägna sig åt handtverken så att skönheten kommer att genomsyra allt djupare lager an tänker på att anordna vandrande konstutställningar för våra småstäder och ännu fler goda uppslag an arbetar äfven på själfva grunden vill ha rum för teckningen som ett väckande uppfostrande och förfinande medel i undervisningen ty man inser också att det ej hjälper stort om skönheten odlas men folket ej förmår smälta den f allt detta skola hemmen få godt blott vi lärt oss uppfatta skönhetens grund i det enkla själfständiga och äkta och ej först sträfva att vara lika eller öfverglänsa vår granne och blott vi ställa vår omgifning så att det blir rum för högre skönhetsvärden et är något underbart med det som är vackert i behöfva alls ej äga det bara få se höra och förnimma och glädjen kan strömma öfver oss och vi få en aning om ändlösa vidder i tillvaron för hvilka det trots allt! är värdt att lefva Ja skönheten är sannerligen en af lifvets uppbyggande makter! eethovens ord att musiken "ist hö- here ffenba- -rung als alle Weisheit" gälla hvarje art af den högsta skönheten vensk jul tt kapitel om julförberedelser och julfirande är som sig bör ägnadt julen ett gammalt men likafullt alltid nytt ämne hvilket aldrig upphör ätt inspirera till utläggningar och betraktelser ckså äro vi öfvertygade ätt vår läsekrets skall visa sitt intresse genom ett lifligt deltagnde äflingsartikel som icke gärna i längd bör öfverskrida 4 dunsspalter insändes till duns redaktion tockholm senast den 3 oktober och förses med påskrift: "duns artikeltäfling" ör den enligt redaktionens åsikt bästa artikeln utfästes ett pris af ett hundra (00) kronor och den prisbelönade uppsatsen inflyter i något af duns decembernummer tockholm den oktober 90 edaktionen af dun J arngarderoben skrattar du aldrig? äg mig fattar du aldrig? tackars du! råter gör du ej heller er och hör du ej heller? ycklig du! n röst en mänsklig stämmas ton hvad kan den vara? n lätt och flyktig i luften bara ock vibration hörde du en stämma nyss som kom ditt hjärta att skälfva liksom vid en kyss af lust och smärta? kyar spegla sig i vågen och försvinna utan läktar svepa öfver spår rågen drömmar glida genom hågen utan spår kall du själf så spårlöst fly som en dröm en fläkt en sky? lömskans ljufliga timmar agens tankar och minnen atten som med sin vackra glänsande lykta stunda flykta stum går fram efter dagens brus kastar glimtar af öfver gåtor att tyst silfverljus begrunda: runda hat och älskog och brott och rus äraste blunda öm och glöm i glömskans himlens stjärnor och jordens hus grus få n blick som en källas vatten med glimmande solstänk i en blick som den mörka med tindrande stjärnor i en blick som vill dölja den ber dig att forska i du har kanske bara drömt natten skatten den men säg har du nånsin glömt n liten mal som svingar sig undrande kring lågan och bränner sina vingar får lära sig af plågan hvad elden dock kan för gruflig fara ar äfven du med vingarna fått svar på kanhända förbrända frågan? vara m du lefver helt allena den! hör ett råd jag har att ge dig år du ut i skymningsstunden tänd då först din arbetslampa så att hennes vackra skimmer vänligt följer dig till dörren och när trött du hälsar dig ett gladt lla lifvets röster i de unga liksom fågelkörer återvänder välkommen sjunga tona i ett äppelträd i blom junger lifvet i din krona? ller står den tyst och tom? ] ti n> 909 : tillhandahallas till följande priser: duns pärmar röda med guldtryck kr :50 duns : 50 öre ( om rekvi- ; sision och likvid i postanvisning insändes 3 : romanbibliotek röda eller gröna 50 öie duns jälpreda röda eller gröna :60 30 : unna erhållas i eller direkt från X 488

5 ff apifef ur ifas ä&ensfiap våra författares årsarbete börja nu ett efter ett att bli synliga; inom kort utkom* \ mer sålunda arika tjernstedts nya roman ilas äktenskap ur hvilken vi i dag äro i tillfälle att meddela ett brottstycke ilas äktenskap som väl icke är någon fortsättning af fjolårets ungdomsroman pril men anknyter sig till denna skildrar de öden och konflikter genom hvilka en våra dagars kvinna kommer till insikt om att bakom kärleken bakom äktenskapet ligger det ännu viktigare till hvilket dessa båda för henne äro vägar nämligen falländningen af hennes djupaste mänskliga egenskaper oken är icke ett utslag af modern kvinnorörelse ehuru den genom ett par typer tangerar denna utan vill visa den inre motsvarigheten till dessa yttre fenomen 53! först i h u s e t och ä n n u d r ö j d e drömmarna kvar on hade genom dem hört k l o c k a n slå n e r e i salen och t ä n k t : t i d e n ä r i n n e! e n h o n försökte ä n n u en s t u n d hålla k v a r drömförnimmelsen af färd af g l i d a n d e g e n o m ett underbart landskap m e d b l å kullar i fjärran liksom p å de g a m l a i t a l i e n s k a taflor h o n m i n d e s från b r ö l l o p s r e s a n å h ö r d e s s t e g i t r a p p a n och s t r a x d ä r p å knackade det på hennes dörr J a svarade hon lifligt o c h n ä r tjänstflickan k o m i n s a t t h o n redan klarvaken uppe i sängen o d j u l! ö n s k a d e flickan od j u l k ä r a e r t h a s v a r a d e h o n a c k! löm n u b a r a i n t e a t t t ä n d a ljusen i alla föns t r e n alla för s n a r t k o m m e r d e första å k a n d e förbi till j u l o t t a n J a d å frun J a g k o m m e r fort n e r u blef h o n ifrig s p r a n g u r s ä n g e n d i r e k t till f ö n s t r e t och g l ä n t a d e p å g a r d i n e n e n m o t r u t a n l å g m ö r k r e t ä n n u s o m en s v a r t v a d d a r a e r t h a k l a r a r allt t ä n k t e h o n affe och g l ö g g i n n a n d e själfva foro i v ä g så a t t s v ä r m o r i n t e skulle få n å g o n t i n g a t t ogilla o m h o n v a r p å d e t h u m ö r e t ä r ila v a r halffärdig k n a c k a d e h o n p å d ö r r e n till m a n n e n s r u m p å a n d r a s i d a n t r a p p afsatsen n skroflig y r v a k e n röst s v a r a d e : stig p å i s a m m a ö g o n b l i c k h o n ö p p n a d e d ö r r e n arsten ising låg ännu å nattduksbordet flämtade r e s t e n af e t t ljus i s t a k e n p å golfvet låg en b o k v i t t n a n d e o m a t t h a n s o m n a t ifrån alltsammans ila tog upp boken pinozas t i k p å franska s l ä t a d e till d e n och s å g a t t d e n ä n n u liksom för en v e c k a s e d a n v a r u p p s k u r e n intill t j u g o n d e s i d a n och ej v i d a r e e n h o n gjorde i n g e n a n m ä r k n i n g ommer du med i julottan? frågade hon och b e m ö d a d e s i g o m a t t g ö r a r ö s t e n v ä n l i g ö f v e r v i n n a n d e en s v a g olust vid a t t s e h o n o m så o r ö r l i g d ä r f ö r s l a p p a d f r å n v a r a n d e s t i r r a n d e på h e n n e u r fyra eller fem k u d d a r s k a o s J u l o t t a n? J a d e t v a r s a n t! o d j u l ila k ä r a lilla i l a! och h a n r ä c k t e ut h a n d e n för a t t d r a g a h e n n e till sig o n k y s s t e lätt h a n s k i n d ikaledes arsten svarade h o n ; men det är b r å d t o m s k y n d a d i g! a r d u afrifning? k a j a g h j ä l p a dig? en han låg kvar endast oafvändt betrakt a n d e h e n n e : v a d du är g o d ila s a d e h a n alltid lika v a c k e r och g o d! c h d u a l l t i d alltid lika l a t! u skrattade hon högt J a skratta sade h a n s k r a t t a! ina tänd e r l y s e r! ch h a n s å g a l l t j ä m t p å h e n n e m e d sina t u n g s i n t a ögon o n r y c k t e d å p å a x l a r n a inför d e t l ö n l ö s a och l ä m n a d e r u m m e t a n stiger nog ändå upp tänkte hon o n k l ä d d e s i g s n a b b t färdig u rullade hon u p p gardinen och såg köksflygelns uppl y s t a fönster b a k o m h v i l k a g e s t a l t e r r ö r d e sig fl "» t e i alléns mörker guppade ett litet ensamt ljus från en l y k t a s o m b a r s b o r t å t ; m e n öfver t a k e n k u n d e m a n m ö t a a n i n g e n o m d a g e n s inb r o t t och s t j ä r n o r n a s l o c k n a d e n half t i m m e s e n a r e r u l l a d e h e r r g å r d s droskan ut på landsvägen et dånade i den stilla m o r g o n e n t y m a r k e n v a r b a r f r u s e n e t v a r k y l i g t a n d e d r ä k t e n stod s o m en r ö k u r munnarna e n i n g e n af d e t r e å k a n d e t a l a d e ila v ä n d e s i g o m : h e m m e t s t r å l a d e d e t s k e n u r alla fönster ä n d a u p p e i d e s m å g l u g g a r n a u n d e r t a k e t b r a n n d e t J u s t s å h a d e hon v e l a t h a d e t och h o n h a d e själf s t å t t i s l ö j d b o d e n d e n s i s t a v e c k a n och s a t t i h o p alla de e n k l a sjuarmade stakarna u låg gården öde huset tomt men festbranden lyste underbart långt u t öfver d e t b l e k a och g r å v i n t e r l a n d s k a p e t e! r o p a d e h o n till och a r s t e n n i c k a d e och m ö t t e h e n n e s fuktigt t i n d r a n d e ö g o n e n d e n g a m l a frun s o m s a t t i v a r g s k i n n s t u l u b b och v a d d e r a d s ä l s k i n n s b a h y t t v ä n d e s i g i n t e om a n h ö r d e h e n n e g ä s p a u p p e n b a r t i n n e i allt p ä l s v e r k e t o n får v a r a s o m h o n vill t ä n k t e ila m e n i det samma mindes hon sin egen blida mor från h v i l k e n h o n i j u l för första g å n g v a r s k i l d och h e n n e s l ä p p a r d a r r a d e ramför herrgårdsbänken i kyrkan lät hon g a m l a frun s t i g a in först s e d a n a r s t e n och t o g själf p l a t s y t t e r s t s a l m e n b r u s a d e g e n o m d e t lilla t e m p l e t m e n h o n k u n d e ej s j u n g a m e d alla m i n n e n a hemifrån t r ä n g d e alltför öfverväld i g a n d e p å och s n ö r d e i h o p s t r u p e n essa jular hemma de många gästerna mus i k e n h u r f j ä r r a n! llt m e r a fjärran nte o s k y l d i g a b a r n k r i n g g r a n e n m e r ; alla v o r o b o r t a allt s k i n g r a d t förbi o n lögade sitt hjärta i minnena så barnsliga så obetydliga m å n g a af d e m ; m e n n ä r h o n k o m h e m v a r allt s i g olikt o m g ä s t gick h o n i d e g a m l a r u m m e n och de g a m l a t j ä n a r n a k a l l a d e h e n n e respektfullt fru e n m o d e r n frågade h e n n e p å sitt s k y g g a s ä t t liksom r ä d d för s v a r o m hon var lycklig o r m o r t ä n k t e i l a och h o n b ö j d e hufv u d e t och g ö m d e sin blick et vackra estetiska hemmet där hon växt upp ä r fördref m a n d a g e n u t a n s y s s l o r m a n l ä s t e och gjorde m u s i k v a c k r a s a k e r i n k ö p t e s alltför d y r b a r a för h u s e t s e k o n o m i och m a n s a m l a d e s o m k r i n g d e m g l a d d e s och b e u n d r a d e ä s t f r i h e t e n ä g d e i n g e n g r ä n s för alla h a d e m o d e r n sitt m i l d a l e e n d e för alla fadern e t t g o d t o r d i n till m a t e n! r o p a d e h a n s å s n a r t n å g o n f r ä m m a n d e k o m och d å b e s t ä m d e d ö t t r a r n a a t t n u skulle o c k s å d e fina s l i p a d e k r i s t a l l g l a s e n fram m s o m m a r k v ä l l a r n a b r a n n f y r v e r k e r i e t i t r ä d g å r d e n om v i n t e r n alla lampor i h u s e t s alla r u m t y fadern t å l d e icke a t t en e n d a k o r r i d o r l å g m ö r k en r e d a n t i d i g t h a d e ila a n a t a t t m y c k e t var en y t a bakom hvilken trådarna spunnos e n d a s t för a t t b r i s t a n d e r festen v ä n d e s ans i k t e n b o r t för a t t dölja g r ä m e l s e n ö r ä l d r a r n a t e g o för b a r n e n o c h s y s k o n e n i n b ö r d e s och i n g e n b e g ä r d e af d e n a n d r e m e r ä n a t t s k a l e t skulle h å l l a s a m m a n v a r f ö r? t ä n k t e h o n r d e t n ö d v ä n d i g t a t t m a n lefver s å? ej n e j! ropade hennes hjärta nnan 7 kr betalas för ett snörlif bör ifrån ranska snörlifssömmeriet i tockholm orrmalmstorg tr dess illustrerade priskurant rekvireras o d e u d b a d h o n formlöst å t e r f i n n a n d e hälft f ö r g ä t n a o r d ; hjälp m i g! J a g vill j a g vill s å v ä l! e t är m i n första j u l h ä r och j a g vill ä g n a m i t t k o m m a n d e lif å t a t t g ö r a d e t bästa i min makt står jälp m i g d å och väls i g n a alla far och m o r a l l a! a r s t e n fter g u d s t j ä n s t e n s slut å k t e h e r r g å r d s f o l k e t strax hem tanför k y r k a n dröjde grupper m e n isings u p p e h ö l l o s i g v i d i n g e n af d e m a m l a frun v a r i r a s e r i t y p r e d i k a n h a d e v a r i t alltför l å n g u följde m a n h e n n e m e d g i r i g a b l i c k a r d ä r h o n s k y n d a d e till v a g n e n u t a n a t t h ä l s a p å n å g o n o c h g e n o m s i n n e n a d r o g minn e t af alla h i s t o r i e r o m h e n n e och h e n n e s s k a n d a l ö s a lif a c k! m u m l a d e h o n p a c k! y h o n förstod h v a d d e t ä n k t e ch h o n t u g g a d e o m o r d e t och a n d r a o k v ä d a n d e o r d tuggade ännu sedan vagnen väl satt i gång ä r m a n k o m h e m v a r d e t full d a g e r t e a r i n l j u s e n s t o d o u t b l å s t a i s t a k a r n a ila gaf strax order om att bära bort alltihop salens g a m m a l d a g s k a k e l u g n p å b l å fötter b r a n n en s t o r b j ö r k v e d s b r a s a och d e t v å t a x a r n a e r m a n n och o r o t h e a k o m m o s p r i n g a n d e m o t arsten a n lyfte u p p d e m till s i g d e n e n a efter d e n a n d r a och t r y c k t e flyktigt deras s m a l a s v a r t a n o s a r m o t sitt a n s i k t e u t a n e t t ord ä r p å fingo d e g å t i l l b a k a i k o r g e n m a n h ö r d e d e m g n y s v a g t ä n n u t r ä n g t a n d e efter mera e n gamla frun gick o m k r i n g i r u m m e n t y s t b e t r a k t a n d e allt n o m d e s s a d ö r r a r d ä r h o n n u ej v a r i t p å å r a t a l h a d e h o n en g å n g lefvat sitt d a g l i g a lif n n u h ä n g d e s a m m a g a m l a k r i s t a l l k r o n a i det hvita förmaket ännu slog den höga klockan med kinesiska målerier sina långsamma slag o n s t a n n a d e vid f ö n s t r e t o c h d ä r l ö p t e d e n raka trädgårdsgången bort mellan knotiga äppelträn esynnerligt besynnerligt å mycket h a t s å m y c k e t d r ö m m a r t å r a r l ö g n och s m u t s allt g l i d e r b o r t m e n t i n g e n s t å k v a r och v i t t n a oföränderliga on drog sonhustrun vid handen med sig och s å g p å h e n n e u s t å r v i d b ö r j a n d u s a d e hon m e d sin p i p i g a k ä r i n g a k t i g t h a c k a n d e r ö s t ; m e n k o m d e t i h å g a t t i n g e n t i n g är s å b e s y n n e r l i g t som a t t en d a g se sig t i l l b a k a an tycker att det var så mycket ack hvad där hände m e n ä n d å s t å r m a n lika t o m h ä n d t r det nödvändigt? frågade den unga beklämd u k a n tro mig du noppa! å märkte ila att också mannens ögon v o r o fästa p å h e n n e m e d sitt o u t g r u n d l i g a u t t r y c k : en s o r g s e n m ä t t n a d k u n n i g h e t u t a n v i n s t en stor g o d h e t u t a n m ö j l i g h e t a t t ge så t o l k a d e h o n d e t e n o t å l i g h e t h a n s v ä s e n s t u n d o m ingaf h e n n e smalt b o r t o c h liksom n y s s i k y r k a n t ä n k t e h o n : J a g vill! J a g vill! u t a n a t t fråga s i g h v a d h e n n e s ord g ä l l d e t t s t a r k t m e d v e t a n d e om vilja fylldes h e n n e och v a r h e n n e n o g och d e t v a r som om h e n n e s eget k l a p p a n d e h j ä r t a lyft h e n n e och burit h e n n e m o t en k l a r och befriad r y m d en d e n g a m l a frun gick öfver salen till b i b l i o t e k e t intill a r s t e n s k o n t o r o n småtal a d e för s i g själf och h a d e glömt de a n d r a ärinne h a d e nyare tider satt sin prägel h ä r s t o d s o n h u s t r u n s skrifbord m e d fotografier i d e l okända ansikten å bordet lågo böcker hon s å g efter t i t l a r n a och f ö r k a s t a d e d e m ; själf läste h o n alltjämt uida och u g é n e u e aff! t ä n k t e h o n j a g b r y r m i g i n t e om d e m v a d s k u l l e j a g h ä r och g ö r a! n f ä k t a j a g k ä n n e r m i g som en o r m i en m y r s t a c k! ch n u började v r e d e n j ä s a i h e n n e p å n y t t v a r f ö r l ä m n a d e h o n t o c k h o l m och sitt b e k v ä m a h u s p å ö d e r? n t e fick hon m o r g o n t i d - alamander am- & err-kodon 489 n t 5 - } yxutföring 8 ^ t o f j ^ j

6 :5;\ Q< - >9 akvareller och pennteckningar en intressantaste afdelningen är teckningarna från staden inom broarna där konstnären letat upp ypperliga motiv gränder porthvalf gamla brunnar utsikter öfver tak och vindskupor allt återgifvet med trohet och stämning lutligen ha vi ett par tillfälligt återinvandrade svenska konstnärer målaren scar tenvall och skulptören nders lson som bjud a på etturvalafsinaarbeteni lanchs konstsalong ålaren är en humorist det synes af hans själfporträtt men han är äfven en känslig landskapsskildrare något hvarom hans riigge-bilder vittna kulptören som gjort sina studier i elgien bjuder på flere bra gjorda ting af hvilka hans "kånsk bondgumma" är reproducerad här

7 r^ frän det adensiska storhertigparets sllfverbröllopsfest vi i dag meddela och som utgått från offotograf ebriider irsch i arlsruhe framställer den stora hyllningshögtidligheten i stadens festhall i närvaro af samtliga ministrar högre ämbetsmän ochlmilitärer stadens borgmästare och en i öfrigt utvald publik l f m anlände storhertigparet med sina furstliga gäster bland hvilka märktes drottning ictoria och kronprins ustaf dolf af verige samt prins ilhelm och prinsessan aria fverborgmästar iegrist hälsade jubelparet i ett längre tal hvarpä storheriigen hjärtligt svarade ärpå uppfördes ett festspel af elix aumbach med musik afhoj'kapellmästaren lfred orentz i hvilket kärleken troheten och plikten förhärligades som de tre grundstenarna för äktenskaplig lycka e på vår bild numrerade personerna äro: o torhertigparet 3 drottning ictoria 4prins ilhelm 5storhertiginnan af uxemburg 6 kronprinsen af verige 7 prins ax 8 prinsessan ax 9 prinsessan af uxemburg

8 ningen ingen post ä r! n draghåla hade d e t i alla t i d e r v a r i t h o n k ä n d e t y d l i g t h u r d e t d r o g från golfvet ä n d a u p p u n d e r k j o l a r n a och k y l d e af b e n e n! o n k o m u t i salen i g e n s o n e n v a r e n s a m där å l l ö g a p å din h u s t r u m i n k ä r a ars t e n s a d e h o n e l a k t ; det är b a r a en liten flicka ä n n u m e n s a n n a m i n a o r d l i t e n blir stor h o n har den rätta elden å g du a t t h o n b e r till ud? å så börjar d e t s k a j a g s ä g a d i g a n vill h a v i n g a r j o r d e n r ä c k e r i n t e till m e n d e t ä r j o r d e n som t a r en till sist ä n d å e n du är lik far d i n du d i s t r ä och l a t! n ä p p a ihop h ä n d e r n a och s i t t a och s u c k a det k u n d e ni onen svarade ingenting edan åratal hade h a n a l d r i g fäst sig v i d m o d e r n s o r d on följde i m p u l s e r l y n n e n en d u n k e l lust a t t intrigera frun! var är ila? ropade hon smal r u l l e p a p p e r i k o r s b a n d och slet af omslaget et v a r n o t e r och h o n l ä s t e : re melodier af i m o n e i t h imon eith! e a r s t e n! ch öfverst p å den förs t a s i d a n stod t r y c k t : ill fru ila i s i n g f yhrman e i t h? s a d e m a n n e n e t är d e n u n g e m u s i k e r n som j a g n å g r a g å n g e r s å g i d i t t hem? Just han! o n ilade till flygeln h o n s t r ö k sig m e d h ä n d e r n a öfver k i n d e r n a som m e d ens blifvit h e t a och h o n b ö r j a d e s p e l a u t a n a t t ge sig ro a t t t ä n d a l j u s e n e h u r u s k y m n i n g e n t ä t n a d e e t v a r t r e k o r t a v i s o r för s å n g och p i a n o ill de t v e n n e första k ä n d e h o n icke förut ord e n m e n den t r e d j e v a r s a t t till d e s s a af uneberg: alla hit en enda ä r s u t t o de n u i f ö r m a k e t s o n h u s t r u n och h o n ille s v ä r m o r l ä g g a en p a t i e n s? d i o t g ö r a! ille h o n h ö r a m u s i k? e j m u s i k h ö r f a n k e n t i l l k t a dig själf för m u sik d u! o n ville e n d a s t a t t ila s k u l l e r o a h e n n e m e d b e r ä t t e l s e r från s i t t e g e t h e m personalia skvaller o n h a d e fått en filt om b e n e n och h a d e b e s t ä l l t g l ö g g s o m r y k t e u r en t i l l b r i n g a r e p å b o r d e t och h o n d r a c k u r flere g l a s e d sina s m å s t i c k a n d e m ö r k a ö g o n s å g h o n nyfiket f o r s k a n d e på den u n g a otålig å t d e n n a s s l u t e n h e t och å t a t t icke h e m l i g h e t e r b l o t t a d e s h v i l k a s tillvaro h o n ovillkorligen förutsatte v a r f ö r gifte du d i g m e d a r s t e n d u? ila t e g ; d e n g a m l a g r i m a s e r a d e a n är för g a m m a l för dig s a d e h o n u m h e t e r a l l t i h o p flickfasoner! fverspändhet! a n t a t och m a g r a t h a r h a n då för din skull sicken kavaljer! oktor ising! en h v a r är a f h a n d l i n g e n? i s p u t a t i o n e n? e j d e t h a r a l d r i g funnits n å g o n a m b i t i o n i d e n familjen s k y m n i n g e n å k t e h o n b o r t från g å r d e n o n h a d e k n a p p t t a g i t farväl ville e n d a s t iväg a r s t e n i s i n g och h a n s h u s t r u s t o d o p å f ö r s t u b r o n och s å g o å k d o n e t aflägsna s i g ; hjulen skramlade h å r d t mot den stenfrusna m a r k e n och i luften flögo s n ö k o r n e stodo t y s t a tills i n g e n t i n g h ö r d e s m e r och g i n g o d å t y s t a in å ett bord låg posten bredvid ilas julklappar o n b r ö t e t t p a r bréf och l ä s t e d e m flyktigt v a d v a r d e t? frågade a r s t e n och hon visade honom dem an smekte hennes hand e t är g o d t a t t g u m m a n for s a d e h a n e t h a r blifvit frid i g e n a c k för i d a g i l a y c k e r du illa v a r a? e j n e j! e n n u är d e t j a g som t a c k a r l l d e l e s för m y c k e t h a r j a g fått och h a r ej t a c k a t n o g! arn! a n t o g u p p en a r m k e d j a från j u l b o r d e t och k n ä p p t e om h e n n e s h a n d l e d ; k r i n g h e n n e s h a l s h ä n g d e h a n e t t s m y c k e af b l e k g r ö n a a k v a m a r i n e r i trådfin p l a t i n a i n f a t t n i n g y c k e r du om d e t? frågade h a n u r k a n du t ä n k a a n n a t! J a g v e t i n t e själf s a d e h a n g r a n s k a n d e smycket e t b o r d e j u hellre v a r i t d i a m a n t e r! i l a s k r a t t a d e ; h o n å t e r g i c k till sina bref vykort visitkort ist t o g h o n från b o r d e t en! * en bittra stunden den ljufva stunden u har rätt säger h a n ; detta var vackert ä r e f t e r g å r h a n b o r t till flygeln s l å r an n å g r a t o n e r m e n r e s e r sig i g e n r o l ö s J a g t ä n k t e ä n d å i n t e spela i d a g s ä g e r h a n ; j a g h a r i n t e ens t a g i t fiolen m e d m i g a n s blick är så s k y g g och d y s t e r h a n v e t ej själf h v a d h a n vill m h a n ä n d å ville s ä g a h e n n e hvad det ä r! m h o n k u n d e h j ä l p a! r du l e d s e n i m o n? r å g a r du efter d e t? a n k o m m e r t i l l b a k a till soffan d ä r h o n s i t t e r och ser f o r s k a n d e p å h e n n e ngenting v å g a r h o n g ö r a eller s ä g a å lyfter h a n h a n d e n och l ä g g e r den ett ö g o n b l i c k t u n g t p å h e n n e s h u f v u d m u m l a n d e n å g o t s o m h o n ej k a n u p p f a t t a och d ä r p å l ä m n a r h a n m e d h a s t rummet ågra äldre årgångar realiseras till betydligt nedsatta priser och erbjuda för dem som förut ej äga desamma en billig omväxlande och lärorik lektyr ot insändande af nedannämnda belopp till xpeditionen af dun tockholm erhålles inom verige portofritt: dun dun dun dun dun dun (n:r felas) (utan julnummer) (med julnumret) (utan julnummer n:r 5 o 5 felas) (med julnumret) 49 ä s t m ö n och h a n k o m m a p å visit tillsamm a n s i l a r o p a s in från s i t t r u m lla sitta i b ä s t a s a l o n g e n och spela f r ä m m a n d e d e t är j u k o m i s k t alla d e s s a g a m l a b e k a n t a! ch n u s k a då ila in och s i t t a och v a r a fröken som fick u p p s a t t h å r s a m m a v å r! en ilda kar i n är g l a d och ö f v e r d å d i g t s k r a t t a n d e i gifter oss i höst b e r ä t t a r h o n ; allt h a r g å t t s å fort m e n d e t är r ä t t a s ä t t e t! ä r a i m o n r ä c k mig p a r a s o l l e n h v a d h a n ä r t a n k l ö s! r o p a r h o n och för a t t v ä c k a h a n s u p p m ä r k s a m h e t l ä g g e r h o n sin h v i t b e h a n d s k a d e h a n d p å h a n s h u f v u d j a h o n l u g g a r h o n o m litet s k ä m tande ä r de g å t t h a d e i l a ställt sig vid fönstret å t g a t a n : r du så nyfiken på i m o n? f r å g a d e s y s t e r n n d r e a retfullt och h o n m å s t e l i k n ö j d t s v a r a : i t t a själf! i l d a b ä r sig å t hon h o p p a r p å g a t a n! ä r n e r e s t å d e de t v e k a om v ä g e n s l u t l i g e n gå de b o r t u n d e r t r ä d e n im o n fläktar sig m e d sin h a l m h a t t och d a g e n är j u o c k s å m y c k e t v a r m ch å t e r ser ila för sig den s t o r a s a l e n i det gamla kära hemmet fver t r ä d g å r d e n s k a s t a n j e r i blom s t o d o fönstren v i d ö p p n a och p å flygelns n o t s t ä l l fläktar ett p a p p e r i d r a g e t e n ' i soffan m e l l a n b ä g g e fönstren s i t t e r h o n själf h o n ä r e n s a m i n n e och h o n läser eller tänker lltid s a t t h o n så g ä r n a p å d e n n a plats å k o m m e r i m o n e i t h in h o n m i n n s a t t h a n höll en m ö s s a i h a n d e n h a n h a d e g å t t fort och h a n s h å r v a r f u k t i g t ; h a n s t ä l l e r sig b r e d v i d h e n n e och ser p å h e n n e s o m om h a n ämnade tala men säger ingenting ar det n å g o t i m o n? frågar h o n : ä n t a r du p å m a m m a? en d e t blir i n g e n s p e l n i n g m e d h e n n e i d a g h o n h ä r g å t t u t J a s v a r a r h a n och s t å r k v a r som förut vad läste du? o n l ä g g e r fingret p å s i d a n i b o k e n och v i s a r h o n o m och h a n böjer s i g l i t e t fram Jaså uneberg ä s e r du de d ä r g a m l a sak e r n a? J a ä s då för m i g b e r h a n ch h o n läser d i k t e n h ö g t m e d a n h a n m u m l a r o r d e n efter h e n n e : v a r d a g t a c k a r du m i g för i d a g s a d e h o n m e d ett l e e n d e dig säkert stunden llena var jag an kom allena; örbi min bana ans bana ledde an dröjde icke men tänkte dröja an talte icke men ögat talte u obekante u välbekante! n dag försvinner tt år förflyter et ena minnet det andra jagar en korta stunden blef hos mig evigt en bittra stunden den ljufva stunden ä s t a d a g k o m m e r h a n i n t e och i n t e h e l l e r nästa ila får i n t e h a n s a n s i k t e m e d dess oförklarliga grubbel ur t a n k a r n a en den t r e d j e d a g e n blir d e t b e k a n t a t t h a n är förlofvad h a n h a r blifvit förlofvad m e d major k a r i n s d o t t e r som alltid a n s e t t s h a så s t o r a p r e t e n t i o n e r h a n en fattig u n g m u s i k e r son till j ä r n k r a m h a n d l a r e n vid t o r g e t som flera gånger gått i konkurs ela staden förundrar sig a r du a n a t n å g o t i l a? frågar m o d e r n och det h a r h o n j u i c k e ; : : 4; 4: 50 5; en allt d e t t a h u r l ä n g e s e d a n! et var l ä n g e s e d a n h o n ens t ä n k t e p å a t t fråga någon efter i m o n m e r e n n e s d a g a r och h e n n e s o m s o r g e r ä r o helt a n d r a n u å n g t b a k o m h e n n e vill d e t förflutna ä n n u r o p a efter p l a t s i h e n n e s h j ä r t a och försöka a t t s t i n g a d e t e n d e t n å r i n t e fram d e t ä r visset och b o r t a ö r k r e t föll n a t t e n k o m m e d b l å s t och s n ö g e n o m f ö n s t r e t s å g h o n k v i s t a r n a vaja i d e t b l å t ö c k n e t n o t e r n a k u n d e h o n ej l ä s a m e r e n n e s h ä n d e r s ö k t e hit och dit p å t a n g e n t e r n a b e g ä r a n d e n å g o t som k u n n a t lösa h e n n e s ovissa a n i n g a r f a r h å g o r u t a n o r s a k on m i n d e s den g a m l a e n s a m m a frun som n y s s r e s t det lilla b i t t r a g u m m a n s i k t e t och r y s t e därvid r å n sitt rum ropade arsten: ill du i n t e s p e l a n å g o t? s p e l a chum a n n ' s ufschwung! och d e t föreföll h e n n e d å m e d ens som om h o n m e n a t och s ö k t j u s t detta stycke n v å g af t a c k s a m h e t i l a d e gen o m h e n n e och s a m h ö r i g h e t s k ä n s l a n m e d m a n nen värmde henne o n b ö r j a d e spela m e d h a l f s l u t n a ö g o n l ä t t a d gifvande sig h ä n ö k a n d e t a k t e n så m y c k e t h e n n e s fingrar förmådde drifva d e n ä r h o n s l u t a t s p r a n g h o n in i a r s t e n s r u m s l o g a r m a r n a om h a n s hals och l u t a d e sitt hufvud m o t h a n s s k u l d r a i n m o r f r å g a d e m i g n y s s hvarför j a g gifte m i g m e d dig a r s t e n h v i s k a d e h o n ill h e n n e k u n d e j a g i n g e n t i n g s v a r a m e n j a g vet det nu J a g vill a t t du s k a l l v a r a l y c k l i g t a n ord t r y c k t e h a n h e n n e till sig och behöll h e n n e d ä r ch de blefvo l ä n g e s i t t a n d e s å intill h v a r a n d r a o r ö r l i g a och s t u m m a l y s s n a n d e till d e n v ä x a n d e s t o r m som förde storv i n t e r n m e d sig öfver d e r a s l a n d och d e r a s h u s m e d a n l u g n och tillförsikt v ä x t e i n o m d e m själfva dun 908 (med julnumret) dun 909 (med julnumret) duns julnummer 894 duns julnummer 893 duns juinummer 905 arngarderoben 905 komplett 5:50 6: 0: 0 0: 0 0: 50 : J!

9 tt lifsvcrk i ornedalen lefver en å l d r i g k v i n n a som k a n s e tillbaka p å ett lif af p l i k t t r o g e t och oförtröttadt arbete i den lidande mänsklighetens tjänst e n barnmors k a s visserligen a n s p r å k s lösa s t ä l l n i n g h a r h o n likväl utfört e t t a r b e t e af s å d a n o m f a t t n i n g och sådan betydelse a t t det förvisso förtjänar a t t bli k ä n d t u t o m h e n n e s h e m b y g d där det väl k n a p p a s t finnes e t t e n d a h e m som ej v a r i t föremål för h e n n e s g o d a hjälp och kärleksfulla o m s o r g athilda harlotta ogman s o m föddes i f v e r t o r n e å s o c k e n d e n m a r s v i s a d e i sin u n g d o m e n o v a n l i g h å g och fallenhet för l ä s n i n g h v a d a n h e n n e s v e t g i r i g h e t ej tillfredsställdes af d e t m å t t k u n s k a p e r som den t i d e n s folkskoleundervisning' hade att bjuda på o n v a l d e d å a t t u t b i l d a sig till b a r n m o r s k a n s y r k e för h v i l k e t h o n otvifvelaktigt h a d e f ö r u t s ä t t n i n g a r u s t a d m e d g o d a f a c k k u n s k a p e r och en okuflig e n e r g i s a m t fullkomligt m ä k t i g såväl finska s o m s v e n s k a s p r å k e t b ö r j a d e h o n efter s l u t a d k u r s vid 6 års å l d e r sin v e r k s a m h e t som b a r n m o r s k a i sin h e m t r a k t m e d s t a t i o n i fvertorneå ed lifligt i n t r e s s e och s t o r d u g l i g h e t s k ö t t e h o n om d e f ö r r ä t t n i n g a r som h ö r d e till h e n n e s y r k e taliga ä r o a l l t s å d e v ä r l d s m e d b o r g a r e s o m u n d e r h e n n e s h ä g n s k å d a t d a g e n s ljus och i m å n g a familjer h a r h o n s e t t g e n e r a t i o n efter g e n e r a t i o n födas e n vid den tid d å a t h i l d a o g m a n börj a d e s i n v e r k s a m h e t som b a r n m o r s k a i fvert o r n e å b o d d e i o r n e d a l e n n o r r om a p a r a n d a ingen l ä k a r e ö r s t tillkom ajala prov i n s i a l l ä k a r e d i s t r i k t och f v e r t o r n e å e p r o vinsialläkaredistrikt en i a p a r a n d a station e r a d e p r o v i n s i a l l ä k a r e n h a d e a l l t s å a t t ombesörja s j u k v å r d e n utefter h e l a o r n e d a l e n som är g a n s k a folkrik o c h delvis m y c k e t t ä t t b e b y g g d t t u n d e r s å d a n a f ö r h å l l a n d e n ofantligt m å n g a sjukdomsfall ej k o m m o u n d e r l ä k a r e b e h a n d l i n g och a t t b a r n m o r s k a n ofta blef a n l i t a d d å l ä k a r e hjälp ej h u n n i t anskaffas v a r j u ej a t t u n d r a p å å kom a t h i l d a o g m a n a t t m å n g e n g å n g n ö d g a s syssla äfven m e d allmän s j u k v å r d h v a r v i d h o n t a c k v a r e sitt g o d a o m d ö m e blef till m y c k e n n y t t a för sina sjuka m e d m ä n n i s k o r en o a k t a d t h o n genom o m s t ä n d i g h e t e r n a s m a k t ofta blifvit k a l l a d som rådgifvare vid s å d a n a sjukdomsfall s o m ej h ö r t till o m r å d e t för h e n n e s e g e n t l i g a u t b i l d n i n g s å föll hon a l d r i g för frestelsen a t t g e sig s k e n af a t t b e s i t t a k u n s k a per i a n d r a af m e d i c i n e n s g r e n a r t k v a c k salfveri eller h u m b u g h a r h o n a l d r i g hemfallit t ä d s e s ö k t e h o n förmedla förbindelsen m e l l a n d e s j u k e och l ä k a r n e å n g e n g å n g h a r d e n som skrifver dessa r a d e r fått m o t t a g a bref från h e n n e m e d utförliga s j u k d o m s b e s k r i f n i n g a r v i t t n a n d e om h e n n e s t a n k e r e d a och g o d a iaktt a g e l s e f ö r m å g a v i d tillfällen d å l ä k a r e b e s ö k hos d e n s j u k e af en eller a n n a n a n l e d n i n g icke k u n n a t a n o r d n a s ch a t t s a m a r b e t a m e d h e n n e v a r alltid a n g e n ä m t ed l u g n och p r a k t i s k t s i n n e l e d d e h o n a n o r d n i n g a r n e för d e n föreståe n d e h ä n d e l s e n s å a t t äfven i de s ä m s t l o t t a d e h e m m e n e n viss o r d n i n g och s n y g g h e t r å d d e ; och d e n m o d e r n a a s e p t i k e n h v i l k e n vid t i d e n för h e n n e s u t b i l d n i n g ä n n u ej b r u t i t i g e n o m h a d e h o n g e n o m själfstudium fullständigt tillä g n a t sig å j a g alltså m e d dessa e n k l a o r d h a r v e l a t b r i n g a h e n n e m i t t t a c k för g o d t s a m a r b e t e u n d e r ; Jppgif lifvidd (under armarne) midjevidd och kjol längd erhåller i till der figur fullt tillförlitliga moderna o c i eleganta 3 «f : annnlflllåll j i ui&mnyi a :» s kyrkogård i ärmland aftäckte för n å g r a d a g a r s e d a n d e n af p r o f e s s o W a l t e r u n e b e r g s k ä n k t a b y s t e n af n d e r s ryxell l a n d d e n ä r v a r a n d e vid den h ö g t i d l i g a a k t e n m ä r k t e s d r e l m a agerlöf l a n d s h ö f d i n g e n e r h a r d y r s s e n tued fru b i s k o p J k l u n d s a m t m e d l e m m a r af den r y x e l l s k a släkten o k t o r e l m a a g e r l ö f t a l a d e efter aftäckningen tecknande i ett vackert anförande bilden af " d e n flitige r ä t t r å d i g e och h ö g s i n n a d e gamle f o r s k a r e n som v a n n sitt lifs l y c k a g e n o m a t t helt och o d e l a d t ä g n a sig å t d e t s t o r a värfvet att skänka d e n svenska ungdomen en intressant och väckande svensk historia" n a n n a n m i n n e s f e s t som o c k s å låtit m y c k e t t a l a o m s i g h a r v a r i t a f t ä c k n i n g e n af v a r e d e n b l a d s g r a f v å r d hvilken ceremoni i dessa dagar ägt rum p å ppsala kyrkogård taden v a r r i k t flaggsmyck a d o c h s å g o d t som h e l a s a m h ä l l e t v a r i r ö r e l s e för a t t d e l t a g a i eller b e v i t t n a X 4 X - X hugfästandet a f d e n b o r t g å n g n e sångarhöfd i n g e n s m i n n e rofessor u d jellén höll minnestalet an yttrade bl a dessa ord: " v a r e d e n b l a d s eftermäle b ö r framhållas hans nationella betydelse en utomstående h a r h e l t s ä k e r t s v å r t a t t förstå d e t a r b e t e som ä r f ö r e n a d t m e d s e g e r n p å e t t o m r å d e som h a n s n g e n v a r i a r b e t e t försiktigare och omsorgsfullare ä n e d e n b l a d a n v a r e n lika s k i c k l i g o r g a n i s a t ö r som k o n s e r t l e d a r e och e n s å n g l e d a r e af p r a k t i s k t y p a n r e p r e s e n t e r a r e x p a n s i o n s p e r i o d e n inom s v e n s k a s å n g e n s h i s t o ria e l a v å r t folk s t å r i t a c k s a m h e t s s k u l d till h o n o m liksom äfven u n i v e r s i t e t e t et ä r s u m m a n a f h a n s eftermäle a t t h a n ej gräfde ned d e s t o r a a n f ö r t r o d d a p u n d e n an står som s y m b o l e n af s å n g a r l i f v e t själft" öfrigt firades d a g e n m e d m i d d a g å illet af d e l t a g a r n a i å r s p a r i s e r k ö r hvarefter en s t o r f e s t k o n s e r t hölls i u n i v e r s i t e t e t s a u l a n å g r a å r d å v å r a v ä g a r m ö t t e s s å vet j a g också a t t j a g j ä m v ä l k a n u t t a l a e t t t a c k från de o t a l i g a h e m i o r n e d a l e n i h v i l k a h o n bringat hjälp o c h t r ö s t u n d e r d y s t r a orosfyllda sjukdomsstunder r erhöll h o n b e g ä r d t afsked från sin t j ä n s t efter n ä r a å r i g g a g n e r i k v e r k s a m h e t för h v i l k e n h o n som y t t r e u t m ä r k e l s e t e c k e n erhållit a t r i o t i s k a s ä l l s k a p e t s g u l d m e d a l j o n h a r s e d a n d r a g i t sig t i l l b a k a till sitt idylliska lilla h e m i l k k u l l a b y i o r n e d a l e n i h v i l k e t h o n k a n n j u t a af en ljus och sorgfri lefnadsafton p å sin l å n g a och s t r ä f s a m m a arbetsdag ällivara i september 90 rhållas omgående till nedanstående pris inom verige: 40 öre xpedieras portofritt inom verige om rekvisition åtföljd af likvid insändes till J 60 öre 75 öre orrlandsgatan 6 tockholm 75 öre 50 öre (ellerin; 50 öre gg r«dllldlllllld uu u«i l\lo liiuiiawi " y w iv 60 öre i kr önster kunna äfven beställas efter andra än våra modeller eställ- nins ska då risetärdå ^^^^^r^- 493 llil" i&t ; myildlldli^s il uiitb»j-«~ il nn!3!l _ m - _ -

10 pådomen n sannsaga från våra m o r m ö d r a r s ungdom f e d v i g illing på a m lösa b r u n n i s l u t e t af j u n i m å n a d a n n o 8 4 ftermiddagssolen strål a d e k l a r t öfver b r u n n e n m e d dess v a c k r a omgifningar l y s t e på afvenbokarnes blanka blad och p å l i n d a r n a s s t o l t a k r o n o r m å l a d e de v ä l skurna gräsmattorna i fagraste gyllengrönt s p e g l a d e sig och l e k t e m e d u n d e t s glitterböl j o r och l ä t de p r o m e n e r a n d e d a m e r n a s t o a l e t t e r och de m å n g a uniform e r n a l y s a än f ä r g r i k a r e och p r a k t f u l l a r e k e d v i g ofia ö w e n s t o d framför s p e g e l n i f ö r ä l d r a r n a s s o f k a m m a r e och b o r s t a d e och slät a d e d e t s v a r t a u p p r o r i s k a k r u s h å r e t som i k o r t a n a t u r l i g a l o c k a r s t o d h e n n e om h e l a hufv u d e t ; då och d å v ä n d e h o n s i g m e d en fråga eller a n m ä r k n i n g m o t v ä n i n n a n r n e s t i n e v o n a n c k e n h v i l k e n halfliggande i soffan r o a d e sig m e d en fransk r o m a n och därför e n d a s t svar a d e h e l t e n s t a f v i g t eller m e d k o r t a n i c k a r e d v i g ofia v a r liten och m ö r k s p ä d l e m m a d och o u t v e c k l a d äfven för s i n a s e x t o n å r med klara bruna ögon vackert buktad näsa och frisk h y id första ö g o n k a s t e t föreföll h o n ful m e d sin flickaktiga m a g e r h e t och sitt s k a r p t m a r k e r a d e lilla a n s i k t e m e n m a n s l u t a d e v a n l i g e n m e d a t t finna h e n n e p a s s a b e l n o g e n n a s o m m a r p å a m l ö s a dit h o n fått följa f ö r ä l d r a r n a och d e n ä l d r e s y s t e r n t i n a s e d a n e t t halfår förlofvad m e d n o r r m a n n e n e x c e l l e n s e n laes o m m e r f e l t v a r h e n n e s första t i t t u t i s t o r a v ä r l d e n och h o n t y c k t e e g e n t l i g e n i n t e a t t d e n n a första a n b l i c k v a r l o c k a n d e refve ö w e n s h a d e k o m m i t till a m l ö s a i b ö r j a n af j u n i och t ä n k t e s t a n n a d ä r s o m m a r e n ut e n ä l d s t a d o t t e r n l l a v a r gift m e d d e n g a m l e r i k e b a r o n a m c l o u ä g a r e af e t t af k å n e s s t ö r r e fideikommiss och l l a h a d e öfvert a l a t f ö r ä l d r a r n a till r e s a n o n skulle själf v a r a i a m l ö s a för a t t v a r a sin g i k t b r u t n e s j u k l i g e m a n s s ä l l s k a p och h o n ville d ä r v i d h a litet förströelse g e n o m a t t h a d e s i n a o m k r i n g s i g ö r r e s t e n v a r det som ett e n d a s t o r t s l ä k t m ö t e ; excellensen ommerfelt hade kommit från sitt g o d s i o r g e för a t t t a l a om b r ö l l o p e t och ä m n a d e s t a n n a ett p a r v e c k o r och s ö n e r n a h v i l k a alla t r e t j ä n a d e v i d s k å n s k a r e g e m e n t e n k o m m o allt som o l t a s t in till a m l ö s a för a t t r o a sig och h ä l s a p å s l ä k t och v ä n n e r e l a amlösa s o c i e t e t v a r för öfrigt i d e s s a b r u n n e n s g l a n s d a g a r s o m en e n d a s t o r s l ä k t : alla d e s s a grefliga friherrliga och b e t i t l a d e familjer k ä n d e och voro b e f r y n d a d e m e d h v a r a n d r a och b i l d a d e en g a n s k a h å r d t s l u t e n k r e t s till h v i l k e n en ofrälse h a d e s v å r t a t t få tillt r ä d e å t m i n s t o n e a t t d ä r v i d få n å g o t v i d a r e nöje en den högadliga societeten roade sig af h j ä r t a n s g r u n d och g r e f v i n n a n öwen s o m i sin u n g d o m gjort furor vid bofvet m e d sin s k ö n h e t och sin g r a c e t y c k t e sig n ä s t a n lefva u p p igen i d ö t t r a r n a s f r a m g å n g a r t y t i n a ö w e n v a r m y c k e t firad t r o t s förlofning e n och för amclous fjäsade alla b å d e till följd af r i k e d o m e n och de m å n g a a n o r n a å ömse h å l l å d e n t r e d j e och y n g s t a d o t t e r n e d v i g ofia t ä n k t e m a n d ä r e m o t e g e n t l i g e n a l d r i g : h o n v a r e n d a s t s e x t o n å r och familjens asku n g e det vill s ä g a h o n h a d e blifvit d e t h ä r p å a m l ö s a d ä r den grefliga familjen s p e l a d e en roll inom sällskapslifvet och allt v a r så olika mot d e h v a r d a g l i g a e n k l a f ö r h å l l a n d e n a i l i n g s å s dit grefven flyttat efter a t t h a t a g i t afsked m e d g e n e r a l s h e d e r och v ä r d i g h e t och d ä r h a n n u i s k ö t e t af sin familj njöt sitt " o t i u m " k l ä d d i n a t t r o c k och r ö k a n d e l å n g p i p a u n d e r t r ä d g å r d e n s yfviga l i n d a r omgifven af rosor och b l o m m a n d e s c h e r s m i n ä r d u g d e lilla e d v i g ofia d ä r visste alla h u r g l a d och l u s t i g h o n e g e n t l i g e n var d ä r h a d e h o n v ä x t u p p fri och o t ä m d som en u n g fåle liflig och full af lifslust s o m d e n m e n h ä r i a m l ö s a v a r allt så a n n o r l u n d a refven t y c k t e n o g a t t h a n s y n g s t a v a r b r a som h o n v a r e d v i g ofia v a r n u en g å n g hans bortskämda älsklingsbarn men han var o c k s å d e n e n d e ; s ö t a mor m ä r k t e m e d förkross a n d e t y d l i g h e t a t t e d v i g ofias a r m a r v o r o för s m a l a h e n n e s h y för m ö r k h e n n e s d r a g för s k a r p a k o r t s a g d t a t t flickan t y v ä r r v a r ful! och s y s t r a r n a funno t u s e n fel p å h e n n e s f r a n s k a p r o n o n c i a t i o n h e n n e s n i g n i n g a r och uppförande i allmänhet ade det varit hemma i l i n g s å s skulle e d v i g ofia m e d s t ö r s t a l i k g i l t i g h e t u p p t a g i t b å d e k l a n d e r och r ä t t e l ser h o n v a r j u så v a n v i d b å d a d e l a r n e a t t d e t v a n l i g e n i n t e gjorde h e n n e d e t m i n s t a p a p p a höll ju m e d h e n n e j a och s v å g e r a m clou o c k s å l l a t o r d e s a l d r i g g r ä l a p å e d v i g ofia n ä r h a n v a r n ä r v a r a n d e m e n h ä r p å a m l ö s a v a r j u ä n d å allt p å ett helt a n n a t s ä t t e d v i g ofia k ä n d e själf m e d n e d s l å e n d e k l a r s y n t h e t a t t m å n g a af a n m ä r k n i n g a r n a v o r o b e r ä t t i g a d e och s l y n å r e n s t a f a t t h e t gjorde h e n n e ä n g s l i g och försagd och lät d e n k v i c k a lifligh e t som i en s e n a r e p e r i o d s k u l l e u t g ö r a e t t af h e n n e s s t ö r s t a b e h a g helt och hållet försvinna ch så v a r d e t ä n n u en s a k : e d v i g ofia h a d e ett l y t e eller en o l ä g e n h e t h u r m a n n u vill k a l l a d e t n ä r h o n blef förlägen b ö r j a d e h o n a t t s t a m m a k u n d e i n t e få fram o r d e n k n a p p t s ä g a sitt n a m n ä r p å amlösa blef h o n ofta förlägen s t a m m a d e därför ofta och s ö k t e följaktligen a t t så m y c k e t som möjligt v a r a för sig själf och blef därför af alla f r ä m m a n d e förbisedd och b e t r a k t a d som s t u p i d en s o r g l i g m o t s a t s till de ä l d r e b e g å f v a d e systrarna enna kväll var det soirée dansante nere i s o c i e t e t s - s a l o n g e n och grefve ö w e n s h a d e ej försummat a t t infinna sig m e n r e d a n s t r a x i b ö r j a n h a d e grefvinnan fått se a t t e d v i g ofias s k ä r p k n u t h a d e g å t t u p p och a t t e t t af s k o b a n d e n l o s s n a t och flickan h a d e s k i c k a t s h e m för a t t b o t a s k a d a n e d v i g ofia stod n u o c k s å framför s p e g e l n och j u s t e r a d e s i g s å g o d t h o n k u n d e d r o g och r y c k t e i sin allt för k o r t a h v i t a k l ä d n i n g och s ö k t e m e d e l s en b a s t a n t å t d r a g n i n g få d e t r ö d a s i d e n s k ä r p e t s k n u t att s i t t a lickan i soffan h a d e l a g t b o r t b o k e n och s a t t och s å g p å e d v i g ofia m e d ett u n d e r l i g t hälft s o r g s e t hälft spefullt l e e n d e o n v a r t y d l i g e n flera å r ä l d r e ä n sin lilla v ä n i n n a och u t o m o r d e n t ligt v a c k e r e t låg l i k v ä l n å g o t i själfva h e n n e s s k ö n h e t s o m v a n l i g e n g j o r d e folk illa till m o d s och h e n n e s s t r å l a n d e blå ö g o n och k l a r a s k a r p t b e g r ä n s a d e r o d n a d i förening m e d det i n s j u n k n a b r ö s t e t och d e n k o r t a h v ä s a n d e h o s t a n f r a m k a l l a d e m i n d r e b e u n d r a n än ett skyggt medlidande r n e s t i n e v o n a n c k e n v a r d ö d s m ä r k t " d e n e n a l u n g a n v a r f ö r t ä r d och af d e n a n d r a var inte mycket igen" sades det n ä r man talade om h e n n e m e n till h e n n e v å g a d e i n g e n a n d a s ett o r d om h e n n e s s j u k d o m ; h o n s a d e själf a t t h o n blifvit m y c k e t b ä t t r e h ä r p å a m l ö s a och gjorde s t ä n d i g t u p p p l a n e r för f r a m t i d e n e n n e s far v a r ä n k e m a n och m y c k e t r i k och h a n och en ogift faster s k ä m d e b o r t r n e s t i n e i högsta grad örresten gjorde hela brunnss o c i e e t e n d e t s a m m a r n e s t i n e v a r visserligen själfsvåldig s k a r p t u n g a d och o b e r ä k n e l i g och h a d e en otreflig v a n a a t t h ö g t s ä g a o b e h a g l i g a sanningar men erre ud hon var ju så 494 g o d t som d ö e n d e! inte k a n m a n r ä k n a m e d en s å d a n och h v a r och en gjorde h v a d h a n k u n d e för att förljufva de sista d a g a r n a för d e n n a s v a g a v a r e l s e som h a d e så få s å d a n a igen r n e s t i n e u p p t o g d e t t a likväl h e l t likgiltigt a s t h o n a l d r i g ville e r k ä n n a d e t visste h o n m y c k e t väl själf att h o n v a r d ö e n d e och h o n n ä r d e en k ä n s l a s t a r k t l i k n a n d e h a t och förakt m o t a l l a d e s s a friska lifsdugliga m ä n n i s k o r r u n d t om h e n n e h v i l k a t a l a d e om s i n a s m å k r ä m p o r som så y t t e r s t v i k t i g a och a n s å g o h v a r d a g s f ö r t r e t l i g h e t e r som s t o r a s o r g e r u n d e r det de dock h a d e den s t o r a l y c k a n a t t få lefva e n e n d a h o n v e r k l i g e n b r y d d e s i g om n ä s t a n höll af v a r j u s t lilla e d v i g ofia s o m å sin s i d a p å d e t v a r m a s t e å t e r g ä l d a d e v ä n s k a p e n ; m o t e d v i g ofia k u n d e h o n i b l a n d v a r a r e n t af v ä n l i g " å m i s s b e l å t e n du ser u t " s a d e h o n n u " y c k e r du i n t e d e t blir roligt a t t gå p å soarén?" " e j " s a d e e d v i g ofia t v ä r t " d e t t y c k e r j a g i n t e! J a g d a n s a r i n t e b r a och för r e s t e n d e t blir n o g i n g e n som b j u d e r u p p m i g " h o n s u c k a d e l i t e t ; " m e n nu får vi gå j a g ä r färdig nu" r n e s t i n e r e s t e sig m a k l i g t och de b å d a flickorna t o g o sina h a t t a r och g i n g o n e d i parken å en af de l å n g a v e r a n d o r n a u t a n f ö r societetshuset satt grefvinnan öwen med några andra damer " o r s hvem är den gamla draken med mustascherna hon i röda brokadklädningen s o m s i t t e r b r e d v i d din m a m m a? " f r å g a d e r n e stine " o n måtte vara nykommen j a g har i n t e s e t t h e n n e förr" " J a h o n ä r n y k o m m e n ; det är g r e f v i n n a n **"* från l i n g s å s ; h o n h a r k o m m i t för a t t h ä l s a p å m a m m a och h o n s k a b a r a s t a n n a h ä r en d a g " u p p l y s t e e d v i g ofia e d a n tillfogade h o n i f r i g a r e : " i s ä t t e r oss h ä r p å b ä n k e n och h ö r p å m u s i k e n J a g ser t i n a k o m m a n e r e i allén m e d e x c e l l e n s e n j a g vill i n t e h ä l s a p å h o n o m h ä r b l a n d så m å n g a " " v a r f ö r d e t d å? " r n e s t i n e l ä t helt förundrad " a n vill k y s s a m i g p å h a n d och k a l l a r m i g c o m t e s s e " s a d e e d v i g ofia helt bedröfligt " o c h h a n och t i n a s k r a t t a r åt m i g : m e n de gå n o g i n t e u p p på v e r a n d a n h a n k a n i n t e t å l a g r e f v i n n a n p**"*" t i n a ö w e n v a r nu n ä s t a n i n p å de b å d a flickorna m e n h o n s å g d e m i n t e o n s t ö d d e sig förtroligt m o t f ä s t m a n n e n s a r m p r a t a d e och s k ä m t a d e och s å g d å och d å u p p mot h o n o m m e d en g l a d s m e k a n d e k i s b l i c k " J a g får s ä g a d i g m i n g o d a a r i e h r i s t i n e " ljöd d e t n u h ö g l j u d t i djup b a s r ö s t uppifrån v e r a n d a n " a t t j a g finner d e t i h ö g g r a d opass a n d e af t i n a a t t s å d ä r r e n t af h ä n g a p å f ä s t m a n n e n s a r m j ä m t och s t ä n d i g t ch d e t är ett l y s s n a n d e och k l i f s a n d e i v r å a r n a s å d e t ä r r e n t af fasligt d e t s å g j a g väl i våras hemma i lingsås ä n k p å m i n tid du skulle s e t t s a l i g grefven p å d e n t i d e n n ä r vi v o r o förlofvade! a n fick a l d r i g k y s s a m i g b a r a n å ' n e n d a g å n g p å h a n d e n förstås ch v i s a d e h a n sig oförnöjd så s a ' j a g : o u v e n e z - v o u s m o n s i e u r que j e n e suis que v o t r e p r o m i s e " " o r s tina!" hördes nu excellensen i helt förfärad t o n " j a g t r o r e r s'gu s v i g e r m o r h a r fått till sig d e n g a m l a ' p r o m i s e n '! t i n a k j a r e s ö d e låt oss fly m e n s d ä r är t i d " excellensen s o m h a d e v i s t a t s m y c k e t i v e r i g e t a l a d e v a n l i g e n en o k l a n d e r l i g s v e n s k a m e n s å fort h a n blef u p p r ö r d och g r u n d l i g t f ö r ä l s k a d s o m h a n v a r t r o t s s i n a fyrtiofem år u p p r ö r d e h o n o m a l l t i d g r e f v i n n a n ****:s e r o t i s k a m å t t l i g h e t s p r i n c i p e r på d e t allra lifligaste b r ö t h a n ständigt på modersmålet (orts)

11 det blir inte så farligt! n lättnadens suck ur ett beklämdt bröst sedan man lått se litet närmare på höstmoderna! ommaren har ju varit penibel och för en gångs skull har det verkligen varit fördelaktigt för vårt aflånga land att det ligger så förskräckligt långt borta de värsta modefarsoterna ha gått våra kuster förbi och vi ha icke ens haft nödigt anordna någon verkligt rationell karantän u är det ganska urvattnade och ofarliga efterdyningar som accepterats och tagits med i höstmoderna och dessa få vi ju kontant och nykläckta äfven upp till oss i om några behöfva väl vinterkläder! jolarne äro vidare de skola nej de få gärna vara ända till lso nedtill dekretera de snälla utländska modepublikationerna Ja men det var väl bra! ljes hade vi väl allesamman från nnie kerhjelm och till arold ote promenerat omkring i små strutar af 0 vidd nedtill så som "alla människor" gjort i aris! edge att modet platt ögleknut i ryggen å grund af sin bredd sitta de ganska högt upp man har ännu icke glömt bort den korta midjans charm den är icke längre hvad vi varit vana att se under de sista säsongerna men dess inflytande spåras i alla fall i de allra flesta modeller tterplaggen korta icke längre än 6070 centimeter i ryggen ör öfrigt har man roat sig med att se hur vansinniga de bitar kunna vara tillklippta hvaraf jackorna sedan skola sammanfogas e nya jackorna se nästan ut som stora ^0 och mycket fina upplagor af det kända lekspelet an har en massa besynnerliga bitar i en ask den man skänker sin unge till jul på det att barnet mellan jul och nyår må vara ifrigt sysselsatt med att fundera kan vara lustigt ibland en icke nog med att våra klädningar nedtill "få" vara ända till 80 de slippa också att vara vidare därofvanför hvarje sammanhållande moment om fotlederna är borttaget så att den kvinnliga nederdelen dess bättre förlorat sin karaktär af påse et lilla som nu är skall falla slätt och kåå ^^^ståndigt så ^^^ tyngdlagen och sunda förnuftet bjuda det och vill man i glädjen öfver detta roa sig med att ha tre kjolar öfver hvarann eller åtminstone två hvaraf en mycket lång tunik så står det fritt tuniker äro moderna! llting skall vara mycket enkelt- såväl kjolarna som lifven essa äro nästan rörande i sin blyga naturlighet ärmarne äro alltid vidklippta och om materialet är vackert och det är det alltid ty på det har man stora pretentioner i år så anser man att man alls ej behöfver tänka på något så gammaldags som garnityr en vackra linjen öfver skuldrorna och tygets mjuka fall är prydnad nog odell runwaldt räkt af crepon med silkesbroderier tola af sälskinn ill dessa enkla klädningar som aldrig göra något vidare försök att pina ihop sig om midjan bäras några alldeles förskräckligt breda så kallade japanska skärp afslutade med en stor den här sidan till nästa gång! odell ondeau iddagsklädning af grönblå muslin broderier i svart sammet wens frågobyrå med dess möjligheter för duns publik att hånvända sig till vår sakkunniga medarbetare å modeafdelningen med begäran om råd i toalettfrågor har under den tid den existerat hunnit bli känd af många af våra läsare i erinra likväl på nytt dem som ej ännu användt sig af den särskilda förmän dun velat bereda sina läsarinnor om att wen fortfarande som hittills vill ge sina korrespondenter hjälp och vägledning i toalett- och smakfrågor af skilda slag refven adresseras till wen duns redaktton och måste åtföljas af dubbelt svarsporto 3 odell ondeau lädning af blå och svart muslin garnerad med broderier blått och gult elix foto 495

12 : (0 ) J J J J J 0 : hvarje dag bör i äta É : J - J ( ( 6 i ) J) ) (40 ) - 5 JJ J J ( ; : - J J J i och i grundlägger därmed der / X J - hälsa : pecialegenskaper: enom den gul- : aktiga mineralrika proteinhinnan: É J närande dryga fin smak J - illverkas under läkarekontroll J i - : (0 ) 0 J J J : i J ( 6 ) 5 - J 90 4 ( 5 J / J ) _ i J J : 3 nneh - ty J - J i 5 - J / J - J - X 8 90 i - : ; É ; J - J; : ; J J ; J 0 ; J - : : J ; ; J; : - - J ; j J J : : 3 ( 6 4 ; J; - ) 4 : ; 8 J 0 45 É ( () ) : ;! J J; ; J ( 6 ) J; : - : (0 J - 3 (60 ) J ; -) ': : 0 - : ; : ; J J - J; : J J ; J : ; J ; : J; ( 6 ) - É ( 6 ) : X 5 50 ; i 3 : : (0 : ; -) ; J; J J : - ( 6 ) 3 : 4 (80 : - J ; ) J 3 : ty J / : J - : J J ( 6 ) 4 : / - J J /* 3 J J (60 ) 4 J - : "ör var ag"" af prima cheviot svart o marin enl vidstående model l» 39: J kan med fördel användas som bluskjol r 8:50 bs! ilverkad å egen atelier lla storlekar ktiebolaget ordiska ompaniet tureplan tockholm 0- J J X W J - 5 J J - Z J»» - J»» Z / f J J»-» J i - -»J 300 -» J - J»» X»» J - i J 3045 & -»- J» J J»» J - JJ - 5 i 3-» -»» J» J - - i J J " J J adies 0 J i - nglish» 90» J i»»» X -»» - J» -» 68 i» - - J - J 4 J»» X»» J - - X J 3 J J J J J»» X J J 8»34» - - ; 5 9 : 3 X» J6W - 4: : [ - J» X i 0- Win-» i» 8~ f -»» J - : - J J J J» 0» J - - J J J - J 8 8-0»»»» X J - J J _ 30- J J - 400»8» ( - i X 3 J J J J J 4»J»» 7 9 i J»» X» X»» om hjälp och sälskap di ysekils amskoal - 496

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

Texter till lucia Sankta Lucia

Texter till lucia Sankta Lucia Texter till lucia 2014 Sankta Lucia Natten går tunga fjät runt gård och stuva. Kring jord som sol n förlät, skuggorna ruva. //:Då i vårt mörka hus stiger med tända ljus Sancta Lucia, Sancta Lucia:// Natten

Läs mer

LUCIA Luciasången (Natten går tunga fjät) INTRO ¾ (sista raden i REF)

LUCIA Luciasången (Natten går tunga fjät) INTRO ¾ (sista raden i REF) LUIA 2015 1. Luciasången (Natten går tunga fjät) INTRO ¾ (sista raden i RE) G (dd gg-f#f# ) 7 /G-G Natten går tunga fjät, runt gård och stuva. E7 Am 7 /G-G Kring jord som sol n förgät, skuggorna ruva.

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

LUCIA. Stigtomta 2013

LUCIA. Stigtomta 2013 LUCIA Stigtomta 2013 Tomte läser: Ni sitta så tysta, vad är det ni väntar? Vem är det som sjunger, vem är det som gläntar i gryningen/skymningen på Eder dörr? Den sången och synen ni minns från förr. Det

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Natten går tunga fjät

Natten går tunga fjät Natten går tunga fjät Natten går tunga fjät runt gård och stuva. Kring jord som sol förlät, skuggorna ruva. Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus, Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus, Natten

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Snövit. Klassiska sagor. efter bröderna Grimm

Snövit. Klassiska sagor. efter bröderna Grimm Klassiska sagor Snövit efter bröderna Grimm Illustrerad av Anna Friberger Det var mitt i vintern och snön föll som dun från himmelen. Vid fönstret, som hade karmar av svartaste ebenholts, satt drottningen

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Natten går tunga fjät Lucia med tärnor små

Natten går tunga fjät Lucia med tärnor små Natten går tunga fjät Natten går tunga fjät, runt gård och stuva. Kring jord som sol n förlät, skuggorna ruva. //:Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus, Sankta Lucia, Sankta Lucia.:// Natten var stor

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad BARCELONA 2008 Stefan och Karin hade skaffat mobiltelefonen nästan genast när de anlände till Barcelona drygt en månad tidigare. De hade sedan dess haft den inom räckhåll alla dygnets timmar, varit måna

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Luciasången (natten går tunga fjät)

Luciasången (natten går tunga fjät) Ljuset i advent När mörker och kyla ligger kring vårt hus, då vill vi vänta på julen kring ett levande ljus. Låt det brinna, låt det brinna, ljuset som du tänt! Låt det brinna, låt det brinna, ljuset i

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern.

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern. ASKUNGEN Det var en gång en rik man, som en lång tid levde nöjd tillsammans med sin hustru, och de hade en enda dotter. Men så blev hustrun sjuk och när hon kände att slutet närmade sig, ropade hon till

Läs mer

Luciasången (natten går tunga fjät)

Luciasången (natten går tunga fjät) Luciasången (natten går tunga fjät) Natten går tunga fjät runt gård och stuva. Kring jord som soln förgät, skuggorna ruva. II: Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Sankta Lucia, Sankta Lucia :II

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!)

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) Kärleken till nytta Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) När någon bjuder dig på bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon

Läs mer

Svenems Begravningsbyrå. Maka, Mor

Svenems Begravningsbyrå. Maka, Mor (1) Lilla Mor, nu Ditt lidande är slut Nu Du lyckligt kämpat ut Och Du kommit har till Far Som Du så länge efterlängtat har (2) Det finns ett löfte från en gammal sägen att modersögat aldrig slocknar ut

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson ALEXANDRA BIZI Flabelino och flickan som inte ville sova Illustrationer av Katalin Szegedi Översatt av Carolin Nilsson Lindskog Förlag et var en gång en flicka som drömde mardrömmar. Varje natt vaknade

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Livets lotteri, Indien

Livets lotteri, Indien Livets lotteri, Indien Jag heter Rashmika Chavan och bor i Partille, men mitt ursprung är Indien (Mumbai). Jag, min mamma Angirasa och lillebror Handrian flydde till Sverige när jag var 11 år. Nu är jag

Läs mer

Folkvisetonskonsert i å minnelse åv fårmor och fårfår, Almå & Sven E Svensson, Arves, Munkåskog, Två å ker

Folkvisetonskonsert i å minnelse åv fårmor och fårfår, Almå & Sven E Svensson, Arves, Munkåskog, Två å ker Folkvisetonskonsert i å minnelse åv fårmor och fårfår, Almå & Sven E Svensson, Arves, Munkåskog, Två å ker Min farmor Alma och farfar Sven gifte sig i Tvååkers kyrka 1907. De var födda som grannar till

Läs mer

Framröstningen av årets Lucia sker på torsdagen den 8e december samt söndagen den 11e december i simhallen!

Framröstningen av årets Lucia sker på torsdagen den 8e december samt söndagen den 11e december i simhallen! Lucia 2016 Torsdagen den 15 december 19:00 i Tyresö Aquarena Det börjar närma sig lucia och alla simmare i tävlingsgrupperna dvs. D-röd E/ES är välkomna att delta i luciatåget. Vi kommer att ha två sångträningstillfällen

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Staffan Stalledräng Staffan var en stalledräng, stalledräng, stalledräng. Han vattnade sina fålar fem, fålar fem, fålar fem. Femte fålen appelgrå, app

Staffan Stalledräng Staffan var en stalledräng, stalledräng, stalledräng. Han vattnade sina fålar fem, fålar fem, fålar fem. Femte fålen appelgrå, app Luciasången Natten går tunga fjät runt gård och stuva. Kring jord som soln förgät, skuggorna ruva. //: Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och stum, nu hör det svingar i alla tysta

Läs mer

Dansa henne till döds

Dansa henne till döds -1- Dansa henne till döds Personer: Kvinnan Mannen Den Andre Mannen Prästen Barnmorskan Vän 1 Vän 2 Barnet Näcken Vallflickan -2- Steg i grus, grenar som knäcks; en stig i en skog. Tystnad. Återigen steg,

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN Samtliga sångförslag är hämtade från lovsångsboken LOVSJUNG TILLSAMMANS 150 sånger för alla generationer. http://www.davidmedia.se/produkter/davnot17-lovsjung-tillsammans_19095

Läs mer

Luciasånger. Sankta Lucia. Lusse lelle

Luciasånger. Sankta Lucia. Lusse lelle Luciasånger Sankta Lucia Sankta Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt glans av din fägring. Drömmar med vingesus under oss sia, tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. Kom i din vita skrud, huld

Läs mer

Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den

Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den lilla bergsbyn Aljustrel nära Fatima i Portugal märkte ingenting ovanligt. Som vanligt hade de gått upp före gryningen, ätit frukost och vallat föräldrarnas

Läs mer

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, Morgonbön (Laudes) 1. Inledning Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik. Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen. + Herre, öppna mi - na läp - par, så att min

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

En legend om. Fågelprydnadernas. uppkomst. Peter Ommerbo. Utgifvet af fågelföreningen Fågelföreningen Svalan i Köpenhamn.

En legend om. Fågelprydnadernas. uppkomst. Peter Ommerbo. Utgifvet af fågelföreningen Fågelföreningen Svalan i Köpenhamn. En legend om Fågelprydnadernas uppkomst Peter Ommerbo Utgifvet af fågelföreningen Fågelföreningen Svalan i Köpenhamn. Människorna Öfver Ila den onde engång kom in i ett af sina inre gemak, satt hans mormor

Läs mer

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto SJÖHÄSTARNAS Ö Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån Alzheimer Centralförbundet 2014 www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto Penningautomatföreningen har understött uppgörandet

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK:

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK: BJÖRNINNAN TEXT och MUSIK: Carl Jonas (Ludvig) Love Almqvist (1793-1866). Svensk författare, präst, journalist, kompositör, lärare och bonde. Under sin studietid i Uppsala kom han i kontakt med Swedenborg

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Donny Bergsten. Skifte. vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost

Donny Bergsten. Skifte. vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost Donny Bergsten Skifte vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost bäcken syr sitt täcke igelkotten luktar på vinden ute på havet seglar ett skepp mot horisonten

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

//: Drömmar med vingesus under oss sia Tänd dina vita ljus sankta Lucia ://

//: Drömmar med vingesus under oss sia Tänd dina vita ljus sankta Lucia :// Sankta Lucia, ljusklara hägring (A el G) sprid i din vinternatt glans av din fägring Kom i din vita skrud, huld med din maning Skänk oss du julens brud, julfröjders aning //: Drömmar med vingesus under

Läs mer

Vittnesbörd från Jesus Helar och Upprättar konferens i Vitryssland 2014

Vittnesbörd från Jesus Helar och Upprättar konferens i Vitryssland 2014 Vittnesbörd från Jesus Helar och Upprättar konferens i Vitryssland 2014 Vittnesbörd från förebedjarna i konferensen Jag förväntade mig att något speciellt skulle ske under konferensen. Jag hade feber och

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium 1 Tunadalskyrkan 130915 Luk 7:11-17 Ett heligt mysterium Olika bibelöversättningar ger olika varianter av bibeltexten. I en av de nyare The Message på svenska är det också tillrättalagt för att det lättare

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och Hisstunnan Det luktar verkligen rök. Inte cigarettrök, utan ungefär sådan där rök som kommer från eld. De fortsätter försiktigt i den rangliga järntrappan, som ringlar sig neråt. Kolla! Det är den där

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

Den förlorade sonen:

Den förlorade sonen: Den förlorade sonen En bildrik berättelse direkt ur Lukas evangelium 15 och gjord efter bibeltexten. Handlar om sonen som bryter med hemmet och slarvar bort sin förmögenhet i främmande land, ångrar sig

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 19Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL 26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 27 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter (dock något längre om alla moment genomförs) Dagens läsning är Mark 9:38-43, 45, 47-48,

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer