SÖNDAGEN DEN 2 OKTOBER 1910.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖNDAGEN DEN 2 OKTOBER 1910."

Transkript

1 : (39) J r c/f 3:J : ar J bildades i öteb o r g d e n f ö r s t a» ö r e n i n g för b i s t å n d åt vanföra» vårt l a n d ä g e r g e n o m initiativ af d e n v a r m h j ä r t a d e l ä k a r e n o c h m ä n n i s k o v ä n n e n lof a r l a n d e r a n m a r k s o m h a r ä r a n af a t t v a r a det första land på jorden hvilket ordnat e f f e k t i v hjälp för vanföra o c h l e m l ä s t a d e vid l ä k a r e k o n g r e s s e n i ö p e n h a m n d å a r b e t s s k o l a n för v a n f ö r a d ä r s t ä d e s i c k e b l o t t u t s t ä l l d e a l s t e r af s i n a e l e v e r s flit o c h förmåga utan satte kongressens ledamöter i t i l l f ä l l e a t t å s e e t t t i o t a l af d e s s a e l e v e r i fullt a r b e t e u n d e r h j ä l p t a af d e för d e m u p p f u n n a a r b e t s m e t o d e r n a t ä n d e s i h a n s för a l l nöd ö m m a n d e hjärta medlidandets längtan a t t till e g e t l a n d o c h e g e n v e r k n i n g s k r e t s öfverbringa de h ä p n a d s v ä c k a n d e g o d a resultat han tagit i betraktande å s k e d d e r e d a n t v e n n e å r senare då öteb o r g s s k o l a för v a n f ö r a ö p p n a d e s för s i n a t v å första elever t t k v a r t s sekel h a r förgått s e d a n dess j u g u f e m å r af o f ö r t r ö t t a d n i t ä l s k a n o c h k a m p m o t s v å r i g h e t e r m e n o c k s å af f r a m g å n g och förkofran e d vanföreanstalten i ö p e n h a m n till f ö r e b i l d h v i l k e n ä n n u ä r den främsta och bäst organiserade i världen o c h s o m k a n s ä g a s h a u p p n å t t sitt f ö r e s ä t t a mål att ingen o b e m e d l a d vanför i hela landet behöfver gå utan hjälp arbetar också cfåofa&för föra /' va/= (föfcfron? föreningen i öteborg ch båda anstalternas syfte ä r a t t f ö r h j ä l p a d e v a n f ö r a till s t ö r s t a möjliga arbetsduglighet och kroppsliga hälsa s a m t d ä r i g e n o m till e n l y c k l i g a r e t i l l v a r o o c h f ö r m å g a a t t f ö r s ö r j a s i g själfva e t t a syfte n å s o c k i v i d s t r ä c k t o m f a t t n i n g g e n o m insiktsfull k i r u r g i s k - o r t o p e d i s k b e h a n d l i n g g e n o m a n s k a f f a n d e af l ä m p l i g a b a n d a g e r o c h k o n s t g j o r d a l e m m a r m m s a m t g e n o m bib r i n g a n d e af k u n s k a p o c h f ä r d i g h e t i för olika individer afpassade yrken b i l e u m s g å f v a k r till v a n f ö r e v å r d e n s befrämjande inland där staten u t o m l å n o c h a n d r a f ö r d e l a r gifvit ett a n s l a g p å m a r k till n y b y g g n a d elgien ajern och a d e n m e d säte i e i d e l b e r g r s a k e n till a t t a n m a r k a l l t j ä m t g å r f r ä m s t i ledet o c h att v a n f ö r e s a k e n d ä r s t ä d e s haft större f r a m g å n g ä n annorstädes är att staten vid d e b å d a sista r i k s d a g a r n a till om- o c h t i l l b y g g n a d beviljat t i l l s a m m a n s kr s a m t till a n s t a l t e n s drift k r å r l i g e n och att hela nationen som en m a n k o m m i t den till m ö t e s m e d a n s l a g o c h g å f v o r i f o r m af p e n g a r l e g a t fri l ä k a r e v å r d b a d m e d i c i n å n g b å t s - o c h j ä r n v ä g s b i l j e t t e r för h j ä l p s ö k a n d e från landsorten pressomtalanden årliga bidrag m m elsingborg bildades år och i t o c k h o l m å r 8 9 0» ö r e n i n g a r för b i s t å n d å t v a n f ö r a» m e n h a r i n g e n af d e m a t t b e r ö m m a sig öfver en m e d a n s t a l t e n f ö r b u n d e n k l i n i k o c h p o l i k l i n i k s o m l ä m n a r fri v å r d o c h fria b a n d a g e r t t h v i l k e t n y t t f ö r e t a g som helst h a r svårt att k ä m p a sig fram är gifvet e n d å a m f u n d e t för b i s t å n d åt v a n f ö r a i ö p e n h a m n å r 8 7 b ö r j a d e sin v e r k s a m h e t m e d 7 0 d r i k a s s a n t r o d d e väl i n g e n a t t d e n h a s t i g t n o g s k u l l e blifva e n v ä r l d s i n s t i t u t i o n m a n a n d e till e f t e r f ö l j d i s k i l d a l ä n d e r v e r i g e f ö r s t af a l l a o r g e d ä r k o n u n g s c a r s k ä n k t e n o r s k a f o l k e t s ju- ö r att ö t e b o r g s vanföreanstalt trots minimalt statsanslag och h o p a d e svårigheter s t ä n d i g t g å t t f r a m å t h a r d e n a t t t a c k a ej allen a s t lof a r l a n d e r s e n t u s i a s m för s i n s a k och sega i h ä r d i g h e t vid dess g e n o m f ö r a n d e u t a n o c k d e k r a f t e r s o m t a g i t u p p h a n s ädlaste lifsgärning när d ö d e n ryckte den ur h a n s h ä n d e r e f r ä m s t a l ä k a r e f ö r m å g o r ino m s a m h ä l l e t h a ställt sig i k l i n i k e n s o c h poliklinikens tjänst dess y p p e r s t a m ä n suttit i styrelsen f s t ö r s t a v i k t h a r o c k v a r i t a t t fru l i c e o n t h r o n h v i l k e n u t b i l d a t s till sitt k a l l i ö p e n h a m n och varit anstaltens f ö r e s t å n d a r i n n a 485 -

2 J 40 J J J : J J»» J J J J J - X»» J 0 J J J J - J J J J J JJÉ J J J J! X J J J J J J J X Wl lé e som köpa utaf osenfors hafregryn och afre-undhetsmjöl lå alltid full valuta för sina penningar illverkas under läkarekontroll och erhålles uti alla välsorterade speceriaffärer artilager i tockholn hos ktiebolaget Wahlund & renblad ördsammast ktiebolaget oaenfors rak & ya alakvarnar osenion 486 nree arumärke

3 hemmet ftt kapitel konstens om tillvaratagandet skönhetsvärden dagliga risbelönad tidens morgon var ju naturen människornas h e m m e n i själfförsvar i b e g ä r a t t v e r k a och l å t a t a n k e n b i l d a s k a p a d e d e m e r och m e r sin egen v ä r l d b l a n d h a d e format d e n i likhet m e d n a t u r e n e n k e l t s a k l i g t och d o c k f a n t a s i fullt o c h s k ö n t ej m i n s t d e folkslag s o m stått henne närmast b l a n d h a b å d e vilja och h a n d v a r i t fumliga t o r r a och t r ö g a och m a n s e r h u r glädjelöst d e t blir bland har skönh e t e n b l o m m a t r i k t och d o c k ä d e l t som u n d e r gotiken ibland har man trott blotta rikedomen v a r a s k ö n och det m e n i n g s l ö s a h a r blifvit s k r y t och s m a k l ö s h e t e t ä r k a n s k e därför s k ö n h e t e n så ofta k a l l a s l y x t y m a n h a r blott uppdrifvit effekten och ej s e t t d e n e n k l a s k ö n h e t e n u t a n som u n g e a r f ö r a k t a t o r d e l i a s salt och b r ö d et ä r s a n n e r l i g e n a t t g r y m t m i s s k ä n n a och s k a d a s k ö n h e t e n n ä r m a n blott a n s e r l y x e n d e t obehöfliga k r u m e l u r e n som s k ö n och j a g t r o r d e n n a u p p f a t t n i n g h a r s t ö r s t a s k u l d e n till a t t s k ö n h e t s s i n n e t hos oss m ä n n i s k o r g r u m l a t s så s o m d e t gjort ärigenom h a r man i s t r i d mot n a t u r e n försummat den e n k l a g r u n den och sin d a g l i g a s t e omgifning eller hvilk e t ofta blir ä n fulare ö f v e r h o p a t d e n m e d lyx ch s o m d e t finnes h e m d ä r l y x e n blifvit en v ä r d e m ä t a r e p å v ä l s t å n d e t och s k r y t e t ä r n å g o t g a n s k a m ä n s k l i g t blir l y x e n n a t u r l i g t v i s r i k l i g e n s o m e n m ä n n i s k a s t i l l g å n g a r ej alltid ä r o s å r i k l i g a f å r a l l d e n n a l y x som s å ljuft u n d e r b l å s e r ä g a r e n s själfkänsla ej v a r a för d y r ch d e n blir d u s s i n v e r k m a s k i n g o d s kr*m en m å n g e n u n d r a r o m d e t b e t y d e r s å m y c k e t för d e n som ej ser s k i l l n a d e n m e l l a n d e t ä k t a och o ä k t a et betyder dock ganska m y c k e t t y b e g r e p p e n f ö r v i r r a s och g e n o m a t t ständigt se d e n okänsliga och intetsägande form s o m ä r d u s s i n k r a m e t s förlora v i l ä t t k ä n s l a n för den v e r k l i g t s k ö n a d e n som förm å r a t t u p p e n b a r a oss n å g o t mm et gamla ordet: " ä g mig med hvem d u u m g å s och j a g skall s ä g a dig h u r u d a n du ä r " gäller ej b l o t t v å r t u m g ä n g e m e d m ä n n i s k o r u t a n o c k s å h v a d ö g a t ser och vill e n o m a t t b a r a s e e t t h e m k a n m a n j u ofta gissa s i g till den m ä n n i s k a s o m h a r o r d n a t d e t a n s e r ej b l o t t om h o n h e l s t vill d e n ljusa glädjen eller d e t t y s t a a l l v a r e t o m h o n ä r s k r y t s a m eller a n s p r å k s l ö s v e r k s a m eller likg i l t i g u t a n m å n g a fler sidor af h e n n e s v ä s e n bli b e l y s t a u s k i n p å s t å r j u till och m e d a t t smaken ä r en moralisk egenskap e n n u ä r d e t h e l t s ä k e r t m å n g e n s o m inv ä n d e r a t t m a n ej alltid h a r så r i k a t i l l g å n g a r a t t m a n k a n få allt s o m m a n vill h a d e t e n h u r ofta h a r m a n p l o t t r a t b o r t sin s k ä r f p å en hel del s m å s a k e r s o m m a n t y c k e r ä r o billiga och s å d ä r g a n s k a trefliga i stället för a t t s p a r a ihop till n å g o t m a n v e r k l i g t h å l l e r af och s o m e r s ä t t e r allt det a n d r a? u r ofta ä r d o c k ej d e t ä k t a och v a c k r a l å n g t b i l l i g a r e ä n s m a k l ö s h e t e n m e d sin p r e tention? J a g har sett hem med gentila plyschmöbler k r i s t a l l k r o n o r och s p e g l a r som s a n n e r l i g e n g ö r a e t t t o m t o c h s m a k l ö s t i n t r y c k och e n e n k e l kammare m e d bomullsklädda pinnmöbler där allt a n d a t s e t t s ä r e g e t b e h a g f e n e n d a ä l s k a d e t s n i n g p å v ä g g e n ser m a n g l ä d j e n a t t offra n å g o t för k o n s t e n s s k ö n h e t s v ä r d e a n ser h u r b ö c k e r n a i sin h y l l a b r u k a fattas m e d t a c k s a m m a och k ä r l e k s f u l l a h ä n d e r och k a n s k e h ö r m a n n å g r a t o n e r från p i a n o t eller fiolen som ä n m e r förklara d e t h e l a enom d e s l ä t v ä f d a g a r d i n e r n a får m a n e n u n d e r b a r förn i m m e l s e af d a g s l j u s e t o c h b l o m m a n i sitt glas p å b o r d e t ä r s t ä l l d s å a t t d a g e r n bäst förk l a r a r h e n n e s s k ö n h e t e t förefaller som m ä n n i s k o r n a d ä r i n n e i r ö r e l s e och v ä s e n fått i n t r y c k af sin omgifning ä r h a r m a n haft s i n n e t ö p p e t ej b l o t t för k o n s t e n s s k ö n h e t s v ä r d e n u t a n o c k s å för lifvets ch l i k s o m m a n ej r ä t t k a n t i l l g o d o g ö r a s i g kons t e n om m a n ä r blind för d e t v a c k r a i lifvet lika v i s s t ä r a t t k o n s t e n v i d g a r och fördjupar v å r blick för n a t u r e n s o c h lifvets s k ö n h e t e t t a ä r ej b l o t t fallet m e d den afbildande k o n s t e n u t a n äfven m e d d e n o r n a m e n t a l a s o m d i r e k t u t a n i d é a s s o c i a t i o n e r höjer f o r m s i n n e t och f ö r m å g a n a t t s a m m a n f a t t a och ö f v e r b l i c k a arwin beklagar a t t h a n försummat sin k ä n s l a för d e t s k ö n a och p å s t å r a t t " f ö r l u s t e n af e s t e t i s k t s i n n e ä r en förlust af l y c k a s a n n o likt till s k a d a för i n t e l l i g e n s e n o c h s a n n o l i k a r e för d e n m o r a l i s k a k a r a k t ä r e n d ä r i g e n o m a t t d e n f ö r s v a g a r v å r t känslolif" i k s o m m a n i viss g r a d k a n u p p f o s t r a sig till a t t v a r a l y c k l i g g e n o m a t t b e k ä m p a s i n a o tvändigt blå invändigt hvita - r a a l j e r a d e = tarka = = = = = risbilliga vårt lif af vea lson n annan uppsats som härrör frän fru ary athhorsis penna - som bekant eröfrade fru priset i en föregående tåfling har pä grund af sina värdefulla egenskaper tilldelats mention och skall publiceras i ett följande nummer mänadstäfling har redaktionen haft glädjen mottaga ett stort antal prisskrifter hvarur som prisbelönad uppsats framgått nedanstående artikel författad af lärarinnan vid löjdföreningens skola i öteborg fröken vea lson s k ö n h e t e n s kraft k ä n t h u r d e n i m ö r k a s t u n d e r lyft t i l l v a r o n och t ä n d t e n oförklarlig l y c k a förstår a t t d e n ä r e n a f lifvets u p p b y g g a n d e m a k t e r r o v i n o g finkänsliga och v a k n a se vi h u r s k ö n h e t e n lefver i allt t t s t o r s l a g e t l a n d s k a p» t r å l a r af s k ö n h e t m e n den k a r g a l j u n g h e d e n h a r o c k s å s i n och alla b l o m m o r blad och i n s e k t e r m o s s a n i s b l o m m a n s n ö s t j ä r n a n ä r o beu n d r a n s v ä r d t formade etenskapen visar oss h u r f o r m e r n a ä r o b e t i n g a d e af n y t t a n u t t a l a n y t t a n e n h v i l k e n s e g e r för d e t s k ö n a a t t s å g e n o m s t r å l a allt! et sköna är både naturens ande och händer et k a n äfven v a r a m ä n niskans uppsats för af å t o s s s o m h o r i l d u t t r y c k e r sig " f ö r s t å v ä l l u s t e n af e t t s t y c k e b r ö d " och ej för njutn i n g e n fordra allt d e t t a b e s t y r som oftast söndrar tiden i e t t hem s å a t t intet högre skönh e t s v ä r d e d ä r får sitt h e m v i s t å t o s s p å alla o m r å d e n o d l a s m a k e n s å a t t vi u p p f a t t a det o l i k a r t a d e och oftare k o m m a vi a t t f ö r u n d r a s och fröjdas öfver d e n r i k e d o m som ä r t i l l v a r o n s det hvita glänsande videt i din e n k l a k o r g s t o l i det i n h e m s k a b o n a d e v i r k e t eller d e n k a r a k t ä r s f u l l t h a m r a d e m e t a l l e n skall d u finna en e g e n a r t a d s k ö n h e t liksom i r o s e n b l a d e t s h ä r l i g t l e f v a n d e väfnad eller i luftens friska doft e d d e n n a u p p f a t t n i n g t r a k t a vi ej sfter d e t f a n e r a d e h v a r k e n i m ö b l e r eller k ä n s l o r ej efter d e t t i l l k r å n g l a d e och fördomsfulla i b o h a g eller v a n o r o c h s å b ö r h v a r d a g s m a s k i n e r i e t bli e n k l a r e o c h l ä m n a n å g o t r u m äfven för konstens skönhetsvärden a n k e n s kraft och s k ö n h e t s k o l a lifva och s t ä r k a oss och k r i n g d i k t k o n s t e n s m ä k t i g a o c h förfinade s k a p e l s e r skall familjen k u n n a s a m l a s k i l d r i n g e n af de olika lif s o m l e f v a t s skall ge oss en v i d a r e s y n p å v å r t e g e t och s k ä r p a v å r k ä n s l a för dem som o m g e o s s ha a n i n v ä n d e r a t t d e olika g e n e r a t i o n e r n a s å olika s m a k a t t d e e j k o m m a öfverens erebos alt är lika billigt som det är läckert och godt eneralagent: ustaf lase öteborg & tockholm s v a g h e t e r u n d e r t r y c k a s i t t d å l i g a l y n n e och ej l å t a f ö r t r e t l i g h e t e n j ä s a öfver och g e n o m a t t t a v a r a p å lifvets ljus och s t y r k a s å k a n m a n ock g e n o m a t t h a sin d a g l i g a o m g i f n i n g v a c k e r u p p f o s t r a sitt e s t e t i s k a s i n n e e föreningar som nyss bildats i sträfvan a t t f ö r s k ö n a e t t p a r af v å r a s t ä d e r b o r d e finnas i alla t y s ä k e r t h a v å r a fula g a t o r och b y g g n a d e r n e d s t ä m t o c h förslöat i n å n g a s i n n e n rkitekturen k a n j u genom enkla medel ge s k ö n h e t s v ä r d e n som n å d e v i d a s t e k r e t s a r e t fula d e n n a a l i b a n s försoffande m a s s a m å s t e p å alla p u n k t e r b e r ö r a s af r i e l s trolls p ö a t t i n t e t af v å r a s i n n e n och i följd däraf i n g e n af v å r a k ä n s l o r får s l ö a till e n främst ä r d e t h e m m e n som behöfva s k ö n h e t e n s lif t y d e t ä r d ä r v i få d e flesta i n t r y c k e n och d ä r v i s k o l a h ä m t a k r a f t e r m vi d ä r i själfva h v a r d a g e n h a s k ö n h e t s v ä r d e n o m k r i n g o s s i d e e n k l a t i n g e n och h v a r k e n t i l l å t a n å g r a s m u t s e n s eller fulhetens s k r ä p v r å r t r o r j a g ej b l o t t v å r t lynng~i>lif l j u s a r e u t a n o c k s å a t t v å r t s k ö n h e t s s i n n e - rflrr m e r l e f v a n d e en l å t oss a l d r i g s t å stilla^lej h e l t f a s t n a i v å r i n o m h u s s k ö n h e t l å t oss ej i d e l i g e n p y n t a och s t ä d a o c h h v a r s t u n d a n s t r ä n g a oss för a t t få d e t s å förträffligt u n d e r v å r t t a k a t t vi ej h i n n a offra e n v a c k e r d a g u t e i n a t u r e n s v i d a v ä r l d som d o c k r y m m e r m ä s t e r v e r k s t ö r r e än våra egna 487

4 eller kunna förstå hvarandra en de måste ha hänsyn om de äro bildade måste göra ansatser att förstå hvarandra om de gemensamma rummen skola bli ett hem tankeutbytet och förståelsen skall bådas uppfattning fördjupas och verkligen bli deras egen et skall bli tid att odla och höra musiken denna underbara skönhet som så omedelbart talar till oss och väfver sina ögonblickliga men starka stämningar öfver hemmet könheten finnes i rikt mått och väntar blott på att bli löst ur vår likgiltighets förtrollning onsten har många skatter som äro skrinlagda för våra lata känslors och tankars skull yckligtvis göres nu mycket för att sprida konstens alla arter emslöjdsföreningarnas betydelse är oskattbar och når allt vidare kretsar liksom de billiga upplagorna af äkta böcker och reproducerade konstverk öreningar arbeta för städernas förskönande och skolors prydande med konstverk folkkonserter anordnas konstnärer ägna sig åt handtverken så att skönheten kommer att genomsyra allt djupare lager an tänker på att anordna vandrande konstutställningar för våra småstäder och ännu fler goda uppslag an arbetar äfven på själfva grunden vill ha rum för teckningen som ett väckande uppfostrande och förfinande medel i undervisningen ty man inser också att det ej hjälper stort om skönheten odlas men folket ej förmår smälta den f allt detta skola hemmen få godt blott vi lärt oss uppfatta skönhetens grund i det enkla själfständiga och äkta och ej först sträfva att vara lika eller öfverglänsa vår granne och blott vi ställa vår omgifning så att det blir rum för högre skönhetsvärden et är något underbart med det som är vackert i behöfva alls ej äga det bara få se höra och förnimma och glädjen kan strömma öfver oss och vi få en aning om ändlösa vidder i tillvaron för hvilka det trots allt! är värdt att lefva Ja skönheten är sannerligen en af lifvets uppbyggande makter! eethovens ord att musiken "ist hö- here ffenba- -rung als alle Weisheit" gälla hvarje art af den högsta skönheten vensk jul tt kapitel om julförberedelser och julfirande är som sig bör ägnadt julen ett gammalt men likafullt alltid nytt ämne hvilket aldrig upphör ätt inspirera till utläggningar och betraktelser ckså äro vi öfvertygade ätt vår läsekrets skall visa sitt intresse genom ett lifligt deltagnde äflingsartikel som icke gärna i längd bör öfverskrida 4 dunsspalter insändes till duns redaktion tockholm senast den 3 oktober och förses med påskrift: "duns artikeltäfling" ör den enligt redaktionens åsikt bästa artikeln utfästes ett pris af ett hundra (00) kronor och den prisbelönade uppsatsen inflyter i något af duns decembernummer tockholm den oktober 90 edaktionen af dun J arngarderoben skrattar du aldrig? äg mig fattar du aldrig? tackars du! råter gör du ej heller er och hör du ej heller? ycklig du! n röst en mänsklig stämmas ton hvad kan den vara? n lätt och flyktig i luften bara ock vibration hörde du en stämma nyss som kom ditt hjärta att skälfva liksom vid en kyss af lust och smärta? kyar spegla sig i vågen och försvinna utan läktar svepa öfver spår rågen drömmar glida genom hågen utan spår kall du själf så spårlöst fly som en dröm en fläkt en sky? lömskans ljufliga timmar agens tankar och minnen atten som med sin vackra glänsande lykta stunda flykta stum går fram efter dagens brus kastar glimtar af öfver gåtor att tyst silfverljus begrunda: runda hat och älskog och brott och rus äraste blunda öm och glöm i glömskans himlens stjärnor och jordens hus grus få n blick som en källas vatten med glimmande solstänk i en blick som den mörka med tindrande stjärnor i en blick som vill dölja den ber dig att forska i du har kanske bara drömt natten skatten den men säg har du nånsin glömt n liten mal som svingar sig undrande kring lågan och bränner sina vingar får lära sig af plågan hvad elden dock kan för gruflig fara ar äfven du med vingarna fått svar på kanhända förbrända frågan? vara m du lefver helt allena den! hör ett råd jag har att ge dig år du ut i skymningsstunden tänd då först din arbetslampa så att hennes vackra skimmer vänligt följer dig till dörren och när trött du hälsar dig ett gladt lla lifvets röster i de unga liksom fågelkörer återvänder välkommen sjunga tona i ett äppelträd i blom junger lifvet i din krona? ller står den tyst och tom? ] ti n> 909 : tillhandahallas till följande priser: duns pärmar röda med guldtryck kr :50 duns : 50 öre ( om rekvi- ; sision och likvid i postanvisning insändes 3 : romanbibliotek röda eller gröna 50 öie duns jälpreda röda eller gröna :60 30 : unna erhållas i eller direkt från X 488

5 ff apifef ur ifas ä&ensfiap våra författares årsarbete börja nu ett efter ett att bli synliga; inom kort utkom* \ mer sålunda arika tjernstedts nya roman ilas äktenskap ur hvilken vi i dag äro i tillfälle att meddela ett brottstycke ilas äktenskap som väl icke är någon fortsättning af fjolårets ungdomsroman pril men anknyter sig till denna skildrar de öden och konflikter genom hvilka en våra dagars kvinna kommer till insikt om att bakom kärleken bakom äktenskapet ligger det ännu viktigare till hvilket dessa båda för henne äro vägar nämligen falländningen af hennes djupaste mänskliga egenskaper oken är icke ett utslag af modern kvinnorörelse ehuru den genom ett par typer tangerar denna utan vill visa den inre motsvarigheten till dessa yttre fenomen 53! först i h u s e t och ä n n u d r ö j d e drömmarna kvar on hade genom dem hört k l o c k a n slå n e r e i salen och t ä n k t : t i d e n ä r i n n e! e n h o n försökte ä n n u en s t u n d hålla k v a r drömförnimmelsen af färd af g l i d a n d e g e n o m ett underbart landskap m e d b l å kullar i fjärran liksom p å de g a m l a i t a l i e n s k a taflor h o n m i n d e s från b r ö l l o p s r e s a n å h ö r d e s s t e g i t r a p p a n och s t r a x d ä r p å knackade det på hennes dörr J a svarade hon lifligt o c h n ä r tjänstflickan k o m i n s a t t h o n redan klarvaken uppe i sängen o d j u l! ö n s k a d e flickan od j u l k ä r a e r t h a s v a r a d e h o n a c k! löm n u b a r a i n t e a t t t ä n d a ljusen i alla föns t r e n alla för s n a r t k o m m e r d e första å k a n d e förbi till j u l o t t a n J a d å frun J a g k o m m e r fort n e r u blef h o n ifrig s p r a n g u r s ä n g e n d i r e k t till f ö n s t r e t och g l ä n t a d e p å g a r d i n e n e n m o t r u t a n l å g m ö r k r e t ä n n u s o m en s v a r t v a d d a r a e r t h a k l a r a r allt t ä n k t e h o n affe och g l ö g g i n n a n d e själfva foro i v ä g så a t t s v ä r m o r i n t e skulle få n å g o n t i n g a t t ogilla o m h o n v a r p å d e t h u m ö r e t ä r ila v a r halffärdig k n a c k a d e h o n p å d ö r r e n till m a n n e n s r u m p å a n d r a s i d a n t r a p p afsatsen n skroflig y r v a k e n röst s v a r a d e : stig p å i s a m m a ö g o n b l i c k h o n ö p p n a d e d ö r r e n arsten ising låg ännu å nattduksbordet flämtade r e s t e n af e t t ljus i s t a k e n p å golfvet låg en b o k v i t t n a n d e o m a t t h a n s o m n a t ifrån alltsammans ila tog upp boken pinozas t i k p å franska s l ä t a d e till d e n och s å g a t t d e n ä n n u liksom för en v e c k a s e d a n v a r u p p s k u r e n intill t j u g o n d e s i d a n och ej v i d a r e e n h o n gjorde i n g e n a n m ä r k n i n g ommer du med i julottan? frågade hon och b e m ö d a d e s i g o m a t t g ö r a r ö s t e n v ä n l i g ö f v e r v i n n a n d e en s v a g olust vid a t t s e h o n o m så o r ö r l i g d ä r f ö r s l a p p a d f r å n v a r a n d e s t i r r a n d e på h e n n e u r fyra eller fem k u d d a r s k a o s J u l o t t a n? J a d e t v a r s a n t! o d j u l ila k ä r a lilla i l a! och h a n r ä c k t e ut h a n d e n för a t t d r a g a h e n n e till sig o n k y s s t e lätt h a n s k i n d ikaledes arsten svarade h o n ; men det är b r å d t o m s k y n d a d i g! a r d u afrifning? k a j a g h j ä l p a dig? en han låg kvar endast oafvändt betrakt a n d e h e n n e : v a d du är g o d ila s a d e h a n alltid lika v a c k e r och g o d! c h d u a l l t i d alltid lika l a t! u skrattade hon högt J a skratta sade h a n s k r a t t a! ina tänd e r l y s e r! ch h a n s å g a l l t j ä m t p å h e n n e m e d sina t u n g s i n t a ögon o n r y c k t e d å p å a x l a r n a inför d e t l ö n l ö s a och l ä m n a d e r u m m e t a n stiger nog ändå upp tänkte hon o n k l ä d d e s i g s n a b b t färdig u rullade hon u p p gardinen och såg köksflygelns uppl y s t a fönster b a k o m h v i l k a g e s t a l t e r r ö r d e sig fl "» t e i alléns mörker guppade ett litet ensamt ljus från en l y k t a s o m b a r s b o r t å t ; m e n öfver t a k e n k u n d e m a n m ö t a a n i n g e n o m d a g e n s inb r o t t och s t j ä r n o r n a s l o c k n a d e n half t i m m e s e n a r e r u l l a d e h e r r g å r d s droskan ut på landsvägen et dånade i den stilla m o r g o n e n t y m a r k e n v a r b a r f r u s e n e t v a r k y l i g t a n d e d r ä k t e n stod s o m en r ö k u r munnarna e n i n g e n af d e t r e å k a n d e t a l a d e ila v ä n d e s i g o m : h e m m e t s t r å l a d e d e t s k e n u r alla fönster ä n d a u p p e i d e s m å g l u g g a r n a u n d e r t a k e t b r a n n d e t J u s t s å h a d e hon v e l a t h a d e t och h o n h a d e själf s t å t t i s l ö j d b o d e n d e n s i s t a v e c k a n och s a t t i h o p alla de e n k l a sjuarmade stakarna u låg gården öde huset tomt men festbranden lyste underbart långt u t öfver d e t b l e k a och g r å v i n t e r l a n d s k a p e t e! r o p a d e h o n till och a r s t e n n i c k a d e och m ö t t e h e n n e s fuktigt t i n d r a n d e ö g o n e n d e n g a m l a frun s o m s a t t i v a r g s k i n n s t u l u b b och v a d d e r a d s ä l s k i n n s b a h y t t v ä n d e s i g i n t e om a n h ö r d e h e n n e g ä s p a u p p e n b a r t i n n e i allt p ä l s v e r k e t o n får v a r a s o m h o n vill t ä n k t e ila m e n i det samma mindes hon sin egen blida mor från h v i l k e n h o n i j u l för första g å n g v a r s k i l d och h e n n e s l ä p p a r d a r r a d e ramför herrgårdsbänken i kyrkan lät hon g a m l a frun s t i g a in först s e d a n a r s t e n och t o g själf p l a t s y t t e r s t s a l m e n b r u s a d e g e n o m d e t lilla t e m p l e t m e n h o n k u n d e ej s j u n g a m e d alla m i n n e n a hemifrån t r ä n g d e alltför öfverväld i g a n d e p å och s n ö r d e i h o p s t r u p e n essa jular hemma de många gästerna mus i k e n h u r f j ä r r a n! llt m e r a fjärran nte o s k y l d i g a b a r n k r i n g g r a n e n m e r ; alla v o r o b o r t a allt s k i n g r a d t förbi o n lögade sitt hjärta i minnena så barnsliga så obetydliga m å n g a af d e m ; m e n n ä r h o n k o m h e m v a r allt s i g olikt o m g ä s t gick h o n i d e g a m l a r u m m e n och de g a m l a t j ä n a r n a k a l l a d e h e n n e respektfullt fru e n m o d e r n frågade h e n n e p å sitt s k y g g a s ä t t liksom r ä d d för s v a r o m hon var lycklig o r m o r t ä n k t e i l a och h o n b ö j d e hufv u d e t och g ö m d e sin blick et vackra estetiska hemmet där hon växt upp ä r fördref m a n d a g e n u t a n s y s s l o r m a n l ä s t e och gjorde m u s i k v a c k r a s a k e r i n k ö p t e s alltför d y r b a r a för h u s e t s e k o n o m i och m a n s a m l a d e s o m k r i n g d e m g l a d d e s och b e u n d r a d e ä s t f r i h e t e n ä g d e i n g e n g r ä n s för alla h a d e m o d e r n sitt m i l d a l e e n d e för alla fadern e t t g o d t o r d i n till m a t e n! r o p a d e h a n s å s n a r t n å g o n f r ä m m a n d e k o m och d å b e s t ä m d e d ö t t r a r n a a t t n u skulle o c k s å d e fina s l i p a d e k r i s t a l l g l a s e n fram m s o m m a r k v ä l l a r n a b r a n n f y r v e r k e r i e t i t r ä d g å r d e n om v i n t e r n alla lampor i h u s e t s alla r u m t y fadern t å l d e icke a t t en e n d a k o r r i d o r l å g m ö r k en r e d a n t i d i g t h a d e ila a n a t a t t m y c k e t var en y t a bakom hvilken trådarna spunnos e n d a s t för a t t b r i s t a n d e r festen v ä n d e s ans i k t e n b o r t för a t t dölja g r ä m e l s e n ö r ä l d r a r n a t e g o för b a r n e n o c h s y s k o n e n i n b ö r d e s och i n g e n b e g ä r d e af d e n a n d r e m e r ä n a t t s k a l e t skulle h å l l a s a m m a n v a r f ö r? t ä n k t e h o n r d e t n ö d v ä n d i g t a t t m a n lefver s å? ej n e j! ropade hennes hjärta nnan 7 kr betalas för ett snörlif bör ifrån ranska snörlifssömmeriet i tockholm orrmalmstorg tr dess illustrerade priskurant rekvireras o d e u d b a d h o n formlöst å t e r f i n n a n d e hälft f ö r g ä t n a o r d ; hjälp m i g! J a g vill j a g vill s å v ä l! e t är m i n första j u l h ä r och j a g vill ä g n a m i t t k o m m a n d e lif å t a t t g ö r a d e t bästa i min makt står jälp m i g d å och väls i g n a alla far och m o r a l l a! a r s t e n fter g u d s t j ä n s t e n s slut å k t e h e r r g å r d s f o l k e t strax hem tanför k y r k a n dröjde grupper m e n isings u p p e h ö l l o s i g v i d i n g e n af d e m a m l a frun v a r i r a s e r i t y p r e d i k a n h a d e v a r i t alltför l å n g u följde m a n h e n n e m e d g i r i g a b l i c k a r d ä r h o n s k y n d a d e till v a g n e n u t a n a t t h ä l s a p å n å g o n o c h g e n o m s i n n e n a d r o g minn e t af alla h i s t o r i e r o m h e n n e och h e n n e s s k a n d a l ö s a lif a c k! m u m l a d e h o n p a c k! y h o n förstod h v a d d e t ä n k t e ch h o n t u g g a d e o m o r d e t och a n d r a o k v ä d a n d e o r d tuggade ännu sedan vagnen väl satt i gång ä r m a n k o m h e m v a r d e t full d a g e r t e a r i n l j u s e n s t o d o u t b l å s t a i s t a k a r n a ila gaf strax order om att bära bort alltihop salens g a m m a l d a g s k a k e l u g n p å b l å fötter b r a n n en s t o r b j ö r k v e d s b r a s a och d e t v å t a x a r n a e r m a n n och o r o t h e a k o m m o s p r i n g a n d e m o t arsten a n lyfte u p p d e m till s i g d e n e n a efter d e n a n d r a och t r y c k t e flyktigt deras s m a l a s v a r t a n o s a r m o t sitt a n s i k t e u t a n e t t ord ä r p å fingo d e g å t i l l b a k a i k o r g e n m a n h ö r d e d e m g n y s v a g t ä n n u t r ä n g t a n d e efter mera e n gamla frun gick o m k r i n g i r u m m e n t y s t b e t r a k t a n d e allt n o m d e s s a d ö r r a r d ä r h o n n u ej v a r i t p å å r a t a l h a d e h o n en g å n g lefvat sitt d a g l i g a lif n n u h ä n g d e s a m m a g a m l a k r i s t a l l k r o n a i det hvita förmaket ännu slog den höga klockan med kinesiska målerier sina långsamma slag o n s t a n n a d e vid f ö n s t r e t o c h d ä r l ö p t e d e n raka trädgårdsgången bort mellan knotiga äppelträn esynnerligt besynnerligt å mycket h a t s å m y c k e t d r ö m m a r t å r a r l ö g n och s m u t s allt g l i d e r b o r t m e n t i n g e n s t å k v a r och v i t t n a oföränderliga on drog sonhustrun vid handen med sig och s å g p å h e n n e u s t å r v i d b ö r j a n d u s a d e hon m e d sin p i p i g a k ä r i n g a k t i g t h a c k a n d e r ö s t ; m e n k o m d e t i h å g a t t i n g e n t i n g är s å b e s y n n e r l i g t som a t t en d a g se sig t i l l b a k a an tycker att det var så mycket ack hvad där hände m e n ä n d å s t å r m a n lika t o m h ä n d t r det nödvändigt? frågade den unga beklämd u k a n tro mig du noppa! å märkte ila att också mannens ögon v o r o fästa p å h e n n e m e d sitt o u t g r u n d l i g a u t t r y c k : en s o r g s e n m ä t t n a d k u n n i g h e t u t a n v i n s t en stor g o d h e t u t a n m ö j l i g h e t a t t ge så t o l k a d e h o n d e t e n o t å l i g h e t h a n s v ä s e n s t u n d o m ingaf h e n n e smalt b o r t o c h liksom n y s s i k y r k a n t ä n k t e h o n : J a g vill! J a g vill! u t a n a t t fråga s i g h v a d h e n n e s ord g ä l l d e t t s t a r k t m e d v e t a n d e om vilja fylldes h e n n e och v a r h e n n e n o g och d e t v a r som om h e n n e s eget k l a p p a n d e h j ä r t a lyft h e n n e och burit h e n n e m o t en k l a r och befriad r y m d en d e n g a m l a frun gick öfver salen till b i b l i o t e k e t intill a r s t e n s k o n t o r o n småtal a d e för s i g själf och h a d e glömt de a n d r a ärinne h a d e nyare tider satt sin prägel h ä r s t o d s o n h u s t r u n s skrifbord m e d fotografier i d e l okända ansikten å bordet lågo böcker hon s å g efter t i t l a r n a och f ö r k a s t a d e d e m ; själf läste h o n alltjämt uida och u g é n e u e aff! t ä n k t e h o n j a g b r y r m i g i n t e om d e m v a d s k u l l e j a g h ä r och g ö r a! n f ä k t a j a g k ä n n e r m i g som en o r m i en m y r s t a c k! ch n u började v r e d e n j ä s a i h e n n e p å n y t t v a r f ö r l ä m n a d e h o n t o c k h o l m och sitt b e k v ä m a h u s p å ö d e r? n t e fick hon m o r g o n t i d - alamander am- & err-kodon 489 n t 5 - } yxutföring 8 ^ t o f j ^ j

6 :5;\ Q< - >9 akvareller och pennteckningar en intressantaste afdelningen är teckningarna från staden inom broarna där konstnären letat upp ypperliga motiv gränder porthvalf gamla brunnar utsikter öfver tak och vindskupor allt återgifvet med trohet och stämning lutligen ha vi ett par tillfälligt återinvandrade svenska konstnärer målaren scar tenvall och skulptören nders lson som bjud a på etturvalafsinaarbeteni lanchs konstsalong ålaren är en humorist det synes af hans själfporträtt men han är äfven en känslig landskapsskildrare något hvarom hans riigge-bilder vittna kulptören som gjort sina studier i elgien bjuder på flere bra gjorda ting af hvilka hans "kånsk bondgumma" är reproducerad här

7 r^ frän det adensiska storhertigparets sllfverbröllopsfest vi i dag meddela och som utgått från offotograf ebriider irsch i arlsruhe framställer den stora hyllningshögtidligheten i stadens festhall i närvaro af samtliga ministrar högre ämbetsmän ochlmilitärer stadens borgmästare och en i öfrigt utvald publik l f m anlände storhertigparet med sina furstliga gäster bland hvilka märktes drottning ictoria och kronprins ustaf dolf af verige samt prins ilhelm och prinsessan aria fverborgmästar iegrist hälsade jubelparet i ett längre tal hvarpä storheriigen hjärtligt svarade ärpå uppfördes ett festspel af elix aumbach med musik afhoj'kapellmästaren lfred orentz i hvilket kärleken troheten och plikten förhärligades som de tre grundstenarna för äktenskaplig lycka e på vår bild numrerade personerna äro: o torhertigparet 3 drottning ictoria 4prins ilhelm 5storhertiginnan af uxemburg 6 kronprinsen af verige 7 prins ax 8 prinsessan ax 9 prinsessan af uxemburg

8 ningen ingen post ä r! n draghåla hade d e t i alla t i d e r v a r i t h o n k ä n d e t y d l i g t h u r d e t d r o g från golfvet ä n d a u p p u n d e r k j o l a r n a och k y l d e af b e n e n! o n k o m u t i salen i g e n s o n e n v a r e n s a m där å l l ö g a p å din h u s t r u m i n k ä r a ars t e n s a d e h o n e l a k t ; det är b a r a en liten flicka ä n n u m e n s a n n a m i n a o r d l i t e n blir stor h o n har den rätta elden å g du a t t h o n b e r till ud? å så börjar d e t s k a j a g s ä g a d i g a n vill h a v i n g a r j o r d e n r ä c k e r i n t e till m e n d e t ä r j o r d e n som t a r en till sist ä n d å e n du är lik far d i n du d i s t r ä och l a t! n ä p p a ihop h ä n d e r n a och s i t t a och s u c k a det k u n d e ni onen svarade ingenting edan åratal hade h a n a l d r i g fäst sig v i d m o d e r n s o r d on följde i m p u l s e r l y n n e n en d u n k e l lust a t t intrigera frun! var är ila? ropade hon smal r u l l e p a p p e r i k o r s b a n d och slet af omslaget et v a r n o t e r och h o n l ä s t e : re melodier af i m o n e i t h imon eith! e a r s t e n! ch öfverst p å den förs t a s i d a n stod t r y c k t : ill fru ila i s i n g f yhrman e i t h? s a d e m a n n e n e t är d e n u n g e m u s i k e r n som j a g n å g r a g å n g e r s å g i d i t t hem? Just han! o n ilade till flygeln h o n s t r ö k sig m e d h ä n d e r n a öfver k i n d e r n a som m e d ens blifvit h e t a och h o n b ö r j a d e s p e l a u t a n a t t ge sig ro a t t t ä n d a l j u s e n e h u r u s k y m n i n g e n t ä t n a d e e t v a r t r e k o r t a v i s o r för s å n g och p i a n o ill de t v e n n e första k ä n d e h o n icke förut ord e n m e n den t r e d j e v a r s a t t till d e s s a af uneberg: alla hit en enda ä r s u t t o de n u i f ö r m a k e t s o n h u s t r u n och h o n ille s v ä r m o r l ä g g a en p a t i e n s? d i o t g ö r a! ille h o n h ö r a m u s i k? e j m u s i k h ö r f a n k e n t i l l k t a dig själf för m u sik d u! o n ville e n d a s t a t t ila s k u l l e r o a h e n n e m e d b e r ä t t e l s e r från s i t t e g e t h e m personalia skvaller o n h a d e fått en filt om b e n e n och h a d e b e s t ä l l t g l ö g g s o m r y k t e u r en t i l l b r i n g a r e p å b o r d e t och h o n d r a c k u r flere g l a s e d sina s m å s t i c k a n d e m ö r k a ö g o n s å g h o n nyfiket f o r s k a n d e på den u n g a otålig å t d e n n a s s l u t e n h e t och å t a t t icke h e m l i g h e t e r b l o t t a d e s h v i l k a s tillvaro h o n ovillkorligen förutsatte v a r f ö r gifte du d i g m e d a r s t e n d u? ila t e g ; d e n g a m l a g r i m a s e r a d e a n är för g a m m a l för dig s a d e h o n u m h e t e r a l l t i h o p flickfasoner! fverspändhet! a n t a t och m a g r a t h a r h a n då för din skull sicken kavaljer! oktor ising! en h v a r är a f h a n d l i n g e n? i s p u t a t i o n e n? e j d e t h a r a l d r i g funnits n å g o n a m b i t i o n i d e n familjen s k y m n i n g e n å k t e h o n b o r t från g å r d e n o n h a d e k n a p p t t a g i t farväl ville e n d a s t iväg a r s t e n i s i n g och h a n s h u s t r u s t o d o p å f ö r s t u b r o n och s å g o å k d o n e t aflägsna s i g ; hjulen skramlade h å r d t mot den stenfrusna m a r k e n och i luften flögo s n ö k o r n e stodo t y s t a tills i n g e n t i n g h ö r d e s m e r och g i n g o d å t y s t a in å ett bord låg posten bredvid ilas julklappar o n b r ö t e t t p a r bréf och l ä s t e d e m flyktigt v a d v a r d e t? frågade a r s t e n och hon visade honom dem an smekte hennes hand e t är g o d t a t t g u m m a n for s a d e h a n e t h a r blifvit frid i g e n a c k för i d a g i l a y c k e r du illa v a r a? e j n e j! e n n u är d e t j a g som t a c k a r l l d e l e s för m y c k e t h a r j a g fått och h a r ej t a c k a t n o g! arn! a n t o g u p p en a r m k e d j a från j u l b o r d e t och k n ä p p t e om h e n n e s h a n d l e d ; k r i n g h e n n e s h a l s h ä n g d e h a n e t t s m y c k e af b l e k g r ö n a a k v a m a r i n e r i trådfin p l a t i n a i n f a t t n i n g y c k e r du om d e t? frågade h a n u r k a n du t ä n k a a n n a t! J a g v e t i n t e själf s a d e h a n g r a n s k a n d e smycket e t b o r d e j u hellre v a r i t d i a m a n t e r! i l a s k r a t t a d e ; h o n å t e r g i c k till sina bref vykort visitkort ist t o g h o n från b o r d e t en! * en bittra stunden den ljufva stunden u har rätt säger h a n ; detta var vackert ä r e f t e r g å r h a n b o r t till flygeln s l å r an n å g r a t o n e r m e n r e s e r sig i g e n r o l ö s J a g t ä n k t e ä n d å i n t e spela i d a g s ä g e r h a n ; j a g h a r i n t e ens t a g i t fiolen m e d m i g a n s blick är så s k y g g och d y s t e r h a n v e t ej själf h v a d h a n vill m h a n ä n d å ville s ä g a h e n n e hvad det ä r! m h o n k u n d e h j ä l p a! r du l e d s e n i m o n? r å g a r du efter d e t? a n k o m m e r t i l l b a k a till soffan d ä r h o n s i t t e r och ser f o r s k a n d e p å h e n n e ngenting v å g a r h o n g ö r a eller s ä g a å lyfter h a n h a n d e n och l ä g g e r den ett ö g o n b l i c k t u n g t p å h e n n e s h u f v u d m u m l a n d e n å g o t s o m h o n ej k a n u p p f a t t a och d ä r p å l ä m n a r h a n m e d h a s t rummet ågra äldre årgångar realiseras till betydligt nedsatta priser och erbjuda för dem som förut ej äga desamma en billig omväxlande och lärorik lektyr ot insändande af nedannämnda belopp till xpeditionen af dun tockholm erhålles inom verige portofritt: dun dun dun dun dun dun (n:r felas) (utan julnummer) (med julnumret) (utan julnummer n:r 5 o 5 felas) (med julnumret) 49 ä s t m ö n och h a n k o m m a p å visit tillsamm a n s i l a r o p a s in från s i t t r u m lla sitta i b ä s t a s a l o n g e n och spela f r ä m m a n d e d e t är j u k o m i s k t alla d e s s a g a m l a b e k a n t a! ch n u s k a då ila in och s i t t a och v a r a fröken som fick u p p s a t t h å r s a m m a v å r! en ilda kar i n är g l a d och ö f v e r d å d i g t s k r a t t a n d e i gifter oss i höst b e r ä t t a r h o n ; allt h a r g å t t s å fort m e n d e t är r ä t t a s ä t t e t! ä r a i m o n r ä c k mig p a r a s o l l e n h v a d h a n ä r t a n k l ö s! r o p a r h o n och för a t t v ä c k a h a n s u p p m ä r k s a m h e t l ä g g e r h o n sin h v i t b e h a n d s k a d e h a n d p å h a n s h u f v u d j a h o n l u g g a r h o n o m litet s k ä m tande ä r de g å t t h a d e i l a ställt sig vid fönstret å t g a t a n : r du så nyfiken på i m o n? f r å g a d e s y s t e r n n d r e a retfullt och h o n m å s t e l i k n ö j d t s v a r a : i t t a själf! i l d a b ä r sig å t hon h o p p a r p å g a t a n! ä r n e r e s t å d e de t v e k a om v ä g e n s l u t l i g e n gå de b o r t u n d e r t r ä d e n im o n fläktar sig m e d sin h a l m h a t t och d a g e n är j u o c k s å m y c k e t v a r m ch å t e r ser ila för sig den s t o r a s a l e n i det gamla kära hemmet fver t r ä d g å r d e n s k a s t a n j e r i blom s t o d o fönstren v i d ö p p n a och p å flygelns n o t s t ä l l fläktar ett p a p p e r i d r a g e t e n ' i soffan m e l l a n b ä g g e fönstren s i t t e r h o n själf h o n ä r e n s a m i n n e och h o n läser eller tänker lltid s a t t h o n så g ä r n a p å d e n n a plats å k o m m e r i m o n e i t h in h o n m i n n s a t t h a n höll en m ö s s a i h a n d e n h a n h a d e g å t t fort och h a n s h å r v a r f u k t i g t ; h a n s t ä l l e r sig b r e d v i d h e n n e och ser p å h e n n e s o m om h a n ämnade tala men säger ingenting ar det n å g o t i m o n? frågar h o n : ä n t a r du p å m a m m a? en d e t blir i n g e n s p e l n i n g m e d h e n n e i d a g h o n h ä r g å t t u t J a s v a r a r h a n och s t å r k v a r som förut vad läste du? o n l ä g g e r fingret p å s i d a n i b o k e n och v i s a r h o n o m och h a n böjer s i g l i t e t fram Jaså uneberg ä s e r du de d ä r g a m l a sak e r n a? J a ä s då för m i g b e r h a n ch h o n läser d i k t e n h ö g t m e d a n h a n m u m l a r o r d e n efter h e n n e : v a r d a g t a c k a r du m i g för i d a g s a d e h o n m e d ett l e e n d e dig säkert stunden llena var jag an kom allena; örbi min bana ans bana ledde an dröjde icke men tänkte dröja an talte icke men ögat talte u obekante u välbekante! n dag försvinner tt år förflyter et ena minnet det andra jagar en korta stunden blef hos mig evigt en bittra stunden den ljufva stunden ä s t a d a g k o m m e r h a n i n t e och i n t e h e l l e r nästa ila får i n t e h a n s a n s i k t e m e d dess oförklarliga grubbel ur t a n k a r n a en den t r e d j e d a g e n blir d e t b e k a n t a t t h a n är förlofvad h a n h a r blifvit förlofvad m e d major k a r i n s d o t t e r som alltid a n s e t t s h a så s t o r a p r e t e n t i o n e r h a n en fattig u n g m u s i k e r son till j ä r n k r a m h a n d l a r e n vid t o r g e t som flera gånger gått i konkurs ela staden förundrar sig a r du a n a t n å g o t i l a? frågar m o d e r n och det h a r h o n j u i c k e ; : : 4; 4: 50 5; en allt d e t t a h u r l ä n g e s e d a n! et var l ä n g e s e d a n h o n ens t ä n k t e p å a t t fråga någon efter i m o n m e r e n n e s d a g a r och h e n n e s o m s o r g e r ä r o helt a n d r a n u å n g t b a k o m h e n n e vill d e t förflutna ä n n u r o p a efter p l a t s i h e n n e s h j ä r t a och försöka a t t s t i n g a d e t e n d e t n å r i n t e fram d e t ä r visset och b o r t a ö r k r e t föll n a t t e n k o m m e d b l å s t och s n ö g e n o m f ö n s t r e t s å g h o n k v i s t a r n a vaja i d e t b l å t ö c k n e t n o t e r n a k u n d e h o n ej l ä s a m e r e n n e s h ä n d e r s ö k t e hit och dit p å t a n g e n t e r n a b e g ä r a n d e n å g o t som k u n n a t lösa h e n n e s ovissa a n i n g a r f a r h å g o r u t a n o r s a k on m i n d e s den g a m l a e n s a m m a frun som n y s s r e s t det lilla b i t t r a g u m m a n s i k t e t och r y s t e därvid r å n sitt rum ropade arsten: ill du i n t e s p e l a n å g o t? s p e l a chum a n n ' s ufschwung! och d e t föreföll h e n n e d å m e d ens som om h o n m e n a t och s ö k t j u s t detta stycke n v å g af t a c k s a m h e t i l a d e gen o m h e n n e och s a m h ö r i g h e t s k ä n s l a n m e d m a n nen värmde henne o n b ö r j a d e spela m e d h a l f s l u t n a ö g o n l ä t t a d gifvande sig h ä n ö k a n d e t a k t e n så m y c k e t h e n n e s fingrar förmådde drifva d e n ä r h o n s l u t a t s p r a n g h o n in i a r s t e n s r u m s l o g a r m a r n a om h a n s hals och l u t a d e sitt hufvud m o t h a n s s k u l d r a i n m o r f r å g a d e m i g n y s s hvarför j a g gifte m i g m e d dig a r s t e n h v i s k a d e h o n ill h e n n e k u n d e j a g i n g e n t i n g s v a r a m e n j a g vet det nu J a g vill a t t du s k a l l v a r a l y c k l i g t a n ord t r y c k t e h a n h e n n e till sig och behöll h e n n e d ä r ch de blefvo l ä n g e s i t t a n d e s å intill h v a r a n d r a o r ö r l i g a och s t u m m a l y s s n a n d e till d e n v ä x a n d e s t o r m som förde storv i n t e r n m e d sig öfver d e r a s l a n d och d e r a s h u s m e d a n l u g n och tillförsikt v ä x t e i n o m d e m själfva dun 908 (med julnumret) dun 909 (med julnumret) duns julnummer 894 duns julnummer 893 duns juinummer 905 arngarderoben 905 komplett 5:50 6: 0: 0 0: 0 0: 50 : J!

9 tt lifsvcrk i ornedalen lefver en å l d r i g k v i n n a som k a n s e tillbaka p å ett lif af p l i k t t r o g e t och oförtröttadt arbete i den lidande mänsklighetens tjänst e n barnmors k a s visserligen a n s p r å k s lösa s t ä l l n i n g h a r h o n likväl utfört e t t a r b e t e af s å d a n o m f a t t n i n g och sådan betydelse a t t det förvisso förtjänar a t t bli k ä n d t u t o m h e n n e s h e m b y g d där det väl k n a p p a s t finnes e t t e n d a h e m som ej v a r i t föremål för h e n n e s g o d a hjälp och kärleksfulla o m s o r g athilda harlotta ogman s o m föddes i f v e r t o r n e å s o c k e n d e n m a r s v i s a d e i sin u n g d o m e n o v a n l i g h å g och fallenhet för l ä s n i n g h v a d a n h e n n e s v e t g i r i g h e t ej tillfredsställdes af d e t m å t t k u n s k a p e r som den t i d e n s folkskoleundervisning' hade att bjuda på o n v a l d e d å a t t u t b i l d a sig till b a r n m o r s k a n s y r k e för h v i l k e t h o n otvifvelaktigt h a d e f ö r u t s ä t t n i n g a r u s t a d m e d g o d a f a c k k u n s k a p e r och en okuflig e n e r g i s a m t fullkomligt m ä k t i g såväl finska s o m s v e n s k a s p r å k e t b ö r j a d e h o n efter s l u t a d k u r s vid 6 års å l d e r sin v e r k s a m h e t som b a r n m o r s k a i sin h e m t r a k t m e d s t a t i o n i fvertorneå ed lifligt i n t r e s s e och s t o r d u g l i g h e t s k ö t t e h o n om d e f ö r r ä t t n i n g a r som h ö r d e till h e n n e s y r k e taliga ä r o a l l t s å d e v ä r l d s m e d b o r g a r e s o m u n d e r h e n n e s h ä g n s k å d a t d a g e n s ljus och i m å n g a familjer h a r h o n s e t t g e n e r a t i o n efter g e n e r a t i o n födas e n vid den tid d å a t h i l d a o g m a n börj a d e s i n v e r k s a m h e t som b a r n m o r s k a i fvert o r n e å b o d d e i o r n e d a l e n n o r r om a p a r a n d a ingen l ä k a r e ö r s t tillkom ajala prov i n s i a l l ä k a r e d i s t r i k t och f v e r t o r n e å e p r o vinsialläkaredistrikt en i a p a r a n d a station e r a d e p r o v i n s i a l l ä k a r e n h a d e a l l t s å a t t ombesörja s j u k v å r d e n utefter h e l a o r n e d a l e n som är g a n s k a folkrik o c h delvis m y c k e t t ä t t b e b y g g d t t u n d e r s å d a n a f ö r h å l l a n d e n ofantligt m å n g a sjukdomsfall ej k o m m o u n d e r l ä k a r e b e h a n d l i n g och a t t b a r n m o r s k a n ofta blef a n l i t a d d å l ä k a r e hjälp ej h u n n i t anskaffas v a r j u ej a t t u n d r a p å å kom a t h i l d a o g m a n a t t m å n g e n g å n g n ö d g a s syssla äfven m e d allmän s j u k v å r d h v a r v i d h o n t a c k v a r e sitt g o d a o m d ö m e blef till m y c k e n n y t t a för sina sjuka m e d m ä n n i s k o r en o a k t a d t h o n genom o m s t ä n d i g h e t e r n a s m a k t ofta blifvit k a l l a d som rådgifvare vid s å d a n a sjukdomsfall s o m ej h ö r t till o m r å d e t för h e n n e s e g e n t l i g a u t b i l d n i n g s å föll hon a l d r i g för frestelsen a t t g e sig s k e n af a t t b e s i t t a k u n s k a per i a n d r a af m e d i c i n e n s g r e n a r t k v a c k salfveri eller h u m b u g h a r h o n a l d r i g hemfallit t ä d s e s ö k t e h o n förmedla förbindelsen m e l l a n d e s j u k e och l ä k a r n e å n g e n g å n g h a r d e n som skrifver dessa r a d e r fått m o t t a g a bref från h e n n e m e d utförliga s j u k d o m s b e s k r i f n i n g a r v i t t n a n d e om h e n n e s t a n k e r e d a och g o d a iaktt a g e l s e f ö r m å g a v i d tillfällen d å l ä k a r e b e s ö k hos d e n s j u k e af en eller a n n a n a n l e d n i n g icke k u n n a t a n o r d n a s ch a t t s a m a r b e t a m e d h e n n e v a r alltid a n g e n ä m t ed l u g n och p r a k t i s k t s i n n e l e d d e h o n a n o r d n i n g a r n e för d e n föreståe n d e h ä n d e l s e n s å a t t äfven i de s ä m s t l o t t a d e h e m m e n e n viss o r d n i n g och s n y g g h e t r å d d e ; och d e n m o d e r n a a s e p t i k e n h v i l k e n vid t i d e n för h e n n e s u t b i l d n i n g ä n n u ej b r u t i t i g e n o m h a d e h o n g e n o m själfstudium fullständigt tillä g n a t sig å j a g alltså m e d dessa e n k l a o r d h a r v e l a t b r i n g a h e n n e m i t t t a c k för g o d t s a m a r b e t e u n d e r ; Jppgif lifvidd (under armarne) midjevidd och kjol längd erhåller i till der figur fullt tillförlitliga moderna o c i eleganta 3 «f : annnlflllåll j i ui&mnyi a :» s kyrkogård i ärmland aftäckte för n å g r a d a g a r s e d a n d e n af p r o f e s s o W a l t e r u n e b e r g s k ä n k t a b y s t e n af n d e r s ryxell l a n d d e n ä r v a r a n d e vid den h ö g t i d l i g a a k t e n m ä r k t e s d r e l m a agerlöf l a n d s h ö f d i n g e n e r h a r d y r s s e n tued fru b i s k o p J k l u n d s a m t m e d l e m m a r af den r y x e l l s k a släkten o k t o r e l m a a g e r l ö f t a l a d e efter aftäckningen tecknande i ett vackert anförande bilden af " d e n flitige r ä t t r å d i g e och h ö g s i n n a d e gamle f o r s k a r e n som v a n n sitt lifs l y c k a g e n o m a t t helt och o d e l a d t ä g n a sig å t d e t s t o r a värfvet att skänka d e n svenska ungdomen en intressant och väckande svensk historia" n a n n a n m i n n e s f e s t som o c k s å låtit m y c k e t t a l a o m s i g h a r v a r i t a f t ä c k n i n g e n af v a r e d e n b l a d s g r a f v å r d hvilken ceremoni i dessa dagar ägt rum p å ppsala kyrkogård taden v a r r i k t flaggsmyck a d o c h s å g o d t som h e l a s a m h ä l l e t v a r i r ö r e l s e för a t t d e l t a g a i eller b e v i t t n a X 4 X - X hugfästandet a f d e n b o r t g å n g n e sångarhöfd i n g e n s m i n n e rofessor u d jellén höll minnestalet an yttrade bl a dessa ord: " v a r e d e n b l a d s eftermäle b ö r framhållas hans nationella betydelse en utomstående h a r h e l t s ä k e r t s v å r t a t t förstå d e t a r b e t e som ä r f ö r e n a d t m e d s e g e r n p å e t t o m r å d e som h a n s n g e n v a r i a r b e t e t försiktigare och omsorgsfullare ä n e d e n b l a d a n v a r e n lika s k i c k l i g o r g a n i s a t ö r som k o n s e r t l e d a r e och e n s å n g l e d a r e af p r a k t i s k t y p a n r e p r e s e n t e r a r e x p a n s i o n s p e r i o d e n inom s v e n s k a s å n g e n s h i s t o ria e l a v å r t folk s t å r i t a c k s a m h e t s s k u l d till h o n o m liksom äfven u n i v e r s i t e t e t et ä r s u m m a n a f h a n s eftermäle a t t h a n ej gräfde ned d e s t o r a a n f ö r t r o d d a p u n d e n an står som s y m b o l e n af s å n g a r l i f v e t själft" öfrigt firades d a g e n m e d m i d d a g å illet af d e l t a g a r n a i å r s p a r i s e r k ö r hvarefter en s t o r f e s t k o n s e r t hölls i u n i v e r s i t e t e t s a u l a n å g r a å r d å v å r a v ä g a r m ö t t e s s å vet j a g också a t t j a g j ä m v ä l k a n u t t a l a e t t t a c k från de o t a l i g a h e m i o r n e d a l e n i h v i l k a h o n bringat hjälp o c h t r ö s t u n d e r d y s t r a orosfyllda sjukdomsstunder r erhöll h o n b e g ä r d t afsked från sin t j ä n s t efter n ä r a å r i g g a g n e r i k v e r k s a m h e t för h v i l k e n h o n som y t t r e u t m ä r k e l s e t e c k e n erhållit a t r i o t i s k a s ä l l s k a p e t s g u l d m e d a l j o n h a r s e d a n d r a g i t sig t i l l b a k a till sitt idylliska lilla h e m i l k k u l l a b y i o r n e d a l e n i h v i l k e t h o n k a n n j u t a af en ljus och sorgfri lefnadsafton p å sin l å n g a och s t r ä f s a m m a arbetsdag ällivara i september 90 rhållas omgående till nedanstående pris inom verige: 40 öre xpedieras portofritt inom verige om rekvisition åtföljd af likvid insändes till J 60 öre 75 öre orrlandsgatan 6 tockholm 75 öre 50 öre (ellerin; 50 öre gg r«dllldlllllld uu u«i l\lo liiuiiawi " y w iv 60 öre i kr önster kunna äfven beställas efter andra än våra modeller eställ- nins ska då risetärdå ^^^^^r^- 493 llil" i&t ; myildlldli^s il uiitb»j-«~ il nn!3!l _ m - _ -

10 pådomen n sannsaga från våra m o r m ö d r a r s ungdom f e d v i g illing på a m lösa b r u n n i s l u t e t af j u n i m å n a d a n n o 8 4 ftermiddagssolen strål a d e k l a r t öfver b r u n n e n m e d dess v a c k r a omgifningar l y s t e på afvenbokarnes blanka blad och p å l i n d a r n a s s t o l t a k r o n o r m å l a d e de v ä l skurna gräsmattorna i fagraste gyllengrönt s p e g l a d e sig och l e k t e m e d u n d e t s glitterböl j o r och l ä t de p r o m e n e r a n d e d a m e r n a s t o a l e t t e r och de m å n g a uniform e r n a l y s a än f ä r g r i k a r e och p r a k t f u l l a r e k e d v i g ofia ö w e n s t o d framför s p e g e l n i f ö r ä l d r a r n a s s o f k a m m a r e och b o r s t a d e och slät a d e d e t s v a r t a u p p r o r i s k a k r u s h å r e t som i k o r t a n a t u r l i g a l o c k a r s t o d h e n n e om h e l a hufv u d e t ; då och d å v ä n d e h o n s i g m e d en fråga eller a n m ä r k n i n g m o t v ä n i n n a n r n e s t i n e v o n a n c k e n h v i l k e n halfliggande i soffan r o a d e sig m e d en fransk r o m a n och därför e n d a s t svar a d e h e l t e n s t a f v i g t eller m e d k o r t a n i c k a r e d v i g ofia v a r liten och m ö r k s p ä d l e m m a d och o u t v e c k l a d äfven för s i n a s e x t o n å r med klara bruna ögon vackert buktad näsa och frisk h y id första ö g o n k a s t e t föreföll h o n ful m e d sin flickaktiga m a g e r h e t och sitt s k a r p t m a r k e r a d e lilla a n s i k t e m e n m a n s l u t a d e v a n l i g e n m e d a t t finna h e n n e p a s s a b e l n o g e n n a s o m m a r p å a m l ö s a dit h o n fått följa f ö r ä l d r a r n a och d e n ä l d r e s y s t e r n t i n a s e d a n e t t halfår förlofvad m e d n o r r m a n n e n e x c e l l e n s e n laes o m m e r f e l t v a r h e n n e s första t i t t u t i s t o r a v ä r l d e n och h o n t y c k t e e g e n t l i g e n i n t e a t t d e n n a första a n b l i c k v a r l o c k a n d e refve ö w e n s h a d e k o m m i t till a m l ö s a i b ö r j a n af j u n i och t ä n k t e s t a n n a d ä r s o m m a r e n ut e n ä l d s t a d o t t e r n l l a v a r gift m e d d e n g a m l e r i k e b a r o n a m c l o u ä g a r e af e t t af k å n e s s t ö r r e fideikommiss och l l a h a d e öfvert a l a t f ö r ä l d r a r n a till r e s a n o n skulle själf v a r a i a m l ö s a för a t t v a r a sin g i k t b r u t n e s j u k l i g e m a n s s ä l l s k a p och h o n ville d ä r v i d h a litet förströelse g e n o m a t t h a d e s i n a o m k r i n g s i g ö r r e s t e n v a r det som ett e n d a s t o r t s l ä k t m ö t e ; excellensen ommerfelt hade kommit från sitt g o d s i o r g e för a t t t a l a om b r ö l l o p e t och ä m n a d e s t a n n a ett p a r v e c k o r och s ö n e r n a h v i l k a alla t r e t j ä n a d e v i d s k å n s k a r e g e m e n t e n k o m m o allt som o l t a s t in till a m l ö s a för a t t r o a sig och h ä l s a p å s l ä k t och v ä n n e r e l a amlösa s o c i e t e t v a r för öfrigt i d e s s a b r u n n e n s g l a n s d a g a r s o m en e n d a s t o r s l ä k t : alla d e s s a grefliga friherrliga och b e t i t l a d e familjer k ä n d e och voro b e f r y n d a d e m e d h v a r a n d r a och b i l d a d e en g a n s k a h å r d t s l u t e n k r e t s till h v i l k e n en ofrälse h a d e s v å r t a t t få tillt r ä d e å t m i n s t o n e a t t d ä r v i d få n å g o t v i d a r e nöje en den högadliga societeten roade sig af h j ä r t a n s g r u n d och g r e f v i n n a n öwen s o m i sin u n g d o m gjort furor vid bofvet m e d sin s k ö n h e t och sin g r a c e t y c k t e sig n ä s t a n lefva u p p igen i d ö t t r a r n a s f r a m g å n g a r t y t i n a ö w e n v a r m y c k e t firad t r o t s förlofning e n och för amclous fjäsade alla b å d e till följd af r i k e d o m e n och de m å n g a a n o r n a å ömse h å l l å d e n t r e d j e och y n g s t a d o t t e r n e d v i g ofia t ä n k t e m a n d ä r e m o t e g e n t l i g e n a l d r i g : h o n v a r e n d a s t s e x t o n å r och familjens asku n g e det vill s ä g a h o n h a d e blifvit d e t h ä r p å a m l ö s a d ä r den grefliga familjen s p e l a d e en roll inom sällskapslifvet och allt v a r så olika mot d e h v a r d a g l i g a e n k l a f ö r h å l l a n d e n a i l i n g s å s dit grefven flyttat efter a t t h a t a g i t afsked m e d g e n e r a l s h e d e r och v ä r d i g h e t och d ä r h a n n u i s k ö t e t af sin familj njöt sitt " o t i u m " k l ä d d i n a t t r o c k och r ö k a n d e l å n g p i p a u n d e r t r ä d g å r d e n s yfviga l i n d a r omgifven af rosor och b l o m m a n d e s c h e r s m i n ä r d u g d e lilla e d v i g ofia d ä r visste alla h u r g l a d och l u s t i g h o n e g e n t l i g e n var d ä r h a d e h o n v ä x t u p p fri och o t ä m d som en u n g fåle liflig och full af lifslust s o m d e n m e n h ä r i a m l ö s a v a r allt så a n n o r l u n d a refven t y c k t e n o g a t t h a n s y n g s t a v a r b r a som h o n v a r e d v i g ofia v a r n u en g å n g hans bortskämda älsklingsbarn men han var o c k s å d e n e n d e ; s ö t a mor m ä r k t e m e d förkross a n d e t y d l i g h e t a t t e d v i g ofias a r m a r v o r o för s m a l a h e n n e s h y för m ö r k h e n n e s d r a g för s k a r p a k o r t s a g d t a t t flickan t y v ä r r v a r ful! och s y s t r a r n a funno t u s e n fel p å h e n n e s f r a n s k a p r o n o n c i a t i o n h e n n e s n i g n i n g a r och uppförande i allmänhet ade det varit hemma i l i n g s å s skulle e d v i g ofia m e d s t ö r s t a l i k g i l t i g h e t u p p t a g i t b å d e k l a n d e r och r ä t t e l ser h o n v a r j u så v a n v i d b å d a d e l a r n e a t t d e t v a n l i g e n i n t e gjorde h e n n e d e t m i n s t a p a p p a höll ju m e d h e n n e j a och s v å g e r a m clou o c k s å l l a t o r d e s a l d r i g g r ä l a p å e d v i g ofia n ä r h a n v a r n ä r v a r a n d e m e n h ä r p å a m l ö s a v a r j u ä n d å allt p å ett helt a n n a t s ä t t e d v i g ofia k ä n d e själf m e d n e d s l å e n d e k l a r s y n t h e t a t t m å n g a af a n m ä r k n i n g a r n a v o r o b e r ä t t i g a d e och s l y n å r e n s t a f a t t h e t gjorde h e n n e ä n g s l i g och försagd och lät d e n k v i c k a lifligh e t som i en s e n a r e p e r i o d s k u l l e u t g ö r a e t t af h e n n e s s t ö r s t a b e h a g helt och hållet försvinna ch så v a r d e t ä n n u en s a k : e d v i g ofia h a d e ett l y t e eller en o l ä g e n h e t h u r m a n n u vill k a l l a d e t n ä r h o n blef förlägen b ö r j a d e h o n a t t s t a m m a k u n d e i n t e få fram o r d e n k n a p p t s ä g a sitt n a m n ä r p å amlösa blef h o n ofta förlägen s t a m m a d e därför ofta och s ö k t e följaktligen a t t så m y c k e t som möjligt v a r a för sig själf och blef därför af alla f r ä m m a n d e förbisedd och b e t r a k t a d som s t u p i d en s o r g l i g m o t s a t s till de ä l d r e b e g å f v a d e systrarna enna kväll var det soirée dansante nere i s o c i e t e t s - s a l o n g e n och grefve ö w e n s h a d e ej försummat a t t infinna sig m e n r e d a n s t r a x i b ö r j a n h a d e grefvinnan fått se a t t e d v i g ofias s k ä r p k n u t h a d e g å t t u p p och a t t e t t af s k o b a n d e n l o s s n a t och flickan h a d e s k i c k a t s h e m för a t t b o t a s k a d a n e d v i g ofia stod n u o c k s å framför s p e g e l n och j u s t e r a d e s i g s å g o d t h o n k u n d e d r o g och r y c k t e i sin allt för k o r t a h v i t a k l ä d n i n g och s ö k t e m e d e l s en b a s t a n t å t d r a g n i n g få d e t r ö d a s i d e n s k ä r p e t s k n u t att s i t t a lickan i soffan h a d e l a g t b o r t b o k e n och s a t t och s å g p å e d v i g ofia m e d ett u n d e r l i g t hälft s o r g s e t hälft spefullt l e e n d e o n v a r t y d l i g e n flera å r ä l d r e ä n sin lilla v ä n i n n a och u t o m o r d e n t ligt v a c k e r e t låg l i k v ä l n å g o t i själfva h e n n e s s k ö n h e t s o m v a n l i g e n g j o r d e folk illa till m o d s och h e n n e s s t r å l a n d e blå ö g o n och k l a r a s k a r p t b e g r ä n s a d e r o d n a d i förening m e d det i n s j u n k n a b r ö s t e t och d e n k o r t a h v ä s a n d e h o s t a n f r a m k a l l a d e m i n d r e b e u n d r a n än ett skyggt medlidande r n e s t i n e v o n a n c k e n v a r d ö d s m ä r k t " d e n e n a l u n g a n v a r f ö r t ä r d och af d e n a n d r a var inte mycket igen" sades det n ä r man talade om h e n n e m e n till h e n n e v å g a d e i n g e n a n d a s ett o r d om h e n n e s s j u k d o m ; h o n s a d e själf a t t h o n blifvit m y c k e t b ä t t r e h ä r p å a m l ö s a och gjorde s t ä n d i g t u p p p l a n e r för f r a m t i d e n e n n e s far v a r ä n k e m a n och m y c k e t r i k och h a n och en ogift faster s k ä m d e b o r t r n e s t i n e i högsta grad örresten gjorde hela brunnss o c i e e t e n d e t s a m m a r n e s t i n e v a r visserligen själfsvåldig s k a r p t u n g a d och o b e r ä k n e l i g och h a d e en otreflig v a n a a t t h ö g t s ä g a o b e h a g l i g a sanningar men erre ud hon var ju så 494 g o d t som d ö e n d e! inte k a n m a n r ä k n a m e d en s å d a n och h v a r och en gjorde h v a d h a n k u n d e för att förljufva de sista d a g a r n a för d e n n a s v a g a v a r e l s e som h a d e så få s å d a n a igen r n e s t i n e u p p t o g d e t t a likväl h e l t likgiltigt a s t h o n a l d r i g ville e r k ä n n a d e t visste h o n m y c k e t väl själf att h o n v a r d ö e n d e och h o n n ä r d e en k ä n s l a s t a r k t l i k n a n d e h a t och förakt m o t a l l a d e s s a friska lifsdugliga m ä n n i s k o r r u n d t om h e n n e h v i l k a t a l a d e om s i n a s m å k r ä m p o r som så y t t e r s t v i k t i g a och a n s å g o h v a r d a g s f ö r t r e t l i g h e t e r som s t o r a s o r g e r u n d e r det de dock h a d e den s t o r a l y c k a n a t t få lefva e n e n d a h o n v e r k l i g e n b r y d d e s i g om n ä s t a n höll af v a r j u s t lilla e d v i g ofia s o m å sin s i d a p å d e t v a r m a s t e å t e r g ä l d a d e v ä n s k a p e n ; m o t e d v i g ofia k u n d e h o n i b l a n d v a r a r e n t af v ä n l i g " å m i s s b e l å t e n du ser u t " s a d e h o n n u " y c k e r du i n t e d e t blir roligt a t t gå p å soarén?" " e j " s a d e e d v i g ofia t v ä r t " d e t t y c k e r j a g i n t e! J a g d a n s a r i n t e b r a och för r e s t e n d e t blir n o g i n g e n som b j u d e r u p p m i g " h o n s u c k a d e l i t e t ; " m e n nu får vi gå j a g ä r färdig nu" r n e s t i n e r e s t e sig m a k l i g t och de b å d a flickorna t o g o sina h a t t a r och g i n g o n e d i parken å en af de l å n g a v e r a n d o r n a u t a n f ö r societetshuset satt grefvinnan öwen med några andra damer " o r s hvem är den gamla draken med mustascherna hon i röda brokadklädningen s o m s i t t e r b r e d v i d din m a m m a? " f r å g a d e r n e stine " o n måtte vara nykommen j a g har i n t e s e t t h e n n e förr" " J a h o n ä r n y k o m m e n ; det är g r e f v i n n a n **"* från l i n g s å s ; h o n h a r k o m m i t för a t t h ä l s a p å m a m m a och h o n s k a b a r a s t a n n a h ä r en d a g " u p p l y s t e e d v i g ofia e d a n tillfogade h o n i f r i g a r e : " i s ä t t e r oss h ä r p å b ä n k e n och h ö r p å m u s i k e n J a g ser t i n a k o m m a n e r e i allén m e d e x c e l l e n s e n j a g vill i n t e h ä l s a p å h o n o m h ä r b l a n d så m å n g a " " v a r f ö r d e t d å? " r n e s t i n e l ä t helt förundrad " a n vill k y s s a m i g p å h a n d och k a l l a r m i g c o m t e s s e " s a d e e d v i g ofia helt bedröfligt " o c h h a n och t i n a s k r a t t a r åt m i g : m e n de gå n o g i n t e u p p på v e r a n d a n h a n k a n i n t e t å l a g r e f v i n n a n p**"*" t i n a ö w e n v a r nu n ä s t a n i n p å de b å d a flickorna m e n h o n s å g d e m i n t e o n s t ö d d e sig förtroligt m o t f ä s t m a n n e n s a r m p r a t a d e och s k ä m t a d e och s å g d å och d å u p p mot h o n o m m e d en g l a d s m e k a n d e k i s b l i c k " J a g får s ä g a d i g m i n g o d a a r i e h r i s t i n e " ljöd d e t n u h ö g l j u d t i djup b a s r ö s t uppifrån v e r a n d a n " a t t j a g finner d e t i h ö g g r a d opass a n d e af t i n a a t t s å d ä r r e n t af h ä n g a p å f ä s t m a n n e n s a r m j ä m t och s t ä n d i g t ch d e t är ett l y s s n a n d e och k l i f s a n d e i v r å a r n a s å d e t ä r r e n t af fasligt d e t s å g j a g väl i våras hemma i lingsås ä n k p å m i n tid du skulle s e t t s a l i g grefven p å d e n t i d e n n ä r vi v o r o förlofvade! a n fick a l d r i g k y s s a m i g b a r a n å ' n e n d a g å n g p å h a n d e n förstås ch v i s a d e h a n sig oförnöjd så s a ' j a g : o u v e n e z - v o u s m o n s i e u r que j e n e suis que v o t r e p r o m i s e " " o r s tina!" hördes nu excellensen i helt förfärad t o n " j a g t r o r e r s'gu s v i g e r m o r h a r fått till sig d e n g a m l a ' p r o m i s e n '! t i n a k j a r e s ö d e låt oss fly m e n s d ä r är t i d " excellensen s o m h a d e v i s t a t s m y c k e t i v e r i g e t a l a d e v a n l i g e n en o k l a n d e r l i g s v e n s k a m e n s å fort h a n blef u p p r ö r d och g r u n d l i g t f ö r ä l s k a d s o m h a n v a r t r o t s s i n a fyrtiofem år u p p r ö r d e h o n o m a l l t i d g r e f v i n n a n ****:s e r o t i s k a m å t t l i g h e t s p r i n c i p e r på d e t allra lifligaste b r ö t h a n ständigt på modersmålet (orts)

11 det blir inte så farligt! n lättnadens suck ur ett beklämdt bröst sedan man lått se litet närmare på höstmoderna! ommaren har ju varit penibel och för en gångs skull har det verkligen varit fördelaktigt för vårt aflånga land att det ligger så förskräckligt långt borta de värsta modefarsoterna ha gått våra kuster förbi och vi ha icke ens haft nödigt anordna någon verkligt rationell karantän u är det ganska urvattnade och ofarliga efterdyningar som accepterats och tagits med i höstmoderna och dessa få vi ju kontant och nykläckta äfven upp till oss i om några behöfva väl vinterkläder! jolarne äro vidare de skola nej de få gärna vara ända till lso nedtill dekretera de snälla utländska modepublikationerna Ja men det var väl bra! ljes hade vi väl allesamman från nnie kerhjelm och till arold ote promenerat omkring i små strutar af 0 vidd nedtill så som "alla människor" gjort i aris! edge att modet platt ögleknut i ryggen å grund af sin bredd sitta de ganska högt upp man har ännu icke glömt bort den korta midjans charm den är icke längre hvad vi varit vana att se under de sista säsongerna men dess inflytande spåras i alla fall i de allra flesta modeller tterplaggen korta icke längre än 6070 centimeter i ryggen ör öfrigt har man roat sig med att se hur vansinniga de bitar kunna vara tillklippta hvaraf jackorna sedan skola sammanfogas e nya jackorna se nästan ut som stora ^0 och mycket fina upplagor af det kända lekspelet an har en massa besynnerliga bitar i en ask den man skänker sin unge till jul på det att barnet mellan jul och nyår må vara ifrigt sysselsatt med att fundera kan vara lustigt ibland en icke nog med att våra klädningar nedtill "få" vara ända till 80 de slippa också att vara vidare därofvanför hvarje sammanhållande moment om fotlederna är borttaget så att den kvinnliga nederdelen dess bättre förlorat sin karaktär af påse et lilla som nu är skall falla slätt och kåå ^^^ståndigt så ^^^ tyngdlagen och sunda förnuftet bjuda det och vill man i glädjen öfver detta roa sig med att ha tre kjolar öfver hvarann eller åtminstone två hvaraf en mycket lång tunik så står det fritt tuniker äro moderna! llting skall vara mycket enkelt- såväl kjolarna som lifven essa äro nästan rörande i sin blyga naturlighet ärmarne äro alltid vidklippta och om materialet är vackert och det är det alltid ty på det har man stora pretentioner i år så anser man att man alls ej behöfver tänka på något så gammaldags som garnityr en vackra linjen öfver skuldrorna och tygets mjuka fall är prydnad nog odell runwaldt räkt af crepon med silkesbroderier tola af sälskinn ill dessa enkla klädningar som aldrig göra något vidare försök att pina ihop sig om midjan bäras några alldeles förskräckligt breda så kallade japanska skärp afslutade med en stor den här sidan till nästa gång! odell ondeau iddagsklädning af grönblå muslin broderier i svart sammet wens frågobyrå med dess möjligheter för duns publik att hånvända sig till vår sakkunniga medarbetare å modeafdelningen med begäran om råd i toalettfrågor har under den tid den existerat hunnit bli känd af många af våra läsare i erinra likväl på nytt dem som ej ännu användt sig af den särskilda förmän dun velat bereda sina läsarinnor om att wen fortfarande som hittills vill ge sina korrespondenter hjälp och vägledning i toalett- och smakfrågor af skilda slag refven adresseras till wen duns redaktton och måste åtföljas af dubbelt svarsporto 3 odell ondeau lädning af blå och svart muslin garnerad med broderier blått och gult elix foto 495

12 : (0 ) J J J J J 0 : hvarje dag bör i äta É : J - J ( ( 6 i ) J) ) (40 ) - 5 JJ J J ( ; : - J J J i och i grundlägger därmed der / X J - hälsa : pecialegenskaper: enom den gul- : aktiga mineralrika proteinhinnan: É J närande dryga fin smak J - illverkas under läkarekontroll J i - : (0 ) 0 J J J : i J ( 6 ) 5 - J 90 4 ( 5 J / J ) _ i J J : 3 nneh - ty J - J i 5 - J / J - J - X 8 90 i - : ; É ; J - J; : ; J J ; J 0 ; J - : : J ; ; J; : - - J ; j J J : : 3 ( 6 4 ; J; - ) 4 : ; 8 J 0 45 É ( () ) : ;! J J; ; J ( 6 ) J; : - : (0 J - 3 (60 ) J ; -) ': : 0 - : ; : ; J J - J; : J J ; J : ; J ; : J; ( 6 ) - É ( 6 ) : X 5 50 ; i 3 : : (0 : ; -) ; J; J J : - ( 6 ) 3 : 4 (80 : - J ; ) J 3 : ty J / : J - : J J ( 6 ) 4 : / - J J /* 3 J J (60 ) 4 J - : "ör var ag"" af prima cheviot svart o marin enl vidstående model l» 39: J kan med fördel användas som bluskjol r 8:50 bs! ilverkad å egen atelier lla storlekar ktiebolaget ordiska ompaniet tureplan tockholm 0- J J X W J - 5 J J - Z J»» - J»» Z / f J J»-» J i - -»J 300 -» J - J»» X»» J - i J 3045 & -»- J» J J»» J - JJ - 5 i 3-» -»» J» J - - i J J " J J adies 0 J i - nglish» 90» J i»»» X -»» - J» -» 68 i» - - J - J 4 J»» X»» J - - X J 3 J J J J J»» X J J 8»34» - - ; 5 9 : 3 X» J6W - 4: : [ - J» X i 0- Win-» i» 8~ f -»» J - : - J J J J» 0» J - - J J J - J 8 8-0»»»» X J - J J _ 30- J J - 400»8» ( - i X 3 J J J J J 4»J»» 7 9 i J»» X» X»» om hjälp och sälskap di ysekils amskoal - 496

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Hjalmar Söderberg. Förvillelser

Hjalmar Söderberg. Förvillelser Hjalmar Söderberg Förvillelser Han stod en stund och betänkte sig med klappande hjärta och återhållen andedräkt innan han kunde besluta sig för att dra i det lilla röda och svarta klocksnöret. Han visste

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Hjalmar Söderberg. Främlingarna

Hjalmar Söderberg. Främlingarna Hjalmar Söderberg Främlingarna Tåget stannade. Man hade kommit till en liten stad. Det var tjugufem minuters uppehåll. Mortimer steg ur och gick på måfå ut i staden. I närheten av stationen stötte han

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

"Vem" Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer,

Vem Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer, Nr 2 Innehåll "Vem"... 3 DU OCH JAG"... 4 "En Sång"... 7 "Inbördeskrig"... 8 "Ser"... 9 "Livet går vidare"... 10 "Karlstad"... 11 "Råg och vete"... 12 "Tack"... 13 "Finns"... 14 "Kyssar"... 15 "Demonstrera

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om.

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. 4 Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. Men mellan ett som hon minns och ett annat som hon också minns

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

A A7 Dm. som ifall vi nånsin hade vart ett par.

A A7 Dm. som ifall vi nånsin hade vart ett par. Allt du är Du andas ganska tyst jag tror du somna till slut. Tårar gör en sömnig. Inte sant? Både du och alla ljusen i mitt rum har brunnit ut. A7 A7 De slockna när de brann som mest och du gjorde likadant.

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Innehåll 8 noveller om otrohet

Innehåll 8 noveller om otrohet Innehåll 8 noveller om otrohet Frågan? 11 Herre, skydda mitt barn 15 Ärlig. Jävligt konstigt ord 51 Platt mage 63 Love 69 Nu talar jag 75 Tre (hon) 80 Klara 123 7 Frågan? När jag tittar ut från fjortonde

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Här kan du exklusivt läsa Lena Ollmarks manus: Flickan, kyrkan och ringen. Om du vågar

Här kan du exklusivt läsa Lena Ollmarks manus: Flickan, kyrkan och ringen. Om du vågar SPÖKET VALLONA SOM FILM OCH TV-SERIE Just nu pågår arbetet med att samla pengar för att göra film och tv-serie av Spökskeppet Vallona. I tv-versionen finns det plats för några extra specialskrivna spökhistorier

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Ne ly Rapp monsteragent: Vampyrernas bal Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 Hälsningar från DU-VET-VEM Nelly! Sträck på dig! In med magen! Upp med hakan! Jag gjorde som jag blev tillsagd och försökte

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

ska säga att kycklingen smakade bra, en kod, som om det var tolv år och lekte en

ska säga att kycklingen smakade bra, en kod, som om det var tolv år och lekte en När hjärtat har väntat Leendet från söndagen får henne att drömma sig bort. Hon kan fortfarande inte tro det. Snart är Åke där. Om igen rättar Berit till kuddarna i soffan. Listerna och dörrkarmarna skiner

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud.

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Monica Månsson Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Det är precis trettio år sedan som Monica Månsson, 23 år gammal, började undervisa i akvarell. Då hade hon redan målat på allvar i fem år

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

Detta kort är producerat av Alf Henrikson-sällskapet. Mer information. om Alf Henrikson och Sällskapet finns på www.alfhenrikson.se.

Detta kort är producerat av Alf Henrikson-sällskapet. Mer information. om Alf Henrikson och Sällskapet finns på www.alfhenrikson.se. Ord Alf Henrikson-vän! Detta är baksidan av ett verskort, med plats för adress och din egen hälsning. Formatet är A5. Framsidan innehåller tänkvärd Alf Henrikson-vers, med Björn Bergs teckning av författarens

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Detta kort är producerat av Alf Henrikson-sällskapet. Mer information. om Alf Henrikson och Sällskapet finns på www.alfhenrikson.se.

Detta kort är producerat av Alf Henrikson-sällskapet. Mer information. om Alf Henrikson och Sällskapet finns på www.alfhenrikson.se. Ord Alf Henrikson-vän! Detta är baksidan av ett verskort, med plats för adress och din egen hälsning. Formatet är A5. Framsidan innehåller tänkvärd Alf Henrikson-vers, med Björn Bergs teckning av författarens

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Den fula ankungen. Om sagan

Den fula ankungen. Om sagan Den fula ankungen Den fula ankungen liknar en folksaga, men berättelsen skrevs av den danske författaren H C Andersen på 1840-talet. Det var en gång en ankmamma som byggde sig ett bo vid en liten sjö.

Läs mer

Luciaprogram Midnatt råder Natten går tunga fjät Så mörk är natten Staffan stalledräng Goder morgon i denna sal Det bästa med julen Önskelistan

Luciaprogram Midnatt råder Natten går tunga fjät Så mörk är natten Staffan stalledräng Goder morgon i denna sal Det bästa med julen Önskelistan LUCIA 2012 NAMN: Luciaprogram 1. Tomtarna sjunger Midnatt råder. 2. Tomtefar läser vers. 3. Lucia och tärnor sjunger Natten går tunga fjät, 2 verser 4. Tomtenisse 1 läser vers. 5. Lucia läser vers. 6.

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg 6 8 Äldre melodi Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg Hulteberg, Värmland Der satt två käm par i som mar kväll fram för sin bo ning i nor dan fjäll stall brö der vo ro de fö ga räd da i jern

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Babysång Öppna förskolan Sävsjö

Babysång Öppna förskolan Sävsjö Babysång Öppna förskolan Sävsjö 1. Hej, hej på dej Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n. Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n 2. Jag kan klappa

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Fia med Knuff. Är ni med? O synliga röster från publiken: Sång:

Fia med Knuff. Är ni med? O synliga röster från publiken: Sång: O synliga röster från publiken: -Hej du! -Hej på dig du! -Sk a vi hit t a på nåt? -Ja det gör vi, men vadå? -Jag vet int e. Hit t på nåt! -Sk a vi spela nåt roligt spel? Fia? -Ja, vi spelar Fia. Fia med

Läs mer

Djävulens tre guldhår.

Djävulens tre guldhår. Djävulens tre guldhår. (Saga från Tyskland) Det var en gång en fattig man och kvinna som bodde i en liten by. De hade inte så mycket att glädjas över här i livet och därför blev de mycket lyckliga när

Läs mer

Naimamelodin. "Det finns inget jag tycker om så mycket som att se en ung människa se världen som den faktiskt är" Underbar var jag ännu

Naimamelodin. Det finns inget jag tycker om så mycket som att se en ung människa se världen som den faktiskt är Underbar var jag ännu Naimamelodin "Det finns inget jag tycker om så mycket som att se en ung människa se världen som den faktiskt är" Underbar var jag ännu Underbar var jag ännu inga tankar styrde mig Naima var bara ett flicknamn

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

Romeo och Julia av Matteo Bandello

Romeo och Julia av Matteo Bandello en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Romeo och Julia av Matteo Bandello funderingsfrågor, diskussionsfrågor, högläsning och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs:

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Nötklasen och den gröna riddaren

Nötklasen och den gröna riddaren q Nötklasen och den gröna riddaren r Sagan är satt med typsnittet Miramar kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Fröken spöke kommer tillbaka

Fröken spöke kommer tillbaka Lärarmaterial Kerstin Lundberg Hahn SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Ebba och Ivar. De är tvillingar. En dag är deras lärare sjuk och klassen behöver en vikarie. Klassen vill att Fröken Sparre

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Krille Klåfinger får en flygtur. Oversat af Vivianna Nyroos

Krille Klåfinger får en flygtur. Oversat af Vivianna Nyroos Krille Klåfinger får en flygtur Oversat af Vivianna Nyroos 1 Presentation av karaktärerna på innerfliken: Mammi Mamma Krille Klåfinger Nimbus Freddy Flygkikare Pia Pilot Kazandra. 2 SIDE 2/3 Här i det

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett Nere på stranden vid havet var Sandvargen och Zackarina mycket upptagna, var och en med sitt. Sandvargen var upptagen med att plaska runt i vattenkanten. Det sa plosch och det sa pläsch, och han stänkte

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Till svenska av Kami Anani Korrektur av Irene Elmerot, red.språkkonsult www.red.se Omslagsbild av Takahiro Asano Omslagsformgivning av Triturus HB Satt

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 I huset vid havet var det lördag, och i köket stod mamma och diskade. Zackarina höll henne sällskap, så att hon skulle ha det lite roligare. Hon rullade omkring på golvet, fram och tillbaka, och ylade.

Läs mer