SÖNDAGEN DEN 2 OKTOBER 1910.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖNDAGEN DEN 2 OKTOBER 1910."

Transkript

1 : (39) J r c/f 3:J : ar J bildades i öteb o r g d e n f ö r s t a» ö r e n i n g för b i s t å n d åt vanföra» vårt l a n d ä g e r g e n o m initiativ af d e n v a r m h j ä r t a d e l ä k a r e n o c h m ä n n i s k o v ä n n e n lof a r l a n d e r a n m a r k s o m h a r ä r a n af a t t v a r a det första land på jorden hvilket ordnat e f f e k t i v hjälp för vanföra o c h l e m l ä s t a d e vid l ä k a r e k o n g r e s s e n i ö p e n h a m n d å a r b e t s s k o l a n för v a n f ö r a d ä r s t ä d e s i c k e b l o t t u t s t ä l l d e a l s t e r af s i n a e l e v e r s flit o c h förmåga utan satte kongressens ledamöter i t i l l f ä l l e a t t å s e e t t t i o t a l af d e s s a e l e v e r i fullt a r b e t e u n d e r h j ä l p t a af d e för d e m u p p f u n n a a r b e t s m e t o d e r n a t ä n d e s i h a n s för a l l nöd ö m m a n d e hjärta medlidandets längtan a t t till e g e t l a n d o c h e g e n v e r k n i n g s k r e t s öfverbringa de h ä p n a d s v ä c k a n d e g o d a resultat han tagit i betraktande å s k e d d e r e d a n t v e n n e å r senare då öteb o r g s s k o l a för v a n f ö r a ö p p n a d e s för s i n a t v å första elever t t k v a r t s sekel h a r förgått s e d a n dess j u g u f e m å r af o f ö r t r ö t t a d n i t ä l s k a n o c h k a m p m o t s v å r i g h e t e r m e n o c k s å af f r a m g å n g och förkofran e d vanföreanstalten i ö p e n h a m n till f ö r e b i l d h v i l k e n ä n n u ä r den främsta och bäst organiserade i världen o c h s o m k a n s ä g a s h a u p p n å t t sitt f ö r e s ä t t a mål att ingen o b e m e d l a d vanför i hela landet behöfver gå utan hjälp arbetar också cfåofa&för föra /' va/= (föfcfron? föreningen i öteborg ch båda anstalternas syfte ä r a t t f ö r h j ä l p a d e v a n f ö r a till s t ö r s t a möjliga arbetsduglighet och kroppsliga hälsa s a m t d ä r i g e n o m till e n l y c k l i g a r e t i l l v a r o o c h f ö r m å g a a t t f ö r s ö r j a s i g själfva e t t a syfte n å s o c k i v i d s t r ä c k t o m f a t t n i n g g e n o m insiktsfull k i r u r g i s k - o r t o p e d i s k b e h a n d l i n g g e n o m a n s k a f f a n d e af l ä m p l i g a b a n d a g e r o c h k o n s t g j o r d a l e m m a r m m s a m t g e n o m bib r i n g a n d e af k u n s k a p o c h f ä r d i g h e t i för olika individer afpassade yrken b i l e u m s g å f v a k r till v a n f ö r e v å r d e n s befrämjande inland där staten u t o m l å n o c h a n d r a f ö r d e l a r gifvit ett a n s l a g p å m a r k till n y b y g g n a d elgien ajern och a d e n m e d säte i e i d e l b e r g r s a k e n till a t t a n m a r k a l l t j ä m t g å r f r ä m s t i ledet o c h att v a n f ö r e s a k e n d ä r s t ä d e s haft större f r a m g å n g ä n annorstädes är att staten vid d e b å d a sista r i k s d a g a r n a till om- o c h t i l l b y g g n a d beviljat t i l l s a m m a n s kr s a m t till a n s t a l t e n s drift k r å r l i g e n och att hela nationen som en m a n k o m m i t den till m ö t e s m e d a n s l a g o c h g å f v o r i f o r m af p e n g a r l e g a t fri l ä k a r e v å r d b a d m e d i c i n å n g b å t s - o c h j ä r n v ä g s b i l j e t t e r för h j ä l p s ö k a n d e från landsorten pressomtalanden årliga bidrag m m elsingborg bildades år och i t o c k h o l m å r 8 9 0» ö r e n i n g a r för b i s t å n d å t v a n f ö r a» m e n h a r i n g e n af d e m a t t b e r ö m m a sig öfver en m e d a n s t a l t e n f ö r b u n d e n k l i n i k o c h p o l i k l i n i k s o m l ä m n a r fri v å r d o c h fria b a n d a g e r t t h v i l k e t n y t t f ö r e t a g som helst h a r svårt att k ä m p a sig fram är gifvet e n d å a m f u n d e t för b i s t å n d åt v a n f ö r a i ö p e n h a m n å r 8 7 b ö r j a d e sin v e r k s a m h e t m e d 7 0 d r i k a s s a n t r o d d e väl i n g e n a t t d e n h a s t i g t n o g s k u l l e blifva e n v ä r l d s i n s t i t u t i o n m a n a n d e till e f t e r f ö l j d i s k i l d a l ä n d e r v e r i g e f ö r s t af a l l a o r g e d ä r k o n u n g s c a r s k ä n k t e n o r s k a f o l k e t s ju- ö r att ö t e b o r g s vanföreanstalt trots minimalt statsanslag och h o p a d e svårigheter s t ä n d i g t g å t t f r a m å t h a r d e n a t t t a c k a ej allen a s t lof a r l a n d e r s e n t u s i a s m för s i n s a k och sega i h ä r d i g h e t vid dess g e n o m f ö r a n d e u t a n o c k d e k r a f t e r s o m t a g i t u p p h a n s ädlaste lifsgärning när d ö d e n ryckte den ur h a n s h ä n d e r e f r ä m s t a l ä k a r e f ö r m å g o r ino m s a m h ä l l e t h a ställt sig i k l i n i k e n s o c h poliklinikens tjänst dess y p p e r s t a m ä n suttit i styrelsen f s t ö r s t a v i k t h a r o c k v a r i t a t t fru l i c e o n t h r o n h v i l k e n u t b i l d a t s till sitt k a l l i ö p e n h a m n och varit anstaltens f ö r e s t å n d a r i n n a 485 -

2 J 40 J J J : J J»» J J J J J - X»» J 0 J J J J - J J J J J JJÉ J J J J! X J J J J J J J X Wl lé e som köpa utaf osenfors hafregryn och afre-undhetsmjöl lå alltid full valuta för sina penningar illverkas under läkarekontroll och erhålles uti alla välsorterade speceriaffärer artilager i tockholn hos ktiebolaget Wahlund & renblad ördsammast ktiebolaget oaenfors rak & ya alakvarnar osenion 486 nree arumärke

3 hemmet ftt kapitel konstens om tillvaratagandet skönhetsvärden dagliga risbelönad tidens morgon var ju naturen människornas h e m m e n i själfförsvar i b e g ä r a t t v e r k a och l å t a t a n k e n b i l d a s k a p a d e d e m e r och m e r sin egen v ä r l d b l a n d h a d e format d e n i likhet m e d n a t u r e n e n k e l t s a k l i g t och d o c k f a n t a s i fullt o c h s k ö n t ej m i n s t d e folkslag s o m stått henne närmast b l a n d h a b å d e vilja och h a n d v a r i t fumliga t o r r a och t r ö g a och m a n s e r h u r glädjelöst d e t blir bland har skönh e t e n b l o m m a t r i k t och d o c k ä d e l t som u n d e r gotiken ibland har man trott blotta rikedomen v a r a s k ö n och det m e n i n g s l ö s a h a r blifvit s k r y t och s m a k l ö s h e t e t ä r k a n s k e därför s k ö n h e t e n så ofta k a l l a s l y x t y m a n h a r blott uppdrifvit effekten och ej s e t t d e n e n k l a s k ö n h e t e n u t a n som u n g e a r f ö r a k t a t o r d e l i a s salt och b r ö d et ä r s a n n e r l i g e n a t t g r y m t m i s s k ä n n a och s k a d a s k ö n h e t e n n ä r m a n blott a n s e r l y x e n d e t obehöfliga k r u m e l u r e n som s k ö n och j a g t r o r d e n n a u p p f a t t n i n g h a r s t ö r s t a s k u l d e n till a t t s k ö n h e t s s i n n e t hos oss m ä n n i s k o r g r u m l a t s så s o m d e t gjort ärigenom h a r man i s t r i d mot n a t u r e n försummat den e n k l a g r u n den och sin d a g l i g a s t e omgifning eller hvilk e t ofta blir ä n fulare ö f v e r h o p a t d e n m e d lyx ch s o m d e t finnes h e m d ä r l y x e n blifvit en v ä r d e m ä t a r e p å v ä l s t å n d e t och s k r y t e t ä r n å g o t g a n s k a m ä n s k l i g t blir l y x e n n a t u r l i g t v i s r i k l i g e n s o m e n m ä n n i s k a s t i l l g å n g a r ej alltid ä r o s å r i k l i g a f å r a l l d e n n a l y x som s å ljuft u n d e r b l å s e r ä g a r e n s själfkänsla ej v a r a för d y r ch d e n blir d u s s i n v e r k m a s k i n g o d s kr*m en m å n g e n u n d r a r o m d e t b e t y d e r s å m y c k e t för d e n som ej ser s k i l l n a d e n m e l l a n d e t ä k t a och o ä k t a et betyder dock ganska m y c k e t t y b e g r e p p e n f ö r v i r r a s och g e n o m a t t ständigt se d e n okänsliga och intetsägande form s o m ä r d u s s i n k r a m e t s förlora v i l ä t t k ä n s l a n för den v e r k l i g t s k ö n a d e n som förm å r a t t u p p e n b a r a oss n å g o t mm et gamla ordet: " ä g mig med hvem d u u m g å s och j a g skall s ä g a dig h u r u d a n du ä r " gäller ej b l o t t v å r t u m g ä n g e m e d m ä n n i s k o r u t a n o c k s å h v a d ö g a t ser och vill e n o m a t t b a r a s e e t t h e m k a n m a n j u ofta gissa s i g till den m ä n n i s k a s o m h a r o r d n a t d e t a n s e r ej b l o t t om h o n h e l s t vill d e n ljusa glädjen eller d e t t y s t a a l l v a r e t o m h o n ä r s k r y t s a m eller a n s p r å k s l ö s v e r k s a m eller likg i l t i g u t a n m å n g a fler sidor af h e n n e s v ä s e n bli b e l y s t a u s k i n p å s t å r j u till och m e d a t t smaken ä r en moralisk egenskap e n n u ä r d e t h e l t s ä k e r t m å n g e n s o m inv ä n d e r a t t m a n ej alltid h a r så r i k a t i l l g å n g a r a t t m a n k a n få allt s o m m a n vill h a d e t e n h u r ofta h a r m a n p l o t t r a t b o r t sin s k ä r f p å en hel del s m å s a k e r s o m m a n t y c k e r ä r o billiga och s å d ä r g a n s k a trefliga i stället för a t t s p a r a ihop till n å g o t m a n v e r k l i g t h å l l e r af och s o m e r s ä t t e r allt det a n d r a? u r ofta ä r d o c k ej d e t ä k t a och v a c k r a l å n g t b i l l i g a r e ä n s m a k l ö s h e t e n m e d sin p r e tention? J a g har sett hem med gentila plyschmöbler k r i s t a l l k r o n o r och s p e g l a r som s a n n e r l i g e n g ö r a e t t t o m t o c h s m a k l ö s t i n t r y c k och e n e n k e l kammare m e d bomullsklädda pinnmöbler där allt a n d a t s e t t s ä r e g e t b e h a g f e n e n d a ä l s k a d e t s n i n g p å v ä g g e n ser m a n g l ä d j e n a t t offra n å g o t för k o n s t e n s s k ö n h e t s v ä r d e a n ser h u r b ö c k e r n a i sin h y l l a b r u k a fattas m e d t a c k s a m m a och k ä r l e k s f u l l a h ä n d e r och k a n s k e h ö r m a n n å g r a t o n e r från p i a n o t eller fiolen som ä n m e r förklara d e t h e l a enom d e s l ä t v ä f d a g a r d i n e r n a får m a n e n u n d e r b a r förn i m m e l s e af d a g s l j u s e t o c h b l o m m a n i sitt glas p å b o r d e t ä r s t ä l l d s å a t t d a g e r n bäst förk l a r a r h e n n e s s k ö n h e t e t förefaller som m ä n n i s k o r n a d ä r i n n e i r ö r e l s e och v ä s e n fått i n t r y c k af sin omgifning ä r h a r m a n haft s i n n e t ö p p e t ej b l o t t för k o n s t e n s s k ö n h e t s v ä r d e n u t a n o c k s å för lifvets ch l i k s o m m a n ej r ä t t k a n t i l l g o d o g ö r a s i g kons t e n om m a n ä r blind för d e t v a c k r a i lifvet lika v i s s t ä r a t t k o n s t e n v i d g a r och fördjupar v å r blick för n a t u r e n s o c h lifvets s k ö n h e t e t t a ä r ej b l o t t fallet m e d den afbildande k o n s t e n u t a n äfven m e d d e n o r n a m e n t a l a s o m d i r e k t u t a n i d é a s s o c i a t i o n e r höjer f o r m s i n n e t och f ö r m å g a n a t t s a m m a n f a t t a och ö f v e r b l i c k a arwin beklagar a t t h a n försummat sin k ä n s l a för d e t s k ö n a och p å s t å r a t t " f ö r l u s t e n af e s t e t i s k t s i n n e ä r en förlust af l y c k a s a n n o likt till s k a d a för i n t e l l i g e n s e n o c h s a n n o l i k a r e för d e n m o r a l i s k a k a r a k t ä r e n d ä r i g e n o m a t t d e n f ö r s v a g a r v å r t känslolif" i k s o m m a n i viss g r a d k a n u p p f o s t r a sig till a t t v a r a l y c k l i g g e n o m a t t b e k ä m p a s i n a o tvändigt blå invändigt hvita - r a a l j e r a d e = tarka = = = = = risbilliga vårt lif af vea lson n annan uppsats som härrör frän fru ary athhorsis penna - som bekant eröfrade fru priset i en föregående tåfling har pä grund af sina värdefulla egenskaper tilldelats mention och skall publiceras i ett följande nummer mänadstäfling har redaktionen haft glädjen mottaga ett stort antal prisskrifter hvarur som prisbelönad uppsats framgått nedanstående artikel författad af lärarinnan vid löjdföreningens skola i öteborg fröken vea lson s k ö n h e t e n s kraft k ä n t h u r d e n i m ö r k a s t u n d e r lyft t i l l v a r o n och t ä n d t e n oförklarlig l y c k a förstår a t t d e n ä r e n a f lifvets u p p b y g g a n d e m a k t e r r o v i n o g finkänsliga och v a k n a se vi h u r s k ö n h e t e n lefver i allt t t s t o r s l a g e t l a n d s k a p» t r å l a r af s k ö n h e t m e n den k a r g a l j u n g h e d e n h a r o c k s å s i n och alla b l o m m o r blad och i n s e k t e r m o s s a n i s b l o m m a n s n ö s t j ä r n a n ä r o beu n d r a n s v ä r d t formade etenskapen visar oss h u r f o r m e r n a ä r o b e t i n g a d e af n y t t a n u t t a l a n y t t a n e n h v i l k e n s e g e r för d e t s k ö n a a t t s å g e n o m s t r å l a allt! et sköna är både naturens ande och händer et k a n äfven v a r a m ä n niskans uppsats för af å t o s s s o m h o r i l d u t t r y c k e r sig " f ö r s t å v ä l l u s t e n af e t t s t y c k e b r ö d " och ej för njutn i n g e n fordra allt d e t t a b e s t y r som oftast söndrar tiden i e t t hem s å a t t intet högre skönh e t s v ä r d e d ä r får sitt h e m v i s t å t o s s p å alla o m r å d e n o d l a s m a k e n s å a t t vi u p p f a t t a det o l i k a r t a d e och oftare k o m m a vi a t t f ö r u n d r a s och fröjdas öfver d e n r i k e d o m som ä r t i l l v a r o n s det hvita glänsande videt i din e n k l a k o r g s t o l i det i n h e m s k a b o n a d e v i r k e t eller d e n k a r a k t ä r s f u l l t h a m r a d e m e t a l l e n skall d u finna en e g e n a r t a d s k ö n h e t liksom i r o s e n b l a d e t s h ä r l i g t l e f v a n d e väfnad eller i luftens friska doft e d d e n n a u p p f a t t n i n g t r a k t a vi ej sfter d e t f a n e r a d e h v a r k e n i m ö b l e r eller k ä n s l o r ej efter d e t t i l l k r å n g l a d e och fördomsfulla i b o h a g eller v a n o r o c h s å b ö r h v a r d a g s m a s k i n e r i e t bli e n k l a r e o c h l ä m n a n å g o t r u m äfven för konstens skönhetsvärden a n k e n s kraft och s k ö n h e t s k o l a lifva och s t ä r k a oss och k r i n g d i k t k o n s t e n s m ä k t i g a o c h förfinade s k a p e l s e r skall familjen k u n n a s a m l a s k i l d r i n g e n af de olika lif s o m l e f v a t s skall ge oss en v i d a r e s y n p å v å r t e g e t och s k ä r p a v å r k ä n s l a för dem som o m g e o s s ha a n i n v ä n d e r a t t d e olika g e n e r a t i o n e r n a s å olika s m a k a t t d e e j k o m m a öfverens erebos alt är lika billigt som det är läckert och godt eneralagent: ustaf lase öteborg & tockholm s v a g h e t e r u n d e r t r y c k a s i t t d å l i g a l y n n e och ej l å t a f ö r t r e t l i g h e t e n j ä s a öfver och g e n o m a t t t a v a r a p å lifvets ljus och s t y r k a s å k a n m a n ock g e n o m a t t h a sin d a g l i g a o m g i f n i n g v a c k e r u p p f o s t r a sitt e s t e t i s k a s i n n e e föreningar som nyss bildats i sträfvan a t t f ö r s k ö n a e t t p a r af v å r a s t ä d e r b o r d e finnas i alla t y s ä k e r t h a v å r a fula g a t o r och b y g g n a d e r n e d s t ä m t o c h förslöat i n å n g a s i n n e n rkitekturen k a n j u genom enkla medel ge s k ö n h e t s v ä r d e n som n å d e v i d a s t e k r e t s a r e t fula d e n n a a l i b a n s försoffande m a s s a m å s t e p å alla p u n k t e r b e r ö r a s af r i e l s trolls p ö a t t i n t e t af v å r a s i n n e n och i följd däraf i n g e n af v å r a k ä n s l o r får s l ö a till e n främst ä r d e t h e m m e n som behöfva s k ö n h e t e n s lif t y d e t ä r d ä r v i få d e flesta i n t r y c k e n och d ä r v i s k o l a h ä m t a k r a f t e r m vi d ä r i själfva h v a r d a g e n h a s k ö n h e t s v ä r d e n o m k r i n g o s s i d e e n k l a t i n g e n och h v a r k e n t i l l å t a n å g r a s m u t s e n s eller fulhetens s k r ä p v r å r t r o r j a g ej b l o t t v å r t lynng~i>lif l j u s a r e u t a n o c k s å a t t v å r t s k ö n h e t s s i n n e - rflrr m e r l e f v a n d e en l å t oss a l d r i g s t å stilla^lej h e l t f a s t n a i v å r i n o m h u s s k ö n h e t l å t oss ej i d e l i g e n p y n t a och s t ä d a o c h h v a r s t u n d a n s t r ä n g a oss för a t t få d e t s å förträffligt u n d e r v å r t t a k a t t vi ej h i n n a offra e n v a c k e r d a g u t e i n a t u r e n s v i d a v ä r l d som d o c k r y m m e r m ä s t e r v e r k s t ö r r e än våra egna 487

4 eller kunna förstå hvarandra en de måste ha hänsyn om de äro bildade måste göra ansatser att förstå hvarandra om de gemensamma rummen skola bli ett hem tankeutbytet och förståelsen skall bådas uppfattning fördjupas och verkligen bli deras egen et skall bli tid att odla och höra musiken denna underbara skönhet som så omedelbart talar till oss och väfver sina ögonblickliga men starka stämningar öfver hemmet könheten finnes i rikt mått och väntar blott på att bli löst ur vår likgiltighets förtrollning onsten har många skatter som äro skrinlagda för våra lata känslors och tankars skull yckligtvis göres nu mycket för att sprida konstens alla arter emslöjdsföreningarnas betydelse är oskattbar och når allt vidare kretsar liksom de billiga upplagorna af äkta böcker och reproducerade konstverk öreningar arbeta för städernas förskönande och skolors prydande med konstverk folkkonserter anordnas konstnärer ägna sig åt handtverken så att skönheten kommer att genomsyra allt djupare lager an tänker på att anordna vandrande konstutställningar för våra småstäder och ännu fler goda uppslag an arbetar äfven på själfva grunden vill ha rum för teckningen som ett väckande uppfostrande och förfinande medel i undervisningen ty man inser också att det ej hjälper stort om skönheten odlas men folket ej förmår smälta den f allt detta skola hemmen få godt blott vi lärt oss uppfatta skönhetens grund i det enkla själfständiga och äkta och ej först sträfva att vara lika eller öfverglänsa vår granne och blott vi ställa vår omgifning så att det blir rum för högre skönhetsvärden et är något underbart med det som är vackert i behöfva alls ej äga det bara få se höra och förnimma och glädjen kan strömma öfver oss och vi få en aning om ändlösa vidder i tillvaron för hvilka det trots allt! är värdt att lefva Ja skönheten är sannerligen en af lifvets uppbyggande makter! eethovens ord att musiken "ist hö- here ffenba- -rung als alle Weisheit" gälla hvarje art af den högsta skönheten vensk jul tt kapitel om julförberedelser och julfirande är som sig bör ägnadt julen ett gammalt men likafullt alltid nytt ämne hvilket aldrig upphör ätt inspirera till utläggningar och betraktelser ckså äro vi öfvertygade ätt vår läsekrets skall visa sitt intresse genom ett lifligt deltagnde äflingsartikel som icke gärna i längd bör öfverskrida 4 dunsspalter insändes till duns redaktion tockholm senast den 3 oktober och förses med påskrift: "duns artikeltäfling" ör den enligt redaktionens åsikt bästa artikeln utfästes ett pris af ett hundra (00) kronor och den prisbelönade uppsatsen inflyter i något af duns decembernummer tockholm den oktober 90 edaktionen af dun J arngarderoben skrattar du aldrig? äg mig fattar du aldrig? tackars du! råter gör du ej heller er och hör du ej heller? ycklig du! n röst en mänsklig stämmas ton hvad kan den vara? n lätt och flyktig i luften bara ock vibration hörde du en stämma nyss som kom ditt hjärta att skälfva liksom vid en kyss af lust och smärta? kyar spegla sig i vågen och försvinna utan läktar svepa öfver spår rågen drömmar glida genom hågen utan spår kall du själf så spårlöst fly som en dröm en fläkt en sky? lömskans ljufliga timmar agens tankar och minnen atten som med sin vackra glänsande lykta stunda flykta stum går fram efter dagens brus kastar glimtar af öfver gåtor att tyst silfverljus begrunda: runda hat och älskog och brott och rus äraste blunda öm och glöm i glömskans himlens stjärnor och jordens hus grus få n blick som en källas vatten med glimmande solstänk i en blick som den mörka med tindrande stjärnor i en blick som vill dölja den ber dig att forska i du har kanske bara drömt natten skatten den men säg har du nånsin glömt n liten mal som svingar sig undrande kring lågan och bränner sina vingar får lära sig af plågan hvad elden dock kan för gruflig fara ar äfven du med vingarna fått svar på kanhända förbrända frågan? vara m du lefver helt allena den! hör ett råd jag har att ge dig år du ut i skymningsstunden tänd då först din arbetslampa så att hennes vackra skimmer vänligt följer dig till dörren och när trött du hälsar dig ett gladt lla lifvets röster i de unga liksom fågelkörer återvänder välkommen sjunga tona i ett äppelträd i blom junger lifvet i din krona? ller står den tyst och tom? ] ti n> 909 : tillhandahallas till följande priser: duns pärmar röda med guldtryck kr :50 duns : 50 öre ( om rekvi- ; sision och likvid i postanvisning insändes 3 : romanbibliotek röda eller gröna 50 öie duns jälpreda röda eller gröna :60 30 : unna erhållas i eller direkt från X 488

5 ff apifef ur ifas ä&ensfiap våra författares årsarbete börja nu ett efter ett att bli synliga; inom kort utkom* \ mer sålunda arika tjernstedts nya roman ilas äktenskap ur hvilken vi i dag äro i tillfälle att meddela ett brottstycke ilas äktenskap som väl icke är någon fortsättning af fjolårets ungdomsroman pril men anknyter sig till denna skildrar de öden och konflikter genom hvilka en våra dagars kvinna kommer till insikt om att bakom kärleken bakom äktenskapet ligger det ännu viktigare till hvilket dessa båda för henne äro vägar nämligen falländningen af hennes djupaste mänskliga egenskaper oken är icke ett utslag af modern kvinnorörelse ehuru den genom ett par typer tangerar denna utan vill visa den inre motsvarigheten till dessa yttre fenomen 53! först i h u s e t och ä n n u d r ö j d e drömmarna kvar on hade genom dem hört k l o c k a n slå n e r e i salen och t ä n k t : t i d e n ä r i n n e! e n h o n försökte ä n n u en s t u n d hålla k v a r drömförnimmelsen af färd af g l i d a n d e g e n o m ett underbart landskap m e d b l å kullar i fjärran liksom p å de g a m l a i t a l i e n s k a taflor h o n m i n d e s från b r ö l l o p s r e s a n å h ö r d e s s t e g i t r a p p a n och s t r a x d ä r p å knackade det på hennes dörr J a svarade hon lifligt o c h n ä r tjänstflickan k o m i n s a t t h o n redan klarvaken uppe i sängen o d j u l! ö n s k a d e flickan od j u l k ä r a e r t h a s v a r a d e h o n a c k! löm n u b a r a i n t e a t t t ä n d a ljusen i alla föns t r e n alla för s n a r t k o m m e r d e första å k a n d e förbi till j u l o t t a n J a d å frun J a g k o m m e r fort n e r u blef h o n ifrig s p r a n g u r s ä n g e n d i r e k t till f ö n s t r e t och g l ä n t a d e p å g a r d i n e n e n m o t r u t a n l å g m ö r k r e t ä n n u s o m en s v a r t v a d d a r a e r t h a k l a r a r allt t ä n k t e h o n affe och g l ö g g i n n a n d e själfva foro i v ä g så a t t s v ä r m o r i n t e skulle få n å g o n t i n g a t t ogilla o m h o n v a r p å d e t h u m ö r e t ä r ila v a r halffärdig k n a c k a d e h o n p å d ö r r e n till m a n n e n s r u m p å a n d r a s i d a n t r a p p afsatsen n skroflig y r v a k e n röst s v a r a d e : stig p å i s a m m a ö g o n b l i c k h o n ö p p n a d e d ö r r e n arsten ising låg ännu å nattduksbordet flämtade r e s t e n af e t t ljus i s t a k e n p å golfvet låg en b o k v i t t n a n d e o m a t t h a n s o m n a t ifrån alltsammans ila tog upp boken pinozas t i k p å franska s l ä t a d e till d e n och s å g a t t d e n ä n n u liksom för en v e c k a s e d a n v a r u p p s k u r e n intill t j u g o n d e s i d a n och ej v i d a r e e n h o n gjorde i n g e n a n m ä r k n i n g ommer du med i julottan? frågade hon och b e m ö d a d e s i g o m a t t g ö r a r ö s t e n v ä n l i g ö f v e r v i n n a n d e en s v a g olust vid a t t s e h o n o m så o r ö r l i g d ä r f ö r s l a p p a d f r å n v a r a n d e s t i r r a n d e på h e n n e u r fyra eller fem k u d d a r s k a o s J u l o t t a n? J a d e t v a r s a n t! o d j u l ila k ä r a lilla i l a! och h a n r ä c k t e ut h a n d e n för a t t d r a g a h e n n e till sig o n k y s s t e lätt h a n s k i n d ikaledes arsten svarade h o n ; men det är b r å d t o m s k y n d a d i g! a r d u afrifning? k a j a g h j ä l p a dig? en han låg kvar endast oafvändt betrakt a n d e h e n n e : v a d du är g o d ila s a d e h a n alltid lika v a c k e r och g o d! c h d u a l l t i d alltid lika l a t! u skrattade hon högt J a skratta sade h a n s k r a t t a! ina tänd e r l y s e r! ch h a n s å g a l l t j ä m t p å h e n n e m e d sina t u n g s i n t a ögon o n r y c k t e d å p å a x l a r n a inför d e t l ö n l ö s a och l ä m n a d e r u m m e t a n stiger nog ändå upp tänkte hon o n k l ä d d e s i g s n a b b t färdig u rullade hon u p p gardinen och såg köksflygelns uppl y s t a fönster b a k o m h v i l k a g e s t a l t e r r ö r d e sig fl "» t e i alléns mörker guppade ett litet ensamt ljus från en l y k t a s o m b a r s b o r t å t ; m e n öfver t a k e n k u n d e m a n m ö t a a n i n g e n o m d a g e n s inb r o t t och s t j ä r n o r n a s l o c k n a d e n half t i m m e s e n a r e r u l l a d e h e r r g å r d s droskan ut på landsvägen et dånade i den stilla m o r g o n e n t y m a r k e n v a r b a r f r u s e n e t v a r k y l i g t a n d e d r ä k t e n stod s o m en r ö k u r munnarna e n i n g e n af d e t r e å k a n d e t a l a d e ila v ä n d e s i g o m : h e m m e t s t r å l a d e d e t s k e n u r alla fönster ä n d a u p p e i d e s m å g l u g g a r n a u n d e r t a k e t b r a n n d e t J u s t s å h a d e hon v e l a t h a d e t och h o n h a d e själf s t å t t i s l ö j d b o d e n d e n s i s t a v e c k a n och s a t t i h o p alla de e n k l a sjuarmade stakarna u låg gården öde huset tomt men festbranden lyste underbart långt u t öfver d e t b l e k a och g r å v i n t e r l a n d s k a p e t e! r o p a d e h o n till och a r s t e n n i c k a d e och m ö t t e h e n n e s fuktigt t i n d r a n d e ö g o n e n d e n g a m l a frun s o m s a t t i v a r g s k i n n s t u l u b b och v a d d e r a d s ä l s k i n n s b a h y t t v ä n d e s i g i n t e om a n h ö r d e h e n n e g ä s p a u p p e n b a r t i n n e i allt p ä l s v e r k e t o n får v a r a s o m h o n vill t ä n k t e ila m e n i det samma mindes hon sin egen blida mor från h v i l k e n h o n i j u l för första g å n g v a r s k i l d och h e n n e s l ä p p a r d a r r a d e ramför herrgårdsbänken i kyrkan lät hon g a m l a frun s t i g a in först s e d a n a r s t e n och t o g själf p l a t s y t t e r s t s a l m e n b r u s a d e g e n o m d e t lilla t e m p l e t m e n h o n k u n d e ej s j u n g a m e d alla m i n n e n a hemifrån t r ä n g d e alltför öfverväld i g a n d e p å och s n ö r d e i h o p s t r u p e n essa jular hemma de många gästerna mus i k e n h u r f j ä r r a n! llt m e r a fjärran nte o s k y l d i g a b a r n k r i n g g r a n e n m e r ; alla v o r o b o r t a allt s k i n g r a d t förbi o n lögade sitt hjärta i minnena så barnsliga så obetydliga m å n g a af d e m ; m e n n ä r h o n k o m h e m v a r allt s i g olikt o m g ä s t gick h o n i d e g a m l a r u m m e n och de g a m l a t j ä n a r n a k a l l a d e h e n n e respektfullt fru e n m o d e r n frågade h e n n e p å sitt s k y g g a s ä t t liksom r ä d d för s v a r o m hon var lycklig o r m o r t ä n k t e i l a och h o n b ö j d e hufv u d e t och g ö m d e sin blick et vackra estetiska hemmet där hon växt upp ä r fördref m a n d a g e n u t a n s y s s l o r m a n l ä s t e och gjorde m u s i k v a c k r a s a k e r i n k ö p t e s alltför d y r b a r a för h u s e t s e k o n o m i och m a n s a m l a d e s o m k r i n g d e m g l a d d e s och b e u n d r a d e ä s t f r i h e t e n ä g d e i n g e n g r ä n s för alla h a d e m o d e r n sitt m i l d a l e e n d e för alla fadern e t t g o d t o r d i n till m a t e n! r o p a d e h a n s å s n a r t n å g o n f r ä m m a n d e k o m och d å b e s t ä m d e d ö t t r a r n a a t t n u skulle o c k s å d e fina s l i p a d e k r i s t a l l g l a s e n fram m s o m m a r k v ä l l a r n a b r a n n f y r v e r k e r i e t i t r ä d g å r d e n om v i n t e r n alla lampor i h u s e t s alla r u m t y fadern t å l d e icke a t t en e n d a k o r r i d o r l å g m ö r k en r e d a n t i d i g t h a d e ila a n a t a t t m y c k e t var en y t a bakom hvilken trådarna spunnos e n d a s t för a t t b r i s t a n d e r festen v ä n d e s ans i k t e n b o r t för a t t dölja g r ä m e l s e n ö r ä l d r a r n a t e g o för b a r n e n o c h s y s k o n e n i n b ö r d e s och i n g e n b e g ä r d e af d e n a n d r e m e r ä n a t t s k a l e t skulle h å l l a s a m m a n v a r f ö r? t ä n k t e h o n r d e t n ö d v ä n d i g t a t t m a n lefver s å? ej n e j! ropade hennes hjärta nnan 7 kr betalas för ett snörlif bör ifrån ranska snörlifssömmeriet i tockholm orrmalmstorg tr dess illustrerade priskurant rekvireras o d e u d b a d h o n formlöst å t e r f i n n a n d e hälft f ö r g ä t n a o r d ; hjälp m i g! J a g vill j a g vill s å v ä l! e t är m i n första j u l h ä r och j a g vill ä g n a m i t t k o m m a n d e lif å t a t t g ö r a d e t bästa i min makt står jälp m i g d å och väls i g n a alla far och m o r a l l a! a r s t e n fter g u d s t j ä n s t e n s slut å k t e h e r r g å r d s f o l k e t strax hem tanför k y r k a n dröjde grupper m e n isings u p p e h ö l l o s i g v i d i n g e n af d e m a m l a frun v a r i r a s e r i t y p r e d i k a n h a d e v a r i t alltför l å n g u följde m a n h e n n e m e d g i r i g a b l i c k a r d ä r h o n s k y n d a d e till v a g n e n u t a n a t t h ä l s a p å n å g o n o c h g e n o m s i n n e n a d r o g minn e t af alla h i s t o r i e r o m h e n n e och h e n n e s s k a n d a l ö s a lif a c k! m u m l a d e h o n p a c k! y h o n förstod h v a d d e t ä n k t e ch h o n t u g g a d e o m o r d e t och a n d r a o k v ä d a n d e o r d tuggade ännu sedan vagnen väl satt i gång ä r m a n k o m h e m v a r d e t full d a g e r t e a r i n l j u s e n s t o d o u t b l å s t a i s t a k a r n a ila gaf strax order om att bära bort alltihop salens g a m m a l d a g s k a k e l u g n p å b l å fötter b r a n n en s t o r b j ö r k v e d s b r a s a och d e t v å t a x a r n a e r m a n n och o r o t h e a k o m m o s p r i n g a n d e m o t arsten a n lyfte u p p d e m till s i g d e n e n a efter d e n a n d r a och t r y c k t e flyktigt deras s m a l a s v a r t a n o s a r m o t sitt a n s i k t e u t a n e t t ord ä r p å fingo d e g å t i l l b a k a i k o r g e n m a n h ö r d e d e m g n y s v a g t ä n n u t r ä n g t a n d e efter mera e n gamla frun gick o m k r i n g i r u m m e n t y s t b e t r a k t a n d e allt n o m d e s s a d ö r r a r d ä r h o n n u ej v a r i t p å å r a t a l h a d e h o n en g å n g lefvat sitt d a g l i g a lif n n u h ä n g d e s a m m a g a m l a k r i s t a l l k r o n a i det hvita förmaket ännu slog den höga klockan med kinesiska målerier sina långsamma slag o n s t a n n a d e vid f ö n s t r e t o c h d ä r l ö p t e d e n raka trädgårdsgången bort mellan knotiga äppelträn esynnerligt besynnerligt å mycket h a t s å m y c k e t d r ö m m a r t å r a r l ö g n och s m u t s allt g l i d e r b o r t m e n t i n g e n s t å k v a r och v i t t n a oföränderliga on drog sonhustrun vid handen med sig och s å g p å h e n n e u s t å r v i d b ö r j a n d u s a d e hon m e d sin p i p i g a k ä r i n g a k t i g t h a c k a n d e r ö s t ; m e n k o m d e t i h å g a t t i n g e n t i n g är s å b e s y n n e r l i g t som a t t en d a g se sig t i l l b a k a an tycker att det var så mycket ack hvad där hände m e n ä n d å s t å r m a n lika t o m h ä n d t r det nödvändigt? frågade den unga beklämd u k a n tro mig du noppa! å märkte ila att också mannens ögon v o r o fästa p å h e n n e m e d sitt o u t g r u n d l i g a u t t r y c k : en s o r g s e n m ä t t n a d k u n n i g h e t u t a n v i n s t en stor g o d h e t u t a n m ö j l i g h e t a t t ge så t o l k a d e h o n d e t e n o t å l i g h e t h a n s v ä s e n s t u n d o m ingaf h e n n e smalt b o r t o c h liksom n y s s i k y r k a n t ä n k t e h o n : J a g vill! J a g vill! u t a n a t t fråga s i g h v a d h e n n e s ord g ä l l d e t t s t a r k t m e d v e t a n d e om vilja fylldes h e n n e och v a r h e n n e n o g och d e t v a r som om h e n n e s eget k l a p p a n d e h j ä r t a lyft h e n n e och burit h e n n e m o t en k l a r och befriad r y m d en d e n g a m l a frun gick öfver salen till b i b l i o t e k e t intill a r s t e n s k o n t o r o n småtal a d e för s i g själf och h a d e glömt de a n d r a ärinne h a d e nyare tider satt sin prägel h ä r s t o d s o n h u s t r u n s skrifbord m e d fotografier i d e l okända ansikten å bordet lågo böcker hon s å g efter t i t l a r n a och f ö r k a s t a d e d e m ; själf läste h o n alltjämt uida och u g é n e u e aff! t ä n k t e h o n j a g b r y r m i g i n t e om d e m v a d s k u l l e j a g h ä r och g ö r a! n f ä k t a j a g k ä n n e r m i g som en o r m i en m y r s t a c k! ch n u började v r e d e n j ä s a i h e n n e p å n y t t v a r f ö r l ä m n a d e h o n t o c k h o l m och sitt b e k v ä m a h u s p å ö d e r? n t e fick hon m o r g o n t i d - alamander am- & err-kodon 489 n t 5 - } yxutföring 8 ^ t o f j ^ j

6 :5;\ Q< - >9 akvareller och pennteckningar en intressantaste afdelningen är teckningarna från staden inom broarna där konstnären letat upp ypperliga motiv gränder porthvalf gamla brunnar utsikter öfver tak och vindskupor allt återgifvet med trohet och stämning lutligen ha vi ett par tillfälligt återinvandrade svenska konstnärer målaren scar tenvall och skulptören nders lson som bjud a på etturvalafsinaarbeteni lanchs konstsalong ålaren är en humorist det synes af hans själfporträtt men han är äfven en känslig landskapsskildrare något hvarom hans riigge-bilder vittna kulptören som gjort sina studier i elgien bjuder på flere bra gjorda ting af hvilka hans "kånsk bondgumma" är reproducerad här

7 r^ frän det adensiska storhertigparets sllfverbröllopsfest vi i dag meddela och som utgått från offotograf ebriider irsch i arlsruhe framställer den stora hyllningshögtidligheten i stadens festhall i närvaro af samtliga ministrar högre ämbetsmän ochlmilitärer stadens borgmästare och en i öfrigt utvald publik l f m anlände storhertigparet med sina furstliga gäster bland hvilka märktes drottning ictoria och kronprins ustaf dolf af verige samt prins ilhelm och prinsessan aria fverborgmästar iegrist hälsade jubelparet i ett längre tal hvarpä storheriigen hjärtligt svarade ärpå uppfördes ett festspel af elix aumbach med musik afhoj'kapellmästaren lfred orentz i hvilket kärleken troheten och plikten förhärligades som de tre grundstenarna för äktenskaplig lycka e på vår bild numrerade personerna äro: o torhertigparet 3 drottning ictoria 4prins ilhelm 5storhertiginnan af uxemburg 6 kronprinsen af verige 7 prins ax 8 prinsessan ax 9 prinsessan af uxemburg

8 ningen ingen post ä r! n draghåla hade d e t i alla t i d e r v a r i t h o n k ä n d e t y d l i g t h u r d e t d r o g från golfvet ä n d a u p p u n d e r k j o l a r n a och k y l d e af b e n e n! o n k o m u t i salen i g e n s o n e n v a r e n s a m där å l l ö g a p å din h u s t r u m i n k ä r a ars t e n s a d e h o n e l a k t ; det är b a r a en liten flicka ä n n u m e n s a n n a m i n a o r d l i t e n blir stor h o n har den rätta elden å g du a t t h o n b e r till ud? å så börjar d e t s k a j a g s ä g a d i g a n vill h a v i n g a r j o r d e n r ä c k e r i n t e till m e n d e t ä r j o r d e n som t a r en till sist ä n d å e n du är lik far d i n du d i s t r ä och l a t! n ä p p a ihop h ä n d e r n a och s i t t a och s u c k a det k u n d e ni onen svarade ingenting edan åratal hade h a n a l d r i g fäst sig v i d m o d e r n s o r d on följde i m p u l s e r l y n n e n en d u n k e l lust a t t intrigera frun! var är ila? ropade hon smal r u l l e p a p p e r i k o r s b a n d och slet af omslaget et v a r n o t e r och h o n l ä s t e : re melodier af i m o n e i t h imon eith! e a r s t e n! ch öfverst p å den förs t a s i d a n stod t r y c k t : ill fru ila i s i n g f yhrman e i t h? s a d e m a n n e n e t är d e n u n g e m u s i k e r n som j a g n å g r a g å n g e r s å g i d i t t hem? Just han! o n ilade till flygeln h o n s t r ö k sig m e d h ä n d e r n a öfver k i n d e r n a som m e d ens blifvit h e t a och h o n b ö r j a d e s p e l a u t a n a t t ge sig ro a t t t ä n d a l j u s e n e h u r u s k y m n i n g e n t ä t n a d e e t v a r t r e k o r t a v i s o r för s å n g och p i a n o ill de t v e n n e första k ä n d e h o n icke förut ord e n m e n den t r e d j e v a r s a t t till d e s s a af uneberg: alla hit en enda ä r s u t t o de n u i f ö r m a k e t s o n h u s t r u n och h o n ille s v ä r m o r l ä g g a en p a t i e n s? d i o t g ö r a! ille h o n h ö r a m u s i k? e j m u s i k h ö r f a n k e n t i l l k t a dig själf för m u sik d u! o n ville e n d a s t a t t ila s k u l l e r o a h e n n e m e d b e r ä t t e l s e r från s i t t e g e t h e m personalia skvaller o n h a d e fått en filt om b e n e n och h a d e b e s t ä l l t g l ö g g s o m r y k t e u r en t i l l b r i n g a r e p å b o r d e t och h o n d r a c k u r flere g l a s e d sina s m å s t i c k a n d e m ö r k a ö g o n s å g h o n nyfiket f o r s k a n d e på den u n g a otålig å t d e n n a s s l u t e n h e t och å t a t t icke h e m l i g h e t e r b l o t t a d e s h v i l k a s tillvaro h o n ovillkorligen förutsatte v a r f ö r gifte du d i g m e d a r s t e n d u? ila t e g ; d e n g a m l a g r i m a s e r a d e a n är för g a m m a l för dig s a d e h o n u m h e t e r a l l t i h o p flickfasoner! fverspändhet! a n t a t och m a g r a t h a r h a n då för din skull sicken kavaljer! oktor ising! en h v a r är a f h a n d l i n g e n? i s p u t a t i o n e n? e j d e t h a r a l d r i g funnits n å g o n a m b i t i o n i d e n familjen s k y m n i n g e n å k t e h o n b o r t från g å r d e n o n h a d e k n a p p t t a g i t farväl ville e n d a s t iväg a r s t e n i s i n g och h a n s h u s t r u s t o d o p å f ö r s t u b r o n och s å g o å k d o n e t aflägsna s i g ; hjulen skramlade h å r d t mot den stenfrusna m a r k e n och i luften flögo s n ö k o r n e stodo t y s t a tills i n g e n t i n g h ö r d e s m e r och g i n g o d å t y s t a in å ett bord låg posten bredvid ilas julklappar o n b r ö t e t t p a r bréf och l ä s t e d e m flyktigt v a d v a r d e t? frågade a r s t e n och hon visade honom dem an smekte hennes hand e t är g o d t a t t g u m m a n for s a d e h a n e t h a r blifvit frid i g e n a c k för i d a g i l a y c k e r du illa v a r a? e j n e j! e n n u är d e t j a g som t a c k a r l l d e l e s för m y c k e t h a r j a g fått och h a r ej t a c k a t n o g! arn! a n t o g u p p en a r m k e d j a från j u l b o r d e t och k n ä p p t e om h e n n e s h a n d l e d ; k r i n g h e n n e s h a l s h ä n g d e h a n e t t s m y c k e af b l e k g r ö n a a k v a m a r i n e r i trådfin p l a t i n a i n f a t t n i n g y c k e r du om d e t? frågade h a n u r k a n du t ä n k a a n n a t! J a g v e t i n t e själf s a d e h a n g r a n s k a n d e smycket e t b o r d e j u hellre v a r i t d i a m a n t e r! i l a s k r a t t a d e ; h o n å t e r g i c k till sina bref vykort visitkort ist t o g h o n från b o r d e t en! * en bittra stunden den ljufva stunden u har rätt säger h a n ; detta var vackert ä r e f t e r g å r h a n b o r t till flygeln s l å r an n å g r a t o n e r m e n r e s e r sig i g e n r o l ö s J a g t ä n k t e ä n d å i n t e spela i d a g s ä g e r h a n ; j a g h a r i n t e ens t a g i t fiolen m e d m i g a n s blick är så s k y g g och d y s t e r h a n v e t ej själf h v a d h a n vill m h a n ä n d å ville s ä g a h e n n e hvad det ä r! m h o n k u n d e h j ä l p a! r du l e d s e n i m o n? r å g a r du efter d e t? a n k o m m e r t i l l b a k a till soffan d ä r h o n s i t t e r och ser f o r s k a n d e p å h e n n e ngenting v å g a r h o n g ö r a eller s ä g a å lyfter h a n h a n d e n och l ä g g e r den ett ö g o n b l i c k t u n g t p å h e n n e s h u f v u d m u m l a n d e n å g o t s o m h o n ej k a n u p p f a t t a och d ä r p å l ä m n a r h a n m e d h a s t rummet ågra äldre årgångar realiseras till betydligt nedsatta priser och erbjuda för dem som förut ej äga desamma en billig omväxlande och lärorik lektyr ot insändande af nedannämnda belopp till xpeditionen af dun tockholm erhålles inom verige portofritt: dun dun dun dun dun dun (n:r felas) (utan julnummer) (med julnumret) (utan julnummer n:r 5 o 5 felas) (med julnumret) 49 ä s t m ö n och h a n k o m m a p å visit tillsamm a n s i l a r o p a s in från s i t t r u m lla sitta i b ä s t a s a l o n g e n och spela f r ä m m a n d e d e t är j u k o m i s k t alla d e s s a g a m l a b e k a n t a! ch n u s k a då ila in och s i t t a och v a r a fröken som fick u p p s a t t h å r s a m m a v å r! en ilda kar i n är g l a d och ö f v e r d å d i g t s k r a t t a n d e i gifter oss i höst b e r ä t t a r h o n ; allt h a r g å t t s å fort m e n d e t är r ä t t a s ä t t e t! ä r a i m o n r ä c k mig p a r a s o l l e n h v a d h a n ä r t a n k l ö s! r o p a r h o n och för a t t v ä c k a h a n s u p p m ä r k s a m h e t l ä g g e r h o n sin h v i t b e h a n d s k a d e h a n d p å h a n s h u f v u d j a h o n l u g g a r h o n o m litet s k ä m tande ä r de g å t t h a d e i l a ställt sig vid fönstret å t g a t a n : r du så nyfiken på i m o n? f r å g a d e s y s t e r n n d r e a retfullt och h o n m å s t e l i k n ö j d t s v a r a : i t t a själf! i l d a b ä r sig å t hon h o p p a r p å g a t a n! ä r n e r e s t å d e de t v e k a om v ä g e n s l u t l i g e n gå de b o r t u n d e r t r ä d e n im o n fläktar sig m e d sin h a l m h a t t och d a g e n är j u o c k s å m y c k e t v a r m ch å t e r ser ila för sig den s t o r a s a l e n i det gamla kära hemmet fver t r ä d g å r d e n s k a s t a n j e r i blom s t o d o fönstren v i d ö p p n a och p å flygelns n o t s t ä l l fläktar ett p a p p e r i d r a g e t e n ' i soffan m e l l a n b ä g g e fönstren s i t t e r h o n själf h o n ä r e n s a m i n n e och h o n läser eller tänker lltid s a t t h o n så g ä r n a p å d e n n a plats å k o m m e r i m o n e i t h in h o n m i n n s a t t h a n höll en m ö s s a i h a n d e n h a n h a d e g å t t fort och h a n s h å r v a r f u k t i g t ; h a n s t ä l l e r sig b r e d v i d h e n n e och ser p å h e n n e s o m om h a n ämnade tala men säger ingenting ar det n å g o t i m o n? frågar h o n : ä n t a r du p å m a m m a? en d e t blir i n g e n s p e l n i n g m e d h e n n e i d a g h o n h ä r g å t t u t J a s v a r a r h a n och s t å r k v a r som förut vad läste du? o n l ä g g e r fingret p å s i d a n i b o k e n och v i s a r h o n o m och h a n böjer s i g l i t e t fram Jaså uneberg ä s e r du de d ä r g a m l a sak e r n a? J a ä s då för m i g b e r h a n ch h o n läser d i k t e n h ö g t m e d a n h a n m u m l a r o r d e n efter h e n n e : v a r d a g t a c k a r du m i g för i d a g s a d e h o n m e d ett l e e n d e dig säkert stunden llena var jag an kom allena; örbi min bana ans bana ledde an dröjde icke men tänkte dröja an talte icke men ögat talte u obekante u välbekante! n dag försvinner tt år förflyter et ena minnet det andra jagar en korta stunden blef hos mig evigt en bittra stunden den ljufva stunden ä s t a d a g k o m m e r h a n i n t e och i n t e h e l l e r nästa ila får i n t e h a n s a n s i k t e m e d dess oförklarliga grubbel ur t a n k a r n a en den t r e d j e d a g e n blir d e t b e k a n t a t t h a n är förlofvad h a n h a r blifvit förlofvad m e d major k a r i n s d o t t e r som alltid a n s e t t s h a så s t o r a p r e t e n t i o n e r h a n en fattig u n g m u s i k e r son till j ä r n k r a m h a n d l a r e n vid t o r g e t som flera gånger gått i konkurs ela staden förundrar sig a r du a n a t n å g o t i l a? frågar m o d e r n och det h a r h o n j u i c k e ; : : 4; 4: 50 5; en allt d e t t a h u r l ä n g e s e d a n! et var l ä n g e s e d a n h o n ens t ä n k t e p å a t t fråga någon efter i m o n m e r e n n e s d a g a r och h e n n e s o m s o r g e r ä r o helt a n d r a n u å n g t b a k o m h e n n e vill d e t förflutna ä n n u r o p a efter p l a t s i h e n n e s h j ä r t a och försöka a t t s t i n g a d e t e n d e t n å r i n t e fram d e t ä r visset och b o r t a ö r k r e t föll n a t t e n k o m m e d b l å s t och s n ö g e n o m f ö n s t r e t s å g h o n k v i s t a r n a vaja i d e t b l å t ö c k n e t n o t e r n a k u n d e h o n ej l ä s a m e r e n n e s h ä n d e r s ö k t e hit och dit p å t a n g e n t e r n a b e g ä r a n d e n å g o t som k u n n a t lösa h e n n e s ovissa a n i n g a r f a r h å g o r u t a n o r s a k on m i n d e s den g a m l a e n s a m m a frun som n y s s r e s t det lilla b i t t r a g u m m a n s i k t e t och r y s t e därvid r å n sitt rum ropade arsten: ill du i n t e s p e l a n å g o t? s p e l a chum a n n ' s ufschwung! och d e t föreföll h e n n e d å m e d ens som om h o n m e n a t och s ö k t j u s t detta stycke n v å g af t a c k s a m h e t i l a d e gen o m h e n n e och s a m h ö r i g h e t s k ä n s l a n m e d m a n nen värmde henne o n b ö r j a d e spela m e d h a l f s l u t n a ö g o n l ä t t a d gifvande sig h ä n ö k a n d e t a k t e n så m y c k e t h e n n e s fingrar förmådde drifva d e n ä r h o n s l u t a t s p r a n g h o n in i a r s t e n s r u m s l o g a r m a r n a om h a n s hals och l u t a d e sitt hufvud m o t h a n s s k u l d r a i n m o r f r å g a d e m i g n y s s hvarför j a g gifte m i g m e d dig a r s t e n h v i s k a d e h o n ill h e n n e k u n d e j a g i n g e n t i n g s v a r a m e n j a g vet det nu J a g vill a t t du s k a l l v a r a l y c k l i g t a n ord t r y c k t e h a n h e n n e till sig och behöll h e n n e d ä r ch de blefvo l ä n g e s i t t a n d e s å intill h v a r a n d r a o r ö r l i g a och s t u m m a l y s s n a n d e till d e n v ä x a n d e s t o r m som förde storv i n t e r n m e d sig öfver d e r a s l a n d och d e r a s h u s m e d a n l u g n och tillförsikt v ä x t e i n o m d e m själfva dun 908 (med julnumret) dun 909 (med julnumret) duns julnummer 894 duns julnummer 893 duns juinummer 905 arngarderoben 905 komplett 5:50 6: 0: 0 0: 0 0: 50 : J!

9 tt lifsvcrk i ornedalen lefver en å l d r i g k v i n n a som k a n s e tillbaka p å ett lif af p l i k t t r o g e t och oförtröttadt arbete i den lidande mänsklighetens tjänst e n barnmors k a s visserligen a n s p r å k s lösa s t ä l l n i n g h a r h o n likväl utfört e t t a r b e t e af s å d a n o m f a t t n i n g och sådan betydelse a t t det förvisso förtjänar a t t bli k ä n d t u t o m h e n n e s h e m b y g d där det väl k n a p p a s t finnes e t t e n d a h e m som ej v a r i t föremål för h e n n e s g o d a hjälp och kärleksfulla o m s o r g athilda harlotta ogman s o m föddes i f v e r t o r n e å s o c k e n d e n m a r s v i s a d e i sin u n g d o m e n o v a n l i g h å g och fallenhet för l ä s n i n g h v a d a n h e n n e s v e t g i r i g h e t ej tillfredsställdes af d e t m å t t k u n s k a p e r som den t i d e n s folkskoleundervisning' hade att bjuda på o n v a l d e d å a t t u t b i l d a sig till b a r n m o r s k a n s y r k e för h v i l k e t h o n otvifvelaktigt h a d e f ö r u t s ä t t n i n g a r u s t a d m e d g o d a f a c k k u n s k a p e r och en okuflig e n e r g i s a m t fullkomligt m ä k t i g såväl finska s o m s v e n s k a s p r å k e t b ö r j a d e h o n efter s l u t a d k u r s vid 6 års å l d e r sin v e r k s a m h e t som b a r n m o r s k a i sin h e m t r a k t m e d s t a t i o n i fvertorneå ed lifligt i n t r e s s e och s t o r d u g l i g h e t s k ö t t e h o n om d e f ö r r ä t t n i n g a r som h ö r d e till h e n n e s y r k e taliga ä r o a l l t s å d e v ä r l d s m e d b o r g a r e s o m u n d e r h e n n e s h ä g n s k å d a t d a g e n s ljus och i m å n g a familjer h a r h o n s e t t g e n e r a t i o n efter g e n e r a t i o n födas e n vid den tid d å a t h i l d a o g m a n börj a d e s i n v e r k s a m h e t som b a r n m o r s k a i fvert o r n e å b o d d e i o r n e d a l e n n o r r om a p a r a n d a ingen l ä k a r e ö r s t tillkom ajala prov i n s i a l l ä k a r e d i s t r i k t och f v e r t o r n e å e p r o vinsialläkaredistrikt en i a p a r a n d a station e r a d e p r o v i n s i a l l ä k a r e n h a d e a l l t s å a t t ombesörja s j u k v å r d e n utefter h e l a o r n e d a l e n som är g a n s k a folkrik o c h delvis m y c k e t t ä t t b e b y g g d t t u n d e r s å d a n a f ö r h å l l a n d e n ofantligt m å n g a sjukdomsfall ej k o m m o u n d e r l ä k a r e b e h a n d l i n g och a t t b a r n m o r s k a n ofta blef a n l i t a d d å l ä k a r e hjälp ej h u n n i t anskaffas v a r j u ej a t t u n d r a p å å kom a t h i l d a o g m a n a t t m å n g e n g å n g n ö d g a s syssla äfven m e d allmän s j u k v å r d h v a r v i d h o n t a c k v a r e sitt g o d a o m d ö m e blef till m y c k e n n y t t a för sina sjuka m e d m ä n n i s k o r en o a k t a d t h o n genom o m s t ä n d i g h e t e r n a s m a k t ofta blifvit k a l l a d som rådgifvare vid s å d a n a sjukdomsfall s o m ej h ö r t till o m r å d e t för h e n n e s e g e n t l i g a u t b i l d n i n g s å föll hon a l d r i g för frestelsen a t t g e sig s k e n af a t t b e s i t t a k u n s k a per i a n d r a af m e d i c i n e n s g r e n a r t k v a c k salfveri eller h u m b u g h a r h o n a l d r i g hemfallit t ä d s e s ö k t e h o n förmedla förbindelsen m e l l a n d e s j u k e och l ä k a r n e å n g e n g å n g h a r d e n som skrifver dessa r a d e r fått m o t t a g a bref från h e n n e m e d utförliga s j u k d o m s b e s k r i f n i n g a r v i t t n a n d e om h e n n e s t a n k e r e d a och g o d a iaktt a g e l s e f ö r m å g a v i d tillfällen d å l ä k a r e b e s ö k hos d e n s j u k e af en eller a n n a n a n l e d n i n g icke k u n n a t a n o r d n a s ch a t t s a m a r b e t a m e d h e n n e v a r alltid a n g e n ä m t ed l u g n och p r a k t i s k t s i n n e l e d d e h o n a n o r d n i n g a r n e för d e n föreståe n d e h ä n d e l s e n s å a t t äfven i de s ä m s t l o t t a d e h e m m e n e n viss o r d n i n g och s n y g g h e t r å d d e ; och d e n m o d e r n a a s e p t i k e n h v i l k e n vid t i d e n för h e n n e s u t b i l d n i n g ä n n u ej b r u t i t i g e n o m h a d e h o n g e n o m själfstudium fullständigt tillä g n a t sig å j a g alltså m e d dessa e n k l a o r d h a r v e l a t b r i n g a h e n n e m i t t t a c k för g o d t s a m a r b e t e u n d e r ; Jppgif lifvidd (under armarne) midjevidd och kjol längd erhåller i till der figur fullt tillförlitliga moderna o c i eleganta 3 «f : annnlflllåll j i ui&mnyi a :» s kyrkogård i ärmland aftäckte för n å g r a d a g a r s e d a n d e n af p r o f e s s o W a l t e r u n e b e r g s k ä n k t a b y s t e n af n d e r s ryxell l a n d d e n ä r v a r a n d e vid den h ö g t i d l i g a a k t e n m ä r k t e s d r e l m a agerlöf l a n d s h ö f d i n g e n e r h a r d y r s s e n tued fru b i s k o p J k l u n d s a m t m e d l e m m a r af den r y x e l l s k a släkten o k t o r e l m a a g e r l ö f t a l a d e efter aftäckningen tecknande i ett vackert anförande bilden af " d e n flitige r ä t t r å d i g e och h ö g s i n n a d e gamle f o r s k a r e n som v a n n sitt lifs l y c k a g e n o m a t t helt och o d e l a d t ä g n a sig å t d e t s t o r a värfvet att skänka d e n svenska ungdomen en intressant och väckande svensk historia" n a n n a n m i n n e s f e s t som o c k s å låtit m y c k e t t a l a o m s i g h a r v a r i t a f t ä c k n i n g e n af v a r e d e n b l a d s g r a f v å r d hvilken ceremoni i dessa dagar ägt rum p å ppsala kyrkogård taden v a r r i k t flaggsmyck a d o c h s å g o d t som h e l a s a m h ä l l e t v a r i r ö r e l s e för a t t d e l t a g a i eller b e v i t t n a X 4 X - X hugfästandet a f d e n b o r t g å n g n e sångarhöfd i n g e n s m i n n e rofessor u d jellén höll minnestalet an yttrade bl a dessa ord: " v a r e d e n b l a d s eftermäle b ö r framhållas hans nationella betydelse en utomstående h a r h e l t s ä k e r t s v å r t a t t förstå d e t a r b e t e som ä r f ö r e n a d t m e d s e g e r n p å e t t o m r å d e som h a n s n g e n v a r i a r b e t e t försiktigare och omsorgsfullare ä n e d e n b l a d a n v a r e n lika s k i c k l i g o r g a n i s a t ö r som k o n s e r t l e d a r e och e n s å n g l e d a r e af p r a k t i s k t y p a n r e p r e s e n t e r a r e x p a n s i o n s p e r i o d e n inom s v e n s k a s å n g e n s h i s t o ria e l a v å r t folk s t å r i t a c k s a m h e t s s k u l d till h o n o m liksom äfven u n i v e r s i t e t e t et ä r s u m m a n a f h a n s eftermäle a t t h a n ej gräfde ned d e s t o r a a n f ö r t r o d d a p u n d e n an står som s y m b o l e n af s å n g a r l i f v e t själft" öfrigt firades d a g e n m e d m i d d a g å illet af d e l t a g a r n a i å r s p a r i s e r k ö r hvarefter en s t o r f e s t k o n s e r t hölls i u n i v e r s i t e t e t s a u l a n å g r a å r d å v å r a v ä g a r m ö t t e s s å vet j a g också a t t j a g j ä m v ä l k a n u t t a l a e t t t a c k från de o t a l i g a h e m i o r n e d a l e n i h v i l k a h o n bringat hjälp o c h t r ö s t u n d e r d y s t r a orosfyllda sjukdomsstunder r erhöll h o n b e g ä r d t afsked från sin t j ä n s t efter n ä r a å r i g g a g n e r i k v e r k s a m h e t för h v i l k e n h o n som y t t r e u t m ä r k e l s e t e c k e n erhållit a t r i o t i s k a s ä l l s k a p e t s g u l d m e d a l j o n h a r s e d a n d r a g i t sig t i l l b a k a till sitt idylliska lilla h e m i l k k u l l a b y i o r n e d a l e n i h v i l k e t h o n k a n n j u t a af en ljus och sorgfri lefnadsafton p å sin l å n g a och s t r ä f s a m m a arbetsdag ällivara i september 90 rhållas omgående till nedanstående pris inom verige: 40 öre xpedieras portofritt inom verige om rekvisition åtföljd af likvid insändes till J 60 öre 75 öre orrlandsgatan 6 tockholm 75 öre 50 öre (ellerin; 50 öre gg r«dllldlllllld uu u«i l\lo liiuiiawi " y w iv 60 öre i kr önster kunna äfven beställas efter andra än våra modeller eställ- nins ska då risetärdå ^^^^^r^- 493 llil" i&t ; myildlldli^s il uiitb»j-«~ il nn!3!l _ m - _ -

BRAVIKEN KASTAR sina HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN N:R 28 (1227). SÖNDAGEN DEN 10 JULI 1910. 23:DJE ÅRG.

BRAVIKEN KASTAR sina HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN N:R 28 (1227). SÖNDAGEN DEN 10 JULI 1910. 23:DJE ÅRG. : 28 (1227). ÖG 10 JUI 1910. 23:J ÅG. HUFVUTÖ CH V. UTGIFV: JH IG. BVI T sina stridiga böljor mot stränderna och vinden sveper sakta uppför olmårdens sluttningar, där skogarne stå täta och susa. Går man

Läs mer

FOR-KVIN NAN M OCM - HEMMET/ 1 FRITHIOF-HELLBERG

FOR-KVIN NAN M OCM - HEMMET/ 1 FRITHIOF-HELLBERG Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. Alla tryckta texter är OCRtolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre

Läs mer

Trans k konsf på 72afionaf= museum. LOSNUMMER: 15 ORE. UPPLAGA A. FOR- KVIN NAN M OCH h EM M ET ï 1FRITHIOFHELLBERG SÖNDAGEN DEN 1 APRIL 1917.

Trans k konsf på 72afionaf= museum. LOSNUMMER: 15 ORE. UPPLAGA A. FOR- KVIN NAN M OCH h EM M ET ï 1FRITHIOFHELLBERG SÖNDAGEN DEN 1 APRIL 1917. N:R 14 115/6) A. 30:DE ARO. LOSNUMMER: 15 ORE. UPPLAGA A. ILLCJSTREPAD^ TI DN I Nû FOR- KVIN NAN M OCH h EM M ET ï 1FRITHIOFHELLBERG SÖNDAGEN DEN 1 APRIL 1917. HUFVUDREDAKT OR: ERNST HÖGMAN. RED.-SEKRETERARE:

Läs mer

library of the ESTATE OF THE LATE JOHN R. C. WATKINS

library of the ESTATE OF THE LATE JOHN R. C. WATKINS Presented to the library of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN R. C. WATKINS Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/adalenspoesiefteoomoli

Läs mer

Redaktör och utgifvare: Träffas säkrast kl. 2 3.

Redaktör och utgifvare: Träffas säkrast kl. 2 3. Stockholm, Iduns Tryckeri Aktiebolag. N:r 29 (448) Prenumerationspris pr år: Idun ensam _. kr. 5: Iduns Modet., fjortondagsuppl.» 5: Iduns Modet., månadsuppl» 3: Barngarderoben» 3: Fredagen den 17 juli

Läs mer

FOR- KVIN N AN M OCH H EM M ETI IFRITHIOFH ELLBERG HUFVUDREDAKTOR:

FOR- KVIN N AN M OCH H EM M ETI IFRITHIOFH ELLBERG HUFVUDREDAKTOR: N:R 19 11561) A. 30:DE ÅRG. LÖSNUMMER: 13 ORE. UPPLAGA A 1 r yl^tr EPAD gj TIDNING FOR- KVIN N AN M OCH H EM M ETI IFRITHIOFH ELLBERG SÖNDAGEN DEN 6 MA) 1917. HUFVUDREDAKTOR: ERNST HÖGMAN. 0

Läs mer

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nrriddarulfsucooboll NÄR RIDDAR ULF SUCKAR UR FAMILJEKRÖNIKAN PÅ HÖÖGSBORG Pappersleverantör

Läs mer

v. i j 9 r:w :*$. m 4 -v.. *m *%S Ä * - E. WALTER HOLPHERS DÄR STJÄRNORNA TINDRA STOCKHOLM 1905 AKTIEBOLAGET LJUS GÖTEBORG 1905 WALD. ZACHR1SSONS BOKTRYCKERI A.-B. Den stora stjärnan INNEHÅLL: Arf vets

Läs mer

FOR-KVIN NAN i OCH-H EM M ETI I FRITHIOF HELLBERG

FOR-KVIN NAN i OCH-H EM M ETI I FRITHIOF HELLBERG Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. Alla tryckta texter är OCRtolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre

Läs mer

CD?^ L.^fi Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/karinbrandtsdroogeij GUSTAF AF GEIJERSTAM KARIN BRANDTS DRÖM Utkommer hos

Läs mer

CQJQFQREmnG. eyccedhflmma, FRU BRICKED. OCH BOCCnÖS HEm- ILLCISTREBAD FOR- KVINNAN M OCH HEM METI I FRITHIOF-HELLBERG N:R 6 (1361) A. 26:TE ÅRG.

CQJQFQREmnG. eyccedhflmma, FRU BRICKED. OCH BOCCnÖS HEm- ILLCISTREBAD FOR- KVINNAN M OCH HEM METI I FRITHIOF-HELLBERG N:R 6 (1361) A. 26:TE ÅRG. Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. Alla tryckta texter är OCRtolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre

Läs mer

ARBROR AGA1H0N MED FLERE NO^: Stockholm. Albert Bonniers förlag-. Pris 2: 75.

ARBROR AGA1H0N MED FLERE NO^: Stockholm. Albert Bonniers förlag-. Pris 2: 75. 7 ARBROR AGA1H0N MED FLERE NO^: e Stockholm. Albert Bonniers förlag-. Pris 2: 75. FARBROR AGATHON MED FLERE NOVELLER AF TOR HEDBERG. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Djäfvulselixiret. Kapucinermunken broder Medardus efterlämnade papper utgifna af E.T.A. Hoffmann Öfversättning af Erik Brogren

Djäfvulselixiret. Kapucinermunken broder Medardus efterlämnade papper utgifna af E.T.A. Hoffmann Öfversättning af Erik Brogren Djäfvulselixiret Kapucinermunken broder Medardus efterlämnade papper utgifna af E.T.A. Hoffmann Öfversättning af Erik Brogren i E.T.A. HOFFMANN (1776 1822): Djäfvulselixiret (1814 1816). Öfversättning

Läs mer

1 i OJ a)

Läs mer

Maka Mor...1-4. Make Far...5-8. Barn Ungdom...9-10. Korta Neutrala...11-14. Personligt...15-18

Maka Mor...1-4. Make Far...5-8. Barn Ungdom...9-10. Korta Neutrala...11-14. Personligt...15-18 TIMECUT AB Index Maka Mor...1-4 Make Far...5-8 Barn Ungdom...9-10 Korta Neutrala...11-14 Personligt...15-18 Livets Förgänglighet... 19-21 Kärlek...22-23 Lidande...24-25 Frid - Ro...26-28 Minnen...29 Naturen...30-31

Läs mer

Matilda Wrede. N:r 39 (406) Fredagen den 27 september 1895. 8:de årg.

Matilda Wrede. N:r 39 (406) Fredagen den 27 september 1895. 8:de årg. Stockholm, Iduns 'JYyolceriAktiebolaf} N:r 39 (0) Fredagen den september 9. :de årg. Prenumerationspris pr år: Idun ensam kr. : Iduns Modet., fjortondagsuppl.» : Iduns Modetidn., mänadsuppl.»3: Barn garderoben

Läs mer

SKEPPET. GRurvo FOR- K.VIN NAN M OCH HEM MET! 1FRITHIOF-HELLBERG HUFVUDREDAKTOR: RED.-SEKRETERARE: ELISABETH KREY.

SKEPPET. GRurvo FOR- K.VIN NAN M OCH HEM MET! 1FRITHIOF-HELLBERG HUFVUDREDAKTOR: RED.-SEKRETERARE: ELISABETH KREY. N;R 43 (1553). 29:DE ÅRG. LOSNUMMER: 12 ORE. UPPLAGA A. ILLC1STREPAD hå TI DN ING GRurvo FOR- K.VIN NAN M OCH HEM MET! 1FRITHIOF-HELLBERG SÖNDAGEN DEN 22 OKTOBER 1916. HUFVUDREDAKTOR: ERNST HÖGMAN. RED.-SEKRETERARE:

Läs mer

* MATHILDA MALLINC I STJERNE, EVA SKSTTE OCH DE ANDRA HOME. jmdccccxiiii

* MATHILDA MALLINC I STJERNE, EVA SKSTTE OCH DE ANDRA HOME. jmdccccxiiii * MATHILDA MALLINC I STJERNE, EVA SKSTTE O OCH DE ANDRA HOME IS 0041986 jmdccccxiiii MATHILDA MALUNG EBBA STJERNE, EVA SKYTTE OCH DE ANDRA EBBA STJERNE, EVA SKYTTE OCH DE ANDRA ROMAN AF MATHILDA MALUNG

Läs mer

KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA.

KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA. KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA. Närvarande arbete, som delvis förut varit offentliggjordt i några tidningar, utgår kår i bokcorm revidera dt och icke oväsentligt utv låga dt af författaren. KORTA

Läs mer

undersökningar. Under åren 1 8 7 1 1 8 7 4 geolog vid Sveriges geologiska undersökning och tjänstgjorde under läsåret 1 8 7 2 1873 dessutom såsom

undersökningar. Under åren 1 8 7 1 1 8 7 4 geolog vid Sveriges geologiska undersökning och tjänstgjorde under läsåret 1 8 7 2 1873 dessutom såsom LÖRDAGEN undersökningar. Under åren 1 8 7 1 1 8 7 4 var han biträdande geolog vid Sveriges geologiska undersökning och tjänstgjorde under läsåret 1 8 7 2 1873 dessutom så tillförordnad lärare vid Kungl.

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg Maka, mor 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist

Läs mer

N:F 25 (340) Fredagen den 22 juni 1894. 7 de årg.

N:F 25 (340) Fredagen den 22 juni 1894. 7 de årg. Stoclhnt, Trhins Tryckeri Aktieholnff N:F 25 (340) Fredagen den 22 juni. 7 de årg. Prenumerationspris pr är: Idun ensam kr. 5- Iduns Modetiduing jämte kolorerade plauseher...» 4: 60 Iduns Modet utan kol.

Läs mer

I LLtlSTRE BADTI DN ING

I LLtlSTRE BADTI DN ING N:R ô 11571J A. 3ü:DE ÅRG. LOSNUMMER: 15 ORE UPPLAGA A. I LLtlSTRE BADTI DN ING FOR-KVINNAN MOCh* HEMMET? IFRITHIOF HELLBERG SÖNDAGEN DEN 16 FEBRUARI 1917. HUFVUDREDAKTOR: ERNST HÖGMAN. RED.-SEKRETERARE:

Läs mer

SANNA KVINNOR. Anne Charlotte Leffler. Tryckår 1883. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv

SANNA KVINNOR. Anne Charlotte Leffler. Tryckår 1883. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv SANNA KVINNOR Anne Charlotte Leffler Tryckår 1883 www.dramawebben.se http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv PERSONERNA: BERTA } LISSI deras döttrar. WILHELM, Lissis man. KAMRER LUNDBERG.

Läs mer

Upptäcktsresanden d:r Sven Hedins moder.

Upptäcktsresanden d:r Sven Hedins moder. Stockholm., N;r 41 (512) Fredagen den 15 oktober 1897. Prenumerationspris pr å r : Idun ensam Iduns M o d e t., fjortondagsuppl. Iduns M o d e t., m å n a d s u p p l. Barngarderoben Redaktör och trtgrfvare:

Läs mer

Luth, P.I G* Framstående Eians t: Lnkar. om svenskt folklynne

Luth, P.I G* Framstående Eians t: Lnkar. om svenskt folklynne CD Luth, P.I G* Framstående Eians t: Lnkar om svenskt folklynne CO «SVENSKT * FOLKLYNNE AF P. G. LYTH Stockholm, Fahlct* atitz & C:o FRAMSTÅENDE MÄNS TANKAR OM SVENSKT FOLKLYNNE MED FLERA UPPSATSER AF

Läs mer

RP4iiäffsN. ' i. 1./.1^' fr... a. ^-w. *** 'Söc^j^c.f. fv^ ^i!^ -{Jm. . i^ tvt -

RP4iiäffsN. ' i. 1./.1^' fr... a. ^-w. *** 'Söc^j^c.f. fv^ ^i!^ -{Jm. . i^ tvt - ^ RP4iiäffsN ' i 1./.1^' fr... a '" ^-w ti *** 'Söc^j^c.f fv^ tvt -. i^ ^i!^ -{Jm / (^- X: 7/0 LYCKLIGA MÄNNISKOR ROMAN AF GUSTAF AF GEIJERSTAM STOCKHOLM C. & E, GERNANDTS FÖRLAGSAKTIEBOLAG 77 97SJ

Läs mer

I""~~,,. ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l

I~~,,. ~ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l N:R 6. ARG 22. 15 MARS 1917. ' PREN -PRIS I, 50. JtX hm }l E BtNl:ZER ---=[ ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f '75~UlNDV UTGIFVARE KOMMIITEN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. }~l I""~~,,. JESU MISSION,>Människosonen kar

Läs mer

OVÄDER. August Strindberg. Tryckår 1907. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv

OVÄDER. August Strindberg. Tryckår 1907. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv OVÄDER August Strindberg Tryckår 1907 www.dramawebben.se http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv August Strindberg KAMMARSPEL OPUS I OVÄDER AKTIEBOLAGET LJUS STOCKHOLM 1907. AUGUST STRINDBERG

Läs mer