Inbjudan till teckning av aktier i Stille AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i Stille AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Stille AB (publ) NYEMISSION 2007

2 Erbjudandet i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare Ordlista Villkor Varje tretal (3) aktier ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie Teckningsrätt Varje befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter krävs för teckning av en (1) nyemitterad aktie Teckningskurs 0,30 SEK per aktie Avstämningsdag 27 juli 2007 Teckningstid 3 17 augusti 2007 Genomlysningsbara operationsbord Stille ImagiQ Operationsbord med bordstopp i kolfiber eller annat material som är genomlysningsbart vid röntgen, vilket möjliggör användning av låga stråldoser. Används vid avbildning och kirurgi inom olika medicinska discipliner. Unikt och patenterat genomlysningsbart operationsbord utvecklat och producerat av Stille. Handel med teckningsrätter 3 14 augusti 2007 C-båge Mobil eller fast röntgenutrustning för genomlysning vid exempelvis hjärt- /kärlkirurgi. Övrig information Handelsplats First North Gynekologi Läran om sjukdomar i de kvinnliga könsorganen. ISIN-kod Kortnamn SE STIL Obstetrik Läran om förlossning och förlossningsmedicin. Handelspost aktier Ortopedi Läran om rörelseorganens sjukdomar. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport jan jun augusti 2007 Delårsrapport jan sep november 2007 Definitioner och förkortningar Bolaget/Stille Stille AB (publ), org nr , med helägda dotterbolag (Stille-koncernen) beroende på sammanhang Erik Penser Fondkommission SEK/KSEK/MSEK USD Erik Penser Fondkommission AB Svenska kronor/ tusen svenska kronor/ miljoner svenska kronor Amerikanska dollar Urodynamik Urologi Minimalinvasiv kirurgi Öppen kirurgi Studier av flöden och tryck under vattenkastning. Läran om urinorganens sjukdomar. Kirurgi som genomförs via begränsade öppningar med hjälp av kameradokumentation, t ex s k titthålskirurgi Operativt öppnande av t ex bukhålan eller bröstkorgen.

3 Innehåll 2 Sammanfattning 5 Riskfaktorer 7 Inbjudan till teckning av aktier i Stille AB (publ) 8 Bakgrund och motiv 9 Villkor och anvisningar 11 VD har ordet 12 Marknadsöversikt 15 Verksamhet 20 Finansiell utveckling i sammandrag 22 Kommentarer till den finansiella utvecklingen i sammandrag 24 Övrig finansiell information 25 Aktiekapital och ägarförhållanden 27 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 29 Bolagsordning 30 Legala frågor och kompletterande information 32 Skattefrågor i Sverige 35 Delårsrapport januari mars Handlingar införlivade genom hänvisning 42 Adresser Detta prospekt har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Detta prospekt har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor i enlighet med FAR SRSs rekommendation: Granskning av prospekt, RevR 5. Informationen i detta prospekt som rör framtida förhållanden, såsom framtida resultatutveckling och andra antaganden om Bolagets utveckling utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är förenad med betydande osäkerhet, då den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att lämnade bedömningar och prognoser avseende framtiden kommer att realiseras lämnas inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Omständigheter som kan medföra att i prospektet lämnade bedömningar inte kan realiseras är bland andra efterfråge- och konjunkturutveckling, operativa kostnader samt utvecklingen av Bolagets verksamhet. Mot bakgrund härav rekommenderas tecknare av aktier i Stille AB (publ) att självständigt göra en utvärdering av framtiden inför en eventuell investering med detta prospekt som grund. Deltagare i Erbjudandet måste bilda sig en egen uppfattning rörande Bolaget och Erbjudandet med beaktande av informationen i hela prospektet. Erbjudandet i prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedlar och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller sådant erbjudande kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där det skulle strida mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Varken teckningsrätter, interimsaktier (BTA) eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får därför inte erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon motsvarande lag. Finansiell rådgivare till Bolaget är Erik Penser Fondkommission som biträtt Bolaget i upprättandet av detta prospekt. Då samtliga uppgifter härrör från Bolaget friskriver sig Erik Penser Fondkommission från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta prospekt. Erik Penser Fondkommission är även emissionsinstitut avseende Erbjudandet. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta prospekt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

4 2 Sammanfattning Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut att investera i Stille skall baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet. Observera att det civilrättsliga ansvar som kan åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen enbart kan göras gällande om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av prospektet. Noteras bör också att en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta prospekt kan bli tvungen att svara för eventuella rättegångskostnader, inklusive översättning av prospektet i förekommande fall. Nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare Stille genomför i enlighet med villkoren i detta prospekt en nyemission av högst aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Innehav av tre (3) aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Emissionskursen uppgår till 0,30 SEK per aktie. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 36 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd i sin helhet genom garanti utställd av Bolagets fyra största aktieägare. Motivet till emissionen är att stärka Stilles finansiella ställning. Emissionslikviden kommer i första hand att användas för amortering av befintliga lån. För fullständiga villkor och anmälningsförfarande, se avsnittet Villkor och anvisningar på sid Verksamhet Stille utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter. Prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Stille grundades 1841 och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stille utvecklar och tillverkar kirurgiska instrument av hög kvalitet till världens ledande kirurger, med fokus på kompletta uppsättningar kirurgiska instrument för plastikkirurgi och kärlkirurgi. Sortimentet består av omkring produkter och inkluderar saxar, pincetter, peanger, nålförare, tänger, kärlklämmare, hakar, mejslar, raspatorier och mikroinstrument. Samtliga produkter kännetecknas av den gracila design och unika känsla som har gjort Stille till en välkänd och uppskattad leverantör bland kirurger världen över. Instrumenttillverkningen sker till största del för hand i Stilles produktionsanläggning i Eskilstuna. I Sverige kompletteras Stilles sortiment med ett urval av medicintekniska produkter från andra välkända tillverkare, t ex Medtronic Xomed och Mizuho. Stille utvecklar och tillverkar procedurspecifika undersökningsbord för hjärt-/kärlkirurgi, gynekologi, urologi, ultraljudsundersökningar och urodynamiska undersökningar. Borden kännetecknas av hög grad av funktionalitet och ergonomi, samt en strävan efter estetiskt tilltalande design. Stilles främsta produkt är det genomlysningsbara operationsbordet ImagiQ, som genom sina unika panorerings- och tiltningsmöjligheter ökar säkerheten och förkortar tiden vid minimalinvasiva, kateterbaserade kärloperationer. Stille har en lång tradition av att bedriva produktutveckling i nära samarbete med slutanvändaren och har i flera fall utvecklat nya produkter som svar på specifika behov hos olika kirurger. En viktig del av Stilles strategi är även att utveckla utbudet av högkvalitativa produkter genom långsiktiga samarbeten och partnerskap med utvalda leverantörer av medicintekniska produkter. Stille har exempelvis ingått avtal med Gray Surgical och Ergon Sutramed för försäljning av ett produktprogram under varumärket Stille-Gray, respektive distribution av Stilles produkter på den italienska marknaden. Stille omsatte 117 MSEK under 2006, varav 41 procent genererades från verksamhetsområde Instrument och 59 procent från verksamhetsområde Bord. Stille-koncernen består av moderbolaget Stille AB med ett antal helägda dotterbolag. Bolaget har 54 anställda, varav tre i det amerikanska dotterbolaget Stille Sonesta Inc med säte i Dallas, Texas. Marknad Medicinteknik är en fragmenterad marknad. Fler än produkter räknas till det medicintekniska området, från tung utrustning för röntgen och medicinsk bilddiagnostik till rena förbrukningsartiklar såsom förbandsmaterial och sprutor. En övergripande uppdelning av marknaden kan göras i kapitalintensiva och icke kapitalintensiva produkter. Den senare uppgår till i storleksordningen miljarder USD i USA. Den svenska medicintekniska industrin producerar årligen medicin-

5 Sammanfattning tekniska produkter och tjänster för drygt 15 miljarder SEK, varav den största delen exporteras. Den totala marknaden för undersökningsbord beräknades under 2006 uppgå till knappt 550 miljoner USD. För kirurgiska instrument är storleken på marknaden mer svårbedömd, men uppgår till cirka 1 miljard USD. Marknaden för medicintekniska produkter domineras av de industrialiserade länderna i världen. USA representerar den största marknaden, med omkring hälften av omsättningen och fortsatt goda tillväxtmöjligheter. Industrin karaktäriseras av ett antal stora multinationella företag verksamma på den globala marknaden, några mellanstora företag med visst fokus på prioriterade segment samt ett antal mindre, högspecialiserade aktörer. Trots god tillväxt är graden av konkurrens hög. Strategiska samarbeten mellan potentiella konkurrenter är vanligt förekommande för att utöka produkterbjudandet och nå nya marknader. Marknaden för medicintekniska produkter är i stort sett konjunkturoberoende och följer inte någon cyklisk utveckling. Under flera år har marknaden haft en stabil tillväxt på omkring 8 13 procent årligen. Enskilda segment har haft en kraftigare tillväxt, t ex plastikkirurgi. Segmentet för kirurgiska instrument i sin helhet, liksom undersökningsbord, är relativt mogna marknader och växer i något lägre takt än genomsnittet för medicintekniska produkter, omkring 4 procent årligen. Såväl demografiska och socioekonomiska faktorer som förändringar inom hälso- och sjukvårdssektorn bedöms bidra till en positiv tillväxt inom den medicintekniska industrin under kommande år. Sjukdomsfall relaterade till livsstil och hög ålder, såsom cancer, diabetes, fetma och hjärt-/kärlsjukdomar, ökar i omfattning och verkar pådrivande för marknaden för medicintekniska produkter. Plastikkirurgiska ingrepp är ett område i starkt tillväxt, genom en ökad acceptans för kosmetisk kirurgi. Därtill leder trender inom sjukvården mot rationalisering och kommersialisering av verksamheten till högre krav på hälso- och sjukvårdsrelaterade produkter och processer. Likaledes är löpande innovation och teknikskiften en av de viktigaste tillväxtfaktorerna inom medicinteknik. Styrelse och ledande befattningshavare Stilles styrelse består av sex ledamöter. Styrelseordförande är Thomas Axelsson. Ordinarie styrelseledamöter är Annika Espander, Bruce Grant, Bengt Julander, Claes Wenthzel samt Sirpa Mäkipää (facklig representant). Styrelsesuppleant är Louise Ellfolk (facklig representant). Stilles verkställande direktör är Anders Weilandt. Övriga ledande befattningshavare är Per Södergren (ekonomichef), Simonetta Todini (personalchef), Tomas Camnell (fabrikschef) samt Michael Carney (ansvarig för den amerikanska marknaden). Aktieägare Stilles aktie är sedan den 28 november 2005 listad på First North. Antalet aktieägare uppgår till cirka Aktieägare per den 29 juni 2007 Andel av kapital och röster Linc Invest AB 25,0% Catella Healthcare Investment AS 16,6% Garden Growth Company LLC 15,2% Linc AB 7,8% SEB Private Bank S.A. 3,1% Övriga aktieägare 32,3% Totalt 100,0% Riskfaktorer Stilles verksamhet, finansiella ställning och resultat kan komma att påverkas av ett antal riskfaktorer som bör beaktas vid bedömning av en investering i Bolaget. Riskfaktorerna innefattar, men är inte begränsade till, marknadsacceptans, teknisk utveckling, konkurrens, beroende av myndigheters tillståndsgivning och beslut, produktansvar, immateriellt skydd, beroende av kvalificerad personal och nyckelpersoner, framtida kapitalbehov, valutakursfluktuationer samt Stilles aktieutveckling. För en närmare beskrivning, se avsnittet Riskfaktorer på sid 5 6.

6 Sammanfattning Finansiell översikt Resultaträkningar, KSEK IFRS IFRS IFRS Tidigare principer Tidigare principer Nettoomsättning Rörelseresultat före av- och nedskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat efter finansiella poster PERIODENS RESULTAT varav engångskostnader Balansräkningar, KSEK IFRS IFRS IFRS Tidigare principer Tidigare principer Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder och avsättningar SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Nyckeltal IFRS IFRS IFRS Tidigare principer Tidigare principer Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar -10% 8% 1% -16% -8% Rörelsemarginal efter avskrivningar -21% 5% -3% -26% -12% Avkastning på eget kapital -350% 21% -203% -267% -45% Soliditet 8% 17% 15% -4% 26% Medelantal anställda, antal Resultat per aktie, SEK -0,09 0,01-0,02-0,13-0,07

7 Riskfaktorer Nedan anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse för Stilles framtida utveckling. Dessa är inte sammanställda i ordning efter betydelse eller potentiell ekonomisk inverkan på Bolagets resultat eller värdering och skall inte ses som uttömmande utan endast exemplifierande utgångspunkter. Beskrivningar av Stilles verksamhet och till denna anknutna marknadsförutsättningar och deras inverkan på Bolagets ekonomiska utsikter är baserade på Bolagets egna bedömningar samt på externa källor. Sådana beskrivningar är till sin natur behäftade med osäkerhet som Stille inte kan råda över, varför inga garantier kan lämnas att det som beskrivs i prospektet är korrekt eller kommer att inträffa. Stille kan påverka eller motverka vissa faktorer i den löpande verksamheten, medan andra kan inverka slumpmässigt och helt eller delvis ligga utanför Bolagets kontroll. Vid en bedömning av Stilles framtida utveckling är det därför viktigt att beakta och bedöma dessa riskfaktorer. Ägande av aktier är alltid förenat med risk och innehavare av aktier i Stille uppmanas därför att, utöver den information som ges i detta prospekt, göra sin egen bedömning av nedan nämnda och andra potentiella riskfaktorer och deras betydelse för den framtida utvecklingen. Marknadsacceptans Stille är en mindre aktör inom industrin för medicintekniska produkter. Risk föreligger att marknaden uppvisar tveksamhet inför Stilles nyutvecklade produkter, då dessa är förhållandevis avancerade och ligger i det övre prissegmentet. Detta skulle kunna innebära att det tar längre tid än planerat att uppnå kritisk affärsvolym för positivt resultat. En betydande del av Bolagets framtida potential avseende såväl tillväxt som lönsamhet bedöms finnas på den amerikanska marknaden. Bolagets framgång är till viss del beroende av att nya försäljningskanaler på den amerikanska marknaden kan bearbetas framgångsrikt. En negativ händelse på denna marknad, exempelvis i form av produktfel, fördröjningar, eller misslyckande att erhålla eller behålla olika myndigheters godkännande och erforderligt patentskydd, dålig publicitet eller liknande, kan komma att påverka Bolagets omsättning och resultat negativt. Teknisk utveckling Inom medicinteknik pågår ständig teknisk utveckling i varierande grad beroende på typ av produkt. Utvecklingen strävar regelmässigt efter förbättrad teknik samt kostnadsreduktioner och -effektivisering för slutanvändaren. En genomgående trend pågår för närvarande mot kortare sjukhusvistelser, liksom ett generellt skifte från öppen kirurgi till minimalinvasiv kirurgi, exempelvis s k titthålskirurgi, där sådan teknik är möjlig. Stilles framgång är i hög grad beroende av Bolagets förmåga att reagera på nya förutsättningar på marknaden och att möta efterfrågan på nyutvecklade produkter. Konkurrens Industrin för medicintekniska produkter kännetecknas av konkurrens aktörerna emellan, framförallt i relationen pris/kvalitet/teknologi. Stille innehar en god ställning i marknaden med produkter av erkänd kvalitet och innehar inom vissa segment en ledande position. Det finns dock ingen garanti för att Stille även i framtiden kommer att kunna erbjuda den bästa lösningen för medicinteknisk behandling. En oförmåga från Bolagets sida att i framtiden upprätthålla god konkurrenskraft i marknaden kan komma att ha en negativ inverkan på Bolagets omsättning och resultat. Beroende av myndigheters tillståndsgivning och beslut Stilles verksamhet regleras av myndigheter i olika länder som ansvarar för godkännande och kontroll av medicintekniska produkter i enlighet med gällande lagstiftning. I Sverige övervakas Stilles verksamhet av Läkemedelsverket med grund i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. Motsvarande organ på den amerikanska

8 Riskfaktorer marknaden är FDA (Food and Drug Administration). Myndigheternas övervakning syftar till att säkerställa produktsäkerhet och -effektivitet genom kontroll av kvalitetshantering, uppföljning av tillbud med medicinteknisk utrustning, inspektion av tillverkare samt granskning av kliniska prövningar inom området. Stille tillämpar ett kvalitetssystem som omfattar hela koncernens verksamhet och som syftar till att aktivt uppfölja och hantera de regulatoriska krav som ställs på samtliga marknader där Bolaget verkar. Det finns dock ingen garanti för att Stille direkt eller indirekt kan komma att påverkas av eventuella myndighetsbeslut med tillhörande sanktioner, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Bolagets omsättning och resultat. Produktansvar Stille har som tillverkare av medicintekniska produkter ett långtgående produktansvar. I det fall en incident skulle inträffa med person- eller sakskada som följd och där orsaken skulle kunna härledas till Bolagets produkter kan produktansvar utkrävas och skadeståndsanspråk ställas. Bolaget har efter bästa omdöme försäkrat sig mot sådana anspråk. Det finns dock ingen garanti för att denna försäkring är tillräcklig i varje situation. Oavsett om eventuellt anspråk skulle täckas helt, delvis eller inte alls av försäkringen, kan incident där produktansvar utkrävs komma att påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Under alla omständigheter skulle sådan incident även påverka Bolagets renommé negativt. Immateriellt skydd Stille är i viss utsträckning beroende av att Bolaget kan skydda produkter och teknisk utveckling genom patent och andra typer av immateriella rättigheter. Den tekniska utvecklingen är påtaglig inom det område som Stille är verksamt, vilket innebär en risk för att konkurrerande lösningar utvecklas som kringgår Bolagets patent. Risk föreligger även att anspråk riktas mot Stille med anledning av patentintrång hos annan tillverkare eller utvecklare av medicintekniska produkter. Det finns ingen garanti för att Stille kan erhålla och/ eller upprätthålla patent i framtiden. Det finns heller ingen garanti för att Bolaget kan uppbringa tillräckliga finansiella resurser för att genomgå rättsliga förfaranden med anledning av en potentiell patenttvist. en negativ inverkan på verksamheten. Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna lyckas behålla eller rekrytera personer som har eller skulle kunna ha betydelse för Bolaget och dess verksamhet. Framtida kapitalbehov Det kan inte uteslutas att ytterligare kapital kan komma att behövas för att finansiera och/eller expandera Stilles verksamhet i framtiden. Om en kapitalanskaffning skulle behöva genomföras i ett marknadsläge som är mindre gynnsamt finns risk för att en sådan kapitalanskaffning kan komma att ha negativ inverkan på Bolagets verksamhet eller aktieägarnas rättigheter. Om Bolaget finansieras ytterligare genom emission av aktier eller aktierelaterade instrument kan Bolagets aktieägare komma att drabbas av utspädning. Därtill kan ytterligare finansiering genom upptagande av lån, om sådan finns tillgänglig för Bolaget, innehålla villkor som kan komma att inskränka Bolagets flexibilitet. Det finns ingen garanti för att nytt kapital kan anskaffas då behov uppstår och på för Bolaget acceptabla villkor. Valutakursfluktuationer Stille bedriver internationell försäljningsverksamhet som i huvudsak är baserad på svensk produktion. Bolaget är således exponerat mot valutakursfluktuationer som skulle kunna ha negativ inverkan på Stilles omsättning och resultat samt på Bolagets internationella konkurrenskraft. För närvarande är Stille framförallt exponerat mot förändringar i den amerikanska dollarkursen relativt den svenska kronan, då en relativt stor del av Bolagets intäkter, i huvudsak inom verksamhetsområdet Bord, genereras i USA. Stille tillämpar för närvarande inga särskilda valutasäkringsprinciper. Stilles aktieutveckling Stilles aktie handlas sedan 28 november 2005 på First North. Aktiekursen påverkas av faktorer som hänför sig till Bolaget, men även till omvärldsfaktorer som Bolaget inte råder över. Detta innebär att det pris som aktien handlas till kommer att variera. Det finns inte heller någon garanti för att tillräcklig likviditet i aktien kan uppnås, vilket skulle kunna innebära svårigheter för aktieägare att förändra sitt innehav. Beroende av kvalificerad personal och nyckelpersoner Stille är beroende av kvalificerad personal i olika befattningar, liksom av att i framtiden kunna rekrytera ny personal. För närvarande finns ett antal nyckelpersoner anställda i Bolaget. Om dessa personer skulle lämna Bolaget skulle detta, åtminstone kortsiktigt, kunna ha

9 Inbjudan till teckning av aktier i Stille AB (publ) 7 Vid styrelsemöte i Stille AB (publ) den 25 juni 2007 har beslutats om nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, med stöd i det bemyndigande som gavs vid årsstämman den 25 april Innehav av tre (3) befintliga aktier i Stille berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Emissionen innebär att aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka med högst SEK från SEK till högst SEK genom emission av högst aktier, envar med kvotvärde 0,05 SEK. Emissionskursen har fastställts till 0,30 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs Bolaget högst SEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK. Emissionen är säkerställd i sin helhet genom garantier utställda av Bolagets fyra största aktieägare, Linc Invest AB, Catella Healthcare Investment AS, Garden Growth Company LLC samt Linc AB. Härmed inbjuds till teckning av högst aktier i Stille AB (publ) i enlighet med villkoren i detta prospekt. Den utspädningseffekt som uppstår för aktieägare som väljer att inte delta i emissionen uppgår till 25 procent. För ytterligare information hänvisas till detta prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i Stille med anledning av föreliggande nyemission. Styrelsen avser att redovisa utfallet av emissionen genom pressmeddelande så snart som möjligt efter teckningstidens utgång. Styrelsen är ansvarig för den information som lämnas i detta prospekt och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Stille som skapas genom prospektet. Solna den 16 juli 2007 Stille AB (publ) Styrelsen

10 Bakgrund och motiv Bakgrunden till föreliggande nyemission är att 2006 blev ett otillfredsställande år för Stille. Resultatet efter skatt blev en förlust på 29,7 MSEK. Av förlusten avsåg 17,9 MSEK kostnader av engångskaraktär. Som en följd av underskottet från verksamheten har Bolagets finansiella ställning försvagats väsentligt. I augusti 2006 fick Stille en ny verkställande direktör i Anders Weilandt med omfattande erfarenhet från den medicintekniska industrin. Under hösten 2006 initierades därefter under Bolagets nya ledning ett omfattande omstruktureringsprogram för att öka lönsamheten och skapa kontroll över koncernens verksamhet i sin helhet. I arbetet med omstruktureringen genomfördes bl a en grundlig genomlysning av Stilles verksamhet i USA, en analys av värdet på Bolagets immateriella tillgångar med nedskrivningar som följd, samt en övergång från en produkt- till processorienterad organisation med en gemensam uppsättning tydliga mål. Kostnaderna för omstruktureringsprogrammet togs i allt väsentligt under räkenskapsåret 2006 med konsekvensen att soliditeten per den 31 december 2006 hade sjunkit till en otillfredsställande nivå om 8 procent. Omstruktureringen av verksamheten har successivt genomförts. Nästa steg är att stärka Stilles finansiella ställning för att skapa förutsättningar för Bolagets utveckling enligt den långsiktiga strategi som kommer att fastställas under hösten Föreliggande nyemission kommer att tillföra Bolaget cirka 36 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer i första hand att användas för amortering av befintliga lån. Tillskottet kommer emellertid även att möjliggöra uppbyggnaden av rörelsekapital för Stilles tillväxt. Efter genomförd emission kommer Bolagets soliditet att överstiga 50 procent, vilket utgör en tillräckligt stark finansiell ställning för att expandera verksamheten och skapa förutsättningar för Bolaget att i framtiden ytterligare kunna öka belåningen vid behov för att genomföra offensiva satsningar. Ambitionen är att vitalisera Stille, ett av den medicintekniska industrins äldsta och starkaste varumärken. Solna den 16 juli 2007 Stille AB (publ) Styrelsen

11 Villkor och anvisningar Rätt att teckna Den som på avstämningsdagen den 27 juli 2007 är registrerad som aktieägare i Stille AB (publ) äger rätt att teckna aktier. Innehav av tre (3) aktier ger rätt att med företrädesrätt teckna en (1) nyemitterad aktie. Teckningskurs Teckningskursen uppgår till 0,30 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Teckningskursen har fastställts av styrelsen med utgångspunkt i marknadens prissättning av Stilles aktie och med hänsyn till sedvanlig emissionsrabatt. Stilles aktie har under den senaste tolvmånadersperioden handlats till lägst 0,35 SEK. Givet teckningskursen 0,30 SEK per aktie och full teckning i föreliggande nyemission uppgår Bolagets marknadsvärde till 145 MSEK efter genomförd emission. Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC AB ( VPC ) för rätt att delta i emissionen är den 27 juli Sista dag för handel med Stilles aktie med rätt att delta i emissionen är den 24 juli Teckningsrätter Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare erhåller teckningsrätter. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter kommer att ske på First North under perioden 3 14 augusti Bank eller fondkommissionär handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningstid Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning under perioden 3 17 augusti Styrelsen för Stille förbehåller sig rätten att förlänga den tid under vilken anmälan kan ske. Observera att ej utnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VPkonto utan avisering från VPC. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätter måste dessa antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 17 augusti 2007 eller säljas senast den 14 augusti Information till direktregistrerade aktieägare De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bl a antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare m fl erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer ej att skickas ut. Information till förvaltarregistrerade aktieägare De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos bank eller fondkommissionär erhåller ingen emissionsredovisning från VPC. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller fondkommissionär. Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning. Observera att det normalt tar cirka tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningssedlar som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdag. Teckning och betalning skall ske i enlighet med något av nedanstående alternativ: 1. Förtryckt inbetalningsavi från VPC I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier skall den förtryckta inbetalningsavin från VPC användas som underlag för teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln skall därmed inte användas. Inga tilllägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande. 2. Särskild anmälningssedel I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från VPC, skall särskild anmälningssedel användas. Teckning genom betalning sker i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från VPC skall därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Fondkommission via telefon, e- post eller hemsidan.

12 10 Villkor och anvisningar Särskild anmälningssedel skall vara Erik Penser Fondkommission tillhanda senast klockan den 17 augusti Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till: Erik Penser Fondkommission AB Emissionsavdelningen Box STOCKHOLM Besöksadress: Biblioteksgatan 9 Telefon: E-post: Hemsida: Teckning utan stöd av teckningsrätter I det fall samtliga teckningsrätter som tilldelats aktieägare inte utnyttjas skall tilldelning av ej tecknade aktier ske pro rata till aktieägare som tecknar utan stöd av företrädesrätt i förhållande till det antal aktier de tidigare äger (subsidiär teckningsrätt). Aktier som inte tecknas med subsidiär teckningsrätt skall tilldelas allmänheten pro rata i förhållande till antalet tecknade aktier och i sista hand fördelas till garanter. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske under samma tidsperiod som anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, 3 17 augusti Intressanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter skall göras på anmälningssedel som ifylls, undertecknas och skickas eller lämnas till Erik Penser Fondkommission till adress enligt ovan. Anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Fondkommission via telefon, e-post eller hemsidan. Anmälningssedeln skall vara Erik Penser Fondkommission tillhanda senast klockan den 17 augusti Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken skall betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Utländska aktieägare Aktieägare som är bosatta utanför Sverige skall sända den förtryckta inbetalningsavin, i det fall samtliga erhållna teckningsrätter utnyttjas, eller särskild anmälningssedel, om ett annat antal teckningsrätter utnyttjas, tillsammans med betalning till adress enligt ovan. Betalning skall erläggas på Erik Penser Fondkommissions bankkonto i SEB med IBANnummer SE och SWIFTadress ESSESESS. Betald tecknad aktie (BTA) Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär cirka tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare. Handel i BTA Handel med BTA kommer att ske på First North från den 3 augusti 2007 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av september Leverans av aktier BTA kommer att ersättas av aktier när emissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan avisering. Sådan ombokning beräknas ske i mitten av september I samband med detta beräknas de nyemitterade aktierna bli föremål för handel på First North. Rätt till utdelning De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning fr o m räkenskapsåret Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av VPC eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Emissionsgaranti Emissionen är säkerställd i sin helhet genom garantier utställda av Bolagets fyra största ägare. Detta beskrivs närmare i avsnittet Legala frågor och kompletterade information på sid

13 VD har ordet 11 Stille är ett bland få bolag i världen som kan visa upp en 165-årig historia av hög kvalitet och framgångsrik produktutveckling. De resultat som under denna period har genererats från svensk medicinsk forskning och utveckling har varit mycket framstående. Stilles bidrag till detta arbete har från tid till annan varit av betydelse genom en direkt samverkan med forskande och utvecklingsinriktade kirurger. Då som nu bygger Stilles produkter på ett nära samarbete med och en djup förståelse för kirurgens behov och vardag, liksom förmågan att omsätta idéer och problemlösning till sinnrika och väl utformade produkter av yppersta kvalitet. Stilles strategi är att vara den givna partnern och källan till lösningar och inspiration för dagens kirurger i världen. Vårt fokus är området omedelbart runt operationssåret, sett utifrån kirurgens perspektiv. Jag tillträdde som verkställande direktör den 9 januari i år efter en period som tillförordnad under hösten 2006, och har därmed fått förtroendet att utveckla Stille till att åter befästa Bolagets marknadsledande position i Skandinavien och på globala marknader. Stille har under den senaste tiomånadersperioden genomgått ett omfattande åtgärdsprogram. Framförallt i USA har stora insatser gjorts för att säkra Bolagets tillgångar och framtida affärer, vilket i det korta perspektivet medfört stora kostnader. Avseende vår verksamhet på den amerikanska marknaden, liksom för stora delar av övriga rörelsen, har kraftfulla åtgärder varit nödvändiga för att skapa förutsättningar för en framgångsrik omstart i en mycket intressant global marknad för Stille. Omstruktureringsarbetet har även inkluderat en genomgång av Bolagets balansräkning med omfattande nedskrivningar av tillgångar som följd, vilket kortsiktigt påverkat resultatet. Sammantaget har vi implementerat ett kostnadsreduceringsprogram och lagt om Stilles organisation för att på ett mer effektivt sätt leverera medicintekniska produkter till våra prioriterade områden och därmed lägga grunden för lönsamhet. Nästa steg i utvecklingen är att stärka Bolagets finansiella ställning. Detta görs genom en fullt garanterad företrädesemission om cirka 36 MSEK. Glädjande nog har Bolagets fyra största aktieägare (Linc AB, Linc Invest AB, Catella Healthcare Investment AS och Garden Growth Company LLC) meddelat att de avser att fullt ut teckna sina andelar samt att de vederlagsfritt garanterar övriga aktieägares teckning. Jag avser givetvis att fullt ut teckna min andel av nyemissionen. Emissionen kommer att göra att Bolagets balansräkning stärks väsentligt. Soliditeten kommer efter amortering av befintliga lån att uppgå till över 50 procent. Efter genomförd nyemission avser vi i ledningen att satsa offensivt och kapitalisera på Stilles starka varumärke. En långsiktig plan för Bolagets verksamhet och utveckling kommer att fastställas under hösten Vi avser exempelvis att genomföra en förstärkt satsning på den amerikanska marknaden som vi bedömer som fortsatt mycket intressant. Stor potential finns i synnerhet inom plastikkirurgi, en disciplin i kraftig tillväxt. Plastikkirurgi är därtill ett köpstarkt segment i vilket användarna är villiga att betala för kvalitetsinstrument. Stille har även potentiella möjligheter inom hjärt-/kärlkirurgi, ortopedi och spinal/neurokirurgi som skall utvärderas närmare. Vi avser att bedriva fortsatt utveckling av genomlysningsbara bord och prioritera arbetet med att stärka vår position med dessa produkter på den amerikanska marknaden. Våra produkter skall samverka och produktutbudet presenteras så att största möjliga varumärkesvärde åstadkoms. Stille som varumärke skall betyda kirurgi för alla målgrupper i marknadsföringen. För att hålla ett högt tempo i uppbyggnaden avser Stille att ingå nya strategiska samarbeten och partnerskap med andra leverantörer av medicintekniska produkter för att tillsammans driva utvecklingen inom intressanta terapiområden. De två senaste exemplen är produktsamarbetet med australiensiska Gray Surgical för sårhakssystem i Norden, Italien och USA, samt distributionsavtalet med Ergon Sutramed, en av Italiens ledande leverantörer av kirurgiska instrument. Det är även sannolikt att Bolaget i framtiden expanderar genom förvärv av mindre, intressanta medicintekniska bolag som under varumärket Stille och genom att ingå i Stille-koncernen kan vidareutvecklas och stärka verksamheten. Vårt förnyade affärsfokus, med utgångspunkt i kundens perspektiv och det kirurgiska ingreppet, hjälper oss till beslut om avvägda förbättringssteg avseende investeringar i nya marknader, produkter och produktionprocesser, vilket sammantaget skall medföra positiva resultat och tillfredställande tillväxt. Välkommen att teckna aktier i Stille! Solna den 16 juli 2007 Anders Weilandt Verkställande direktör

14 12 Marknadsöversikt Nedan följer en sammanfattande beskrivning av marknaden för medicintekniska produkter, dess drivkrafter och aktuella trender inom industrin. Informationen i detta avsnitt har hämtats från externa källor eller är, där inget särskilt anges, baserade på Bolagets bedömningar. Där officiell statistik för den medicintekniska industrin saknas utgörs uppgifterna i vissa fall av estimat med utgångspunkt i tidigare uppgifter. I de fall informationen har hämtats från externa källor har denna återgivits korrekt och såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats som skulle göra informationen felaktig eller missvisande. Medicintekniska produkter Medicinteknik är en mycket fragmenterad marknad som täcker i stort sett samtliga produkter, förutom läkemedel, med medicinsk anknytning. Det finns idag över olika teknologier inom medicinteknik och en enorm variation av produkter. Fler än produkter räknas till det medicintekniska området, från tung utrustning för röntgen och medicinsk bilddiagnostik, dialysapparater, ortopediska implantat och pace-makers till rena förbrukningsartiklar såsom förbandsmaterial och sprutor. 1 Segmentering inom industrin för medicintekniska produkter In vitro-diagnostiska produkter (för undersökningar i laboratoriemiljö) 17% Engångsartiklar 17% Elektromedicinska produkter (t ex infu- 15% sionspumpar, övervakningsutrustning för intensivvård) Radiologi (t ex röntgenstrålning, ultraljud, 13% datortomografi) Oftalmologisk och optisk utrustning 10% (t ex glasögon, kontaktlinser) Dentalprodukter 6% Återanvändbara kirurgiska instrument 5% Sjukhusutrustning 5% Handikapphjälpmedel 3% Icke-aktiva implantat (t ex höftleds- och 3% bröstproteser) Aktiva implantat (innehåller energikälla, 2% t ex pacemaker) Anestesi och respiration 2% Övriga produkter 2% En övergripande uppdelning av marknaden för medicintekniska produkter kan göras i kapitalintensiva (exempelvis röntgenutrustning) och icke kapitalintensiva produkter. Den senare uppgår till i storleksordningen miljarder USD i USA. Den svenska medicintekniska industrin producerar årligen medicintekniska produkter och tjänster för drygt 15 miljarder SEK, varav den största delen exporteras. 2 Den totala marknaden för undersökningsbord beräknades under 2006 uppgå till cirka 550 miljoner USD. 3 För kirurgiska instrument är storleken på marknaden mer svårbedömd, men bedöms uppgå till cirka 1 miljard USD. Marknaden för handhållna, återanvändbara kirurgiska instrument består av olika kirurgiska discipliner med ett antal applikationsområden. Till följd av ingreppens karaktär och grad av specialisering kan differentieringen mellan olika typer av instrument vara stor. Minimalinvasiva ingrepp, som till motsats från öppen kirurgi genomförs med hjälp av långa smala instrument och kameradokumentation genom begränsade öppningar, s k titthålskirurgi, är vanligast inom allmänkirurgi, gynekologi och urologi, men mindre vanliga inom övriga segment. Plastikkirurgi är en växande marknad. I USA beräknas mer än nio miljoner ingrepp ha genomförts under Estetisk kirurgi kräver instrument som tål hög belastning. Instrumenten används fler än en gång varje dag och måste tåla ett stort antal diskningar och steriliseringar utan att förlora i skärpa och precision. Efterfrågan på kirurgiska instrument av hög kvalitet och tålighet är därför stor inom plastikirurgi. Källa: Swedish MedTech, Bolagsinternt material. 1 Swedish MedTech (svensk branschorganisation för medicintekniska företag), Sjukvårdens leverantörsförening (SLF), Eucomed. 2 Sjukvårdens leverantörsförening (SLF). 3 Operating tables A Global Strategic Business Report, Global Industry Analysts, January State of the Medical Device Industry and Trends for 2006, Booz Allen Hamilton, 2006.

15 Marknadsöversikt 13 Marknaden för handhållna kirurgiska instrument (USA) Allmänkirurgi 29% Plastikkirurgi/rekonstruktiv kirurgi 4% Hjärt-/kärlkirurgi 7% Öron/näsa/hals 5% Urologi 7% Ortopedisk kirurgi 16% Gynekologi 16% Övrigt 16% Källa: Device Strategy Consultants LLC, November Geografiska marknader Marknaden för medicintekniska produkter domineras av de industrialiserade länderna i världen där sjukvårdssystemen är väl utbyggda och där den tekniska innovationen ligger i framkant. USA representerar den största marknaden för medicintekniska produkter, med omkring hälften av omsättningen och fortsatt goda tillväxtmöjligheter. Hög tillväxt förväntas även i länder i bl a Asien och Sydamerika i takt med allt högre ekonomisk aktivitet och genomförande av ett sjukvårdsreformer som stimulerar tillväxten genom ett ökat behov av medicintekniska produkter. Geografisk fördelning av marknaden för medicintekniska produkter USA 43% Japan 11% Tyskland 10% Frankrike 5% Italien 3% Storbritannien 3% Kanada 2% Övriga länder 23% Källa: Eucomed Industry Profile 2003, Arthur D. Little estimates based on industry statistics. Siffrorna avser Konkurrens och marknadsaktörer Industrin för medicintekniska produkter karaktäriseras av ett antal stora multinationella företag verksamma på den globala marknaden, några mellanstora företag med visst fokus på prioriterade segment samt ett antal mindre, högspecialiserade aktörer. De större företagen (med en omsättning överstigande 500 miljoner USD) dominerar den globala marknaden med en andel om ca 65 procent, medan mellanstora och specialiserade företag står för 25 procent respektive 10 procent av marknaden. 5 Trots god tillväxt är graden av konkurrens mycket hög. Bolaget bedömer att man möter omkring ett tjugotal konkurrenter inom de områden och discipliner där Stille är verksamt. Av dessa har flera förlagt tillverkningen till lågprisländer i Asien. Strategiska samarbeten mellan potentiella konkurrenter är vanligt förekommande för att utöka produkterbjudandet och nå nya marknader. Även konsolideringsgraden inom industrin har varit hög under de senaste åren. Mindre företag med begränsade finansiella resurser har efter genomförd produktutveckling och etablering av försäljningskanaler införlivats i större, internationella konstellationer. För närvarande pågår en trend av sammangåenden mellan medicintekniska bolag och andra bolag inom hälso- och sjukvårdssektorn, såsom läkemedels- och bioteknikföretag, vilket bedöms fortgå även under kommande år. Inom segmentet kirurgiska instrument har konsolideringsgraden varit förhållandevis låg. De flesta leverantörer inom segmentet utgörs av mindre bolag som ser få skalfördelar och synergier från sammangåenden och förvärv. Inom kirurgiska instrument innehar Stille en tydlig positionering i det högre prissegmentet. Segmentet karaktäriseras av kvalitetsprodukter, som genom design och utformning, material och tillverkningsprocess motiverar en högre prissättning. Konkurrensen inom segmentet är stor men begränsad till ett antal aktörer. Kundlojaliteten är ofta mycket hög och varumärkesinförsäljningen viktig. Försäljningsprocessen i segmentet är förhållandevis kort och går ofta direkt via kirurger och kirurgiska team, till skillnad från generiska produkter som ofta säljs i större volymer och genom kontrakt eller centrala upphandlingar. Generellt finns få giltiga patent för de vanligaste typerna av kirurgiska instrument och kopiering är vanlig, vilket har lett till en allmän prispress. Inträdesbarriärerna är fortsatt höga. Regleringen kring medicintekniska produkter är omfattande i syfte att garantera hög grad av säkerhet för såväl användare som patienter. Instrumenttillverkning är dessutom ett gammalt hantverk som kräver gedigen kunskap och erfarenhet om kirurgiska ingrepp och procedurer, varför etablerade kontakter är av vikt för framgångsrik marknadsetablering. De flesta nya aktörer under de senaste femton åren har i praktiken utgjorts av avknoppningar från befintliga aktörer. 6 På senare tid har flertalet aktörer adderat ett servicekomplement till sitt produkterbjudande, såsom sterilisering/diskning, reparation och underhåll av kirurgiska instrument. 5 U.S. Medical Devices Market Outlook, Frost & Sullivan, Bolagsinternt material.

16 14 Marknadsöversikt Inom segmentet undersökningsbord finns ett antal leverantörer med varierande grad av teknologi och specialisering utifrån disciplin och medicinska procedurer. Flera leverantörer har utvecklat flexibla lösningar som möjliggör interdisciplinära samarbeten. Genomlysningsbara undersökningsbord av den typ Stille producerar bedöms bli alltmer viktiga inom minimalinvasiv kirurgi. Tillväxt Marknaden för medicintekniska produkter är i stort konjunkturoberoende och följer inte någon cyklisk utveckling i samband med generella konjunkturrörelser. I Sverige och övriga Europa där offentliga sjukhussystem huvudsakligen reglerar marknaden kan politiska beslut om exempelvis neddragningar inom sjukvården till viss del påverka omsättningen för bolag verksamma inom medicinteknik. Marknaden har under flera år haft en stabil årlig tillväxt på omkring 8 13 procent. Enskilda segment har haft en kraftigare tillväxt. Plastikkirurgi är ett område som växer betydligt snabbare än marknaden i sin helhet. Under de senaste tio åren har antalet kirurgiska kosmetiska ingrepp (t ex fettsugning, bröstförstoring/ -förminskning, ögonplastik och bukplastik) ökat med 98 procent. 7 Marknaden för hjärt-/kärlkirurgi bedöms ha stor tillväxtpotential under kommande år, cirka 18 procent per år under resterande delen av 2000-talet, till stor del som en följd av den åldrande generationen 40- talister. 8 Segmentet för kirurgiska instrument i sin helhet, liksom undersökningsbord, är relativt mogna marknader och växer i något lägre takt än genomsnittet för medicintekniska produkter, omkring 4 procent årligen. kirurgiska metoder. I fallet med fetma uppstår ofta följdproblem, exempelvis efter lång och hög belastning av skelett och leder eller efter operationer för förminskning av magsäcken (s k bandad gastroplastik eller gastric bypass), vilka behandlas med rekonstruktiv kirurgi. Plastikkirurgiska ingrepp är ett annat område under stark tillväxt. Generellt har ökad acceptans för kosmetisk kirurgi för att öka välbefinnandet lett till fler ingrepp bland såväl kvinnor som män, och medfört etableringen av allt fler kliniker och viss prispress på plastikkirurgiska tjänster. Innovation och teknikskiften är en av de viktigaste tillväxtfaktorerna inom medicinteknik. Nya teknologier och kapaciteter byggs in i produkter som ofta är delvis kundanpassade till följd av nära samarbeten med slutanvändaren i produktutvecklingen. 9 Många företag upplever ökade kostnader för forskning och utveckling för att säkerställa innovation och produktutveckling. Samtidigt ställer bl a skattelagstiftning och omfattande regelverk krav på en effektiv och nyttoförhöjande FoU-funktion. Inom sjukvården finns även ett antal tecken på en förändring mot mer effektiva processer. En rationalisering av sjukvården har bl a medfört förkortad sjukhusvistelse för genomsnittspatienten samt att fler patienter behandlas utanför sjukhusmiljön. I flera länder där offentlig sjukvård dominerar genomgår denna ofta olika grader av kommersialisering, dvs att strategier och processer hämtade från näringslivet appliceras på offentlig sjukvård för att öka effektiviteten och reducera kostnader. Till följd av ett snarast outtömligt informationsutbud har slutligen medvetenheten och kunskapen bland patienter ökat, vilket leder till högre krav på hälso- och sjukvårdsrelaterade produkter och tjänster. Trender och marknadskrafter Marknaden för medicintekniska produkter drivs av såväl demografiska och socioekonomiska faktorer som utveckling och förändringar inom hälso- och sjukvårdssektorn. Sammantaget bedöms dessa trender bidra till positiv tillväxt inom industrin för medicintekniska produkter under kommande år. Den nuvarande demografiska utvecklingen präglas av åldrande befolkning till följd av en allt längre genomsnittlig livslängd, framförallt i de industrialiserade länderna. Sjukdomsfall relaterade till livsstil och hög ålder, såsom cancer, diabetes, fetma och hjärt-/kärlsjukdomar, ökar i omfattning och verkar pådrivande för marknaden för medicintekniska produkter. Såväl fetma och s k kardiovaskulära sjukdomar behandlas i stor utsträckning med 7 Cosmetic Surgery National Data Bank Statistics 2006, The American Society for Aesthetic Plastic Surgery. 8 State of the Medical Device Industry and Trends for 2006, Booz Allen Hamilton, Som ovan.

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2009

Stille AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2009 Stille AB (publ) Delårsrapport januari-mars Perioden 1 januari-31 mars Nettoomsättningen för perioden, 1 januari 31 mars, uppgick till 27,4 Mkr (27,1) vilket motsvarar en tillväxt på 1,3% (12,4) Rörelseresultatet

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Nyemission i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), 556677-9871 Strokefinder möjliggör behandling av stroke i tid Kort om bolaget Stroke ett stort behov av snabbare diagnosförfarande

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier.

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. Företrädesemission våren 2011 Yield utvecklar bolag inom läkemedel och medicinteknik

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist Organisationen är nu anpassad för den planerade produktionsstarten. Syftet med emissionen är att tillföra EcoRub kapital som ska ge oss goda förutsättningar för en kraftig omsättningsökning. Styrelseordförande

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB

Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB Nyemission Forskning och utveckling av läkemedels kandidater för hämning och stimulering av hårväxt Follicum fokuserar i dagsläget på utveckling av produktkandidaten

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Fundior investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466 INFORMATIONSMEMORANDUM ANGÅENDE ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I EMISSION I JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), nedan benämnt Jojka eller Bolaget, har med årsstämmans

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

556470-2065 FÖRETRÄDESEMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDCORE AB (PUBL)

556470-2065 FÖRETRÄDESEMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDCORE AB (PUBL) 556470-2065 FÖRETRÄDESEMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDCORE AB (PUBL) VILLKOR FÖR NYEMISSIONEN I SAMMANDRAG: Rätt att teckna två (2) nyemitterade aktier per (1) befintlig aktie Emissionskurs

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Inbjudan. Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011

Inbjudan. Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011 Inbjudan till teckning av B-aktier Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011 Patenterad metod för tillverkning av ekologiskt gummi Material med konkurrenskraftiga egenskaper och priser Potentiell

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Informationsträff Star Vault kommer den 13 februari klockan 18.00 hålla en informationsträff

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordkom AB (publ) Nyemission 2015 Nordkom AB (publ) 556567-4941

Inbjudan till teckning av aktier i Nordkom AB (publ) Nyemission 2015 Nordkom AB (publ) 556567-4941 Inbjudan till teckning av aktier i Nordkom AB (publ) Nyemission 2015 Nordkom AB (publ) 556567-4941 Innehåll Inbjudan till teckning av aktier i Nordkom Nordkom, Friendsbyråerna och Den nya koncernen Villkor

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Verksamhet Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ( CLS eller Bolaget ) utvecklar

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006 Solna 24 oktober 2006 Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Nettoomsättningen ökade med 26 % till 28,2 (22,4) mkr under kvartalet och med 23 % till 87,9 (71,4) mkr under niomånadersperioden

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ)

Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ) Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ) Teckningsperiod 29 september - 14 Oktober 2016 Erbjudandet i korthet Teckningskurs 1,5 SEK per B-aktie. Avstämningsdag 27 sep 2016. Teckningstid

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect AB Diagnosstöd inom psykiatrin. Ger en snabb och objektiv indikation för enskild diagnos liksom samsjuklighet utan behov av patientens aktiva deltagande Undersökning

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Medicinsk kylning av hjärnan

Medicinsk kylning av hjärnan Inbjudan till teckning av aktier i BrainCool AB Nyemission inför notering på AktieTorget Medicinsk kylning av hjärnan BrainCool AB, 556813-5957, delades under 2014 ut till aktieägarna i Dignitana AB enligt

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK Pressmeddelande den 28 april 2014 A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK A-Com AB offentliggör idag kallelse till årsstämma den 28 maj 2014 enligt vad som framgår av kallelse

Läs mer

Inbjudan till teckning av A-aktier

Inbjudan till teckning av A-aktier Inbjudan till teckning av A-aktier Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES DETECTION Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Porösa titangranuler

Porösa titangranuler Porösa titangranuler klätterställning för kroppens benceller Inbjudan till teckning av units Tigran Technologies AB (publ), 556596-4417 Inbjudan till teckning av units Tigran Technologies AB (publ), 556596-4417

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB Informationsmemorandum Företrädesemission i Aqeri Holding AB Maj Juni 2012 Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktig information... 2

Läs mer

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 1 Erbjudandet i sammandrag Teckningstiden löper från och med den 25 april till och med den 30 maj 2014. Teckningskursen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i DIGNITANA AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i DIGNITANA AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i DIGNITANA AB (publ) Besök Dignitanas investerarträffar Lund 20 januari 2015 Klockan 18:00-19.30 Dignitana AB Traktorgränden 3, 226 60 Lund Stockholm 22 januari 2015 Klockan

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect AB (publ)»» Objektiva diagnosstöd»» Undersökning av läkemedels och andra substansers verkan»» Forskningsinstrument SensoDetect Aktiebolag (publ), 556682-7464

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer