Trygghet vid arbetsskada Om lagstadgad och kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghet vid arbetsskada Om lagstadgad och kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring"

Transkript

1 Trygghet vid arbetsskada Om lagstadgad och kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring

2

3 Om AFA Försäkring AFA Försäkring administrerar kollektivavtalade försäkringar på uppdrag av arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger ersättning vid sjukdom, arbets skada, arbets brist, dödsfall och föräldraledighet. I uppdraget ingår att försäkra, förvalta kapital och förebygga ohälsa genom att stödja forskning och utveckling. Vi försäkrar anställda inom privat sektor, kommuner, landsting och regioner. Mer än fyra miljoner människor omfattas av minst en av våra försäkringar. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Försäkringarna ger en tryggare vardag för många De kollektivavtalade försäkringarna täcker nästan hela den svenska arbetsmarknaden, vilket gör vår verksamhet unik. Tack vare att de försäkrade kollektiven är så stora blir riskspridningen mycket god och vi kan därför försäkra alla utan hälsoprövning. Kollektivavtalad försäkring har också fördelen att hela kollektivet är försäkrat vilket innebär att försäkringen inte kan sägas upp på individbasis. AFA Försäkring hanterar ca arbetsskadeärenden per år. Under 2011 utbetalade vi miljoner i skadeersättning för arbetsskador. Det stora antalet ärenden och vår förmåga att hantera dem gör att vi kan hålla en låg kostnad per ärende, vilket leder till låga premier för våra arbetsgivare. Vår verksamhet bedrivs dessutom utan vinstsyfte och vi arbetar aktivt för att alla som har rätt till ersättning också får det. Målsättningen är att kunden ska få den ersättning som han eller hon har rätt till även om kunden inte själv känner till omfattningen av sitt försäkringsskydd. Därför arbetar vi med uppsökande verksamhet och det vi kallar aktiv skadereglering. Med denna skrift vill vi beskriva samspelet mellan den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA/TFA-KL), som är ett komplement till den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och som ger ökad trygghet när man skadas på sitt arbete. 3

4 Vem omfattas av den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen? Alla som förvärvsarbetar i Sverige, oavsett om de är anställda, uppdragstagare eller egna företagare, omfattas av den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen som regleras av Försäkringskassan. Även vissa studerande som utsätts för särskilda risker i sin utbildning kan omfattas. Studerande omfattas enligt reglerna för förvärvsarbetande när de sommarjobbar eller jobbar extra. Vem omfattas av den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen? Alla som är anställda hos en arbetsgivare som har kollektivavtal omfattas av den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen. Det gäller den som är: privat anställd kooperativt anställd anställd inom kommun, landsting, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag företagare som har tecknat egen försäkring AFA Försäkring administrerar även arbetsskador för statligt anställda som omfattas av den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen genom det så kallade personskadeavtalet PSA. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan också teckna denna försäkring för sina anställda. Foto: Corbis/Johnér 4

5 Om kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring AFA Försäkrings arbetsskadeförsäkringar TFA och TFA-KL är ett försäkringsskydd som kompletterar den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen. TFA och TFA-KL är så kallade No fault -försäkringar. Det innebär att försäkringen går in i arbetsgivarens ställe. Den anställde behöver inte kräva eller stämma sin arbetsgivare på skadestånd vid arbetsskada. Eftersom försäkringen övertar arbetsgivarens skadeståndsansvar kan den anställde inte heller i domstol få skadestånd från arbetsgivare som omfattas av försäkringen. Försäkringarna utgår från grundtanken att dessa och den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen tillsammans ska ge ersättning för de ekonomiska och ideella följder arbetsskadan medfört. Skadestånd och No fault Skadestånd kallas den ersättning som den som orsakat en skada betalar till den som drabbats av skadan. I svensk lag regleras skadestånd främst i skadeståndslagen (SkL). Huvudregeln är att den skadade ska få samma ekonomiska situation som om skadan aldrig hade skett. Vid skadeståndsskyldighet spelar försäkringar stor roll som skydd för såväl den skadeståndsskyldige som den skadelidande. Försäkringsskyddet innebär att den som drabbats av skada alltid har möjlighet att få ersättning motsvarande skadestånd även om den skadeståndsskyldige saknar ekonomiska resurser. No fault -försäkring är en försäkringsform som direkt ger ersättning motsvarande skadestånd oavsett om någon har orsakat skadan. Skyddet kan betecknas som försäkring och skadestånd i ett. Förutom TFA och TFA-KL är den obligatoriska trafikförsäkringen ett exempel på en No fault - försäkring. Samtliga försäkringar som ger skadeståndsrättslig ersättning är helt eller till viss del ett komplement till ersättningar som kan utgå från annat håll. Vid inkomstförlust så avräknas exempelvis sjuklön från arbetsgivare och ersättning från Försäkringskassan. Finansiering och premier Den statliga arbetsskadeförsäkringen finansieras efter den så kallade Pay as you go principen. Premien tas ut som en avgift av lönesumman via arbetsgivaravgifterna. Premierna ska täcka alla utbetalningar som har uppstått i försäkringen under året oavsett skadetidpunkt. Det finns inga fonderade medel i den statliga försäkringen. Eventuellt övereller underskott går in i, eller täcks av, statsbudgeten. För närvarande är den statliga arbetsskadeavgiften 0,30% av lönesumman. Premierna som inbetalas för TFA och TFA-KL under ett år ska täcka alla kostnader också framtida kostnader för skadefall som inträffar under året. Eftersom arbetsskador kan leda till utbetalningar under väldigt lång tid brukar man säga att försäkringen är 5

6 långsvansad, d v s att den skadade kan få ersättning under många år efter skadehändelsen, exempelvis i form av en livränteutbetalning. Det innebär att pengar måste fonderas för att täcka framtida utbetalningar. Kapitalavkastningen på de fonderade medlen gör det möjligt att ha lägre premier än i en kortsvansad försäkring. Historiskt har kapital avkastningen i TFA och TFA-KL rabatterat premieuttaget med cirka 50%. Kollektivavtalade försäkringar har också andra kostnadsfördelar, som exempelvis stordrifts fördelar, stor riskspridning och inget vinstkrav från ägarna. Samman taget har detta gjort det möjligt för AFA Försäkring att ta ut en mycket låg premie för TFA och TFA-KL under de senaste åren, 0,01% av lönesumman. AFA Försäkring tillämpar en solidarisk premiesättning, vilket innebär att alla arbetsgivare inom ett premiekollektiv, exempelvis arbetsgivarna inom avtalsområde Svenskt Näringsliv/LO, betalar samma premie oavsett skadeutfall. Skadeutbetalningarna till de försäkrade uppgick till miljoner kronor under Vad räknas som arbetsskada? En arbetsskada är en skada eller sjukdom som uppstår i samband med, eller är orsakad av, arbetet eller arbetsförhållanden. Med arbetsskada avses: arbetsolycksfall olycksfall i arbetet färdolycksfall olycksfall under färden till eller från arbetet arbetssjukdom genom annan skadlig inverkan i arbete än olycksfall Både den kollektivavtalade och den statliga arbetsskadeförsäkringen utgår från en och samma definition när det gäller att bedöma vad som utgör en arbetsskada. Arbetsolycksfall Arbetsolycksfall är en händelse som är kortvarig, ovanlig och oförutsedd. Exempel på händelser är om en anställd: halkar och faller omkull skär sig på en kniv eller maskindel, fastnar eller klämmer sig i en maskin eller annat föremål utsätts för hot, våld och rån i arbetet utför lyft eller andra ansträngande moment i arbetet och när det samtidigt sker något ovanligt eller oförutsett genom att sticka sig på en kanyl eller skära sig på ett föremål får en smittsam sjukdom Färdolycksfall Färdolycksfall är olycksfall som inträffar under den vanliga direkta färden till eller från arbetet, inkluderat eventuell hämtning eller lämning av barn på daghem eller förskola. Färden börjar respektive slutar när den anställde passerar tröskeln till den egna bostaden. Om ett trafikförsäkringspliktigt fordon, t ex en bil eller en buss, är inblandat gäller inte TFA/TFA-KL, eftersom skadan då täcks av trafikskadelagen. Den skadade har då rätt till trafikskadeersättning genom den obligatoriska trafikförsäkringen. 6

7 Foto: alt-6/folio 7

8 Arbetssjukdom Arbetssjukdom är en sjukdom som är resultatet av, eller som har försämrats på grund av, arbetet eller arbetsförhållanden. Exempel på arbetssjukdomar: vissa cancerdiagnoser vibrationsskador rygg- och ledbesvär psykiska besvär belastningsskador hörselskador orsakat av buller Försäkringskassan kartlägger vid sin prövning för att kunna godkänna en arbetssjukdom till exempel arbetsställningar, ensidigt arbete, förekomsten av tunga lyft, tungt arbete, skadliga vibrationer och andra skadliga miljöfaktorer som farliga ämnen. Om det är fler omständigheter som talar för än emot att besvären beror på arbetet godkänns besvären som arbetssjukdom. För att en arbetssjukdom ska ge ersättning från TFA och TFA-KL gäller att: sjukdomen är godkänd av Försäkringskassan eller sjukdomen finnas upptagen i Tabell 1 till ILO-konventionen (nr 121, Förteckning över yrkessjukdomar, reviderad 1980) besvären måste också kvarstå i mer än 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig Smittsam sjukdom: För att en smittsam sjukdom ska räknas som arbetssjukdom måste den skadade: ha varit sjuk i mer än 180 dagar Personen måste också ha smittats på något av följande sätt: vid ett laboratorium där man arbetar med smittämnet genom arbete på sjukvårdsinrättning genom arbete med behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person vid omhändertagande eller hantering av smittförande djur eller material Om den smittsamma sjukdomen överförts på grund av ett olycksfall i arbetet gäller i stället reglerna om olycksfall. Då omfattas alla slags smittsamma sjukdomar. Se exempel under arbetsolycksfall. 8

9 När kan ett olycksfall eller sjukdom prövas som en arbetsskada? Det finns ingen begränsning för den enskilde att få prövat om ett olycksfall eller sjukdom beror på arbetet eller arbetsförhållanden. För att få en skada godkänd som arbetsskada räcker det med att övervägande omständigheter talar för att det är en arbetsskada. Den som är sjukskriven på grund av arbetsskada får i första hand sjukpenning som för vilken skada eller sjukdom som helst om man har en arbetsoförmåga, t ex vid arbetsolycksfall som leder till en kortare sjukskrivning. Försäkringskassan prövar om arbetsskada föreligger först om det är aktuellt att betala ut ersättning från den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen. Normalt sett aktualiseras prövningen av arbets skadan hos Försäkringskassan först när rätten till sjukpenning har upphört och det kan bli aktuellt med exempelvis arbetsskadelivränta. AFA Försäkring prövar alla inkomna anmälningar omgående. Vi utreder rätten till ersättning vid olycksfall i arbetet också när det gäller ersättning för mindre kostnader samt så kallad ideell ersättning, d v s ersättning för psykiska och/eller fysiska följder av arbetsskadan. Försäkringskassan prövar ersättning vid AFA Försäkring prövar ersättning vid Ytterligare dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå Kostnader för sjukvård utomlands och tandskador Arbetsskadesjukpenning Livränta vid sjukersättning, omplacering eller nytt arbete Dödsfall Smitta Arbetsolycksfall Färdolycksfall Godkänd arbetssjukdom enligt den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen ILO-konventionen Dödsfall Smitta 9

10 Arbetsskadan ska anmälas till både Försäkringskassan och AFA Försäkring När ett olycksfall inträffar på arbetsplatsen ska den anställde informera arbetsgivaren. Denne rapporterar sedan detta till Försäkringskassan som i sin tur rapporterar skadefallet till Arbetsmiljöverket. Den skadade ska: anmäla arbetsskada till Försäkringskassan. Denna anmälan innebär inte att Försäkringskassan prövar rätten till ersättning från den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen. ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Försäkringskassan prövar denna ansökan först om det finns möjlighet att ersätta enligt lagstadgade arbetsskadeförsäkringen. I normalfallet tidigast efter ett år. anmäla skadan till AFA Försäkring som utreder rätten till ersättning. Anmälan om arbetsskada måste alltså göras till både Försäkringskassan och till AFA Försäkring för att få ersättning från både den lagstadgade och den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen. Anmälan till AFA Försäkring görs av den skadade digitalt på AFA Försäkrings Kundwebb eller på skadeanmälningsblankett som också finns på hemsidan. För en komplett anmälan måste också arbetsgivaren lämna vissa uppgifter som bland annat bekräftar anställning. Om uppgifter saknas ser vi till att ärendet kompletteras så det kan handläggas så snabbt som möjligt. Också om AFA Försäkring fått kännedom om arbetsskadan på annat sätt exempelvis via Försäkringskassan är vi skyldiga att omgående påbörja en skade reglering. Vissa tidsbegränsningar gäller för anmälan av skada och utbetalning av ersättning från TFA och TFA-KL. anmälan ska ske senast inom tio år från det att den anställde tidigast kunnat framställa krav på ersättning vid anmälan inom dessa tio år kan TFA och TFA-KL alltid betala ersättning för de ideella följderna av arbetsskadan, t ex funktionsnedsättning oavsett när anmälan sker kan ersättning för inkomstförlust, kostnader och ersättning till efterlevande endast betalas för sex år bakåt i tiden räknat från anmälningsdatumet För arbetssjukdomar finns en särskild regel. Besvären kan visa sig långt efter det att den skadade t ex varit utsatt för ett skadligt ämne hos en arbetsgivare. Har anställningen upphört när sjukdomen visar sig gäller TFA och TFA-KL om sjukdomen visat sig innan 65 års ålder. Försäkringskassan utreder om en skada eller en sjukdom är en arbetsskada först vid: ansökan om ersättning för kostnader för tandvård, hjälpmedel eller vård utomlands ansökan om sjukpenning på fortsättningsnivå ansökan om livränta ansökan om arbetsskadesjukpenning 10

11 Ersättning vid arbetsskada Lön Lönedel över 7,5 Prisbasbelopp 100% ersättning från TFA/TFA-KL Upp till 100% ersättning från TFA/TFA-KL 80% sjuklön från arbetsgivaren Upp till 100% ersättning från TFA/TFA-KL Upp till 100% ersättning från TFA/TFA-KL Upp till 100% ersättning från TFA/TFA-KL 20% ersättning från TFA/TFA-KL 20% ersättning från TFA/TFA-KL 25% ersättning från TFA/TFA-KL Lönedel under 7,5 Prisbasbelopp 100% ersättning från TFA/TFA-KL 80% sjuklön från arbetsgivaren 80% sjukpenning från Försäkringskassan 75% sjukpenning från Försäkringskassan 100% livränta och sjukersättning från Försäkringskassan Dag 1, karensdagen Dag 2 14 Dag Dag 361 Dag 365 Prisbasbelopp 2012 (Pbb) = kr, 7,5 Pbb = kr motsvarar en månadslön på kr/mån. Försäkringskassan ersätter i första hand inkomstförlust genom den vanliga sjukpenningen. AFA Försäkring ersätter inkomstförluster utöver den ersättning som lämnas från Försäkringskassan. 11

12 Försäkringskassans handläggning sker vid flera olika tidpunkter där beslut om varje ersättningsslag, t ex sjukpenning, sjukersättning och livränta, fattas av olika enheter inom Försäkringskassan. AFA Försäkrings skadereglering är centraliserad till en enhet där all handläggning sker och har specialisering på olika diagnoser. Ersättningen från TFA och TFA-KL beräknas huvudsakligen utifrån vad den skadade skulle fått i skadestånd enligt skadeståndslagen. Ersättning motsvarande skadestånd innebär att den skadedrabbade får kompensation för alla de följder skadan medfört. Skadeståndsrättslig ersättning Ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler delas upp i ersättning för dels ekonomiska följder dels ideella följder av arbetsskadan. Ekonomisk ersättning: inkomstförlust kostnader Ideell ersättning: ersättning för de psykiska och/eller fysiska följderna av arbetsskadan AFA Försäkrings skadereglering sker i två steg: Steg 1: Först fastställs ersättning för den akuta sjuktiden, d v s från skadefallet fram till dess den skadades medicinska situation stabiliserats, antingen genom att den skadade helt tillfrisknar eller så snart bestående rörelseinskränkningar eller andra skade- eller sjukdomsbesvär kan bedömas. Den akuta sjuktidens längd är mycket varierande beroende på skadans art. Ersättning under akut sjuktid omfattar kostnader, inkomstförluster samt sveda och värk. Ersättning för sveda och värk är en så kallad ideell ersättning för lidande under läkningstiden och ersättningens storlek beror på skadans art, behandling och den akuta sjuktidens längd. Steg 2: Efter den akuta sjuktiden går skaderegleringen in i nästa steg. Först då kan man bedöma om skadan lett till bestående besvär för framtiden. Ersättning utgår då för fysiskt och psykiskt lidande av bestående art i form av lyte eller annat stadigvarande men, samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Tillsammans med ersättning för sveda och värk utgör detta ideell ersättning vid personskada. För att beräkna ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler krävs därför en bedömning i varje enskilt skadefall beträffande t ex läkningsförlopp av skadan, eventuella bestående besvär och skadans påverkan på arbetsförmåga. Eftersom ersättningen ska kompensera skadans verkningar kan vissa ersättningar inte beräknas förrän en viss tid gått efter skadan. Ersättning för bestående besvär förutsätter t ex att själva läkningsförloppet (ofta sjukskrivningstid) är avslutad och beräkning av ersättning för framtida inkomstförluster förutsätter att utredning om framtida nedsättning av arbetsförmågan är klar. 12

13 AFA Försäkring betalar ut ersättning under pågående skadereglering. Det innebär att ersättning lämnas så snart det är möjligt, även om skaderegleringen i sin helhet inte är slutförd. Exempel på ersättning från TFA och TFA-KL (2012 års ersättningsnivå) Industriarbetare, 55 år, arbetssjukdom på grund av bullerskada Industriarbetaren fick hörselnedsättning på grund av konstant bullrig miljö under längre tid. Han: blev inte sjukskriven hade inga kostnader Någon ersättning kan inte utgå från Försäkringskassan då det inte föreligger någon inkomstförlust eller kostnader p g a arbetsskadan. Ersättning från AFA Försäkring: AFA Försäkring kan pröva skadan eftersom buller finns upptaget på den s k ILO listan och i detta fall lett till kvarstående besvär kvarstående besvär: ersättning för 15% medicinsk invaliditet med kronor Lagerarbetare, 25 år, bröt vänster underarm Lagerarbetaren halkade på en våt fläck på lagret och bröt vänster underarm. Hon: blev sjukskriven på heltid i tre månader (90 dagar) hade läkarvårdskostnader och mediciner på kronor bedömdes efter ett år ha 5% medicinsk invaliditet Lagerarbetaren hade en månadslön på kronor. arbetsgivaren betalar sjuklön med ca kronor (skattepliktigt) Försäkringskassan betalar sjukpenning med 80% av lön (max 80% av kronor) under resterande sjukskrivning med ca kronor (skattepliktigt) Ersättning från AFA Försäkring: inkomstförlust: cirka kronor (skattepliktigt) sveda och värk: ersättning för tre månader med kronor kostnader: ersättning för läkarvårdskostnader och mediciner med kronor invaliditet: Ersättning för 5% medicinsk invaliditet med kronor 13

14 14 Foto: Staffan Andersson/Johonér

15 Ingenjör, 40 år, fallskada Ingenjören var uppe på hög höjd och inspekterade en maskin när hon halkade och föll flera meter. Diagnos: fraktur i ryggen Hon: blev sjukskriven i ett år fick sjukpenning och kunde inte återgå i något arbete och fick därefter sjukersättning (f d förtidspension) samt arbetsskadelivränta. har kostnader p g a skadan för läkarvård med kronor och läkemedel med kronor (högkostnadsskydd) per år. Ingenjören hade en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) på kronor. arbetsgivaren betalar i detta fall ca kronor för sjukskrivning under sjuklönetid (skattepliktigt). Försäkringskassan betalar ersättning i form av sjukpenning under sjukskrivning ett år med ca kronor (skattepliktigt). vid sjukersättning och arbetsskadelivränta betalar Försäkringskassan ca kronor per år tom 65 år (skattepliktigt). Ersättning från den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen upphör vid 65 år. Ersättning från AFA Försäkring: inkomstförlust under sjukskrivning i ett år: ca kronor (skattepliktigt) inkomstförlust tom 65 år d v s under tid med sjukersättning/arbetsskadelivränta: ca kronor i livränta per år (skattepliktigt) inkomstförlust efter 65 år: ca kronor per år (skattepliktigt) kostnader under första året (exempelvis kostnader för läkemedel): kronor kostnader för framtiden (exempelvis läkemedel, hjälp i hemmet): kronor sveda och värk: ersättning för 15 månader med kronor. invaliditet: ersättning för 40% medicinsk invaliditet med kronor ärr: ersättning för lyte med kronor 15

16 Snabb handläggning av arbetsskador Eftersom all skadereglering på AFA Försäkring sker inom en enhet med hög grad av specialisering blir handläggningen snabb och effektiv. AFA Försäkring har som mål att 90% av alla TFA-ärenden ska få besked inom 14 dagar om de får ersättning eller om vi behöver kompletterande underlag till den anmälan man gjort digitalt eller via pappersblankett. Målet är också att ersättning ska utbetalas inom 30 dagar i 50% av ärendena och inom 90 dagar i 90% av ärendena. Ca 20% av de anmälda skadorna kräver en mer ingående utredning för att kunna bedöma att den skadade får rätt ersättning. Det gäller t ex arbetsskador med lång läkningstid, komplicerade inkomstförhållanden eller besvär som inte är arbetsrelaterade och som han eller hon hade redan vid olyckstillfället. I dessa fall är AFA Försäkring ofta beroende av att få handlingar från annat håll, t ex vårdgivare, arbetsgivare eller Försäkringskassa för att kunna bedöma rätten till ersättning. För dessa ärenden är handläggningstiden 3 6 månader och i en del fall ännu längre. Vi underrättar alltid den skadade om förväntad handläggningstid i hans eller hennes ärende. Rehabilitering vid arbetsskada Huvudansvaret för rehabilitering vid arbetsskada ligger på arbetsgivaren och Försäkrings kassan. Den skadade bör ansöka hos Försäkringskassan om rehabiliteringsersättning och arbets skadelivränta under pågående rehabilitering. Den som behöver rehabilitering, t ex omskolning på grund av en arbetsskada, kan få ersättning genom TFA/TFA-KL för nödvändiga och skäliga kostnader för exempelvis resor och/eller kurslitteratur. Beslut och besvärsordning Försäkringskassan Om den skadade är missnöjd med Försäkringskassans beslut kan man begära att de omprövar beslutet. Den skadade måste skicka in sin begäran om omprövning inom en viss tid efter det att denne tagit del av brevet med beslutet. Det står i beslutet hur lång tid den skadade har på sig. Om den skadade är missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut kan den skadade överklaga det till förvaltningsrätt. AFA Försäkring Den som är missnöjd med AFA Försäkrings beslut eller hantering av sitt försäkringsärende ska i första hand vända sig till sin handläggare eller dennes chef för att reda ut missförstånd eller oklarheter. Om detta inte är tillräckligt kan kunden vända sig till klagomålsansvarige, som slussar kunden rätt i olika processer och bistår med svar på frågeställningar. Efter att AFA Försäkring meddelat sitt beslut till den skadade har den skadade alltid två månader på sig att begära en ny prövning hos den skadereglerare som handlägger 16

17 ärendet. Om den skadade inte hör av sig inom två månader tar AFA Försäkring slutlig ställning i ärendet och meddelar den skadade att han eller hon nu har 6 månader på sig att överklaga ärendet till AFA Försäkrings Omprövningsavdelning. Omprövningsavdelningen har en självständig ställning inom AFA Försäkring och gör en ny prövning av beslutet, vilken är helt kostnadsfri. Begäran om omprövning ska vara skriftlig. Under 2011 anmäldes ca arbetsskador till AFA Försäkring och 880 ärenden överklagades till Omprövningsavdelningen. Om den skadade inte blir nöjd med Omprövningsavdelningens bedömning kan man begära prövning i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar. Skiljenämndens ledamöter är sakkunniga inom kollektivavtalade försäkringar och är utsedda av arbetsmarknadens parter. En skiljedom kan inte överklagas. Ansökningsavgiften till skiljenämnden motsvarar fyra procent av prisbasbeloppet det år som man begär prövning (år 2012 är avgiften kronor). Avgiften återbetalas om skiljenämnden helt eller delvis bifaller den skadades yrkande. Den skadade kan även välja att inleda ett rättsligt förfarande i allmän domstol. Forskning och förebyggande arbete AFA Försäkring vill medverka till att varje arbetsplats ska vara så säker och så trygg att ingen behöver skadas eller bli sjuk av sitt arbete. Ett aktivt arbete för att minska och förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro är ett mervärde i de kollektivavtalade försäkringarna. Därför stödjer arbetsmarknadens parter, via AFA Försäkring, forskningsinsatser inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor årligen. Parterna tar även ett stort ansvar för det förebyggande arbetet i privat sektor genom stöd till Prevent (en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän) och det förebyggande arbete inom kommuner och landsting som bland annat sker i samarbete med AFA Försäkring. Informationssystem om arbetsmiljö AFA Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och olika branschföreningar utvecklat webbaserade system, som ger stöd i det systematiska arbetsmiljö- och förbättringsarbetet, samtidigt som de underlättar anmälan av arbetsskador. Samlingsnamnet för systemen är IA-systemen (Informationssystem om Arbetsmiljö). Systemen används i dag av drygt 300 företag inom 13 olika branscher. Unik skadedatabas och årlig skaderapport AFA Försäkrings unika skadedatabas, som innehåller mer än 10 miljoner ärenden, är en viktig kunskapskälla som utgör beslutsunderlag för vårt stöd till forskning och utveckling och i vårt förebyggande arbete. I skadedatabasen finns information om skade- och sjukdomsärenden i vissa fall ända tillbaka till 1974 och där kan man följa trender över tid i diagnos- och skadeutveckling. Skadedatabasen är också grunden till AFA Försäkrings årliga rapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. I rapporten redogörs för vilka yrkesgrupper, sektorer, 17

18 arbetsuppgifter och aktiviteter som är särskilt förknippade med olika typer av skador och sjukdomar. För de skadefall som är godkända enligt våra försäkringsvillkor och som har fått ersättning av oss redovisas även ålders- och könsfördelning. Rapporten visar att risken att drabbas av en arbetsolycka eller arbetssjukdom främst påverkas av yrke och arbetsuppgifter. Den kunskap som är samlad i rapporten sprids bland annat via seminarier, utbildningar och genom media. Stöd till ny kunskap om kvinnors arbetsskador Inspektionen för Socialförsäkringen har i en rapport Beslut om arbetsskada ur ett jämställdhetsperspektiv (Rapport 2011:15) pekat på att kvinnor inte får sina arbetsskador det gäller främst arbetssjukdomar godkända av Försäkringskassan i lika stor utsträckning som män. De pekar också på att den forskning som finns framför allt berör risker och skador för traditionella industriarbetaryrken, som i stor utsträckning innehas av män. AFA Försäkring har under senare år gett anslag till flera projekt och kunskapsöversikter som berör kvinnors arbetsskador exempelvis FoU-programmet Kvinnors arbetsmiljö i industrin med sex ingående forskningsprojekt. 18

19 Statistik AFA Försäkring tar under år 2012 emot omkring anmälningar om arbetsskada. Av dessa anses den försäkrade i cirka ärenden vara berättigad till ersättning. Majoriteten av de som hitills inte får ersättning för sina anmälda arbetsskador är de skadade som inte når upp till lägsta ersättningsbelopp (600 kronor) eller inte uppfyller kraven på arbetsoförmåga i 14 dagar. Försäkringsvillkoren har förbättrats för skador som inträffat fr o m den 1 april 2012, vilket innebär att fler försäkrade kommer att vara berättigade till ersättning. Från denna tidpunkt är karensbeloppet för kostnader borttaget. Ersättning för inkomstförlust kan också lämnas från första dagen då inget krav på 14 dagars arbetsoförmåga längre finns. Bedömning är att under 2013 kommer ca 80% av de anmälda arbetsskadorna vara berättigade till ersättning p g a för bättrade villkor. Olika källor med statistik om arbetsskada Det finns flera olika källor att använda om man vill skapa sig en bild av den arbetsrelaterade ohälsan på nationell nivå. Urvalsundersökningar (SCB) Undersökningen om arbetsorsakade besvär som genomförs av SCB på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Tilläggsfrågor ställs till ett statistiskt urval av den sysselsatta befolkningen, som uppgett att de under senaste året haft besvär till följd av förhållandena i arbetet. Arbetsmiljöverkets nationella arbetsskadestatistik. Registret bygger på arbetsskador anmälda till Försäkringskassan enligt den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen i SFB. Försäkringskassan skickar kopia av samtliga anmälningar till Arbetsmiljöverket. Alla inkomna anmälningar registreras, även de utan frånvaro. Det har inte gjorts någon prövning om anmälan uppfyller kriterierna för arbetsskada. Godkända arbetsskador (Försäkringskassan) Arbetsskador som prövats och godkänts av Försäkringskassan i enlighet med den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen i SFB. Godkända arbetsskador (AFA Försäkring) Arbetsskador som prövats och godkänts av AFA Försäkring i enlighet med försäkringsvillkoren för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Beroende på vilka rapporteringskriterier som används ger de olika informations systemen delvis olika bilder av arbetsskadeproblemet. 19

20 POSTADRESS AFA Försäkring Stockholm BESÖKSADRESS Klara Södra Kyrkogata 18 KUNDCENTER VX FAX INTERNET Omslagsfoto: Stuart Paton/Folio

Stöd vid. arbetsskada

Stöd vid. arbetsskada Stöd vid arbetsskada Innehåll Stöd vid arbetsskada 1 Vem är försäkrad? 2 Vad är en arbetsskada? 3 Vad kan du få ersättning för? 5 Ersättning under akut sjuktid 6 Ersättning under invaliditetstid 8 Ersättning

Läs mer

ARBETSSKADEHANDBOKEN

ARBETSSKADEHANDBOKEN ARBETSSKADEHANDBOKEN Att förebygga och hantera arbetsskador Innehåll Förord................................................................... 3 1 Detta är en arbetsskada........................ 4 1.1

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2015 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. afaforsakring.se

Läs mer

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked FÖRSÄKRING För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

En alternativ arbetsskadeförsäkring

En alternativ arbetsskadeförsäkring En alternativ arbetsskadeförsäkring UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) En alternativ arbetsskadeförsäkring Parlamentariska

Läs mer

SEKOs lilla lathund 2013

SEKOs lilla lathund 2013 1 SEKOs lilla lathund 2013 Framtagen i samarbete med LO-TCO Rättsskydd För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor handläggning av försäkringsärenden. I huvudsak om Ersättning enligt

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

GS Lathund för försäkringsarbetet 2011

GS Lathund för försäkringsarbetet 2011 GS Lathund för försäkringsarbetet 2011 GS Lathund för försäkringsarbetet 2011 Tips och anvisningar för praktisk handläggning av försäkringsärenden. I huvudsak om Ersättning enligt lag (fr o m den 1 januari

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor Utgivna i maj 2011 Gemensamma villkor 2011TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Svenskt Näringsliv-LO PTK Avtalspension SAF-LO Omställningsförsäkring

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare 2013 Dina avtalsförsäkringar -kooperativt anställda arbetare Innehåll FÖRSÄKRINGSINFORMATION en del av kollektivavtalet... 2 FÖRSÄKRINGSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet... 3 AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING,

Läs mer

För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor. Tips och anvisningar för praktisk handläggning av försäkringsärenden

För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor. Tips och anvisningar för praktisk handläggning av försäkringsärenden 0 LOs lilla lathund För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor handläggning av försäkringsärenden Reviderad 2006-06-08 1 LOs lilla lathund Författare Eva-Lotta Ramberg, Hotell och

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga.

AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga. Årsredovisning 2010 AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga. Under året har vi betalat ut sammanlagt 11 miljarder i ersättning. Vi har även bidragit

Läs mer

TFA om ersättning vid arbetsskada

TFA om ersättning vid arbetsskada TFA om ersättning vid arbetsskada UTGIVEN I FEBRUARI 2004 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA Inkomstförlust 4 Vid olycksfall i arbetet 4 Vid arbetssjukdom 4 Vid färdolycksfall 4 Kostnader 5 Karensbelopp

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter 1 Innehåll Så använder du blankettguiden 3 Sjukdom 6 Arbetsskada 36 Arbetslöshet 62 Pension 73 Dödsfall 83 Facket Försäkrar på webben På

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Vägledning 2003:4 Version 13. Förmåner vid arbetsskada

Vägledning 2003:4 Version 13. Förmåner vid arbetsskada Förmåner vid arbetsskada En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information om vad som gäller

Läs mer

Dina försäkringar Bilaga i LO-tidningen nr 34 22 oktober 2010

Dina försäkringar Bilaga i LO-tidningen nr 34 22 oktober 2010 medlems försäkringar avtalsförsäkringar socialförsäkringar Man tror att allt det där sköter sig automatiskt Det är inte meningen att vi ska kunna allt Dina försäkringar Bilaga i LO-tidningen nr 34 22 oktober

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljöproblem. Kunskapsöversikt. Rapport 2010:2

Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljöproblem. Kunskapsöversikt. Rapport 2010:2 Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljöproblem Kunskapsöversikt Rapport 2010:2 Kunskapsöversikt Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljöproblem Gabriella Sjögren Lindquist, filosofie doktor och

Läs mer

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige 7 BILAGA TILL LO-TIDNINGEN NR 30 26 SEPTBEMBER 2008 Sjuk, skadad eller uppsagd? Här följer ersättningsreglerna för dig som är LO-medlem. Sammanställningen börjar med lagstadgade socialförsäkringar och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006 AFA SJUKFÖRSÄKRING AFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING AFA LIVFÖRSÄKRING. Årsredovisning 2006 AFA F0080 0704

ÅRSREDOVISNING 2006 AFA SJUKFÖRSÄKRING AFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING AFA LIVFÖRSÄKRING. Årsredovisning 2006 AFA F0080 0704 ÅRSREDOVISNING 2006 AFA SJUKFÖRSÄKRING AFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING AFA LIVFÖRSÄKRING Årsredovisning 2006 AFA F0080 0704 Innehåll Inledning 3 VD HAR ORDET 4 FÖRSÄKRINGARNA 9 INFORMATION OM FÖRSÄKRINGARNA 15

Läs mer

Åter till arbetet 2.0

Åter till arbetet 2.0 Åter till arbetet 2.0 fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Skriften är framtagen av: Christina Järnstedt, Landsorganisationen i Sverige (gruppens

Läs mer

Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Bagare, sotare, busschaufförer, sjuksköterskor, maskinskötare, cirkusprinsessor, entreprenörer, städare, parkeringsvakter, snickare och skogshuggare Listan på

Läs mer