Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg. Supplement till. Inkomstskatt. en lärobok och handbok i skatterätt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg. Supplement till. Inkomstskatt. en lärobok och handbok i skatterätt"

Transkript

1 Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg Supplement till Inkomstskatt en lärobok och handbok i skatterätt

2 Art.nr 3416 ISBN Upplaga 10:1 Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg och Studentlitteratur 1990, Studentlitteratur AB, Lund Printed by Kristianstads Boktryckeri, Sweden

3 Supplement till Inkomstskatt 12:e uppl. I detta supplement redovisas de viktigaste nyheterna i lagstiftning och rättspraxis på inkomstbeskattningens område under år Om inte annat anges har nyheterna i lagstiftningen trätt i kraft senast den 1 januari Ny rättspraxis har beaktats till och med november Supplementet är disponerat efter sidnumreringen i tolfte upplagan. DEL 1 2 Inkomstbeskattningens utformning Sid. 66 Det förhöjda grundavdraget för pensionärer i 63 kap. 3 a IL har förstärkts genom att avdragsbeloppet höjts och den övre inkomstgränsen slopats. Sid. 71 Jobbskatteavdraget har förstärkts i ett fjärde steg för dem som inte fyllt 65 år och har arbetsinkomster. I genomsnitt kommer skatten att minska med ca kr per år för dem som omfattas av reformen. Att de som fyllt 65 år inte omfattas av det fjärde steget motiveras med att de får lättnader genom det förhöjda grundavdraget (se ovan). Reformen har lett till ändringar i 67 kap. 7 IL. Riksdagen har antagit förslaget om att införa fakturamodellen för hushållsarbete, d.v.s. att köparen av tjänsten får skattelättnaden direkt vid betalningen av fakturan och att uppdragstagaren får ansöka om att få resten av betalningen från SKV. Vidare har skattereduktionen för hushållsarbete utvidgats till att omfatta s.k. ROT-tjänster. Om en privatperson anlitar en annan privatperson, som inte har F-skattsedel, kan köparen av tjänsten tillgodoräknas skattereduktion med ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter som redovisats för arbetet. Bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete har tillsammans med andra skattereduktioner av permanent karaktär placerats i ett nytt kapitel, 67 kap. IL. 3

4 4 Inkomst av tjänst Sid. 146 Bestämmelsen i 12 kap. 30 IL om avdrag för skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen har slopats för skattskyldiga som är tvungna att använda en större bil på grund av skrymmande last. Det innebär att schablonreglerna i 12 kap. 27 IL i stället ska tillämpas för dessa skattskyldiga. 5 Inkomst av kapital Sid. 184 I avsnitt om avyttring anges en rad rättsfall där förändringar i en akties karaktär ansetts innebära en avyttring av aktien och förvärv av en ny aktie. En omvandling som innebär att aktier ges rätt till ökad eller minskad utdelning har i praxis bedömts som en sådan förändring i andels rätten som i princip leder till att aktierna anses avyttrade. I ett nytt rättsfall, RÅ 2009 ref. 34, har RR ansett att när omvandlingsvillkoren är bestämda från början innebär omvandlingen inte någon sådan villkorsändring och förändring i andelsrätten som medför att aktierna anses avyttrade. I fallet (förhandsbesked) skulle bolaget ta in ett förbehåll i bolagsordningen om att preferensaktier under vissa angivna förutsättningar skulle kunna omvandlas till stamaktier vilket skulle påverka utdelningsrätten. RÅ 2009 ref. 41 avser likaså frågan om avyttring kommer till stånd genom en form av omvandling. En fordran ansågs avyttrad när den omvandlades till ett ovillkorat aktieägartillskott. Vid omvandlingen var fordran värdelös. En kapitalförlust lika med anskaffningsvärdet uppkom härigenom. Sid. 211 Vissa justeringar har gjorts av reglerna om uppskovsavdrag. Det särskilda tillägg som enligt 47 kap. 10 IL har tagits ut när ett preliminärt uppskovsbelopp helt eller delvis återförts har slopats. För ett dödsbo efter en person som vid sin död var begränsat skattskyldig i Sverige tillämpas för senare år än dödsåret de bestämmelser som gäller för utländska bolag. För att ett återfört uppskovsbelopp och schablon intäkt på uppskovsbelopp ska kunna beskattas för ett begränsat skattskyldigt 4

5 dödsbo har dessa inkomster lagt till i uppräkningen av inkomster för vilka skattskyldighet föreligger för begränsat skattskyldiga juridiska personer; 6 kap. 11 IL. Taket för uppskovsbelopp i 47 kap. 7 IL har sänkts från kr till kr. Sid. 215 I RR:s dom den 10 november 2009, mål nr , har ansetts att en tillgång som hos en avliden person utgjorde personlig tillgång enligt 52 kap. 2 IL ska behandlas som personlig tillgång även hos arvinge efter arvskifte. Sid. 216 I RÅ 2009 ref. 33 har RR ansett att begränsningen av avdragsrätten till 70 % av en kapitalförlust som uppstått vid betalning av en skuld i utländsk valuta, 54 kap. 6 IL, stred mot bestämmelsen om fria kapitalrörelser i EG-fördraget. Rättsfallet kommenteras också i avsnittet om EG-skatterätt (sid. 641). 6 Bostadsbeskattningen Sid. 236 Tomtmark som hör till småhus som saknar byggnadsvärde och tomtmark som hör till småhus på ofri grund har, för att lindra beskattningen, flyttats över från fastighetsskattesystemet till systemet med kommunal fastighetsavgift. 8 Inkomst av näringsverksamhet Sid. 324 Bestämmelserna om omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde har ändrats. Ändringen innebär en förenkling för främst enskilda näringsidkare och mindre företag, som får en förbättrad möjlighet till omedelbart avdrag. I ett nytt andra stycke till 18 kap. 4 IL anges att med mindre värde avses att anskaffningsvärdet exklusive mervärdesskatt understiger ett halvt prisbasbelopp ( kronor för 2010). Finns det ett naturligt samband mellan flera inventarier, ska de anses vara inventarier av mindre 5

6 värde bara om det sammanlagda anskaffningsvärdet understiger ett halvt prisbas belopp. Detsamma gäller i det fall förvärv av olika inventarier kan anses ingå som ett led i en större inventarieanskaffning. 9 Aktiebolag och ekonomiska föreningar Sid. 368 I RÅ 2009 ref. 48 har RR ansett att utgifter avseende extern rådgivning i anslutning till ett offentligt uppköpserbjudande utgjort avdragsgilla förvaltningsutgifter. Sid. 379 Tidigare gällde skattelagstiftningen om förbjudna lån endast lån från svenska aktiebolag. Att lån från utländska företag inte beskattats har i viss mån utnyttjats genom bolagsbildningar utomlands. Under hösten 2009 utvidgades bestämmelserna om beskattning av förbjudna lån till att också omfatta lån från utländska företag. Även avdragsrätten för ränta på sådana lån har slopats. Vidare har lån som lämnats mellan aktiebolag undantagits generellt från beskattning; 15 kap. 3 IL. Lagstiftningen tillämpas redan från och med den 13 februari 2009 enligt en tidigare riksdagsskrivelse från regeringen. Sid. 383 Den nya företagsformen Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, som är en samarbetsform för offentligrättsliga organ i minst två medlemsstater, liksom den redan tidigare införda företagsformen Europakooperativ (SCE-förening), behandlas från och med den 1 juli 2009 som ekonomiska föreningar: 2 kap 4b IL. Lagstiftningen är en följd av en ny EG-förordning som beslutades den 5 juli Koncernbeskattning Sid. 403 RR har i flera avgöranden den 11 mars 2009 (RÅ 2009 ref. 13, m.fl.) kommit fram till att de svenska reglerna om koncernbidrag i vissa speciella fall strider mot EG-rätten. Rättsfallen kommenteras nedan i avsnittet om EGskatterätt (sid. 637). 6

7 I anledning av RR:s ställningstagande har finansdepartementet i en promemoria den 22 september 2009 lämnat förslag till nya regler om koncernavdrag, som avses bli tillämpliga i de speciella situationer där RR anser att de svenska reglerna strider mot EG-rätten. De innebär att ett svenskt moderföretag får göra avdrag för en slutlig förlust hos ett helägt utländskt dotterföretag om detta har försatts i likvidation och likvidationen har avslutats. En utgångspunkt är därvid att endast definitiva och verkliga förluster hos dotterföretaget ska grunda rätt till avdrag hos det svenska moderföretaget. En annan utgångspunkt är att dotterföretaget måste ha gjort vad som är möjligt för att utnyttja förlusten. Därför föreslås särskilda regler som i vissa fall helt utesluter möjligheten till koncern avdrag och i andra fall begränsar avdragets storlek. Förlusten hos dotterföretaget ska beräknas både vid utgången av det sista hela beskattningsåret före likvidationens avslutande och när den avslutas. Beräkningen ska göras både enligt reglerna i hemviststaten och enligt svenska regler. Det är det lägsta av dessa belopp som kan ligga till grund för avdrag. Avdrag får inte göras med ett belopp som överstiger moderföretagets överskott beräknat utan hänsyn till avdraget. Reglerna föreslås bli införda i ett nytt kapitel, 35 a kap., med rubriken Koncernavdrag. I promemorian föreslås också inskränkning i rätten till koncernbidrag mellan svenska företag genom att avdraget begränsas till det givande företagets vinst före det utgivna koncernbidraget. Förslaget motiveras med EGrättens krav på icke-diskriminering av utländska företag. Denna motivering torde knappast vara hållbar då EG-domstolen begränsat rätten till avdrag för utländska företag till dotterföretags slutliga förluster även om de nationella reglerna för motsvarande förlustutjämning mellan inhemska företag är betydligt generösare. Dessutom skulle förslaget innebära stora praktiska problem i samband med större koncerners årsbokslut. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli Fåmansföretagarbeskattningen Sid. 424 RR har i två olika mål under 2009 prövat hur utomståenderegeln i 57 kap. 5 IL ska tillämpas. I RÅ 2009 ref. 53 fanns tre ägare till ett aktiebolag, som alla var verksamma i betydande omfattning i bolaget. En av dem innehade 7

8 33,4 % av aktierna, som utgjorde lagertillgångar i hans byggnadsrörelse. Härigenom skulle såväl utdelning som en försäljningsvinst beskattas som näringsinkomst. Därför föll hans inkomst från det gemensamma bolaget utanför fåmansföretagarreglerna och hans aktier kunde inte anses som kvalificerade andelar. Han skulle därmed anses som utomstående vid tilllämpningen av 57 kap. 5. RR ansåg att särskilda skäl i den mening som avses i denna bestämmelse inte förelåg. De övriga två delägarnas aktier kunde därför inte anses kvalificerade. I dom den 20 oktober 2009, mål nr , uttalade RR att utomståenderegeln inte var tillämplig när det utomstående ägandet inte längre bestod vid beskattningstidpunkten. Sid. 431 Den övergångsvisa 50/50-regeln upphör automatiskt att gälla från och med beskattningsåret Till den del kapitalvinsten överstiger gränsbeloppet beskattas den därmed fullt som tjänsteinkomst upp till ett belopp på 100 inkomstbasbelopp. I RÅ 2009 ref. 31 hade den skattskyldige gjort upprepade interna överlåtelser av aktier, för att undvika att vinsten vid avyttringen skulle beskattas enligt reglerna i 57 kap. IL. RR fann att skatteflyktslagen var tillämplig. Se vidare nedan i avsnittet om tolkning och tillämpning av skattelag (sid. 704). 13 Handelsbolag sid. 482 Från och med den 1 januari 2010 kan andelar i handelsbolag utgöra närings betingade andelar enligt de regler som finns i 24 och 25 a kap.; se avsnitt 10.2 och Det innebär att om ett företag, aktiebolag m.m., äger andelen så är den normalt en näringsbetingad andel. Vid en avyttring av en sådan handelsbolagsandel är en kapitalvinst normalt skattefri och en kapital förlust icke avdragsgill. Skälen för ändringen är i grunden densamma som för näringsbetingade andelar som är aktier. Kapitalvinstbeskattning innebär ett tredje led av beskattning av den ursprungliga inkomst som uppstått i handelsbolaget. Det är tillräckligt att denna inkomst beskattas först när den uppkommer i handelsbolaget genom beskattning hos delägar- 8

9 na (handelsbolagsmännen) och sedan när den delas ut från det aktiebolag som är delägare. Eftersom delägarbeskattningen bibehålls behövs inga regler om skattefri utdelning på handelsbolagsandelar som är näringsbetingade andelar. Däremot sker en slags genomlysning så att kapitalvinster och utdelningar som handelsbolaget erhåller blir skattefria om de varit skattefria hos delägaren. 14 Överlåtelse och ombildning av företag Sid. 514 Reglerna om beskattning vid utflyttning efter andelsbyte i 48 a kap. 11 IL har ändrats; se närmare i avsnittet om internationell skatterätt (sid. 615). Sid. 515 I RÅ 2009 ref. 5 behandlas en s.k. omvänd fusion. Ett aktiebolag skulle genom fusion gå upp i sitt dotterbolag. Det angavs som förutsättning att reglerna om fusion i 23 kap. ABL var tillämpliga. RR ansåg att därav följde att även 37 kap. IL var tillämpligt, och fusionen skulle därför kunna genomföras utan beskattning av det överlåtande företaget. I ett förhandsbeskedsärende, RÅ 2009 ref. 35, ställdes frågor om en s.k. gränsöverskridande fusion. X AB och Y A/S var helägda dotterbolag till ett danskt aktieselskab. X AB bedrev verksamhet vid fasta driftställen i både Sverige och Danmark. Man övervägde att låta X AB genom fusion gå upp i Y A/S. I fråga om X AB:s beskattning fann RR att den del av näringsverksamheten i X AB som är hänförlig till verksamheten i Sverige skulle anses omfattad av bestämmelserna om kvalificerade fusioner i 37 kap. IL, varför överföringen således inte medförde någon beskattning. Sverige kunde nämligen fortsätta att beskatta denna verksamhet i Y A/S enligt reglerna om begränsad skattskyldighet. Den del av näringsverksamheten som var hänförlig till det fasta driftstället i Danmark kommer Sverige där emot inte att kunna beskatta efter överföringen till Y A/S, och därför skulle över - föringen av denna del uttagsbeskattas. 9

10 Sid. 536 I 40 kap. 16 IL har gjorts en ändring angående beräkningen av beloppsspärren vid ägarförändringar i underskottsföretag för att förhindra att reglerna kringgås. Vid beräkningen av beloppsspärren ska förvärvsutgiften minskas med kapitaltillskott som helt eller delvis medfört ägarförändringen. Eftersom det förutsätts att kapitaltillskottet tillförs företaget som en del i själva ägarförändringen är regeln i första hand avsedd för riktade nyemissioner. För att affärsmässigt betingade förvärv inte ska förhindras har en undantagsregel införts i 40 kap. 16 a IL som innebär att om det är uppenbart att förvärvaren fått en tillgång av verkligt och särskilt värde som motsvarar tillskottet ska förvärvsutgiften inte minskas med kapitaltillskottet. Uttrycket verkligt och särskilt värde förekommer visserligen i några andra lagregler, se 17 kap. 8 och 24 kap. 19 IL, men uttrycket är inte klart till sin innebörd, vilket Lagrådet påpekade i sitt yttrande. Regeringen gjorde därför vissa förtydliganden i propositionen (se prop. 2009/10:47 s. 16) och framhöll att det är värdet på tillgångarna minus skulderna i företaget som är avgörande. Om det framkommer att det verkliga värdet är högre än det bokförda värdet på tillgångarna kan det verkliga värdet användas. Det torde inte hindra att seriösa förvärvare kan få problem att visa värdet på vissa typer av immateriella tillgångar, särskilt med hänsyn till kravet på uppenbarhet. En skrivelse, där de kommande reglerna aviserades, överlämnades till riksdagen den 4 juni Reglerna tillämpas därför från och med den 5 juni Skatter och mellanhandsägare sid. 543 RR (tre regeringsråd av fem) har i dom den 30 oktober 2009, mål nr , funnit att konvertibla skuldebrev utfärdade av intresse- och dotterbolag utgör värdepapper eller liknande tillgångar vid tillämpningen av 39 kap. 15 om vilka tillgångar ett investmentföretag får placera i. 10

11 18 Internationell skatterätt Sid. 596 I RÅ 2008 ref. 30 har RR funnit att bestämmelser om uttagsbeskattning och omedelbar återföring av periodiseringsfonder vid utflyttning till annat EU-land strider mot EG-rätten. Bestämmelserna hade sin bakgrund i att Sverige enligt skatteavtal förlorar rätten att beskatta vissa inkomster vid utflyttning. Bestämmelserna har därför ändrats så att Sverige medger anstånd med betalning av skatt om beskattningsrätten förloras p.g.a. ett skatteavtal med en EES-stat. Anståndstiden är ett år. Därefter måste anstånd sökas på nytt. Se närmare 17 a kap. skattebetalningslagen. Vidare har regeln om återföring av avsättning till periodiseringsfond, ersättningsfond och expansionsfond i motsvarande situation modifierats. Om skattskyldighet upphör på grund av att skatteavtal slutits med stat inom EES-området ska det inte längre leda till att dessa fonder omedelbart återförs till beskattning, se 30 kap. 9, 31 kap. 20 och 34 kap. 16 IL. Återförande får ske enligt allmänna regler. Sid. 608 Utomlands bosatta artister och idrottsmän kan begära att bli beskattade enligt inkomstskattelagen i stället för enligt artistskattelagen, 5 a lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK). De får då rätt till vissa avdrag och skattereduktioner. Samtidigt har undantaget från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter för ersättningar enligt artistskattelagen slopats. Sid. 615 Regeringen anser att en samlad översyn bör göras av reglerna vid utflyttning från Sverige. I väntan på det har vissa partiella reformer gjorts för att nå överensstämmelse med EG-rätten. Reglerna om framskjuten beskattning av fysisk person vid andelsbyten har förutsatt att säljaren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Reglerna har ändrats så att beskattningen av en kapitalvinst efter andelsbyte förutsätter att utflyttning sker utanför EES-området, 48 a kap. 5 och 11 IL. Motsvarande ändring har gjorts beträffande fysiska personers uppskovsbelopp; 49 kap. 26. Tioårsregeln i 3 kap. 19 ska enligt 19 a tillämpas när begränsat skattskyldiga ska beskattas för kapitalvinst som uppkommit vid andelsbyte. En 11

12 sådan tillämpning aktualiseras när en person först flyttar ut från Sverige till ett annat land i EES-området och därefter flyttar ut från EES-området. Sid. 622 Handeln inom internationella koncerner tenderar till att bli en allt större andel av världshandeln. Trots allt arbete som nedlagts av bl.a. OECD för att åstadkomma lösningar av internprisfrågorna är de de mest problematiska skattefrågorna för den internationella företagsamheten. Det har därför i Sverige tillskapats en möjlighet för näringsidkare att ansöka om prissättnings besked, dvs. besked om framtida prissättning av internationella transaktioner mellan parter som är i ekonomisk intressegemenskap. Ett prissättningsbesked är tillämpligt när inkomstskatt ska bestämmas. Se vidare lagen om prissättningsbesked vid internationella transaktioner. Såväl inhemska näringsidkare som utländska näringsidkare med fast driftställe i Sverige kan ansöka om prissättningsbesked. Prissättningsbeskeden handläggs av SKV. Ett prissättningsbesked måste godkännas av näringsidkaren. Sid. 626 Sverige har varit mycket aktivt för att få till stånd upplysningar i skattefrågor från s.k. skatteparadis. Dessa ansträngningar har på senare tid krönts med vissa framgångar. Nya skatteavtal har tecknats med bl.a. Caymanöarna som även innehåller bestämmelser om upplysningar i skatteärenden. Lagar om dessa avtal träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 19 EG-skatterätt Sid. 637 RR har utan att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen tolkat EG-rätten i ett antal fall rörande koncernbidrag. I dessa domar har RR genomgående anknutit till EG-domstolens avgöranden i Mark & Spencerdomen och inte funnit att EG-domstolens dom, OY AA (C-231/05), om de finländska koncernbidragsreglerna medfört någon avgörande inskränkning i Mark & Spencer-domens räckvidd. I RÅ 2009 ref. 13 medgav RR avdrag för koncernbidrag från ett svenskt moderbolag till ett tyskt dotterbolag för att täcka en definitiv förlust där. Då dotterbolaget inte var skattskyldigt i Sverige och bidraget inte skatte- 12

13 pliktigt i Tyskland förelåg inte avdragsrätt enligt svensk rätt enligt 35 kap. 2 och 3. En avdragsbegränsning stred emellertid emot den fria etableringsrätten inom EG. Avdragsbegränsningen ansågs inte proportionell när det gällde definitiva förluster i och med att motsvarande begränsning inte gällde ifråga om ett svenskt aktiebolag. Avdraget kunde medges först för det beskattningsår då likvidationen av det tyska dotterbolaget avslutats eftersom det först då var klart om förlusten var definitiv. Däremot medgavs inte ett svenskt moderbolag avdrag för koncernbidrag till ett italienskt dotterbolag i RÅ 2009 ref. 14. Förlusten var visserligen definitiv, men den berodde på en intern italiensk skatteregel utan svensk motsvarighet. RR fann att det inte kunde strida mot EG:s regler om etableringsfrihet i artiklarna 43 och 48 i EG-fördraget att vägra avdrag i ett fall där den definitiva förlusten i dotterbolagets hemviststat inte uppkommit p.g.a. att verksamheten inte genererade överskott utan p.g.a. en intern skattebestämmelse. Även i RÅ 2009 ref. 15 vägrade RR avdrag för ett koncernbidrag. I det fallet var det fråga om ett bidrag från ett svenskt bolag till systerbolag i Tyskland och Frankrike i en koncern med utländskt moderbolag. I detta fall hänvisade RR inte bara till Mark & Spencer-domen utan också till OY AA-domen. Se om pågående lagstiftning i avsnittet om koncernbeskattning (sid. 403). Sid. 604 RR har i en dom den 25 november 2009, mål nr , ansett att ett utländskt (norskt) bolag har fast driftställe i Sverige, då dess i Sverige bosatte ägare bedrivit näringsverksamhet i form av kapitalförvaltning här från sin svenska bostad. Sid. 641 Enligt 54 kap. 6 IL medges avdrag med 70 % av en kapitalförlust vid betalning av skulder i utländsk valuta. RR har i RÅ 2009 ref. 33 utan att begära förhandsavgörande från EG- domstolen funnit att regeln står i strid med artikel 56 i EG-fördraget om fria kapitalrörelser. I fallet hade den skattskyldige såväl upptagit som återbetalat ett lån i svensk bank i tyska mark. Trots att någon kapitalrörelse över gränserna således inte skett ansåg RR att avdragsbegränsningen var ett hinder för fria kapitalrörelser. 13

14 20 Socialavgifter Sid. 657 Sjukförsäkringsavgiften i arbetsgivaravgifterna har sänkts till 5,95 procent medan arbetsmarknadsavgiften har höjts till 4,65 procent. För att avgiftsuttaget ska vara oförändrat, 31,42 procent, har den allmänna löneavgiften sänkts till 6,03 procent. Sid. 660 Sjukförsäkringsavgiften i egenavgifterna har sänkts till 6,78 procent medan arbetsmarknadsavgiften har höjts till 2,11 procent. För att avgiftsuttaget ska vara oförändrat, 29,71 procent, har den allmänna löneavgiften sänkts till 6,03 procent. I budgetpropositionen för 2010 aviseras att egenföretagarnas karenstid vid sjukskrivning bör höjas från en till sju dagar från och med den 1 juli Det medför att sjukförsäkringsavgiften då sänks med 0,74 procentenheter till 6,04 procent. Egenavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, kommer därmed att uppgå till 28,97 procent. I budgetpropositionen aviseras också att egenavgifterna för enskilda näringsidkare som är mellan 26 och 64 år ska sättas ned med fem procentenheter, dock högst kr per år. En förutsättning är att överskottet av näringsverksamhet överstiger kr. I en promemoria från finansdepartementet i november 2009 har de närmare detaljerna utarbetats. Avsikten är att förslaget ska träda i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas på inkomster som uppbärs från och med den 1 januari Tolkning och tillämpning av skattelag Sid. 704 Reglerna i 57 kap. om utdelning och kapitalvinst på aktier i fåmansföretag syftar till att en delägare i ett fåmansföretag ska hänföra en viss del av sin vinst vid avyttring av aktier till inkomstslaget tjänst, vilket normalt medför en hårdare beskattning. I RÅ 2009 ref. 31 hade den skattskyldige gjort upprepade interna överlåtelser av aktier, varvid vinsten vid avyttringen deklarerats som inkomst av kapital. RR fann skatteflyktslagen tillämplig. Förfarandet stred mot 2 4 i skatteflyktslagen, eftersom lagstiftarens syfte var att en viss del av vinsten skulle upptas som inkomst av tjänst. 14

15 RÅ 2009 ref. 47 I och II är två likartade fall men med olika utgång. I båda fallen hade den skattskyldige till lågt pris förvärvat aktier i och fordringar på ett finansiellt svagt bolag. Fordringen hade därefter förvandlats till ett villkorat aktieägartillskott. Bolaget, ett fåmansföretag enl. 56 kap., till fördes därefter medel. I ref. 47 I skedde det genom fåmansföretagsägarens arbetsinsatser som konsult, i fall ref. 47 II genom ett koncernbidrag. Bolaget utbetalade därefter dessa medel till aktieägaren som återbetalning av aktieägartillskottet. Aktieägaren deklarerade vinsten som inkomst av kapital och kunde därmed undgå beskattning enligt bestämmelserna i 57 kap. IL. I ref. 47 I ansåg RR (fyra av fem regeringsråd) att skatteflyktslagen inte var tillämplig. Som så ofta är fallet var fråga om 2 4 skatteflyktslagen var tillämplig. Transaktionerna ansågs inte stå i strid med lagstiftningens syfte eftersom lagstiftaren haft flera tillfällen att ingripa mot denna typ av transaktioner i samband med tillkomsten av annan lagstiftning. I ref. 47 II (tre R:råd av fem) ansågs skatteflyktslagen däremot tillämplig, då syftet klart var att kringgå reglerna i 57 kap. om att en viss del av inkomsten skulle upptas i inkomstslaget tjänst. Den knappa majoriteten i ref. 47 II liksom den ganska otydliga motiveringen i det fallet skapar knappast full klarhet om praxis. 22 Taxeringsförfarandet Sid. 720 I RÅ 2009 ref. 27 har RR i fyra mål prövat förutsättningarna för skönstaxering av inkomst på grund av s.k. kontantberäkning. RR framhåller att vid denna bevismetod måste beaktas att den normalt är behäftad med betydande osäkerhetsmoment. Det gäller både själva beräkningen i sig och även möjligheten att finna en rättvisande jämförelsenorm beträffande uppskattningen av den skattskyldiges levnadskostnader. Ett lågt kontantöverskott och än starkare ett kontantunderskott tyder på att den skattskyldige haft oredovisade inkomster. Hänsyn måste dock också tas till de förklaringar som den skattskyldige lämnat angående sina levnadsförhållanden och ekonomiska situation. I de fall inkomsterna inte ansetts tillräckliga för att täcka utgifterna, trots att den skattskyldiges uppgifter om sitt levnadssätt inte varit osannolika, har den s.k. riksnormen för för- 15

16 sörjningsstöd i socialtjänstlagen använts som utgångspunkt för beräkningen. Sid. 726 I samband med att organisationen för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans reformeras ändras benämningen från länsrätt till förvaltningsrätt. Ändringarna träder i kraft den 15 februari Sid. 741 Mot bakgrund av ny praxis i Europadomstolen (bl.a. Zolotukhin mot Ryssland i dom den 10 februari 2009) har frågan om det strider mot dubbelbestraffningsförbudet att både fälla till ansvar enligt skattebrottslagen och ta ut skattetillägg för en och samma gärning fått ny uppmärksamhet. I dom den 17 september 2009, mål nr , har RR dock ansett att skattetilläggsförfarandet är förenligt med Europakonventionen. Målet gällde en person som av allmän domstol dömts för skatteförseelse till dagsböter för vissa oredovisade ersättningar. Skatteverket påförde honom skattetillägg för samma oredovisade ersättningar. RR framhöll att det svenska systemet är samordnat när det gäller påförande av påföljder för en och samma oriktiga uppgift i syfte att säkerställa att de sammanlagda påföljderna står i rimlig proportion till det brott som den skattskyldige gjort sig skyldig till. Ett skattetillägg kan sålunda sättas ned om den skattskyldige fällts till ansvar för brott enligt skattebrottslagen. Omvänt gäller att allmän domstol vid bestämmande av påföljden tar hänsyn till om skattetillägg utgått för gärningen. I det aktuella fallet ansåg RR inte att den sammanlagda påföljds bördan blev så oproportionellt tung att det fanns skäl att sätta ned det påförda skattetillägget. Hovrätten för Västra Sverige har i dom den 29 oktober 2009, mål nr B , gjort liknande bedömning som RR när det gäller tolkningen av dubbelbestraffningsförbudet och ansett att ett påfört skattetillägg inte hindrat en prövning av åtal för grovt skattebrott avseende samma oriktiga uppgifter. Däremot har Göta Hovrätt i ett beslut den 30 oktober 2009, mål nr B 6-09, med hänvisning till principen att ingen får lagföras eller straffas för samma brott mer än en gång, avvisat ett åtal om skattebrott med motivering att det är möjligt att ett beslut om skattetillägg utgör rättegångshinder för prövning av ett åtal om skattebrott då omständigheterna som låg till grund för skattetillägget väsentligen var desamma som låg till grund för åtalet. Göta hovrätts dom har överklagats till Högsta domstolen. 16

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Aktuella skattefrågor inför årets deklaration Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Agenda Allmänt om bolagsdeklarationen Att tänka på när man gör de skattemässiga justeringarna Vanliga

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner; SFS 1998:1602 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1063 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14 Målnummer: 1651-07 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-03-11 Rubrik: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

17 Verksamhetsavyttringar

17 Verksamhetsavyttringar Verksamhetsavyttringar 1697 17 Verksamhetsavyttringar prop. 1998/99:15 s. 233-237, 286, 290-291, bet. 1998/99:SkU5 s. 17, SOU 1998:1 s. 239-243, 300, 304-306 prop. 1999/2000:2 s. 439-443, prop. 1999/2000:38

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ).

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 16 Utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag enligt bestämmelserna om beloppsspärr har ansetts innefatta ersättning i form av andelar i det förvärvande

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2016:887 Utkom från trycket den 11 oktober 2016 utfärdad den 29 september 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser; SFS 1998:1603 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182)

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182) HFD 2015 ref 24 Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 4 i skatteavtalet med Schweiz.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

6 Koncernredovisning

6 Koncernredovisning Koncernredovisning, Avsnitt 6 107 6 Koncernredovisning Tillämpningsområde Sammanfattning 6.1 RR 1:00 Koncernredovisning Rekommendationen behandlar redovisningsfrågor som aktualiseras vid upprättande av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Skattejurist Fredrik Richter PwC Box 2043 550 02 Jönköping ÖVERKLAGAT

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 489 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop.

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2002:1143 Utkom från trycket den 30 december 2002 utfärdad den 19 december 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:36

Regeringens proposition 2009/10:36 Regeringens proposition 2009/10:36 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn Prop. 2009/10:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs

Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2014-05-08 131 153736-14/113 Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs Förslag till ändringar i 42 och 44 kap. inkomstskattelagen

Läs mer

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2007:1419 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 (1999:1229) 2

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt HFD 2016 ref. 61 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig när andelsägaren i ett fåmansföretag genom ett visst förfarande överlåtit aktierna i företaget till närstående och placerat försäljningsintäkten

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Koncernavdrag i vissa fall, m.m.

Koncernavdrag i vissa fall, m.m. Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Koncernavdrag i vissa fall, m.m. september 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 oktober 2003 Bosse Ringholm Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 10 oktober 2013. SFS 2013:771 Utkom från trycket den 22 oktober 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01368/S1 Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

6 Kommissionärsförhållanden

6 Kommissionärsförhållanden Kommissionärsförhållanden 1435 6 Kommissionärsförhållanden SOU 1964:29, prop. 1965:126, bet. 1965:BevU43, SOU 1977:86, prop. 1978/79:210, bet. 1978/79:SkU57, DsFi 1984:9, prop. 1984/85:70, bet. 1984/85:SkU23

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ändrade regler för uppskov med

Läs mer

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret.

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret. 1 Förslag till tentamensfrågor på kursen Företagsbeskattning 15 hp Förkortningar som används i samband med denna tentamen: - AB, aktiebolag - IL, inkomstskattelagen (1999:1229) - ML, mervärdesskattelagen

Läs mer

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/02080/S1 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Maj 2017 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 15

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 15 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 15 Målnummer: 1650-07 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-03-11 Rubrik: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 389 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt; SFS 2008:1350 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

2 kap. 22, 44 kap. 21 och 22, 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229)

2 kap. 22, 44 kap. 21 och 22, 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2016 ref. 20 Aktier som förvärvas genom gåva blir inte kvalificerade andelar hos gåvotagaren enbart på den grunden att de var kvalificerade hos givaren. Förhandsbesked angående inkomstskatt. 2 kap.

Läs mer

6 Kommissionärsförhållanden

6 Kommissionärsförhållanden 191 6 Kommissionärsförhållanden 36 kap. IL bet. 1965:BevU43, prop. 1965:126, SOU 1964:29, bet. 1978/79:SkU57, prop. 1978/79:210, SOU 1977:86, bet. 1984/85:SkU23, prop. 1984/85:70, DsFi 1984:9, bet. 1999/2000:SkU2,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 16 februari 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART NASDAQ OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG AB Box 16106 103 23 Stockholm

Läs mer

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Februari 2015 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att reglerna om fiktiv avräkning

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

Regeringens skrivelse 2000/01:64

Regeringens skrivelse 2000/01:64 Regeringens skrivelse 2000/01:64 Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelser Regeringen överlämnar

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg Mål nr 7193-11 Enhet 2:5 1 KLAGANDE Aktiebolaget SKF, 556007-3495 415 50 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsregionen 403 32 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets

Läs mer

NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION

NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION Finansdepartementet REMISSYTTRANDE 103 33 Stockholm Fi2006/1676 Stockholm den 30 juni 2006 Yttrande över Skatteverkets promemoria om Metoder för att undvika internationell

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Regeringens skrivelse 2016/17:38

Regeringens skrivelse 2016/17:38 Regeringens skrivelse 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer Skr. 2016/17:38 Regeringen överlämnar denna

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-30 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin samt justitieråden Ann-Christine Lindeblad och Ella Nyström. Anstånd med inbetalning av skatt i samband

Läs mer

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m.

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m. 101 10 Allmänna avdrag 62 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43, SkU7

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

54 Beslut om särskild inkomstskatt

54 Beslut om särskild inkomstskatt Beslut om särskild inkomstskatt, Avsnitt 54 1 54 Beslut om särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL 54.1 Inledning I 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt. Kapitlet innehåller

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 december 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 januari 2013 i mål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern Adam AB, 556594-9699 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt AB Skeppsbron 20

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229)

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2017 ref. 1 Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Förhandsbesked om inkomstskatt. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder er 309 19 er 31 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL och motsvarar i stort de äldre reglerna om eldsvådefonder och uppskov med beskattning av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 maj 2012 KLAGANDE 1. SalénHuset AB, 556662-7245 Ombud: Advokat Bill Andréasson Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm 2. Skatteverket

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-22 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Koncernavdrag i vissa

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2005:1136 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 Målnummer: 1836-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-10-25 Rubrik: Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet"

Läs mer

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-11-24 131 440306-08/113 Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), kupongskattelagen

Läs mer

1 Allmänt om skattelagstiftningen

1 Allmänt om skattelagstiftningen 25 1 Allmänt om skattelagstiftningen 1.1 Inkomstskattelagen Inkomstskattelagen (1999:1229), IL, innehåller, med enstaka undantag, samtliga regler om beräkning av underlaget för kommunal och statlig inkomstskatt

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2009 R-2008/1519. Till Finansdepartementet. Fi2008/7059

Stockholm den 9 mars 2009 R-2008/1519. Till Finansdepartementet. Fi2008/7059 R-2008/1519 Stockholm den 9 mars 2009 Till Finansdepartementet Fi2008/7059 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Handelsbolagen

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt HFD 2015 ref 48 Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d., Avsnitt 32 705 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23 24 IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570 571, 573 574 och 584 585 Vad beskattas? När

Läs mer