Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg. Supplement till. Inkomstskatt. en lärobok och handbok i skatterätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg. Supplement till. Inkomstskatt. en lärobok och handbok i skatterätt"

Transkript

1 Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg Supplement till Inkomstskatt en lärobok och handbok i skatterätt

2 Art.nr 3416 ISBN Upplaga 10:1 Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg och Studentlitteratur 1990, Studentlitteratur AB, Lund Printed by Kristianstads Boktryckeri, Sweden

3 Supplement till Inkomstskatt 12:e uppl. I detta supplement redovisas de viktigaste nyheterna i lagstiftning och rättspraxis på inkomstbeskattningens område under år Om inte annat anges har nyheterna i lagstiftningen trätt i kraft senast den 1 januari Ny rättspraxis har beaktats till och med november Supplementet är disponerat efter sidnumreringen i tolfte upplagan. DEL 1 2 Inkomstbeskattningens utformning Sid. 66 Det förhöjda grundavdraget för pensionärer i 63 kap. 3 a IL har förstärkts genom att avdragsbeloppet höjts och den övre inkomstgränsen slopats. Sid. 71 Jobbskatteavdraget har förstärkts i ett fjärde steg för dem som inte fyllt 65 år och har arbetsinkomster. I genomsnitt kommer skatten att minska med ca kr per år för dem som omfattas av reformen. Att de som fyllt 65 år inte omfattas av det fjärde steget motiveras med att de får lättnader genom det förhöjda grundavdraget (se ovan). Reformen har lett till ändringar i 67 kap. 7 IL. Riksdagen har antagit förslaget om att införa fakturamodellen för hushållsarbete, d.v.s. att köparen av tjänsten får skattelättnaden direkt vid betalningen av fakturan och att uppdragstagaren får ansöka om att få resten av betalningen från SKV. Vidare har skattereduktionen för hushållsarbete utvidgats till att omfatta s.k. ROT-tjänster. Om en privatperson anlitar en annan privatperson, som inte har F-skattsedel, kan köparen av tjänsten tillgodoräknas skattereduktion med ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter som redovisats för arbetet. Bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete har tillsammans med andra skattereduktioner av permanent karaktär placerats i ett nytt kapitel, 67 kap. IL. 3

4 4 Inkomst av tjänst Sid. 146 Bestämmelsen i 12 kap. 30 IL om avdrag för skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen har slopats för skattskyldiga som är tvungna att använda en större bil på grund av skrymmande last. Det innebär att schablonreglerna i 12 kap. 27 IL i stället ska tillämpas för dessa skattskyldiga. 5 Inkomst av kapital Sid. 184 I avsnitt om avyttring anges en rad rättsfall där förändringar i en akties karaktär ansetts innebära en avyttring av aktien och förvärv av en ny aktie. En omvandling som innebär att aktier ges rätt till ökad eller minskad utdelning har i praxis bedömts som en sådan förändring i andels rätten som i princip leder till att aktierna anses avyttrade. I ett nytt rättsfall, RÅ 2009 ref. 34, har RR ansett att när omvandlingsvillkoren är bestämda från början innebär omvandlingen inte någon sådan villkorsändring och förändring i andelsrätten som medför att aktierna anses avyttrade. I fallet (förhandsbesked) skulle bolaget ta in ett förbehåll i bolagsordningen om att preferensaktier under vissa angivna förutsättningar skulle kunna omvandlas till stamaktier vilket skulle påverka utdelningsrätten. RÅ 2009 ref. 41 avser likaså frågan om avyttring kommer till stånd genom en form av omvandling. En fordran ansågs avyttrad när den omvandlades till ett ovillkorat aktieägartillskott. Vid omvandlingen var fordran värdelös. En kapitalförlust lika med anskaffningsvärdet uppkom härigenom. Sid. 211 Vissa justeringar har gjorts av reglerna om uppskovsavdrag. Det särskilda tillägg som enligt 47 kap. 10 IL har tagits ut när ett preliminärt uppskovsbelopp helt eller delvis återförts har slopats. För ett dödsbo efter en person som vid sin död var begränsat skattskyldig i Sverige tillämpas för senare år än dödsåret de bestämmelser som gäller för utländska bolag. För att ett återfört uppskovsbelopp och schablon intäkt på uppskovsbelopp ska kunna beskattas för ett begränsat skattskyldigt 4

5 dödsbo har dessa inkomster lagt till i uppräkningen av inkomster för vilka skattskyldighet föreligger för begränsat skattskyldiga juridiska personer; 6 kap. 11 IL. Taket för uppskovsbelopp i 47 kap. 7 IL har sänkts från kr till kr. Sid. 215 I RR:s dom den 10 november 2009, mål nr , har ansetts att en tillgång som hos en avliden person utgjorde personlig tillgång enligt 52 kap. 2 IL ska behandlas som personlig tillgång även hos arvinge efter arvskifte. Sid. 216 I RÅ 2009 ref. 33 har RR ansett att begränsningen av avdragsrätten till 70 % av en kapitalförlust som uppstått vid betalning av en skuld i utländsk valuta, 54 kap. 6 IL, stred mot bestämmelsen om fria kapitalrörelser i EG-fördraget. Rättsfallet kommenteras också i avsnittet om EG-skatterätt (sid. 641). 6 Bostadsbeskattningen Sid. 236 Tomtmark som hör till småhus som saknar byggnadsvärde och tomtmark som hör till småhus på ofri grund har, för att lindra beskattningen, flyttats över från fastighetsskattesystemet till systemet med kommunal fastighetsavgift. 8 Inkomst av näringsverksamhet Sid. 324 Bestämmelserna om omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde har ändrats. Ändringen innebär en förenkling för främst enskilda näringsidkare och mindre företag, som får en förbättrad möjlighet till omedelbart avdrag. I ett nytt andra stycke till 18 kap. 4 IL anges att med mindre värde avses att anskaffningsvärdet exklusive mervärdesskatt understiger ett halvt prisbasbelopp ( kronor för 2010). Finns det ett naturligt samband mellan flera inventarier, ska de anses vara inventarier av mindre 5

6 värde bara om det sammanlagda anskaffningsvärdet understiger ett halvt prisbas belopp. Detsamma gäller i det fall förvärv av olika inventarier kan anses ingå som ett led i en större inventarieanskaffning. 9 Aktiebolag och ekonomiska föreningar Sid. 368 I RÅ 2009 ref. 48 har RR ansett att utgifter avseende extern rådgivning i anslutning till ett offentligt uppköpserbjudande utgjort avdragsgilla förvaltningsutgifter. Sid. 379 Tidigare gällde skattelagstiftningen om förbjudna lån endast lån från svenska aktiebolag. Att lån från utländska företag inte beskattats har i viss mån utnyttjats genom bolagsbildningar utomlands. Under hösten 2009 utvidgades bestämmelserna om beskattning av förbjudna lån till att också omfatta lån från utländska företag. Även avdragsrätten för ränta på sådana lån har slopats. Vidare har lån som lämnats mellan aktiebolag undantagits generellt från beskattning; 15 kap. 3 IL. Lagstiftningen tillämpas redan från och med den 13 februari 2009 enligt en tidigare riksdagsskrivelse från regeringen. Sid. 383 Den nya företagsformen Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, som är en samarbetsform för offentligrättsliga organ i minst två medlemsstater, liksom den redan tidigare införda företagsformen Europakooperativ (SCE-förening), behandlas från och med den 1 juli 2009 som ekonomiska föreningar: 2 kap 4b IL. Lagstiftningen är en följd av en ny EG-förordning som beslutades den 5 juli Koncernbeskattning Sid. 403 RR har i flera avgöranden den 11 mars 2009 (RÅ 2009 ref. 13, m.fl.) kommit fram till att de svenska reglerna om koncernbidrag i vissa speciella fall strider mot EG-rätten. Rättsfallen kommenteras nedan i avsnittet om EGskatterätt (sid. 637). 6

7 I anledning av RR:s ställningstagande har finansdepartementet i en promemoria den 22 september 2009 lämnat förslag till nya regler om koncernavdrag, som avses bli tillämpliga i de speciella situationer där RR anser att de svenska reglerna strider mot EG-rätten. De innebär att ett svenskt moderföretag får göra avdrag för en slutlig förlust hos ett helägt utländskt dotterföretag om detta har försatts i likvidation och likvidationen har avslutats. En utgångspunkt är därvid att endast definitiva och verkliga förluster hos dotterföretaget ska grunda rätt till avdrag hos det svenska moderföretaget. En annan utgångspunkt är att dotterföretaget måste ha gjort vad som är möjligt för att utnyttja förlusten. Därför föreslås särskilda regler som i vissa fall helt utesluter möjligheten till koncern avdrag och i andra fall begränsar avdragets storlek. Förlusten hos dotterföretaget ska beräknas både vid utgången av det sista hela beskattningsåret före likvidationens avslutande och när den avslutas. Beräkningen ska göras både enligt reglerna i hemviststaten och enligt svenska regler. Det är det lägsta av dessa belopp som kan ligga till grund för avdrag. Avdrag får inte göras med ett belopp som överstiger moderföretagets överskott beräknat utan hänsyn till avdraget. Reglerna föreslås bli införda i ett nytt kapitel, 35 a kap., med rubriken Koncernavdrag. I promemorian föreslås också inskränkning i rätten till koncernbidrag mellan svenska företag genom att avdraget begränsas till det givande företagets vinst före det utgivna koncernbidraget. Förslaget motiveras med EGrättens krav på icke-diskriminering av utländska företag. Denna motivering torde knappast vara hållbar då EG-domstolen begränsat rätten till avdrag för utländska företag till dotterföretags slutliga förluster även om de nationella reglerna för motsvarande förlustutjämning mellan inhemska företag är betydligt generösare. Dessutom skulle förslaget innebära stora praktiska problem i samband med större koncerners årsbokslut. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli Fåmansföretagarbeskattningen Sid. 424 RR har i två olika mål under 2009 prövat hur utomståenderegeln i 57 kap. 5 IL ska tillämpas. I RÅ 2009 ref. 53 fanns tre ägare till ett aktiebolag, som alla var verksamma i betydande omfattning i bolaget. En av dem innehade 7

8 33,4 % av aktierna, som utgjorde lagertillgångar i hans byggnadsrörelse. Härigenom skulle såväl utdelning som en försäljningsvinst beskattas som näringsinkomst. Därför föll hans inkomst från det gemensamma bolaget utanför fåmansföretagarreglerna och hans aktier kunde inte anses som kvalificerade andelar. Han skulle därmed anses som utomstående vid tilllämpningen av 57 kap. 5. RR ansåg att särskilda skäl i den mening som avses i denna bestämmelse inte förelåg. De övriga två delägarnas aktier kunde därför inte anses kvalificerade. I dom den 20 oktober 2009, mål nr , uttalade RR att utomståenderegeln inte var tillämplig när det utomstående ägandet inte längre bestod vid beskattningstidpunkten. Sid. 431 Den övergångsvisa 50/50-regeln upphör automatiskt att gälla från och med beskattningsåret Till den del kapitalvinsten överstiger gränsbeloppet beskattas den därmed fullt som tjänsteinkomst upp till ett belopp på 100 inkomstbasbelopp. I RÅ 2009 ref. 31 hade den skattskyldige gjort upprepade interna överlåtelser av aktier, för att undvika att vinsten vid avyttringen skulle beskattas enligt reglerna i 57 kap. IL. RR fann att skatteflyktslagen var tillämplig. Se vidare nedan i avsnittet om tolkning och tillämpning av skattelag (sid. 704). 13 Handelsbolag sid. 482 Från och med den 1 januari 2010 kan andelar i handelsbolag utgöra närings betingade andelar enligt de regler som finns i 24 och 25 a kap.; se avsnitt 10.2 och Det innebär att om ett företag, aktiebolag m.m., äger andelen så är den normalt en näringsbetingad andel. Vid en avyttring av en sådan handelsbolagsandel är en kapitalvinst normalt skattefri och en kapital förlust icke avdragsgill. Skälen för ändringen är i grunden densamma som för näringsbetingade andelar som är aktier. Kapitalvinstbeskattning innebär ett tredje led av beskattning av den ursprungliga inkomst som uppstått i handelsbolaget. Det är tillräckligt att denna inkomst beskattas först när den uppkommer i handelsbolaget genom beskattning hos delägar- 8

9 na (handelsbolagsmännen) och sedan när den delas ut från det aktiebolag som är delägare. Eftersom delägarbeskattningen bibehålls behövs inga regler om skattefri utdelning på handelsbolagsandelar som är näringsbetingade andelar. Däremot sker en slags genomlysning så att kapitalvinster och utdelningar som handelsbolaget erhåller blir skattefria om de varit skattefria hos delägaren. 14 Överlåtelse och ombildning av företag Sid. 514 Reglerna om beskattning vid utflyttning efter andelsbyte i 48 a kap. 11 IL har ändrats; se närmare i avsnittet om internationell skatterätt (sid. 615). Sid. 515 I RÅ 2009 ref. 5 behandlas en s.k. omvänd fusion. Ett aktiebolag skulle genom fusion gå upp i sitt dotterbolag. Det angavs som förutsättning att reglerna om fusion i 23 kap. ABL var tillämpliga. RR ansåg att därav följde att även 37 kap. IL var tillämpligt, och fusionen skulle därför kunna genomföras utan beskattning av det överlåtande företaget. I ett förhandsbeskedsärende, RÅ 2009 ref. 35, ställdes frågor om en s.k. gränsöverskridande fusion. X AB och Y A/S var helägda dotterbolag till ett danskt aktieselskab. X AB bedrev verksamhet vid fasta driftställen i både Sverige och Danmark. Man övervägde att låta X AB genom fusion gå upp i Y A/S. I fråga om X AB:s beskattning fann RR att den del av näringsverksamheten i X AB som är hänförlig till verksamheten i Sverige skulle anses omfattad av bestämmelserna om kvalificerade fusioner i 37 kap. IL, varför överföringen således inte medförde någon beskattning. Sverige kunde nämligen fortsätta att beskatta denna verksamhet i Y A/S enligt reglerna om begränsad skattskyldighet. Den del av näringsverksamheten som var hänförlig till det fasta driftstället i Danmark kommer Sverige där emot inte att kunna beskatta efter överföringen till Y A/S, och därför skulle över - föringen av denna del uttagsbeskattas. 9

10 Sid. 536 I 40 kap. 16 IL har gjorts en ändring angående beräkningen av beloppsspärren vid ägarförändringar i underskottsföretag för att förhindra att reglerna kringgås. Vid beräkningen av beloppsspärren ska förvärvsutgiften minskas med kapitaltillskott som helt eller delvis medfört ägarförändringen. Eftersom det förutsätts att kapitaltillskottet tillförs företaget som en del i själva ägarförändringen är regeln i första hand avsedd för riktade nyemissioner. För att affärsmässigt betingade förvärv inte ska förhindras har en undantagsregel införts i 40 kap. 16 a IL som innebär att om det är uppenbart att förvärvaren fått en tillgång av verkligt och särskilt värde som motsvarar tillskottet ska förvärvsutgiften inte minskas med kapitaltillskottet. Uttrycket verkligt och särskilt värde förekommer visserligen i några andra lagregler, se 17 kap. 8 och 24 kap. 19 IL, men uttrycket är inte klart till sin innebörd, vilket Lagrådet påpekade i sitt yttrande. Regeringen gjorde därför vissa förtydliganden i propositionen (se prop. 2009/10:47 s. 16) och framhöll att det är värdet på tillgångarna minus skulderna i företaget som är avgörande. Om det framkommer att det verkliga värdet är högre än det bokförda värdet på tillgångarna kan det verkliga värdet användas. Det torde inte hindra att seriösa förvärvare kan få problem att visa värdet på vissa typer av immateriella tillgångar, särskilt med hänsyn till kravet på uppenbarhet. En skrivelse, där de kommande reglerna aviserades, överlämnades till riksdagen den 4 juni Reglerna tillämpas därför från och med den 5 juni Skatter och mellanhandsägare sid. 543 RR (tre regeringsråd av fem) har i dom den 30 oktober 2009, mål nr , funnit att konvertibla skuldebrev utfärdade av intresse- och dotterbolag utgör värdepapper eller liknande tillgångar vid tillämpningen av 39 kap. 15 om vilka tillgångar ett investmentföretag får placera i. 10

11 18 Internationell skatterätt Sid. 596 I RÅ 2008 ref. 30 har RR funnit att bestämmelser om uttagsbeskattning och omedelbar återföring av periodiseringsfonder vid utflyttning till annat EU-land strider mot EG-rätten. Bestämmelserna hade sin bakgrund i att Sverige enligt skatteavtal förlorar rätten att beskatta vissa inkomster vid utflyttning. Bestämmelserna har därför ändrats så att Sverige medger anstånd med betalning av skatt om beskattningsrätten förloras p.g.a. ett skatteavtal med en EES-stat. Anståndstiden är ett år. Därefter måste anstånd sökas på nytt. Se närmare 17 a kap. skattebetalningslagen. Vidare har regeln om återföring av avsättning till periodiseringsfond, ersättningsfond och expansionsfond i motsvarande situation modifierats. Om skattskyldighet upphör på grund av att skatteavtal slutits med stat inom EES-området ska det inte längre leda till att dessa fonder omedelbart återförs till beskattning, se 30 kap. 9, 31 kap. 20 och 34 kap. 16 IL. Återförande får ske enligt allmänna regler. Sid. 608 Utomlands bosatta artister och idrottsmän kan begära att bli beskattade enligt inkomstskattelagen i stället för enligt artistskattelagen, 5 a lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK). De får då rätt till vissa avdrag och skattereduktioner. Samtidigt har undantaget från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter för ersättningar enligt artistskattelagen slopats. Sid. 615 Regeringen anser att en samlad översyn bör göras av reglerna vid utflyttning från Sverige. I väntan på det har vissa partiella reformer gjorts för att nå överensstämmelse med EG-rätten. Reglerna om framskjuten beskattning av fysisk person vid andelsbyten har förutsatt att säljaren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Reglerna har ändrats så att beskattningen av en kapitalvinst efter andelsbyte förutsätter att utflyttning sker utanför EES-området, 48 a kap. 5 och 11 IL. Motsvarande ändring har gjorts beträffande fysiska personers uppskovsbelopp; 49 kap. 26. Tioårsregeln i 3 kap. 19 ska enligt 19 a tillämpas när begränsat skattskyldiga ska beskattas för kapitalvinst som uppkommit vid andelsbyte. En 11

12 sådan tillämpning aktualiseras när en person först flyttar ut från Sverige till ett annat land i EES-området och därefter flyttar ut från EES-området. Sid. 622 Handeln inom internationella koncerner tenderar till att bli en allt större andel av världshandeln. Trots allt arbete som nedlagts av bl.a. OECD för att åstadkomma lösningar av internprisfrågorna är de de mest problematiska skattefrågorna för den internationella företagsamheten. Det har därför i Sverige tillskapats en möjlighet för näringsidkare att ansöka om prissättnings besked, dvs. besked om framtida prissättning av internationella transaktioner mellan parter som är i ekonomisk intressegemenskap. Ett prissättningsbesked är tillämpligt när inkomstskatt ska bestämmas. Se vidare lagen om prissättningsbesked vid internationella transaktioner. Såväl inhemska näringsidkare som utländska näringsidkare med fast driftställe i Sverige kan ansöka om prissättningsbesked. Prissättningsbeskeden handläggs av SKV. Ett prissättningsbesked måste godkännas av näringsidkaren. Sid. 626 Sverige har varit mycket aktivt för att få till stånd upplysningar i skattefrågor från s.k. skatteparadis. Dessa ansträngningar har på senare tid krönts med vissa framgångar. Nya skatteavtal har tecknats med bl.a. Caymanöarna som även innehåller bestämmelser om upplysningar i skatteärenden. Lagar om dessa avtal träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 19 EG-skatterätt Sid. 637 RR har utan att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen tolkat EG-rätten i ett antal fall rörande koncernbidrag. I dessa domar har RR genomgående anknutit till EG-domstolens avgöranden i Mark & Spencerdomen och inte funnit att EG-domstolens dom, OY AA (C-231/05), om de finländska koncernbidragsreglerna medfört någon avgörande inskränkning i Mark & Spencer-domens räckvidd. I RÅ 2009 ref. 13 medgav RR avdrag för koncernbidrag från ett svenskt moderbolag till ett tyskt dotterbolag för att täcka en definitiv förlust där. Då dotterbolaget inte var skattskyldigt i Sverige och bidraget inte skatte- 12

13 pliktigt i Tyskland förelåg inte avdragsrätt enligt svensk rätt enligt 35 kap. 2 och 3. En avdragsbegränsning stred emellertid emot den fria etableringsrätten inom EG. Avdragsbegränsningen ansågs inte proportionell när det gällde definitiva förluster i och med att motsvarande begränsning inte gällde ifråga om ett svenskt aktiebolag. Avdraget kunde medges först för det beskattningsår då likvidationen av det tyska dotterbolaget avslutats eftersom det först då var klart om förlusten var definitiv. Däremot medgavs inte ett svenskt moderbolag avdrag för koncernbidrag till ett italienskt dotterbolag i RÅ 2009 ref. 14. Förlusten var visserligen definitiv, men den berodde på en intern italiensk skatteregel utan svensk motsvarighet. RR fann att det inte kunde strida mot EG:s regler om etableringsfrihet i artiklarna 43 och 48 i EG-fördraget att vägra avdrag i ett fall där den definitiva förlusten i dotterbolagets hemviststat inte uppkommit p.g.a. att verksamheten inte genererade överskott utan p.g.a. en intern skattebestämmelse. Även i RÅ 2009 ref. 15 vägrade RR avdrag för ett koncernbidrag. I det fallet var det fråga om ett bidrag från ett svenskt bolag till systerbolag i Tyskland och Frankrike i en koncern med utländskt moderbolag. I detta fall hänvisade RR inte bara till Mark & Spencer-domen utan också till OY AA-domen. Se om pågående lagstiftning i avsnittet om koncernbeskattning (sid. 403). Sid. 604 RR har i en dom den 25 november 2009, mål nr , ansett att ett utländskt (norskt) bolag har fast driftställe i Sverige, då dess i Sverige bosatte ägare bedrivit näringsverksamhet i form av kapitalförvaltning här från sin svenska bostad. Sid. 641 Enligt 54 kap. 6 IL medges avdrag med 70 % av en kapitalförlust vid betalning av skulder i utländsk valuta. RR har i RÅ 2009 ref. 33 utan att begära förhandsavgörande från EG- domstolen funnit att regeln står i strid med artikel 56 i EG-fördraget om fria kapitalrörelser. I fallet hade den skattskyldige såväl upptagit som återbetalat ett lån i svensk bank i tyska mark. Trots att någon kapitalrörelse över gränserna således inte skett ansåg RR att avdragsbegränsningen var ett hinder för fria kapitalrörelser. 13

14 20 Socialavgifter Sid. 657 Sjukförsäkringsavgiften i arbetsgivaravgifterna har sänkts till 5,95 procent medan arbetsmarknadsavgiften har höjts till 4,65 procent. För att avgiftsuttaget ska vara oförändrat, 31,42 procent, har den allmänna löneavgiften sänkts till 6,03 procent. Sid. 660 Sjukförsäkringsavgiften i egenavgifterna har sänkts till 6,78 procent medan arbetsmarknadsavgiften har höjts till 2,11 procent. För att avgiftsuttaget ska vara oförändrat, 29,71 procent, har den allmänna löneavgiften sänkts till 6,03 procent. I budgetpropositionen för 2010 aviseras att egenföretagarnas karenstid vid sjukskrivning bör höjas från en till sju dagar från och med den 1 juli Det medför att sjukförsäkringsavgiften då sänks med 0,74 procentenheter till 6,04 procent. Egenavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, kommer därmed att uppgå till 28,97 procent. I budgetpropositionen aviseras också att egenavgifterna för enskilda näringsidkare som är mellan 26 och 64 år ska sättas ned med fem procentenheter, dock högst kr per år. En förutsättning är att överskottet av näringsverksamhet överstiger kr. I en promemoria från finansdepartementet i november 2009 har de närmare detaljerna utarbetats. Avsikten är att förslaget ska träda i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas på inkomster som uppbärs från och med den 1 januari Tolkning och tillämpning av skattelag Sid. 704 Reglerna i 57 kap. om utdelning och kapitalvinst på aktier i fåmansföretag syftar till att en delägare i ett fåmansföretag ska hänföra en viss del av sin vinst vid avyttring av aktier till inkomstslaget tjänst, vilket normalt medför en hårdare beskattning. I RÅ 2009 ref. 31 hade den skattskyldige gjort upprepade interna överlåtelser av aktier, varvid vinsten vid avyttringen deklarerats som inkomst av kapital. RR fann skatteflyktslagen tillämplig. Förfarandet stred mot 2 4 i skatteflyktslagen, eftersom lagstiftarens syfte var att en viss del av vinsten skulle upptas som inkomst av tjänst. 14

15 RÅ 2009 ref. 47 I och II är två likartade fall men med olika utgång. I båda fallen hade den skattskyldige till lågt pris förvärvat aktier i och fordringar på ett finansiellt svagt bolag. Fordringen hade därefter förvandlats till ett villkorat aktieägartillskott. Bolaget, ett fåmansföretag enl. 56 kap., till fördes därefter medel. I ref. 47 I skedde det genom fåmansföretagsägarens arbetsinsatser som konsult, i fall ref. 47 II genom ett koncernbidrag. Bolaget utbetalade därefter dessa medel till aktieägaren som återbetalning av aktieägartillskottet. Aktieägaren deklarerade vinsten som inkomst av kapital och kunde därmed undgå beskattning enligt bestämmelserna i 57 kap. IL. I ref. 47 I ansåg RR (fyra av fem regeringsråd) att skatteflyktslagen inte var tillämplig. Som så ofta är fallet var fråga om 2 4 skatteflyktslagen var tillämplig. Transaktionerna ansågs inte stå i strid med lagstiftningens syfte eftersom lagstiftaren haft flera tillfällen att ingripa mot denna typ av transaktioner i samband med tillkomsten av annan lagstiftning. I ref. 47 II (tre R:råd av fem) ansågs skatteflyktslagen däremot tillämplig, då syftet klart var att kringgå reglerna i 57 kap. om att en viss del av inkomsten skulle upptas i inkomstslaget tjänst. Den knappa majoriteten i ref. 47 II liksom den ganska otydliga motiveringen i det fallet skapar knappast full klarhet om praxis. 22 Taxeringsförfarandet Sid. 720 I RÅ 2009 ref. 27 har RR i fyra mål prövat förutsättningarna för skönstaxering av inkomst på grund av s.k. kontantberäkning. RR framhåller att vid denna bevismetod måste beaktas att den normalt är behäftad med betydande osäkerhetsmoment. Det gäller både själva beräkningen i sig och även möjligheten att finna en rättvisande jämförelsenorm beträffande uppskattningen av den skattskyldiges levnadskostnader. Ett lågt kontantöverskott och än starkare ett kontantunderskott tyder på att den skattskyldige haft oredovisade inkomster. Hänsyn måste dock också tas till de förklaringar som den skattskyldige lämnat angående sina levnadsförhållanden och ekonomiska situation. I de fall inkomsterna inte ansetts tillräckliga för att täcka utgifterna, trots att den skattskyldiges uppgifter om sitt levnadssätt inte varit osannolika, har den s.k. riksnormen för för- 15

16 sörjningsstöd i socialtjänstlagen använts som utgångspunkt för beräkningen. Sid. 726 I samband med att organisationen för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans reformeras ändras benämningen från länsrätt till förvaltningsrätt. Ändringarna träder i kraft den 15 februari Sid. 741 Mot bakgrund av ny praxis i Europadomstolen (bl.a. Zolotukhin mot Ryssland i dom den 10 februari 2009) har frågan om det strider mot dubbelbestraffningsförbudet att både fälla till ansvar enligt skattebrottslagen och ta ut skattetillägg för en och samma gärning fått ny uppmärksamhet. I dom den 17 september 2009, mål nr , har RR dock ansett att skattetilläggsförfarandet är förenligt med Europakonventionen. Målet gällde en person som av allmän domstol dömts för skatteförseelse till dagsböter för vissa oredovisade ersättningar. Skatteverket påförde honom skattetillägg för samma oredovisade ersättningar. RR framhöll att det svenska systemet är samordnat när det gäller påförande av påföljder för en och samma oriktiga uppgift i syfte att säkerställa att de sammanlagda påföljderna står i rimlig proportion till det brott som den skattskyldige gjort sig skyldig till. Ett skattetillägg kan sålunda sättas ned om den skattskyldige fällts till ansvar för brott enligt skattebrottslagen. Omvänt gäller att allmän domstol vid bestämmande av påföljden tar hänsyn till om skattetillägg utgått för gärningen. I det aktuella fallet ansåg RR inte att den sammanlagda påföljds bördan blev så oproportionellt tung att det fanns skäl att sätta ned det påförda skattetillägget. Hovrätten för Västra Sverige har i dom den 29 oktober 2009, mål nr B , gjort liknande bedömning som RR när det gäller tolkningen av dubbelbestraffningsförbudet och ansett att ett påfört skattetillägg inte hindrat en prövning av åtal för grovt skattebrott avseende samma oriktiga uppgifter. Däremot har Göta Hovrätt i ett beslut den 30 oktober 2009, mål nr B 6-09, med hänvisning till principen att ingen får lagföras eller straffas för samma brott mer än en gång, avvisat ett åtal om skattebrott med motivering att det är möjligt att ett beslut om skattetillägg utgör rättegångshinder för prövning av ett åtal om skattebrott då omständigheterna som låg till grund för skattetillägget väsentligen var desamma som låg till grund för åtalet. Göta hovrätts dom har överklagats till Högsta domstolen. 16

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs

Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2014-05-08 131 153736-14/113 Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs Förslag till ändringar i 42 och 44 kap. inkomstskattelagen

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg Mål nr 7193-11 Enhet 2:5 1 KLAGANDE Aktiebolaget SKF, 556007-3495 415 50 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsregionen 403 32 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Februari 2015 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att reglerna om fiktiv avräkning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ändrade regler för uppskov med

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern Adam AB, 556594-9699 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt AB Skeppsbron 20

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 maj 2012 KLAGANDE 1. SalénHuset AB, 556662-7245 Ombud: Advokat Bill Andréasson Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm 2. Skatteverket

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt HFD 2015 ref 17 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-11-24 131 440306-08/113 Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), kupongskattelagen

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 Målnummer: 5070-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-27 Rubrik: Lagrum: Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning

Läs mer

Supplement till Inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt

Supplement till Inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg Supplement till Inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt Studentlitteratur KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt.

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2009 R-2008/1519. Till Finansdepartementet. Fi2008/7059

Stockholm den 9 mars 2009 R-2008/1519. Till Finansdepartementet. Fi2008/7059 R-2008/1519 Stockholm den 9 mars 2009 Till Finansdepartementet Fi2008/7059 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Handelsbolagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2003:669 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Radenka Nikic 2015 02 17

Radenka Nikic 2015 02 17 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET Promemoria 2 Verksam i betydande omfattning ur en styrelsemedlems perspektiv Radenka Nikic 2015 02 17 1. Inledning 1.1 Vad är ett fåmansföretag? I 56 och 57 kap. IL återfinns

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 april 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART IKEA Investfast AB, 556409-4596 Box 700 343 81 Älmhult ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna:

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna: Deloitte AB Besöksadress: Hjälmaregatan 3 Postadress: Box 386 201 23 Malmö Memo Tel: 075-246 41 00 Fax: 075-246 41 10 www.deloitte.se Datum: 2013-11-22 Till: Från: Ämne: Peter Gönczi AktieTorget AB Magnus

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:148

Regeringens skrivelse 2007/08:148 Regeringens skrivelse 2007/08:148 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om underprisöverlåtelser till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Rabe och Johan Bojs Det svenska skattesystemet Artonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning Avdelning II: Bakgrund och principer 21 IS 1. Historik 23 1.1 Utvecklingenframtillär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialavgiftslag; utfärdad den 23 november 2000. SFS 2000:980 Utkom från trycket den 5 december 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Innehåll och definitioner

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman 1 (5) PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm Avdelning II NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman FÖREDRAGANDE Regeringsrättssekreteraren Werth PROTOKOLLFÖRARE Beredningschefen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 mars 2009 KLAGANDE AA Ombud BB MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 30 mars 2005 i mål nr 5033-04,

Läs mer

DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors

DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors KAMMARRATTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors Mål nr 7179-13 KLAGANDE AluFlex AB, 556367-4067 Lilla Garnisonsgatan 34 254 67 Helsingborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

16 Fusioner och fissioner

16 Fusioner och fissioner 445 16 Fusioner och fissioner 37 kap. IL, bet. 1994/95:SkU10, prop. 1994/95:52, SOU 1994:100, bet. 1998/99:SkU5 s. 17, prop. 1998/99:15 s. 211-229 och 285-290, SOU 1998:1 s. 217-237 och 300-306, bet. 1999/2000:SkU2,

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Tillnärmning av de europeiska företagsskatterna

Tillnärmning av de europeiska företagsskatterna Juridiska Institutionen Programmet för Juris kandidatexamen Tillämpade studier 30 p Tillnärmning av de europeiska företagsskatterna Skatterätt Ht 2009 Författare: Anna Hansson Handledare: Robert Påhlsson

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 Målnummer: 4676-97 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1998-09-24 Rubrik: Lagrum: Diskrimineringsförbudet i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cypern har

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet

Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet 44 SKATTENYTT 00 Jari Burmeister & Ulf Tivéus Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet I artikeln diskuteras bl.a. om koncenbidragsreglern i IL uppnår syftet att kodifiera praxis. Hörutöver

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Gränsöverskridande koncernbidrag

Gränsöverskridande koncernbidrag Gränsöverskridande koncernbidrag En analys av hur de svenska koncernbidragsreglerna står sig i förhållande till EG-rätten och Regeringsrättens domar från den 11 mars 2009 Kamilla Burman Kamilla Burman

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2005:1142 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån.

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. HFD 2015 ref 8 Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. Lagrum: 11 kap. 1 och 45 inkomstskattelagen (1999:1229) Under februari och mars 2009 betalade Labergo Invest AB ut

Läs mer

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111 *Skatteverket 1(6) Dnr Beskattning av ersättning som läkare och sjukgymnaster kan erhålla vid s.k. ersättningsetablering 1 Sammanfattning I den utsträckning ersättningen en läkare eller sjukgymnast erhåller

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Inhämtande av Lagrådets yttrande över lagförslag

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1 Målnummer: 3761-02 Avdelning: Plenum Avgörandedatum: 2004-01-29 Rubrik: Ägare av två aktiebolag skall beskattas för utdelning när det ena bolaget för över egendom

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 58

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 58 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 58 Målnummer: 6483-05 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2006-10-13 Rubrik: Ett nybildat "vilande" aktiebolag har vid tillämpning av reglerna om koncernbidrag ansetts

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet Fjortonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning 17 Avdelning II: Bakgrund och principer 21 1. Historik 23 1.1

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

28 Begränsning av rätten till avdrag. på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska. Sammanfattning

28 Begränsning av rätten till avdrag. på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska. Sammanfattning Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverks 425 28 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och

Läs mer

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande!

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande! Skräddarsydd kurs Arrangera en egen skräddarsydd kursdag erbjud dina kollegor och kunder de allra senaste skattenyheterna. Heldag eller halvdag, dagtid eller kvällstid med våra professionella föreläsare

Läs mer

Underskottsavdrag vid ägarbyte

Underskottsavdrag vid ägarbyte Underskottsavdrag vid ägarbyte Författare: Sofie Andersson Högre kurs i företagsbeskattningsrätt (747A06) Vårterminen 2015 Handledare: Jan Kellgren Affärsjuridiska programmet, Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

1 Tvistefrågor som förekommit i minst tre fall.

1 Tvistefrågor som förekommit i minst tre fall. 1 Tvistefrågor som förekommit i minst tre fall. 1.1 Oredovisade intäkter samt skönstaxeringar. Att detta är en frekvent fråga i processer kan vara en naturlig följd av att frågeställningen är bred och

Läs mer

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. HFD 2014 ref 79 Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. Lagrum: 6 och 7 lagen (2009:194) om förfarandet vid

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 25

Läs mer

4 Inkomst av fastighet

4 Inkomst av fastighet 267 4 Inkomst av fastighet 4.1 Allmänt om innehav av bostad utomlands Bostad utomlands kan hänföras till följande tre huvudkategorier. 1. Direktägd fastighet, som i sin tur kan indelas i: a) privatbostadsfastighet,

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer