Föreningsutskick 3/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27."

Transkript

1 Föreningsutskick 3/ Till samtliga föreningar Förbundsstyrelsen, kretsarna och rikstränarna för kännedom Information är till för att spridas. Därför uppmanas föreningarna att, i de fall så inte redan sker, anslå föreningsutskicken på föreningens anslagstavla. Detta utskick innehåller Protokoll Extra Förbundsmöte Med anledning av organisationsfrågan genomförde Förbundet ett extra Förbundsmöte den 21 april (sannolikt det första i Förbundets historia) Bifogas protokoll. Kommuniké Med anledning av Förbundsmötets beslut den 21 april inleddes diskussioner på styrelseordförandenivå med FSR, Skytte UO och SSF. Dessa diskussioner resulterade i bifogad kommuniké. Protokoll Ordinarie Förbundsmöte 2007 Årets Ordinarie Förbundsmöte genomfördes söndagen den 10 juni. Bifogas protokoll. Styrelseberättelse 2006 Bifogas styrelseberättelse Adresslista Förbundsstyrelse & Valnämnd Bifogas aktuell adresslista. Förslag Förordningsändring och remissvar på denna Den 13 juni fick Förbundet bifogat förslag till förordningsändring rörande bly i ammunition på remiss. Förslaget innebär att det inte blir något generellt blyförbud den 1/ Observera att detta är ett förslag. Regeringen har ännu inte fattat något beslut i frågan. De fyra skytteorganisationerna lämnade in ett gemensamt remissvar den 20 juni (Bifogas). Nu kommer departementet att behandla frågan för att åstadkomma ett slutligt förslag. Sedan skall detta förslag notifieras (en process på tre månader) och först därefter kan Regeringen fatta beslut. I och med remissvaret har Förbundsledningen gjort allt som står i dess makt. Nu är det bara att avvakta. Vi bevakar ärendet och återkommer med ytterligare information så fort vi vet besked. Semesterstängt Kansliet är stängt 2/7 5/8. Personalen önskar er alla en trevlig sommar. Mats Stoltz

2 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET PROTOKOLL Sammanträdesdatum Protokoll fört vid Svenska Pistolskytteförbundets extra Förbundsmöte lördagen den 21 april 2007 på Konferenscenter Ingenjörshuset i Stockholm Närvarande: Förbundsordförande: Anders Björck Styrelseordförande: Birgitta Rundberg Ordinarie styrelseledamöter: John-Åke Andersson, Cyril Falck, Mia Holmebrandt, Anders Khemi, Jan Kjellberg, Guy Persson och Mike Winnerstig. Suppleanter: Gunnar Andersson och Sune Persson. Kansliet: Yvonne Ericsson, Teresa Engström, Birgitta Kjellberg och Mats Stoltz, sekreterare. Pistolskyttekretsarna var representerade enligt följande; Stockholms pistolskyttekrets Christer Westin (3001 aktiva, 17 röster) (Hans Arenpalm, Basti Naumann) Uppsala län pistolskyttekrets Robert Råsbo (448 aktiva, 4 röster) (Fredrik Widemo) Södermanlands pistolskyttekrets Per Karlsson (339 aktiva, 3 röster) (Lars-Erik Utas, Per Lundqvist) Östergötlands pistolskyttekrets Elmer Jansson (697 aktiva, 5 röster) (Joakim Johansson) Jönköpings län pistolskyttekrets Olof Lindskog (540 aktiva, 4 röster) (Bertil Johanson) Kronobergs pistolskyttekrets Christer Claesson (257 aktiva, 3 röster) (Roger Tiiensu) Kalmar län norra pistolskyttekrets (117 aktiva, 2 röster) Kalmar län södra pistolskyttekrets (277 aktiva, 3 röster) Fredrik Strömberg Mattias Gustavsson Gotlands pistolskyttekrets Per Lindqvist (151 aktiva, 2 röster) (Peter Nordgren) Blekinge pistolskyttekrets (200 aktiva, 2 röster) Kristianstads län pistolskyttekrets (466 aktiva, 4 röster) Malmöhus län pistolskyttekrets (1170 aktiva, 7 röster) Pär Karlsson Sven-Olof Sandberg Bengt Pettersson

3 Hallands pistolskyttekrets (340 aktiva, 3 röster) Henrik Käck Göteborg o Bohus pistolskyttekrets Ulf Hansson (610 aktiva, 5 röster) (Arne Friberg) Älvsborgs pistolskyttekrets (425 aktiva, 4 röster) Västgöta-Dals pistolskyttekrets (356 aktiva, 3 röster) Skaraborgs pistolskyttekrets (421 aktiva, 4 röster) Värmlands pistolskyttekrets (496 aktiva, 4 röster) Örebro läns pistolskyttekrets (519 aktiva, 4 röster) Västmanlands pistolskyttekrets (385 aktiva, 3 röster) Dalarnas pistolskyttekrets (447 aktiva, 4 röster) Mats Lindman Jan Andersson Susanne Svensson Claes-Håkan Carlsson Mikael Pellrud Christer Skoglund Lena Sjögren Gävleborgs pistolskyttekrets Clas Olsson (485 aktiva, 4 röster) (Ingemar Fernmalm) Västernorrlands pistolskyttekrets (278 aktiva, 3 röster) Jämtlands län pistolskyttekrets (246 aktiva, 3 röster) Västerbottens pistolskyttekrets (407 aktiva, 3 röster) Norrbottens pistolskyttekrets (576 aktiva, 4 röster) Göran Lindskog Peter Rooth Karl-Johan Markström Bengt Flodin Antal röster kretsarna: 108 Antal röster styrelsen: 10 Totalt antal röster: Förbundsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Birgitta Rundberg hälsade samtliga välkomna och förklarade det extra Förbundsmötet öppnat.

4 2 Val av ordförande för Förbundsmötet I enlighet med vedertagen sed valdes Förbundets ordförande Anders Björck att leda det extra Förbundsmötet. 3 Val av justeringsmän tillika rösträknare Fredrik Widemo och Bengt Flodin valdes att jämte ordföranden justera Förbundsmötets protokoll. Föredragningslistan godkändes. 4 Upprop samt justering av röstlängd Förättades upprop i enlighet med ovan. Fastställdes röstlängden till 118 röster. 5 Fråga om Förbundsmötet behörigen utlysts Enligt stadgarna skall kallelse vara kretsarna tillhanda senast fyra veckor före mötet. Kallelse utgick från Förbundskansliet Förbundsmötet förklarades behörigen utlyst. 6 Styrelsens proposition till det extra Förbundsmötet Förbundsstyrelsens ordförande, Birgitta Rundberg presenterade Förbundsstyrelsens proposition i enlighet med bilaga. Utöver Förbundsstyrelsens proposition väcktes förslag från Dalarnas pistolskyttekrets att omedelbart avbryta processen. Efter en lång och ingående debatt beslöt Förbundsmötet med röstsiffrorna 94 mot 20 att bifalla Förbundsstyrelsens förslag. 7 Avslutning Efter att ha tackat delegaterna för ett väl genomfört extra Förbundsmöte avslutade Förbundsordföranden detsamma med ett klubbslag. Vid protokollet Mats Stoltz Justeras Anders Björck Fredrik Widemo Bengt Flodin

5 Bilaga protokoll extra Förbundsmöte SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET FÖRSLAG TILL BESLUT Förbundsstyrelsen föreslår att det extra Förbundsmötet beslutar följande: Att Svenska Pistolskytteförbundet medverkar i den fortsatta processen att skapa ett nytt gemensamt skytteförbund om det ges följande inriktning: 1. Att det nya skytteförbundet innefattar en sektion för skytte med pistol och revolver med ett eget avsnitt i förbundsstadgarna 2. Att sektionen i stadgarna tillförsäkras fullständig beslutanderätt i fråga om de nationella grenarnas regelverk, tävlingsprogram och verksamhet i övrigt. Det innebär att sektionen exklusivt bestämmer vilka grenar som skall innefattas, tillföras eller avföras ur verksamheten, att sektionen bestämmer över det nationella tävlingsprogrammet på central, regional och internationell nivå samt att sektionen fastställer tävlingsregler, vapentyper m.m. 3. Att sektionens styrelse i stadgarna tillförsäkras rätt att formulera de delar av det nya skytteförbundets remissvar till regeringen, rikspolisstyrelsen, naturvårdsverket och andra myndigheter, som direkt eller indirekt kan påverka det nationella pistolskyttet 4. Att det nya skytteförbundet får status av Frivillig försvarsorganisation och att detta framgår av stadgarna 5. Att Svenska Pistolskytteförbundets egna tillgångar vid en upplösning av förbundet överförs till en stiftelse med ändamål att främja skytte med pistol och revolver i enlighet med SPSF:s gällande stadgar 6. Att det nya skytteförbundets stadgar även innehåller en bestämmelse om att stadgebestämmelserna enligt punkterna 1 4 ovan endast kan ändras av två ordinarie, på varandra följande årsmöten som fattar enhälliga beslut. Samma förutsättningar skall även gälla för att ändra den bestämmelse enligt denna punkt (6) som reglerar dessa krav för att genomföra ändringar i stadgarna.

6

7 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET PROTOKOLL Sammanträdesdatum Protokoll fört vid Svenska Pistolskytteförbundets ordinarie Förbundsmöte söndagen den 10 juni 2007 på Nordic Sea Hotel i Stockholm Närvarande: Förbundsordförande: Anders Björck Styrelseordförande: Birgitta Rundberg Ordinarie styrelseledamöter: John-Åke Andersson, Lars T. Andersson, Cyril Falck, Mia Holmebrandt, Anders Khemi, Jan Kjellberg, Stefan Persson, Guy Persson och Mike Winnerstig. Suppleanter: Gunnar Andersson, Bertil Johansson och Sune Persson. Frivilliga skytterörelsen: Börje Johanson Valberedningen: Sonny Svensson Kansliet: Birgitta Kjellberg, Teresa Engström och Mats Stoltz, sekreterare. Hedersledamot: Gunnar Tysk Pistolskyttekretsarna var representerade enligt följande; Stockholms pistolskyttekrets Christer Westin (3001 aktiva, 17 röster) (Hans Arenpalm) Uppsala län pistolskyttekrets (448 aktiva, 4 röster) Robert Råsbo Södermanlands pistolskyttekrets Per Karlsson (339 aktiva, 3 röster) (Lars-Erik Utas, Per Lundqvist) Östergötlands pistolskyttekrets Elmer Jansson (697 aktiva, 5 röster) (Joakim Johansson) Jönköpings län pistolskyttekrets Olof Lindskog (540 aktiva, 4 röster) (Bertil D. Johansson) Kronobergs pistolskyttekrets (257 aktiva, 3 röster) Roger Tiiensu Kalmar län norra pistolskyttekrets Fredrik Strömberg (117 aktiva, 2 röster) (Johan Engelholm) Kalmar län södra pistolskyttekrets Mattias Gustavsson (277 aktiva, 3 röster) (Elisabet Engqvist) Gotlands pistolskyttekrets (151 aktiva, 2 röster) Blekinge pistolskyttekrets (200 aktiva, 2 röster) Peter Nordgren Ingen representant

8 Kristianstads län pistolskyttekrets Sven-Olof Sandberg (621 aktiva, 5 röster) (Britta Andersson) Malmöhus län pistolskyttekrets Bertil Johansson (1170 aktiva, 7 röster) (Bengt Pettersson) Hallands pistolskyttekrets (340 aktiva, 3 röster) Henrik Käck Göteborg o Bohus pistolskyttekrets Ulf Hansson (863 aktiva, 6 röster) (Arne Friberg) Älvsborgs pistolskyttekrets Peter Hjortstam (425 aktiva, 4 röster) (Sonny Svensson) Västgöta-Dals pistolskyttekrets (356 aktiva, 3 röster) Skaraborgs pistolskyttekrets (421 aktiva, 4 röster) Jan Andersson Susanne Svensson Värmlands pistolskyttekrets Claes-Håkan Carlsson (496 aktiva, 4 röster) (Bengt Olofsson) Örebro läns pistolskyttekrets (519 aktiva, 4 röster) Ingen representant Västmanlands pistolskyttekrets Werner Göpf (385 aktiva, 3 röster) (Georg Weisz) Dalarnas pistolskyttekrets (447 aktiva, 4 röster) Gävleborgs pistolskyttekrets (537 aktiva, 4 röster) Västernorrlands pistolskyttekrets (278 aktiva, 3 röster) Jämtlands län pistolskyttekrets (246 aktiva, 3 röster) Västerbottens pistolskyttekrets (407 aktiva, 4 röster) Norrbottens pistolskyttekrets (576 aktiva, 4 röster) Lena Sjögren Ingemar Fernmalm Sten Berlin Sören Blomberg Karl-Johan Markström Bengt Flodin Antal röster kretsarna: 104 Antal röster styrelsen: 11 FSR: 1 Totalt antal röster: 116

9 1 Förbundsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Birgitta Rundberg hälsade samtliga välkomna. Efter en parentation över Åke Henriksson åtföljd av taptot, förklarade hon Förbundsmötet öppnat. 2 Utdelning av förtjänsttecken Förbundets förtjänstmedalj i silver tilldelades Bo Gustavsson, Enköping och Ingvar Jungblom, Trollhättan Förbundsstyrelsens plakett i guld (nr 14) tilldelades postumt Åke Henriksson, Örby. Utmärkelsen mottogs av sonen Anders Henriksson. Förbundsstyrelsens plakett i guld (nr 15) tilldelades Cyril Falck Utmärkelsen Årets Ungdomsledare tilldelades Stefan Persson, Östersund. 3 Val av ordförande för Förbundsmötet I enlighet med vedertagen sed valdes Förbundets ordförande Anders Björck att leda årets Förbundsmöte. Efter att ha tackat för förtroendet och hälsat Förbundets hedersledamot, Gunnar Tysk särskilt välkommen grep sig Förbundsordföranden verket an. 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare Jan Andersson och Bengt Flodin valdes att jämte ordföranden justera Förbundsmötets protokoll. Föredragningslistan godkändes. 5 Upprop samt justering av röstlängd Förättades upprop i enlighet med ovan. Fastställdes röstlängden till 116 röster. 6 Fråga om Förbundsmötet behörigen utlysts Enligt stadgarna skall kallelse vara kretsarna tillhanda senast fyra veckor före mötet. Kallelsen publicerades i NP nr och handlingar till Förbundsmötet gick ut med kretsutskick Förbundsmötet förklarades behörigen utlyst. 7 Information från Förbundsstyrelsen Styrelseordföranden informerade att Förbundsstyrelsen, i enlighet med det extra Förbundsmötets beslut, kontaktat de tre övriga skytteorganisationerna med anledning av organisationsfrågan. Förhandlingarna resulterade i bifogad kommuniké (Bilaga 2). Förbundsmötet konstaterade att Förbundsstyrelsen därmed slutfört sitt uppdrag. Mike Winnerstig lämnade en utförlig information över de åtgärder Förbundsledningen vidtagit med anledning av blyfrågan. Frågan slutbehandlas för närvarande av Miljödepartementet och besked kan väntas senast i september. Konstaterades att Förbundsledningen gjort allt vad möjligt är i denna fråga och att det nu bara är att avvakta regeringens beslut. Mike Winnerstig informerade att Förbundsstyrelsen, med anledning av Förbundets ökade engagemang som frivillig försvarsorganisation och i syfte att göra verksamheten billigare för föreningarna, hävt de restriktioner som gällt för användning av militär målmateriel (FS 14/4). Det har påståtts att dessa restriktioner införts av Förbundsmötet och att således FS skulle sakna rätt att häva desamma. Dessa restriktioner har sitt ursprung i en motion till Förbundsmötet 1997 avseende förbud mot människoliknande figurer vid fältskytte. Då Förbundsmötet 1997 beslöt att överlämna ärendet till den arbetsgrupp som då arbetade med en översyn av SHB och därmed förklarade motionen besvarad anser Förbundsstyrelsen sig ha full

10 rätt att häva restriktionerna och står fast vid sitt beslut av den 14/ Detta beslut rönte föga kritik från årets Förbundsmöte. Sekreteraren informerade om nästa upplaga av SHB. Förbundsstyrelsen har mot bakgrund av vad som sades på förra årets kretskonferens beslutat att den ständigt aktuella versionen på hemsidan skall kompletteras med en tryckt upplaga av nuvarande modell men med något enklare utformning. Varje ny upplaga av SHB skall gälla i två år under vilken tid inga ändringar får göras (annat än säkerhetsfrågor). Ambitionen är att upplaga 12 av SHB skall vara klar till 1/ och gälla till 1/ Konceptet vann Förbundsmötets gillande. Sekreteraren informerade att Förbundsstyrelsen kommer att se över rutinerna för hantering av regelfrågor. Frågan kommer att behandlas vid kommande Landsdelskonferenser. Sekreteraren informerade om arbetsläget avseende Jubileumstävlingen. Det kan konstateras att tävlingen, av olika orsaker, varit behäftad med avsevärda problem. Dessa problem har nu lösts och ambitionen är att resterande priser skall sändas ut före midsommar. Berörda föreningar har successivt informerats om arbetsläget. Sekreteraren informerade att Förbundet fått ett extra bidrag för 2007 att användas för utbildningsinsatser. Huvuddelen av dessa pengar fördelas på kretsarna i förhållande till antalet aktiva medlemmar och kommer att betalas ut före midsommar. Styrelseordföranden informerade att vissa polisdistrikt i samband med förnyelse av tidsbegränsade licenser försökt övertala licensinnehavaren att byta sina gamla licenser till tidsbegränsade licenser. Förbundet avråder medlemmarna att gå med på sådana förslag och kommer att gå ut med information i frågan i nästa nummer av medlemstidningen NP. 8 Föredragning av Styrelsens berättelse Ordföranden konstaterade att styrelseberättelsen sänts ut med övriga handlingar för Förbundsmötet och frågade huruvida mötet önskade att styrelseberättelsen upplästes. Inget sådant önskemål framfördes. Ej heller framfördes några synpunkter, varför Förbundsmötet, efter att ha noterat att antalet aktiva medlemmar ökat med 153, beslöt att godkänna styrelseberättelsen. 9 Föredragning av revisorernas berättelse, beslut angående ansvarsfrihet och fastställande av balansräkning Örjan Lindh läste upp revisionsberättelsen. Av denna framgick att årsredovisningen upprättats i enlighet med god revisionssed i Sverige och att styrelsens medlemmar och generalsekreteraren enligt revisorernas bedömning inte handlat i strid med Förbundets stadgar. Förbundsmötet beviljade styrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006 och fastställde balansräkningen. 10 Redovisning av uppdrag till styrelsen från Förbundsmötet Sekreteraren konstaterade att tre sådana uppdrag förelåg nämligen Mätmetoder anslagsenergi (FM 2005) samt Laddat vapen och Ändring eldkommando och skjuttid (FM 2006). Förbundsstyrelsen hänvisar i det förra fallet till sitt yttrande avseende förslag 15/2007 och i det senare fallet till årets propositioner. 11 Frågor som styrelsen hänskjutit till Förbundsmötet (propositioner) Behandlades styrelsens propositioner avseende ändring i SHB med anledning av förslag 8 respektive 17 till FM Beslut enligt bilaga 1.

11 12 Behandling av motioner Behandlades 14 motioner. Styrelsens yttrande, sammanställning av kretsarnas remissvar och Förbundsmötets beslut framgår av bilaga Fastställande av verksamhetsplan och budget samt avgifter för 2008 Sekreteraren redogjorde för förslag till reviderad budget för 2007 samt verksamhetsplan och budget för Styrelsen föreslog förbundsavgift för 2008 i enlighet med nedan; att erläggas till Förbundskansliet senast den 31 mars Föreningsavgift Avgift per aktiv medlem Avgift per aktiv familjemedlem Avgift per luftpistolskytt (ungdom) 600 kr per förening 260 kr per aktiv medlem 200 kr per familjemedlem 10 kr per luftpistolskytt Beslöts i enlighet med styrelsens förslag Beslöts att fastställa reviderad budget för 2007 samt verksamhetsplan och budget Val Till förbundsordförande för ett år omvaldes Anders Björck. Till styrelseordförande för ett år omvaldes Birgitta Rundberg. Till ordinarie ledamöter för en tid av två år föreslog valnämnden omval av Guy Persson och Mike Winnerstig samt nyval av Lena Sjögren, Gunnar Andersson och Nils-Anders Ekberg. Stockholms pistolskyttekrets föreslog nyval av Bengt Pettersson. Genom sluten votering valdes Gunnar Andersson, Nils-Anders Ekberg, Guy Persson, Lena Sjögren och Mike Winnerstig till ordinarie ledamöter för en tid av två år. Till suppleanter för en tid av två år nyvaldes Bengt Flodin och Anna Karlsson. Till revisorer för en tid av ett år omvaldes auktoriserade revisorn Kent Westerlund och revisorn Örjan Lindh. Till revisorssuppleanter för en tid av ett år omvaldes Sven Bimark och Richard Andersson. 15 Ledamöter i valnämnden Till ordförande i Valnämnden för ett år föreslog Stockholms pistolskyttekrets Cyril Falck. Kalmar län norra föreslog omval av Sonny Svensson. Med acklamation valdes Sonny Svensson. Beslöts i enlighet med gällande turordning, att Västmanlands och Örebro läns pistolskyttekretsar skulle utse ledamot och suppleant i valnämnden för en tid av två år. 16 Övriga frågor Birgitta Kjellberg presenterade förslag till stomplan för Konstaterades att stomplanen är behäftad med vissa oklarheter. Fastställdes stomplanen till

12 huvudsaklig efterlevnad i tillämpliga delar samt uppdrogs åt Birgitta Kjellberg att klara ut resterande problem. Styrelseordföranden konstaterade att landsdelskonferenserna varit allmänt uppskattade och oerhört viktiga för hanteringen av organisationsfrågan varför hon föreslog årliga landsdelskonferenser. Förbundsmötet ställde sig positivt till förslaget, givetvis förutsatt att behov föreligger. Beslöts att genomföra landsdelskonferenser under tiden november 2007 till februari 2008 och uppdrogs åt landsdelarnas representanter i Förbundsstyrelsen att se till att beslutet verkställs. Sekreteraren underströk vikten av att hantering av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och förklarade Förbundets policy. Den enskildes medgivande är en förutsättning för att kunna lägga ut personuppgifter på hemsida. Om tävlingsarrangör avser att lägga ut resultatlistan på hemsida skall detta framgå av tävlingsinbjudan. Skytt som aktivt vägrar sitt medgivande skall redovisas med pistolskyttekortsnummer och förening. Övriga anses ha gett sitt medgivande Sekreteraren informerade att det förekommit att skyttar som rapporterats för guldmärke överhuvudtaget inte funnits med i kanslisystemet. Detta skall i princip vara omöjligt då endast en aktiv skytt kan avlägga guldmärkesfordringarna. Därför föreslår FS att bestämmelserna ändras så att; Det gula kortet skrivs ut och skickas ut till nya skyttar tillsammans med pistolskyttekortet varvid kansliet för in pistolskyttekortsnummer på gula kortet. Klubben fyller själv i uppgifter om erövrade brons och silvermärken (En skytt kan ha erövrat brons- respektive silvermärke innan prov för pistolskyttekortet avlagts) För att en skytt skall få guldmärke skall det finnas ett gult kort för vederbörande på kansliet. På detta skall uppgifter om brons- och silvermärke finnas infört. Det kommer att bli en viss övergångsperiod men i framtiden skall en person som erövrar guldmärket alltid finnas i kanslisystemet då han bevisligen måste ha varit aktiv i minst två år innan han är berättigad att lösa guldmärket. Beslöts i enlighet med förslaget. Sekreteraren efterlyste en skärpning när det gäller efterlevnad av gällande administrativa rutiner och redovisade PM Angående administrativa bestämmelser. Beslöts att detta PM och bestämmelser hantering föreningsärenden årligen skall sändas ut till kretsarna i samband med utskick av årsrapporthandlingarna. Sven-Olof Sandberg informerade om SM 2008 som genomförs i Kristianstad den juli. 17 Avslutning Efter att ha avtackat Cyril Falck och Stefan Persson för goda insatser i styrelsen höll Förbundsordföranden ett kortare anförande där han tackade styrelsen, kansliet och kretsarna för goda insatser till Förbundets och pistolskyttets fromma varefter han avslutade 2007 års Förbundsmöte med ett klubbslag. Vid protokollet Mats Stoltz Justeras Anders Björck Jan Andersson Bengt Flodin

13

14 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET STYRELSEBERÄTTELSE FÖR ÅR 2006

15 1 STYRELSEBERÄTTELSE FÖR 2006 SPSF 70 år Med anledning av Förbundets 70-årsjubileum genomfördes Förbundsmötet på Riddarhuset varvid jubileumsjetongen utdelades till förtjänta personer ur Förbundets led. Till jubileet hade en jubileumsskrift framställts (författare: Gunnar Tysk) med stöd från Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur. Slutligen genomfördes en Jubileumstävling på hemortens banor. Sammanlagt 122 föreningar deltog med 859 skyttar. Organisationsutveckling Styrelsen har konsekvent agerat i enlighet med de riktlinjer för Förbundets framtida utveckling som fastställdes vid kretskonferensen De nya rutiner som FM under senare år fattat beslut om (ändrad hantering av motioner & propositioner 2003 och ändrade bestämmelser för Förbundets valnämnd 2005) har slagit väl ut. Liksom tidigare år har stor vikt lagts på informationsinsatser. Föreningar och medlemmar har liksom tidigare år fått information via NP, föreningsutskick och hemsidan. Förbundet har tillförts modern informationsteknik så långt de ekonomiska ramarna medgivit. Således har de digitala rapporteringssystemen för såväl årsrapporteringen och Rikstävlingen byggts ut och förbättrats. I samband med Förbundsmötet genomfördes en kretskonferens med gott resultat. Under vintern genomfördes landsdelskonferenser med anledning av organisationsfrågan. Dessa konferenser bedömdes som värdefulla av de deltagande kretsarna varför Förbundsstyrelsen avser att föreslå Förbundsmötet 2007 att permanenta konceptet. Organisationsfrågan Vid såväl kretskonferensen som vid Förbundsmötet redogjorde styrelseordföranden för de diskussioner som förts i avsikt att hitta en bättre organisationsstruktur. Förbundsledningens koncept (självständiga grenspecifika organisationer och en gemensam branschorganisation) vann ombudens gillande och FS fick mandat att gå vidare med denna inriktning. I oktober meddelade de övriga tre organisationerna att man beslutat verka för en gemensam organisation med underordnade sektioner. Detta innebar en radikal förändring av konceptet varför FS beslöt att inhämta kretsarnas åsikter i frågan vid landsdelskonferenserna vintern Miljö & Vapenlagstiftningsfrågor Styrelsen har under året prioriterat dessa frågor. Kompetensen avseende miljöfrågor har stärkts väsentligt genom Miljövetenskapliga rådets arbete och den under året publicerade vitboken. Skytteorganisationernas gemensamma miljökonsult, Janne Kjellsson, utgör en värdefull resurs i miljöfrågorna, inte minst för våra föreningar. Under året har Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen utfört den konsekvensutredning av förbud mot bly i ammunition man ålagts av regeringen. Förbundsledningen har genom sina representanter i referensgruppen, Birgitta Rundberg och Sven Larsson, och i samverkan med övriga skytte- och jägarorganisationer aktivt verkat för att få en godtagbar lösning till stånd. Dessa ansträngningar har dock inte krönts med framgång varför konsekvensutredningens förslag inte är acceptabelt sett med Förbundets ögon. Förbundsledningen kommer därför inte sky några ansträngningar när frågan slutbehandlas på regeringsnivå under våren Inför riksdagsvalet pejlades de politiska partiernas inställning i denna fråga i ett särskilt valextra nummer av vår medlemstidning NP. Vidare har samtliga riksdagsmän förts upp på distributionslistan för NP. Förbundet har under året tagit initiativ till gemensamma remissvar (tillsammans med de övriga skytteorganisationerna) i de miljö- och vapenlagsfrågor vi fått på remiss under året. Förbundsledningens ansträngningar har resulterat i att FAP 551-3

16 anpassats till SHB vad avser piplängd samt att Vapengarderoben fått en för medlemmarna acceptabel omfattning (tio pistoler/revolvrar och åtta gevär). Föreningar och medlemmar har kontinuerligt informerats om vidtagna åtgärder via NP och hemsidan. 2 Relationer Försvarsmakten Styrelsen har, med utgångspunkt i tidigare fastställt inriktningsdokument, fortsatt sina ansträngningar att stärka Förbundets status som Frivillig försvarsorganisation. De under 2005 utbildade FM instruktörerna har under året utbildat Nordic Battlegroup och därvid erhållit goda vitsord. Denna kader har definitivt visat sig utgöra en resurs som vid behov kan ställas till Försvarsmaktens förfogande för utbildning av militär personal i pistolskytte. En dialog förs kontinuerligt med Högkvarterets frivilligavdelning i avsikt att utverka uppdrag för FM instruktörerna. Under året har vidare pistolutbildning med representanter från Estland och Lettland genomförts i Bollnäs på uppdrag av Försvarsmakten. Försvarsinformation bedrivs liksom tidigare främst genom medlemstidningen NP och har utökats såväl till omfattning som kvalitet. Medlemsutveckling Antalet aktiva skyttar har under året ökat med 153 till sammanlagt Att beakta är att 43 föreningar ännu inte (april) lämnat årsrapport (jämfört med 57 i fjol). Ekonomi De åtgärder som vidtagits för att sanera ekonomin har lett till att ekonomin är i balans. För andra året i rad kan styrelsen presentera ett positivt resultat ( kr före finansnetto). Styrelsen är fast besluten att även fortsättningsvis se till att Förbundets ekonomi är i balans. Samarbete Förbundet har under året samarbetat med övriga skytteorganisationer inom ramen för Skytteorganisationernas samarbetsdelegation (SOS). Samarbetet, som kännetecknats av en konstruktiv anda, har huvudsakligen inriktats mot miljö- & vapenlagstiftningsfrågor. Utbildning År 2000 började Förbundet, i samarbete med Skytterörelsens ungdomsorganisation (Skytte UO) bygga upp en utbildningsorganisation. Utbildningen genomförs i tre steg (klubbinstruktörs-, kretsinstruktörs- och riksinstruktörsutbildning). De första kretsinstruktörerna utbildades Nu, sex år senare disponerar Förbundet åtta riksinstruktörer och 60 kretsinstruktörer. Arbetet med att uppnå målsättningen två klubbinstruktörer per pistolskytteförening fortskrider enligt plan. Under året har en kombinerad riksinstruktörs- och kretsinstruktörskonferens genomförts. Samtliga deltagare erhöll vapenkontrollantkompetens. Utbildningsorganisationen utgör en värdefull resurs i Förbundets strävan att höja kvaliteten på skjututbildningen och öka rekryteringen, främst ungdomsrekryteringen. Ungdomsverksamhet Förbundet har inte lyckats i sin ambition att bygga upp en stark och omfattande ungdomsverksamhet. Under 2007 kommer därför Ungdomskommittén att reorganiseras och ges i uppgift att ta fram ett nytt koncept för denna viktiga verksamhet. Med stöd av Konung Gustaf V:s 90-årsfond har det sedvanliga internationella ungdomslägret genomförts med gott resultat. Lägret genomfördes i Lettland (första gången utanför Sverige) vilket tillförde en helt ny dimension.

17 Internationell verksamhet Nordiskt mästerskap i fältskjutning har under året genomförts med stora svenska framgångar, liksom det traditionella landskampsutbytet med Balticum. Internationell tävlingsverksamhet har även genomförts inom ramen för PPC. Styrelsens sammansättning Förbundsstyrelsen har haft följande sammansättning 3 Vald av Förbundsmötet Mandattid till Förbundsmötet Förbundsordförande Anders Björck Styrelseordförande Birgitta Rundberg Ordinarie ledamöter Mike Winnerstig, Stockholm Guy Persson, Karlshamn Stefan Persson, Östersund Åke Henriksson, Örby Cyril Falck, Lönsboda Anders Khemi, Boden Jan Kjellberg, Bollnäs John-Åke Andersson, Mariannelund Mia Holmebrandt, Visby Lars T. Andersson, V:a Frölunda Suppleanter Christer Andersson, Ärla Gunnar Andersson, Härnösand Bertil Johansson, Onsala Sune Persson, Hässleholm Fredagen den 17 november 2006 drabbades Förbundet av en svår förlust då Tävlingskommitténs ordförande Åke Henriksson förolyckades på väg till sammanträde med Verkställande utskottet. Tack Åke för allt Du uträttat för Förbundet och svenskt pistolskytte.

18 4 Styrelsen Ordförande i styrelsen har varit Birgitta Rundberg. Generalsekreterare har varit Mats Stoltz. Skytterörelsens Ungdomsorganisation har under året varit representerad i styrelsen av Mattias Palmér, Frivilliga skytterörelsen har under året varit representerad i styrelsen av Börje Johanson och Sportskytteförbundet av Christer Claesson. Kontaktperson vid Försvarsmakten har under året varit Hans-Björn Fischhaber. Styrelsen har under året sammanträtt sex gånger. Verkställande utskottet har bestått av Jan Kjellberg (ordförande), Birgitta Rundberg, Åke Henriksson, Anders Khemi och Sune Persson. I utskottets sammanträden har Birgitta Kjellberg (1/1-31/5 Daniel Norrgård) och Mike Winnerstig (adjungerade) samt Mats Stoltz (adjungerad sekreterare) deltagit. Verkställande utskottet har under året sammanträtt tio gånger. Revisorer Revisorer har varit auktoriserade revisorn Kent Westerlund och revisorn Örjan Lindh med auktoriserade revisorn Richard Andersson och revisorn Sven Bimark som suppleanter. Representanter i andra organisationers styrelser Under verksamhetsåret har Förbundet representerat varit representerat enligt följande; Skytteorganisationernas samarbetsdelegation: Anders Björck, Birgitta Rundberg och Mats Stoltz. Skytterörelsens ungdomsorganisations styrelse: Mats Stoltz med Mike Winnerstig som suppleant. Frivilliga Skytterörelsens styrelse: Jan Kjellberg med Mats Stoltz som suppleant. Sportskytteförbundets styrelse: Mats Stoltz med Mike Winnerstig som suppleant. Centralförbundet Folk och Försvars Representantförsamling; Mats Stoltz. Förbundets kansli Vid förbundskansliet tjänstgjorde under året generalsekreterare Mats Stoltz, biträdande generalsekreterare Daniel Norrgård (1/1-31/5) och Birgitta Kjellberg (15/9-31/12), kansliföreståndare Teresa Engström och kansliassistent Yvonne Ericsson. Tidningen Nationellt Pistolskytte Styrelsen har under året kontinuerligt informerat föreningar och medlemmar genom krets- och föreningsutskick samt medlemstidningen Nationellt Pistolskytte (NP). Tidningen kom under 2005 ut med fyra nummer och sändes ut till samtliga aktiva skyttar. Med en upplaga på exemplar är NP Sveriges största skyttetidning. Andra viktiga informationskanaler har varit Förbundets Hemsida och kansliets föreningsutskick. Anslutna föreningar Antalet anslutna föreningar den 31 december 2006 var 536. Årsavgift Enligt Förbundsmötesbeslut betalade varje förening en grundavgift om 600 kr samt därutöver 260 kr för varje aktiv medlem (baserat på årsrapport 2005). Detta belopp inkluderar årsprenumeration på NP och premie för ansvars- och olycksfallsförsäkringar Pistolskyttekortet Ungefär pistolskyttekort har utfärdats under året och ytterligare anmälningar fortsätter strömma in. Sammanlagt har drygt kort utfärdats.

19 TÄVLINGSVERKSAMHETEN Rikstävlingen på hemortens banor års rikstävling genomfördes 20 maj till 11 juni. Totalt deltog 265 (284) föreningar med 3917 (4451) starter plaketter och 668 hederspriser delades ut i den individuella tävlingen. 142 lag deltog vilket var en minskning jämfört med föregående år (167). I lagtävlingen har 48 plaketter och 38 hederspriser delats ut. Totalt har priser till ett värde av kr delats ut. 2. Jubileumstävlingen Med anledning av Förbundets 70-årsjubileum genomfördes en tävling på hemmabana med totalt sex omgångar. Skyttarna kunde fritt välja antalet deltävlingar. 859 skyttar från 122 föreningar har deltagit och det totala antalet starter har varit Rikstävlingen med luftpistol Årets rikstävling för ungdomar genomfördes under december februari Antalet starter var 150 (213) vilket tyvärr är en minskning med 63 starter jämfört med föregående år. 4. Svenskt mästerskap i precisions- och fältskjutning Gävleborgs pistolskyttekrets stod som arrangör för SM i precisions- och fältskjutning. Tävlingarna genomfördes i Bollnäs juli. Antal starter i precisionstävlingen var 740 (ökning med 247) och i fältskjutning (ökning med 455). Totalt starter, vilket innebar en ökning med 702 jämfört med fjolåret. Antalet deltagande lag var i precision 92 (64) och i fält 201 (141), totalt 293 (205) vilket innebar en ökning med 88. Resultat SM Precisionsskjutning Vapengrupp A Ind Lag Vapengrupp B Ind Lag Vapengrupp Dam C Ind Lag (144 deltagare) Kristian Sjöberg, Torna Hällestads Psk Lövsta Skf (Niclas Blomgren, Patrik Skottke, Pelle Carlsson) (164 deltagare) Håkan Landebring, Vårgårda Psk Charlottenbergs Psk (Tommy Myrén, Hans-Peter Sörensson, Alf Sundfelt) (52 deltagare) Jenny Thomsson, KFIK Nordölands Pk (Ulrika Alvarmo, Maria Johansson)

20 Vapengrupp C Ind Lag Vapengrupp Jun C Ind Lag Vapengrupp Vet Y C Ind Vapengrupp Vet Ä C Ind Veteraner Lag (227 deltagare) Dick Lindgren, Pskf Magnus Stenbock Högsby Pk (Sören Josefsson, Mats Granström, Mattias Gustavsson) (31 deltagare) Einar Wängmark, Rotebergs Sk Ljusdals Pk (Emil Larsson, Fredrik Pehrson) (66 deltagare) Seppo Hakola, Pk Ena (56 deltagare) Ragnar Skanåker, Växjö Pk Sandvikens Psk 1 (Kurt Karlsson, Juhani Pirinen) Fältskjutning Vapengrupp A Ind Lag Vapengrupp B Ind Lag Vapengrupp Dam C Ind Lag Vapengrupp C Ind Lag Vapengrupp R Ind Lag Vapengrupp Jun C Ind Lag Vapengrupp Vet Y C Ind Vapengrupp Vet Ä C Ind Veteraner Lag (282 deltagare) Thomas Beck, Salems Pk Örebro Pssk (Jan Jorsäter, Jens Carlsson, Jack Nyman) (199 deltagare) Johan Nilsson, I2 Skf Örebro Pssk (Jan Jorsäter, P-O Andersson, Jack Nyman) (62 deltagare) Elin Albrechtsson, Östersunds Psk Lövsta Skf (Ann-Louise Arktoft, Anna Törnqvist) (458 deltagare) Johan Nilsson, I2 Skf Upplands Väsby Psk (Thomas Bäverlid, Åke Nordin, Jukka Kinnunen) (292 deltagare) Lars Wistedt, Bålsta SS Atlas Copco Pk (Thomas Hämäläinen, Robert Johansson, Curt Johansson) (39 deltagare) Christian Johansson, Vedums Psk Ljusdals Pk (Emil Larsson, Fredrik Pehrson) (91 deltagare) Ragnar Olsson, Fjugesta Psk (60 deltagare) Paula Janver, Katarina Psf Pk Svea Ing 1 (Lars-Göran Larsson, Karl-Axel Gustafsson)

Sveriges största skyttetidning. Stort mästerskapsnummer!

Sveriges största skyttetidning. Stort mästerskapsnummer! Sveriges största skyttetidning Nr 3 2011 Stort mästerskapsnummer! Svenska Pistolskytteförbundets medlemstidning Allt för Jakt & Skytte! JSB Världsrekord ammunition USP Elite Sickinger hölster DGJ 20x Smith

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2014

Kallelse till Förbundsmöte 2014 2014-03-22 I.P.S.C. SVERIGE Förbundet representerar i Sverige, International Practical Shooting Confederation (IPSC). Kallelse till Förbundsmöte 2014 TID Lördagen den12 april 2014, kl 15:00. Informationsträff

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

2 2010 2 2010 PRE-C PRE-CI- I-SION SION! PPC

2 2010 2 2010 PRE-C PRE-CI- I-SION SION! PPC Sveriges största skyttetidning PRE-CI-SION! Dubbel- magnum i Värmland Nr 2 2010 PPC Swedish Open Indoor Championship En legend gör come-back Viva España! Valextra! Svenska Pistolskytteförbundets medlemstidning

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

Protokoll med bilagor för. Riksmöte 1995. i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund. Timrå 1995-04-08--09

Protokoll med bilagor för. Riksmöte 1995. i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund. Timrå 1995-04-08--09 Protokoll med bilagor för Riksmöte 1995 i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Timrå 1995-04-08--09 PROTOKOLL sida 1(3) Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges rolloch konfliktspelsförbund

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Sveriges största skyttetidning

Sveriges största skyttetidning Sveriges största skyttetidning Nr 2 2014 Tinnitus ett onödigt fenomen Lantlig fältskjutning Sparkfält Vårsaluten Vem är bäst i Göteborg? Uppskatta eldsjälarna! Svenska Pistolskytteförbundets medlemstidning

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Sportskytteförbundet

Verksamhetsberättelse. Svenska Sportskytteförbundet Verksamhetsberättelse Svenska Sportskytteförbundet 2007 2007 Verksamhetsberättelse Intensivt arbete för en ny skytteorganisation Under 2007 intensifierades arbetet mot ett nytt samlat skytteförbund och

Läs mer

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 1 Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll Nr 2008:2 Datum Lördag-söndag den 19-20 april 2008 Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00 Dag

Läs mer

Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009

Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009 Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009 Nedan finner ni vägbeskrivning till hotellet där årsstämman kommer att hållas samt en sammanställning av publicerade handlingar. FSF styrelse vill i år slå ett

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Underbilaga 1:2 b Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Juni 2010 Normalstadgar för Pistolskytteförening är att se som ett ramverk avsett att underlätta främst

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Innehållsförteckning Sida Välkommen... 4 Program... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista... 7 Deltagarlista... 8 Verksamhetsberättelse 2010-2011... 10 Granskningsrapport... 52 Fakta och statistik från 2010...

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Tid och plats Lördagen den 17 och söndagen den 18 mars, 2012 på Scandic Hotell Skogshöjd, Södertälje. Förbundsmötets öppnande

Läs mer

SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013

SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013 SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Rikslottachefen har ordet s. 2 Det här är Svenska Lottakåren s. 2 Svenska Lottakåren i siffror s. 5 Utbildning och uppdrag s. 6 Information och rekrytering

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelse och partsgrupper per 31 december 2012 REPRESENTANTSKAPET Arbetsgivarverkets ledamöter Claes Vallin, Affärsverket Svenska kraftnät Dan Hultgren, Arbetsgivarverket Karl

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Solna den 15 maj 2007 Till F k SDF, Elitföreningar herrar och damer 2006/2007 och 2007/2008 Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer, Disciplingruppen Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

erksamhetsberättelse SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

erksamhetsberättelse SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET V 2003 erksamhetsberättelse SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 2003 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Foto: Bildbyrån INNEHÅLL Förbundsmötet 2004... 1 Inledning... 2 Organisationen... 6 Kommittérapporter... 10 Representantskapets

Läs mer