Innehåll. Kort om Seamless 4. Året i korthet 4. VD har ordet 5. Detta är Seamless Distribution 6. Marknad 7. Produkten 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Kort om Seamless 4. Året i korthet 4. VD har ordet 5. Detta är Seamless Distribution 6. Marknad 7. Produkten 8."

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2

3 Innehåll Kort om Seamless 4 Året i korthet 4 VD har ordet 5 Detta är Seamless Distribution 6 Marknad 7 Produkten 8 Affärsområden 9 ERS 360 system i kommersiell drift 11 Fem år i sammandrag 12 Förvaltningsberättelse 13 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Kassaflödesanalys 17 Nyckeltal 18 Noter 19 Revisionsberättelse 23 Aktie och ägare 24 Styrelse och ledning 25 Kalender för finansiell information 26 Adresser och årsstämma 26

4 Kort om Seamless Seamless Distribution AB startades av entreprenörer som en spin-off-verksamhet från B2Xpress i början av år Affärsidén var att möjliggöra påfyllning av kontantkort för mobiltelefoner via internet. Under samma år utvecklades produkten till att stödja försäljning och påfyllning av kontantkort via kreditkortsterminaler i butiker. Från år 2002 har Seamless marknadsfört sina produkter på den internationella marknaden. ERS (Electronic Recharge System) har utvecklats till ett av de mest omfattande och mångsidiga systemen på marknaden. Systemet har vidareutvecklats till att hantera tjänster såsom, mobilt innehåll, betalning av räkningar, presentkort och lojalitetskort. År 2005 inledes försäljningen av ERS-systemet till mobiloperatörer. Seamless har ingått samarbete med Ericsson och Sagem-Orga. Numera är Seamless en välkänd aktör på marknaden för mobiltelefoni. Bolagets verksamhet har växt kraftigt och idag har Seamless ett antal kunder runt om i världen, som t.ex Sverige, Danmark, Frankrike, Thailand, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Qatar, Libyen m.fl. Seamless är sedan maj månad 2006 noterat på First North. Året i korthet Nettoomsättningen uppgick till 14,9 MSEK, vilket är en ökning med 35,0% jämfört med samma period 2005 (11,0 MSEK) Resultatet före avskrivningar uppgick till 1,9 MSEK (0,4 MSEK) Rörelseresultatet uppgick till 0,2 MSEK (-0,6 MSEK) Nyemissioner har tillfört bolaget 10,1 Mkr efter emissionskostnader Anslutning till First North den 30:e maj Nya affärer i Pakistan, Bangladesh, Qatar och Libyen Regionala partnerskap med Ericsson Globalt partnerskap med Sagem-Orga Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,3 Mkr (-7,0 Mkr) Likvida medel uppgick vid årets slut till 6,1 Mkr (0,3 Mkr) Seamless har gjort en överenskommelse med Brightpoint i Sverige och Danmark samt med Evodial i Frankrike om att förlänga samarbetet i ytterligare tre år

5 VD har ordet Kontantkortsabonnemang fortsätter att dominera den snabbt växande mobilmarknaden. Av världens 2.3 miljarder mobilanvändare använder 65% kontantkort. På nya marknader med hög tillväxttakt är över 90% av abonnenterna kontantkortskunder. Möjligheten att fylla på kontantkortskundernas mobilkonton är i fokus för alla mobiloperatörer. En stor del av kontantkorten laddas genom traditionella pappersbaserade metoder, till exempel s.k. fysiska värdebevis. Emellertid har en mängd olika elektroniska lösningar tagits fram för att förenkla och förbilliga påfyllningen av kontantkort. Allteftersom mobilmarknaden mognar, inför mobiloperatörerna elektroniska påfyllningsmetoder för att sänka sina distributionskostnader och snabbt utveckla nya distributionskanaler. Trenden är stark för en fortsatt snabb utveckling mot elektroniska metoder för kontantkortspåfyllning. Under 2006 har vi tecknat ett antal nya kundavtal och samtidigt säkrat några viktiga referenskunder globalt. Några av våra viktigaste kunder finns idag i Sverige, Danmark, Frankrike, Thailand, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Qatar och Libyen. Vi fortsätter att utveckla och expandera vårt partnerskap med Ericsson i olika delar av världen. Ericssons lokala kontor i Indien, Malaysia, Afrika, Mellanöstern och Sydamerika har marknadsfört ERS 360 o för mobiloperatörerna i sina respektive regioner. Dessutom har vi förstärkt vårt partnerskap med Sagem-Orga. Tillsammans med Sagem-Orga marknadsför vi våra produkter mot nya kunder i Mellanöstern, Centralasien och Afrika. Inom Seamless är entusiasmen stor för fortsatt tillväxt under Utvecklingen av plattformen ERS 360 o innebär att framtida projekt ska kunna verkställas med hög leveranssäkerhet TTM (Time to Market). Seamless är framförallt fokuserat på de mobilmarknader där tillväxten är hög d.v.s. Asien, Afrika och Sydamerika, samtidigt som de etablerade kundsamarbetena i Europa utgör en trygg ekonomisk grund för verksamheten. Rohit Bhatia CEO, Seamless Distribution AB Under 2006 har vi etablerat vår produktportfölj, ERS 360 o, som är en av de mest omfattande och mångsidiga elektroniska påfyllningsplattformarna på marknaden. Dessutom har vi under 2006 utvecklat och förfinat vår betalningsmodell för våra produkter. Modellen innebär att våra kunder vid installation betalar en licensavgift för produkten. Avgiftens storlek beror på vilken kapacitet och funktionalitet kunden önskar. När kunden växer och har behov av ytterliggare transaktionskapacitet eller ny funktionalitet sker tilläggsdebiteringar. Betalningsmodellen har förutsättningar att ge god lönsamhet framförallt på de marknader där tillväxten av mobilkunder är hög.

6 Detta är Seamless Distribution Affärsidé Seamless erbjuder sin egenutvecklade plattform för distribution och betalning av elektroniska tjänster. Produkten marknadsförs globalt under namnet ERS 360 o. Tillägget 360 o associerar till cirkelvinkeln 360 grader vilket i sin tur associerar till att systemet erbjuder en mer eller mindre komplett uppsättning av distributionsalternativ. Seamless har utvecklat olika affärs- och betalningsmodeller för olika kundgrupper. Kunderna varierar från mobiloperatörer, deras distributionspartner av värdebevis samt till företag som erbjuder Seamless ERS 360 o som en tjänst till tidigare nämnda aktörer på sin regionala marknad. Val av betalningsalternativ används dels för att minimera risker och dels för att maximera vinsten i affärerna. Mål Att ha hög lönsam tillväxt. Att vara ledande inom kundanpassade tjänster för elektronisk påfyllning och betalningslösningar Att skapa värde för aktieägare och kunder. Strategi Utöka samarbetet med befintliga kunder genom introduktion av nya produkter och tjänster. Utöka kundstocken med nya lönsamma kunder och affärer, samt inleda fler samarbeten med ledande mobiloperatörer och deras samarbetspartners. Erbjuda våra kunder en kontinuerlig produktutveckling. Initiera strategiska allianser och samarbeten med marknadsledande aktörer. Vision, mål och strategi Seamless vision är att vara en ledande system-leverantör inom sitt område. Seamless skall erbjuda en väl utvecklad och flexibel teknik samt ligga i utvecklingens framkant med innovativa systemtekniska lösningar.

7 Marknad Enligt nya prognoser från Gartner (2006) uppskattar analysfirman att under 2008 passeras en miljard sålda mobiltelefoner per år. De länder som står för tillväxten ligger framförallt i Asien och då speciellt i Indien och Kina. Tillväxten på de flesta mobilmarknader i världen sker till abonnenter med kontantkort. Kontantkortsmarknaden Den globala kontantkortsmarknaden är under stadig tillväxt. Framtidsutsikterna för marknaden förutspås vara mycket goda. I slutet av juni 2005 var c.a 58% av världens mobiltelefoner kopplade till kontantkortsabonnemang. Ett ledande undersökningsföretag har nyligen rapporterat att 50% av tillfrågade mobiloperatörer estimerar att % av deras kundstock kommer att bestå av kontantkortskunder år En tredjedel av de tillfrågade uppgav intervallet 70-85%. Hela undersökningen påvisade att globala kontantkortskunder relativt den totala kundstocken skulle öka stadigt från 58% år 2005 till 65% år Påfyllning av kontantkort är av strategisk betydelse för mobiloperatörerna eftersom de då har möjlighet att utveckla och påverka relationen med sina kontantkortskunder. Fysisk distribution av värdebevis för mobiltelefoni Fysisk hantering av koder för påladdning är fortfarande den dominerande hanteringsformen för kontantkort i stora delar av världen. Detta sker genom att värdebevis produceras på uppdrag av operatör och distribueras sedan via kanaler till återförsäljare och säljs slutligen till konsument. Fysisk hantering är emellertid mycket kostsam då produktion, transporter, hantering, försäkring m.m. i hela distributionskedjan motsvarar en väsentlig del av försäljningsintäkten; en allmänt vedertagen siffra är 20%. Ersättningen av fysiska värdebevis för kontantkortspåfyllnad till digitala lösningar är numera ett globalt fenomen och inte längre begränsat till utvecklade marknader. I vilken form och i vilken hastighet ett digitalt distributionsalternativ breder ut sig är kopplat till nationella fenomen, så som antalet konsumenter som har bankkonton eller kreditkort, vilka inkomstnivåer som förekommer i landet samt hur infrastruktur och nätverk för distribution ser ut. Elektronisk distribution och påfyllningsmekanismer Mobiloperatören kan idag välja mellan i huvudsak två tekniska alternativ till den fysiska produktionen och distributionen av kontantkortskoder. Det ena är den digitala versionen av samma kontantkortskod och det andra är ett kodlöst alternativ, kallat E-top up (Elektronisk direkt påfyllning). Kontantkortskod Detta är det alternativ som minst påverkar mobiloperatören och är det alternativ som kräver minst ingrepp för att komma igång med en digital lösning. Det fungerar så att mobiloperatörerna levererar påfyllnadskoder i digital form som distribueras via kanaler till återförsäljarledet. Först i samband med konsumentens köp blir den digitala koden återskapad i fysisk form vid utskrift från exempelvis kassasystem eller en POS-terminal. För slutkonsument sker sedan påfyllning av digitalt skapad kontantkortskod på precis samma sätt som ett fysiskt värdebevis. E-top up E-top up är en direkt påfyllning av kundens kontantkort. Detta sker således utan att en kod genereras eller distribueras via kanaler till återförsäljarledet. Istället sker påladdningen direkt från en terminal som står uppkopplad hos en återförsäljare, via Seamless ERS till mobiloperatörens billing- eller chargingsystem, d.v.s det system som håller reda på hur mycket slutkunden har att ringa för. Vid en direktpåfyllning skickas data om vilket telefonnummer som skall laddas och vilket belopp belopp som skall debiteras på slutkundens kontantkortskonto. Detta alternativ kräver en integration mellan Seamless ERS och mobiloperatörens system samt att terminalen hos återförsäljare alltid är uppkopplad. Vilka håller på med elektronisk distribution Distributörer av fysiska värdebevis är ofta traditionella distributionsföretag inom tobak, livsmedel, sötsaker, press eller mobilteleutrustning. Företagen har en fungerande logistikorganisation och ett nätverk av återförsäljare. Det kan också vara andra typer av aktörer, t.ex. service providers som inte har distributionsbakgrund men som erbjuder tekniska lösningar, t ex Seamless ERS till distributörer och kedjor i åter-försäljarledet. Andra aktörer kan vara företag som har en bakgrund inom money transfers och kreditkortsbetalningar. Dessutom så erbjuder mobiloperatörer en rad egna alternativ för köp och elektronisk påfyllning av kontantkort.

8 Produkten Seamless ERS är en helt egenutvecklad plattform som möjliggör elektronisk distribution av produkter och tjänster via en stor mängd olika distributionskanaler. Seamless ERS har utvecklats under sju år och är idag ett av marknadens mest avancerade system för elektronisk distribution av förbetald mobiltelefoni (s.k kontantkort),vilket är bolagets huvudmarknad. Tack vare en generisk och modulär arkitektur kan systemet hantera leverans och betalning av elektroniska produkter och tjänster via olika distributionskanaler. Under de senaste åren har introduktion av nya produkter och tjänster som distribueras via plattformen tillkommit, bla betalning av räkningar (fakturor), betalning av mobilt innehåll (mobilcontent), betalning av Internet-access (sk hot-spots) m.m. Dessa produkter utgör i dagsläget en mycket liten del av den totala mängden transaktioner och intäkter. För framtiden förväntas dessa nya produkter ha stor betydelse för Seamless kunder och för Seamless fortsatta utveckling. I dagsläget stödjer produkten en stor mängd olika distributionskanaler, bla: kreditkortsterminaler, kassasystem, mobiltelefon, bankomat, självserviceautomat, Internet, m.m. Seamless system hanterar olika betalningsflöden, ex förbetalning, faktura, kreditkort, bankbetalningar beroende på vilken distributionskanal och vilka villkor som gäller. Tekniken bakom Seamless ERS är baserat på egenutvecklad kod i huvudsak programspråken Java och C. Plattformen är byggd på standardiserad hård- och mjukvara från de ledande aktörerna, bla Hewlett Packard (hårdvara), Sun (hårdvara), MySQL (databas), Redhat (OS) samt andra open-source mjukvaror. Detta möjliggör en kostnadseffektiv arkitektur. Säkerhet Seamless har som pionjär inom Elektronisk distribution av kontantkort haft en mängd tekniska revisioner från ledande mobiloperatörer, detta för att säkerställa att både vår teknik och hantering uppfyller högt ställda säkerhetskrav. Systemet använder sig av standardiserad krypteringsteknologi för att säkerställa känslig information. Vidare så finns stöd för att konfigurera behörighetsprofiler och säkerhetspolicys för att öka säkerheten ytterligare. Framtiden Förbetald mobiltelefoni är även fortsättningsvis ERS viktigaste fokusområde, dock ser vi en ökad efterfrågan att utöka och komplettera våra befintliga och nya kunders ERS-system med tjänster inom följande områden: money transfer, elektronisk plånbok, spel, lotterier, presentkort och biljettförsäljning. Hjärtat i ERS plattformen är det webbaserade administrationsverktyget ERS Manager. I detta verktyg administreras alla användare, leverantörer, distributions hierarkier, återförsäljare, produkter, priser, rapporter, kampanjer m.m.

9 Affärsområden Seamless två erbjudanden Seamless kan segmentera sina kunder och sitt erbjudande mot två kundkategorier a) Electronic Recharge Systems for Mobile Networks och b) Enabling Electronic POS Business system. Båda marknaderna är starkt knutna till den globala kontantkortsmarknaden och båda har en tillväxtpotential som ligger utanför den. a) Seamless erbjuder mobiloperatörer ett system där mobiloperatörens egna kontantkortskunder ges möjlighet att fylla på sin kontantkortstelefon via egna distributionskanaler. Systemet och samarbetet med mobiloperatören kan utvecklas till att även omfatta mikrobetalningar, money transfers, m-wallet, etc. b) Seamless erbjuder affärspartners en helhetslösning som syftar till att etablera ett nätverk av Point of Saleterminaler i butiker, bankomater, telefontjänster, websidor etc. Via dessa terminaler erbjuds slutkonsument diverse olika tjänster såsom; elektroniska och påfyllningsbara kontantkort, fakturabetalningar, lojalitetskort, elektroniska och påfyllningsbara presentkort, förbetalda virtuella konton att använda för anonyma betalningar på internet. En affärspartner till Seamless skall ha en stark förankring på den lokala marknaden och ha gedigna affärsrelationer med mobiloperatörer, banker och återförsäljare. a) Mobiloperatörer system för elektronisk påfyllning av mobiltelefoner Operatörerna selekterar ofta de distributionsföretag som skall få tillstånd att arbeta med digital distribution genom någon form av licensieringsförfarande. I vissa länder väljer operatörerna själva att ta hela eller delar av distributörsrollen och att arbeta direkt mot återförsäljarledet. Mobiloperatörerna kan styra övergången från fysisk distribution till elektronisk distribution och även styra villkoren inom de elektroniska alternativen via kommersiella strategier för kanalmarginaler, storlek på påladdning och specifika konsumenterbjudanden. Mobiloperatörerna arbetar för att kontinuerligt reducera kanalmarginalen och därmed öka sin egen lönsamhet. Detta gör de bland annat genom att reducera antalet inblandade parter i distributionskanalen för påfyllning av kontantkort. På de flesta marknaderna i världen har mobiloperatörerna erbjudit egna elektroniska påladdningsalternativ för att helt eliminera distributionsledet. Kunden fyller således på sin telefon via en telesvarstjänst, en internethemsida eller från direktanslutna bankomater. Samtliga dessa tjänster levereras direkt från mobiloperatören. I dessa fall är operatören beroende av partners for att samla in pengarna - money collection. Dessa aktörer är banker, postorganisationer eller kreditkortsutgivare. De senaste 12 till 18 månaderna har mobiloperatörerna dessutom utökat satsningen på att använda mobiltelefonen som en distributionsplattform för både återförsäljning av kontantkortspåfyllning samt möjligheten att flytta värden mellan sina egna slutkunder (Peer-to-Peer). Mobiloperatörerna har identifierat detta som en introduktion till m-commerce där slutkunden är van att hantera sin mobiltelfon och sitt SIM-kort som en plånbok. Marknaden förutspås växa till att omfatta 40-60% av världens mobiloperatörer inom två-fyra år. Försäljning mot Mobiloperatör Det finns runt 550 mobiloperatörer globalt. Dessa använder telekomutrustning från en mängd globala leverantörer. De största leverantörerna för system är Ericsson, Nokia, Siemens/Alcatel och Logica CMG. Ericsson har en marknadsandel om 35% och är marknadsledande. Dessa bolag har globala organisationer med lokala marknadskontor i varje hörn av världen. För att Seamless skall ha en möjlighet att få reda på mobiloperatörernas förfrågningar om ERS- system har bolaget lierat sig med Ericsson och Sagem Orga (se vidare Strategiska kanalpartners). Seamless marknadsför sig mot respektive samarbetspartners marknadskontor. När partnern blir kontaktad av en mobiloperatör med en dylik efterfrågan skall Seamless finnas med i upphandlingen, då det ofta ingår ett ERSsystem i förfrågan till en större upphandling. Seamless konkurrerar också med andra aktörer med samma strategi som Seamless, dvs att agera underleverantör mot företag som Ericsson och SagemOrga. Strategiska kanalpartners Nedan följer de strategiska partners Seamless bearbetar för detta affärsområde Globalt samarbete med SagemOrga för SIMapplikation. Relationer med Ericssons lokala marknadsenheter för försäljning eller uppgradering av telekomutrustning med ERS. Seamless söker efter ytterligare strategiska partners, som kan komplettera Seamless försäljningsmässigt och ge bättre geografisk täckning på marknaden.

10 LSP Local Sales Partners bevakar regionala affärsmöjligheter och ger en lokal säljbearbetning, förankring och identitet. Strategiska direktkunder Strategiska direktkunderna består av mobiloperatörer, där Seamless ensam kan sälja in och leverera efterfrågad tjänst. Dessa kunder finns i stor utsträckning inom räckhåll från Seamless hemmamarknad. b) Möjliggöra uppsättandet av ett EPOS nätverk De mest utvecklade aktörerna på marknaden som redan idag driver EPOS-nätverk hanterar i sina system följande tjänster: kontantkortspåfyllning, fakturabetalningar (främst för mobil, skatt, el och gas), samt försäljning av en rad andra digitala tjänster såsom, värdebevis för mobilt innehåll, lojalitetskort, money transfers, elektroniska och påfyllningsbara presentkort, förbetalda virtuella konton att använda för anonyma betalningar på internet. Eftersom produkterna är många upprätthålls en hög marginal per investerad terminal. Dessutom så minskar känsligheten för prispress från t.ex mobiloperatörer som vill sänka marginalen för återförsäljarledet. De aktörer som har byggt upp en stark distribution av Point of Sale-terminaler har en stark ställning och attraherar ofta nya aktörer som har digitala produkter och tjänster och som söker distributionskanaler. Profilen på nya potentiella kunder för Seamless som har för avsikt att etablera ett EPOS-nätverk är förhållandevis olika, men de har en del gemensamma kännetecken. Gemensamt för de framgångsrika är att de ofta ingår i ett konglomerat eller liknande affärsnätverk med förgreningar och relationer till banker, mobiloperatörer, större återförsäljarkedjor och andra intressenter. Det finns fortfarande en del aktörer vars affär består av distribution av fysiska kontantkort. System för kontantkortspåfyllning Enligt Seamless erfarenhet är det fortfarande försäljning av kontantkort som är kärnprodukten i ett EPOS- nätverk. Nu är dock Seamless positionerade inom Kontantkort så det faller sig ganska naturligt att så är fallet. För ett bolag som är positionerat inom Kreditkortsbetalningar kanske fallet är tvärtom. Attraktionskraft för övriga tjänster som kan distribueras via EPOS system Den mest populära tjänsten i ett EPOS-system, förutom kontantkortspåfyllning och kreditkortsbetalningar är att betala räkningar. Tjänsten fungerar kommersiellt på marknader, där det finns en stor del personer utan traditionella bankkonton. På många av dessa marknader finns det dessutom ett för litet nätverk av bank-, post- eller andra kontor upprättade för att hantera betalningar. På en gemensam fjärde plats kommer tjänster med liknande teknisk uppsättning; påfyllningsbara presentkort, förbetalda kontantkort och lojalitetskort. Marknaden för dessa tjänster ökar kontinuerligt i västeuropa. I USA har marknaden varit stor under en längre tid. Eftersom de som står bakom de olika korten oftast måste köpa in sig på marknaden erbjuder de en relativt hög marginal i jämförelse med den marginal som mobiloperatörerna erbjuder för kontantkort. Å andra sidan kan volymen inte mäta sig med mobiloperatörens försäljning av kontantkort. Sälja till EPOS nätverk Seamless söker bland annat efter distributörer av fysiska värdebevis. Dessa företag är ofta traditionella distributionsföretag inom tobak, livsmedel, sötsaker, press eller mobilteleutrustning och som idag har ett nätverk av återförsäljare och som tydligt ser värdet av ett skifte till digital distribution med möjlighet att utöka affären till att omfatta andra intäktsbringande produkter. I Europa har samtliga distributörer av fysiska värdebevis startat med digital distribution i någon form eller alternativt lämnat produkten kontantkort. Det finns dock stora återförsäljarled på den europeiska, även den globala, marknaden som i kraft av sin storlek kan vara en intressant kund för Seamless. Tillväxten för företag som distribuerar fysiska värdebevis finns också i andra delar av världen företrädesvis där konkurrensen inom mobiltelefoni varit eftersatt och i vissa fall rent obefintlig. Strategiska kanalpartners Seamless kanaler för detta affärsområde är Lokala Sälj Partners - LSP LSP Local Sales Partners bevakar regionala affärsmöjligheter och ger en lokal säljbearbetning, förankring och identitet. Strategiska direktkunder Seamless söker samarbete med stora företag inom distribution och återförsäljning av kontantkort. Företag, i bland med Integratörsprofil, inom ett starkt kommersiellt nätverk bestående av banker, mobiloperatörer, detaljhandel, etc är intressanta direktkunder. Resursallokering för de olika affärsområden Seamless arbetar fortfarande mot båda affärsområdena på en rad olika marknader. Idag är dock fokus skiftat från EPOS- nätverk till elektroniska påfyllningssystem för mobiloperatörer. Att agera underleverantör till Ericsson och Sagem Orga tar givetvis en del resurser i anspråk, men affärernas omfattning är av den storleken att varje ny affär påverkar bolagets omsättning i stark positiv rikting. För affärsområde b) låter vi tidigare initiativ och upparbetade kanaler fortsätta sin bearbetning av respektive regional marknad. 10

11 ERS 360 system i kommersiell drift tvia, Greece Europa Sverige, Danmark, Frankrike, Slovakien, Lettland, Grekland Mellanöstern Liben, Qatar, Egypten (Pilot) Asien Thailand, Pakistan, Bangladesh Latinamerika, Karibien Mexiko, Haiti (Pilot), Afrika Nigeria, Sydafrika 11

12 Fem år i sammandrag Resultaträkning (Tkr) Nettoomsättning Aktiverat arbete Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Årets resultat Balansräkning (Tkr) Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager/Pågående arbeten Kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder NYCKELTAL Nettoomsättningstillväxt 35,0% 29,4% -22,8% 1,8% 223,6% Bruttoresultat, Tkr Bruttoresultat, tillväxt i % 46,5% 19,7% -26,5% 13,9% 181,7% Personalkostnader/nettoomsättning 70,2% 66,3% 88,4% 58,0% 46,5% Nettoresultat per aktie efter utspädning 0,00 neg. neg. 0,01 neg. Soliditet 81,5% 65,0% neg. 42,7% 49,1% Avkastning på eget kapital 0,2% neg. neg. 1% neg. Eget kapital per aktie, kr 0,90 0,73 neg. 0,99 1,47 12

13 Förvaltningsberättelse Seamless Distribution AB har sitt säte i Stockholm. Styrelsen och verkställande direktören för Seamless Distribution AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Marknaden Antalet mobilanvändare ökar i snabb takt i världen och snart har varannan människa på jorden en mobiltelefon. Kontantkortsabonnemang fortsätter att dominera tillväxten av nya mobilkunder och trenden mot elektronisk distribution av kontantkortspåfyllning är stark runt om i världen. För närvarande är kreditförsäljningen av samtalstid mot konsument i det närmaste obefintlig i de flesta asiatiska, afrikanska och latinamerikanska länder. Detta innebär att dessa marknader är mycket intressanta för Seamless verksamhet. Utveckling av vår produkt Under 2006 har vi fortsatt att utveckla systemet ERS 360 o,(electronic Recharge System) och lagt till nya funktioner. Systemet är idag ett av de mest omfattande och mångsidiga på marknaden. Arbetet med systemet har dels varit fokuserat på att öka kvalité och kapacitet i mjukvaran och dels på att vidareutveckla plattformen. Genomförda förbättringar innebär bland annat ökad säkerhet, höjd driftskvalité, samt vidareutveckling av funktionen Peer2Peer (överföring av samtalstid mellan två mobilabonnenter) och modulen ERS Reseller Management (funktionalitet för att administrera olika behörighetsnivåer inom mobiloperatörens distributionskanal). 3. Avtal tecknades under året med kontantkortsdistributören Starlink i Qatar. Ett komplett ERS 360 o -system har installerats och Starlink kommer att lansera tjänsten på marknaden under första kvartalet Seamless samarbete med GoSoft och 7-Eleven i Thailand växer i samband med att allt fler butiker får möjlighet till elektronisk kontantkortspåfyllning av sina mobiltelefoner. Vid utgången av första kvartalet 2007 är det planerat att stycken återförsäljare ska ha systemet i drift. 5. Under 2006 har systemet ERS 360 o installerats hos Letel i Lettland och hos Asikhulume i Sydafrika. Båda dessa distributörer av kontantkortspåfyllning av mobilabonnemang har lanserat tjänsten på marknaden. 6. Seamless har gjort en överenskommelse med Brightpoint i Sverige och Danmark samt med Evodial i Frankrike om att förlänga samarbetet i ytterligare tre år. 7. Under året tecknades avtal med SEB, Swedbank och Nordea om att utnyttja Seamless ERS 360 o -teknologi för påfyllning av kontantkort. Lösningen möjliggör för bankernas kunder att ladda sina kontantkortsabonnemang med operatörerna TeliaSonera, Halebop, Tele2, Tango eller Telenor via bankomat, telefonbank och Internetbank. 8. De marknader som växer starkast inom mobiltelefoni ligger i Asien och för att stärka Seamless affärsmöjligheter i denna region har ett försäljningskontor öppnats i Indien och ett tekniskt support-kontor i Pakistan. Viktiga händelser under perioden 1. I juli 2006 tecknades i samarbete med Ericsson ett omfattande avtal med mobiloperatören Warid avseende deras verksamhet i Pakistan och Bangladesh. Under hösten har Seamless produkt, ERS 360 o,vidareutvecklats för att tillgodose Warids önskemål och leverans av systemet är inplanerat under första kvartalet Tillsammans med Sagem-Orga genomfördes en affär med mobiloperatören Al Madar i Libyen. Seamless system ERS 360 o installerades under året och systemet är nu i full kommersiell drift. 13

14 First North och nyemission Seamlessaktien har handlats sedan den 30 maj 2006 på First North. Genom noteringen har Bolaget kunnat öka medvetenheten om Seamless på marknaden och i media. Inför anslutningen till First North genomförde bolaget en nyemission. Under hösten har bolagets Certified Advisor, Evli Bank plc, konverterat sin aktieoption till nya aktier. Tillsammans har detta tillfört bolaget 10,0 Mkr efter emissionskostnader. Registreringen av den konverterade aktieoptionen har skett under januari Finansiell information Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen för året uppgick till Tkr ( Tkr), vilket är en ökning med 35,0% i jämförelse med året Detta innebär att bolaget inte uppfyllde prognosen om en nettoomsättningstillväxt på minst 50%, vilket uteslutande berodde på förseningar i leveransen till Bangladesh och Pakistan. Bolaget räknar nu med att slutleveranser kommer att ske under första kvartalet Rörelsens kostnader uppgick till Tkr ( Tkr). De ökade kostnaderna beror framförallt på att bolaget under året har förstärkt personalstyrkan med ytterliggare sex kvalificerade personer. Under året har nedskrivning påbörjats av de balanserade kostnader som härrör till utveckling och anpassning av ERS 360 o systemet för mobiloperatörskunder. Resultatet före avskrivningar uppgick till Tkr (366 Tkr). Rörelseresultat uppgick till 153 Tkr (-560 Tkr). Eget kapital och soliditet Eget kapital vid periodens utgång uppgick till Tkr (4 866 Tkr). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 81,5% (65,0%). Bolaget har inga räntebärande skulder. Kassaflöde och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till Tkr (289 Tkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till Tkr ( Tkr), vilket är sämre än prognosen om positivt kassaflöde för hela Detta är relaterat till leveransförseningarna i Bangladesh och Pakistan. Likvida medel uppgick på balansdagen till Tkr (291 Tkr). Investeringar Investeringar i inventarier för helåret 2006 uppgick till 272 Tkr (129 Tkr). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till Tkr (2 117 Tkr) och utgörs i sin helhet av aktiverade produktutvecklingskostnader. Sedan juni 2006 har avskrivning av dessa aktiverade utgifter påbörjats. Samtliga aktiverade arbeten för egen räkning skrivs av under en treårsperiod. Pågående arbeten Bolaget har balanserat utgifter för pågående arbeten i Bangladesh och Pakistan med Tkr. Dessa kostnader kommer att återföras i sin helhet när bolaget intäktsför dessa kundprojekt, vilket beräknas ske under första kvartalet Styrelsens arbete Styrelsen i Seamless Distribution AB:s består av fyra ledamöter och har under räkenskapsåret haft 13 protokollförda styrelsemöten. Styrelsens arbetsordning, som fastställs i samband med årsstämman, innehåller bland annat uppgifter om ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Ärenden som har behandlats av styrelsen under året har bland annat omfattat bokslutskommuniké, delårsrapporter, resultat, budget och organisation. Förslag till behandling av förlust Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående medel utgörande: Balanserat resultat Överkursfond Överkursfond, ej registrerat Årets resultat Summa kronor Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten disponeras så att: i ny räkning överförs Summa kronor Medarbetare Genomsnittligt antal anställda under helåret 2006 har varit sexton (16) stycken. Vid periodens slut var antalet anställda nitton (19) stycken. Prognos 2007 Bolaget förväntas ha en fortsatt positiv tillväxt under Prognosen för hela 2007 kommer att presenteras i samband med tredje kvartalets delårsrapport. Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balnsräkning med bokslutskommentarer. 14

15 Resultaträkning (Tkr) Not jan-dec jan-dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Aktiverat arbete för annans räkning Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Avskrivningar 3, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat - - Årets resultat

16 Balansräkning (Tkr) Not (12 månader) (12 månader) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Aktiverat arbete för egen räkning Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner & inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Varulager Pågående arbeten Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa & bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital Aktiekapital, tecknat ej registrerat Överkursfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Överkursfond Överkursfond, ej registrerad Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Företagsinteckning Spärrkonto Belånade kundfordringar Ansvarsförbindelser Inga Inga 16

17 Kassaflödesanalys (Tkr) jan-dec jan-dec Den löpande verksamheten Rörelseresultatt Avskrivningar Poster som ej ingår i kassaflödet 14 Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av varulager/pågående arbeten Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i lager - 35 Kassaflöde investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Förändring av långfristig finansiering Förändring av kortfristig finansiering - - Kassaflöde finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

18 Nyckeltal (Tkr) jan-dec jan-dec Nettoomsättningstillväxt 35,0% 29,4% Bruttorörelseresultat Bruttoresultat, tillväxt i % 46,5% 19,6% Bruttomarginal 86,8% 80,0% Personalkostnader/nettoomsättning 70,2% 66,3% Nettomarginal 0,6% neg. Nettoresultat per aktie före utspädning, SEK 0,00 neg. Nettoresultat per aktie efter utspädning, SEK 0,00 neg. Soliditet 81,5% 65,0% Skuldsättningsgrad 0,00 0,02 Rörelsemarginal 1,0% neg. Andel riskbärande kapital 81,5% 65,0% Räntetäckningsgrad 1,67 neg. Avkastning på eget kapital 0,2% neg. Avkastning på totalt kapital 1,6% neg. Eget kapital Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 0,90 0,73 Antal anställda under perioden Transaktionsvolym i miljoner i ERS, totalt 26,3 14,5 Genomsnittligt antal utestående aktier Antal utestående aktier vid periodens slut Antal utestående aktier vid periodens slut efter full utspädning Definitioner av nyckeltal Nettoomsättningstillväxt: Nettoomsättningens tillväxt under perioden Bruttorörelseresultat: Nettoomsättningen minus kostnad för handelsvaror Bruttorörelseresultat, tillväxt i %: Bruttorörelseresultatets tillväxt under perioden Bruttomarginal: Bruttorörelseresultat i procent av nettoomsättning Personalkostnader/nettoomsättning: Totala personalkostnader dividerat med nettoomsättningen Nettomarginal: Nettoresultat i procent av nettoomsättningen Nettoresultat per aktie före utspädning, SEK: Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före full utspädning Nettoresultat per aktie efter utspädning, SEK: Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier efter full utspädning Soliditet: Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen Andel riskbärande kapital: Summan av eget kapital och latenta skatteskulder (inklusive minoritet) dividerat med balansomslutningen Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader Avkastning på eget kapital: Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning Eget kapital: Summa eget kapital vid periodens utgång Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK: Summa eget kapital vid periodens utgång dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier efter full utspädning Antal anställda under perioden: Genomsnittligt antal anställda under perioden Genomsnittligt antal utestående aktier: Genomsnittligt antal utestående aktier beräknat efter inbetalningsdatum 18

19 Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäktsredovisning Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatte-regler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Utländska valutor Utländska fordringar har omräknats efter balansdagens kurs. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Inventarier, verktyg och installationer Datorer, datortillbehör 5 år 5 år Immateriella anläggningstillgångar Utgifter för forskning kostnadsförs omedelbart. Utgifter avseende vissa större utvecklingsprojekt balanseras i bolaget som immateriella tillgångar i den omfattning som dessa utgifter förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. De projekt som bolaget har balanserat gäller utveckling av terminaler samt marknadsbearbetning och utveckling av ERS-system för anpassning mot mobilteleoperatörer. Övriga utvecklingsutgifter kostnadförs i takt med att de uppkommer. Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts balan seras inte som tillgång i senare perioder. Utvecklingskostnader som balanserats skrivs av linjärt över den period som de förväntade fördelarna beräknas komma företaget tillgodo och från den tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post Avskrivningar. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Immateriella anläggningsgtillgångar 3 år Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-utprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde på balansdagen. Avsättningar Avsättningar redovisas i balansräkningen när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse då det är sannolikt att ett utflöde av resurser som är förknippade med ekonomiska fördelar kommer att krävas för att uppfylla förpliktelsen och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Leasing Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos uthyraren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar enligt dessa avtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 7, med tillämpande av den indirekta metoden. Ananlysen visar årets förändring av kassabehållningen uppdelad på rörelse- investerings- och finansieringsverksamhet. Valutarisker Bolaget verkar internationellt och utsätts för transaktionsrisker vid köp/försäljningar och finansiella transaktioner i utländsk valuta. Valutaexponeringen avser primärt EUR, USD och THB. Bolaget använder sig av valutakonton för alla EUR och USD transaktioner. Ränterisker Bolagets intäkter och kassaflöde från rörelsen är i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsmässiga räntenivåer. Bolaget innehar inga väsentliga räntebärande tillgångar eller skulder. Kreditrisk Bolaget har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Bolaget har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning av produkter och tjänster sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Likviditetsrisk Hanteringen av likviditetsrisk sker med försiktighet som utgångspunkt, placeringen av likvida medel baseras på kassaflödesprognoser. 19

20 Not 1. Ersättning till revisorer (Tkr) Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Revision Andra uppdrag än revisionsuppdraget Summa Not 2. Personal (Tkr) Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Medelantal anställda Män Kvinnor 2 2 Total medelantal anställda Löner och ersättningar Styrelsen och VD Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelsen och VD Pensionskostnader övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Avgångsvederlag För verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Aktieoptioner Under året har ett incitamentsprogram till ett fåtal nyckelpersoner i bolaget initierats. Totalt beslutade bolagsstämman att emittera teckningsoptioner, varav emitterades till bolagets verkställande direktör Rohit Bhatia och resterande teckningsoptioner emitterades till bolagets CFO Stefan Mattsson under förutsättning att han förpliktigar sig att vidareförsälja en viss del av optionsrätterna till av bolagets styrelse anvisade nyckelpersoner. Varje option ger rätten att teckna en ny aktie. Optionerna har tecknats till marknadsmässiga villkor och kan inlösas under perioden 1 maj 2008 till 30 juni Lösenpriset är satt till 2,90 kr. Då optionsprogrammet är gjort enligt marknadsmässiga villkor, kvarstår rätten att teckna aktier även om anställningen upphör. Not 3. Immateriella anläggningstillgångar (Tkr) Ingående värde Investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Totala sociala kostnader Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 1% 1% varav långtidssjukfrånvaro 0% 0% Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Könsfördelning i företagsledningen Fördelningen mellan män och kvinnor i företagets styrelse: Kvinnor - - Män 4 4 Not 4. Materiella anläggningstillgångar (Tkr) Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Fördelningen mellan män och kvinnor i företagsledningen: Kvinnor - - Män

Seamless BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Seamless BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Seamless BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 Januari till december 2006 12 månader

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Seamless delårsrapport för perioden januari-juni 2007

Seamless delårsrapport för perioden januari-juni 2007 AMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SE Top Up Shop Share MLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SE Seamless delårsrapport för perioden januari-juni 2007 Rohit Bhatia, VD Seamless: Seamless och Ericsson undertecknade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Ellen AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret

Ellen AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 - - Styrelsen och verkställande direktören för Ellen AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - Styrelsen och verkställande direktören för Ellen AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016 DUBBLERAD OMSÄTTNING OCH FÖRSTA KVARTALET MED POSITIVT RESULTAT FÖRSTA KVARTALET 2016 (JANUARI

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år.

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. Operativt resultat för perioden är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer