Innehåll. Kort om Seamless 4. Året i korthet 4. VD har ordet 5. Detta är Seamless Distribution 6. Marknad 7. Produkten 8.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Kort om Seamless 4. Året i korthet 4. VD har ordet 5. Detta är Seamless Distribution 6. Marknad 7. Produkten 8."

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2

3 Innehåll Kort om Seamless 4 Året i korthet 4 VD har ordet 5 Detta är Seamless Distribution 6 Marknad 7 Produkten 8 Affärsområden 9 ERS 360 system i kommersiell drift 11 Fem år i sammandrag 12 Förvaltningsberättelse 13 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Kassaflödesanalys 17 Nyckeltal 18 Noter 19 Revisionsberättelse 23 Aktie och ägare 24 Styrelse och ledning 25 Kalender för finansiell information 26 Adresser och årsstämma 26

4 Kort om Seamless Seamless Distribution AB startades av entreprenörer som en spin-off-verksamhet från B2Xpress i början av år Affärsidén var att möjliggöra påfyllning av kontantkort för mobiltelefoner via internet. Under samma år utvecklades produkten till att stödja försäljning och påfyllning av kontantkort via kreditkortsterminaler i butiker. Från år 2002 har Seamless marknadsfört sina produkter på den internationella marknaden. ERS (Electronic Recharge System) har utvecklats till ett av de mest omfattande och mångsidiga systemen på marknaden. Systemet har vidareutvecklats till att hantera tjänster såsom, mobilt innehåll, betalning av räkningar, presentkort och lojalitetskort. År 2005 inledes försäljningen av ERS-systemet till mobiloperatörer. Seamless har ingått samarbete med Ericsson och Sagem-Orga. Numera är Seamless en välkänd aktör på marknaden för mobiltelefoni. Bolagets verksamhet har växt kraftigt och idag har Seamless ett antal kunder runt om i världen, som t.ex Sverige, Danmark, Frankrike, Thailand, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Qatar, Libyen m.fl. Seamless är sedan maj månad 2006 noterat på First North. Året i korthet Nettoomsättningen uppgick till 14,9 MSEK, vilket är en ökning med 35,0% jämfört med samma period 2005 (11,0 MSEK) Resultatet före avskrivningar uppgick till 1,9 MSEK (0,4 MSEK) Rörelseresultatet uppgick till 0,2 MSEK (-0,6 MSEK) Nyemissioner har tillfört bolaget 10,1 Mkr efter emissionskostnader Anslutning till First North den 30:e maj Nya affärer i Pakistan, Bangladesh, Qatar och Libyen Regionala partnerskap med Ericsson Globalt partnerskap med Sagem-Orga Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,3 Mkr (-7,0 Mkr) Likvida medel uppgick vid årets slut till 6,1 Mkr (0,3 Mkr) Seamless har gjort en överenskommelse med Brightpoint i Sverige och Danmark samt med Evodial i Frankrike om att förlänga samarbetet i ytterligare tre år

5 VD har ordet Kontantkortsabonnemang fortsätter att dominera den snabbt växande mobilmarknaden. Av världens 2.3 miljarder mobilanvändare använder 65% kontantkort. På nya marknader med hög tillväxttakt är över 90% av abonnenterna kontantkortskunder. Möjligheten att fylla på kontantkortskundernas mobilkonton är i fokus för alla mobiloperatörer. En stor del av kontantkorten laddas genom traditionella pappersbaserade metoder, till exempel s.k. fysiska värdebevis. Emellertid har en mängd olika elektroniska lösningar tagits fram för att förenkla och förbilliga påfyllningen av kontantkort. Allteftersom mobilmarknaden mognar, inför mobiloperatörerna elektroniska påfyllningsmetoder för att sänka sina distributionskostnader och snabbt utveckla nya distributionskanaler. Trenden är stark för en fortsatt snabb utveckling mot elektroniska metoder för kontantkortspåfyllning. Under 2006 har vi tecknat ett antal nya kundavtal och samtidigt säkrat några viktiga referenskunder globalt. Några av våra viktigaste kunder finns idag i Sverige, Danmark, Frankrike, Thailand, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Qatar och Libyen. Vi fortsätter att utveckla och expandera vårt partnerskap med Ericsson i olika delar av världen. Ericssons lokala kontor i Indien, Malaysia, Afrika, Mellanöstern och Sydamerika har marknadsfört ERS 360 o för mobiloperatörerna i sina respektive regioner. Dessutom har vi förstärkt vårt partnerskap med Sagem-Orga. Tillsammans med Sagem-Orga marknadsför vi våra produkter mot nya kunder i Mellanöstern, Centralasien och Afrika. Inom Seamless är entusiasmen stor för fortsatt tillväxt under Utvecklingen av plattformen ERS 360 o innebär att framtida projekt ska kunna verkställas med hög leveranssäkerhet TTM (Time to Market). Seamless är framförallt fokuserat på de mobilmarknader där tillväxten är hög d.v.s. Asien, Afrika och Sydamerika, samtidigt som de etablerade kundsamarbetena i Europa utgör en trygg ekonomisk grund för verksamheten. Rohit Bhatia CEO, Seamless Distribution AB Under 2006 har vi etablerat vår produktportfölj, ERS 360 o, som är en av de mest omfattande och mångsidiga elektroniska påfyllningsplattformarna på marknaden. Dessutom har vi under 2006 utvecklat och förfinat vår betalningsmodell för våra produkter. Modellen innebär att våra kunder vid installation betalar en licensavgift för produkten. Avgiftens storlek beror på vilken kapacitet och funktionalitet kunden önskar. När kunden växer och har behov av ytterliggare transaktionskapacitet eller ny funktionalitet sker tilläggsdebiteringar. Betalningsmodellen har förutsättningar att ge god lönsamhet framförallt på de marknader där tillväxten av mobilkunder är hög.

6 Detta är Seamless Distribution Affärsidé Seamless erbjuder sin egenutvecklade plattform för distribution och betalning av elektroniska tjänster. Produkten marknadsförs globalt under namnet ERS 360 o. Tillägget 360 o associerar till cirkelvinkeln 360 grader vilket i sin tur associerar till att systemet erbjuder en mer eller mindre komplett uppsättning av distributionsalternativ. Seamless har utvecklat olika affärs- och betalningsmodeller för olika kundgrupper. Kunderna varierar från mobiloperatörer, deras distributionspartner av värdebevis samt till företag som erbjuder Seamless ERS 360 o som en tjänst till tidigare nämnda aktörer på sin regionala marknad. Val av betalningsalternativ används dels för att minimera risker och dels för att maximera vinsten i affärerna. Mål Att ha hög lönsam tillväxt. Att vara ledande inom kundanpassade tjänster för elektronisk påfyllning och betalningslösningar Att skapa värde för aktieägare och kunder. Strategi Utöka samarbetet med befintliga kunder genom introduktion av nya produkter och tjänster. Utöka kundstocken med nya lönsamma kunder och affärer, samt inleda fler samarbeten med ledande mobiloperatörer och deras samarbetspartners. Erbjuda våra kunder en kontinuerlig produktutveckling. Initiera strategiska allianser och samarbeten med marknadsledande aktörer. Vision, mål och strategi Seamless vision är att vara en ledande system-leverantör inom sitt område. Seamless skall erbjuda en väl utvecklad och flexibel teknik samt ligga i utvecklingens framkant med innovativa systemtekniska lösningar.

7 Marknad Enligt nya prognoser från Gartner (2006) uppskattar analysfirman att under 2008 passeras en miljard sålda mobiltelefoner per år. De länder som står för tillväxten ligger framförallt i Asien och då speciellt i Indien och Kina. Tillväxten på de flesta mobilmarknader i världen sker till abonnenter med kontantkort. Kontantkortsmarknaden Den globala kontantkortsmarknaden är under stadig tillväxt. Framtidsutsikterna för marknaden förutspås vara mycket goda. I slutet av juni 2005 var c.a 58% av världens mobiltelefoner kopplade till kontantkortsabonnemang. Ett ledande undersökningsföretag har nyligen rapporterat att 50% av tillfrågade mobiloperatörer estimerar att % av deras kundstock kommer att bestå av kontantkortskunder år En tredjedel av de tillfrågade uppgav intervallet 70-85%. Hela undersökningen påvisade att globala kontantkortskunder relativt den totala kundstocken skulle öka stadigt från 58% år 2005 till 65% år Påfyllning av kontantkort är av strategisk betydelse för mobiloperatörerna eftersom de då har möjlighet att utveckla och påverka relationen med sina kontantkortskunder. Fysisk distribution av värdebevis för mobiltelefoni Fysisk hantering av koder för påladdning är fortfarande den dominerande hanteringsformen för kontantkort i stora delar av världen. Detta sker genom att värdebevis produceras på uppdrag av operatör och distribueras sedan via kanaler till återförsäljare och säljs slutligen till konsument. Fysisk hantering är emellertid mycket kostsam då produktion, transporter, hantering, försäkring m.m. i hela distributionskedjan motsvarar en väsentlig del av försäljningsintäkten; en allmänt vedertagen siffra är 20%. Ersättningen av fysiska värdebevis för kontantkortspåfyllnad till digitala lösningar är numera ett globalt fenomen och inte längre begränsat till utvecklade marknader. I vilken form och i vilken hastighet ett digitalt distributionsalternativ breder ut sig är kopplat till nationella fenomen, så som antalet konsumenter som har bankkonton eller kreditkort, vilka inkomstnivåer som förekommer i landet samt hur infrastruktur och nätverk för distribution ser ut. Elektronisk distribution och påfyllningsmekanismer Mobiloperatören kan idag välja mellan i huvudsak två tekniska alternativ till den fysiska produktionen och distributionen av kontantkortskoder. Det ena är den digitala versionen av samma kontantkortskod och det andra är ett kodlöst alternativ, kallat E-top up (Elektronisk direkt påfyllning). Kontantkortskod Detta är det alternativ som minst påverkar mobiloperatören och är det alternativ som kräver minst ingrepp för att komma igång med en digital lösning. Det fungerar så att mobiloperatörerna levererar påfyllnadskoder i digital form som distribueras via kanaler till återförsäljarledet. Först i samband med konsumentens köp blir den digitala koden återskapad i fysisk form vid utskrift från exempelvis kassasystem eller en POS-terminal. För slutkonsument sker sedan påfyllning av digitalt skapad kontantkortskod på precis samma sätt som ett fysiskt värdebevis. E-top up E-top up är en direkt påfyllning av kundens kontantkort. Detta sker således utan att en kod genereras eller distribueras via kanaler till återförsäljarledet. Istället sker påladdningen direkt från en terminal som står uppkopplad hos en återförsäljare, via Seamless ERS till mobiloperatörens billing- eller chargingsystem, d.v.s det system som håller reda på hur mycket slutkunden har att ringa för. Vid en direktpåfyllning skickas data om vilket telefonnummer som skall laddas och vilket belopp belopp som skall debiteras på slutkundens kontantkortskonto. Detta alternativ kräver en integration mellan Seamless ERS och mobiloperatörens system samt att terminalen hos återförsäljare alltid är uppkopplad. Vilka håller på med elektronisk distribution Distributörer av fysiska värdebevis är ofta traditionella distributionsföretag inom tobak, livsmedel, sötsaker, press eller mobilteleutrustning. Företagen har en fungerande logistikorganisation och ett nätverk av återförsäljare. Det kan också vara andra typer av aktörer, t.ex. service providers som inte har distributionsbakgrund men som erbjuder tekniska lösningar, t ex Seamless ERS till distributörer och kedjor i åter-försäljarledet. Andra aktörer kan vara företag som har en bakgrund inom money transfers och kreditkortsbetalningar. Dessutom så erbjuder mobiloperatörer en rad egna alternativ för köp och elektronisk påfyllning av kontantkort.

8 Produkten Seamless ERS är en helt egenutvecklad plattform som möjliggör elektronisk distribution av produkter och tjänster via en stor mängd olika distributionskanaler. Seamless ERS har utvecklats under sju år och är idag ett av marknadens mest avancerade system för elektronisk distribution av förbetald mobiltelefoni (s.k kontantkort),vilket är bolagets huvudmarknad. Tack vare en generisk och modulär arkitektur kan systemet hantera leverans och betalning av elektroniska produkter och tjänster via olika distributionskanaler. Under de senaste åren har introduktion av nya produkter och tjänster som distribueras via plattformen tillkommit, bla betalning av räkningar (fakturor), betalning av mobilt innehåll (mobilcontent), betalning av Internet-access (sk hot-spots) m.m. Dessa produkter utgör i dagsläget en mycket liten del av den totala mängden transaktioner och intäkter. För framtiden förväntas dessa nya produkter ha stor betydelse för Seamless kunder och för Seamless fortsatta utveckling. I dagsläget stödjer produkten en stor mängd olika distributionskanaler, bla: kreditkortsterminaler, kassasystem, mobiltelefon, bankomat, självserviceautomat, Internet, m.m. Seamless system hanterar olika betalningsflöden, ex förbetalning, faktura, kreditkort, bankbetalningar beroende på vilken distributionskanal och vilka villkor som gäller. Tekniken bakom Seamless ERS är baserat på egenutvecklad kod i huvudsak programspråken Java och C. Plattformen är byggd på standardiserad hård- och mjukvara från de ledande aktörerna, bla Hewlett Packard (hårdvara), Sun (hårdvara), MySQL (databas), Redhat (OS) samt andra open-source mjukvaror. Detta möjliggör en kostnadseffektiv arkitektur. Säkerhet Seamless har som pionjär inom Elektronisk distribution av kontantkort haft en mängd tekniska revisioner från ledande mobiloperatörer, detta för att säkerställa att både vår teknik och hantering uppfyller högt ställda säkerhetskrav. Systemet använder sig av standardiserad krypteringsteknologi för att säkerställa känslig information. Vidare så finns stöd för att konfigurera behörighetsprofiler och säkerhetspolicys för att öka säkerheten ytterligare. Framtiden Förbetald mobiltelefoni är även fortsättningsvis ERS viktigaste fokusområde, dock ser vi en ökad efterfrågan att utöka och komplettera våra befintliga och nya kunders ERS-system med tjänster inom följande områden: money transfer, elektronisk plånbok, spel, lotterier, presentkort och biljettförsäljning. Hjärtat i ERS plattformen är det webbaserade administrationsverktyget ERS Manager. I detta verktyg administreras alla användare, leverantörer, distributions hierarkier, återförsäljare, produkter, priser, rapporter, kampanjer m.m.

9 Affärsområden Seamless två erbjudanden Seamless kan segmentera sina kunder och sitt erbjudande mot två kundkategorier a) Electronic Recharge Systems for Mobile Networks och b) Enabling Electronic POS Business system. Båda marknaderna är starkt knutna till den globala kontantkortsmarknaden och båda har en tillväxtpotential som ligger utanför den. a) Seamless erbjuder mobiloperatörer ett system där mobiloperatörens egna kontantkortskunder ges möjlighet att fylla på sin kontantkortstelefon via egna distributionskanaler. Systemet och samarbetet med mobiloperatören kan utvecklas till att även omfatta mikrobetalningar, money transfers, m-wallet, etc. b) Seamless erbjuder affärspartners en helhetslösning som syftar till att etablera ett nätverk av Point of Saleterminaler i butiker, bankomater, telefontjänster, websidor etc. Via dessa terminaler erbjuds slutkonsument diverse olika tjänster såsom; elektroniska och påfyllningsbara kontantkort, fakturabetalningar, lojalitetskort, elektroniska och påfyllningsbara presentkort, förbetalda virtuella konton att använda för anonyma betalningar på internet. En affärspartner till Seamless skall ha en stark förankring på den lokala marknaden och ha gedigna affärsrelationer med mobiloperatörer, banker och återförsäljare. a) Mobiloperatörer system för elektronisk påfyllning av mobiltelefoner Operatörerna selekterar ofta de distributionsföretag som skall få tillstånd att arbeta med digital distribution genom någon form av licensieringsförfarande. I vissa länder väljer operatörerna själva att ta hela eller delar av distributörsrollen och att arbeta direkt mot återförsäljarledet. Mobiloperatörerna kan styra övergången från fysisk distribution till elektronisk distribution och även styra villkoren inom de elektroniska alternativen via kommersiella strategier för kanalmarginaler, storlek på påladdning och specifika konsumenterbjudanden. Mobiloperatörerna arbetar för att kontinuerligt reducera kanalmarginalen och därmed öka sin egen lönsamhet. Detta gör de bland annat genom att reducera antalet inblandade parter i distributionskanalen för påfyllning av kontantkort. På de flesta marknaderna i världen har mobiloperatörerna erbjudit egna elektroniska påladdningsalternativ för att helt eliminera distributionsledet. Kunden fyller således på sin telefon via en telesvarstjänst, en internethemsida eller från direktanslutna bankomater. Samtliga dessa tjänster levereras direkt från mobiloperatören. I dessa fall är operatören beroende av partners for att samla in pengarna - money collection. Dessa aktörer är banker, postorganisationer eller kreditkortsutgivare. De senaste 12 till 18 månaderna har mobiloperatörerna dessutom utökat satsningen på att använda mobiltelefonen som en distributionsplattform för både återförsäljning av kontantkortspåfyllning samt möjligheten att flytta värden mellan sina egna slutkunder (Peer-to-Peer). Mobiloperatörerna har identifierat detta som en introduktion till m-commerce där slutkunden är van att hantera sin mobiltelfon och sitt SIM-kort som en plånbok. Marknaden förutspås växa till att omfatta 40-60% av världens mobiloperatörer inom två-fyra år. Försäljning mot Mobiloperatör Det finns runt 550 mobiloperatörer globalt. Dessa använder telekomutrustning från en mängd globala leverantörer. De största leverantörerna för system är Ericsson, Nokia, Siemens/Alcatel och Logica CMG. Ericsson har en marknadsandel om 35% och är marknadsledande. Dessa bolag har globala organisationer med lokala marknadskontor i varje hörn av världen. För att Seamless skall ha en möjlighet att få reda på mobiloperatörernas förfrågningar om ERS- system har bolaget lierat sig med Ericsson och Sagem Orga (se vidare Strategiska kanalpartners). Seamless marknadsför sig mot respektive samarbetspartners marknadskontor. När partnern blir kontaktad av en mobiloperatör med en dylik efterfrågan skall Seamless finnas med i upphandlingen, då det ofta ingår ett ERSsystem i förfrågan till en större upphandling. Seamless konkurrerar också med andra aktörer med samma strategi som Seamless, dvs att agera underleverantör mot företag som Ericsson och SagemOrga. Strategiska kanalpartners Nedan följer de strategiska partners Seamless bearbetar för detta affärsområde Globalt samarbete med SagemOrga för SIMapplikation. Relationer med Ericssons lokala marknadsenheter för försäljning eller uppgradering av telekomutrustning med ERS. Seamless söker efter ytterligare strategiska partners, som kan komplettera Seamless försäljningsmässigt och ge bättre geografisk täckning på marknaden.

10 LSP Local Sales Partners bevakar regionala affärsmöjligheter och ger en lokal säljbearbetning, förankring och identitet. Strategiska direktkunder Strategiska direktkunderna består av mobiloperatörer, där Seamless ensam kan sälja in och leverera efterfrågad tjänst. Dessa kunder finns i stor utsträckning inom räckhåll från Seamless hemmamarknad. b) Möjliggöra uppsättandet av ett EPOS nätverk De mest utvecklade aktörerna på marknaden som redan idag driver EPOS-nätverk hanterar i sina system följande tjänster: kontantkortspåfyllning, fakturabetalningar (främst för mobil, skatt, el och gas), samt försäljning av en rad andra digitala tjänster såsom, värdebevis för mobilt innehåll, lojalitetskort, money transfers, elektroniska och påfyllningsbara presentkort, förbetalda virtuella konton att använda för anonyma betalningar på internet. Eftersom produkterna är många upprätthålls en hög marginal per investerad terminal. Dessutom så minskar känsligheten för prispress från t.ex mobiloperatörer som vill sänka marginalen för återförsäljarledet. De aktörer som har byggt upp en stark distribution av Point of Sale-terminaler har en stark ställning och attraherar ofta nya aktörer som har digitala produkter och tjänster och som söker distributionskanaler. Profilen på nya potentiella kunder för Seamless som har för avsikt att etablera ett EPOS-nätverk är förhållandevis olika, men de har en del gemensamma kännetecken. Gemensamt för de framgångsrika är att de ofta ingår i ett konglomerat eller liknande affärsnätverk med förgreningar och relationer till banker, mobiloperatörer, större återförsäljarkedjor och andra intressenter. Det finns fortfarande en del aktörer vars affär består av distribution av fysiska kontantkort. System för kontantkortspåfyllning Enligt Seamless erfarenhet är det fortfarande försäljning av kontantkort som är kärnprodukten i ett EPOS- nätverk. Nu är dock Seamless positionerade inom Kontantkort så det faller sig ganska naturligt att så är fallet. För ett bolag som är positionerat inom Kreditkortsbetalningar kanske fallet är tvärtom. Attraktionskraft för övriga tjänster som kan distribueras via EPOS system Den mest populära tjänsten i ett EPOS-system, förutom kontantkortspåfyllning och kreditkortsbetalningar är att betala räkningar. Tjänsten fungerar kommersiellt på marknader, där det finns en stor del personer utan traditionella bankkonton. På många av dessa marknader finns det dessutom ett för litet nätverk av bank-, post- eller andra kontor upprättade för att hantera betalningar. På en gemensam fjärde plats kommer tjänster med liknande teknisk uppsättning; påfyllningsbara presentkort, förbetalda kontantkort och lojalitetskort. Marknaden för dessa tjänster ökar kontinuerligt i västeuropa. I USA har marknaden varit stor under en längre tid. Eftersom de som står bakom de olika korten oftast måste köpa in sig på marknaden erbjuder de en relativt hög marginal i jämförelse med den marginal som mobiloperatörerna erbjuder för kontantkort. Å andra sidan kan volymen inte mäta sig med mobiloperatörens försäljning av kontantkort. Sälja till EPOS nätverk Seamless söker bland annat efter distributörer av fysiska värdebevis. Dessa företag är ofta traditionella distributionsföretag inom tobak, livsmedel, sötsaker, press eller mobilteleutrustning och som idag har ett nätverk av återförsäljare och som tydligt ser värdet av ett skifte till digital distribution med möjlighet att utöka affären till att omfatta andra intäktsbringande produkter. I Europa har samtliga distributörer av fysiska värdebevis startat med digital distribution i någon form eller alternativt lämnat produkten kontantkort. Det finns dock stora återförsäljarled på den europeiska, även den globala, marknaden som i kraft av sin storlek kan vara en intressant kund för Seamless. Tillväxten för företag som distribuerar fysiska värdebevis finns också i andra delar av världen företrädesvis där konkurrensen inom mobiltelefoni varit eftersatt och i vissa fall rent obefintlig. Strategiska kanalpartners Seamless kanaler för detta affärsområde är Lokala Sälj Partners - LSP LSP Local Sales Partners bevakar regionala affärsmöjligheter och ger en lokal säljbearbetning, förankring och identitet. Strategiska direktkunder Seamless söker samarbete med stora företag inom distribution och återförsäljning av kontantkort. Företag, i bland med Integratörsprofil, inom ett starkt kommersiellt nätverk bestående av banker, mobiloperatörer, detaljhandel, etc är intressanta direktkunder. Resursallokering för de olika affärsområden Seamless arbetar fortfarande mot båda affärsområdena på en rad olika marknader. Idag är dock fokus skiftat från EPOS- nätverk till elektroniska påfyllningssystem för mobiloperatörer. Att agera underleverantör till Ericsson och Sagem Orga tar givetvis en del resurser i anspråk, men affärernas omfattning är av den storleken att varje ny affär påverkar bolagets omsättning i stark positiv rikting. För affärsområde b) låter vi tidigare initiativ och upparbetade kanaler fortsätta sin bearbetning av respektive regional marknad. 10

11 ERS 360 system i kommersiell drift tvia, Greece Europa Sverige, Danmark, Frankrike, Slovakien, Lettland, Grekland Mellanöstern Liben, Qatar, Egypten (Pilot) Asien Thailand, Pakistan, Bangladesh Latinamerika, Karibien Mexiko, Haiti (Pilot), Afrika Nigeria, Sydafrika 11

12 Fem år i sammandrag Resultaträkning (Tkr) Nettoomsättning Aktiverat arbete Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Årets resultat Balansräkning (Tkr) Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager/Pågående arbeten Kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder NYCKELTAL Nettoomsättningstillväxt 35,0% 29,4% -22,8% 1,8% 223,6% Bruttoresultat, Tkr Bruttoresultat, tillväxt i % 46,5% 19,7% -26,5% 13,9% 181,7% Personalkostnader/nettoomsättning 70,2% 66,3% 88,4% 58,0% 46,5% Nettoresultat per aktie efter utspädning 0,00 neg. neg. 0,01 neg. Soliditet 81,5% 65,0% neg. 42,7% 49,1% Avkastning på eget kapital 0,2% neg. neg. 1% neg. Eget kapital per aktie, kr 0,90 0,73 neg. 0,99 1,47 12

13 Förvaltningsberättelse Seamless Distribution AB har sitt säte i Stockholm. Styrelsen och verkställande direktören för Seamless Distribution AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Marknaden Antalet mobilanvändare ökar i snabb takt i världen och snart har varannan människa på jorden en mobiltelefon. Kontantkortsabonnemang fortsätter att dominera tillväxten av nya mobilkunder och trenden mot elektronisk distribution av kontantkortspåfyllning är stark runt om i världen. För närvarande är kreditförsäljningen av samtalstid mot konsument i det närmaste obefintlig i de flesta asiatiska, afrikanska och latinamerikanska länder. Detta innebär att dessa marknader är mycket intressanta för Seamless verksamhet. Utveckling av vår produkt Under 2006 har vi fortsatt att utveckla systemet ERS 360 o,(electronic Recharge System) och lagt till nya funktioner. Systemet är idag ett av de mest omfattande och mångsidiga på marknaden. Arbetet med systemet har dels varit fokuserat på att öka kvalité och kapacitet i mjukvaran och dels på att vidareutveckla plattformen. Genomförda förbättringar innebär bland annat ökad säkerhet, höjd driftskvalité, samt vidareutveckling av funktionen Peer2Peer (överföring av samtalstid mellan två mobilabonnenter) och modulen ERS Reseller Management (funktionalitet för att administrera olika behörighetsnivåer inom mobiloperatörens distributionskanal). 3. Avtal tecknades under året med kontantkortsdistributören Starlink i Qatar. Ett komplett ERS 360 o -system har installerats och Starlink kommer att lansera tjänsten på marknaden under första kvartalet Seamless samarbete med GoSoft och 7-Eleven i Thailand växer i samband med att allt fler butiker får möjlighet till elektronisk kontantkortspåfyllning av sina mobiltelefoner. Vid utgången av första kvartalet 2007 är det planerat att stycken återförsäljare ska ha systemet i drift. 5. Under 2006 har systemet ERS 360 o installerats hos Letel i Lettland och hos Asikhulume i Sydafrika. Båda dessa distributörer av kontantkortspåfyllning av mobilabonnemang har lanserat tjänsten på marknaden. 6. Seamless har gjort en överenskommelse med Brightpoint i Sverige och Danmark samt med Evodial i Frankrike om att förlänga samarbetet i ytterligare tre år. 7. Under året tecknades avtal med SEB, Swedbank och Nordea om att utnyttja Seamless ERS 360 o -teknologi för påfyllning av kontantkort. Lösningen möjliggör för bankernas kunder att ladda sina kontantkortsabonnemang med operatörerna TeliaSonera, Halebop, Tele2, Tango eller Telenor via bankomat, telefonbank och Internetbank. 8. De marknader som växer starkast inom mobiltelefoni ligger i Asien och för att stärka Seamless affärsmöjligheter i denna region har ett försäljningskontor öppnats i Indien och ett tekniskt support-kontor i Pakistan. Viktiga händelser under perioden 1. I juli 2006 tecknades i samarbete med Ericsson ett omfattande avtal med mobiloperatören Warid avseende deras verksamhet i Pakistan och Bangladesh. Under hösten har Seamless produkt, ERS 360 o,vidareutvecklats för att tillgodose Warids önskemål och leverans av systemet är inplanerat under första kvartalet Tillsammans med Sagem-Orga genomfördes en affär med mobiloperatören Al Madar i Libyen. Seamless system ERS 360 o installerades under året och systemet är nu i full kommersiell drift. 13

14 First North och nyemission Seamlessaktien har handlats sedan den 30 maj 2006 på First North. Genom noteringen har Bolaget kunnat öka medvetenheten om Seamless på marknaden och i media. Inför anslutningen till First North genomförde bolaget en nyemission. Under hösten har bolagets Certified Advisor, Evli Bank plc, konverterat sin aktieoption till nya aktier. Tillsammans har detta tillfört bolaget 10,0 Mkr efter emissionskostnader. Registreringen av den konverterade aktieoptionen har skett under januari Finansiell information Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen för året uppgick till Tkr ( Tkr), vilket är en ökning med 35,0% i jämförelse med året Detta innebär att bolaget inte uppfyllde prognosen om en nettoomsättningstillväxt på minst 50%, vilket uteslutande berodde på förseningar i leveransen till Bangladesh och Pakistan. Bolaget räknar nu med att slutleveranser kommer att ske under första kvartalet Rörelsens kostnader uppgick till Tkr ( Tkr). De ökade kostnaderna beror framförallt på att bolaget under året har förstärkt personalstyrkan med ytterliggare sex kvalificerade personer. Under året har nedskrivning påbörjats av de balanserade kostnader som härrör till utveckling och anpassning av ERS 360 o systemet för mobiloperatörskunder. Resultatet före avskrivningar uppgick till Tkr (366 Tkr). Rörelseresultat uppgick till 153 Tkr (-560 Tkr). Eget kapital och soliditet Eget kapital vid periodens utgång uppgick till Tkr (4 866 Tkr). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 81,5% (65,0%). Bolaget har inga räntebärande skulder. Kassaflöde och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till Tkr (289 Tkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till Tkr ( Tkr), vilket är sämre än prognosen om positivt kassaflöde för hela Detta är relaterat till leveransförseningarna i Bangladesh och Pakistan. Likvida medel uppgick på balansdagen till Tkr (291 Tkr). Investeringar Investeringar i inventarier för helåret 2006 uppgick till 272 Tkr (129 Tkr). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till Tkr (2 117 Tkr) och utgörs i sin helhet av aktiverade produktutvecklingskostnader. Sedan juni 2006 har avskrivning av dessa aktiverade utgifter påbörjats. Samtliga aktiverade arbeten för egen räkning skrivs av under en treårsperiod. Pågående arbeten Bolaget har balanserat utgifter för pågående arbeten i Bangladesh och Pakistan med Tkr. Dessa kostnader kommer att återföras i sin helhet när bolaget intäktsför dessa kundprojekt, vilket beräknas ske under första kvartalet Styrelsens arbete Styrelsen i Seamless Distribution AB:s består av fyra ledamöter och har under räkenskapsåret haft 13 protokollförda styrelsemöten. Styrelsens arbetsordning, som fastställs i samband med årsstämman, innehåller bland annat uppgifter om ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Ärenden som har behandlats av styrelsen under året har bland annat omfattat bokslutskommuniké, delårsrapporter, resultat, budget och organisation. Förslag till behandling av förlust Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående medel utgörande: Balanserat resultat Överkursfond Överkursfond, ej registrerat Årets resultat Summa kronor Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten disponeras så att: i ny räkning överförs Summa kronor Medarbetare Genomsnittligt antal anställda under helåret 2006 har varit sexton (16) stycken. Vid periodens slut var antalet anställda nitton (19) stycken. Prognos 2007 Bolaget förväntas ha en fortsatt positiv tillväxt under Prognosen för hela 2007 kommer att presenteras i samband med tredje kvartalets delårsrapport. Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balnsräkning med bokslutskommentarer. 14

15 Resultaträkning (Tkr) Not jan-dec jan-dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Aktiverat arbete för annans räkning Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Avskrivningar 3, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat - - Årets resultat

16 Balansräkning (Tkr) Not (12 månader) (12 månader) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Aktiverat arbete för egen räkning Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner & inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Varulager Pågående arbeten Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa & bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital Aktiekapital, tecknat ej registrerat Överkursfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Överkursfond Överkursfond, ej registrerad Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Företagsinteckning Spärrkonto Belånade kundfordringar Ansvarsförbindelser Inga Inga 16

17 Kassaflödesanalys (Tkr) jan-dec jan-dec Den löpande verksamheten Rörelseresultatt Avskrivningar Poster som ej ingår i kassaflödet 14 Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av varulager/pågående arbeten Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i lager - 35 Kassaflöde investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Förändring av långfristig finansiering Förändring av kortfristig finansiering - - Kassaflöde finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

18 Nyckeltal (Tkr) jan-dec jan-dec Nettoomsättningstillväxt 35,0% 29,4% Bruttorörelseresultat Bruttoresultat, tillväxt i % 46,5% 19,6% Bruttomarginal 86,8% 80,0% Personalkostnader/nettoomsättning 70,2% 66,3% Nettomarginal 0,6% neg. Nettoresultat per aktie före utspädning, SEK 0,00 neg. Nettoresultat per aktie efter utspädning, SEK 0,00 neg. Soliditet 81,5% 65,0% Skuldsättningsgrad 0,00 0,02 Rörelsemarginal 1,0% neg. Andel riskbärande kapital 81,5% 65,0% Räntetäckningsgrad 1,67 neg. Avkastning på eget kapital 0,2% neg. Avkastning på totalt kapital 1,6% neg. Eget kapital Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 0,90 0,73 Antal anställda under perioden Transaktionsvolym i miljoner i ERS, totalt 26,3 14,5 Genomsnittligt antal utestående aktier Antal utestående aktier vid periodens slut Antal utestående aktier vid periodens slut efter full utspädning Definitioner av nyckeltal Nettoomsättningstillväxt: Nettoomsättningens tillväxt under perioden Bruttorörelseresultat: Nettoomsättningen minus kostnad för handelsvaror Bruttorörelseresultat, tillväxt i %: Bruttorörelseresultatets tillväxt under perioden Bruttomarginal: Bruttorörelseresultat i procent av nettoomsättning Personalkostnader/nettoomsättning: Totala personalkostnader dividerat med nettoomsättningen Nettomarginal: Nettoresultat i procent av nettoomsättningen Nettoresultat per aktie före utspädning, SEK: Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före full utspädning Nettoresultat per aktie efter utspädning, SEK: Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier efter full utspädning Soliditet: Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen Andel riskbärande kapital: Summan av eget kapital och latenta skatteskulder (inklusive minoritet) dividerat med balansomslutningen Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader Avkastning på eget kapital: Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning Eget kapital: Summa eget kapital vid periodens utgång Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK: Summa eget kapital vid periodens utgång dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier efter full utspädning Antal anställda under perioden: Genomsnittligt antal anställda under perioden Genomsnittligt antal utestående aktier: Genomsnittligt antal utestående aktier beräknat efter inbetalningsdatum 18

19 Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäktsredovisning Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatte-regler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Utländska valutor Utländska fordringar har omräknats efter balansdagens kurs. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Inventarier, verktyg och installationer Datorer, datortillbehör 5 år 5 år Immateriella anläggningstillgångar Utgifter för forskning kostnadsförs omedelbart. Utgifter avseende vissa större utvecklingsprojekt balanseras i bolaget som immateriella tillgångar i den omfattning som dessa utgifter förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. De projekt som bolaget har balanserat gäller utveckling av terminaler samt marknadsbearbetning och utveckling av ERS-system för anpassning mot mobilteleoperatörer. Övriga utvecklingsutgifter kostnadförs i takt med att de uppkommer. Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts balan seras inte som tillgång i senare perioder. Utvecklingskostnader som balanserats skrivs av linjärt över den period som de förväntade fördelarna beräknas komma företaget tillgodo och från den tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post Avskrivningar. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Immateriella anläggningsgtillgångar 3 år Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-utprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde på balansdagen. Avsättningar Avsättningar redovisas i balansräkningen när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse då det är sannolikt att ett utflöde av resurser som är förknippade med ekonomiska fördelar kommer att krävas för att uppfylla förpliktelsen och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Leasing Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos uthyraren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar enligt dessa avtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 7, med tillämpande av den indirekta metoden. Ananlysen visar årets förändring av kassabehållningen uppdelad på rörelse- investerings- och finansieringsverksamhet. Valutarisker Bolaget verkar internationellt och utsätts för transaktionsrisker vid köp/försäljningar och finansiella transaktioner i utländsk valuta. Valutaexponeringen avser primärt EUR, USD och THB. Bolaget använder sig av valutakonton för alla EUR och USD transaktioner. Ränterisker Bolagets intäkter och kassaflöde från rörelsen är i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsmässiga räntenivåer. Bolaget innehar inga väsentliga räntebärande tillgångar eller skulder. Kreditrisk Bolaget har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Bolaget har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning av produkter och tjänster sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Likviditetsrisk Hanteringen av likviditetsrisk sker med försiktighet som utgångspunkt, placeringen av likvida medel baseras på kassaflödesprognoser. 19

20 Not 1. Ersättning till revisorer (Tkr) Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Revision Andra uppdrag än revisionsuppdraget Summa Not 2. Personal (Tkr) Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Medelantal anställda Män Kvinnor 2 2 Total medelantal anställda Löner och ersättningar Styrelsen och VD Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelsen och VD Pensionskostnader övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Avgångsvederlag För verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Aktieoptioner Under året har ett incitamentsprogram till ett fåtal nyckelpersoner i bolaget initierats. Totalt beslutade bolagsstämman att emittera teckningsoptioner, varav emitterades till bolagets verkställande direktör Rohit Bhatia och resterande teckningsoptioner emitterades till bolagets CFO Stefan Mattsson under förutsättning att han förpliktigar sig att vidareförsälja en viss del av optionsrätterna till av bolagets styrelse anvisade nyckelpersoner. Varje option ger rätten att teckna en ny aktie. Optionerna har tecknats till marknadsmässiga villkor och kan inlösas under perioden 1 maj 2008 till 30 juni Lösenpriset är satt till 2,90 kr. Då optionsprogrammet är gjort enligt marknadsmässiga villkor, kvarstår rätten att teckna aktier även om anställningen upphör. Not 3. Immateriella anläggningstillgångar (Tkr) Ingående värde Investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Totala sociala kostnader Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 1% 1% varav långtidssjukfrånvaro 0% 0% Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Könsfördelning i företagsledningen Fördelningen mellan män och kvinnor i företagets styrelse: Kvinnor - - Män 4 4 Not 4. Materiella anläggningstillgångar (Tkr) Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Fördelningen mellan män och kvinnor i företagsledningen: Kvinnor - - Män

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm.

Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm. 2007 ÅRSREDOVISNING 002 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // å r s s t ä m m a ÅRSSTÄMMA Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm.

Läs mer

Noteringsinformation. Nya marknaden SEAMLESS DISTRIBUTION

Noteringsinformation. Nya marknaden SEAMLESS DISTRIBUTION Noteringsinformation Nya marknaden SEAMLESS DISTRIBUTION 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 2.1. Bolagets utveckling 4 2.2. Investerings case 5 2.3. Vissa skattefrågor i Sverige 6 3. Historik, bakgrund

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna

Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 2 maj kl 15.00 Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj Försäljningsutveckling 6,0

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 2 Innehållsförteckning 2008 i korthet... 4 Verkställande direktören har ordet... 6 Historik... 7 Marknad... 8 Verksamheten... 11 Organisation

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) ORG.NR. 556321-8105

ÅRSREDOVISNING 2013 WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) ORG.NR. 556321-8105 ÅRSREDOVISNING 2013 WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) ORG.NR. 556321-8105 INNEHÅLL SIDAN 3 VD HAR ORDET 5 KORT OM BOLAGET 6 MARKNAD OCH KONKURRENTER 9 VISION OCH STRATEGI 9 FINANSIELLT MÅL 10 VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Läs mer

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Årsredovisning 2012 för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Styrelsen och verkställande direktören för Diadrom Holding AB (publ) (556676-4857) får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

INNEHÅLL. Kommande rapporter. Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet. Certified Advisor

INNEHÅLL. Kommande rapporter. Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet. Certified Advisor GWS PRODUCTION AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Året i siffror 3 Händelser i korthet under 2014 3 Vd Andreas Rodman har ordet 4 Om GWS Production AB 5 Marknadsöversikt 6 Våra produkter & tjänster 8 Styrelsen

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012.

Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012. Seamless Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012. 1 Det fjärde kvartalet har kännetecknats av en rekordartad utrullning av SEQR i Sverige och en lyckad företrädesemission som kraftigt övertecknades. Pengarna

Läs mer

CoolGuard. Årsredovisning 2006

CoolGuard. Årsredovisning 2006 CoolGuard Årsredovisning 2006 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL Innehåll 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 3 Produkter 5 Marknad 6 Försäljning 7 Aktien och ägarna 9 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkningar

Läs mer

Clavister AB årsredovisning 2011

Clavister AB årsredovisning 2011 Clavister AB årsredovisning 2011 VD HAR ORDET 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5 KONCERN- KONCERN- RESULTATRÄKNING 9 KONCERN- BALANSRÄKNING 10 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN 12 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 13

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204 ÅRSREDOVISNING 211-1-1 211-12-31 för DEFLAMO AB (publ) Org nr Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 1 Finansieringsanalys 11

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr 556605-4713

Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr 556605-4713 Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 2 Tele5 Voice Services AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr. 556257-2189

Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr. 556257-2189 Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr. 556257-2189 Innehållsförteckning sid 2006 i korthet... 2 Ekonomisk utveckling 2002-2006... 3 Verksamheten... 4 Aktiekapital, ägarförhållanden och marknadsnotering...

Läs mer