MEMORANDUM. januari Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEMORANDUM. januari 2015. Kopparberg Invest AB (publ) Box 34 714 21 Kopparberg 0580-423 50 info@kopparberginvest.se"

Transkript

1 MEMORANDUM januari 2015 Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING s. 3. VD har ordet 5. Bakgrund 6. Villkor och anvisningar 6. Verksamheten a. Affärsidé b. Mål c. Innehav 17. Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 18. Aktien, aktiekapital och ägarförhållande 18. Styrelsens försäkran 19. Finansiell information i sammandrag 20. Riskfaktorer 21. Bolagsordning Med Bolaget avses Kopparberg Invest AB (publ) med organisationsnummer och med säte i Ljusnarsbergs Kommun, Örebro län, Sverige. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

3 VD HAR ORDET Under 2014 utvecklades Kopparberg Invest alltmer mot ett fokus på investeringar i bolag med global potential. Kopparberg Invest valde att koncentrera sina investeringar i bolagen Sensavis och by Crowd. Såväl Sensavis som by Crowd är bolag som framledes har möjlighet att nå värderingar i miljardklass. Från styrelsens sida ser vi idag att satsningen på dessa bolag har varit helt riktig och att Kopparberg Invest nu genom förvärv av by Crowd får en bra plattform för sitt framtida finanshus. by Crowd AB Extra bolagsstämman den 9 februari avser att fatta beslut om ett förvärv av by Crowd AB. Framtidens ekosystem för riskfri tillväxt genom att använda nätverk och CSR (Corporate Social Responsibility) som drivkrafter. Crowdsourcing är ett fenomen som under de senaste åren visat stor potential både i Sverige och globalt. Tack vare ett brett utbud av tjänster har by Crowd stora förutsättningar att nå global framgång. Styrelsens bedömning är att 2015 kommer vara det år då verksamheten får genomslag eftersom man idag kan se ett allt större gensvar från aktörer på marknaden. by Crowd är inte bara en intressant investering utan också ett verktyg för fortsatt tillväxt för Kopparberg Invest. Kopparberg Invest är i slutfasen kring ett avtal med Laika Consulting om såväl ett strategiskt samarbete som ett delägarskap i by Crowd. Laika Consulting är ett bolag som tillhandahåller expertis inom finansiell kommunikation och som även har byggt upp ett omfattande nätverk med privata och institutionella investerare. Att förena en marknadsledare inom finansiell kommunikation med by Crowds växande nätverkskanaler är mycket spännande. Laikas kompetens och by Crowds nätverk kommer i en framtid att ge Kopparberg Invest både kommunikativa muskler och stor räckvidd. Detta kommer gynna samtliga nysatsningar inom ramen för Kopparberg Invests framtida verksamhetsinriktning. Sensavis AB Under 2014 har Sensavis produkt The 3D Classroom utvecklats och i den version som släpps i januari 2015 är mängden innehåll imponerande. Detta med bland annat nya moduler som DNA på mikronivå och möjligheten att resa igenom jorden till dess mittpunkt. Totalt sett har produkten sex stycken olika ämnesområden; Biologi, Matematik, Kemi, Fysik, Teknik och Geografi. Betydande för framtiden är att produktplattformen också genomgått en väsentlig förbättring där de under året har flyttat hela produkten från Linux till den mer användarvänliga och av skolor mer accepterade Windows-plattformen. Idag är The 3D Classroom en ren mjukvara som kunder, vid köp, kan ladda ner och installera. Detta har i sin tur lett till att Microsoft fått upp ögonen för Sensavis och det finns långt gångna diskussioner om hur ett samarbete ska se ut 2015 och framåt. I februari 2015 är Sensavis inbjudna till ett stort partnerevent på Microsoft HQ i Redmond, Seattle, där Sensavis kommer att få möjlighet att presentera sin produkt och diskutera vidare med Microsoft och deras övriga utbildningspartners. Nordic Touch Inc. Intressebolaget Nordic Touch Inc, med säte i Nevada, USA, har tillgång till ett nätverk av professionella konsulter och övriga resurser för att förvalta, leda och utveckla företag på den amerikanska marknaden. Nordic Touch har sitt huvudkontor i Las Vegas men kommer även att verka genom filialkontor i Los Angeles och Boston genom Mjardsjo & Associates, M&A. I Norden kommer Kopparberg Invest med sina partners att fungera som en inkubator och accelerator för unga företag med intressanta affärsidéer. De som bedöms ha en internationell potential kommer att erhålla rätt support från Nordic Touch för fortsatt utveckling och internationell expansion. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

4 Sammantaget får Kopparberg Invest en attraktiv affärsstruktur som gör Bolaget unikt i sitt slag. För att kunna tillhandahålla de resurser som behövs för den fortsatta utvecklingen av by Crowd och deras förestående internationalisering samt för ett ökat ägande i Sensavis avser Kopparberg Invest att under 2015 genomföra kapitalanskaffning. Under Q1 är fokus att fortsätta finansiera Kopparberg Invest via aktieemissioner. Det kan inte uteslutas att Kopparberg Invest/by Crowd får samarbetspartners som kan tillhandahålla andra finansieringsalternativ. Tidigare huvudägare i by Crowd samt största ägaren i Kopparberg Invest kommer att sammantaget teckna aktier i nyemission. Vi hoppas att du vill vara med och utveckla framtidens Kopparberg Invest med oss! Anna-May Wester VD, Kopparberg Invest AB Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

5 BAKGRUND Kopparberg Invest har valt att koncentrera sina investeringar i bolagen Sensavis AB, Sensavis, och by Crowd AB, by Crowd. Såväl Sensavis som by Crowd är båda bolag som framledes har möjlighet att få värderingar i miljardklassen. Positiv utveckling under 2014 Efter sommaren 2014 har by Crowd och Sensavis utvecklats på ett positivt sätt och båda bolagen går nu in i expansiva faser. Från styrelsens sida ser vi idag att satsningen på dessa bolag har varit riktig. Inriktningen innebär även att Bolagets innehav i bolag som inte passar in i den nya strategin har avyttrats under I slutet av 2014 påbörjades diskussioner med företrädare för by Crowd om ett samgående mellan Kopparberg Invest och by Crowd. by Crowd erbjuder sina kunder e-handels tjänster för att ta in investeringskapital, rekrytera och sälja varor och/eller tjänster via bolagets crowdsourcing- baserade nätverksmodell. Det finns en stark potential inom crowdsourcing och by Crowd har stora förutsättningar att nå global framgång, bland annat tack vare ett brett tjänsteutbud. På extra stämma den 9 februari 2015 avser Kopparberg Invest besluta om en apportemission av by Crowd. En majoritet av ägare, såväl i Kopparberg Invest som by Crowd, har ställt sig bakom förslaget. På extra stämman kommer även bemyndigande att utökas men även bolagsordningens gränser för aktiekapital och aktieantal skall ändras. Förvärv av MaxEquity AB (publ) I slutet av 2014 förvärvades majoriteten, cirka 78 %, i MaxEquity AB (publ) och därmed tillfördes cirka 700 nya aktieägare samt ett 20 % innehav i WizzCom 3D Productions AB, WizzCom, som är specialister på produktion av "verklig 3D film där budskapet kan ses i 3D utan glasögon. Även WizzCom är ett bolag med internationell potential. För närvarande innehar Kopparberg Invest cirka aktieägare, en bra spridning inför kommande listning. Global språngbräda Intressebolaget Nordic Touch Inc. med säte i Nevada, USA har tillgång till ett nätverk av professionella konsulter och övriga resurser för att förvalta, leda och utveckla företag på den amerikanska marknaden. Sammantaget har Kopparberg Invest en attraktiv affärsstruktur som gör Bolaget unikt i sitt slag. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

6 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Styrelsen i Kopparberg Invest AB ( publ) har beslutat att med stöd av bemyndigande från årsstämma den 27 juni 2014 genomföra en emission om maximalt aktier. I och med detta är befintligt bemyndigande därmed i sin helhet utnyttjat. Villkor Teckningstid Teckning kan ske under perioden 27 januari - 9 februari Anmälan Anmälan skall ske på särskild anmälningssedel. Ifylld anmälan kan postas eller mailas (inskannad) till: Rätt till förlängning av erbjudandet Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt att fullfölja emissionen även om den inte tecknas fullt ut. Tilldelning samt betalning Tilldelning kommer att ske löpande i den ordning som anmälningssedlarna inkommer till Bolaget. Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisning på utsänd avräkningsnota. Erhållandet av värdepapper Sedan betalning har erlagts och emissionen registrerats hos Bolagsverket, skickas en VP-avi som visar att aktierna finns tillgängliga på köparens VP-konto. Det beräknas ske under februari/mars Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat aviseras enligt respektive förvaltares rutiner. Bolaget är anslutet till Euroclear Sweden ABs kontobaserade värdepapperssystem. Utdelningspolitik Utdelning kommer att ges när Bolagets kassaflöden och vinst från verksamheten medger en långsiktig finansiell uthållighet och flexibilitet. Bolaget avser att ha en generös utdelningspolitik om övriga affärsmöjligheter så tillåter. VERKSAMHETEN AFFÄRSIDE I SAMMANFATTNING Units kan tecknas i en eller flera poster. En Unitpost motsvarar B-aktier à 5,00 kr/aktie i Kopparberg Invest AB, samt 500 st. TO2 (teckningsoption 2). Teckningsoptionen ger rätt att teckna ytterligare aktier till kurs 5,00/aktie per Aktierna berättigar till utdelning under räkenskapsåret Units kan tecknas i en eller flera poster om kronor. Courtage utgår ej. Kopparberg Invest AB, Box 34, Kopparberg E-post: Att långsiktigt skapa god avkastning genom att investera i företag med attraktiv värdepotential, primärt i nordiska bolag med internationell potential. Årligen investera i ett till två nya företag. Kontinuerligt arbeta med kortfristiga placeringar, t.ex. brygglån och garantåtaganden vid emissioner. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

7 Som ett listat bolag ha många ägare vilket underlättar handel med aktien. Kopparberg Invest skall vara det naturliga valet för bolag med internationell potential i tidiga skeden av sina livscykler. Kopparberg Invest 2015 Fokus är att förse by Crowd med de resurser som behövs för fortsatt utveckling av by Crowd samt förestående internationalisering. Initialt kommer by Crowd att tillsammans med Laika Consulting bygga en (med befintlig plattform som grund) tjänsteplattform som erbjuder en bredare och långt mycket smartare tjänst än vad traditionella crowdfundingbolag hittills visat upp. Investor by Crowds ambition är att bli den naturliga samlingspunkten för kapitalanskaffning och finansiering, med den svenska marknaden som startpunkt. Laikas styrka som finansiell kommunikatör kommer även gynna by Crowds övriga tjänsteplattformar. Under 2015 planeras en utökning av Kopparberg Invests organisation med bl.a. en ny VD. Dennes uppgift är att med by Crowd som redskap bygga ett finanshus för små och medelstora bolag. VD skall vara högpresterande och pragmatisk visionär, dvs. kunna tänka stort och ha en vilja att förändra dagens affärsklimat samt kunna tänka i innovativa banor. För att säkerställa att Kopparberg Invest får rätt VD representerar Serendipity Professionals Kopparberg Invest i rekryteringsprocessen av ny VD. Vi är glada över att få vara del i att bygga morgondagens Kopparberg Invest. Bolaget befinner sig i en mycket spännande fas och vi ser fram emot att hjälpa Kopparberg Invest med att hitta en VD som skall axla en viktig roll och leda bolaget i det fortsatta arbetet Kamjar Hajabdolahi, Managing Director på Serendipity Professionals Göra följdinvesteringar i Sensavis. Utveckla verksamheten inom Nordic Touch och inom ramen för detta hitta ytterligare bolag med internationell potential. Ambitionen är att redan under Q kunna presentera ett bolag med internationell potential som planerar för exit inom 2-3 år. Lista Kopparberg Invest på lämplig handelsplats. Anskaffa erforderligt kapital för att kunna fullfölja som ovan presenterats. Med detta som bas har vi tagit nästa steg i att bygga ett bolag med potentiell framtida hög lönsamhet och starka kassaflöden. För att lägga grunden till ett lönsamt by Crowd bedömer styrelsen att ett kapitalbehov under kan komma att uppgå till cirka 30 MSEK. Kapitalanskaffning kan komma att ske dels via nyemissioner men även annan finansieringslösning kan komma att vara aktuell. Kopparberg Invest 2016 Fortsätter att tillsammans med Laika utveckla by Crowd enligt plan. Kopparberg Invests framtida finanshus börjar utvecklas i den riktning som styrelse/vd har utarbetat i sin affärsplan. Kopparberg Invest 2017/2018 Kopparberg Invests finanshus träder in i en mer expansiv fas. Sensavis är förmodligen listat på en handelsplats, och vid behov kan Kopparberg Invest frigöra kapital från denna investering. Portföljen innehåller 5-8 bolag med internationell potential. Kopparberg Invest 2018/2019 Med de kassaflöden som kan komma att bli aktuella från innehaven kan det from 2018/2019 finnas utrymme för årliga utdelningar. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

8 by Crowd AB, by Crowd by Crowd hjälper små till medelstora företag att hitta kapital, kompetens och affärer vid tillväxt. Detta genom att, med hjälp av internet och sociala medier, aktivera nätverk för att nå rätt kontakter i flera led. by Crowd har skapat ett digitalt, skalbart nätverk där man samlar alla företag som söker tillväxt. Beroende på om ett företag söker någon att anställa, nya affärer i form av återförsäljare och kunder eller smart kapital så skapar man en annons på någon av by Crowds tre plattformar. Till den annons man skapar adderas en så kallad success fee på minst SEK. En success fee är den summa som en annonsör är beredd att betala för att få hjälp. Företagen sprider annonserna i sitt eget nätverk och en person som förmedlar (tipsar om) en kontakt som leder till avslut får 70 % av den s.k. success fee:n. Trettio procent av summan går till by Crowd. En hittelön skapar incitament för personer i olika nätverk att hjälpa till. Att samla många förfrågningar på en och samma plats knyter ihop många små nätverk till ett stort och det underlättar för ett företag att nå ut i alla led av sina kontakter. Själva lösningen ligger alltså inte bara i att man som annonsör når ut i sitt eget nätverk fullt ut. Den hittelön man kopplar till sin förfrågan lockar även till sig publik från andra annonsörers nätverk. När ett företags egna nätverk kollar på en annons är chansen stor att de även kikar på andra förfrågningar och det här ökar möjligheten att hitta kompetensen, kapitalet eller affären via andra aktörer på by Crowd. Nätverket växer ständigt då varje ny medlem tar med sina egna unika kontakter. Det är en skalbaraffärsmodell som bara i Sverige adresserar en marknad på flera miljarder kronor. Världen krymper i snabb takt med hjälp av sociala media. Betänk att var och en av oss med spridning av ett budskap i 3,7 led når ut i hela Sverige. Eller varför inte 5,8 led som ger dig tillgång till världen! Har du drygt 1000 direktkontakter på LinkedIn kan du konstatera att ditt nätverk omfattar ca 10 miljoner kontakter. by Crowd får självklart en enorm räckvidd om du, jag och tusentals andra sprider by Crowd annonser och budskap via sociala media. Det är en urkraft som kommer släppas lös och hjälpa massor av företag att växa. by Crowd AB har utvecklat tre separata plattformar; Jobs by Crowd, Investor by Crowd och Sales by Crowd som alla bygger på konceptet ovan. Kort om by Crowds tre affärssiter: Jobs by Crowd, JbC om företaget söker kompetens: Hittelönsbaserade ersättning är en redan etablerad modell inom rekryteringsindustrin och JbC särskiljer sig på marknaden då det inte är en direkt konkurrent till andra alternativ (direktrekryterande företag, rekryterings- och bemanningsföretag) utan snarare ett komplement. Ett strategiskt partnerskap för Jobs by Crowd kan även innebära ett ökat intresse för by Crowds övriga plattformar. Se även, Investor by Crowd, IbC om företaget vill hitta kapital: IbC är idag en finansieringsplattform, som primärt hjälper publika företag få rätt spridning av sina emissionserbjudanden. Webbplatsen hjälper också mindre företag att hitta rätt affärsängel/investerare (1-5 stycken) som kan göra stor skillnad för företaget. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

9 Med Laika Consultings över aktiva investerare, och by Crowds allt större skara följare (sociala medier och registrerade användare) är chanserna goda att få hjälp att växa. Sverige är testmarknad för att sedan bredda plattformen på fler relevanta EU-geografier. Tillsammans med Laika Consulting kommer by Crowd utveckla en helt ny modell för kapitalanskaffning som kommer att fylla ett hålrum bland traditionella crowdfundingaktörer som digital handelsplats för smarta pengar. Rätt finansiering genom Crowd Networking. Se även, Sales by Crowd, SbC om företaget söker nya affärer: På SbC annonserar företag efter exempelvis nya kunder, partnerskap vid internationalisering, nya återförsäljare eller sponsring. Se även, CSR (Corporate Social Responsibility) by Crowds starka koppling till CSR (Corporate Social Responsibility) ökar möjligheterna att bygga och positionera ett starkt varumärke, såväl på den svenska som internationella marknaden. by Crowd har i sina stadgar inskrivet att 20 % av bolagets vinst skall avsättas till välgörenhet, och har idag samarbetsavtal med Hand in Hand, SOS Barnbyar och Plan Sverige. Noteras kan även att by Crowd utmanar sina tipslämnare att via sin hittelön bidra till välgörenhet. Trenden visar att tipslämnare gärna är med och bidrar med i snitt 20-25% av hittelön, vilket är väldigt positivt. Vision by Crowd 2020 Målet är att by Crowd om fem år ska vara en digital plattform/mötesplats som är ett naturligt förstahandsval hos små- till medelstora företag som önskar växa lokalt och/eller globalt. Vi vill nu påvisa urkraften i nätverkande för affärsvärlden, med by Crowds CSR-kod (Corporate Social Responsibility) som tydlig accelerator. 2015, Organisera och Kommunicera Startpunkten för fas 2 i by Crowd bygget. Förutsatt planerad finansiering för , kommer by Crowd anställa 8-10 personer, samt påbörja en kraftfull kommunikations- och marknadsföringsplan. Sverige och två till tre städer i USA är målmarknader. 2016, Exekvera och bygga värde Detta år handlar om kontinuitet och exekverande på intäktssidan i Sverige och USA. I USA kommer troligen större städer stå i fokus för kommunikation och marknadsföringsinsatser. Kanada kommer troligtvis vara nästa naturliga målmarknad med tanke på närhet till USA spridning budskap och affärsmodell. 2017, Tillväxt och fortsatta marknadsetableringar by Crowd börjar se riktigt intressanta siffror, och räknar med att under året ha ett positivt kassaflöde från verksamheten. Under året tas beslut om en prioritetslista för fortsatta etableringar i Europa, Asien och Mellanöstern. Mycket pekar på att etableringar i Indien, Saudiarabien, Tyskland samt UK och Irland kommer att genomföras under året. by Crowd kan redan under 2017 beräknas nå en vinst på cirka 4,2 MSEK. 2018, Multimarknadsetablering 2018 blir troligtvis det år då by Crowd har eget kapital och erfarenheter för fortsatt etablering i Asien och Mellanöstern. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

10 Med hjälp av trafik och intresse från olika länder/regioner finns goda förutsättningar att avgöra var nästa satsning bör riktas. by Crowd har redan efter tre år blivit en etablerad aktör och kan kanske även förvänta sig ögon från stora globala aktörer som Google, Amazon eller Facebook. Det är inte uteslutet att Kopparberg Invest, som huvudägare, redan under får ta ställning till lönsamma uppköpsförslag. 2019, Hockey-klubbe effekten by Crowd, med betydande intäkter och vinster, kommer kunna fortsätta sin internationalisering på nya marknader med eget kapital. Förutom aktieutdelningar förväntas by Crowd kunna skänka stora summor till hjälporganisationer. Redan idag finns inskrivet i bolagets stadgar att 20 % av framtida vinster skall gå till välgörande ändamål och man arbetar aktivt med nära samarbeten med ett antal hjälporganisationer. by Crowd budgeterar en vinst som kraftigt överstiger den under Baserat på denna vinstnivå bedöms framtida vinster ha förutsättning att öka betydligt. From 2019 beräknas ökningstakten för såväl omsättning som resultat få en högre ökningstakt. Om utvecklingen sker enligt by Crowds planer skulle vinsten kunna att uppgå till mycket stora belopp. 2020, Global explosion Möjligheter att utveckla nya koncept inom ramen för by Crowd kommer att utvärderas löpande. Med redan varumärkesskyddade varumärken och +50 domänrättigheter finns alla möjligheter att etablera minst två till tre nya tjänster/plattformar baserat på by Crowds affärsmodell. by Crowd är och förblir varumärket som är förknippat med ärliga affärer och e-handelns tvetydigt starkaste ekosystem runt välgörenhet. by Crowds huvudfokus fram till sommaren 2015 Laika Consulting kommer som partner bidra med ett av Sveriges starkaste investerarregister, kommunikation och marknadsföring. Detta gäller i första hand Investor by Crowd, men även Jobs by Crowd och Sales by Crowd beräknas kunna dra nytta av detta. Initialt planerar by Crowd att, tillsammans med Laika Consulting, bygga en (med befintlig plattform som grund) tjänst som skulle kunna sägas ha en inriktning mot Crowd Networking snarare än traditionell Crowdfunding. Enkelhet, kvalitet och resultat är viktiga ledord. by Crowd och Laika är överens om att skapa en komplett investeringsplattform som definitivt kommer att sticka ut bland övriga aktörer i samma bransch. Investor by Crowds ambition är att i framtiden bli den naturliga samlingspunkten och ett självklart val för svensk kapitalanskaffning och finansiering, främst för små och medelstora bolag. Under Q lanseras NYA Investor by Crowd där VD i by Crowd och VD i Laika gemensamt ska ansvara för den initiala satsningen och fokusera på en bra start för nya plattformen på den svenska marknaden. Internationalisering av Sales by Crowd Sales by Crowd Inc. är i skrivande stund i startgroparna för sin USA lansering. by Crowd stationerar, med början i februari, sin marknadschef Jenny Boberg i USA i tre månader. Detta för att hon ska finnas på plats i Las Vegas och bistå under lanseringsfasen. Press- och kommunikationssatsningar är redo att initieras med full kraft under första kvartalet Beträffande Jobs by Crowd pågår två intressanta dialoger om strategiska partnerskap för att öka volymer av medlemmar och annonsörer. Under 2014 kunde konstateras att man nått en kritisk massa av anhängare för att generera kvalitativa tips på publicerade jobbannonser. Det är därför väsentligt att annonsvolymerna ökar ordentligt under Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

11 Sensavis AB (publ), Sensavis Sensavis tillhandahåller verkligt visuell lärande där eleven befinner sig i en virtuell värld och själv kan erfara olika samband. I 3D-världen kan eleven visualisera olika skeenden och därigenom ökar förståelsen för även komplicerade samband. Produkten, som är en svensk innovation, är unik på många sätt och fungerar för elever i alla åldrar från förskola till högskola/universitet. Genom att den förstärker lärarens pedagogiska budskap ökar intresset, motivation och i slutändan även inlärningen i klassrummet. Bl.a. bedöms det finnas grund - och gymnasieskolor i världen. Inom högre utbildning bedöms det finnas mer än Universitet och Högskolor. Till detta tillkommer professionella utbildningsföretag samt sjukhus och läkemedelsföretag som framtida kundmarknader för Sensavis. Ytterligare unikt med Sensavis plattform är att den per definition är global. Således krävs inga eller marginella anpassningar för en ny marknad. Sensavis och produkten The 3D Classroom står inför en mycket spännande framtid. Intresset och uppmärksamheten runt Sensavis produkt ökar kontinuerligt. Samhällsdebatten runt fallande skolresultat och den minskade motivationen i klassrummen har sällan varit så intensiv, inte bara i Sverige utan också internationellt, vilket i sin tur påverkar genomslaget för The 3D Classroom. Det är precis här de gör skillnad; The 3D Classroom gör det abstrakta lätt att förstå och ökar motivation och inlärning för alla i klassrummet. Sensavis vision 2018 Om 4 år ska Sensavis vara en naturlig del av alla skolor som jobbar för att öka intresse och inlärning i klassrummet. Sensavis marknad innefattar i första hand den globala grund- och gymnasieskolan men även förskola och utbildning på universitetsnivå. Detta skall ske genom att hela tiden ligga i framkant vad det gäller kvalitét, användarupplevelse och nära samarbeten med skolor över hela världen. Sensavis 2014 Sammanfattningsvis har 2014 varit ett bra år för Sensavis Sensavis produkter introducerades i USA under slutet av maj 2014 till en utvald församling i Las Vegas och resulterade genast i en order på fyra 3D-Classroom från Nevada State College, NSC, till ett ordervärde om cirka kronor. Dessutom tecknades avtal med NSC om att gemensamt vidareutveckla Sensavis produkter inom området matematik. När jag träffade Sensavis och för första gången såg 3D-Classroom kunde jag inte tro det jag såg. Jag har sökt efter den här typen av högkvalitativ programvara under många år utan framgång. Och Sensavis har lyckats göra vad jag sökt efter! Det här är utan minsta tvekan framtidens system för bättre lärande Andy Kuniyuki, rektor för NSC Ur ett produktperspektiv har The 3D Classroom utvecklats på ett imponerande sätt under I den version som släpps nu i januari 2015 har mängden innehåll ökat med bland annat nya moduler som DNA på micronivå och möjligheten att resa igenom jorden till dess mittpunkt. Totalt sett har produkten 6 st. ämnesområden. Produktplattformen har också genomgått en väsentlig förbättring under 2014 och har flyttat hela produkten från Linux till den mer användarvänliga och av skolor mer accepterade Windows-plattformen. Idag är The 3D Classroom en ren mjukvara som kunder, vid köp, kan ladda ner och installera. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

12 Försäljningsmässigt har Sensavis under 2014 inte uppnått de förväntningar de själva satte inför året. Generellt sett har skolor relativt långa beslutprocesser och i kombination med en ny och relativt okänd produkt som The 3D Classroom på marknaden så har försäljningen skett långsammare än förväntat. Den återkoppling man får från de kunder som köper borgar för ett betydligt bättre 2015 Sensavis har många mycket nöjda skolor. Effekten av att använda The 3D Classroom i klassrummet är den förväntade; ökad motivation och intresse och fler till ämnet relevanta frågor från eleverna. Totalt finns idag 112 skolor som använder produkten. 94 av dessa i Sverige, 13 st. i UK, 2 st. i USA och 3 st. i Finland. Höjdpunkter 2014 ur ett marknadsperspektiv: ATEA i Sverige har tagit in The 3D Classroom som en del i deras standarderbjudande inom ATEA Skola. Sensavis signerade ett nordamerikanskt distributionsavtal med BCT (www.bctnv.com). Inledningsvis har BCT exklusivitet i 4 delstater (Arizona, Nevada, Washington och Kalifornien) mot att de garanterar en försäljningsvolym om ca 16 M SEK under BCT har i sin tur signerat Synnex (www.synnex.com) som återförsäljare. Synnex har totalt ca medarbetare och ett sedan tidigare stort fokus på skola och utbildning. Mot slutet av 2014 märktes ett tydligt ökat intresse från kommuner och skoldistrikt att ta dialoger runt centrala inköp av The 3D Classroom. Detta är något Sensavis tror kommer att accelerera under Sensavis och The 3D Classroom blev antagna som partner av EU s Schoolnet organisation; Future Classroom Lab i Bryssel. Detta är ett initiativ från EU ländernas utbildningsorganisationer. Ex så är svenska Skolverket medlem i detta. Sensavis implementerar sin produkt i Bryssel nu i januari och sedan kommer den, av EU-personal, förevisas för besökare under Övergången till windowsplattformen har genererat intresse och underlättat testinstallationer hos skolor och återförsäljare i länder som Kina, Indien och Turkiet. Sensavis 2015 Som en effekt av produktutveckling har Microsoft fått upp ögonen för Sensavis och det finns långt gångna diskussioner om hur ett samarbete ska se ut 2015 och framåt. I februari 2015 är Sensavis inbjudna till ett stort partnerevent på Microsoft HQ i Redmond, Seattle, där Sensavis kommer att få möjlighet att presentera sin produkt och diskutera vidare med Microsoft och deras övriga utbildningspartners. Samtidigt som Sensavis är försiktiga på kostnadssidan så genomförs ett antal intensiva försäljningsinsatser, inte minst tillsammans med deras svenska partners och BCT i USA. Bara i USA har BCT redan planerat in 25 st. mässor och events som de kommer ansvara för under Sensavis kommer att under våren att tillsammans med BCT utbilda Synnex utbildningssäljare på ett flertal orter över Nordamerika. Sensavis har i januari 2015 tillsammans med en partner bildat ett gemensamt bolag i Singapore. Syftet är att på ett kostnadseffektivt sätt inleda ett säljarbete mot Asien som marknad. På produktsidan genomförs just nu ett mycket intressant projekt som syftar till att ytterligare vässa Sensavis plattform ur ett prestanda och tillgänglighetsperspektiv. Sensavis kommer att informera mer om detta längre fram. Med kunder i Sverige, Finland, UK och USA står Sensavis väl rustade för att ytterligare öka försäljningen på existerande marknader såväl som att bredda försäljningen mot nya marknader. Under året planerar Sensavis en tillväxtsatsning med etablering av försäljningskontor i bl a New York/Boston och Singapore. Vidare utvärderas möjligheterna att i samarbete med lokala partners öppna utvecklingskontor i Indien. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

13 Sensavis 2016 Fortsatta expansionsplaner på existerande marknader såväl som att bredda försäljningen mot nya marknader. I planerna för 2016 ingår en etablering i Mellanöstern, ytterligare kontor i USA samt Asien. Sensavis 2017/2018 Vidare expansion genom etablering av samarbeten och kontor i syfte att även täcka in Afrika och Sydamerika som expansionsmarknader. Skulle inte Sensavis redan under 2015/16 ha genomfört en börsintroduktion på lämplig handelsplats så kommer detta det ske senast Plattformsstrategi Det blir allt mer tydligt att Sensavis plattform ligger i framkant och att med den som bas kan Sensavis utveckla en kunddriven innehållsutveckling och kundriven försäljning. Sensavis nuvarande innehåll på plattformen väcker intresse i alla utbildningskretsar, och genom att involvera kunderna att ta kostnaderna för framtida innehållsutveckling finns det mycket goda möjligheter att utveckla Sensavis till ett högmarginalföretag. Inte minst genom att förhandla fram en royalty i respektive avtal. Förtydligande exempel: Ett universitet/utbildningsföretag vill utveckla högkvalitativ interaktiv utbildning på Sensavis plattform. Sensavis tillhandahåller plattformen gratis mot att kunden betalar Sensavis för att utveckla innehåll som de kompetensbeskriver. Universitetet äger slutprodukten, men kan via Sensavis plattform sälja sitt utbildningsinnehåll till andra Universitet. Denna försäljning ger en royalty till Sensavis eftersom Sensavis plattform krävs för att kunna använda utbildningsinnehållet. För att tydliggöra den potential som Sensavis har lyfter vi fram ett konkret exempel på hur ett samarbetsavtal kan se ut. I nedanstående exempel är det ett utbildningsföretag som för närvarande utbildar cirka elever/år. 1) Sensavis erhåller 2,3-2,7 Miljoner USD som ett engångsbelopp för att genomföra den innehållsutveckling som kunden vill ha. 2) Förutom engångsbeloppet kommer samarbetsavtalet att generera en royalty som beräknas kunna ge Sensavis ytterligare 3-6 MUSD årligen, baserat på utbildningsföretagets nuvarande kundbas. OBS att ovanstående exempel endast avser intäkter från en (1) kund. Sensavis söker nu efter ett expansionskapital om totalt 70 MSEK, primärt för sin internationella expansion. Det kan inte uteslutas att detta medför att Sensavis listas på internationell börs. Med ett expansionskapital om cirka 70 MSEK förväntar Sensavis att bolaget from 2017 kommer att redovisa vinst. Sensavis räknar med att 2018 uppnå en vinst om cirka 200 MSEK. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

14 Nordic Touch Inc., Nordic Touch Framgången i USA med portföljbolaget Sensavis och dess utbildningsprodukt The 3D Classroom ger mersmak för fortsatt satsning på den internationella marknaden. by Crowd AB har inlett en produktanpassning till USA-marknaden med sin internetportal Sales by Crowd med nära förestående lansering. Med detta som utgångspunkt har Kopparberg Invest beslutat ta nästa steg i planen för sin internationella expansion. Ett samarbetsavtal har tecknats med Mjardsjo & Associates, M&A, i Las Vegas som idag ansvarar för både Sensavis och Sales by Crowds marknadsintroduktioner i USA. I samband med detta bildades Nordic Touch, Inc. ett Nevadabaserat bolag med målsättning att utveckla och förvalta Kopparberg Invests portföljbolag vars sikten är inställda på en internationell expansion med fokus på USA-marknaden. Förutom utveckling och förvaltning av befintliga bolag kommer Nordic Touch, Inc. att i samarbete med Kopparberg Invests svenska verksamhet söka efter Nordiska potentiellt intressanta affärsidéer och start up-bolag som kan erbjudas både finansiell och hands on-hjälp för en internationell expansion. Till VD (CEO) för Nordic Touch har utsetts Anders Mjärdsjö, grundare och nuvarande VD för Mjardsjo & Associates. I Norden kommer Kopparberg Invest med sina partner att kunna fungera som en inkubator och accelerator för unga företag med intressanta affärsidéer. De som bedöms ha en internationell potential kommer att erhålla rätt support från Nordic Touch för fortsatt utveckling och internationell expansion. Genom åren har jag haft möjlighet att följa och leda flera Europeiska företag in på USAmarknaden och bland dessa ser jag både Sensavis och Sales by Crowd som mycket intressanta projekt med en fantastisk potential på både den amerikanska marknaden såväl som på övriga internationella marknader. Med Nordic Touch skapas en helt ny och unik resurs för innovativa affärsidéer och företag som behöver professionell support för sin internationella expansion Anders Mjärdsjö, VD för Nordic Touch, Inc. Genom samarbetet med Mjardsjo & Associates kommer Nordic Touch att ha tillgång till ett nätverk av professionella konsulter och övriga resurser för att förvalta, leda och utveckla företag på den amerikanska marknaden. Nordic Touch har sitt huvudkontor i Las Vegas men kommer även att verka genom M&As filialkontor i Los Angeles och Boston. Las Vegas är för de flesta känt som ett av världens största spel- och nöjescentra, men att Las Vegas och Nevada också erbjuder ett av USAs mest affärsvänliga klimat med säte för flera av USAs stora bolag är mindre känt. Ännu ett svenskt företag har hittat till Nevada och jag kommer med stort intresse följa och stödja Nordic Touchs utveckling säger Lena Walther, svensk honorärkonsul i Nevada. Med Nordic Touch Inc. får Kopparberg Invest en välutvecklad och attraktiv affärsstruktur som gör Bolaget unikt i sitt slag. Kopparberg Invests ägarandel i Nordic Touch uppgår till 40 %. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

15 WizzCom 3D Productions AB (publ), WizzCom WizzCom är specialister på produktion av "verklig 3D film där budskapet kan ses i 3D men utan glasögon. WizzCom vänder sig primärt till Digital Signage - marknaden, dvs. reklam och information på digitala skärmar i publika miljöer såsom i bl.a. köpcentra, resecenter, mässor, butiker mm. WizzCom är dessutom exklusiv distributör av franska Alioscopys (www.aliascpoy.com) unika 3D skärmar till vilka WizzCom har utvecklat en avancerad plattform för produktion av 3D innehåll, speciellt lämpad för Alioscopys skärmar. WizzCom är ensam distributör av Alioscopys skärmar i Norden, Baltikum och USA, men får sälja även på andra marknader. Det är kombinationen av att kunna erbjuda både avancerad hårdvara och programvara som gör WizzCom till ett av de tekniskt ledande och därmed mest intressanta företagen inom Digital Signage. Nya kunder under 2014 är bl.a. Disney, Telenor, Vattenfall, McDonalds och Fritidsresor, dvs. större företag som också har resurser och intresse av att satsa på kommande teknologier/medier. Under våren 2015, kommer WizzCom och Eventbyrån tillsammans med en ännu inte namngiven festivalsponsor, att för första gången i Melodifestivalens historia använda 3D skärmar som inte kräver några speciella 3D glasögon i sponsoraktiviteterna kring evenemanget runt om i Sverige. Huvudkontoret finns i Stockholm men WizzCom bedriver även verksamhet i USA via helägt dotterbolag som är etablerat i Las Vegas, Nevada. Idag ägs WizzCom av ett antal intressenter och med två dominerande aktieägare. Sensavis är idag största ägare i WizzCom. Styrelsen i WizzCom har beslutat att så snart man finner det lämpligt lista bolaget. Verksamheten WizzComs verksamhet är indelad i två olika verksamhetsplattformar som kompletterar varandra, 3D Signage Solutions och WizzCom 3D Productions. 3D Signage Solutions by WizzCom Digital Signage (DS) marknaden i 2D ökar med cirka 7 procent per år och man räknar med att den globalt kommer att omsätta omkring 17 miljarder US dollar 2017 (cirka 120 miljarder SEK). WizzCom har idag ett mycket fördelaktigt utgångsläge för att kunna etablera sig som en stor aktör på den internationella marknaden genom sin världsledande teknik inom 3D utan behov av glasögon. Tekniken erbjuder helt nya möjligheter för presentation av reklam, information och budskap inom Digital Signage. Det finns flera orsaker till att WizzCom är unik på marknaden: Exklusiva försäljningsrättigheter i Norden, Baltikum och USA på de bästa skärmarna för 3D utan glasögon. Med rättighet att även sälja skärmarna även på övriga världsmarknaden. WIZZCOM 3D Media Player, en egenutvecklad mjukvara som komprimerar 3D-filmer i ett betydligt mindre bandbreddskrävande format än tidigare. Detta möjliggör bl.a. en central hantering av filmer i Digital Signage nätverk. Detta har inte varit möjligt tidigare på grund av storleken på autostereoskopiska filmer (de är cirka 8 gånger större än motsvarade 2D film av HD-kvalitet). Detta är en unik produkt. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

16 WIZZCOM 3D Media Manager, CMS (Content Management System) för administration och hantering av såväl 3D som 2D innehåll i DS nätverk. Denna egenutvecklade produkt är ett hanteringsverktyg för att kunna administrera en kombination av 2D och 3D-skärmar inom ett nätverk. Utvecklingen har slutförts under 2014 och har skapat ett större intresse för framtida kundprojekt. Programvaran möjliggör nu central och flexibel hantering av filmer i Digital Signage nätverk vilket tidigare varit omöjligt på grund av storleken på filmerna (jfr ovan). Under hösten 2014 lanseras även en version 2 med möjligheter att skapa 3D i realtid och med interaktiva funktioner. Pilotprojekt har nyligen inletts med ex McDonalds, Telenor och The Phonehouse. Marknadsledande filmproduktions studio för såväl datoranimation som "live" film i 3D och 2D. 3D Production Services by WizzCom WizzCom 3D Productions är ett "best in class" full-service produktionsenhet med tjänster från manus till färdiga filmer. Tjänster som erbjuds är: Produktion av livefilm i 3D och 2D. Produktion av datoranimerad film i 3D och 2D Konvertering av 3D film med glasögon till 3D film utan glasögon. För mer information om WizzCom se Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

17 STYRELSEN, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR Styrelseordförande: Anders Bodin, född 1962, invald Civilingenjör i teknisk fysik. Har sedan 1994 haft olika chefsbefattningar inom stål- och verkstadsindustrin (produktionschef, avdelningschef). Var med om att starta Sveriges första Internetbolag, Kuai Scandinavia AB, Aktieinnehav: aktier av serie B Styrelseledamot: Christer Lundh, född 1957, invald Har lång erfarenhet av fastighetsbranschen. Grundare av två fastighetsbolag som han i dag bedriver verksamhet i. Christer är ofta med och investerar i tidiga skeden i mindre bolag. Aktieinnehav: aktier av serie B Styrelseledamot samt VD: Anna-May Wester, född 1958, invald Anna-May har lång erfarenhet av att ta bolag från ax till limpa. Anna-May är grundare av Kopparberg Invest AB. Aktieinnehav: aktier serie A samt aktier serie B Revisor Anders Löthgren, PwC, Örebro. Vald Anställda För närvarande har Bolaget tre anställda: Anna-May Wester, Verkställande Direktör. Jan Nilstadius, har mångårig erfarenhet från bolag i tillväxt. Kommer senast från en tjänst som CFO på Mekonomen. Lovisa Lundmark, Creative Director. Transaktioner med närstående Inga transaktioner med närstående finns. Viktiga avtal Bolaget har inga avtal utöver normal affärskaraktär. Företaget i sammandrag Antal registrerade aktier: Firmanamn: Kopparberg Invest AB (publ) Säte: Ljusnarsbergs kommun, Örebro län Organisationsnummer: Datum för bolagsbildning: 2002 Land för bolagsbildning: Sverige Hemvist: Ljusnarsbergs kommun Juridisk form: Publikt aktiebolag Lagstiftning: svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

18 Kontaktuppgifter Kopparberg Invest AB Box Kopparberg Telefon: E-post: Hemsida: AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN Aktien Bolagets registrerade aktiekapital är ,60 SEK fördelade på aktier varav aktier av serie A samt aktier av serie B. Ägare till A-aktier i Kopparberg Invest avser att inför listning av Bolaget omvandla dessa till B-aktier. Ägarförhållanden *) Ägare Aktier serie A Aktier serie B Röster % Kapital % Anna-May Wester, via bolag ,2 23,7 Åke Zetterberg ,1 1,4 Christer Lundh, privat samt via bolag ,7 3,2 Övriga (ca 1000 st.) ,0 71,7 Övriga Totalt ,0 100,0 *) Ägarstruktur efter registrerad apportemission MaxEquity avs aktier serie B. Apportemissionen beräknas vara registrerad på Bolagsverket under januari/februari STYRELSENS FÖRSÄKRAN Detta memorandum har upprättats av styrelsen för Kopparberg Invest AB (publ) med anledning av en beslutad aktieemission. Styrelsen för Kopparberg Invest är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta memorandum, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka bedömningen av bolaget. Kopparberg Anders Bodin Christer Lundh Anna-May Wester Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

19 FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning (tkr) Omsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Årets/periodens resultat Balansräkning (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital NYCKELTAL Soliditet (%) 42,8 neg 4,8 Eget kapital (tkr) Kommentarer till finansiell information: Utöver de finansiella investeringarna investerar Bolaget även mycket tid för att biträda bolagen i dess utveckling. Även under 2014 har fokus varit att anskaffa det kapital som krävts för att kunna erhålla ett substantiellt ägande främst i by Crowd och Sensavis. Båda bolagen bedöms ha global potential. Under december 2014 har KIAB även förvärvat majoriteten i MaxEquity, och genom detta finns även innehavet WizzCom inom koncernen. Under året har innehav som inte längre passar in i verksamhetsinriktningen avyttrats. Bolagen G&W Kapital, För Närvarande Reklam samt Biometron International har alla under året avyttrats. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

20 Viktiga händelser: Biometron International: Verksamheten har i oktober avyttrats och bolaget har namnändrats till Kopparberg International. Tilläggsköpeskilling utgår med 25% av ordervärde 2014 och 10% av ordervärde under perioden För 2014 har fakturering skett med 356 tkr. Det kan inte uteslutas att gjorda nedskrivningar i innehavet framledes kan återtas vilket kommer att innebära positiv resultatpåverkan samt ökad likviditet. Sensavis: Kopparberg Invest har under året investerat cirka 5,3 MSEK. Sensavis produkt har genomgått en stor utveckling under året och får ett allt större intresse från större aktörer. Sensavis för nu samtal om större kapitalanskaffning, främst för den internationella expansionen vilket kan resultera i en listning på internationell börs. En listning redan under 2015 kan innebära att Kopparberg Invest vid behov kan frigöra bundet kapital. Det kan inte uteslutas att innehavet under 2015 kan medföra ett övervärde överstigande 10 MSEK. by Crowd: Kopparberg Invest har under året investerat cirka 2,3 MSEK. Under året har by Crowd utvecklat ytterligare plattform, förberett för USA-lansering samt byggt upp bra varumärkeskännedom på den svenska marknaden. WizzCom: Genom förvärvet av MaxEquity har innehavet WizzCom tillförts sfären. Planen är att lista WizzCom under 2015 vilket innebär att sfären kan frigöra kapital. Under året har eget kapital via nyemission, omvandling av skulder till eget kapital samt förvärv av MaxEquity. ökat med 17,2 MSEK. Under 2015 finns konvertibla skuldebrev motsvarande 5 MSEK som kan komma att omvandlas till aktier. Även lån motsvarande 3-4 MSEK kan vara föremål för omvandling till aktier. Eget kapital efter genomfört förvärv av by Crowd kommer att uppgå till cirka 43 MSEK och en soliditet om 75 %. RISKFAKTORER En investering i Kopparberg Invest såväl som i alla andra företag utgör en affärsmöjlighet men är även förknippad med risker. Dessa risker kan på grund av omvärldsfaktorer och bolagets affärsinriktning vara svåra att bedöma och kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan förloras. I bolag med ringa eller begränsad historik kan risken ses som särskilt stor. För att bedöma bolaget är det viktigt att beakta de personer som kommer att driva verksamheten, deras bakgrund samt riskprofilen i den verksamhet som skall bedrivas. För att minimera risker som kan förekomma bör investeraren noggrant beakta all information i detta memorandum. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

MEMORANDUM september 2014

MEMORANDUM september 2014 MEMORANDUM september 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. Bakgrund och motiv 3. VD har ordet 5. Villkor och anvisningar 6. Verksamheten a. Affärsidé b. Mål c. KIABs innehav 16. Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... sid 3 Ordförande har ordet... sid 4 Historia... sid 5 Nutid... sid

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) ROADSHOW MyPay gör en presentation av företaget och verksamheten Stockholm den 6 maj kl 18.00 Hotell Scandic Anglais Malmö den 11 maj kl 18.00, Hotell

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL)

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) Februari 2009 556666-9460 Kunskapslogistik för en global marknad Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 1 Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM MEMORANDUMET...4

Läs mer

aximed AB (publ) Notering på Alternativa aktiemarknaden Nyemission inför notering på Alternativa aktiemarknaden

aximed AB (publ) Notering på Alternativa aktiemarknaden Nyemission inför notering på Alternativa aktiemarknaden aximed AB (publ) Notering på Alternativa aktiemarknaden Nyemission inför notering på Alternativa aktiemarknaden Teckningsperiod 27 januari 17 februari 2012 Innehåll 1. Beslut om nyemission och notering

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö MEMorAndUM 1 Vi tror på mångfald för att förbättra miljön och spara resurser Vi vet en sak: Om vi fortsätter att förbruka resurser

Läs mer

Emissionsprospekt 2007. Sammanfattning, del 1 av 3

Emissionsprospekt 2007. Sammanfattning, del 1 av 3 Emissionsprospekt 2007 Sammanfattning, del 1 av 3 Innehåll Riskfaktorer 3 Sammanfattning 4 Kindwalls i sammandrag 4 Affärsidé och organisation 5 Utvald finansiell information 6 Motiv för erbjudandet 6

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM 1 Vi tror på hållbarhet och mångfald för att förbättra miljön och spara resurser

Läs mer

ENJOY GROUP AB. Emissionsprospekt 2007. Registreringsdokument, del 2 av 3

ENJOY GROUP AB. Emissionsprospekt 2007. Registreringsdokument, del 2 av 3 ENJOY GROUP AB Emissionsprospekt 2007 Registreringsdokument, del 2 av 3 1 Innehåll Riskfaktorer 3 Enjoy i sammandrag 4 Utvald finansiell information 5 Kommentarer till den utvalda finansiella informationen

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Inission AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Inission AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Inission AB (publ) Inission Bolagsbeskrivning Maj 2015 Innehåll Viktig information om First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Cumula AB (publ.) Org.nummer : 556867-8873 Informationsmemorandum www.cumula.se

Cumula AB (publ.) Org.nummer : 556867-8873 Informationsmemorandum www.cumula.se AB (publ.) TM Org.nummer : 556867-8873 www.cumula.se VÄLKOMMEN TILL NÄSTA GENERATIONS AKTIEHANDEL Cumula 4 www.cumula.se Innehåll.... Innehåll. 5 Viktig information 6 Erbjudandet i sammandrag. 7 Investerings

Läs mer

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit Inbjudan till förvärv av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) Memorandum upprättat i samband med nyemission av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) hösten 2007 Inget i världen

Läs mer

investeringsmemorandum 2008

investeringsmemorandum 2008 Occasion Wine Sweden AB Postadress: Box 55 653, 102 14 Stockholm, Sweden Besöksadress: Linnégatan 9-11, 114 47 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8-40 01 52 30 :: Fax: +46 (0)8-6 64 68 48 info@occasionwine.se

Läs mer

inbjudan att teckna aktier i Mobile Business challenger MBC AB (publ)

inbjudan att teckna aktier i Mobile Business challenger MBC AB (publ) inbjudan att teckna aktier i Mobile Business challenger MBC AB (publ) inför listning på Aktietorget På den globala mobilmarknaden sker nu en total övergång till digital, internetbaserad kommunikation,

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

Bolagsbeskrivning AGES Industri AB (publ) inför notering på NASDAQ OMX First North samt informationsunderlag till aktieägare i XANO Industri AB (publ)

Bolagsbeskrivning AGES Industri AB (publ) inför notering på NASDAQ OMX First North samt informationsunderlag till aktieägare i XANO Industri AB (publ) Bolagsbeskrivning AGES Industri AB (publ) inför notering på NASDAQ OMX First North samt informationsunderlag till aktieägare i XANO Industri AB (publ) April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First

Läs mer

Innehåll. Viktig information om First North

Innehåll. Viktig information om First North Inission Bolagsbeskrivning Juni 2015 Innehåll Viktig information om First North Kort om Inission... 4 First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Capitala AB Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Mer information finner du på bolagets hemsida www.capitala.se Viktig

Läs mer

Informationsmemorandum. Virtway Invest AB (publ) Virtway Invest AB (publ) - Erbjudande 1

Informationsmemorandum. Virtway Invest AB (publ) Virtway Invest AB (publ) - Erbjudande 1 Informationsmemorandum Virtway Invest AB (publ) 1 Disclaimer Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Virtway Invest AB (publ), organisationsnummer 556933-5952, i samband med

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer