Å R S R E D O V I S N I N G G E T I N G E I N D U S T R I E R A B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 9 G E T I N G E I N D U S T R I E R A B"

Transkript

1 Å RSREDOVISNING 1999 G E T I N G E I N D U S T R I E R A B

2 Getinge Industrier AB Affärsidé Getinge Industrier är en medicinteknisk koncern som ska erbjuda sina kunder inom sjukvården, äldrevården och industrin kompletta lösningar. Koncernens produkter och tjänster ska på ett konkret sätt bidraga till att öka kvaliteten och minska kundernas kostnader. Finansiella mål Resultattillväxten mätt som resultat före skatt ska vara ca 15 % per år över en konjunkturcykel och skall uppnås genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Tillväxten genom förvärv om genomsnittligt 8 % per år ska i största utsträckning finansieras med koncernens egna kassaflöde. Koncernens avkastning på arbetande kapital ska minst uppgå till 25 % Strategi Getingekoncernen strävar efter att uppnå och upprätthålla marknadsledande positioner på de marknader där man verkar. Med marknadsledande ska förstås att vara nummer ett eller två globalt. Den organiska tillväxten ska utgöra basen för koncernens tillväxt. Den innebär: en medveten satsning på försäljning av kompletta system där bredden av koncernens kompetens kommer kunderna till godo. en aktiv produktutveckling kraftfulla satsningar för att utveckla eftermarknaden. Getinge tillhandahåller breda lösningar omfattande såväl produkter, produktsystem och tjänster som konsultation, utbildning och service inom bestämda terapi- eller problemområden. Genom att aktivt erbjuda lösningar på kundens problem fokuseras kundens intresse till avkastningen på den egna investeringen. Förvärv av angränsande eller kompletterande verksamheter utgör ett viktigt komplement till den organiska tillväxten, där fokus ska ligga på tre områden: Geografisk expansion inom de produktlinjer som är verksamma inom sjukvårdssegmentet Produktförvärv som komplement till den egna produktutvecklingen Förvärv som ett sätt att etablera helt nya affärsområden som bedöms vara intressanta och som har goda synergier med befintliga verksamheter

3 Årsredovisning I KORTHET 1999 i korthet Affärsområdet Infection Control Stabila industri och sjukvårdsmarknader i Europa Stark utveckling på den europeiska äldrevårdsmarknaden Ökad efterfrågan i Fjärran Östern och Latinamerika Svagare sjukhusmarknad men stark industrimarknad i USA Integration av förvärven har skett enligt planerna Reducerade kostnader inom produktlinje Sterilisation Affärsområdet Geriatrics God utveckling på de viktigaste europeiska marknaderna Kraftigt ökande försäljning på utvecklingsmarknaderna Något vikande försäljningsvolym i USA Starkt förbättrad kostnadseffektivitet i USA Förstärkt produktportfölj, nya lanseringar under året 1 Orderingången uppgick till Mkr ( ) en ökning med 14,6 % Nettoomsättningen uppgick till 4.884,7 Mkr (4.345,0) en ökning med 12,4 % Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade 6,0 % till 692,2 Mkr (652,9) Resultatet före skatt ökade med 5,6 % till 636,2 Mkr (602,6) Operativa kassaflödet starkt förbättrat Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 10,52 Kr (10,50) Utdelning per aktie föreslås bli 3,50 Kr (3,25)

4 Innehåll Bolagsstämma 2 Året i korthet 1 Innehåll 2 Kallelse till bolagsstämma 2 Fem år i sammandrag 3 Getinge en presentation 4 VD har ordet 6 Koncernöversikt: Affärsområde Infection Control 8 Produktlinje Sterilisation 16 Produktlinje Desinfektion 16 Affärsområde Geriatrics 18 Produktlinje Hygiensystem 24 Produktlinje Patienthantering 24 Produktlinje Antidecubitus 24 Medarbetarna 26 Getinge-aktien 27 Getinge och miljön 28 IT-satsningar 28 Förvaltningsberättelse 29 Förslag till vinstdisposition 31 Resultaträkningar 32 Balansräkningar 33 Finansieringsanalyser 34 Kommentarer och Noter 35 Revisionsberättelse 45 Styrelse och revisorer 46 Koncernledning 47 Adresser 48 ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA äger rum onsdagen den 26 april 2000 kl i Getingehallen Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 14 april 2000 och anmäla deltagandet till Getinge Industriers huvudkontor: Getinge Industrier AB Informationsavdelningen Box Getinge Tel senast onsdagen den 19 april Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 14 april 2000 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning lämnas med 3:50 kronor (f.å. 3:25) per aktie, vartill åtgår 159,0 Mkr. Föreslagen avstämningsdag är den 2 maj VPC räknar med att kunna sända utdelningen till aktieägarna den 5 maj Rapportering för 2000 Getinge Industrier AB publicerar under året följande rapporter på svenska och engelska: Rapport för första kvartalet 2000 lämnas i samband med bolagsstämman den 26 april i Getinge. Delårsrapport för sex månader 2000: augusti 2000 Rapport för tredje kvartalet 2000: oktober 2000 Bokslutskommuniké för 2000: januari 2001 Årsredovisning för 2000: april 2001 Rapporterna kan beställas från: Getinge Industrier AB Informationsavdelningen Box Getinge Tel Läsanvisningar I årsredovisningen benämns Getinge Industrierkoncernen med Getinge. Sifferuppgifterna inom parentes avser, om intet annat anges, 1998 års verksamhet. Svenska kronor (SEK) används genomgående. Miljoner kronor förkortas Mkr. Samtliga belopp avser Mkr, om intet annat anges.

5 FEM ÅR I SAMMANDRAG Koncernen Nettoomsättning, Mkr 1) 2.813, , , , ,7 varav utlandsförsäljning, procent 1) 93,7% 93,8% 94,1% 94,5% 94,5% Rörelseresultat, Mkr 1) 365,3 497,2 547,9 652,9 692,2 Rörelsemarginal, procent 1) 13,0% 16,8% 15,0% 15,0% 14,2% Resultat före skatter, Mkr 388,9 497,1 501,5 602,6 636,2 Årets vinst, Mkr 321,4 392,8 401,3 476,7 477,7 Arbetande kapital, Mkr 1.317, , , , ,2 Eget kapital, 31 december, Mkr 801, , , , ,8 Avkastning på arbetande kapital, procent 30,1% 29,6% 23,4% 25,0% 23,2% Avkastning på eget kapital, procent 32,7% 42,3% 36,4% 39,1% 35,1% Soliditet, procent 29,4% 31,3% 36,5% 27,6% 35,7% Räntetäckningsgrad, ggr 13,1 7,5 7,8 8,0 9,2 Operativt kassaflöde, kronor per aktie 6,44 3,53 2,67 0,30 9,62 Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, Mkr 2) 74,2 103,3 126,2 131,8 167,4 Antal anställda 31 december Vinst per aktie efter full skatt, kronor 7,27 8,65 8,83 10,50 10,52 Eget kapital, kronor per aktie 17,65 24,06 30,22 26,88 34,36 Utdelning, kronor per aktie 2,00 2,50 2,75 3,25 3,50 Börskurs 31 december, kronor per aktie 101,00 134,50 126,00 122,00 96,00 Direktavkastning, procent 2,0% 1,9% 2,2% 2,7% 3,6% 3) Fem år i sammandrag 3 1) Radens siffror är rensade för det 1998 avyttrade affärsområdet Distribution (Lifco). 2) Exklusive utrustning för uthyrning 3) Enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag. DEFINITIONER Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto med tillägg för räntekostnader i förhållande till räntekostnader. Arbetande kapital Summa tillgångar minus likvida medel samt minus ej räntebärande skulder. Genomsnittligt beräknat under året. Avkastning på arbetande kapital Rörelseresultat i förhållande till arbetande kapital. Nettoskuldsättning Räntebärande skulder inklusive pensionsskulder med avdrag för likvida medel. Avkastning på eget kapital Årets vinst i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Vinst per aktie efter full skatt Årets vinst dividerat med antal aktier. Direktavkastning Utdelning i förhållande till börskursen den 31 december.

6 Getinge en presentation 4 GETINGEKONCERNEN Getinge Industrier är en expansiv medicinteknisk koncern som är verksam inom två områden; produkter och system för infektionsbekämpning samt produkter och hjälpmedel för förflyttning och hygien av äldre och rörelsehindrade. Produktlinjerna Sterilisation och Desinfektion bildar tillsammans affärsområdet Infection Control och produktlinjerna Hygiensystem, Patienthantering och Antidecubitus affärsområdet Geriatrics. Infection Control Affärsområdet förser kunder inom industrin, sjuk- och äldrevården med kompletta lösningar för att förebygga uppkomsten och spridningen av infektioner. Produkterna marknadsförs under varumärket Getinge. Affärsområdet bearbetar tre kundsegment; Industrin, som omfattar läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin, bioteknik, laboratorier samt övrig industri Sjukvården som huvudsakligen avser akutsjukvården Äldrevården omfattande sjuk- och vårdhem och vård av rörelsehindrade. Produkter som säljs till industrin anpassas efter kundens specifika behov medan produkterna till sjuk- och äldrevården är mer standardiserade. Distributionen sker till övervägande del genom egna säljbolag och affärsområdet är representerat i över 100 länder. Geriatrics Produktlinjerna Patienthantering och Hygiensystem erbjuder kunderna inom äldrevården produktsystem för kraftbesparande förflyttning och bekvämare hygienisk vård av personer med nedsatt rörlighet. Belastningsskador är ett utbrett problem inom äldrevården. Vinsterna i form av färre belastningsskador, lägre sjukfrånvaro, minskad personalomsättning och ökad vårdeffektivitet, gör att återbetalningstiderna är mycket korta, ofta under sex månader. Affärsområdet tillhandahåller också produkter som förebygger och behandlar de tryck- eller liggsår (i fortsättningen definierat som trycksår) som bla är en följd av patienternas minskade rörlighet. Trycksår orsakar patienten ett stort lidande och är ett stort och kostsamt problem inom sjuk- och äldrevården. Äldrevården är den viktigaste kundkategorin men akutsjukvården har god tillväxtpotential, särskilt inom produktlinjerna Patienthantering och Antidecubitus. Affärsområdets produkter säljs till kunder i ca 50 länder under varumärkena Arjo och Pegasus. Distributionen sköts till största delen av egna säljbolag. Organisation Varje produktlinjechef har ett globalt helhetsansvar för sin verksamhet. De säljande bolagen rapporterar till tre marknadschefer. Utanför Nordamerika är ansvaret uppdelat på Geriatrics och Infection Control medan koncernen valt en gemensam geografisk organisation i Nordamerika, där kunderna ofta är verksamma inom områden som spänner från äldrevård till akutsjukvård. Getinge har idag ca 80 operativa enheter. Organisationen har ett starkt decentraliserat beslutsfattande och de enskilda bolagens chefer har en stark ställning. Produktion Getingekoncernen har under hela 90-talet expanderat kraftigt genom förvärv. Produktionen sker i dag i sjutton tillverkningsenheter i åtta länder. Under de senaste tre åren har fler än tio producerande enheter lagts ner. Ambitionen är att varje produktlinje ska ha ett "centre of excellence", dit produktion, produktutveckling och produktkunskap samlas. Produktlinjernas tillverkning ska inriktas på värdeskapande produktion och komponenter som inte är kritiska läggs ut på underleverantörer. Samtliga produktlinjer arbetar aktivt med sådan outsourcing av icke kritiska tillverkningsmoment och tyngdpunkten flyttas alltmer mot utveckling, design, montering och kvalitetssäkring. Leverantörsbasen för affärsområde Infection Control återfinns huvudsakligen i Nord- och Centraleuropa medan affärsområde Geriatrics redan har en betydande och växande andel av sina leverantörer i Fjärran Östern. Infection Control Geriatrics Sterilisation 42% Desinfektion 13% Hygiensystem 17% Patienthantering 14% Antidecubitus 9% Industri Laboratorier Läkemedel m m 15 % Akutsjukvård 40 % Äldrevård 45 %

7 Sterilisation Desinfektion Infection Control Infection Control Marknad Americas Marknad VD Geriatrics Marknad Geriatrics Hygiensystem Patienthantering Antidecubitus Getinge en presentation Distribution Cirka 95 % av koncernens försäljning sker genom egna säljbolag, ett medvetet val som är avgörande vid systemförsäljning och som tryggar att kunskap och kompetens hålls på hög nivå samtidigt som marknadsföringen får en mer långsiktig karaktär. Med den direkta bearbetningen av kundkretsen följer att den för lönsamheten viktiga eftermarknaden inte hamnar hos tredje part. Produktutveckling Produktutveckling är en hörnsten i koncernens organiska tillväxt. Getinge strävar inte efter att bedriva produktutvecklingen helt i egen regi utan samarbetar med kompetenta, externa partners. På detta sätt får koncernen tillgång till ny och kommersiellt bärkraftig teknologi. Omvärlden bevakas kontinuerligt i jakt på innovativa idéer och ett stort antal potentiella projekt utvärderas årligen. Förvärv är ett komplement till den egna produktutvecklingen. Ett antal kompletterande produktförvärv har genomförts under de senaste åren. Framtida expansion Affärsområdena Infection Control och Geriatrics arbetar med att lösa problem inom vården som kommer att bestå och bli större med tiden. Infektionsbekämpning är ett eftersatt område inte bara i utvecklingsländerna utan även i västvärlden, och vi påminns ständigt via media om nya resistenta bakteriestammar. Det sker en kontinuerlig utveckling av nya och effektivare läkemedel och medicintekniska produkter för att bota en mängd sjukdomar; en utveckling som kommer att fortsätta under oöverskådlig tid och som utgör basen för kundsegmentet Industris expansion. Inom äldrevården drivs utvecklingen av andra krafter. De flesta av oss har en förväntan om god vårdkvalitet även i livets slutskede, och ett behov att bli behandlade med viss värdighet. Kraven på vårdtagarna att finansiera en allt större del av sin äldrevård i ett ansträngt pensionssystem skapar Koncernens försäljning fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: Sverige 6% 6% Övriga Norden 3% 3% Övriga Västeuropa 44% 42% Östeuropa 1% 3% Nordamerika 38% 38% Asien, Australien 6% 6% Afrika 1% 1% Summa 100% 100% utrymme för både tillväxt och bredd inom äldrevården. De politiska beslutsfattarna kommer att ställas inför kravet från en växande andel äldre i befolkningen att ställa större resurser till förfogande för sjuk- och äldrevård. Mot denna bakgrund kan man med fog säga att Getinge är ett stabilt tillväxtbolag i två viktiga och intressanta branscher. Basen för koncernens tillväxt skall vara organisk. Det innebär fortsatta satsningar på försäljning av kompletta system, en aktiv produktutveckling samt innovativa marknadsföringsprogram. Förvärven som präglat mycket av Getinges expansion under 90-talet ska betraktas som ett viktigt komplement till den egna tillväxten. En kontinuerlig utvärdering sker av ett stort antal förvärvskandidater som faller under tre grupper: Geografisk expansion inom de produktlinjer som har begränsad tillväxtpotential, huvudsakligen inom sterilisation och desinfektion. Som komplement till den egna produktutvecklingen. Förvärv som den naturliga vägen för koncernen att etablera helt nya affärsområden. Getinge har beslutat att under de kommande två åren utvärdera förutsättningarna att i samarbete med sjukhuskunder eller tjänsteproducenter driva sterilcentraler inom sjukvården, vilket representerar en intressant integration framåt i kundledet. 5

8 Johan Malmquist,VD 6 Hur vill du kommentera resultatutfallet under 1999? Getingekoncernen uppvisar en resultatförbättring för tionde året i rad. Men ökningstakten blev något lägre, vilket främst berodde på den minskade efterfrågan på den nordamerikanska sjukvårdsmarknaden. Denna, som svarar för ca 40% av Getinges totala volym, drabbades av besparingar i det federala sjukförsäkringssystemet Medicare. Besparingarna påverkade främst vår försäljning inom äldrevårdssektorn, men även i viss mån akutsjukvårdssektorn. Sammantaget var Getinges försäljning i USA oförändrad volymmässigt. Men eftersom USA väger så tungt i den totala försäljningen så innebär en oförändrad försäljning att koncernen fick svårt att nå det organiska tillväxtmålet om 7%. Vi förutsåg dock det förändrade efterfrågeläget tidigt på året och anpassade kostnaderna successivt till den minskade efterfrågan. Utvecklingen i övrigt? Bortsett från USA har volymutvecklingen på det hela taget varit god. Den organiska tillväxten utanför USA har under året legat på 8 %. Inom geriatriområdet har det gått bra i Europa och i Västeuropa har affärsområdet Infection Control haft en stabil tillväxt. Också på utvecklingsmarknaderna i Fjärran Östern och Latinamerika har utvecklingen varit positiv. Afrika och Östeuropa liksom forna Sovjetunionen har haft en något sämre volymutveckling. De företagsförvärv som genomfördes under 1998 har bidragit positivt till både resultat och volymutveckling. Framförallt de italienska och holländska sterilbolagen och det amerikanska MTP har varit framgångsrika. Danska Kemiterm hade en rekordartad orderingång som kommer att göra 2000 till ett mycket bra år. Två övergripande affärsområden har bildats. Varför? Den nya presentationsformen speglar på ett bättre sätt hur koncernen bearbetar sina kunder. Det har också pedagogiska fördelar att tydligare visa att produkterna marknadsförs i integrerade produktsystem, samtidigt som jämförelse med andra bolag förenklas. Hur har det gått inom de enskilda produktlinjerna? Inom affärsområdet Infection Control har produktlinje Desinfektion gått bra, framför allt vad avser försäljningen till den farmaceutiska industrin och äldrevården. Även för produktlinje Sterilisation har försäljningen på sjukvårdsmarknaden förbättrats gradvis, medan industrisidan haft en sämre försäljning än väntat. Inom affärsområdet Geriatrics har produktlinje Patienthantering redovisat goda resultat, med undantag för USA där efterfrågan mattades mot slutet av året. Produktlinje Hygiensystem hade ett svagare år, framförallt i USA. Tillväxten, varför betonar du den så starkt? Ja, det gör jag av flera skäl. Stillastående är tillbakagång i en föränderlig värld. Tillväxt har ett egenvärde i sig genom att den skapar dynamik och stimulans för både företaget och medarbetarna. Men därtill är den helt avgörande för ett företags värdetillväxt. Getinge är ett tillväxtorienterat företag, där grunden skall vara starka positioner på lönsamma produktområden. De bakomliggande marknadsförutsättningarna är också goda. Demografiska faktorer som åldringsexplosionen i industriländerna och växande krav på vårdinsatser, den ökande efterfrågan på utvecklingsmarknaderna liksom trenden mot privatiseringar inom sjukvård och äldreomsorg allt detta är

9 faktorer som är gynnsamma för Getinge på både kort och lång sikt. I dagsläget består Getinge av två affärsområden: Infection Control och Geriatrics. Infection Control har en stor inbyggd potential; produktionsstrukturen kommer att förbättras under de kommande åren, vilket kommer att stärka konkurrenskraften. Vi synar ständigt vilka kritiska produktionsprocesser som bör drivas i egen regi och vilka som kan tillverkas bättre och billigare hos underleverantörer. Systemtänkandet skall genomsyra säljorganisationen och den växande eftermarknaden bearbetas mer intensivt. Inom den mogna sjukvårdssektorn är den organiska tillväxten otillräcklig och måste stimuleras och kompletteras med hjälp av förvärv, både geografiskt och volymmässigt. Affärsområdet Geriatrics har bättre långsiktiga förutsättningar för tillväxt, bl a eftersom effekterna av en växande äldre befolkning och ett minskande antal arbetsföra som söker sig till vårdsektorn. Strategiskt står affärsområdet också starkt med höga marknadsandelar och ett brett och starkt produktprogram med flera viktiga produktnyheter under lansering. Affärsområdet har också en given konkurrensfördel genom sin starka internationella säljorganisation. Produktlinjen Antedecubitus som tillhandahåller terapeutiska madrasser för behandling av trycksår är ett prioriterat tillväxtområde där vi räknar med att våra nuvarande distributionskanaler tillsammans med planerade kompletteringar skall få effekt på resultatet de kommande åren. Getinges förvärvsstrategi fortsätter alltså? Ja, organisk tillväxt är otillräcklig för ett bolag av vår karaktär. Getinges närvaro i Spanien, Tyskland och Japan är alltför låg, och dessutom måste marknadsandelarna på flera prioriterade produktområden ökas. Trycksårsmadrasser är ett sådant område där den kritiska massan är för liten och där det krävs en medveten förvärvspolitik för att nå nödvändiga volymer. Getinges snabba utveckling sedan börsintroduktionen 1993 hade inte varit möjlig utan en aktiv förvärvsstrategi. Några av våra marknader är relativt mogna med måttlig tillväxt där man måste köpa marknadsandelar för att växa! Blir det nya satsningar? Getinge satsar alltmer på en systemförsäljning som förutom produkter också omfattar service, avtal, rådgivning m m för hela eller delar av sjukvården. Det finns en ökande tendens till s k outsourcing inom sjukvård och äldreomsorg. Minskade anslag och kostnadsjakt leder till ökat intresse för alternativa, oftast privata lösningar. Exempelvis kan man tänka sig att Getinge i framtiden ska sköta sterilcentralen för ett sjukhus eller sätta upp och driva en sterilcentral som är gemensam för flera sjukhus, antingen i partnerskap med sjukhusen själva eller i samarbete med ett servicebolag. Vi har resurser för att skapa slagkraftiga och värdeskapande system på intressanta produktområden där Getinges olika produktlinjer samverkar. Vi utvärderar också nya verksamhetsområden som bedöms vara intressanta komplement till befintliga affärsområden. Operation och intensivvård är två sådana områden inom sjukvården. Hur är utsikterna för innevarande år? Vi räknar med att efterfrågan i USA kommer att bli bättre än under 1999 för akutsjukvården. Inom äldrevården har vi planerat för en fortsatt tuff marknad men ytterligare medel kommer att tillföras det federala vårdsystemet under år De eventuella extrakostnader som årsskiftet åsamkat sjukvården ligger bakom oss. Kostnadsnivån i USA har sänkts under 1999 och detta innebär att vi gått in i år 2000 med en mer konkurrenskraftig kostnadsbild. Konjunkturen på de viktiga europamarknaderna är gynnsam. Produktlinjen Sterilisation är under omstrukturering och väntas ge ett bättre resultatbidrag år Samtliga förvärv är nu väl integrerade i koncernen och bidrar positivt. Slutligen vill jag framföra ett stort tack till alla våra medarbetare för mycket goda arbetsinsatser under ett tufft år. Många har fått uppleva förändringar och fått göra personliga uppoffringar vid rationaliseringar och omstruktureringar. Getinge arbetar på intressanta och expansiva områden och vi har en mycket god position på marknaden. Det är emellertid endast med kompetenta och engagerade medarbetare som vi kan driva utvecklingen åt det håll vi vill. Johan Malmquist,VD 7 Aktiespararna i Halmstad besöker Getinge och ges en inblick i verksamheten.

10 Infection Control Affärsområdet Infection Control förser kunder inom industrin, sjuk- och äldrevården med kompletta lösningar för att förebygga uppkomsten och spridningen av infektioner. Produkterna marknadsförs under varumärket Getinge. Affärsområdet består av två produktlinjer, Sterilisation och Desinfektion.

11 Affärsområde Infection Control Bakgrund Varje år dör ett mycket stort antal människor i så kallade nosokomiala infektioner, i dagligt tal sjukhusinfektioner. Fler människor omkommer genom sjukhusinfektioner än i trafikolyckor. I USA dör människor årligen och man bedömer att 4% av alla som tas in till akutsjukvården drabbas av dessa infektioner, som leder till längre och dyrare vård och i värsta fall till att patienten avlider. Problemet är stort i industriländerna och ännu större på utvecklingsmarknaderna och har sina rötter i en mängd faktorer: större rörlighet bland såväl patienter som vårdande personal inom sjukhusen, resistenta bakteriestammar och en ökad specialisering. En viktig del i att förebygga uppkomst och spridning av infektioner är att se till, att det finns goda rutiner inom vården. En annan viktig komponent är rätt utrustning och det är här Getinge kommer in i bilden. De byggstenar som utgör basen i Getinges produktsortiment kallas för sterilisatorer respektive desinfektorer. Med sterilisation avses en total avdödning av samtliga mikroorganismer t.ex bakterier och virus. Föremål som kommer i kontakt med blodomloppet, d v s som kommer in i människokroppen måste vara sterila. Vid desinfektion avdödas mikroorganismer som kan sprida smitta vid beröring och kontakt mellan människor. Det vanligaste sterilisations- och desinfektionsmediet är vattenburen värme, en metod som är billig, säker och miljövänlig. Vid sterilisation värms godset upp till 121 C, alternativt 134 C, beroende på exponeringstid. Vid desinfektion arbetar man i ett temperaturintervall mellan 85 C och 93 C. Visst gods som kräver sterilisering eller desinfektion är värmekänsligt och lämpar sig därför inte för ångsterilisering eller värmedesinfek- tion. I dessa fall använder man sig istället av en toxisk gas som t.ex etylenoxid eller formaldehyd vid sterilisering, eller en toxisk vätska t ex glutaraldehyd eller perättiksyra vid desinfektion. En desinfektor har oftast en inbyggd rengöringsfas som föregår själva desinfektionen. För ett gott sterilisations- eller desinfektionsresultat krävs att godset är fullständigt rent. Affärsområdet Infection Control betjänar huvudsakligen tre kundsegment: Akutsjukvård, Äldrevård samt Industri. Kundsegmentet Akutsjukvård är det största kundsegmentet och svarar för ca 60% av affärsområdets omsättning. Getinge erbjuder kompletta lösningar för infektionsbekämpning vid operationsavdelningar, vårdavdelningar, riskavfallshantering, sjukhusapotek och mikrobiologiska laboratorier etc. Det mesta sterilgodset framställs på sjukhusets sterilcentraler. Infection Control 9 Andel av försäljning 57,5% Andel av rörelseresultatet 52,8% INFECTION CONTROL Orderingång, Mkr 1.723, , , ,6 Nettoomsättning 1.679, , , ,1 Bruttovinst 723,0 963, , ,7 Bruttomarginal, % 43,0% 41,0% 39,3% 39,4% Rörelsekostnader, Mkr 457,2 608,4 665,8 743,3 Rörelseresultat 265,8 355,3 363,0 365,4 Rörelsemarginal % 15,8% 15,1% 13,9% 13,0% Antal anställda Sterilisation Orderingång, Mkr 1.111, , , ,6 Nettoomsättning 1.052, , , ,7 Desinfektion Orderingång, Mkr 611,9 721,4 798,1 941,9 Nettoomsättning 627,1 693,8 777,1 908,4 I denna miljö vill man inte att mikroorganismer är på fel plats.

12 Infection Control Universitetssjukhuset i Lund, ett av Sveriges största sjukhus, bygger nu sterilcentral i två plan för att förse hela sjukhuset med sterilgods. Den nya sterilcentralen som uteslutande har Getinges utrustning blir ett viktigt referensobjekt när den nya Öresundsbron öppnar för alla internationella besökare. 10 Getinges servicetekniker instruerar sterilcentralspersonalen i skötsel och funktion av den nyinstallerade kabinettdiskmaskinen för desinfektion av containers och transportvagnar. Batchmärkning av gods före sterilisering med Getinges unika dokumentationssystem T-DOC som är specialutvecklat för sterilcentraler.

13 Infection Control Scanning av korgbricka före sterilisering i autoklav. Med T-DOC s streckkoder och scanners dokumenteras och kontrolleras allt som sker på sterilcentralen enkelt och snabbt. 11 Kontroll av instrument mot den av T-DOC utskrivna kontrollistan som alltid är aktuell och innehåller instruktioner för brukaren. Detta är en viktig del i sjukhusets kvalitetssäkringssystem. Dessa kan liknas vid en produktionsanläggning för sterilt gods. Där behandlas använt gods från samtliga avdelningar på ett sjukhus, men framförallt från sjukhusets operationsavdelning. De använda instrumenten transporteras från en operationsavdelning till sterilcentralen. Först rengörs och desinficeras instrumenten så att de blir säkra att hantera för personalen på sterilcentralen. Därefter skall instrumenten inspekteras och paketeras i olika set för specifika kirurgiska ingrepp. De paketerade instrumenten steriliseras därefter och flyttas slutligen till ett sterillager, från vilket instrumenten åter kan levereras till operationsavdelningen. Getinge kan tillhandahålla samtliga komponenter som behövs för att bygga upp och driva en effektiv sterilcentral: sterilisatorer, desinfektorer, transport- och logistikprodukter, förbrukningsvaror, informationssystem etc.samt inte minst utbildning och service. Inom Akutsjukvården är de viktigaste begreppen idag driftsekonomi, driftssäkerhet och kvalitetssäkring. Tillväxten på de utvecklade sjukvårdsmarknaderna är idag begränsad och en stor del av efterfrågan är ersättningsinvesteringar. Tillväxtpotentialen på utvecklingsmarknaderna, som utgör ca 15-20% av kundsegmentet, är däremot mycket stor. Desinfektion har en snabbare tillväxt än sterilisation på samtliga marknader. För hela kundsegmentet bedöms tillväxten ligga runt 5-6% per år. Att kunna erbjuda service och tjänster är en allt viktigare del av försäljningen till sjukvården. I dagsläget utgör service och reservdelar en viktig och växande del av omsättningen och tillväxten ligger på över 10%. Kundsegment Äldrevård Försäljningen av infektionsbekämpningsutrustning till kundsegmentet Äldrevård omfattar uteslutande desinfektionsprodukter. Segmentet utgör ca 15% av affärsområdets omsättning. Akutsjukvårdens strävan att reducera den genomsnittliga vårdtiden per patient har inneburit, att äldrevården har fått en ökad tillströmning av patienter med större vårdbehov. Med denna tillströmning har också infektionsproblematiken ökat inom Äldrevården. Generellt sett är det bara äldrevårdsmarknaden i Nordeuropa som är fullt utbyggd vad avser desinfektion och potentialen är därför mycket stor när det gäller att sprida användandet i världen. Under 1999 var tillväxten mycket stark inom äldrevårdssegmentet. En marknad med mycket stor potential är USA, där engångsartiklar idag utgör det vanligaste sättet att minska infektionsproblem i långvården. Under det gångna året har ett flertal referensinstallationer genomförts i USA med gott resultat. Kundsegment Industri omfattar kunder inom läkemedelsindustrin, medicinteknisk industri, privata och offentliga forskningsanläggningar,

14 Infection Control 12 universitet, laboratorier mm. Industrikunder representerar ca 25% av affärsområdets omsättning. De viktigaste kunderna återfinns bland världens läkemedelsbolag, som svarar för ca 65% av segmentets försäljning. Resterande andelar kan huvudsakligen hänföras till olika typer av laboratorier. Sterilisatorer används inom detta segment antingen för produktions- eller för forskningsändamål. Läkemedelsindustrin producerar en stor mängd injektabilia, som måste vara sterila för att injiceras i människokroppen. Detsamma gäller för en stor mängd medicintekniska produkter som implantat och katetrar. Behoven skiljer sig starkt från kund till kund och varje sterilisator konstrueras efter kundens specifika behov. Forskningsautoklaver har som huvudsaklig uppgift att se till, att den miljö där forskningen bedrivs är fri från främmande bakterier och mikroorganismer som kan påverka provresultaten. Desinfektorer säljs till läkemedelsindustrin huvudsakligen för att rengöra de maskin- delar som används vid produktion. På laboratorier används desinfektorer för att rengöra laboratorieglas. Försäljningen till industrikunder följer strikta riktlinjer från olika myndigheter där Food and Drug Administration FDA är den mest tongivande. Kundsegment Industri uppvisar bättre tillväxt än Sjukvårdssegmentet både vad avser sterilisation och desinfektion. Servicen utgör en relativt liten del av omsättningen, ca 15%, men har en god tillväxt. Framförallt ökar efterfrågan på olika former av validerings- och kvalificeringstjänster. Produktsortimentet som säljs till kunder inom industrin omfattar sedan förvärvet av Kemiterm 1998 även utrustning för vattenbehandling, som ofta säljs i integrerade system tillsammans med sterilisatorer. Marknader och trender Världsmarknaden för infektionsbekämpningsprodukter uppgår till ca 8 miljarder SEK och växer med ca 5-7% årligen. Tillväxten är lägst för produktlinje Sterilisation och högst för produktlinje Desinfektion. Service och eftermarknad är en allt viktigare del av affärsområdets omsättning och växer betydligt snabbare än försäljningen av utrustning. När det gäller marknadsdrivkrafterna varierar dessa mellan de olika kundsegmenten och därmed också mellan de två produktlinjerna. Inom Industrisegmentet styrs efterfrågan huvudsakligen av utvecklingen i läkemedelsindustrin, som bedöms ha en mycket god och stabil långsiktig tillväxt. Den konsolidering som sker inom läkemedel och medicinteknik, där ett flertal större bolag fusionerats under senare år, medför att efterfrågan på kort sikt ofta är svår att bedöma. Beträffande industrikunder, forskningslaboratorier, läkemedelsindustri etc. är beslutsfattandet mycket rationellt och prestanda har en överordnad roll, även om priset kommit mer i fokus i takt med att kunderna blivit mer kostnadsmedvetna. Getinge introducerade i november ett nytt automatiserat hanteringssystem för djurburar. Introduktionen skedde på den årliga AALASmässan (American Association for Lab Animal Science) i Indianapolis i USA. Det nya hanteringsssystemet som är avsett för tömning, diskning och ströfyllning av så kallade mikroisolatorer har en kapacitet som överstiger 3000 isolatorer per 8 timmars skift. En mikroisolator är en typ av bur för t.ex. möss som används inom forskningsindustrin. Hanteringssystemet kan också hantera vattenflaskor, lock med filter och galler som används i mikroisolatorerna. Den första installationen av det robot-automatiserade hanteringssystemet kommer att ske under 2000 på Baylor College of Medicine i Houston, Texas.

15 Infection Control Vattenbehandlingsanläggning typ omvänd osmos för produktion av rent vatten för läkemedelsbruk, en viktig del i Getinges produktsortiment. En ny produkt för rening av vatten för farmaceutiska tillämpningar har utvecklats av Getinge-Kemiterm. En omvänd osmos (RO) anläggning renar, eventuellt kombinerat med annan utrustning, vatten till en kvalitet lämplig för tillverkning av icke sterila läkemedel. En RO anläggning används ofta tillsammans med en destillator eller renånggenerator vilket möjliggör leverans av kompletta vatten- och ångsystem. 13 Validering - dokumenterat bevis på att utrustningen fungerar enligt specifikation - är en av många tjänster som Getinge erbjuder sina kunder. Kravet på dokumentation som drivs av olika myndigheter, bl.a. FDA, har ökat mycket kraftigt under senare år och utgör en betydande del av produkten. En synlig trend är att kunderna i industrisegmentet i ökande takt efterfrågar mer kompletta lösningar, vilket hänger samman med att de koncentrerar sig på sin egen kärnkompetens och därmed outsourcar en större del av den rent tekniska kompetensen. Ett kundsegment inom industrin som bedöms ha intressanta tillväxtmöjligheter är livsmedelssidan, som historiskt arbetat med relativt enkla sterilisationslösningar. Med ökande krav på noggrannhet och kontroll öppnas möjligheter för leverantörer som Getinge att spela en roll inom denna sektor. Laboratoriemarknaden, som rent generellt efterfrågar mer basala produkter än exempelvis läkemedelsindustrin, har under de senaste två åren haft en mycket kraftig expansion framför allt i USA, där tillgången på medel för forskning är mycket stor. Ca 50% av laboratoriemarknaden bedöms ligga i USA. Industrimarknaden kan betecknas som teknikstyrd, medan Sjukhusmarknaden är mera kostnadsstyrd och mogen, vad avser industriländerna. Utvecklingsmarknaderna, har däremot ett mycket stort behov av att investera i basal sjukvård, där infektionsbekämpning utgör en av grundstenarna. Vissa segment inom sjukvården har fortfarande mycket goda tillväxtmöjligheter. Generellt gäller detta för desinfektion. Ett annat område är utrustning för desinfektion och sterilisation av flexibla endoskop. Den amerikanska och den europeiska sjukvården skiljer sig åt vad avser andelen som drivs i privat respektive offentlig regi. I USA är den privata andelen långt större än i Europa. Det är sannolikt att vi i Europa kommer att få se den privata vårdandelen växa, vilket gynnar de större, bredare och internationella aktörerna. Med privat ägande följer också en koncentration av ägandet som som ger kunderna inköpsfördelar, samtidigt som utrustning i ökande grad kommer att ersätta personal. Den sammantagna effekten av en ökad privatisering för en leverantör som Getinge är därmed ganska neutral, medan mindre leverantörer riskerar att slås ut. Genom skapandet av den inre Europamarknaden har det bedrivits ett intensivt standardiseringsarbete på såväl sterilisations- som desinfektionsutrustning. Resultatet av denna process är att nivån och kraven på utrustningen höjts markant. Förutom att detta arbete har varit av betydelse för de aktörer som har stora volymer och som är närvarande på ett stort antal europeiska marknader, så har det skyndat på förnyelsen av en åldrande maskinpark - en trend som bedöms kunna hålla i sig ett antal år framöver inom EU. Äldrevården är ett område med mycket goda tillväxtmöjligheter. Medvetenheten om infektionsproblemen ökar på de flesta marknader. I dagsläget är marknaden till ca 75% koncentrerad till Skandinavien och de tysktalande länderna. En trend är att ersätta desinfektionsmetoder som baseras på kemikalier med värmedesinfektion. I USA har den förhärskande metoden för

16 Infection Control 14 att hantera problemet varit att använda engångsartiklar såsom plastbäcken mm. Detta förfaringssätt är både kostbart och ekologiskt underlägset värmedesinfektion. Inom affärsområdet, som påbörjat lanseringen av desinfektorer till äldrevården i USA, är man optimistisk om att kunna öppna denna viktiga marknad. Distribution och försäljning Av de konkurrenter, som är verksamma inom Infektionsbekämpning, finns ingen som kan uppvisa den geografiska täckning som Getinge har, med distribution i över hundra länder. Där kundunderlaget är tillräckligt stort, är ambitionen alltid att sälja direkt till slutförbrukare genom egna, kvalificerade säljare. Detta är fallet i nästan alla industriländer och på ett växande antal utvecklingsmarknader. Som ett komplement till de egna säljbolagen samarbetar Getinge med ett nätverk av distributörer och återförsäljare, vilka får tekniskt och kommersiellt stöd från regionkontor, som är lokaliserade i de viktiga regionerna i Fjärran Östern, Mellanöstern och Latinamerika. Vid försäljning till industrikunder bearbetas kunderna dessutom av ett stort antal produktspecialister som hjälper till att möta kunders behov med effektiva produktlösningar. Konkurrenter Inom området Infektionsbekämpning finns egentligen bara ett bolag som kan mäta sig med Getinge vad avser storlek och sortimentsbredd; det amerikanska Steris. Företaget är marknadsledande i Nordamerika vad avser kunder inom sjukvården. Marknadsandelen inom industrisegmenten är likvärdig med Getinges. Av Steris' totala försäljning går 85 % till kunder i Nordamerika. Totalt sett är Steris nummer två i världen vad gäller försäljning av infektionsbekämpningsutrustning men har en större försäljning av service och förbrukningsvaror. Andra konkurrenter inom sterilisation är MMM i Tyskland, Johnson & Johnson i USA och Sakura i Japan. Italienska Fedegari är den största konkurrenten på industrisidan. Inom produktlinje desinfektion är Miele och Meiko från Tyskland de största konkurrenterna jämte Steris. Risker Affärsområdets verksamhet är direkt och indirekt beroende av offentlig finansiering. Såväl kunderna inom sjuk- och äldrevården som industrikunder påverkas av politiska beslut om finansiering av vården. Även den vård som bedrivs i privat regi finansieras i största utsträckning genom offentliga medel. Bortser man från USA som representerar cirka 40% av affärsområdets volym, så är försäljningen fördelad på ett stort antal marknader. Detta lindrar effekter av politiska beslut som påverkar enskilda marknader. Den farmaceutiska industrin har genomgått en omfattande konsolidering under 90-talet, en trend som accentuerats under de senaste 2 3 åren. Effekterna för en leverantör som Getinge är att efterfrågan på kort sikt blir svår att förutse, medan efterfrågan på lång sikt inte påverkas. När det gäller den tekniska utvecklingen och ett eventuellt hot från nya och effektivare steriliserings- och desinficeringsmetoder, så får detta betraktas som litet. Kunderna sätter säkerheten i första rummet och tiden för att introducera nya tekniker hos kunder är mycket lång. Vad beträffar betalningsrisker är dessa minimala, då kunderna i stor omfattning är offentliga myndigheter eller välrenommerade industrikunder. Affärer som bedrivs på utvecklingsmarknader är nästan uteslutande säkrade via förskott eller remburs. Mål och strategier Affärsområdets målsättningar skall vara: Att vara den ledande leverantören till Sjukvården, Äldrevården och Industrin av kompletta lösningar för Infektionsbekämpning, som på ett aktivt sätt bidrar till att förbättra kundernas ekonomi och totala kvalitet. Getinges storsäljare diskdesinfektorn Decomat 8666, en stor diskmaskin som tack vare flexibla tillbehör och beskickningsutrustning kan användas inom ett stort antal användningsområden. Lunds universitetssjukhus nya sterilcentral är utrustad med fem 8666:or med automatiska in- och utlastare för maximalt kapacitetsutnyttjande

17 Infection Control Med en modern och flexibel tillverkning och med ett moduluppbyggt produktsortiment, har Getinge möjlighet att erbjuda marknadens mest utvecklade program av sterilisatorer. 15 Den organiska tillväxten ska uppgå till 5-7% över en konjunkturcykel. Rörelsemarginalen ska uppgå till ca 15% Marknadsandelarna i prioriterade produktområden skall överstiga 30% Affärsområdet kommer att utnyttja Getinges starka marknadspositioner och skalfördelar, som ger branschens lägsta tillverkningskostnader och samtidigt leda utvecklingen av nya produkter och tjänster. Detta blir särskilt avgörande inom det teknikstyrda segmentet Industri. Väsentliga kostnadssänkningar, bl a genom ett effektivare utnyttjande av befintliga produktions- och utvecklingsresurser, ska stärka konkurrenskraften för sterilisatorer till sjukvården och vissa industrikunder. Systemförsäljningen ska vara grunden för det kommersiella arbetet. Eftersom inga konkurrenter, undantaget Steris, har samma sortimentsbredd i både hård- och mjukvara, blir detta en viktig konkurrensfördel för Getinge, framförallt i Europa. I ett komplett och fungerande infektionsbekämpningssystem får kunden en lägre total driftskostnad. Getinges kunskap och kompetens ska vara så god, att Getinge i samarbete med kunder och tjänsteproducenter ska kunna driva sterilcentraler, vilket är en möjlighet som affärsområdet ämnar utvärdera under de kommande 18 månaderna. Service och tjänster är en viktig strategisk komponent för Getinge. Efterfrågan på nya tjänster, t ex valideringar och kvalificering, ökar. I USA är servicemarknaden mycket väl utvecklad medan den i Europa är under stark utveckling. Affärsområdet kommer därför att intensifiera arbetet med att utveckla försäljningen av tjänster till samtliga kundsegment genom ett bredare produktutbud och en aggressivare marknadsföring. Förvärv kommer att spela en viktig roll för den fortsatta expansionen på sjukvårdsmarknaden. Det finns tre viktiga marknader i världen där koncernen är otillräckligt representerad för närvarande: Tyskland, Japan och Spanien. Förvärv kommer också att vara av betydelse som komplement till den egna produktutvecklingen inom samtliga produktlinjer. Året som gick Marknadsförutsättningarna har varit ytterst varierande och svårbemästrade under det gångna året. På det största kundsegmentet, Sjukvård, började året mycket svagt på samtliga marknader. Därefter förbättrades läget successivt så att året totalt kom att visa en tillfredsställande organisk tillväxt - detta trots att den nordamerikanska marknaden, som står för över 40% av försäljningen, var stagnerande. Västeuropa har sammantaget utvecklats väl på sjukvårdssidan. Speciellt glädjande har volymutvecklingen varit på marknaderna i Italien och Nederländerna, där de två marknadsledande företagen förvärvades under slutet av Storbritannien, Tyskland, Skandinavien och Frankrike har volymmässigt varit stabila. På utvecklingsmarknaderna har det skett en markant förbättring framförallt vad gäller Fjärran Östern och Latinamerika. På Industrimarknaderna var utvecklingen den motsatta mot Sjukvårdsmarknaden, d v s året började med bra orderingång men blev gradvis sämre. Förfrågningarna var fortfarande många, men en mängd beslut om order och leveranser sköts på framtiden. Tillväxten på laboratorie- och forskningsmarknaden har varit mycket bra under året men svagare inom läkemedelsindustrin. Centraleuropa och USA har utvecklats väl medan övriga geografiska regioner utvecklats sämre. Äldrevårdsmarknaden har varit affärsområdets bästa kundsegment under året med en mycket god volymutveckling på nästan samtliga regioner, en utveckling som bedöms kunna fortsätta även under år Framför allt har utvecklingen varit god på marknaderna i södra Europa där marknadspenetrationen är låg. Affärsområdet har också under året påbörjat etableringen på den nordamerikanska marknaden.

18 Infection Control Proppbehandlingsstation (CPS) hos Astra Södertälje. Sterilisation 16 Automatiskt sidogående inlastare ASF till Getinges autoklaver GE2617 installerade i Lahtis, Finland. Avdelningsföreståndare Katharina Orrha är en av Finlands viktigaste opinionsbildare och därmed en mycket krävande kund. AGS (Air Glide System). Getinges nyaste produktutveckling för beskickning av diskdesinfektor D En utrymmesbesparande och modern lösning som frigör utrymme och ökar produktiviteten. Desinfektion

19 Produktutveckling Sterilisation Produktutvecklingen är en viktig komponent i produktlinjens strategi. Speciellt gäller detta Industrisegmentet. För Industrikunder arbetar man med tre huvudsakliga projekt för år 2000; framtagning av ett nytt styrsystem som är snabbare och anpassat till dagens kommunikationslösningar, ökad modularisering av produktsortimentet för att korta ner produktionstid och sänka produktionskostnaderna samt framtagandet av en ny design. När det gäller produktutveckling med fokus mot kundsegmentet Sjukvård arbetar man med andra variabler. Sjukvårdsautoklaver är hårt standardiserade produkter till skillnad från autoklaverna för Industrikunder. Viktiga parametrar är att tillhandahålla produkter som är användarvänliga och driftsäkra men priset är den viktigaste parametern. Produktlinjen är för närvarande sysselsatt med att ta fram en helt ny generation sjukvårdsautoklaver som skall utgå från en gemensam plattform. Projektet är tänkt att dra maximal nytta av Getinges storlek vad avser komponentinköp, produktion och därmed produktionskostnad. Produktserien lanseras under senhösten och beräknas kunna generera årliga resultatförbättringar om miljoner kronor fr.o.m. år Ett produktområde av växande betydelse är informationstjänster inom sterilisationsområdet. Dokumentation av sterilprocesser är en viktig del i sjukvårdens kvalitetskontrollsystem. Kontroll av sterila instrument samt arbetsinstruktioner är andra viktiga komponenter i Getinges T-Doc system. Ett område av växande betydelse är sterilisationslösningar för s.k. out-patient surgery. Vid s.k. minimalinvasiva ingrepp används ofta endoskopiska instrument som till naturen är svåra att sterilisera eftersom de innehåller temperaturkänslig fiberoptik. Dessa instrument behöver också ha en hög tillgänglighetsgrad på grund av att de är så dyrbara och därför är man beroende av att sterilisationsprocessen är kortast möjliga. På marknaden idag finns inga riktigt bra produktlösningar och produktlinjen arbetar i samverkan med produktlinjen Desinfektion för att ta fram lämpliga produkter. Produktutveckling Desinfektion Produktlinje Desinfektion arbetar på en marknad som huvudsakligen drivs av tre trender: nya normer/regelverk validering automatisering Nya normer för diskdesinfektorer är under utarbetande både på EN- och ISO-nivå och dessa nya normer forcerar produktutvecklingen. Reglerna påverkar såväl produkternas teknikinnehåll som deras mikrobiologiska prestanda. Reglerna förväntas träda i kraft under 2001/2002 och kommer att omfatta såväl spol- och diskdesinfektorer som desinfektorer för flexibla endoskop. Produkter som uppfyller de nya normerna har lanserats under 1999 och ytterligare produkter kommer att lanseras under år Validering är en given företeelse inom sterilisation och gör nu sitt inträde inom desinfektion, utgörande en del av ett komplett system för infektionskontroll som kommer att gälla för såväl farmaceutiska kunder som för kunder inom sjukvård och laboratorier. För utrustning inom produktlinjen Desinfektion innebär det att kompletta system för övervakning och kontroll av processparametrar är under introduktion. Automatisering. I takt med de senaste årens ökade medvetenhet om desinfektionens betydelse som ett viktigt led för infektionsbekämpning har antalet och volymen av gods som desinficeras stigit mycket påtagligt. Metoder att hantera denna ökade arbetsbörda har blivit nödvändiga och under året lanserades AGSsystemet (air glide system), ett helt nytt koncept för helautomatisering av godshantering på sterilcentraler. Ett annat område för produktlinje Desinfektion är inom endoskopin. Som nämnts i avsnittet om Infection Control är riskerna för nosokomiala infektioner stora inom detta område, då instrumenten för endoskopi är komplicerade att rengöra och desinficera. Marknaden för minimalinvasiva ingrepp där dessa instrument används är som tidigare nämnts ett område under tillväxt. Utöver ovanstående har produktlinjen under året utvecklat ett nytt koncept för automatiserad hantering av djurburar. Utsikter inför år 2000 Som en reaktion på det gångna årets svaga volymutveckling har kostnadsanpassningar gjorts löpande under 1999, framförallt på den nordamerikanska marknaden. Samtliga förvärv som gjordes inom affärsområdet under 1998, är nu fullt integrerade och bidrar positivt till koncernens resultat. När det gäller affärsklimatet under år 2000, kan det finnas skäl till en försiktig optimism. Den viktiga nordamerikanska marknaden har nu lagt de eventuella hot som millennieskiftet innebar bakom sig. De viktigaste marknaderna i Europa tycks gå mot en bättre konjunktur samtidigt som utvecklingsmarknaderna fortsätter att förstärkas i såväl Fjärran Östern som Latinamerika. Infection Control 17

20 Geriatrics Affärsområdet Geriatrics erbjuder sina kunder inom den växande äldrevården produktsystem för hygien och förflyttning av äldre och rörelsehindrade med syfte att effektivisera vården samt specialmadrasser för behandling och förebyggande av tryck- och liggsår. Affärsområdet omfattar tre produktlinjer, Hygiensystem, Patienthantering och Antidecubitus.

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

En växande medicinteknisk koncern med fokus på heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade

En växande medicinteknisk koncern med fokus på heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade GETINGE En växande medicinteknisk koncern med fokus på heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade Kunder Akutsjukvård Långvård Industri/Laboratorier Omsättning

Läs mer

En växande medicinteknisk koncern med fokus på heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade

En växande medicinteknisk koncern med fokus på heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade GETINGE En växande medicinteknisk koncern med fokus på heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade Kunder Akutsjukvård långvård Industri/Laboratorier Omsättning

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155,0 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155,0 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155, Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 144,4 Mkr (15,7 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Infection Controls orderingång ökade organiskt med 4 %. I likhet med Medical Systems var utvecklingen i Nordamerika svagare.

Infection Controls orderingång ökade organiskt med 4 %. I likhet med Medical Systems var utvecklingen i Nordamerika svagare. Getingekoncernen Delårsrapport januari-mars 2007 Orderingången ökade med 13% till 3 737 Mkr (3 314) Omsättningen ökade med 15% till 3 415 Mkr (2 975) Resultat före skatt ökade med 9% till 286 Mkr (262)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr)

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) NIBE Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) Förvärv av aktier i Jøtul ASA Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden

Läs mer

Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004.

Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004. Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004. Jag hälsar er hjärtligt välkomna till Alfa Lavals bolagsstämma nummer två! I dag kommer jag

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

CISL Gruppen AB (publ)

CISL Gruppen AB (publ) CISL Gruppen AB (publ) Delårsrapport, 1 januari 31 augusti 2005 Intäkter uppgick till 7,186 (1,733 )Mkr Resultatet för perioden uppgick till -0,971(-3,085)Mkr Positivt rörelseresultat under andra tertialet

Läs mer

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda,

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Årsstämma 2008 Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Fjärde året i rad med förbättrat rörelseresultat Under 2007 höjde styrelsen för Alfa Laval målet för rörelsemarginalen (EBITA) till 15 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr)

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.1,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 123,1 Mkr (83,9 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

Bästa resultatet i Sectras historia

Bästa resultatet i Sectras historia Sectra-02.118-1.0sve Pressmeddelande Linköping den 22 maj 2002 Sectras bokslutskommuniké för verksamhetsåret maj 2001 - april 2002: Bästa resultatet i Sectras historia Sectra redovisar verksamhetsåret

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade till 1.851 mkr (1.068). Rörelseresultatet ökade till 62,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 40,6 mkr (-35,8). Återbäring från SPP ingår

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2007

JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT Pressmeddelande 2007-10-23 JANUARI SEPTEMBER 2007 Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt området

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Presentation, VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2005/06 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2006/07: 1 april 30 juni 2006 PAGE 2 Räkenskapsåret

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 Page 1 of 11 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 1 986 (1 508) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 23 procent till 71 (92) MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Uppsala 29 april 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens intäkter från varuförsäljning och royalty uppgick till 289 (300) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 10 (56) MSEK. Intäkterna inom produktområde

Läs mer

Ärade aktieägare och gäster!

Ärade aktieägare och gäster! Ärade aktieägare och gäster! Som inledning till stämman såg vi en kavalkad av produktskisser från en utställning om Electrolux designhistoria, som visades förra året på Forum för Form i Stockholm. Som

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

Bokslutskommuniké 020101-021231

Bokslutskommuniké 020101-021231 Bokslutskommuniké 020101-021231 Verksamhet * Nettoomsättningen under perioden uppgick till 9,5 Mkr (15,7) * Resultatet efter finansiella poster var -4,0 Mkr (-7,9) * Ett besparingsprogram har genomförts

Läs mer

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificiering Nettoomsättning 2 695 3 007 2 695 3 014

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari - juni 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q2 januari - juni 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q2 januari - juni 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1april 30 juni 2008 1 januari 30 juni 2008 Nettoomsättning 50,5 msek Nettoomsättning 99,0 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007 Fördubblad omsättning fokus på klinikförvärv. Första förvärvet presenteras inom kort Helåret 2007 i sammandrag för OraSolv AB, moderbolag Nettoomsättningen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning. Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning. Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012 1 Innehållsförteckning 1. Erbjudandet 2. Motiv till Erbjudandet 3. Gullberg & Jansson

Läs mer

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se B SVERIGE Porto betalt Port Payé www.axfood.se Axfood Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 30 juni 2001 Starkt förbättrat resultat under andra kvartalet

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF 1(5) För mer information: VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 eller informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 För fri publicering: 2000-02-15 Nr 3/2000 AB Ångpanneföreningen (publ)

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 2001-02-06 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014 Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014 Nettoomsättning 36,9 (25,6) MSEK Rörelseresultat 0,5 (-1,5) MSEK Resultat efter skatt 0,4 (-0,9) MSEK Resultat per aktie 0,10 (-0,18)

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 2006

Bokslutskommuniké Januari - december 2006 Bokslutskommuniké Januari december Väsentligt förbättrad lönsamhet Januari december Försäljningen ökade med 16% till 1 741,5 (1 504,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 103,6 (64,3) MSEK och rörelsemarginalen

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

7. Anförande av verkställande direktören

7. Anförande av verkställande direktören 7. Anförande av verkställande direktören Gunnebos Årsstämma 2011 Göteborg den 28 april Verksamhetsåret 2010 - Ett händelserikt år Affären Orderingången för affärsenheterna Bank, Detaljhandel och Säker

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Bokslutskommuniké 2004 Nettoomsättningen ökade med 29% till 953,2 Mkr (738,7) Resultatet efter skatt ökade med 45% till 33,6 Mkr (23,2) Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,02 kr (3,46) Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013

Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013 Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013 7 maj 2013 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande positioner

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

CellaVision årsstämma 2015

CellaVision årsstämma 2015 CellaVision årsstämma 2015 1 5/21/2015 CellaVision skapar värde för sjukvården CellaVision skapar värde genom att förbättra processerna för blodanalys vilket resulterar i att fler patienter kan få bättre

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

Andra kvartalet 2006

Andra kvartalet 2006 Välkommen till telefonkonferens den 20/7 kl 14.00 Andra kvartalet 2006 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2006-07-20 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera

Läs mer

JLT Delårsrapport jan sept 15

JLT Delårsrapport jan sept 15 JLT Delårsrapport jan sept 15 Rörelseresultat 2,0 MSEK (5,7) Omsättning 59,8 MSEK (55,9) Bruttomarginal 46,2 procent (35,0) Resultat efter skatt 1,7 MSEK (4,3) Kommentarer från VD Orderingången återhämtade

Läs mer

TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5

TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5 TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5 Tekniska verken-koncernen MILT VÄDER OCH LÅGA ELPRISER HÅLLER TILLBAKA INTÄKTERNA. BETYDANDE ENGÅNGSPOST (+66 MNKR) FÖR ELNÄTSANSLUTNING

Läs mer

Delårsrapport januari september 2009

Delårsrapport januari september 2009 2009-11-05 *nya arkitektritade hus på Västerås Mälarcamping inför säsongen 2010 Delårsrapport januari september 2009 Rapportperiod (juli-september 2009) Nettoomsättningen ökade till 16 883 (14 779) KSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

Bokslutskommuniké. 1 januari- 31 december 2014

Bokslutskommuniké. 1 januari- 31 december 2014 Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2014 Styrelsen och verkställande direktören för avger härmed bokslutskommuniké för helåret 2014. Sammanfattning perioden januari december 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 2006-02-23 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade

Läs mer

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 december 2009 Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet Helåret 2009 Nettoomsättningen ökade under året med 9 procent och uppgick till

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 212 Kvartalsperioden april-juni na för Poolia uppgick till 258,1 (283,2) MSEK, en minskning med -8,9 %, i lokal valuta motsvarande -9,5%. Rörelseresultatet, uppgick till,3

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Sectras bästa halvårssiffror

Sectras bästa halvårssiffror Sectra-01.213-2.0sve Pressmeddelande Linköping den 5 december Sectras bästa halvårssiffror Sectra förbättrade resultatet under verksamhetsårets första sex månader med 61% till 15,9 Mkr (9,9) jämfört med

Läs mer

Fortsatt positivt i södra Europa Q 4 2 0 1 5

Fortsatt positivt i södra Europa Q 4 2 0 1 5 Fortsatt positivt i södra Europa Q 4 2 0 1 5 kvartalet i korthet 13,2% Omsättningsökning 15,9% Ökning av rörelseresultat 6,6% Rörelsemarginal 84,0 mkr Nettoresultat 1,95 kr Vinst per aktie 5,25 kr Höjd

Läs mer

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008 Bokslutskommuniké 2008 Fjärde kvartalet 2008 Nettoomsättningen uppgick till 18,9 MSEK (21,4) Rörelseresultatet uppgick till -6,5 MSEK (-10,9) Resultatet efter skatt blev -8,4 MSEK (-11,5) Resultatet efter

Läs mer

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 Västerås 201 4-10- 2 2 AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 Tredje kvartalet, juli - september 2014, i sammandrag Nettoomsättning 605 MSEK (614) Rörelseresultat 44 MSEK (57) Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30. Clinical Laserthermia Systems AB 556705-8903

Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30. Clinical Laserthermia Systems AB 556705-8903 Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 Clinical Laserthermia Systems AB 556705-8903 Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2014-01-01 2014-06-30) ü Nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014. Ernst Westman, CEO

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014. Ernst Westman, CEO Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014 Ernst Westman, CEO 2014-03-05 BOULE DIAGNOSTICS BOLAGSPRESENTATION (1) Copyright 2014 by Boule Diagnostics AB Blodcellräkning Blodcellräkning det vanligaste

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2009 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 (ksek) 1 okt - 31 dec 2009 1 okt - 31 dec 2008 1 jan - 31 dec 2009 1 jan - 31 dec 2008 Nettoomsättning 53 941 51 780 225 594 201 200 Rörelseresultat

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006 Fjärde kvartalet 2005/2006 (april juni): Försäljning i koncernen för Q4 ökade med 43,3 %, jämfört

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

AB Ångpanneföreningen (publ) Delårsrapport för perioden januari-september 1999

AB Ångpanneföreningen (publ) Delårsrapport för perioden januari-september 1999 Nr 21/1999. För fri publicering den 28 oktober 1999. 1(5) Upplysningar VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 eller informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85. Rapporten finns även tillgänglig på ÅFs hemsida

Läs mer

Kraftig förbättring av omsättning och rörelseresultat

Kraftig förbättring av omsättning och rörelseresultat Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2000 Kraftig förbättring av omsättning och rörelseresultat Omsättning 837,6 mkr, + 48 % Rörelseresultat 82,3 mkr + 57 % Resultat efter

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2009

delårsrapport januari - mars 2009 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 608 (697) Mkr Rörelseresultat 22,8 (63,8) Mkr Resultat efter skatt 17,2 (43,3) Mkr Resultat per aktie 1,36 (3,44) kronor Orderingång 641

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003.

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003. Seven Nox AB driver ett säljnätverk i Sverige, Norge, Danmark och Finland och är under etablering i Italien. Sevens nuvarande kunderbjudande är fast och mobiltelefoni till konkurrenskraftiga priser. Seven

Läs mer

Getinge AB Årsredovisning 2001

Getinge AB Årsredovisning 2001 Getinge AB Årsredovisning 2001 Technology with people in mind 2001 i korthet Orderingången ökade med 60% till 8.375,7 Mkr (5.243,3) Nettoomsättningen ökade med 55% till 8.148,2 Mkr (5.253,5) Rörelseresultatet

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari mars 2009 >> Fortsatt stark tillväxt i omsättningen >> Omsättningen under första kvartalet blev 3 821 kkr (1 574), en ökning med 143 % jämfört

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Ökad beläggning och förbättrat resultat under andra halvåret. Resultatet efter finansnetto uppgick det fjärde kvartalet till 5,2 mkr (-6,1). Sammanfattning

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Seamless BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Seamless BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Seamless BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 Januari till december 2006 12 månader

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 2003/04

Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 2003/04 9 Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 23/4 ELEKTA AB (PUBL) ORG NR 55617-415 NIOMÅNADERSRAPPORT 1 MAJ 31 JANUARI 23/4 Niomånadersrapport 1 maj 31 januari 23/4 Rörelseresultatet uppgick till 192 (235) och

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer