ROSKIS HEMMETS AVFALLSGUIDE ICHTIS HANGÖ HÖGFORS INGÅ LOJO RASEBORG SJUNDEÅ VICHTIS HANGÖ HÖGFORS INGÅ LOJO O RASEBORG SJUNDEÅ TILLVARA!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROSKIS HEMMETS AVFALLSGUIDE ICHTIS HANGÖ HÖGFORS INGÅ LOJO RASEBORG SJUNDEÅ VICHTIS HANGÖ HÖGFORS INGÅ LOJO O RASEBORG SJUNDEÅ TILLVARA!"

Transkript

1 LUETKO SUOMEKSI? KÄÄNNÄ! IK Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Länsi-Uudellamaalla. Officielt meddelande, delas ut till alla hushåll i västra Nyland. TILLVARA! UPPSLAGET TA MITT- Rosk n Roll Oy Ab och Västra Nylands avfallsnämnd 2013 ICHTIS HANGÖ HÖGFORS INGÅ LOJO RASEBORG SJUNDEÅ VICHTIS HANGÖ HÖGFORS INGÅ LOJO O RASEBORG SJUNDEÅ SPARA ANVISNINGARNA FÖR KOMMANDE BEHOV!

2 BARA LITE BÄTTRE Kraftverket i Vanda står klart i mars Då transporteras vårt till Vanda. Anläggningen komb lt sett tt att tt höra hö till de d bästa, bä t bland bl d annatt med d mer globalt tanke på tillvaratagandet av energi. Många har frågat hur systemet för sortering kommer att ändras och kommer ändringen att kräva stora nya investeringar för att sortera avfallet. Vårt svar: inga stora ändringar behövs. För att låna den legendariska ishockeytränaren Curt Lindströms ord: Bara lite bättre, i stort sätt gör vi som förut, men lite bättre. Kraftverken i Uleåborg och Vasa togs i bruk år Det största problemet har varit, att det har funnits alltför stora mängder metall i et. I första hand är detta ett problem för informations- och rådgivningsverksamheten, eftersom det redan finns ett utbyggt och fungerande mottagningsnätverk för metallskrot. Den lyckade Värmeljusjakten har för sin del visat att även ickemagnetiska metaller, såsom aluminium, bör sorteras åtskilt från et. Det finns redan avgiftsfri mottagning av metall på sopstationerna och ekopunkterna. Rosk n Roll kommer inte att utvidga källsorteringen av bioavfall till egnahemshusen. Idag är gränsen för sorteringsplikten vid fem bostäder per fastighet fastighet. Även vånings- och radhus samt storkök berörs av sorteringsplikten och den separata insamlingen. Det har beräknats att, om man utvidgar insamlingen till egnahemshus, ökar transporterna så mycket att den totala nyttan skulle vara närmare noll. Situationen kan ändras i framtiden, till exempel om sopbilar med separata fack för olika avfallsfraktioner tas i bruk. Med en sopbil, som har många fack kan man förutom även samla in återvinnbart avfall. Östra Nylands Avfallsservice Ab p med ett försök med en sådan sopbil. p håller som bäst på Det är möjligt att man i västra Nyland går i denna riktning i samband med fusionen av bolagen år Här vill Rosk n Roll likväl poängtera: vi gör det lite bättre än förut, och det kostar inte mer. Rosk n Roll förbereder sig även att i framtiden kunna samla in förpackningsavfall från fastigheten. Inte n. Det skulle främst gälla alltså enbart från ekopunkten. våningshusen. Men det kräver dock först en ny förordning om förpackningsavfall och kännedom om hur producentsammanslutningarna, som har huvudansvaret för förpackningar, kommer att organisera saken. Västra Nylands avfallsnämnd är en samnämnd för sju kommuner (Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis). Den ansvarar för myndighetsuppgifter som berör avfallshantey g ppg ring i medlemskommunerna. Avfallsombudet fungerar som Västra Nylands avfallsnämnds kontaktperson och tjänsteman. Kontakta avfallsombundet då du vill: ha över 1 månads tillfälligt avbrott i tömningarna av sopkärlet grunda g eller upplösa pp en avfallssammanslutning g göra årsanmälan för en avfallssammanslutning Tjf. avfallsombud Christine Perjala Västra Nylands avfallsnämnd Munckabacken Lojo UTGIVARE: Rosk n Roll Oy Ab Munkabacken 51, Lojo k ll fi p Västra Nylands avfallsnämnd Munkabacken 51, Lojo t REDAKTION: Stig Lönnqvist Christine Perjala Kaisa Halme Linda Wendén Malin Kurkisuo FOTOGRAFIER: Rosk n Roll Oy Ab:s bildarkiv ROLLE-SERIETECKNING: Tuija Tamminen OMBRYTNING: AD-Office Oy, Lojo TRYCKERI: Printservice, 2013 HÖGFORS Nummi-Pusula VICHTIS Sammatti Stig Lönnqvist verkställande direktör LOJO Karislojo KARTA ÖVER ROSK N ROLLS INSAMLINGSPUNKTER I VÄSTNYLAND Pojo SJUNDEÅ Ekenäs RASEBORG Karis INGÅ Sopstation Ekopunkt HANGÖ Mottagningsplats för farligt avfall 2 HUSBOLAGETS (FEM ELLER FLER BOSTÄDER) Uppgifterna är från mars Vid behov kan a man kontrollera uppgifterna g på Rosk n Rolls webbplats n eller genom att ringa rådgivningen i LEDARARTIKEL INNEHÅLL: VÄSTRA NYLANDS SNÄMND SORTERA SPARA PÅ NATUREN! s. 14 Ta mittuppslaget tillvara! PAPERI BIO BIO ROSK N ROLL OY AB KOMPOSTBEHÅLLARE ELLER ETT BRUNT BIOKÄRL? Bortkastad mat är dyr Var hör bioavfallet hemma? Inget bioavfall i et s. 6 BLAND BIO HEMMETS SOPTERMINAL PÅ GLESBYGDEN GEMENSAM MED GRANNARNA SEKASEKAJÄ JÄTE TE PROBLEM HETER NU FARLIGT Hur känner man igen farligt avfall? Mottagningsplatser för farligt avfall i västra Nyland MOTTAGNING AV LÄKEMEDELS VID APOTEKEN s. 4 INSAMLINGSBILARNA JONAS OCH ROMULUS SKÅP FÖR FARLIGT VAARALLINEN ONGELMA JÄTE FARLIGT PROBLEM EKOPUNKT EKOPISTE ROSK N ROLLS s. 11 EKOPUNKTER Vart skall man föra rosket? Matilda Matilda KARTONKI KARTONG PARERI PAKKAUSLASI METALLI METALL FÖRPACKNINGSGLAS EKOPUNKT VI STÅR TILL ER TJÄNST Servicenummer vardagar Tryckta ord väger tyngst s. 10 SOPSTATION PUUTARHAJÄTE TRÄDGÅRDS KÄSITTELEMÄTÖN PUU KÄSITELTY PUU BEHANDLAT TRÄ OBEHANDLAT TRÄ RISUT JA OKSAT RIS OCH KVISTAR ROSK N ROLLS SOPSTATIONER BETJÄNAR Så här gör du på sopstationen 10 GODA ORSAKER ATT FUNDERA PÅ SÄHKÖLAITTEET s. 8 ELAPPARATER BLAND maksullinen ì avgiftsbelagt RAKENNUSJÄTE BYGGNADS maksullinen ì avgiftsbelagt METALLI ROMU METALLSKROT VAARALLINEN s. 12 ONGELMA JÄTE FARLIGT PROBLEM KARTONKI KARTONG BLANDET BLIR EL OCH VÄRME OM ETT ÅR PARERI PAPERI s. 13 PAKKAUSLASI FÖRPACKNINGSGLAS Denna guide delas ut till alla hemhushåll i Västnyland samt till alla som äger en fritidsbostad i västra Nyland. 3

3 Liten men farlig MOTTAGNINGSPLATSER FÖR FARLIGT I VÄSTRA NYLAND: Rosk n Rolls nio bemannade sopstationer tar emot farligt avfall (se sidorna 20-21). PROBLEM HETER NU FARLIGT FARLIGT ÄR ÄMNEN SOM KAN FÖRORSAKA SKADA PÅ HÄLSA ELLER MILJÖ ÄVEN I SMÅ MÄNG- DER. UNDVIK ATT PRODUCERA FARLIGT, OCH HANTERA DET SOM UPPKOMMIT FÖRSIKTIGT. TA TILL VARA FARLIGT OCH FÖR DET TILL INSAMLING. HUR KÄNNER MAN IGEN FARLIGT? Farligt avfall känner man igen på varningssymbolerna. De gamla orangesvarta symbolerna för kemikalier har ersatts med nya rödvitsvarta symboler. Allt som är farligt avfall är dock inte försett med varningssymbol. Var försiktig då du handskas med farligt avfall. Man skall aldrig lukta eller smaka på farligt avfall eller främmande ämnen. Olika typer av farligt avfall får inte blandas sinsemellan, inte heller med annat avfall. Man får inte heller hälla dem i avloppet eller bränna upp dem Förvara i originalförpackningen Packa farligt avfall med omsorg Förvara inte farligt avfall i livsmedelsförpackningar Tejpa över batteriernas poler för att förhindra kortslutning och brandrisk Farligt avfall från hushåll tas emot avgiftsfritt vid insamlingsställen för farligt avfall Tomma förpackningar är inte farligt avfall. Till exempel en tom målfärgsburk av metall lämpar sig till metallinsamlingen GAMLA VARNINGSSYMBOLER Hälsoskadlig NYA VARNINGSSYMBOLER Oxiderande Oxiderande Giftig Explosivt Frätande Akut toxisk Mycket brandfarligt Miljöfarlig Gas under tryck Jonas insamlingsbilen för farligt avfall, som samlar in hushållens farliga avfall, turnerar med Romulus bilen som samlar in metallskrot. Bilarna turnerar på våren och sommaren i Västnyland enligt en särskild tidtabell. Tidtabellen finns i Rosk n Rolls väggkalender och på. Läkemedel returneras till apoteken och batterier till butiker och kiosker som säljer batterier. Över 200 liters partier spillolja avhämtas utan avgift: Lassila & Tikanoja Oyj, tfn , Skåp och containers för farligt avfall: Rosk n Rolls låsförsedda skåp och containers för farligt avfall finns i anslutning till vissa butiker och servicestationer. Be nyckeln av personalen och placera ditt farliga avfall i skåpet enligt anvisningarna. Hangö TB-service (Stationstorget) Ingå Deltacafé (Ingå kby småbåtshamnen) Högfors Shell Högfors (Porintie 875) Lojo Sale Sammatti (Lönnrotintie 12) Shell Virkby (Virkbyvägen 5) Shell Tallbacka (Tallåsvägen 46) Neste (Keskustie 57, Karislojo) St1 Saukkola (Väg Sammattivägen) Raseborg ABC Ekenäs (Järnvägsgatan 3, Ekenäs) Skåldö fiskebod, Ekenäs Österby Neste (Tenalavägen 2, Ekenäs) Sjundeå Teboil Vesterby (Lappersvägen 48) ABC Pickala (Stamvägen 51) Vichtis Neste Siippoo ABC Nummela (Asematie 2) Explosiv EN ENERGISPARLAMPA ÄR FARLIGT. SE SORTERINGSANVISNINGAR PÅ MITTUPPSLAGET Hälsofara Frätande Brandfarlig Miljöfarlig Allvarlig hälsoskada Uppgifterna är från mars Vid behov kan man kontrollera uppgifterna på Rosk n Rolls webbplats eller genom att ringa rådgivningen

4 KOMPOSTBEHÅLLARE ELLER ETT BRUNT BIOKÄRL? NÅGRA FÅR MAT, MEN VILL INTE ÄTA. NÅGRA VILL ÄTA, MEN FÅR INGEN MAT. VI FÅR MAT OCH VI VILL ÄTA! BORTKASTAD MAT ÄR DYR ÄT TALLRIKEN TOM! Förhindra uppkomsten av bioavfall och annat avfall också. Ät tallriken tom så blir det mindre kvar att kompostera. Hushållen kastar årligen bort ca 23 kg mat per finländare, mat som skulle kunna ätas (Källa: MTT Foodspill undersökning ). Var och en kan se till att mat inte kastas bort i onödan! BIO VAR HÖR BIOET HEMMA? I Västnyland bör bioavfallet sorteras skilt på bostadsfastigheter med 5 eller fler bostäder. I hög- och radhus uppstår det större mängder bioavfall och separat insamling av bioavfall (brunt bioavfallskärl som kan beställas från Rosk n Roll) är vanligt. Rosk n Roll sporrar invånare i egnahemshus att kompostera sitt bioavfall själv i en värmeisolerad kompostor. Vi har guider och broschyrer om kompostering. Det är inte vanligt att egnahemshus har separat insamling av bioavfall i västra Nyland. Separat insamlanig kan orsaka mer belastning än nytta. Lägg bioavfallet i bioavfallskärlet inpackat i en papperspåse, tidningspapper eller en nedbrytbar biopåse. Då du komposterar hemma behöver du ingen påse. Påsar gjorda av majsstärkelse förmultnar mycket långsamt i hemkompostbehållaren. Hemma kan du samla bioavfallet i en plastburk. Lägg ett hushållspapper eller en använd servett på bottnen av kärlet så fastnar inte bioavfallet. Bioavfall som insamlats i Västnyland behandlas genom rötning i Forssa. Som slutprodukt av rötningen bildas metan, som kan användas som energi samt gödsel för åkerbruk. Kolla anvisningarna för sortering av bioavfall på sidan NJUT AV MATEN OCH MINSKA PÅ MATSVINNET! - BORTKASTAD MAT SLÖSAR NATURRESURSER, BELASTAR NATUREN OCH EKONOMIN. INGET BIO I BLANDET Bioavfall förmultnar inte på avstjälpningsplatsen utan det ruttnar betydande källa till metangas på avstjälpningsplatsen Bioavfall ökar näringsbelastningen i avstjälpningsplatsens smutsiga lakvatten Kompost från bioavfall är ett bra näringstillskott i trädgården Då man sorterar bioavfall är det möjligt att låta tömma skärlet med fyra veckors mellanrum T.ex. om bioavfall lagts i sopkärlet för vid ett egnahemshus skall kärlet tömmas minst varannan vecka. Kärlet kan tömmas var fjärde vecka om bioavfallet komposteras. Man kan göra en ekonomisk inbesparing genom att sortera bioavfall, eftersom det är möjligt att förlänga tömningsintervallen! HAR VI RÅD ATT LEKA? I FINLAND KASTAR MAN ÅR- LIGEN BORT 400 MILJONER KILO ÄTBAR MAT. (på finska) 6 HUSHÅLLS OCH SERVETTER DUGER BRA I BIOSINSAMLINGEN. RESTER ÄR YPPERLIGA INGREDIENSER ANVÄND DIN FANTASI! 7

5 ROSK N ROLLS SOPSTATIONER BETJÄNAR SÅ HÄR GÖR DU PÅ SOPSTATIONEN Anmäl dig vid infon Följ köranvisningarna På stationerna är det självbetjäning. Töm lasset och lyft avfallet på rätt insamlingsflak Följ sorteringsanvisningarna. Personalen ger råd vid behov Sopstationernas prislistor: /pa_svenska/avgifter _prislistor/sopstationsprislistor I prislistorna finns även angivet de avfallssorter som är avgiftsfria. Kontant betalning och bank- samt kreditkort är godkända betalmedel på sopstationerna i Hangö, Ekenäs, Vichtis och vid Munka avfallscentral i Lojo. På de övriga sopstationerna kan man endast betala kontant. 1. HANGÖ SOPSTATION, Stormossen Tel sköts av: Sabina Poutiainen Kb Öppen: på vintern må, on 10 18, ti 10 17, lö stängt på sommaren må, on 10 18, ti 10 17, lö 9 12 Kapellhamnsvägen Hangö 3. KARIS SOPSTATION Furusvedsvägen Tel sköts av: Ralf Nyman Öb Öppen: må, on, fr 13 18, lö 9 12 Sandövägen Ekenäs Hemming Elfvings väg Pojo Furusvedsvägen Ekenäsvägen Västra omfartsvägen HANGÖ Ekenäs Bangatan Lojo Pojo RASEBORG Ekenäs Karislojo Gropvägen Sammatti Karis Nummi-Pusula INGÅ Västanbynvägen LOJO 2. EKENÄS SOPSTATION, HORSBÄCK Ingenjörsvägen 6 Tel sköts av: Lassila & Tikanoja Oyj Öppen: på vintern må, on 11 18, ti, to, fr 11 16, lö stängt på sommaren må, on 11 18, ti, to, fr 11 16, lö 9 12 SJUNDEÅ Ingenjörsvägen HÖGFORS VICHTIS Chaufförsvägen Karis Horsbäcksvägen GÖR BESÖKET PÅ SOPSTATIONEN SMIDIGT: I SAMMA LASS KAN DU TA MED DIG AVGIFTSBELAGT OCH AVGIFTSFRITT SORTERA ET OCH PACKA TÄTT FÄST LASSET VÄL FÖR TRANSPORTEN 4. INGÅ SOPSTATION, STÄPPÖRNEN Ingå Kustvägen 1393 Tel sköts av: Ralf Nyman Öb Öppen: ti, to 13 18, lö 9 12 Karis Lojo centrum Lojoåsvägen Ingå Kustvägen Bangatan Takanenvägen Storkyrkovägen 6. MUNKA CENTRAL, LOJO Munkabacken 51 Tel sköts av: Rosk n Roll Oy Ab Öppen: må 7 19, ti fr 7 18, lö 9 12 Bollstavägen Svidjavägen 8. VICHTIS SOPSTATION, KOIVISSILTA Kumpunotkolantie Tel sköts av: Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy Öppen: ti, on, fr 12 18, lö 9 12 Nummela Sopstation Porintie Nummelantie Munkavägen Sjundeå Vichtis Pyölintie Kumpunotkolantie Innanbäck Täktervägen Helsingfors Munkabacken Ojakkala 5. KARISLOJO SOPSTATION Sammatintie 330 Tel sköts av: Rakennus ja Saneeraus Nieminen Oy Öppen: på vintern lö 9 12 på sommaren on 16 18, lö 9 12 Somerontie Leppäkorpi Karislojo Suomusjärventie 7. PUSULA SOPSTATION Murrontie 17 Tel sköts av: Kuljetus Jukka Juvankoski Ky Öppen: ti, to 16 19, lö 9 12 Höynöläntie Murrontie Sammatintie 9. HÖGFORS SOPSTATION, PITKÄLÄ Puhdistamontie Tel sköts av: Eino Helenius Ky Öppen: på vintern må, on 15 18, lö 9 12 på sommaren må, on 15 19, lö 9 12 TUNGA OCH STORA PARTIER SAMT, SOM ÄR STÖRRE ÄN DITT SOPKÄRL, HÖR HEMMA PÅ SOPSTATIONEN. Helsingintie Yrittäjäntie Puhdistamontie Lohilammentie Marttilantie Porintie Forssa Stormossen Sammatti Keskustie Kaukelantie Vihtijärventie Vichtis Uppgifterna är från mars Vid behov kan man kontrollera uppgifterna på Rosk n Rolls webbplats eller genom att ringa rådgivningen

6 METALL ROSK N ROLLS EKOPUNKTER VI STÅR TILL ER TJÄNST SERVICENUMMER VARDAGAR KL RÅDGIVARNA MALIN KURKISUO (FR.V.) OCH LINDA WENDÉN ÄR REDO ATT HJÄLPA VÄSTNYLÄNNINGAR MED SBEKYMMER. TRYCKTA ORD VÄGER TYNGST ÅTERVINNINGSBART SÅ- SOM FÖRPACKNINGSGLAS, SMÅ- METALL OCH SAMLAS IN VID EKOPUNKTERNA, VID VISSA SAMLAS ÄVEN KARTONG OCH KLÄ- DER. OM KÄRLEN VID EKOPUNKTEN ÄR FULLA, FÖR ET TILL EN ANNAN INSAMLINGSPUNKT. ÅTER- VINNINGSBART TAS ÄVEN AVGIFTSFRITT EMOT PÅ SOPSTA- TIONERNA UNDER ÖPPETHÅLL- NINGSTIDERNA. EKOPUNKTERNA UPPRÄTTHÅLLS MED DEN ÅRLIGA EKOAVGIFTEN SOM HUSHÅLLEN BETALAR. EKOPUNKTERNA PÅ KARTAN: (ENDAST PÅ FINSKA) VART SKALL MAN FÖRA ROSKET? BIO KARTONG* GLASFLASKOR OCH -BURKAR METALL BLAND SKRYMMANDE (t.ex. möbler) FARLIGT (fd. problemavfall) BATTERIER LÄKEMEDELS ELAPPARATER BYGG- OCH RIVNINGS Rådgivning HANGÖ: Bangatan, Bangatan 17 Gunnarsstrand, Urskogsgatan Hangöby hamn, Tegelbruksvägen Idrottsgatan, Täktomvägen-Idrottsgatan Kadermogatan, Kadermogatan 36, butik Kapellhamnen, Kapellhamnsvägen Källvägen, Källvägen 2 Rosk n Roll publicerar årligen en väggkalender och kundtidningen Roskis. Publikationerna delas som officiellt meddelande till alla hushåll i västra Nyland. Täktom, Kapellvägen Östra hamnen, Östra hamnen Lappvik I, Hamnvägen-Höghusvägen Lappvik II, Hamnvägen-Torgvägen Lotsgatan, Lotsgatan 44 Tvärminne, Bruksvägen Sorteringsanvisningar Komposteringsrådgivning Alla Rosk n Rolls publikationer kan beställas via rådgivningen. INGÅ: Barösund hamn, Barösundsv, fastlandssidan Dal, Täkterstigen 1 Degerby, Degerbyvägen Fagervik, Fagervik skolvägens avtag Ingå station, Västankvarnsvägen Kyrkby, Östra hamnen, Strandvägen, småbåtshamn Orslandet, Valhallavägen Uppgifter om mottagning av avfall Täkter, Ingarskilavägen 16 Beställning av avgiftsfria rådgivningstillfällen HÖGFORS: Ahmoo, Vihtijärventie 171 Asemakatu, intill Asemakatu och Järnvägen Haapala, Lemmointie 23 Helsingintien och broschyrer GUIDER OCH BROSCHYRER SOM KAN BESTÄLLAS: pallokenttä, Helsingintie 18, Idrottsplan Hongisto, Läyliäistentie-Haavistontie K-supermarket, Mäntylänkatu 2, butik Nahkio, Vanha Vihdintie 120 Siikala, Siikalantie-Suoniementie, vid torken Sudetti, Kahilaisentie 5 Tuorila, Järvenpääntie 1 Vattola, Avfallsrådgivningen är en lagstadgad uppgift som vi har Väggkalender 2013 Suonpääntie-Antiaistentie Vuotinainen, Kovelontie-Riimalantie LOJO: Anttigatan, Anttigatan 7, vid värmecentralen Citymarket, Ojamoåsvägen 59, butik Fatjas, Lärarvägen-Antinsvägen hand om. Vid avfallsbekymmer kan du också hitta svaren Roskis -kundtidning 2/2012 Gerknäs, Marskalksvägen, mattvättplats Groutila, Veijbyvägen 7, bredvid mataffären Handelspark, Lehmijärventie 4 Hiidenvesi, Åbovägen 917, P-plats Hitisbäcksbågen, Hiidenpuronkaari mattvättplats Immula, Immulavägen 300 Kaivoslammenkatu, i våra guider, broschyrer och på vår webbplats. Hemmets avfallsguide 2013 Såhär ordnas avfallshanteringen i Kaivoslammenkatu, mattvättplats Karstu, Karstuvägen 1145 Keskilohja, Parkgatan, mattvättsplats Lehmijärvi, Kesäkodintie Transport , vid skolan Lempola, Lempolavägen Lempola, Handelspark, Lehmijärventie 4 Lohjanportti, Haltpunktvägen 1 Lojoön, Västnyland serie: Pietiläntie 61, sportplan Maksjoki, Nujulavägen, mattvättsplats Metsola, Myransvägen 1 Moisio,Talpelagatan 2-4, P-plats Egnahemshus och fritidsbostad Bygge och Nummenkylä, Nummenkylävägen 113, skolan Orsnäs, Lojoövägen 300 Perttilä, Metsäkorpivägen 22, mattvättplats Rantakantti Blandavfallstransporter, ekopunkter, sopterminaler reparation Återvinningsguide Grunda en avfallssammanslutning Sorteringsguide (Aurlahti), Strandparken P-plats Routiovägen, Routiovägen, simstrandens P-plats Sammatin keskusta, Leikkilävägen-Lönnrotvägen Sokos, Nyyrikkigatan, butiks P-plats Skräddarskog, Muijalavägen 374, föreningshus Takaniittyvägen, Takaniittyvägen och insamling av bioavfall Anslutning till avfallshanteringen, avslutning av Tallbacka, Tallåsvägen 40 Vabby, Skogsstjärnegränden Vieremä, Venevalkamantie Virkby, Virkbyvägen 5, bensinstation Voudinpuisto, Fogdegränden 2, värmecentralen Komposteringsguide avfallshanteringen, uppsägning och avbrott i Snabbguide för kompostering LOJO KARISLOJO: Keskustie, Keskustie 36 Nummijärventie, Keskustie-Nummijärventie tömningarna LOJO NUMMI-PUSULA: Hyrsylä, Hyrsyläntie Ikkala, Karisjärventie-Koulutie Karisjärvi, Ahonpääntie Koisjärvi, Somerontie 10, Såhär sorterar du bioavfall Ändring av tömningsintervall eller kärlstorlek bensinstation Kärkölä, Kärköläntie 1387, kylätalo Leppäkorpi, Leppäkorventie 1009 Nummi, Nummentie 6, butik Oinola, Koulukuja-Lapinkuja Pusulan keskusta, Rantatie-Puistokuja, P-plats Saukkola, Turuntie 815, Vägverkets gamla depå Tavola, Uthyrning av sopkärl Återvinning av läkemedelsavfall Pohjolantie-Sammatintie Prislista RASEBORG KARIS: ABC Karis, Läppåkersgatan 2 Backgränd, Torkvägen Grundsjö, Grundsjövägen 99 K-supermarket, Fakturering Skolgatan Lövkulla, Dönsbyvägen 7 Malmkulla, Första gränd 5 Svartå, Lindersvägen-Järnvägen Tallmo, Centralgatan 26 RASEBORG POJO: Fiskars, Antskovägen, informationsstället Forsby, Forsbyvägen-Stenåkersvägen Hammarborg-Billnäs, Förfrågningar om fakturor (indrivningen av Bagarvägen Pojo kyrkby, Televägen Shell Skuru, Gamla Åbovägen 1 Åminnefors, Lillforsvägen, idrottsplan avfallsavgifter sköts av ett utomstående bolag) RASEBORG EKENÄS: Baggö, Baggövägen, hamn Box, Boxvägen, P-plats Bromarv, Vättlaxvägen, hamn Formansallen, Formansallen 2 Harparskog, Mannerheimsvägen 57 Hulta, Trollshovdavägen 19 K-Supermarket, Järnvägsgatan 17 Langansböle, Fågelsvängen Matilda, Skillnadsgatan 13 M-Janne, Raseborgsvägen 14 Predium, Järnösundsvägen, hamn Prästkulla, För samtal till servicenumren debiteras en normal lokalnätverksavgift eller mobilsamtalsavgift. Avgifterna debiteras enligt de priser som Nitlaxvägen 12 Sandnäsudd, Sandnäsuddsvägen, P-platsen Snappertuna, Gamla Kustvägen Sommarö, Skåldö Fiskebod, Sommaröstranden Tenala, Sockenvägen, sommartorg Trollböle, Trollbölevägen 40 Österby, Österbyvägen 52, kiosk din telefonoperatör fastställt. Kötiden är avgiftsbelagd. Samtalsavgifterna går inte till Rosk n Roll. SJUNDEÅ: Kela, Engesbyvägen-Östra Kungsvägen Lappers, Lappersvägen 494 Sjundeå st. I, Flemingsvägen-Åke Tottsvägen Sjundeå st. II, Stationsvägen 1 Störsvik, Störsviksvägen 150 Vesterby, Lappersvägen 48, servicestation TYCKER DU ATT VICHTIS: Haimoo, Haimoontie 361, idrottplanets P-plats Hiidenranta, Tiesmäenkuja, kiosk Jokikunta, Vanjoentie 29, nära skolan TAG KONTAKT! Kirkonkylä, Vihdintie, Helsingintie Moksi, Moksintie 519 Ojakkala, Kenttätie Olkkala, Haavistontie 79, skola Otalampi, SORTERING ÄR SVÅRT? Oikotie Pistekaari, Pilkkukuja 4 Pitäjänsilta, Uudenmaantie 10, mattvättstället Prisma, Nummela, Naaranpajuntie 3 Selki, GE INTE UPP, FRÅGA OSS! Selintie 515 Siippoo, Vanha Porintie 1371, bensinstation Tervalampi, Tervalammentie 408, skola Vanjärvi, Haagantie 22, skola Vihtijärvi, Kouluntie, allaktivitetscentrum GLAS EKOPUNKT EKOPISTE Matilda Matilda KRATTNINGS RIS OCH KVISTAR Eget kärl eller gemensamt sopkärl med grannen Glesbygdens sopterminaler** Bioavfallskärl eller kompostbehållare Ekopunkter (för återvinnbart avfall) Sopstation Jonas&Romulus -insamlingsbilar Skåp för farligt avfall Röd insamlingslåda i butikerna Apotek * Kartonginsamlinskärl finns inte på alla ekopunkter ** Årsavgift. (ej ekoavgift). Sopterminalerna är avsedda för de hushåll från vilka avfallet inte avhämtas. Avgiftsfritt, service med ekoavgiften Uppgifterna är från mars Vid behov kan man kontrollera uppgifterna på Rosk n Rolls webbplats eller genom att ringa rådgivningen

7 10 GODA ORSAKER ATT FUNDERA PÅ 17 BANTA SPÅSEN Under ett år uppkommer i medeltal 502 kilo samhällsavfall per finländare. Klarar naturen av en sådan belastning? Och är du beredd att ta ansvar för varje kilo? Lösningen är att minska mängden avfall genom att granska konsumtionsvanorna. Fundera vid varje köp, om ditt val stöder en hållbar utveckling. Återvinning och sortering är följande steg för att minska mängden avfall. TA TILL VARA MATERIAL Föreställ dig avfallet som råmaterial. Till exempel kan metall återvinnas otaliga gånger. Det går åt 20 gånger mera energi att producera metall av naturmaterial. Sortera återvinnbart material separat från et. Ingen kommer nämligen att sortera ditt avfall. Avfallssorteringen kommer att förbli lika viktig även i framtiden; återvinnbart material får inte gå till avfallsförbränning. BLI EN DEL AV MAJORITETEN DE SOM SORTERAR! Enligt en undersökning som gjorts använder över 60 procent av invånarna på Rosk n Rolls verksamhetsområde ekopunkterna och tjänsterna på sopstationerna. EN ONÖDIG PRYL KAN GLÄDJA NÅGON ANNAN Då vi trots allt konsumerar varor, bör vi göra det med eftertanke. Vi behöver inte äga böcker, vi kan låna dem istället. Skridskorna kan köpas begagnade. Dämpa köpivern på återvinningscentralen, då gör du en riktig ekogärning. Använd dig även av försäljningsannonser i tidningarna och på internet, ordna gårdsloppis eller använd pryltorget på Rosk n Rolls webbplats. ATT SORTERA ÄR EN ENKEL MILJÖGÄRNING Alla kan sortera. Det handlar om att känna igen avfall. Avfall sorteras i regel enligt material. Börja sortera de enkla avfallsslagen; papper, glas och metall identifierar du garanterat. Dessa har sina egna insamlingskärl vid Rosk n Rolls ekopunkt. KASTA INTE BORT DEN. GRANNENS OTTO VILL KANSKE LÄSA DEN. HUR VAR DET, I VILKEN KAN JAG SLÄNGA DAGENS TIDNING? 12 OJ, TACK. JAG SLÄNGER BORT TIDNINGEN DÅ JAG HAR LÄST DEN. TÄNK OM DU I STÄLLET VIKER EN PÅSE FÖR BIOET? SPARA PENGAR! Mängden minskar då du sorterar. Vid behov kan du byta kärlet mot ett mindre eller förlänga kärlets tömningsintervall. Om bioavfallet komposteras i en värmeisolerad kompostor, kan man ändra kärlets tömningsintervall till var fjärde vecka. Använd Rosk n Rolls service för hela slanten. Med ekoavgiften, som debiteras av varje hushåll, produceras tjänster så som nätverket med ekopunkterna samt mottagningen av farligt avfall. Vid Rosk n Rolls bemannade sopstationer tas över tio olika avfallssorter emot avgiftsfritt. DU ÄR VAD DU LÄMNAR EFTER DIG Ditt sopkärl avslöjar din livsstil. Du är väl inte en slösare eller miljöförstörare? Farligt och återvinnbart avfall hör inte till et. FÖLJ LAGEN OCH BESTÄMMELSERNA Avfallslagen och de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna styr avfallsinnehavarens handlingar. Att gräva ned avfall i marken och göra sig av med avfall genom att bränna det är förbjudet enligt avfallshanteringsbestämmelserna. Att skräpa ned är ett brott. VÄRNA OM NATUREN, RESPEKTERA LIVET! Avfall som lämnats på fel plats orsakar olägenheter för många. Fågeln kan trassla in sig i en plastpåse. Haren kan skära sin tass på en glaskärva. All skadlig aktivitet förorsakad av människan syns inte i naturen, men den känns. Med rätta avfallshanteringslösningar är du med och minskar på koldioxidavtrycket och bromsar den globala uppvärmningen. ANVÄND TJÄNSTERNA SOM FINNS NÄRA DIG Rosk n Roll har närmare 140 ekopunkter för återvinnbart avfall. I medeltal använder 1500 invånare en ekopunkt. Ekopunkterna är många till antalet då man jämför nationellt. Största delen av insamlingsställena är nära befolkningscentra. Det är ekologiskt att gå eller cykla till ekopunkten. Rosk n Rolls sopstationer kan befinna sig lite avlägset och bil kan behövas för att nå sopstationen. Undvik onödig körning genom att kombinera besöket med butiksresan. Packa avfallslasset tätt. Insamlingsbilarna Jonas och Romulus ambulerar i dina knutar på våren och sommaren. Bilarna samlar in farligt avfall och metallskrot. 15 insamlingsskåp för farligt avfall finns i tätorterna i Västnyland. MEN VAD NU DÅ, JAG HAR SÅ MÅNGA PÅSAR OCH DET FINNS TIDNINGS- KVAR? FÖR TIDNINGARNA TILL SKÄRLET PÅ EKO- PUNKTEN. FÅR INTE HAMNA PÅ AVSTJÄLPNINGS- PLATSEN. DÄR FÖRVANDLAS DET TILL EN FÖRORE- NANDE GAS. KAN MAN INTE BRÄNNA VID SKRAFTVERKET? NOG SKULLE PAPPRET BRINNA TILL EL OCH VÄRME, MEN DET ÄR BÄTTRE ATT ANVÄNDA PAPPRET SOM RÅMATERIAL FÖR NYTT. GRAFISK BETONG HAR ANVÄNTS DÅ MAN GJORT BRÄNSLEBUNKERNS VÄGG VID VANDA ENERGIS S- KRAFTVERK. EN BILD AV KRAFTVER- KETS SGRIP HAR SKISSATS PÅ VÄGGEN. FÖRUTOM KRAFTVERKET BYGGS ÄVEN EN VÅG- OCH EN ADMI- NISTRATIONSBYGGNAD. BLANDET BLIR EL OCH VÄRME OM ETT ÅR Knappt någonting alls ändras vid den egna roskisen, då västnylänningarnas blir till el och värme vid Vanda Energis avfallskraftverk år Att sortera återvinnbart avfall skilt från et kommer dock att bli ännu viktigare än tidigare. Till exempel bör papper- och kartongavfall samlas in separat för att kunna användas som råmaterial vid tillverkning av nya produkter. Därtill är det onödigt att transportera material som inte brinner till kraftverket. Till exempel bör metall och glas fås till återvinning, via ekopunkten. Genom noggrann sortering kan man även i framtiden hålla avfallshanteringskostnaderna låga. Då västnylänningarnas smängd är så liten som möjligt, kan Rosk n Roll sälja en del av sin avfallsförbränningskvot i kraftverket till en annan part. Försäljningsvinsten används se- dan för att hålla kommuninvånarnas avfallshanteringskostnader i styr. Kraftverket är modernt och effektivt. Det kommer att finnas vid Långmossebergen i Vanda invid Ring III, nära korsningen till Borgåleden. Värmeproduktionen motsvarar ungefär hälften av det årliga värmebehovet i Vanda. För att öka kraftverkets energieffektivitet används även naturgas som bränsle. Genom sina energisnåla lösningar ökar anläggningen sin energieffektivitet på många sätt. Vi använder spillvärme för att värma upp avfallet. Att bränna förvärmt avfall är effektivare, berättar Kalle Patomeri. Han är projektchef för kraftverksbygget. Tidtabellen för byggnadsarbetet i Vanda håller streck. Och de första partierna med avfall körs till kraftverket i mars DÅ MAN SORTERAT SITT BESTÅR BLANDET NÄSTAN ENBART AV SMUTSIGA PLASTER. PLAST INNEHÅLLER ENERGI FRÅN OLJA, SOM I SKRAFTVERKET BRÄNNS TILL VÄRME OCH EL. SÅLEDES BEHÖVS INGEN SEPARAT INSAMLING FÖR ENERGI. SMÅ, MEN BESVÄRLIGA? Batteri butiker som säljer dem Brödpåse av plast Böcker sidor pappersinsamling pärm / kartonginsamling CD-skiva Chipspåse Dricksglas Fönsterkuvert pappersinsamling Förpackning för malet kött Hundbajs bioavfall Hårspray som tom metallavfall halvtom farligt avfall Kaffeförpackning Leksak med lampa eller ljud elskrot, avgiftsfritt till bemannade sopstationer Matolja Mobiltelefon elskrot, avgiftsfritt till bemannade sopstationer Pajform av glas Parfym farligt avfall Porslinsmugg Presentpapper Senapstub som tom metallavfall om innehåller senap Smutsiga, söndriga kläder Strumpbyxor Syltburk glasinsamling Tandkrämstub Teflonpanna metallinsamling Tuggummi VHS-kassett Vinlåda pappförpackningen kartonginsamling vinpåsen 13

8 LAJITTELE SÄÄSTÄ LUONTOA! SORTERA SPARA PÅ NATUREN! KATSO LÄHIN VASTAANOTTOPAIKKA: SÖK DEN NÄRMASTE INSAMLINGSPLATSEN: [ENDAST PÅ FINSKA) LÄÄKE- JÄTTEET PALAUTETTAVA AINA APTEEK- KEIHIN. LÄKE- MEDEL RETURNERAS ALLTID TILL APOTEKEN. BIOJÄTE BIO Ruoantähteet Hedelmien ja vihannesten kuoret Kahviporot, teepussit Talouspaperi, lautasliinat Pilaantuneet elintarvikkeet Valuta nesteet. Ei muovia, vain maatuvia materiaaleja. Matrester Frukt- och grönsaksskal Kaffesump, tepåsar Hushållspapper, servetter Förskämda livsmedel Ej vätskor eller plast, enbart biologiskt nedbrytbart material. Kompostori Biojäteastia Kompostbehållaren Bioavfallskärlet Kotikompostista puutarhamultaa Laitoksessa mädättämällä energiaa ja peltoravinnetta Kompostmylla till trädgården Genom rötning i anläggning energi samt gödsel för åkerbruk METALLI METALL Metallipurkit, -kannet ja korkit Alumiinifoliot ja vuoat Kattilat, paistinpannut Pantittomat juomatölkit Tyhjät ja kuivat maalipurkit sekä paineettomat aerosolitölkit Isokokoiset metalliesineet (polkupyörät, kottikärryt) miehitetylle jäteasemalle. Ei sähkölaitteita. Konservburkar, lock och korkar av metall Aluminiumfolie och -formar Kastruller, stekpannor Pantlösa dryckesburkar Tomma, torra och öppna målburkar samt aerosolburkar utan tryck Stora metallföremål (cykel, skottkärra) till den bemannade sopstationen. Ej elskrot. Ekopiste tai taloyhtiön metalliastia Ekopunkten eller husbolagets kärl för metall Raaka-aine uusille metallituotteille Råmaterial för nya metallprodukter PAPERI Sanoma- ja aikakauslehdet Mainokset ja kirjekuoret Kirjoitus-, monistus- ja uusiopaperi Vie paperi kierrätykseen irrallaan. Niittejä ja klemmareita ei tarvitse poistaa. Dags- och veckotidningar Reklamblad och kuvert Skriv-, kopierings papper samt återvunnet papper Använd inte snören. Nitar och gem behöver inte avlägsnas. Ekopisteen tai taloyhtiön paperiastia Ekopunkten eller husbolagets kärl för papper Sanomalehtipaperia Talouspaperia WC-paperia Tidningspapper Hushållspapper WC-papper VAARALLINEN JÄTE FARLIGT Jäteöljyt Akut Loisteputket ja energiansäästölamput Maalit, liimat, lakat Palauta paristot niitä myyviin liikkeisiin. Tyhjät pakkaukset lajitellaan pakkauksen materiaalin mukaan. Spilloljor Ackumulatorer Lysrör och energisparlampor Målfärger, lim, lack Batterier samlas in där de säljs. Tomma förpackningar sorteras enligt förpackningens material. Vaarallisen jätteen keräyskaappi Keräysauto Joonas Insamlings skåp för farligt avfall Insamlingsbilen Jonas Energia Uusioöljy Energi Återanvändolja KARTONKI KARTONG Kartonki- ja pahvipakkaukset Maito- ja mehutölkit Muro-, keksi- ja munapakkaukset Jauhopussit Sixpackit WCja talouspapereiden hylsyt Pahvilaatikot Kartong- och pappförpackningar Mjölkoch saftburkar Paket för frukostflingor och kex samt äggkartonger Mjölpåsar Omslag från sixpack Hushålls- och WCpappershylsor Papplådor Tietyt ekopisteet Taloyhtiön kartonkiastia Vissa ekopunkter Husbolagets kärl för kartong Hylsykartonki Hylskartong SÄHKÖ- ROMU ELSKROT Jääkaapit, pakastimet Televisiot, tietokoneet Liedet ja pesukoneet Radiot, kahvinkeittimet, matkapuhelimet Led-lamput Kyl- och frysskåp Televisioner, datorer Spisar och tvättmaskiner Radio, kaffekokare, mobiltelefoner Led-lampor Useita eri raaka-aineita uusiin laitteisiin Flera olika råmaterial till produktion av nya apparater LASI GLAS Kirkkaat ja värilliset lasipakkaukset Lasipullot Lasipurkit Poista korkit ja kannet, etiketit saavat jäädä. Ei juomalaseja, kristallia tai kuumuutta kestävää lasia, posliinia, ikkuna- tai peililasia. Pantilliset palautuspullot kauppaan. Färgade och ofärgade glasförpackningar Glasflaskor Glasburkar Ta bort korkar och lock, etiketterna får bli kvar. Ej dricksglas, kristall eller värmehärdat glas. Ej porslin, fönster- eller spegelglas. Pantförsedda flaskor till butiken. Ekopisteen tai taloyhtiön lasiastia Ekopunkten eller husbolagets kärl för glas Uusiolasin, lasivillan ja vaahtolasin raaka-aine Råvara för förpackningsglas, glasull och skumglas BLAND Muovit, styrox, sipsipussit ja karkkipaperit Likainen paperi ja pahvi Tuhka (jäähdytetty ja tiivis pakkaus) Vaipat ja siteet Hehku- ja halogeeni-lamput Plast, styrox, chipspåsar och godispapper Smutsigt papper och kartong Aska (kall och tätt packad) Blöjor och bindor Glöd- och halogenlampor Oma tai taloyhtiön jäteastia (kookkaat jätteet kuten huonekalut ja suuret erät, esim. muovimatot, kipsilevy) Det egna kärlet eller husbolagets (skrymmande avfall, t.ex. möbler och stora partier av plastmattor, gipsskivor) Loppusijoitetaan kaatopaikalle Vuodesta 2014 alkaen jäte poltetaan sähköksi ja lämmöksi jätevoimalassa. Deponering på avstjälpningsplatsen Från och med år 2014 bränns avfallet till el och värme i kraftverket JOKA KODIN JÄTEOPAS

Också gårdar kan spara genom att sortera VI GER MER IGEN. Spara sorteringsguiden och Yrjös tidtabell. Vad då för PVC?

Också gårdar kan spara genom att sortera VI GER MER IGEN. Spara sorteringsguiden och Yrjös tidtabell. Vad då för PVC? Spara sorteringsguiden och Yrjös tidtabell VI GER MER IGEN Vad då för PVC? ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 2/2009 Också gårdar kan spara genom att sortera Var sak har sin plats på avfallsstationen

Läs mer

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE Tehtävänä puhtaampi ympäristö FASTIGHETENS AVFALLSHANTERING Det är många faktorer som inverkar på trivseln i anslutning till boende och en fungerande avfallshantering är en av

Läs mer

AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN

AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN Tehtävänä puhtaampi ympäristö Denna guide behandlar frågor om avfallshanteringen i samband med företagsverksamhet på bondgårdar och byggarbetsplatser.

Läs mer

VI GER MER IGEN. Familjen Teräntö sorterar metallavfall

VI GER MER IGEN. Familjen Teräntö sorterar metallavfall VI GER Information about waste disposal in English is available at www.tsj.fi MER IGEN PARGAS ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 1/2012 Skärgårdens avfallsservice förnyas Gemensam avfallsnämnd förbereds

Läs mer

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen?

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? Källsortering ENKLARE ATT SORTERA DINA SOPOR Ställ dig denna fråga: Är det här en förpackning? JA Då hör den hemma i något av förpackningsinsamlingens

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg 2015 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips delas ut av

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

VI GER MER IGEN ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 2/2008

VI GER MER IGEN ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 2/2008 0 VI GER MER IGEN ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 2/2008 D A TIDT T BELLEN Ö 200 TIDTABELLEN FÖR MILJÖBILEN YRJÖ 2008 2009 0 08 8 200 9 www.tsj.fi Finsk avfallsservice är främmande för invandrare

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun Detta är en webbanpassad källsorteringsguide för hushållsavfall. Guiden riktar sig till alla hushåll i Alingsås kommun. Sorterings guide FÖR HUSHÅLLSAVFALL

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

Kliv in i kretsloppet

Kliv in i kretsloppet Kliv in i kretsloppet I dag lever vi mitt i ett väloljat återvinningsmaskineri. Och vi är alla lika viktiga kuggar. Varje gång du eller jag lämnar en glasflaska till återvinning snurrar kretsloppet ett

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista Återvinning för hushållen med avfallsordlista Här kan du återvinna: Återvinningscentral, ÅVC På återvinningscentralerna kan hushållen lämna in grov- och trädgårdsavfall samt farligt avfall kostnadsfritt.

Läs mer

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt Sopsorteringsguide Sortera rätt, miljösmart och enkelt 1 Innehållsförteckning Sigtuna kommun, renhållning 3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 3 Allmän information 3 Almanacka Förpacknings- och Tidningsinsamlingen,

Läs mer

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions.

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions. KSRR NKI 203 Rapport framtagen för KSRR Kalmarsundsregionens Renhållare Kontaktperson: Anja Larsson Konsult: Peter Nilsson Fältarbete: Januari 203 Projekt nummer: 20555 The client must obtain permission

Läs mer

INNEHÅLL 1 Verkställande direktörens översikt 2 Basuppgifter om bolaget 3 Insamling av avfall 4 Återvunnet och slutdeponerat avfall

INNEHÅLL 1 Verkställande direktörens översikt 2 Basuppgifter om bolaget 3 Insamling av avfall 4 Återvunnet och slutdeponerat avfall Årsberättelse 2005 2 INNEHÅLL 1 Verkställande direktörens översikt s.3 2 Basuppgifter om bolaget s.4 3 Insamling av avfall s.7 4 Återvunnet och slutdeponerat avfall s.10 5 Miljöskydd och kontroll s.15

Läs mer

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista Återvinning för hushållen med avfallsordlista Här kan du återvinna: Återvinningscentral, ÅVC På återvinningscentralerna kan hushållen kostnadsfritt lämna in grov- och trädgårdsavfall samt farligt avfall.

Läs mer

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag vardag KL I M AT TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag Ingen kan göra allt, men alla kan göra något En mindre miljöpåverkande livsstil behöver inte vara något svårt, tungt eller tråkigt. Vår

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror MILJÖRIKTIGA VAL Välj rätt för miljön enklare än du tror 1 2 Utgivare: Miljöbyrån Tryckning: Mariehamns Tryckeri Produktion och layout: ViKAN text & layout Illustrationer: Eva Sundberg Välj rätt för miljön

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] APRIL 2008 Vinn! ] Lisebergsbiljetter ] Gångstavar miljö Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide Nyhet! P-assistans

Läs mer

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? 1.1 Avfallshanteringsföreskrifternas syfte Det grundläggande syftet med avfallshanteringsföreskrifterna är att främja verkställigheten av avfallslagen

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer