ROSKIS HEMMETS AVFALLSGUIDE ICHTIS HANGÖ HÖGFORS INGÅ LOJO RASEBORG SJUNDEÅ VICHTIS HANGÖ HÖGFORS INGÅ LOJO O RASEBORG SJUNDEÅ TILLVARA!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROSKIS HEMMETS AVFALLSGUIDE ICHTIS HANGÖ HÖGFORS INGÅ LOJO RASEBORG SJUNDEÅ VICHTIS HANGÖ HÖGFORS INGÅ LOJO O RASEBORG SJUNDEÅ TILLVARA!"

Transkript

1 LUETKO SUOMEKSI? KÄÄNNÄ! IK Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Länsi-Uudellamaalla. Officielt meddelande, delas ut till alla hushåll i västra Nyland. TILLVARA! UPPSLAGET TA MITT- Rosk n Roll Oy Ab och Västra Nylands avfallsnämnd 2013 ICHTIS HANGÖ HÖGFORS INGÅ LOJO RASEBORG SJUNDEÅ VICHTIS HANGÖ HÖGFORS INGÅ LOJO O RASEBORG SJUNDEÅ SPARA ANVISNINGARNA FÖR KOMMANDE BEHOV!

2 BARA LITE BÄTTRE Kraftverket i Vanda står klart i mars Då transporteras vårt till Vanda. Anläggningen komb lt sett tt att tt höra hö till de d bästa, bä t bland bl d annatt med d mer globalt tanke på tillvaratagandet av energi. Många har frågat hur systemet för sortering kommer att ändras och kommer ändringen att kräva stora nya investeringar för att sortera avfallet. Vårt svar: inga stora ändringar behövs. För att låna den legendariska ishockeytränaren Curt Lindströms ord: Bara lite bättre, i stort sätt gör vi som förut, men lite bättre. Kraftverken i Uleåborg och Vasa togs i bruk år Det största problemet har varit, att det har funnits alltför stora mängder metall i et. I första hand är detta ett problem för informations- och rådgivningsverksamheten, eftersom det redan finns ett utbyggt och fungerande mottagningsnätverk för metallskrot. Den lyckade Värmeljusjakten har för sin del visat att även ickemagnetiska metaller, såsom aluminium, bör sorteras åtskilt från et. Det finns redan avgiftsfri mottagning av metall på sopstationerna och ekopunkterna. Rosk n Roll kommer inte att utvidga källsorteringen av bioavfall till egnahemshusen. Idag är gränsen för sorteringsplikten vid fem bostäder per fastighet fastighet. Även vånings- och radhus samt storkök berörs av sorteringsplikten och den separata insamlingen. Det har beräknats att, om man utvidgar insamlingen till egnahemshus, ökar transporterna så mycket att den totala nyttan skulle vara närmare noll. Situationen kan ändras i framtiden, till exempel om sopbilar med separata fack för olika avfallsfraktioner tas i bruk. Med en sopbil, som har många fack kan man förutom även samla in återvinnbart avfall. Östra Nylands Avfallsservice Ab p med ett försök med en sådan sopbil. p håller som bäst på Det är möjligt att man i västra Nyland går i denna riktning i samband med fusionen av bolagen år Här vill Rosk n Roll likväl poängtera: vi gör det lite bättre än förut, och det kostar inte mer. Rosk n Roll förbereder sig även att i framtiden kunna samla in förpackningsavfall från fastigheten. Inte n. Det skulle främst gälla alltså enbart från ekopunkten. våningshusen. Men det kräver dock först en ny förordning om förpackningsavfall och kännedom om hur producentsammanslutningarna, som har huvudansvaret för förpackningar, kommer att organisera saken. Västra Nylands avfallsnämnd är en samnämnd för sju kommuner (Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis). Den ansvarar för myndighetsuppgifter som berör avfallshantey g ppg ring i medlemskommunerna. Avfallsombudet fungerar som Västra Nylands avfallsnämnds kontaktperson och tjänsteman. Kontakta avfallsombundet då du vill: ha över 1 månads tillfälligt avbrott i tömningarna av sopkärlet grunda g eller upplösa pp en avfallssammanslutning g göra årsanmälan för en avfallssammanslutning Tjf. avfallsombud Christine Perjala Västra Nylands avfallsnämnd Munckabacken Lojo UTGIVARE: Rosk n Roll Oy Ab Munkabacken 51, Lojo k ll fi p Västra Nylands avfallsnämnd Munkabacken 51, Lojo t REDAKTION: Stig Lönnqvist Christine Perjala Kaisa Halme Linda Wendén Malin Kurkisuo FOTOGRAFIER: Rosk n Roll Oy Ab:s bildarkiv ROLLE-SERIETECKNING: Tuija Tamminen OMBRYTNING: AD-Office Oy, Lojo TRYCKERI: Printservice, 2013 HÖGFORS Nummi-Pusula VICHTIS Sammatti Stig Lönnqvist verkställande direktör LOJO Karislojo KARTA ÖVER ROSK N ROLLS INSAMLINGSPUNKTER I VÄSTNYLAND Pojo SJUNDEÅ Ekenäs RASEBORG Karis INGÅ Sopstation Ekopunkt HANGÖ Mottagningsplats för farligt avfall 2 HUSBOLAGETS (FEM ELLER FLER BOSTÄDER) Uppgifterna är från mars Vid behov kan a man kontrollera uppgifterna g på Rosk n Rolls webbplats n eller genom att ringa rådgivningen i LEDARARTIKEL INNEHÅLL: VÄSTRA NYLANDS SNÄMND SORTERA SPARA PÅ NATUREN! s. 14 Ta mittuppslaget tillvara! PAPERI BIO BIO ROSK N ROLL OY AB KOMPOSTBEHÅLLARE ELLER ETT BRUNT BIOKÄRL? Bortkastad mat är dyr Var hör bioavfallet hemma? Inget bioavfall i et s. 6 BLAND BIO HEMMETS SOPTERMINAL PÅ GLESBYGDEN GEMENSAM MED GRANNARNA SEKASEKAJÄ JÄTE TE PROBLEM HETER NU FARLIGT Hur känner man igen farligt avfall? Mottagningsplatser för farligt avfall i västra Nyland MOTTAGNING AV LÄKEMEDELS VID APOTEKEN s. 4 INSAMLINGSBILARNA JONAS OCH ROMULUS SKÅP FÖR FARLIGT VAARALLINEN ONGELMA JÄTE FARLIGT PROBLEM EKOPUNKT EKOPISTE ROSK N ROLLS s. 11 EKOPUNKTER Vart skall man föra rosket? Matilda Matilda KARTONKI KARTONG PARERI PAKKAUSLASI METALLI METALL FÖRPACKNINGSGLAS EKOPUNKT VI STÅR TILL ER TJÄNST Servicenummer vardagar Tryckta ord väger tyngst s. 10 SOPSTATION PUUTARHAJÄTE TRÄDGÅRDS KÄSITTELEMÄTÖN PUU KÄSITELTY PUU BEHANDLAT TRÄ OBEHANDLAT TRÄ RISUT JA OKSAT RIS OCH KVISTAR ROSK N ROLLS SOPSTATIONER BETJÄNAR Så här gör du på sopstationen 10 GODA ORSAKER ATT FUNDERA PÅ SÄHKÖLAITTEET s. 8 ELAPPARATER BLAND maksullinen ì avgiftsbelagt RAKENNUSJÄTE BYGGNADS maksullinen ì avgiftsbelagt METALLI ROMU METALLSKROT VAARALLINEN s. 12 ONGELMA JÄTE FARLIGT PROBLEM KARTONKI KARTONG BLANDET BLIR EL OCH VÄRME OM ETT ÅR PARERI PAPERI s. 13 PAKKAUSLASI FÖRPACKNINGSGLAS Denna guide delas ut till alla hemhushåll i Västnyland samt till alla som äger en fritidsbostad i västra Nyland. 3

3 Liten men farlig MOTTAGNINGSPLATSER FÖR FARLIGT I VÄSTRA NYLAND: Rosk n Rolls nio bemannade sopstationer tar emot farligt avfall (se sidorna 20-21). PROBLEM HETER NU FARLIGT FARLIGT ÄR ÄMNEN SOM KAN FÖRORSAKA SKADA PÅ HÄLSA ELLER MILJÖ ÄVEN I SMÅ MÄNG- DER. UNDVIK ATT PRODUCERA FARLIGT, OCH HANTERA DET SOM UPPKOMMIT FÖRSIKTIGT. TA TILL VARA FARLIGT OCH FÖR DET TILL INSAMLING. HUR KÄNNER MAN IGEN FARLIGT? Farligt avfall känner man igen på varningssymbolerna. De gamla orangesvarta symbolerna för kemikalier har ersatts med nya rödvitsvarta symboler. Allt som är farligt avfall är dock inte försett med varningssymbol. Var försiktig då du handskas med farligt avfall. Man skall aldrig lukta eller smaka på farligt avfall eller främmande ämnen. Olika typer av farligt avfall får inte blandas sinsemellan, inte heller med annat avfall. Man får inte heller hälla dem i avloppet eller bränna upp dem Förvara i originalförpackningen Packa farligt avfall med omsorg Förvara inte farligt avfall i livsmedelsförpackningar Tejpa över batteriernas poler för att förhindra kortslutning och brandrisk Farligt avfall från hushåll tas emot avgiftsfritt vid insamlingsställen för farligt avfall Tomma förpackningar är inte farligt avfall. Till exempel en tom målfärgsburk av metall lämpar sig till metallinsamlingen GAMLA VARNINGSSYMBOLER Hälsoskadlig NYA VARNINGSSYMBOLER Oxiderande Oxiderande Giftig Explosivt Frätande Akut toxisk Mycket brandfarligt Miljöfarlig Gas under tryck Jonas insamlingsbilen för farligt avfall, som samlar in hushållens farliga avfall, turnerar med Romulus bilen som samlar in metallskrot. Bilarna turnerar på våren och sommaren i Västnyland enligt en särskild tidtabell. Tidtabellen finns i Rosk n Rolls väggkalender och på. Läkemedel returneras till apoteken och batterier till butiker och kiosker som säljer batterier. Över 200 liters partier spillolja avhämtas utan avgift: Lassila & Tikanoja Oyj, tfn , Skåp och containers för farligt avfall: Rosk n Rolls låsförsedda skåp och containers för farligt avfall finns i anslutning till vissa butiker och servicestationer. Be nyckeln av personalen och placera ditt farliga avfall i skåpet enligt anvisningarna. Hangö TB-service (Stationstorget) Ingå Deltacafé (Ingå kby småbåtshamnen) Högfors Shell Högfors (Porintie 875) Lojo Sale Sammatti (Lönnrotintie 12) Shell Virkby (Virkbyvägen 5) Shell Tallbacka (Tallåsvägen 46) Neste (Keskustie 57, Karislojo) St1 Saukkola (Väg Sammattivägen) Raseborg ABC Ekenäs (Järnvägsgatan 3, Ekenäs) Skåldö fiskebod, Ekenäs Österby Neste (Tenalavägen 2, Ekenäs) Sjundeå Teboil Vesterby (Lappersvägen 48) ABC Pickala (Stamvägen 51) Vichtis Neste Siippoo ABC Nummela (Asematie 2) Explosiv EN ENERGISPARLAMPA ÄR FARLIGT. SE SORTERINGSANVISNINGAR PÅ MITTUPPSLAGET Hälsofara Frätande Brandfarlig Miljöfarlig Allvarlig hälsoskada Uppgifterna är från mars Vid behov kan man kontrollera uppgifterna på Rosk n Rolls webbplats eller genom att ringa rådgivningen

4 KOMPOSTBEHÅLLARE ELLER ETT BRUNT BIOKÄRL? NÅGRA FÅR MAT, MEN VILL INTE ÄTA. NÅGRA VILL ÄTA, MEN FÅR INGEN MAT. VI FÅR MAT OCH VI VILL ÄTA! BORTKASTAD MAT ÄR DYR ÄT TALLRIKEN TOM! Förhindra uppkomsten av bioavfall och annat avfall också. Ät tallriken tom så blir det mindre kvar att kompostera. Hushållen kastar årligen bort ca 23 kg mat per finländare, mat som skulle kunna ätas (Källa: MTT Foodspill undersökning ). Var och en kan se till att mat inte kastas bort i onödan! BIO VAR HÖR BIOET HEMMA? I Västnyland bör bioavfallet sorteras skilt på bostadsfastigheter med 5 eller fler bostäder. I hög- och radhus uppstår det större mängder bioavfall och separat insamling av bioavfall (brunt bioavfallskärl som kan beställas från Rosk n Roll) är vanligt. Rosk n Roll sporrar invånare i egnahemshus att kompostera sitt bioavfall själv i en värmeisolerad kompostor. Vi har guider och broschyrer om kompostering. Det är inte vanligt att egnahemshus har separat insamling av bioavfall i västra Nyland. Separat insamlanig kan orsaka mer belastning än nytta. Lägg bioavfallet i bioavfallskärlet inpackat i en papperspåse, tidningspapper eller en nedbrytbar biopåse. Då du komposterar hemma behöver du ingen påse. Påsar gjorda av majsstärkelse förmultnar mycket långsamt i hemkompostbehållaren. Hemma kan du samla bioavfallet i en plastburk. Lägg ett hushållspapper eller en använd servett på bottnen av kärlet så fastnar inte bioavfallet. Bioavfall som insamlats i Västnyland behandlas genom rötning i Forssa. Som slutprodukt av rötningen bildas metan, som kan användas som energi samt gödsel för åkerbruk. Kolla anvisningarna för sortering av bioavfall på sidan NJUT AV MATEN OCH MINSKA PÅ MATSVINNET! - BORTKASTAD MAT SLÖSAR NATURRESURSER, BELASTAR NATUREN OCH EKONOMIN. INGET BIO I BLANDET Bioavfall förmultnar inte på avstjälpningsplatsen utan det ruttnar betydande källa till metangas på avstjälpningsplatsen Bioavfall ökar näringsbelastningen i avstjälpningsplatsens smutsiga lakvatten Kompost från bioavfall är ett bra näringstillskott i trädgården Då man sorterar bioavfall är det möjligt att låta tömma skärlet med fyra veckors mellanrum T.ex. om bioavfall lagts i sopkärlet för vid ett egnahemshus skall kärlet tömmas minst varannan vecka. Kärlet kan tömmas var fjärde vecka om bioavfallet komposteras. Man kan göra en ekonomisk inbesparing genom att sortera bioavfall, eftersom det är möjligt att förlänga tömningsintervallen! HAR VI RÅD ATT LEKA? I FINLAND KASTAR MAN ÅR- LIGEN BORT 400 MILJONER KILO ÄTBAR MAT. (på finska) 6 HUSHÅLLS OCH SERVETTER DUGER BRA I BIOSINSAMLINGEN. RESTER ÄR YPPERLIGA INGREDIENSER ANVÄND DIN FANTASI! 7

5 ROSK N ROLLS SOPSTATIONER BETJÄNAR SÅ HÄR GÖR DU PÅ SOPSTATIONEN Anmäl dig vid infon Följ köranvisningarna På stationerna är det självbetjäning. Töm lasset och lyft avfallet på rätt insamlingsflak Följ sorteringsanvisningarna. Personalen ger råd vid behov Sopstationernas prislistor: /pa_svenska/avgifter _prislistor/sopstationsprislistor I prislistorna finns även angivet de avfallssorter som är avgiftsfria. Kontant betalning och bank- samt kreditkort är godkända betalmedel på sopstationerna i Hangö, Ekenäs, Vichtis och vid Munka avfallscentral i Lojo. På de övriga sopstationerna kan man endast betala kontant. 1. HANGÖ SOPSTATION, Stormossen Tel sköts av: Sabina Poutiainen Kb Öppen: på vintern må, on 10 18, ti 10 17, lö stängt på sommaren må, on 10 18, ti 10 17, lö 9 12 Kapellhamnsvägen Hangö 3. KARIS SOPSTATION Furusvedsvägen Tel sköts av: Ralf Nyman Öb Öppen: må, on, fr 13 18, lö 9 12 Sandövägen Ekenäs Hemming Elfvings väg Pojo Furusvedsvägen Ekenäsvägen Västra omfartsvägen HANGÖ Ekenäs Bangatan Lojo Pojo RASEBORG Ekenäs Karislojo Gropvägen Sammatti Karis Nummi-Pusula INGÅ Västanbynvägen LOJO 2. EKENÄS SOPSTATION, HORSBÄCK Ingenjörsvägen 6 Tel sköts av: Lassila & Tikanoja Oyj Öppen: på vintern må, on 11 18, ti, to, fr 11 16, lö stängt på sommaren må, on 11 18, ti, to, fr 11 16, lö 9 12 SJUNDEÅ Ingenjörsvägen HÖGFORS VICHTIS Chaufförsvägen Karis Horsbäcksvägen GÖR BESÖKET PÅ SOPSTATIONEN SMIDIGT: I SAMMA LASS KAN DU TA MED DIG AVGIFTSBELAGT OCH AVGIFTSFRITT SORTERA ET OCH PACKA TÄTT FÄST LASSET VÄL FÖR TRANSPORTEN 4. INGÅ SOPSTATION, STÄPPÖRNEN Ingå Kustvägen 1393 Tel sköts av: Ralf Nyman Öb Öppen: ti, to 13 18, lö 9 12 Karis Lojo centrum Lojoåsvägen Ingå Kustvägen Bangatan Takanenvägen Storkyrkovägen 6. MUNKA CENTRAL, LOJO Munkabacken 51 Tel sköts av: Rosk n Roll Oy Ab Öppen: må 7 19, ti fr 7 18, lö 9 12 Bollstavägen Svidjavägen 8. VICHTIS SOPSTATION, KOIVISSILTA Kumpunotkolantie Tel sköts av: Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy Öppen: ti, on, fr 12 18, lö 9 12 Nummela Sopstation Porintie Nummelantie Munkavägen Sjundeå Vichtis Pyölintie Kumpunotkolantie Innanbäck Täktervägen Helsingfors Munkabacken Ojakkala 5. KARISLOJO SOPSTATION Sammatintie 330 Tel sköts av: Rakennus ja Saneeraus Nieminen Oy Öppen: på vintern lö 9 12 på sommaren on 16 18, lö 9 12 Somerontie Leppäkorpi Karislojo Suomusjärventie 7. PUSULA SOPSTATION Murrontie 17 Tel sköts av: Kuljetus Jukka Juvankoski Ky Öppen: ti, to 16 19, lö 9 12 Höynöläntie Murrontie Sammatintie 9. HÖGFORS SOPSTATION, PITKÄLÄ Puhdistamontie Tel sköts av: Eino Helenius Ky Öppen: på vintern må, on 15 18, lö 9 12 på sommaren må, on 15 19, lö 9 12 TUNGA OCH STORA PARTIER SAMT, SOM ÄR STÖRRE ÄN DITT SOPKÄRL, HÖR HEMMA PÅ SOPSTATIONEN. Helsingintie Yrittäjäntie Puhdistamontie Lohilammentie Marttilantie Porintie Forssa Stormossen Sammatti Keskustie Kaukelantie Vihtijärventie Vichtis Uppgifterna är från mars Vid behov kan man kontrollera uppgifterna på Rosk n Rolls webbplats eller genom att ringa rådgivningen

6 METALL ROSK N ROLLS EKOPUNKTER VI STÅR TILL ER TJÄNST SERVICENUMMER VARDAGAR KL RÅDGIVARNA MALIN KURKISUO (FR.V.) OCH LINDA WENDÉN ÄR REDO ATT HJÄLPA VÄSTNYLÄNNINGAR MED SBEKYMMER. TRYCKTA ORD VÄGER TYNGST ÅTERVINNINGSBART SÅ- SOM FÖRPACKNINGSGLAS, SMÅ- METALL OCH SAMLAS IN VID EKOPUNKTERNA, VID VISSA SAMLAS ÄVEN KARTONG OCH KLÄ- DER. OM KÄRLEN VID EKOPUNKTEN ÄR FULLA, FÖR ET TILL EN ANNAN INSAMLINGSPUNKT. ÅTER- VINNINGSBART TAS ÄVEN AVGIFTSFRITT EMOT PÅ SOPSTA- TIONERNA UNDER ÖPPETHÅLL- NINGSTIDERNA. EKOPUNKTERNA UPPRÄTTHÅLLS MED DEN ÅRLIGA EKOAVGIFTEN SOM HUSHÅLLEN BETALAR. EKOPUNKTERNA PÅ KARTAN: (ENDAST PÅ FINSKA) VART SKALL MAN FÖRA ROSKET? BIO KARTONG* GLASFLASKOR OCH -BURKAR METALL BLAND SKRYMMANDE (t.ex. möbler) FARLIGT (fd. problemavfall) BATTERIER LÄKEMEDELS ELAPPARATER BYGG- OCH RIVNINGS Rådgivning HANGÖ: Bangatan, Bangatan 17 Gunnarsstrand, Urskogsgatan Hangöby hamn, Tegelbruksvägen Idrottsgatan, Täktomvägen-Idrottsgatan Kadermogatan, Kadermogatan 36, butik Kapellhamnen, Kapellhamnsvägen Källvägen, Källvägen 2 Rosk n Roll publicerar årligen en väggkalender och kundtidningen Roskis. Publikationerna delas som officiellt meddelande till alla hushåll i västra Nyland. Täktom, Kapellvägen Östra hamnen, Östra hamnen Lappvik I, Hamnvägen-Höghusvägen Lappvik II, Hamnvägen-Torgvägen Lotsgatan, Lotsgatan 44 Tvärminne, Bruksvägen Sorteringsanvisningar Komposteringsrådgivning Alla Rosk n Rolls publikationer kan beställas via rådgivningen. INGÅ: Barösund hamn, Barösundsv, fastlandssidan Dal, Täkterstigen 1 Degerby, Degerbyvägen Fagervik, Fagervik skolvägens avtag Ingå station, Västankvarnsvägen Kyrkby, Östra hamnen, Strandvägen, småbåtshamn Orslandet, Valhallavägen Uppgifter om mottagning av avfall Täkter, Ingarskilavägen 16 Beställning av avgiftsfria rådgivningstillfällen HÖGFORS: Ahmoo, Vihtijärventie 171 Asemakatu, intill Asemakatu och Järnvägen Haapala, Lemmointie 23 Helsingintien och broschyrer GUIDER OCH BROSCHYRER SOM KAN BESTÄLLAS: pallokenttä, Helsingintie 18, Idrottsplan Hongisto, Läyliäistentie-Haavistontie K-supermarket, Mäntylänkatu 2, butik Nahkio, Vanha Vihdintie 120 Siikala, Siikalantie-Suoniementie, vid torken Sudetti, Kahilaisentie 5 Tuorila, Järvenpääntie 1 Vattola, Avfallsrådgivningen är en lagstadgad uppgift som vi har Väggkalender 2013 Suonpääntie-Antiaistentie Vuotinainen, Kovelontie-Riimalantie LOJO: Anttigatan, Anttigatan 7, vid värmecentralen Citymarket, Ojamoåsvägen 59, butik Fatjas, Lärarvägen-Antinsvägen hand om. Vid avfallsbekymmer kan du också hitta svaren Roskis -kundtidning 2/2012 Gerknäs, Marskalksvägen, mattvättplats Groutila, Veijbyvägen 7, bredvid mataffären Handelspark, Lehmijärventie 4 Hiidenvesi, Åbovägen 917, P-plats Hitisbäcksbågen, Hiidenpuronkaari mattvättplats Immula, Immulavägen 300 Kaivoslammenkatu, i våra guider, broschyrer och på vår webbplats. Hemmets avfallsguide 2013 Såhär ordnas avfallshanteringen i Kaivoslammenkatu, mattvättplats Karstu, Karstuvägen 1145 Keskilohja, Parkgatan, mattvättsplats Lehmijärvi, Kesäkodintie Transport , vid skolan Lempola, Lempolavägen Lempola, Handelspark, Lehmijärventie 4 Lohjanportti, Haltpunktvägen 1 Lojoön, Västnyland serie: Pietiläntie 61, sportplan Maksjoki, Nujulavägen, mattvättsplats Metsola, Myransvägen 1 Moisio,Talpelagatan 2-4, P-plats Egnahemshus och fritidsbostad Bygge och Nummenkylä, Nummenkylävägen 113, skolan Orsnäs, Lojoövägen 300 Perttilä, Metsäkorpivägen 22, mattvättplats Rantakantti Blandavfallstransporter, ekopunkter, sopterminaler reparation Återvinningsguide Grunda en avfallssammanslutning Sorteringsguide (Aurlahti), Strandparken P-plats Routiovägen, Routiovägen, simstrandens P-plats Sammatin keskusta, Leikkilävägen-Lönnrotvägen Sokos, Nyyrikkigatan, butiks P-plats Skräddarskog, Muijalavägen 374, föreningshus Takaniittyvägen, Takaniittyvägen och insamling av bioavfall Anslutning till avfallshanteringen, avslutning av Tallbacka, Tallåsvägen 40 Vabby, Skogsstjärnegränden Vieremä, Venevalkamantie Virkby, Virkbyvägen 5, bensinstation Voudinpuisto, Fogdegränden 2, värmecentralen Komposteringsguide avfallshanteringen, uppsägning och avbrott i Snabbguide för kompostering LOJO KARISLOJO: Keskustie, Keskustie 36 Nummijärventie, Keskustie-Nummijärventie tömningarna LOJO NUMMI-PUSULA: Hyrsylä, Hyrsyläntie Ikkala, Karisjärventie-Koulutie Karisjärvi, Ahonpääntie Koisjärvi, Somerontie 10, Såhär sorterar du bioavfall Ändring av tömningsintervall eller kärlstorlek bensinstation Kärkölä, Kärköläntie 1387, kylätalo Leppäkorpi, Leppäkorventie 1009 Nummi, Nummentie 6, butik Oinola, Koulukuja-Lapinkuja Pusulan keskusta, Rantatie-Puistokuja, P-plats Saukkola, Turuntie 815, Vägverkets gamla depå Tavola, Uthyrning av sopkärl Återvinning av läkemedelsavfall Pohjolantie-Sammatintie Prislista RASEBORG KARIS: ABC Karis, Läppåkersgatan 2 Backgränd, Torkvägen Grundsjö, Grundsjövägen 99 K-supermarket, Fakturering Skolgatan Lövkulla, Dönsbyvägen 7 Malmkulla, Första gränd 5 Svartå, Lindersvägen-Järnvägen Tallmo, Centralgatan 26 RASEBORG POJO: Fiskars, Antskovägen, informationsstället Forsby, Forsbyvägen-Stenåkersvägen Hammarborg-Billnäs, Förfrågningar om fakturor (indrivningen av Bagarvägen Pojo kyrkby, Televägen Shell Skuru, Gamla Åbovägen 1 Åminnefors, Lillforsvägen, idrottsplan avfallsavgifter sköts av ett utomstående bolag) RASEBORG EKENÄS: Baggö, Baggövägen, hamn Box, Boxvägen, P-plats Bromarv, Vättlaxvägen, hamn Formansallen, Formansallen 2 Harparskog, Mannerheimsvägen 57 Hulta, Trollshovdavägen 19 K-Supermarket, Järnvägsgatan 17 Langansböle, Fågelsvängen Matilda, Skillnadsgatan 13 M-Janne, Raseborgsvägen 14 Predium, Järnösundsvägen, hamn Prästkulla, För samtal till servicenumren debiteras en normal lokalnätverksavgift eller mobilsamtalsavgift. Avgifterna debiteras enligt de priser som Nitlaxvägen 12 Sandnäsudd, Sandnäsuddsvägen, P-platsen Snappertuna, Gamla Kustvägen Sommarö, Skåldö Fiskebod, Sommaröstranden Tenala, Sockenvägen, sommartorg Trollböle, Trollbölevägen 40 Österby, Österbyvägen 52, kiosk din telefonoperatör fastställt. Kötiden är avgiftsbelagd. Samtalsavgifterna går inte till Rosk n Roll. SJUNDEÅ: Kela, Engesbyvägen-Östra Kungsvägen Lappers, Lappersvägen 494 Sjundeå st. I, Flemingsvägen-Åke Tottsvägen Sjundeå st. II, Stationsvägen 1 Störsvik, Störsviksvägen 150 Vesterby, Lappersvägen 48, servicestation TYCKER DU ATT VICHTIS: Haimoo, Haimoontie 361, idrottplanets P-plats Hiidenranta, Tiesmäenkuja, kiosk Jokikunta, Vanjoentie 29, nära skolan TAG KONTAKT! Kirkonkylä, Vihdintie, Helsingintie Moksi, Moksintie 519 Ojakkala, Kenttätie Olkkala, Haavistontie 79, skola Otalampi, SORTERING ÄR SVÅRT? Oikotie Pistekaari, Pilkkukuja 4 Pitäjänsilta, Uudenmaantie 10, mattvättstället Prisma, Nummela, Naaranpajuntie 3 Selki, GE INTE UPP, FRÅGA OSS! Selintie 515 Siippoo, Vanha Porintie 1371, bensinstation Tervalampi, Tervalammentie 408, skola Vanjärvi, Haagantie 22, skola Vihtijärvi, Kouluntie, allaktivitetscentrum GLAS EKOPUNKT EKOPISTE Matilda Matilda KRATTNINGS RIS OCH KVISTAR Eget kärl eller gemensamt sopkärl med grannen Glesbygdens sopterminaler** Bioavfallskärl eller kompostbehållare Ekopunkter (för återvinnbart avfall) Sopstation Jonas&Romulus -insamlingsbilar Skåp för farligt avfall Röd insamlingslåda i butikerna Apotek * Kartonginsamlinskärl finns inte på alla ekopunkter ** Årsavgift. (ej ekoavgift). Sopterminalerna är avsedda för de hushåll från vilka avfallet inte avhämtas. Avgiftsfritt, service med ekoavgiften Uppgifterna är från mars Vid behov kan man kontrollera uppgifterna på Rosk n Rolls webbplats eller genom att ringa rådgivningen

7 10 GODA ORSAKER ATT FUNDERA PÅ 17 BANTA SPÅSEN Under ett år uppkommer i medeltal 502 kilo samhällsavfall per finländare. Klarar naturen av en sådan belastning? Och är du beredd att ta ansvar för varje kilo? Lösningen är att minska mängden avfall genom att granska konsumtionsvanorna. Fundera vid varje köp, om ditt val stöder en hållbar utveckling. Återvinning och sortering är följande steg för att minska mängden avfall. TA TILL VARA MATERIAL Föreställ dig avfallet som råmaterial. Till exempel kan metall återvinnas otaliga gånger. Det går åt 20 gånger mera energi att producera metall av naturmaterial. Sortera återvinnbart material separat från et. Ingen kommer nämligen att sortera ditt avfall. Avfallssorteringen kommer att förbli lika viktig även i framtiden; återvinnbart material får inte gå till avfallsförbränning. BLI EN DEL AV MAJORITETEN DE SOM SORTERAR! Enligt en undersökning som gjorts använder över 60 procent av invånarna på Rosk n Rolls verksamhetsområde ekopunkterna och tjänsterna på sopstationerna. EN ONÖDIG PRYL KAN GLÄDJA NÅGON ANNAN Då vi trots allt konsumerar varor, bör vi göra det med eftertanke. Vi behöver inte äga böcker, vi kan låna dem istället. Skridskorna kan köpas begagnade. Dämpa köpivern på återvinningscentralen, då gör du en riktig ekogärning. Använd dig även av försäljningsannonser i tidningarna och på internet, ordna gårdsloppis eller använd pryltorget på Rosk n Rolls webbplats. ATT SORTERA ÄR EN ENKEL MILJÖGÄRNING Alla kan sortera. Det handlar om att känna igen avfall. Avfall sorteras i regel enligt material. Börja sortera de enkla avfallsslagen; papper, glas och metall identifierar du garanterat. Dessa har sina egna insamlingskärl vid Rosk n Rolls ekopunkt. KASTA INTE BORT DEN. GRANNENS OTTO VILL KANSKE LÄSA DEN. HUR VAR DET, I VILKEN KAN JAG SLÄNGA DAGENS TIDNING? 12 OJ, TACK. JAG SLÄNGER BORT TIDNINGEN DÅ JAG HAR LÄST DEN. TÄNK OM DU I STÄLLET VIKER EN PÅSE FÖR BIOET? SPARA PENGAR! Mängden minskar då du sorterar. Vid behov kan du byta kärlet mot ett mindre eller förlänga kärlets tömningsintervall. Om bioavfallet komposteras i en värmeisolerad kompostor, kan man ändra kärlets tömningsintervall till var fjärde vecka. Använd Rosk n Rolls service för hela slanten. Med ekoavgiften, som debiteras av varje hushåll, produceras tjänster så som nätverket med ekopunkterna samt mottagningen av farligt avfall. Vid Rosk n Rolls bemannade sopstationer tas över tio olika avfallssorter emot avgiftsfritt. DU ÄR VAD DU LÄMNAR EFTER DIG Ditt sopkärl avslöjar din livsstil. Du är väl inte en slösare eller miljöförstörare? Farligt och återvinnbart avfall hör inte till et. FÖLJ LAGEN OCH BESTÄMMELSERNA Avfallslagen och de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna styr avfallsinnehavarens handlingar. Att gräva ned avfall i marken och göra sig av med avfall genom att bränna det är förbjudet enligt avfallshanteringsbestämmelserna. Att skräpa ned är ett brott. VÄRNA OM NATUREN, RESPEKTERA LIVET! Avfall som lämnats på fel plats orsakar olägenheter för många. Fågeln kan trassla in sig i en plastpåse. Haren kan skära sin tass på en glaskärva. All skadlig aktivitet förorsakad av människan syns inte i naturen, men den känns. Med rätta avfallshanteringslösningar är du med och minskar på koldioxidavtrycket och bromsar den globala uppvärmningen. ANVÄND TJÄNSTERNA SOM FINNS NÄRA DIG Rosk n Roll har närmare 140 ekopunkter för återvinnbart avfall. I medeltal använder 1500 invånare en ekopunkt. Ekopunkterna är många till antalet då man jämför nationellt. Största delen av insamlingsställena är nära befolkningscentra. Det är ekologiskt att gå eller cykla till ekopunkten. Rosk n Rolls sopstationer kan befinna sig lite avlägset och bil kan behövas för att nå sopstationen. Undvik onödig körning genom att kombinera besöket med butiksresan. Packa avfallslasset tätt. Insamlingsbilarna Jonas och Romulus ambulerar i dina knutar på våren och sommaren. Bilarna samlar in farligt avfall och metallskrot. 15 insamlingsskåp för farligt avfall finns i tätorterna i Västnyland. MEN VAD NU DÅ, JAG HAR SÅ MÅNGA PÅSAR OCH DET FINNS TIDNINGS- KVAR? FÖR TIDNINGARNA TILL SKÄRLET PÅ EKO- PUNKTEN. FÅR INTE HAMNA PÅ AVSTJÄLPNINGS- PLATSEN. DÄR FÖRVANDLAS DET TILL EN FÖRORE- NANDE GAS. KAN MAN INTE BRÄNNA VID SKRAFTVERKET? NOG SKULLE PAPPRET BRINNA TILL EL OCH VÄRME, MEN DET ÄR BÄTTRE ATT ANVÄNDA PAPPRET SOM RÅMATERIAL FÖR NYTT. GRAFISK BETONG HAR ANVÄNTS DÅ MAN GJORT BRÄNSLEBUNKERNS VÄGG VID VANDA ENERGIS S- KRAFTVERK. EN BILD AV KRAFTVER- KETS SGRIP HAR SKISSATS PÅ VÄGGEN. FÖRUTOM KRAFTVERKET BYGGS ÄVEN EN VÅG- OCH EN ADMI- NISTRATIONSBYGGNAD. BLANDET BLIR EL OCH VÄRME OM ETT ÅR Knappt någonting alls ändras vid den egna roskisen, då västnylänningarnas blir till el och värme vid Vanda Energis avfallskraftverk år Att sortera återvinnbart avfall skilt från et kommer dock att bli ännu viktigare än tidigare. Till exempel bör papper- och kartongavfall samlas in separat för att kunna användas som råmaterial vid tillverkning av nya produkter. Därtill är det onödigt att transportera material som inte brinner till kraftverket. Till exempel bör metall och glas fås till återvinning, via ekopunkten. Genom noggrann sortering kan man även i framtiden hålla avfallshanteringskostnaderna låga. Då västnylänningarnas smängd är så liten som möjligt, kan Rosk n Roll sälja en del av sin avfallsförbränningskvot i kraftverket till en annan part. Försäljningsvinsten används se- dan för att hålla kommuninvånarnas avfallshanteringskostnader i styr. Kraftverket är modernt och effektivt. Det kommer att finnas vid Långmossebergen i Vanda invid Ring III, nära korsningen till Borgåleden. Värmeproduktionen motsvarar ungefär hälften av det årliga värmebehovet i Vanda. För att öka kraftverkets energieffektivitet används även naturgas som bränsle. Genom sina energisnåla lösningar ökar anläggningen sin energieffektivitet på många sätt. Vi använder spillvärme för att värma upp avfallet. Att bränna förvärmt avfall är effektivare, berättar Kalle Patomeri. Han är projektchef för kraftverksbygget. Tidtabellen för byggnadsarbetet i Vanda håller streck. Och de första partierna med avfall körs till kraftverket i mars DÅ MAN SORTERAT SITT BESTÅR BLANDET NÄSTAN ENBART AV SMUTSIGA PLASTER. PLAST INNEHÅLLER ENERGI FRÅN OLJA, SOM I SKRAFTVERKET BRÄNNS TILL VÄRME OCH EL. SÅLEDES BEHÖVS INGEN SEPARAT INSAMLING FÖR ENERGI. SMÅ, MEN BESVÄRLIGA? Batteri butiker som säljer dem Brödpåse av plast Böcker sidor pappersinsamling pärm / kartonginsamling CD-skiva Chipspåse Dricksglas Fönsterkuvert pappersinsamling Förpackning för malet kött Hundbajs bioavfall Hårspray som tom metallavfall halvtom farligt avfall Kaffeförpackning Leksak med lampa eller ljud elskrot, avgiftsfritt till bemannade sopstationer Matolja Mobiltelefon elskrot, avgiftsfritt till bemannade sopstationer Pajform av glas Parfym farligt avfall Porslinsmugg Presentpapper Senapstub som tom metallavfall om innehåller senap Smutsiga, söndriga kläder Strumpbyxor Syltburk glasinsamling Tandkrämstub Teflonpanna metallinsamling Tuggummi VHS-kassett Vinlåda pappförpackningen kartonginsamling vinpåsen 13

8 LAJITTELE SÄÄSTÄ LUONTOA! SORTERA SPARA PÅ NATUREN! KATSO LÄHIN VASTAANOTTOPAIKKA: SÖK DEN NÄRMASTE INSAMLINGSPLATSEN: [ENDAST PÅ FINSKA) LÄÄKE- JÄTTEET PALAUTETTAVA AINA APTEEK- KEIHIN. LÄKE- MEDEL RETURNERAS ALLTID TILL APOTEKEN. BIOJÄTE BIO Ruoantähteet Hedelmien ja vihannesten kuoret Kahviporot, teepussit Talouspaperi, lautasliinat Pilaantuneet elintarvikkeet Valuta nesteet. Ei muovia, vain maatuvia materiaaleja. Matrester Frukt- och grönsaksskal Kaffesump, tepåsar Hushållspapper, servetter Förskämda livsmedel Ej vätskor eller plast, enbart biologiskt nedbrytbart material. Kompostori Biojäteastia Kompostbehållaren Bioavfallskärlet Kotikompostista puutarhamultaa Laitoksessa mädättämällä energiaa ja peltoravinnetta Kompostmylla till trädgården Genom rötning i anläggning energi samt gödsel för åkerbruk METALLI METALL Metallipurkit, -kannet ja korkit Alumiinifoliot ja vuoat Kattilat, paistinpannut Pantittomat juomatölkit Tyhjät ja kuivat maalipurkit sekä paineettomat aerosolitölkit Isokokoiset metalliesineet (polkupyörät, kottikärryt) miehitetylle jäteasemalle. Ei sähkölaitteita. Konservburkar, lock och korkar av metall Aluminiumfolie och -formar Kastruller, stekpannor Pantlösa dryckesburkar Tomma, torra och öppna målburkar samt aerosolburkar utan tryck Stora metallföremål (cykel, skottkärra) till den bemannade sopstationen. Ej elskrot. Ekopiste tai taloyhtiön metalliastia Ekopunkten eller husbolagets kärl för metall Raaka-aine uusille metallituotteille Råmaterial för nya metallprodukter PAPERI Sanoma- ja aikakauslehdet Mainokset ja kirjekuoret Kirjoitus-, monistus- ja uusiopaperi Vie paperi kierrätykseen irrallaan. Niittejä ja klemmareita ei tarvitse poistaa. Dags- och veckotidningar Reklamblad och kuvert Skriv-, kopierings papper samt återvunnet papper Använd inte snören. Nitar och gem behöver inte avlägsnas. Ekopisteen tai taloyhtiön paperiastia Ekopunkten eller husbolagets kärl för papper Sanomalehtipaperia Talouspaperia WC-paperia Tidningspapper Hushållspapper WC-papper VAARALLINEN JÄTE FARLIGT Jäteöljyt Akut Loisteputket ja energiansäästölamput Maalit, liimat, lakat Palauta paristot niitä myyviin liikkeisiin. Tyhjät pakkaukset lajitellaan pakkauksen materiaalin mukaan. Spilloljor Ackumulatorer Lysrör och energisparlampor Målfärger, lim, lack Batterier samlas in där de säljs. Tomma förpackningar sorteras enligt förpackningens material. Vaarallisen jätteen keräyskaappi Keräysauto Joonas Insamlings skåp för farligt avfall Insamlingsbilen Jonas Energia Uusioöljy Energi Återanvändolja KARTONKI KARTONG Kartonki- ja pahvipakkaukset Maito- ja mehutölkit Muro-, keksi- ja munapakkaukset Jauhopussit Sixpackit WCja talouspapereiden hylsyt Pahvilaatikot Kartong- och pappförpackningar Mjölkoch saftburkar Paket för frukostflingor och kex samt äggkartonger Mjölpåsar Omslag från sixpack Hushålls- och WCpappershylsor Papplådor Tietyt ekopisteet Taloyhtiön kartonkiastia Vissa ekopunkter Husbolagets kärl för kartong Hylsykartonki Hylskartong SÄHKÖ- ROMU ELSKROT Jääkaapit, pakastimet Televisiot, tietokoneet Liedet ja pesukoneet Radiot, kahvinkeittimet, matkapuhelimet Led-lamput Kyl- och frysskåp Televisioner, datorer Spisar och tvättmaskiner Radio, kaffekokare, mobiltelefoner Led-lampor Useita eri raaka-aineita uusiin laitteisiin Flera olika råmaterial till produktion av nya apparater LASI GLAS Kirkkaat ja värilliset lasipakkaukset Lasipullot Lasipurkit Poista korkit ja kannet, etiketit saavat jäädä. Ei juomalaseja, kristallia tai kuumuutta kestävää lasia, posliinia, ikkuna- tai peililasia. Pantilliset palautuspullot kauppaan. Färgade och ofärgade glasförpackningar Glasflaskor Glasburkar Ta bort korkar och lock, etiketterna får bli kvar. Ej dricksglas, kristall eller värmehärdat glas. Ej porslin, fönster- eller spegelglas. Pantförsedda flaskor till butiken. Ekopisteen tai taloyhtiön lasiastia Ekopunkten eller husbolagets kärl för glas Uusiolasin, lasivillan ja vaahtolasin raaka-aine Råvara för förpackningsglas, glasull och skumglas BLAND Muovit, styrox, sipsipussit ja karkkipaperit Likainen paperi ja pahvi Tuhka (jäähdytetty ja tiivis pakkaus) Vaipat ja siteet Hehku- ja halogeeni-lamput Plast, styrox, chipspåsar och godispapper Smutsigt papper och kartong Aska (kall och tätt packad) Blöjor och bindor Glöd- och halogenlampor Oma tai taloyhtiön jäteastia (kookkaat jätteet kuten huonekalut ja suuret erät, esim. muovimatot, kipsilevy) Det egna kärlet eller husbolagets (skrymmande avfall, t.ex. möbler och stora partier av plastmattor, gipsskivor) Loppusijoitetaan kaatopaikalle Vuodesta 2014 alkaen jäte poltetaan sähköksi ja lämmöksi jätevoimalassa. Deponering på avstjälpningsplatsen Från och med år 2014 bränns avfallet till el och värme i kraftverket JOKA KODIN JÄTEOPAS

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

sid. 9 Skattebjörnen tar en tredjedel av soppåsens pris sid. 8 Mindre avfall från köket sid.8 Avfallsrådgivarna till er tjänst

sid. 9 Skattebjörnen tar en tredjedel av soppåsens pris sid. 8 Mindre avfall från köket sid.8 Avfallsrådgivarna till er tjänst Officielt meddelande, delas ut till alla hushåll. Rosk n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd KUNDTIDNING 1/2010 sid. 9 Skattebjörnen tar en tredjedel av soppåsens pris sid. 8 Mindre avfall från köket

Läs mer

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE Tehtävänä puhtaampi ympäristö FASTIGHETENS AVFALLSHANTERING Det är många faktorer som inverkar på trivseln i anslutning till boende och en fungerande avfallshantering är en av

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

AVFALLSHANTERINGS- BESTÄMMELSER

AVFALLSHANTERINGS- BESTÄMMELSER AVFALLSHANTERINGS- BESTÄMMELSER Dessa avfallshanteringsbestämmelser har givits med stöd av avfallslagen 17. Bestämmelserna har godkänts av Västra Nylands avfallsnämnd den 28.2.2007, 5. Avfallshanteringsbestämmelserna

Läs mer

Kartläggningsguide för avfallstemat

Kartläggningsguide för avfallstemat Kartläggningsguide för avfallstemat Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom avfallstemat. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både miljöbelastningen

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN

AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN Tehtävänä puhtaampi ympäristö Denna guide behandlar frågor om avfallshanteringen i samband med företagsverksamhet på bondgårdar och byggarbetsplatser.

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

CENTRALA NYCKELTAL CENTRALA NYCKELTAL: 2011 2012 2013 2014

CENTRALA NYCKELTAL CENTRALA NYCKELTAL: 2011 2012 2013 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 CENTRALA NYCKELTAL CENTRALA NYCKELTAL: 2011 2012 2013 2014 Materialflöden Blandat samhällsavfall (kg/inv) 352 344 299 278 Separat insamlat bioavfall (kg/inv) 29,9 29,3 28,8 28,6 Farligt

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att

Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att www.hsr.se Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att man inte skräpar ned. Det mår vi bättre av

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012

AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012 BILAGA 1 AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012 I ALLMÄNT 1 Östra Nylands Avfallsservice Ab (avfallsverket) sköter följande avfallshanteringsuppgifter för ägarkommunernas räkning: Kommunalt ordnad blandavfallstransport

Läs mer

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög.

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög. AVFALLSAVGIFTSTAXA 2015 1 Avfallstaxans grunder Enligt avfallslagens 78 skall kommunen för avfallshanteringen som kommunen ordnar ta ut en avfallsavgift som täcker dess kostnader för uppgiften. Med avfallsavgift

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

återanvänder Informations- och uppgiftspaket för undervisning

återanvänder Informations- och uppgiftspaket för undervisning återanvänder Informations- och uppgiftspaket för undervisning retur kartong små metallföremål Om en ny konservburk framstalls av returmetall i stallet for av naturens ravaror, sparar man lika mycket energi

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? 1.1 Avfallshanteringsföreskrifternas syfte Det grundläggande syftet med avfallshanteringsföreskrifterna är att främja verkställigheten av avfallslagen

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

Guide för husrivning. i Västnyland

Guide för husrivning. i Västnyland Guide för husrivning i Västnyland Då det blir tid att riva det gamla Den här guiden är avsedd för Dig som står i beråd att riva en gammal byggnad i Västnyland. För den byggnad som ska rivas ska det göras

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Nej. Tonerkassetter. Tips och råd. - Tonerkassetter - Bläckpatroner. - Toner och bläck i flaskor

Nej. Tonerkassetter. Tips och råd. - Tonerkassetter - Bläckpatroner. - Toner och bläck i flaskor - Tonerkassetter - Bläckpatroner - Toner och bläck i flaskor Tonerkassetter Tonerkassetter/bläckpatroner du lämnar in återanvänds. De rengörs och vissa delar byts ut. Därefter återfylls de med tonerpulver/-bläck

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen

Läs mer

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö!

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! Ett hållbart samhälle bygger på att allt avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem så även i Lysekil Lysekils

Läs mer

Bra att veta om dina nya kärl

Bra att veta om dina nya kärl Bra att veta om dina nya kärl Hej! Nu kommer snart dina nya kärl. I denna broschyr får du svar på dina frågor om när dina nya kärl kommer, när du ska börja använda dem, hur vi tömmer kärlen, hur du kan

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Start 3 november. Låt oss ta hand om ditt MATAVFALL

Start 3 november. Låt oss ta hand om ditt MATAVFALL Start 3 november Låt oss ta hand om ditt MATAVFALL 1 Säg hej till den gröna påsen! Äntligen har det blivit dags för alla boende i KSRR:s medlemskommuner att sortera ut sitt matavfall. Ett viktigt steg

Läs mer

HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE

HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE kärlen skall bara vändas innan tömning. Under fliken Inspiration har vi på vår hemsida lagt upp bilder på kärlplaceringar. Och under fliken Testet kan man följa projektets

Läs mer

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn. Sorteringsguide MiljönyttaN: Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. Om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

VAL AV AVFALLSABONNEMANG

VAL AV AVFALLSABONNEMANG 2015-03-10 VAL AV AVFALLSABONNEMANG I Emmaboda kommun är matavfallsinsamling infört i de områden som har tätortstömning. Genom att välja abonnemang för avfallshämtning kan ni göra en insats för miljön.

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Till dig som abonnent

Till dig som abonnent Till dig som abonnent ÖKRAB, Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag, är Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma avfallsbolag. Ökrab ansvarar för renhållningen här på Österlen. Abonnentnummer:

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt.

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Avfallsguiden Hushåll Strömsunds kommun Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Varför källsortera? När du källsorterar bidrar du till kretsloppet. Varje år samlas stora mängder avfall

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Återvinningsstationen

Återvinningsstationen Återvinningsstationen Till återvinningsstationen beger du dig när du ska lämna dina förpackningar och tidningar för återvinning. Det finns totalt 5800 återvinningsstationer i Sverige och de är placerade

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Det här får slängas i Miljöstugans behållare

Det här får slängas i Miljöstugans behållare Det här får slängas i Miljöstugans behållare Det som INTE står med ska INTE slängas här Avfallsslag Sortering Aluminiumfolie Aluminiumformar Anteckningspapper Ask, plast Metall Metall Plast Bageripåsar

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser i Kymmenedalen och Lappträsk Innehållsförteckning Bästa läsare Allmänna direktiv Centrala ändringar i bestämmelserna Tilläggsuppgifter om lagstiftning gällande

Läs mer

Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide

Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide Utgiven av tekniska förvaltningen, Mölndals stad. Oktober 2014. Text och layout: Tekniska förvaltningen. Foto: Hans Wretlin, FTI, Sansac, tekniska

Läs mer

HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE 1:2

HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE 1:2 HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE 1:2 MATAVFALL Matavfallet körs till Heljestorp i Vänersborg för rötning till biogas som bränsle till fordon och till biogödsel som används på våra åkrar istället för konstgödsel.

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

Hemsidan Hemsidan uppdateras kontinuerligt och innehåller mycket användbar information. Besök den gärna! Adressen är: www.brfsjoberg.

Hemsidan Hemsidan uppdateras kontinuerligt och innehåller mycket användbar information. Besök den gärna! Adressen är: www.brfsjoberg. Mars 2015 Valberedningen Under februari har valberedningen frågat er medlemmar om ni vill vara med och påverka ert boende genom att vara med i styrelsen. Av 250 lägenheter har 4 personer visat intresse.

Läs mer

Guide för husrivning. i området Hangö, Ingå, Raseborg och Sjundeå

Guide för husrivning. i området Hangö, Ingå, Raseborg och Sjundeå Guide för husrivning i området Hangö, Ingå, Raseborg och Sjundeå Då det blir tid att riva det gamla Den här guiden är avsedd för Dig som står i beråd att riva en gammal byggnad i Hangö, Raseborg, Ingå

Läs mer

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Tur & retur Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Det här packar du innerst Miljöstation Återvinningsstation Sista minuten? Packa smart! Det här packar du ytterst Så här sorterar du avfall som lämnas

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer